බයිබලය

නව ගිවිසුම හා පැරණි ගිවිසුම යන සියලු පොත් අපගේ උප පිටු මත පෙනී. බයිබලයේ අනුවාදය වේ කතෝලික රාජ්ය වසම් සංස්කරණය, මෑත වන වන, රොනල්ඩ් එල් විසින් මුල් සංස්කරණය. මකාන්මට්මග් කනිෂ්ඨ, භාෂා පරිවර්තකයා සහ සංස්කාරක.

අලුත් ගිවිසුම

පරණ ගිවිසුමේ