ජෝන් 4

4:1 ඉතිං මොක ද, when Jesus realized that the Pharisees had heard that Jesus made more disciples and baptized more than John,
4:2 (though Jesus himself was not baptizing, but only his disciples)
4:3 he left behind Judea, and he traveled again to Galilee.
4:4 Now he needed to cross through Samaria.
4:5 එබැවින්, he went into a city of Samaria which is called Sychar, near the estate which Jacob gave to his son Joseph.
4:6 And Jacob’s well was there. ඒ නිසා යේසුස්, being tired from the journey, was sitting in a certain way on the well. It was about the sixth hour.
4:7 A woman of Samaria arrived to draw water. යේසුස් ඇයට මෙසේ, “Give me to drink.”
4:8 For his disciples had gone into the city in order to buy food.
4:9 ඉතිං මොක ද, that Samaritan woman said to him, “How is it that you, being a Jew, are requesting a drink from me, though I am a Samaritan woman?” For the Jews do not associate with the Samaritans.
4:10 Jesus responded and said to her: “If you knew the gift of God, and who it is who is saying to you, ‘Give me to drink,’ perhaps you would have made a request of him, and he would have given you living water.”
4:11 The woman said to him: "සමිඳාණන්, you do not have anything with which to draw water, and the well is deep. From where, එවකට, do you have living water?
4:12 නියත වශයෙන්ම, you are not greater than our father Jacob, who gave us the well and who drank from it, with his sons and his cattle?"
4:13 Jesus responded and said to her: “All who drink from this water will thirst again. But whoever shall drink from the water that I will give to him will not thirst for eternity.
4:14 වෙනුවට, the water that I will give to him will become in him a fountain of water, springing up into eternal life.”
4:15 The woman said to him, "සමිඳාණන්, give me this water, so that I may not thirst and may not come here to draw water.”
4:16 යේසුස් ඇයට මෙසේ, "යන්න, call your husband, and return here.”
4:17 The woman responded and said, “I have no husband.” Jesus said to her: “You have spoken well, කියමින්, ‘I have no husband.’
4:18 For you have had five husbands, but he whom you have now is not your husband. You have spoken this in truth.”
4:19 The woman said to him: "සමිඳාණන්, I see that you are a Prophet.
4:20 Our fathers worshipped on this mountain, but you say that Jerusalem is the place where one ought to worship.”
4:21 යේසුස් ඇයට මෙසේ: "කාන්තාවක්, believe me, the hour is coming when you shall worship the Father, neither on this mountain, nor in Jerusalem.
4:22 You worship what you do not know; we worship what we do know. For salvation is from the Jews.
4:23 But the hour is coming, එය දැන්, when true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father also seeks such persons who may worship him.
4:24 God is Spirit. ඉතිං මොක ද, those who worship him must worship in spirit and in truth.”
4:25 The woman said to him: “I know that the Messiah is coming (who is called the Christ). ඊළගට, when he will have arrived, he will announce everything to us.”
4:26 යේසුස් ඇයට මෙසේ: "මම එතුමා, the one who is speaking with you.”
4:27 And then his disciples arrived. And they wondered that he was speaking with the woman. Yet no one said: 'ඔබ කුමක් සොයන?" හෝ, “Why are you talking with her?"
4:28 And so the woman left behind her water jar and went into the city. And she said to the men there:
4:29 “Come and see a man who has told me all the things that I have done. Is he not the Christ?"
4:30 එබැවින්, they went out of the city and came to him.
4:31 මේ අතර, the disciples petitioned him, කියමින්, "ගුරුතුමනි, eat.”
4:32 එහෙත්, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,, “I have food to eat which you do not know.”
4:33 එබැවින්, the disciples said to one another, “Could someone have brought him something to eat?"
4:34 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,: “My food is to do the will of the One who sent me, so that I may perfect his work.
4:35 Do you not say, ‘There are still four months, and then the harvest arrives?’ Behold, මම ඔබට කියමි: Lift up your eyes and look at the countryside; for it is already ripe for the harvest.
4:36 For he who reaps, receives wages and gathers fruit unto eternal life, so that both he who sows and he who reaps may rejoice together.
4:37 For in this the word is true: that it is one who sows, and it is another who reaps.
4:38 I have sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labors.”
4:39 Now many of the Samaritans from that city believed in him, because of the word of the woman who was offering testimony: “For he told me all the things that I have done.”
4:40 එබැවින්, when the Samaritans had come to him, they petitioned him to lodge there. And he lodged there for two days.
4:41 And many more believed in him, because of his own word.
4:42 And they said to the woman: “Now we believe, not because of your speech, but because we ourselves have heard him, and so we know that he is truly the Savior of the world.”
4:43 ඉන්පසු, දින දෙකකට පසු, ඔහු එතැනින් පිටත්ව, ඔහු ගලීලයට ගමන්.
4:44 යේසුස් වෙනුවෙන් තම ජීවිතය සාක්ෂි ඉදිරිපත් නබි තම රට තුළ ගෞරවය ඇති බව.
4:45 ඉතිං මොක ද, ඔහු ගලීලයේ පැමිණ ඇති, අන්දම ඔහු ලැබී, ඔවුන් ඔහු ජෙරුසලමේ කළ සියල්ල දුටු නිසා, මංගල්යයේ දවසේ දී. ඔවුන් ද මංගල්යයේ ගියා සඳහා.
4:46 එවිට උන් වහන්සේ ගලීලයේ කානා බවට නැවත ගොස්, ඔහු වතුර වයින් බවට කළ විට. හා එක්තරා විය, සිය පුතා කපර්ණවුමෙහි අසනීප විය.
4:47 ඔහු ජේසුස් වහන්සේ ජුදයේ සිට ගලීලයට පැමිණ බව අසා තිබූ නිසා, ඔහු උන් වහන්සේ වෙත යැවූ හා ඇවිත් ඔහුගේ පුත්රයා සුව කරන ලෙස ඔහුගෙන් අයැද. ඔහු මැරෙන්න පටන් ගත්තා සඳහා.
4:48 එබැවින්, ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,, "ඔබ ලකුණු ද අරුමපුදුම දේ ද දැක තිබෙනවා නම්, ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. "
4:49 පාලකයා ඔහුට කතා කොට,, "සමිඳාණන්, මගේ පුතා මිය ඉදිරියෙහි වැඳ එන්න. "
4:50 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,, "යන්න, ඔබේ පුතා ජීවත් වෙන්නේ. "+ ඒ මිනිසා යේසුස් පැවසූ දේ විශ්වාස, හා ඒ නිසා ඔහු යන්න ගියා.
4:51 ඉන්පසු, ඔහු බැස යන ලෙස, ඔහුගේ සේවකයෝ ඔහු හමු. ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත වාර්තා, ඔහුගේ පුතා ජීවත් වූ බව පවසමින්.
4:52 එබැවින්, උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ ඔහු වඩා හොඳ බවට පත් වූ මොහොතේ දී. ඔව්හු උන් වහන්සේ කතා කොට,, "ඊයේ, හත්වන පැයේදී, උණ ඔහුව හැර ගියහ. "
4:53 එවිට පියා එය ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට, 'ඒ ඒ මොහොතේම බව තේරුම්, "ඔබේ පුතා ජීවත් වෙන්නේ." ඔහු හා ඔහුගේ ගෙයි විශ්වාස දෙකම.
4:54 මෙම ඊළඟ සංඥා යේසුස් ඉටු ඒ දෙ, ඔහු වහන්සේ ජුදයේ සිට ගලීලයට පැමිණ ඇති පසු.