ජෝන් 7

7:1 ඉන්පසු, මේ දේවල් පසු, ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයේ ඇවිදින. ඔහු යුදයේ ගමන් කිරීමට කැමති වූයේ නැත සඳහා, ජුදෙව්වරුන් තමන් මරන්නට සෙවූ බැවින්.
7:2 යුදෙව්වන් දැන් මංගල්යයේ, කූඩාරම් මංගල්යය, අසල වූ.
7:3 And his brothers said to him: “Move away from here and go into Judea, so that your disciples there may also see your works that you do.
7:4 ඇත්ත වශයෙන්, no one does anything in secret, but he himself seeks to be in the public view. Since you do these things, manifest yourself to the world.”
7:5 For neither did his brothers believe in him.
7:6 එබැවින්, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,: “My time has not yet come; but your time is always at hand.
7:7 The world cannot hate you. But it hates me, because I offer testimony about it, that its works are evil.
7:8 You may go up to this feast day. But I am not going up to this feast day, because my time has not yet been fulfilled.”
7:9 ඔහු ඒ දේවල් පැවසූ පසු, he himself remained in Galilee.
7:10 එහෙත්, ඔහුගේ සහෝදර ගොස් පසුව, පසුව ඔහු ද මංගල්යයේ ගියේ ය, විවෘතව නැහැ, නමුත් රහසින් මෙන්.
7:11 එබැවින්, the Jews were seeking him on the feast day, ඔවුන් කියා සිටි, "ඔහු කොහෙද?"
7:12 And there was much murmuring in the crowd concerning him. For certain ones were saying, “He is good.” But others were saying, "නැත, for he seduces the crowds.”
7:13 Yet no one was speaking openly about him, out of fear of the Jews.
7:14 ඉන්පසු, about the middle of the feast, Jesus ascended into the temple, and he was teaching.
7:15 And the Jews wondered, කියමින්: “How does this one know letters, though he has not been taught?"
7:16 Jesus responded to them and said: “My doctrine is not of me, but of him who sent me.
7:17 If anyone has chosen to do his will, then he will realize, about the doctrine, whether it is from God, or whether I am speaking from myself.
7:18 Whoever speaks from himself seeks his own glory. But whoever seeks the glory of him who sent him, this one is true, and injustice is not in him.
7:19 Did not Moses give you the law? And yet not one among you keeps the law!
7:20 Why are you seeking to kill me?” The crowd responded and said: “You must have a demon. Who is seeking to kill you?"
7:21 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට ප්රතිචාර දැක්වීමට හා පැවසීය: “One work have I done, and you all wonder.
7:22 For Moses gave you circumcision, (not that it is of Moses, but of the fathers) and on the Sabbath you circumcise a man.
7:23 If a man can receive circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken, why are you indignant toward me, because I have made a man whole on the Sabbath?
7:24 Do not judge according to appearances, but instead judge a just judgment.”
7:25 එබැවින්, යෙරුසලමේ කී සිට ඇතැම්: "ඔහු ඝාතනය කිරීමට ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ තැනැත්තා නොවේ ද?
7:26 එවිට, ඔහු එළිපිට ම කතා කරයි, ඔවුන් කිසිවක් ඔහුට නොකියති. මේ එක් ක්රිස්තුස් සැබෑ බව නායකයන් තීරණය කර ඇත හැකි?
7:27 නමුත් අපි ඔහුව දන්නේ ඔහු සිට කොහෙද. ක්රිස්තුස් පැමිණ ඇති විට, ඔහු වෙතින් වන බව කිසි කෙනෙකු දැන වනු ඇත. "
7:28 එබැවින්, ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ දී හඬනඟා, ඉගැන්වීම හා කියමින්: "ඔයා මාව දන්නවා, ඔබ දන්නවා ඇති කියලා මා පැමිණියේ කොතැනින්. මම මා ගැන පැමිණ නැති, නමුත්, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ සත්යය, ඔහු ඔබ දන්නේ නැහැ.
7:29 මම ඔහුව දන්නවා. මම උන් වෙනුවෙන්, ඔහු මට එවා ඇත. "
7:30 එබැවින්, ඔවුන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහ කරන ලදී, එහෙත් කිසිවෙක් උන් වහන්සේ පිට අත් නොතැබූ, ඔහුගේ වේලාව ඒ වන විටත් පැමිණ නැති නිසා.
7:31 But many among the crowd believed in him, ඔවුන් කියා සිටි, “When the Christ arrives, will he perform more signs than this man does?"
7:32 The Pharisees heard the crowd murmuring these things about him. And the leaders and the Pharisees sent attendants to apprehend him.
7:33 එබැවින්, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,: “For a brief time, I am still with you, and then I am going to him who sent me.
7:34 ඔබ මා සොයන්නහු ය, and you will not find me. මා සිටින තැනට, ඔබ යන්න බැහැ. "
7:35 And so the Jews said among themselves: “Where is this place to which he will go, such that we will not find him? Will he go to those dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles?
7:36 What is this word that he spoke, ‘You will seek me and you will not find me; and where I am, ඔබ යන්න නොහැකි?'"
7:37 ඉන්පසු, මංගල්යයේ අවසාන මහා දවසේ දී, යේසුස් සිටගෙන මොරගසමින් ලදී, කියමින්: "යමෙක් පිපාසයෙන් සිටිත් නම්, ඔහු මා හා බීම එන්න:
7:38 යමෙක් මා විශ්වාස, ශුද්ධ ලියවිලි මෙන්, 'ඔහුගේ පපුවේ සිට ජීවනදායක ජලධාරා ගලන්නේ ය.' "
7:39 දැන් ඔහු ආත්මයාණන් ගැන පැවසුවේ, වන ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස කරන අය ඉක්මනින් ලබා ඇත. ආත්මයාණන් වහන්සේ තවමත් ලබා දී නොමැති සඳහා, මන්ද, ජේසුස් වහන්සේ ඒ තාක් මහිමයට පත් නොවූ නිසා.
7:40 එබැවින්, බව සමූහයා සිට සමහර, ඔවුන් ඔහුගේ මේ වචන ඇසූ විට, කියා සිටි, "මෙම එක් සැබැවින් ම ඒ දිවැසිවරයාණෝ."
7:41 අන් අය කියා සිටි, "ඔහු ක්රිස්තුස්." එහෙත් ඇතැම් අය කියා සිටි: "ක්රිස්තුස් වඩින්නේ ගලීලයෙන් කරනවාද?
7:42 ශුද්ධ ලියවිල්ල ක්රිස්තුස් දාවිත්ගේ පෙළපතින් සහ බෙත්ලෙහෙම් පැමිණෙන කියන්නේ නැහැ, දාවිත් කළ නගරයේ?"
7:43 ඒ නිසා උන් වහන්සේ නිසා සමූහයා අතර භේදයක් පැන.
7:44 දැන් ඔවුන් අතර යම් යම් අය ඔහුට අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්ය, නමුත් කිසිවෙක් උන් වහන්සේ පිට අත් තබා.
7:45 එබැවින්, මෙම සේවිකාවන්, නායක පූජකවරු ද පරිසිවරු ද ගිය. ඔවුන් ඔවුන්ට කතා කොට,, "ඇයි ඔබ ඔහු ගෙන නැත?"
7:46 මෙම සේවිකාවන් ප්රතිචාර, "මේ මිනිසා මෙන් කතා කරන මිනිසා කර නැහැ."
7:47 එබැවින් පරිසිවරු පිළිතුරු දෙමින්: "ඔබ ද දූෂණය කර තිබේද?
7:48 නායකයන් ඕනෑම ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස, පරිසිවරුන්ගේ හෝ?
7:49 නමුත් මේ පිරිස, නීතිය නොදන්නා වූ, ඔවුන් ශාප ලද්දෙක් වේ. "
7:50 නිකොදේමුස්, රාත්රියේ ඔහු පැමිණි, තැනැත්තා ඉන් එක් විය, ඔවුන්ට කතා කොට,,
7:51 "අපේ නීතියට අනුව මිනිසෙකුව විනිශ්චය කරන්නේ, එය ඔහුට පළමු අසා ඇති අතර ඔහු කළ දෙයට දැන මිස?"
7:52 ඔවුන් ප්රතිචාර ඔහුට කතා කොට,: "ඔබ ද ගලීලයේ ද? ශුද්ධ ලියවිල්ල අධ්යයනය, හා අනාගතවක්තෘ ගලීලයේ සිට මතු නොවන බව දකින්න. "
7:53 සහ එක් එක් එක්කෙනා තම තමාගේ ගෙදරට ආපසු.