ජෝන් 3

3:1 දැන් පරිසිවරු අතර මිනිසෙක් එහි විය, නිකොදේමුස් නම්, යුදෙව්වරුන්ගේ නායක.
3:2 ඔහු රාත්රියේ උන් වහන්සේ වෙත ගොස්, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ගුරුතුමනි, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ගුරුවරයෙකු ලෙස පැමිණ ඇති බව දැන. කිසිවෙකු මේ ලකුණු ඉටු කිරීමට හැකි වනු ඇත සඳහා, ඔබ ඉටු, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමඟ සිටි නම්. "
3:3 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට ප්රතිචාර සහ පවසයි, "ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, එක් අලුතින් ධාතුවෙහි කර නොමැති නම්, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය දකින කිරීමට හැකි නොවේ. "
3:4 නිකොදේමුස් ඔහුට කතා කොට,: "මිනිසෙක් මහලු වී සිටියදී ඉපදෙන්නේ කොහොමද? නියත වශයෙන්ම, ඔහු දිව්ය ලෝකයේ කිරීමට ඔහුගේ මව කුස තුළට දෙවන කාලය ඇතුළත් කළ නොහැකි?"
3:5 යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්: "ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, එක් ජල හා ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් දිව්ය ලෝකයේ කර ඇති නම්, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යයට ඇතුළු වීමට නොහැකි වන.
3:6 මොන මස් උපන් මාංසය, දේ සහ ආත්මයාණන්ගෙන් ජනිත බලය ඇති.
3:7 මම ඔබට කතා කොට, 'බව ඔබ පුදුමයට පත් නොකළ යුතුය: ඔබ අලුතින් උපත කළ යුතුය.
3:8 ඔහු කැමති තැන ආත්මයාණන් දිරිගන්වයි. ඔබ ඔහුගේ හඬ ඇසෙන, නමුත් ඔහු කොතැනින් ආවේ ඔබ දන්නේ නැහැ, හෝ තමා යන්නේ කොහේද. ඒ නිසා එය ආත්මයාණන්ගෙන් ජනිත වන සියලු දෙනා සමඟ ය. "
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට ප්රතිචාර සහ පවසයි: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 කිසිවෙක් ස්වර්ගයට යෑමට ඇති, ස්වර්ගයෙන් බැස තැනැත්තා හැර: ස්වර්ගයේ සිටින මනුෂ්ය පුත්රයා.
3:14 එවිට මෝසෙස් පාළුකරයේ දී සර්පයා ඔසවා මෙන්, නිසා ද, මනුෂ්ය පුත්රයා ඔසවනු ලැබිය යුතු,
3:15 එසේ කෙළේ-, උන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන විනාශ නොවන පිණිස, නමුත් සදාකාල ජීවනය හැක.
3:16 '' දෙවියන් වහන්සේ ඔහු තම ඒකජාතක පුත්රයා දෙන තරම් ලෝකයාට ප්රේම කළ, ඔහු විශ්වාස කරන සියලු විනාශ නොවන පිණිස එසේ, නමුත් සදාකාල ජීවනය හැක.
3:17 දෙවියන් වහන්සේ තම පුත්රයාව ලෝකයට එව්වේ නැත, ලෝකය විනිශ්චය කිරීම සඳහා, නමුත් පිණිස ලෝකය උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන ගැලවීම විය හැකි බව.
3:18 එසේ කෙළේ-, උන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන විනිශ්චය නැත. එහෙත්, යමෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දැනටමත් විනිශ්චය, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ජාතක පුත්රයාණන් ගැන විශ්වාස නැති නිසා.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 මේ දේවල් පසු, Jesus and his disciples went into the land of Judea. And he was living there with them and baptizing.
3:23 Now John was also baptizing, at Aenon near Salim, because there was much water in that place. And they were arriving and being baptized.
3:24 For John had not yet been cast into prison.
3:25 Then a dispute occurred between the disciples of John and the Jews, about purification.
3:26 And they went to John and said to him: "ගුරුතුමනි, the one who was with you across the Jordan, about whom you offered testimony: පුදුමයකි, he is baptizing and everyone is going to him.”
3:27 John responded and said: “A man is not able to receive anything, unless it has been given to him from heaven.
3:28 You yourselves offer testimony for me that I said, ‘I am not the Christ,’ but that I have been sent before him.
3:29 He who holds the bride is the groom. But the friend of the groom, who stands and listens to Him, rejoices joyfully at the voice of the groom. ඉතිං මොක ද, මෙය, my joy, has been fulfilled.
3:30 He must increase, while I must decrease.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”