මාක් සුවිශේෂය

මාක් සුවිශේෂයේ මෙම පිටුව වෙත උපපිටු බව පරිච්ඡේද තුළ පෙනී. ඔවුන් ලස්සන ඇති “හම්බෙල්ලන්” මෙන් 2fish.co/bible/mark/ch-1.
Saint Mark the Evangelist by Pietro Lorenzetti