එසකියෙල්

එසකියෙල් 1

1:1 එය එසේ සිදු, දිනට පෙරාතුවද වසරේ, සිව්වන මාසය තුළ, මාසයේ පස්වන දින, මම ගඟ අසල වහලුන් මධ්යයේ විට කෙබාර්, අහස විවර විය, මම දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශන දුටු.
1:2 මාසයේ පස්වන දින, එම Joachin රජුගේ transmigration පස්වන වසර වන,
1:3 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය එසකියෙල් පැමිණි, පූජකයෙක්, Buzi පුත්, කල්දිවරුන්ගේ දේශය, කෙබාර් ගඟ ළඟ. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ අතින්, එහි ඔහු අවසන් වූ.
1:4 මා දුටු, පුදුමයකි, උතුරේ සිට පැමිණි සුළි සුළඟකින්. එවිට මහත් වලා, ගිනි හා දීප්තිය ඔතා, එය වටා වූ. සහ එහි මැද සිට, බව ය, ගින්න මැද සිට, ඇම්බර් පෙනුම යමක් විය.
1:5 සහ එහි මැද, ජීවමාන සත්ත්වයෝ සතර දෙනා ද ස්වරූපයට සමාන විය. මේ ඔවුන්ගේ පෙනුම විය: මනුෂ්ය ස්වරූපය ඔවුන් තුළ විය.
1:6 එක් එක් මුහුණු සතරක්, හා එක් එක් එක් පියාපත් හතර බැගින් තිබුණා.
1:7 ඔවුන්ගේ පාද කෙළින් පාද, සහ ඔවුන්ගේ පතුල වස්සෙකුගේ මෙම පතුල මෙන් විය, ඔවුන් සමක් ලබා ලෝකඩ පෙනුම සමග sparkled.
1:8 ඔවුන් හතර දෙපැත්තේ ඔවුන්ගේ පියාපත් යට මනුෂ්ය අත් විය. ඔවුන් හතර දෙපැත්තේ ඇති පියාපත් මුහුණු ඇති.
1:9 සහ ඔවුන්ගේ පියාපත් එකිනෙකාට බැඳී. ඔව්හු ගොස් ලෙස ඔවුන් ආවේ නැත. වෙනුවට, ඔහුගේ මුහුණ පෙර එක් එක් එක් පෙරට.
1:10 නමුත් ඔවුන්ගේ මුහුණ ස්වරූපයට සමාන ලෙස ක්රියා, මිනිසෙකු හමුවේ ඇති විය, සහ හතර එක් එක් ඇති අයිතිය මත සිංහයෙකු හමුවේ, පසුව හතර එක් එක් වමේ ගොනෙකු හමුවේ, සහ හතර එක් එක් ඉහත රාජාලියෙකු හමුවේ.
1:11 ඔවුන්ගේ මුහුණු සහ ඔවුන්ගේ පියාපත් ඉහත දීර්ඝ කරන ලදි: ඒ එක් එක් පියාපත් දෙක එකට එකතු කරන ලදී, දෙකක් හා ඔවුන්ගේ ශරීර ආවරණය.
1:12 සහ එක් එක් එක් ඔහු ඉදිරියෙහි පෙරට. ආත්මය ගාමකය යන්න විය ඕනෑම තැනක, එහි දී ඔවුන් ගියේ. ඔවුන් ඉදිරියෙන් ඔවුන් ආවේ නැත.
1:13 ද ජීවමාන සත්ත්වයන් ස්වරූපයට සමාන ලෙස ක්රියා, ඔවුන්ගේ පෙනුම ගිනි ගිනි අඟුරු මෙන් විය, හා විදුලි පහන් පෙනුම වැනි. මෙම ජීවමාන සත්ත්වයන් මධ්යයේ දර්ශනය දාගෙන විය, දීප්තිමත් ගිනි, අකුණු ගිනි නික්ම යන්නේ සමග.
1:14 ද ජීවමාන සත්ත්වයන් ගොස් කුළෙහි විදු ලිය ගයන්නා වැනි ආපසු.
1:15 මම ද, ජීවමාන සත්ත්වයෝ දුටුවේය ලෙස, පොළොව ඉහත එහි පෙනී, ජීවමාන සත්ත්වයන් ලබන, මුහුණු සතරක් ඇති එක් රෝද.
1:16 සහ රෝද පෙනුම හා ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු මුහුදේ පෙනුම හා සමාන විය. සහ හතර එක් එක් එකිනෙකාට සමාන. හා ඔවුන්ගේ පෙනුම හා වැඩ කටයුතු රෝද මධ්යයේ රෝද මෙන් විය.
1:17 පිටත්, ඔවුන් තම කොටස් හතරකට මාර්ගයෙන් ගොස්. හා ඔවුන් ගොස් ලෙස හැරී නැත.
1:18 තවද, රෝද ප්රමාණය, උස, පෙනුම වුවාය. හා සමස්ත සිරුර සියලු සිව් එක් එක් පමණ ද ඇස්වලින් පිරී විය.
1:19 ද ජීවමාන සත්ත්වයන් පෙරට විට, රෝද ඔවුන් සමඟ එකට ඉදිරිපත්. ද, ජීවමාන සත්ත්වයෝ පොළොවෙන් ඔසවනු ලැබූ විට, රෝද, ද, එම අවස්ථාවේ දී ඔසවා ඇත.
1:20 ආත්මය ගිය ගිය තැන, ආත්මය ඒ ස්ථානයට පිටත් කර ලෙස, රෝද, ද, එකට ඔසවා ඇත, ඒවා අනුගමනය කිරීමට තරම්. ජීවිතයේ ආත්මය රෝද විය සඳහා.
1:21 පිටතට යන විට, ඔව්හු නික්ම ගොස්, හා තවමත් සිටගෙන විට, ඔවුන් නැවතී. ඔවුන් පොළොවෙන් ඔසවනු ලැබූ විට, රෝද, ද, එකට ඔසවා ඇත, ඒවා අනුගමනය කිරීමට තරම්. ජීවිතයේ ආත්මය රෝද විය සඳහා.
1:22 ද ජීවමාන සත්ත්වයන් ප්රධානීන් ඉහත ආකාශයේ ස්වරූපයට සමාන විය: ස්ඵටික සමාන, නමුත් දකින්න භයානක, හා ඉහත සිට හිසට දීර්ඝ.
1:23 සහ ඔවුන්ගේ පියාපත් කෙළින්ම ආකාශයේ යටතේ, අනෙක් දෙසට එක්. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් පියාපත් දෙක විසින් ඔහුගේ සිරුර ආවරණය කරන ලදී, හා සමානව ම ආවරණය කරන ලද.
1:24 මම ඔවුන්ගේ පියාපත්වල ශබ්දය අසා, බොහෝ ජල ශබ්දය මෙන්, මෙම ඉතා උසස් දෙවියන් වහන්සේගේ ශබ්දය මෙන්. ඔවුන් ගමන් කරන විට, එය සමූහයා ශබ්දය මෙන් විය, යුද හමුදා ශබ්දය මෙන්. ඔවුන් නැවතී විට, ඔවුන්ගේ පියාපත් පහලට ලදී.
1:25 හඬක් ආකාශයේ ඉහත සිට පැමිණි විට සඳහා, ඔවුන්ගේ හිසට උඩින් විය, ඔවුන් නැවතී, ඔවුන්ගේ පියාපත් බිඳ දමා.
1:26 හා ආකාශයේ ඉහත, ඔවුන්ගේ හිස් වැඩ තහනම් කරන ලද, සිංහාසනයක් ස්වරූපයට සමාන විය, මෙම නිල් මැණික් ගල් පෙනුම සමග. සිංහාසනය ස්වරූපයට සමාන කට, එය ඉහත මිනිසෙකු පෙනුම සමග සමානත්වයෙන් විය.
1:27 ඒ වගේම මම ඇම්බර් පෙනුම යමක් දුටු, එය තුල ගිනි ස්වරූපයට සමාන හා එය වටා. සහ ඔහුගේ ඉණ සිට ඉහළට, සහ ඔහුගේ ඉණ සිට පහතට, මම සියල්ල වටා ගිනි දිලිසෙන පෙනුම යමක් දුටු.
1:28 දේදුන්න පෙනුම ඇති විය, එය වැසි සහිත දින වලාකුළක් විට ලෙස. මෙම සෑම පැත්තේ තේජශ්රීයෙන් පෙනුම විය.

එසකියෙල් 2

2:1 මෙම සමිඳාණන් වහන්සේගේ තේජස ස්වරූපයට දර්ශනය විය. මා දුටු, මම මගේ මුහුණ මත වැටී, මම කතා කරන කෙනෙක් හඬ අසා. ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, මත දෙපා තබා සිට, මම ද ඔබ සමඟ කතා කරනු ඇත. "
2:2 මෙම පසු මට පැවසූ, ආත්මයාණන් වහන්සේ මා ඇතුළු, ඔහු මාගේ පාද මට නියම. මම ඔහුට මට කතා අසා,
2:3 මෙසේ: "මනුෂ්ය පුත්රය, මම ඔබ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්ට යවමි, ක ඇදහිල්ල අත්හැර ජාතිය, මා වෙතින් ඉවත් වී ඇති. ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පියවරුන් මාගේ ගිවිසුම පාවා දී තිබේ, පවා අද දක්වා.
2:4 මම ඔබ විසින් දෘඪ මුහුණ හා අගති විරහිත සිතින් පුත්රයෝ යවමි එම කා. ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: 'මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන.'
2:5 සමහර විට එය ඔවුන් ඇහුම්කන් දෙන බව විය හැකිය, සමහර විට ඔවුන් quieted කළ හැක. සඳහා ඔවුන් කුපිත සෙනඟකි. ඔවුන් ඔවුන් අතරේ එහි අනාගතවක්තෘ වී ඇති බව නුඹලා දැනගන්නහු ය.
2:6 නමුත් ඔබ, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ ඔවුන්ට බිය නොවිය යුතු, ඔබ ඔවුන්ගේ වචන වියපත් වෙමින් නොකළ යුතුය. ඔබ ප්රතික්ෂේප කරන්නන් සහ subversives අතර වේ සඳහා, ඔබ ගෝනුස්සන් සමඟ ජීවත් වන. ඔබ ඔවුන්ගේ වචන බියක් ඇති කර ගත යුතු නැත, ඔබ ඔවුන්ගේ මුහුණු වියපත් වෙමින් නොකළ යුතුය. සඳහා ඔවුන් කුපිත සෙනඟකි.
2:7 එබැවින්, ඔබ ඔවුන් මගේ වචන කතා කළ යුතු ය, සමහර විට ඔවුන් සවන් හැකි අතර quieted කළ බව එසේ. ඔවුන් අවුලුවයි සඳහා.
2:8 නමුත් ඔබ, මනුෂ්ය පුත්රය, මම ඔබට කියමි සියලු සවන්. අස්කරගෙන කිරීමට තෝරා නොගන්නා, ඒ ගෙට වූ provoker පරිදි. ඔබේ මුඛය විවෘත, මම ඔබට දෙන්නේ කුමන කන්න. "
2:9 ඒ වගේම මම බලා, පුදුමයකි: අත් මට විරුද්ධව පිටතට දමන ලදී; එය අකුළා අනුචලන විය. ඔහු මට පෙර එය ව්යාප්ත, හා ඇතුළතින් හා පිටතින් ලියන විය. එය විලාප එහි ලියා ඇත, හා පද, හා දුක්ගැනවිලි.

එසකියෙල් 3

3:1 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබව සොයා ගන්නේ කොයි දෙයක්; මේ පොතේ කන්න, සහ, පිටත්, ඊශ්රායෙල් සෙනඟට කතා කරන්න. "
3:2 ඒ වගේම මම මගේ කට අවුස්ස, ඔහු මට ඒ පොත දිග පෝෂණය.
3:3 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ බඩ අනුභව කළ යුතු ය, ඔබේ අභ්යන්තර මේ පොතේ පිරවිය යුතුය, මම ඔබට දෙමි වන. "මම එය කෑමට, මගේ කටේ මීපැණි ලෙස මිහිරි බවට පත් විය.
3:4 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය යන්න, ඔබ ඔවුන්ට මාගේ වචන කතා කළ යුතු ය.
3:5 ඔබට එවනු ලැබේ සඳහා, නෑ ගැඹුරු වචන හෝ නොදන්නා භාෂාවකින් ක ජනතාවට, නමුත් ඉශ්රායෙල් වංශය,
3:6 නොව බොහෝ ජනයා සඳහා ගැඹුරු වචන හෝ නොදන්නා භාෂාවකින්, කරන වචන ඔබ තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වනු ඇතැයි. නමුත් ඔබ ඔවුන් වෙත යවන ලදී නම්, ඔවුන් ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න.
3:7 එහෙත් ඉශ්රායෙල් වංශය ඔබට සවන් කැමති නැති. ඔවුන් මට ඇහුම්කන් දෙන්න සූදානම් නැති සඳහා. නිසැකව, මුළු ඉශ්රායෙල් නිවසක් නිර්ලජ්ජිත නළල හා දැඩි හෘදය.
3:8 '' මෙන්න, මම ඔබේ මුහුණ ඔවුන්ගේ මුහුණු වඩා ශක්තිමත් කර ඇති, ඔවුන්ගේ නළල් වඩා ඔබේ නළල අමාරු.
3:9 මම ඔබේ මුහුණ දැඩි යකඩ මෙන් හා ෆ්ලින්ට් වැනි කර ඇත. ඔබ ඔවුන්ට බිය නොවිය යුතු, ඔබ ඔවුන්ගේ මුහුණ පෙර වියපත් වෙමින් යුතු නැහැ. ඔවුන් ප්රකෝප නිවසක් සිටිති. "
3:10 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ කන් සවන්, ඔබේ සිත තුළට ගෙන, මගේ සියලු වචන, මම ඔබට කතා කරමි වන.
3:11 සහ ඉදිරියට යන්න සහ transmigration අයට පමණක් ඇතුළු, ඔබ, ඔබගේ ජනතාව පුත්රයන්ට. ඔබ ඔවුන්ට කතා කළ යුතු ය. ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: 'මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන.' සමහර විට එය ඔවුන් ඊට සවන් quieted කළ බව විය හැක. "
3:12 හා ආත්මය මාව ගෙන, මා පිටුපසින් මහා ලීවේද, හඬ අසා, කියමින්, "ආසිරි ඔහුගේ තැන සිට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය වේ,"
3:13 ද ජීවමාන සත්ත්වයන් පියාපත්වල හඬ එකිනෙකාට එරෙහිව වර්ජනයක, ද ජීවමාන සත්ත්වයන් පහත රෝද හඬ, හා විශාල, ලීවේද හඬ.
3:14 එවිට ආත්මයාණන් වහන්සේ මා ඔසවා මට නැති කළා. මම තිත්ත දී නික්ම ගියේ ය, මගේ ආත්මය උදහස සමග. සමිඳාණන් වහන්සේගේ අතින් මා සමඟ විය, මාව ශක්තිමත් කළ.
3:15 මම transmigration අය ගියා, නව වගාවන් සැඟවු කිරීමට, ගඟ අසල ජීවත් වූ අයට කෙබාර්. ඔවුන් හිඳගෙන සිටි මම පෙනී. මම දින හතක් එහි රැඳී, ඔවුන් අතරේ, වැලපීමක් අතර.
3:16 ඉන්පසු, දින හතක් ගෙවී ගිය පසු, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
3:17 "මනුෂ්ය පුත්රය, මම ඔබට ඉශ්රායෙල් වංශය සඳහා මුරකරු කර ඇත. ඉතිං මොක ද, ඔබ මගේ කටින් වචනය සවන් ය, ඔබ මා වෙතින් ඔවුන්ට එය නිවේදනය ය.
3:18 නම්, මම තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසාට මෙසේ විට, 'ඔබ කවදාවත් මිය යන්නේ ය,'ඔබ එය ඔහුට ප්රකාශ කරන්නේ නැහැ, එසේ ඔහු තම තර්ජනවලට බිය නොවී මාර්ගය අහක්ව ජීවත් විය හැකි අතර ඔබට කතා කරන්නේ නැහැ, පසුව එම තර්ජනවලට බිය නොවී තම තමන්ගේ අයුතුකම දී මිය යනු ඇත. නමුත් මම ඔබේ අත ඔහුගේ ලේ ආරෝපණය කරනු ඇත.
3:19 එහෙත්, ඔබ තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා එය නිවේදනය නම්, ඔහු තම දුරුකිරීමට හා ඔහුගේ තර්ජනවලට බිය නොවී මාර්ගයෙන් පරිවර්තනය කර නැත, පසුව නියත වශයෙන්ම ඔහු ඒ දුෂ්ටකම ගැන මිය යනු ඇත. එහෙත්, ඔබ ඔබේ ම ජීවිතය බේරුණා ඇති වනු ඇත.
3:20 තව, සාධාරණ මිනිසා ඔහුගේ යුක්තිය සිට පසෙකට හැරී අයුතුකම නසා නම්, මම ඔහු ඉදිරියේ බාධාවකි තැන්පත් කරනු ලැබේ. ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය, ඔබ ඔහුට නිවේදනය නැති නිසා. ඔහු තම පාපය තුළ මරණයට පත් කළ යුතු ය, සහ ඔහුගේ සිහි ය නැති කළ බව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන. එහෙත් සැබෑ, මට ඔබේ අත ඔහුගේ ලේ ආරෝපණය කරනු ඇත.
3:21 එහෙත්, ඔබ පමණක් මිනිසා ප්රකාශ නම්, සාධාරණ මිනිසා පාපය නැති විය හැකි බව එසේ, ඔහු පව් කරන්නේ නැත, ඔහු නිසැකව ජීවත් වන්නේ ය, ඔබ ඔහුට බව නිවේදනය කර ඇත නිසා. ඔබ ඔබේ ම ජීවිතය බේරුණා ඇති වනු ඇත. "
3:22 සමිඳාණන් වහන්සේගේ අතින් මා අවසන් විය. ඔහු මට කතා කොට,: "නැඟිටින්න, සහ සරල යෑමට, එහි මම ඔබ සමඟ කතා කරනු ඇත. "
3:23 මම නැඟිට, මම සරල ගියේ. එවිට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය මෙහෙම ඇහුවා, මම කෙබාර් ගඟ ළඟ දුටු ගෞරවය වගේ. ඒ වගේම මම මගේ මුහුණ මත වැටී.
3:24 හා ආත්මය මට ඇතුළු, මගේ අඩි මත මට නියම. ඔහු මට කතා, ඔහු මට කතා කොට,: "ඔබේ නිවස මධ්යයේ ඔබ ඇතුලත් කරන්න සහ වැල.
3:25 සහ ඔයා වගේම, මනුෂ්ය පුත්රය, පුදුමයකි: ඔවුන් ඔබ මත දම්වැල් දමා ඔබ ද ඔවුන් සමඟ බැඳ යුතු. ඔබ ඔවුන්ගේ මැද සිට පිටතට නොයා යුතු ය.
3:26 මම ඔබේ දිව ඔබේ මුඛය වහලය කිරීමට බැඳී ඇති කරනු. ඔබ නිශ්ශබ්ද වනු ඇත, නින්දා අපහාස කරන කෙනෙක් කැමති නැහැ. සඳහා ඔවුන් කුපිත සෙනඟකි.
3:27 එහෙත් මම ඔබට කතා කරනු ඇත විට, මම ඔබේ මුඛය විවෘත වනු ඇත, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: 'මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන.' ඇහුම්කන් දෙමින් කවුරු, ඔහුට සවන් දෙන්න. තවද, යමෙක් quieted ඇත, ඔහු quieted කරන්න ඉඩ. ඔවුන් ප්රකෝප නිවසක් සිටිති. "

එසකියෙල් 4

4:1 "ඔබ මෙන්, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ සඳහා ටැබ්ලට් දක්වා ගත, ඔබ ඔබට පෙර එය කළ යුතු ය. නම් හා ඔබ විසින් එය මත යෙරුසලම ඇද දෙන්නම්.
4:2 නම් හා ඔබ විසින් එය එරෙහිව සම්බාධක පිහිටුවීමට ය, ඔබ ශක්තිමත් නගරයක් ගොඩනැගිය යුතු ය, සහ ඔබ ප්රාිකාරය එකට තැබිය යුතු ය, ඔබ විරුද්ධ එය කඳවුරු බැඳ යුතු, නම් හා ඔබ විසින් එය වටා අවියක් බැටළුවන් තැනින් ය.
4:3 ඔබ යකඩ කබලෙන් ලිපට ඔබ සඳහා ගත යුතුය, ඔබ සහ නගරය අතර යකඩ බිත්ති ලෙස එය සිදු. ඊට එරෙහිව ඔබේ මුහුණ දැඩි, ලබන අතර, එය වටලා විය යුතු ය, නම් හා ඔබ විසින් එය වටා ය. මෙම ඉශ්රායෙල් වංශය ලකුණක්.
4:4 ඔබ ඔබේ වම් පැත්තේ නිදා ය. ඔබ ඔබ එය මත නිදා බව දින ගණන විසින් තමන් මත ඉශ්රායෙල් වංශයේ අයුතුකම් තැනින් ය. හා ඔබ මත ඔවුන්ගේ අයුතුකම් යුතු ය.
4:5 මම ඔබට ඔවුන්ගේ අයුතුකම් වසර දී ඇති කිරීම සඳහා, මෙම දින ගණන විසින්: දින තුන්සිය අනූ. ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශයේ දුෂ්ටකම ගැන වගකිව යුතු.
4:6 ඔබ මෙම සම්පූර්ණ කර ඇති ඇත විට, ඔබ දෙවන කාලය නිදා ය, ඔබේ දකුණු පැත්තේ, ඔබ දින සතළිසක් යූදා අයුතුකම උපකල්පනය ය: එක් එක් වර්ෂය සඳහා එක් දින; එක දවසක්, මම කියන්නේ, එක් එක් වර්ෂය සඳහා, මම ඔබට ලබා දී ඇති.
4:7 ඔබ යෙරුසලම වැටලීම දෙසට ඔබේ මුහුණ හරවා ය, ඔබේ අත දිගු කළ යුතු ය. නම් හා ඔබ විසින් එය විරුද්ධව අනාවැකි ය.
4:8 '' මෙන්න, මම දම්වැල් ඔබ වට කර. ඔබ අනෙක් පැත්තේ එක් පැත්තේ සිට ඔබ වෙනස් නොකරන්නෙමි, ඔබ ඔබේ වැටලීම දින අවසන් වන තුරු.
4:9 හා ඔබ තිරිඟු සඳහා ගත යුතු ය, සහ බාර්ලි, , බෝංචි ඇට, හා පරිප්පු, හා මෙනේරි, හා මගේ මතය. ඔබ එක් යාත්රාවක් ඔවුන් කළ යුතු ය, ඔබ ඔබ ඔබේ පැත්තේ මත නිදා බව දින ගණන විසින් ඔබ පාන් සඳහා කළ යුතු ය: ඔබ එය දින සිට දින තුන්සිය අනූ අනුභව කළ යුතු ය ය.
4:10 එහෙත්, ඔබේ ආහාර, ඔබ කුමක් කන්නේ ද කියා ඇති, බර විසි විය යුතු ය දිනකට staters. ඔබ වරින් වර එය අනුභව කළ යුතු ය.
4:11 ඔබ මැන වතුර බොන්න ය, එය hin එක් හයවන කොටස. ඔබ වරින් වර එය බොන්නේ.
4:12 සහ බාර්ලි පාන් අළු යටතේ පුලුස්සන ලද මෙන් ඔබ එය අනුභව කළ යුතු ය. නම් හා ඔබ විසින් එය ආවරණය යුතු, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි, මිනිසකුගෙන් දුරු ව ගිය බව ගොම. "
4:13 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ: "ඒ නිසා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ තම තමන්ගේ රොටි අනුභව කළ, විජාතීන් අතර දූෂිත, කා මම ඔවුන් දුරු කරනු ඇත. "
4:14 ඒ වගේම මම සඳහන්: "විශ්වයේ, අහෝ, අහෝ, සාමාන්ය දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ! '' මෙන්න, මගේ ආත්මය දූෂණය කර නැත, මගේ කුඩා කාලයේ සිට මේ දක්වා පවා, මම ම මියගොස් ඇති බව ඕනෑම දෙයක් අනුභව නැත, නැති බවට හෝ මෘගයන් විසින් ඉරා දමා ඇති, හා කිසිදු අපවිත්ර මස් මගේ කටට ඇතුළු කර ඇත. "
4:15 ඔහු මට කතා කොට,: "'' මෙන්න, මම මානව ගොම වෙනුවට ගව පොහොර ඔබට දෙනු ඇත, නම් හා ඔබ විසින් එය ඔබගේ පාන් විය යුතු ය. "
4:16 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, පුදුමයකි: යෙරුසලමේ මම රොටි කාර්ය පොඩි කර නැති. ඔවුන් බර පාන් කන්න හා වියවුල ඇත. ඔවුන් පියවරක් මගින් ජලය පානය සහ සිත් වේදනාව ඇත.
4:17 එබැවින්, රොටි සහ වතුර අසාර්ථක වූ විට, එක් එක් කෙනා තම තමාගේ සහෝදරයාට විරුද්ධව ඇති විය හැකියි. ඔවුන්ගේ අයුතුකම් ඉවතට නාස්ති යුතු ය. "

එසකියෙල් 5

5:1 "ඔබ මෙන්, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ සඳහා රැවුල බාන හිසකේ සඳහා තියුණු පිහියකින් ලබා, නම් හා ඔබ විසින් එය රැගෙන ඔබේ හිස හරහා ඔබේ රැවුල පුරා එය ඇද දෙන්නම්. ඔබ ඔබම බර සඳහා ශේෂ ලබා ගත යුතුය, ඔබ හිසකෙස් බෙදීමට ය.
5:2 ඔබ නගරයේ මධ්යයේ ගින්නෙන් දැවිය යුතු ය තුන්වන කොටස, වටලා සිටින දින අවසන් අනුව. ඔබ තුන්වන කොටස යුතු ය, ඔබ වටා පිහියකින් කැපිය යුතු ය. එහෙත් සැබෑ, අනෙක් තෙවන, ඔබ සුළං විසුරුවා ය, මම ඔවුන් පසු කඩුව unsheathe ඇත සඳහා.
5:3 ඔබ එහි සිට කුඩා සංඛ්යාවක් යුතු ය. සහ ඔබ ඔබේ සළුව අවසානයේ දී ඔවුන් බැඳ යුතු.
5:4 නැවතත්, ඔබ ඔවුන් වෙතින් යුතු ය, ඔබ ගින්න මැද ඔවුන්ව විසි ය, ඔබ ගින්නෙන් ඔවුන් දැවිය යුතු ය. සහ ඒ, එහි මුළු ඉශ්රායෙල් නිවසට ගිනි පිටතට යා යුතු ය. "
5:5 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "මෙම ජෙරුසලමෙහි ය. මම අන්ය ජාතීන් මධ්යයේ සහ ඇගේ සියලු අවට ඉඩම් ඇය තබා ඇති.
5:6 ඇය මාගේ පණත් සුළු ඇත, විජාතීන්ට වඩා වැඩි තර්ජනවලට බිය නොවී විය හැකි වන පරිදි, මගේ ශික්ෂා පද, වැඩි වැඩියෙන් එසේ හැම දෙනා ම ඇය අවට සිටින ඉඩම් වඩා. ඔවුන් මාගේ පණත් පසෙකට දමා ඇත සඳහා, ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද ගමන් කර ඇත. "
5:7 මේ හේතුව නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: "ඔබ සියල්ල ඔබ වටා සිටින වෙනත් ජාතීන්ට අයත් ඉක්මවා ඇති බැවින්, මගේ ශික්ෂා පද අනුව නෙවෙයි, මගේ තීන්දු ඉටු නැත, පවා ඔබ වටේ සිටින විජාතීන්ගේ විනිශ්චයන් අනුව කටයුතු කර:
5:8 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, හා මම ඔබ අතරේ විනිශ්චය ඉටු කරනු ඇත, විජාතීන් ඉදිරියෙහි.
5:9 මම පෙර සිදු කළ නොහැකි දේ ඔබට දී කරන්නේ, මම නැවත වරක් කරන්නේ නැහැ වැන්නවුන් වන, නිසා ඔබේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා කිරීම.
5:10 එබැවින්, පියවරුන් ඔබ අතරේ පුත්රයන් පරිභෝජනය ය, හා පුතුන් ඔවුන්ගේ පියවරුන් පරිභෝජනය ය. මම ඔබ විනිශ්චය ක්රියාත්මක කරනු ඇත, මම සෑම සුළං ඔබේ මුළු ඉතිරි පොළන්නෙහිය ඇත.
5:11 එබැවින්, මම ජීවත් දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ කියා, ඔබ ඔබගේ සියලු වැරදි ගැන සහ ඔබේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා සමඟ මාගේ ශුද්ධස්ථානය උල්ලංඝනය නිසා, මම ද කෑලි කඩා බිඳ දමනු ඇත, මගේ ඇස් ලිහිල් වනු ඇත, මම අනුකම්පා ගත නොවනු ඇත.
5:12 ඔබ එක් තුනෙන් කොටසක් වසංගතයෙන් මිය යනු ඇත හෝ ඔබ අතරේ සාගතයෙන් පරිභෝජනය කළ. ඔබ එක් තුනෙන් කොටසක් ඔබ වටේ කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. එහෙත් සැබෑ, මම සෑම සුළං විසුරුවා ඇත ඔබ එක් තුනෙන් කොටසක්, මම ද ඔවුන් පසු කඩුව unsheathe ඇත.
5:13 මම මාගේ උදහස ඉටු කරනු ඇත, මම මගේ කෝපය ඔවුන් පිට විවේක හේතු වනු ඇත, මම අස්වැසූ ඇත. ඔවුන් මම දැනගන්නේ ය, සමිඳාණන්, මගේ උද්යෝගයෙන් කතා කර තිබේ, මම ඔවුන්ට මගේ කෝපය ඉටු කර ඇති ඇත විට.
5:14 මම ඔබට පාළු වනු ඇත, හා විජාතීන් අතර නින්දාවක්, ඔබ වටේ සිටින, විසින් සමත් වන සියලූ ඇස් හමුයෙහි.
5:15 ඔබ එය නින්දාවක් හා දේවාපහාසය විය යුතු ය, උදාහරණයක් හා පුදුමයට, විජාතීන් අතර, ඔබ වටේ සිටින, මම ඔබට තීන්දු ක්රියාත්මක කර ඇත ඇත විට, ගැසුවෝය හා කෝපය හා උදහස තරවටු කොට සමග.
5:16 මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ. ඒ මොහොතේ, මම ඔවුන් අතර සාගත බොහෝ බරපතළ ඊතල එවනු ලැබේ, වන මරණය ගෙනා යුතු ය, ඒ නිසා මම ඔබ විනාශ විය හැක මා එවන. මම ඔබ කෙරෙහි සාගතයක් රැස් කරනු ඇත, මම, ඔබ අතර පාන් කාර්ය මණ්ඩලය කුඩු කර.
5:17 මම ඔබට සාගතය අතර එවයි ඉතා හානිකර තිරිසනුන්, අන්ත විනාශ වහන්සේට පවා. හා වසංගත හා රුධිර ඔබ හරහා ගමන් ය. මම ඔබ කෙරෙහි කඩුව ගෙන ඇත. මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ. "

එසකියෙල් 6

6:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
6:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් කඳු දෙසට ඔබේ මුහුණ තබා, ඔබ ඔවුන්ට විරුද්ධව අනාවැකි ය,
6:3 ඔබ කිව යුතු ය: ඉශ්රායෙල් කඳු, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්! මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, කඳු හෙල් හා ගැවසෙන තැන්වල හා නිම්න කියන: '' මෙන්න, මම ඔබ කෙරෙහි කඩුව හේතු වනු ඇත. මම ඔබේ උසස් ස්ථාන විනාශ වනු ඇත.
6:4 මම ඔබේ පූජාසන කඩා ඇත. ඔබේ දේවතා රූප වෙන් කඩා ඇත. මම ඔබේ රූප පෙර ඔබගේ මැරුම් බිමට විසි ඇත.
6:5 මම ඔබේ රූප ඉදිරියේ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් මළ සිරුරු තැබීමට ඇත. මම ඔබේ පූජාසන පමණ ඔබේ අස්ථි විසුරුවා ඇත.
6:6 ඔබගේ ජනාවාස පිළිබඳ සියලු, නගර පාළු කරනු ලැබේ, හා උසස් ස්ථාන කඩා දමා හා විසිරී පැතිරී ඇත. ඔබේ පූජාසන කඩා විනාශ වනු ඇත. ඔබේ රූප ක්ෂයවී යනු ඇත. ඔබේ සිද්ධස්ථාන තලා ඇත. ඔබේ කෘතීන් ඉවතට අතුගා දැමිය යුතු වනු ඇත.
6:7 හා මියගිය ඔබ අතරේ වැටෙනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
6:8 මම, ඔබ අතර විජාතීන් අතර කඩුව පැන කරන අය ඉතිරි වනු ඇත, මම පොළොව පිට ඔබ සම්මත කර ගැනීමත් ඇත විට.
6:9 ඔබේ මුදා ඔවුන් වහලුන් ලෙස ගෙන ගියහ දුන් ජාතීන් අතර මට මතක ය. මම ඔවුන්ගේ හදවත තලා ඇති කිරීම සඳහා, fornicated මට ඉවත් කරන, ඔවුන්ගේ ඇස්, ඔවුන්ගේ දේව රූප පස්සේ fornicated. ඔවුන් ඔවුන්ගේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා මගින් සිදු කර ඇති ගැටලූවලට තමන්ටම සමග අසතුටු ඇත.
6:10 ඔවුන් මම දැනගන්නේ ය, සමිඳාණන්, නිෂ්ඵල කථා කළේ නැහැ, මම ඔවුන්ට මේ නපුරු කරන්න බව. "
6:11 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "ඔබේ අත සමග වැඩ වර්ජනය, ඔබේ අඩි සමඟ stomp, හා කියන්න: 'අහෝ, ඊශ්රායෙල් පානයේ ආදීනව සියලු පිළිකුල් ක්රියා කිරීමට!'ඔවුන් කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත සඳහා, සාගතයෙන්, සහ වසංගතයෙන්.
6:12 යමෙක් දුර වසංගතයකින් මිය යනු ඇත. එහෙත්, යමෙක් ළඟ කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. තවද, යමෙක් පවතින අතර වටලා ඇත සාගතයෙන් මිය යනු ඇත. මම ද ඔවුන් අතර මගේ කෝපය ඉටු කරනු ඇත.
6:13 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, ඔබගේ මැරුම් ඔබේ රූප මධ්යයේ වනු ඇත විට, සියලු, ඔබගේ පූජාසන පමණ, සෑම උසස් කඳු මත, සියලු කඳු මුදුන්වල මත, සෑම ඝන ගස යට, සෑම කොළ ඕක් යටතේ: ඔවුන් හැම රූප සුවඳ සුවඳ දුම් ඔප්පු ස්ථාන.
6:14 මම ඔවුන් කෙරෙහි මගේ අත සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත. මම පොළොව පාළු හා අසරණ බවට පත් වනු ඇත: රිබ්ලාහි පාළුකරයේ සිට ඔවුන්ගේ සියලු වාසස්ථාන වෙත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 7

7:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
7:2 "ඔබ මෙන්, මනුෂ්ය පුත්රය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ඉශ්රායෙල් දේශයට පවසයි: අවසන් එනවා, අවසන් එනවා, පොළොවේ ප්රදේශ හතරක් පුරා.
7:3 දැන් අවසන් ඔබ අවසන්, හා මම ඔබ දෙස මාගේ උදහස එවනු ලැබේ. හා ඔබ කළ දේවලට අනුව මම ඔබව විනිශ්චය කරනු ඇත. මම ඔබට පෙර ඔබගේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා තැන්පත් කරනු ලැබේ.
7:4 මගේ ඇස් ඔබ කෙරෙහි ලිහිල් කළ නොහැකි වනු ඇත, මම අනුකම්පා ගත නොවනු ඇත. වෙනුවට, මම ඔබ දෙස, ඔබ කරන සකස් කරනු ඇත, ඔබේ පිළිකුල් ඔබ අතරේ වනු ඇත. ඔබ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
7:5 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "එක් දුක් පීඩා, පුදුමයකි, එක් දුක් පීඩා ලඟා වේ.
7:6 අවසන් එනවා, අවසන් එනවා. ඔබට විරුද්ධ ව අවධානයෙන් ඇත එය. '' මෙන්න, එය ලඟා වේ.
7:7 විනාශ ඔබ කෙරෙහි එනවා, පොළොව මත ජීවත් වන. කාලය ලඟා වේ, ඝාතනය කරන දවස ළං වන, එය කඳු තේජස නොවේ.
7:8 දැන්, ඉතා ඉක්මනින්, මම ඔබ දෙස මාගේ උදහස ආත්මානුභාවය, මම ඔබ මාගේ උදහස ඉටු කරනු ඇත. හා ඔබ කළ දේවලට අනුව මම ඔබව විනිශ්චය කරනු ඇත, හා මම ඔබ දෙස ඔබගේ සියලු අපරාධ සකස් කරනු ඇත.
7:9 මගේ ඇස් ලිහිල් වනු ඇත, හෝ මම අනුකම්පා ගන්නා. වෙනුවට, මම ඔබ දෙස, ඔබ කරන තැන්පත් කරනු ලැබේ, ඔබේ පිළිකුල් ඔබ අතරේ වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, කරන කැපී පෙනෙයි.
7:10 '' මෙන්න, දවස! '' මෙන්න, එය ළඟා! විනාශ පිටතට ගොස් ඇති, සැරයටිය මල්ඵල ගැන්වී තිබේ, උඩඟුකම ප්රරෝහණය ඇත.
7:11 අයුතුකම දුරුකිරීමට ක පොල්ලක් බවට දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව. ඔවුන් කිසිවක් තිබිය යුතු, හා ඔවුන්ගේ ජනතාව, හා ඔවුන් ශබ්ද. සහ ඔවුන් සඳහා කිසිදු ඉතිරි එහි විය යුතු ය.
7:12 කාලය ලඟා වේ; දවස අත ළඟ. යමෙක් මිලදී ගන්නේ ප්රීති නොකළ යුතුය. තවද, යමෙක් අලෙවි ශෝක නොවිය යුතුය. කෝපය තම ජනතාවගේ සියලු අවසන්.
7:13 යමෙක් අලෙවි ඔහු විසින් විකුණා ඇති දේ නැවත ලැබෙන්නේ නැත, නමුත් තවමත් තම ජීවිතය ජීවතුන් අතර වනු ඇත. ඔවුන්ගේ සමස්ත සමූහයක් ගැන දර්ශනය යළි හැරී නැත සඳහා. මිනිසා හා ඔහුගේ ජීවිතය අයුතුකම ශක්තිමත් කළ නොහැකි වනු ඇත.
7:14 හොරණෑව පිඹිනු! සෑම සූදානම් විය යුතුයි! එහෙත් සටන යන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැත. මාගේ උදහස සඳහා ඔවුන්ගේ සියලු සෙනඟ කෙරෙහි වේ.
7:15 කඩුව පිටත, හා වසංගත හා සාගතය තුළ සිටින. යමෙක් කෙතෙහි කඩුවෙන් මිය යනු ඇත. තවද, යමෙක් නගරයේ වේ ද වසංගතයෙන් හා සාගතය ගොදුරුවෙමින් ඇත.
7:16 ඔවුන් වෙතින් පලා අය සුරැකෙනු ඇත. ඔවුන් කඳු අතරින් වනු ඇත, ප්රපාතයෙන් නිම්න පරෙවියන් මෙන්, ඔවුන් සියලු දෙනා වෙවුලමින් සමග, නිසා ඒ දුෂ්ටකම එක් එක්.
7:17 සියලු අත් දුර්වල වනු ඇත, සියලු දණ ජලය සමග ගලා.
7:18 ඔවුන් haircloth සමග තමන් ඔලුවේ, සහ සන්ත්රාසය ඔවුන්ට ආවරණය වනු ඇත. හා ලජ්ජාව සියලු මුහුණු මත වනු ඇත, හා තට්ටය ඔවුන්ගේ ප්රධානීන් සියලු මත වනු ඇත.
7:19 ඔවුන්ගේ රිදී විසිකිරීමට ඇත, සහ ඔවුන්ගේ රත්රන් dunghill හා සමාන වනු ඇත. ඔවුන්ගේ රිදී සහ ඔවුන්ගේ රන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ උදහස ප්රකාශ කරන දවසේදී ඔවුන් නිදහස් කිරීමට කිසිදු බලයක් නැත. ඔවුන් තම ආත්ම තෘප්තියක් නැහැ, හා පොවන්නෙමු පිරී කළ නොහැකි වනු ඇත, නිසා ඔවුන්ගේ අයුතුකම් පිළිබඳ සෝලිය.
7:20 ඔවුන්ගේ මාල මුතු ඇටය ලෙස අහංකාරය තබා ඇත, ඔවුන්ගේ පිළිකුල් ක්රියා හා දේවතා රූප රූප කර ඇත. මේ නිසා, එය ඔවුන් සඳහා අපවිත්ර විය මම ඉඩ ඇත.
7:21 මම කොල්ලයක් ලෙස විදේශිකයන් අතට දෙන්නෙමි, පොළොවේ තර්ජනවලට බිය නොවී ගොදුරු ලෙස, ඔවුන් එය අපවිත්ර වනු ඇත.
7:22 මම ද ඔවුන් මාගේ මුහුණ වලක්වා ඇත, ඔවුන් ගුප්ත මගේ තැන උල්ලංඝනය කරනු ඇත. හා ගොන්වස්සෙකු පුද්ගලයින් එය ඇතුල්, ඔවුන් එය අපවිත්ර වනු ඇත.
7:23 එය වසා දැමීමට කටයුතු කර ඇති. එහි ඉඩම් සඳහා ලේ විනිශ්චය පිරී ඇත, හා නගරය අයුතුකම පිරී ඇත.
7:24 මම විජාතීන් අතර වඩාත් පාපිෂ්ඨ දී හේතු වනු ඇත, ඔවුන්ගේ නිවාස උරුම. මම බලවත් උඩඟුකම quieted කරනු ඇත. ඔවුන්ගේ අභය භූමි උරුම.
7:25 වේදනාව ඔවුන් overwhelms විට, ඔවුන් සාමය උත්සාහ කරනු ඇත, හා ලැබෙන්නේ නැත.
7:26 බාධාවක් බාධාවක් පසු අනුගමනය කරනු ඇත, හා කටකතා පසු කටකතා. ඔවුන් දිවැසිවර දැක්ම උත්සාහ කරනු ඇත, සහ නීතිය පූජක සිට විනාශ වී යනු ඇත, හා උපදෙස් වැඩිමහල්ලන් විනාශ වී යනු ඇත.
7:27 රජු වැලපෙන්නට, හා කුමරු ශෝකය සැරසී ඇත, පොළොවේ ජනතාව අතට බොහෝ සෙයින් කැළඹී ඇත. මම ඔවුන් කෙරෙහි, තමන්ගේ ම මාර්ගයක් අනුව ක්රියා කරනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ ම විනිශ්චයන් අනුව ඔවුන් විනිශ්චය කරනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 8

8:1 එය එසේ සිදු, හයවන අවුරුද්දේ, හයවැනි මාසය තුළ, මාසයේ පස්වන දින, මම මගේ ගෙදර වාඩි වී සිටියේ ය, හා ජුදා වැඩිහිටි මා ඉදිරියේ වාඩි වී, හා දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ අතින් මාව බදාගෙන.
8:2 මා දුටු, පුදුමයකි, ගිනි පෙනුම සමග රූපයක් විය. ඉණ පෙනුම සිට, හා ඩීසල්, ගින්නක් විය. සහ ඔහුගේ ඉණ සිට, හා ඉහළ, තේජශ්රීයෙන් පෙනුම ඇති විය, ඇම්බර් ඉදිරියෙහි මෙන්.
8:3 හා අත් ප්රතිරූපය පිටතට ගොස් ලෙස, එය මගේ හිස අගුලු මට අල්ලාගෙන. හා ආත්මය හා පොළොව අතර මාව හොයනව ඇති. ඉන්පසු ඔහු උන් වහන්සේ ජෙරුසලමට බවට මා ගෙන, දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ දර්ශනය තුළ, උතුරු දෙස බැලූ බව අභ්යන්තර දොරටුව අසල, එදිරිවාදිකම් රූපයක් එහි ස්ථාන සිටි, ඊර්ෂ්යා සහගත රූප රචනයක් කුපිත කිරීමට තරම්.
8:4 එවිට, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස එහි, මම සරල දක්නට ඇති බව ඒ දර්ශනය අනුව.
8:5 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, උතුරේ ඇති ආකාරය ඔබේ ඇස් ඇර. "මම උතුරු මාර්ගය මගේ ඇස් ඔසවා. එවිට, පූජාසනය දොරටුව උතුරු සිට එදිරිවාදිකම් පිළිම විය, එම දොරටුවේ දී.
8:6 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ මේ අය කරන්නේ මොනවාද කියලා, ඉශ්රායෙල් වංශය මෙතන සිදු කරන බව මහා පිළිකුල්. ඔබ හිතන්නේ නැහැ, එවකට, මම දුර මගේ ශුද්ධස්ථානය ඉවත් කළ යුතු බව? එහෙත්, ඔබ නැවත හැරී නම්, ඔබ ඊටත් වඩා විශාල පිළිකුල් දකිනු ඇත. "
8:7 ඔහු ආලින්දය දොර මා නායකත්වය. මා දුටු, පුදුමයකි, බිත්තියේ විවෘත කිරීමේ ඇති විය.
8:8 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, බිත්තියේ හාරා. "මම බිත්තිය හාරා වූ විට, එක් දොරක් එහි පෙනී.
8:9 ඔහු මට කතා කොට,: "ඔවුන් මෙහි සිදු වන වඩාත් දුෂ්ට පිළිකුල් ඇතුලත් කරන්න බලන්න."
8:10 හා ඇතුළු, මා දුටු, පුදුමයකි, උරගයන් සහ සතුන් රූපය සෑම ආකාරයේ, පිළිකුල් ක්රියා, සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ රූප සියලු වටා බිත්තිය මත නිරූපණය කර, සමස්ත ස්ථානය පුරා.
8:11 සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ ප්රජා මූලිකයන් පිටතට මිනිසුන් හැත්තෑවක්ද තිබූ, Jaazaniah සමග, ෂාපාන්ගේ පුත්, ඔවුන් අතරේ සිටගෙන, ඔවුන් පින්තූර ඉදිරියෙහි පෙනී සිටි. හා එක් එක් එක් ඔහුගේ අතේ censer විය. හා දුම් වලා සුවඳ දුම් නැඟිට.
8:12 ඔහු මට කතා කොට,: "නිසැකවම, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශයේ ප්රජා මූලිකයන් අන්ධකාරයෙහි කරන දේ බලන්න, එක් එක් කෙනා තම තමාගේ ගෙයි සැඟවී සිටියදී. ඔව්හු එකක් කියති: , 'සමිඳාණන් වහන්සේ අපට දකින්න නැහැ. සමිඳාණන් වහන්සේ පොළොව අත්හැර ඇත. ' "
8:13 ඔහු මට කතා කොට,: "ඔබ නැවත හැරී නම්, ඔබ ඊටත් වඩා විශාල පිළිකුල් දකිනු ඇත, වන මෙම අය කැප වේ. "
8:14 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ දොරටුව දොර හරහා මට නායකත්වය, වන උතුරු දෙස බැලූ. එවිට, කාන්තාවන් එහි හිඳගෙන උන්හ, ඇඩෝනිස් සඳහා ශෝකය.
8:15 ඔහු මට කතා කොට,: "නිසැකවම, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ දැක ඇති. එහෙත්, ඔබ නැවත හැරී නම්, ඔබ මේ තත්වයට වඩා බලවත් පිළිකුල් දකිනු ඇත. "
8:16 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඇතුළු ආලින්දය බවට මට නායකත්වය. එවිට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ දොරකඩ, මෙම වාහල්කඩ හා පූජාසනය අතර, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ දෙසට පිටුපා සමග මිනිසුන් පස් විසි පමණ එහි සිටි, හා නැගෙනහිර දෙසට ඔවුන්ගේ මුහුණු. ඔවුන් සූර්යයාගේ නැගී එන දෙසට උත්කෘෂ්ඨ ලදී.
8:17 ඔහු මට කතා කොට,: "නිසැකවම, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ දැක ඇති. මෙම යූදා එතරම් නොවැදගත් විය හැක, ඔවුන් මෙම පිළිකුල් සිදු වූ විට, ඔවුන් මෙහි සිදු කළ ලෙස, එම, අයුතුකම සහිතව පොළොව පිරී පසු, ඔවුන් දැන් මට කුපිත කිරීමට හැරී? එවිට, ඔවුන් ශාඛා සිය නාසය සඳහා අයදුම් කරන්නේ.
8:18 එබැවින්, මම ද මාගේ උදහස ඔවුන් දෙසට ක්රියා කරනු ඇත. මගේ ඇස් ලිහිල් වනු ඇත, හෝ මම අනුකම්පා ගන්නා. ඔවුන් මහ හඬින් මගේ කන් මොරගැසූ ඇත ඇත විට, මම ඔවුන් අවනත නැත. "

එසකියෙල් 9

9:1 ඔහු මහ හඬින් මගේ කන් මොරගසා, කියමින්: "නගරයේ මෙම visitations ළං වී, හා එක් එක් එක් ඔහුගේ අතේ ඝාතනය කිරීම සඳහා උපකරණ ඇත. "
9:2 එවිට, මිනිසුන් හය ඉහළ දොරටුව මාර්ගය සිට කරා ලදී, උතුරු පෙනෙන. හා එක් එක් එක් ඔහුගේ අතේ ඝාතනය උපකරණ ද. තවද, ඔවුන් අතරේ එක් මිනිසෙකු හණ වස්ත්ර විය, හා ලිවීම සඳහා මෙවලමක් ඉණ විය. ඔවුන් ඇතුල් වූ ලෝකඩ පූජාසනය ළඟ සිට.
9:3 හා ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය කැඳවූ, ඔහු වූ මත කෙරුබ්වරයෙකු සිට, නිවසේ එළිපත්ත. ඔහු හණ වස්ත්ර සහ ඔහුගේ ඉණ දී ලිවීම සඳහා මෙවලමක් තිබුණා මිනිසා වෙත කැඳවා.
9:4 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "නගරය මැද හරහා මාරු වෙන්න, යෙරුසලමේ මධ්යයේ, හා දුක් මිනිසුන් නළල් මත tau මුද්රා, කරන එහි මධ්යයේ සිදු කරනු ලබන සියලු පිළිකුල් ක්රියා ගැන ශෝක වෙනවා. "
9:5 ඔහු අන් අයට පවසයි, මගේ සවන් දී සිටිය දී: "ඔහුට පසුව නගරය හරහා මාරු වෙන්න, හා වැඩ වර්ජනය! ඔබේ ඇස ලිහිල් විය යුතු ය, ඔබ අනුකම්පා ගත යුතු ය.
9:6 ඝාතක, විනාශ හෙළි කිරීමට පවා, පැරණි මිනිසුන්, තරුණ පිරිමි, හා තරුණියන්, කුඩා දරුවන්, සහ කාන්තාවන්. එහෙත් tau දකින සියලු සල්ලල්ලාහු, මිනී නොමරන්න. හා ඒ නිසා මගේ ශුද්ධස්ථානය සිට ආරම්භ කරන්න. ", ඔවුන් වැඩිහිටියන් අතර මිනිසුන් සමග ආරම්භ, නිවසේ ඉදිරියේ සිටි අය.
9:7 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "ගෙදර අපවිත්ර, හා වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සමග එහි අධිකරණයට පිරවීම! ව යන්න!"ඔවුන් නික්ම ගොස් නගරයේ සිටි අය පහර.
9:8 සහ ඝාතනය අවසන් වූ විට, මම ඇඟ. ඒ වගේම මම මගේ මුහුණ මත වැටී, හා මොරගසමින්, මම කිව්වා: "විශ්වයේ, අහෝ, අහෝ, සාමාන්ය දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ! ඔබ දැන් මුළු ඉශ්රායෙල් ඉතිරි විනාශ කරනු ඇත, යෙරුසලමේ ඔබේ උදහස රෝෂයත්?"
9:9 ඔහු මට කතා කොට,: "ඊශ්රායෙල් අයුතුකම, හා ජුදා, විශාල හා අතිශයින් විශාල වේ, හා ඉඩම් ලේ පිරී ඇත, හා නගරය පිළිකුල් සහගත දේ පිරී ඇත. හේතුව වී ඇත්තේ ඔවුන් සඳහා: , 'සමිඳාණන් වහන්සේ පොළොව අත්හැර ඇත,' සහ, , 'සමිඳාණන් වහන්සේ දකින්නේ නැත.' '
9:10 එබැවින්, මගේ ඇස් ලිහිල් වනු ඇත, මම අනුකම්පා ගත නොවනු ඇත. මම ඔවුන්ගේ හිස මත, තමන්ගේ ම මාර්ගයක් ආශීර්වාද කරයි. "
9:11 එවිට, හණ වස්ත්ර සිටි මිනිසා, ඔහුගේ නැවත නැවත ලියන මෙවලමක් විය, වචනයක් ප්රතිචාර, කියමින්: "මම ඔබ මට උපදෙස් පරිදි සිදු කර ඇත."

එසකියෙල් 10

10:1 මා දුටු, පුදුමයකි, කෙරුබ්වරුන්ගේ හිසට උඩින් බව ආකාශයේ දී, එහි දී ඔවුන් ඉහත නිල් මැණික් ගල් වගේ දෙයක් පෙනී, සිංහාසනයක් ස්වරූපයට සමාන ඉදිරියෙහි සමග.
10:2 ඔහු හණ වස්ත්ර සිටි මිනිසා කතා, ඔහු සඳහන් කරයි: "ඇතුලත් කරන්න, කෙරුබ්වරුන්ගේ යටතේ ඇති රෝද අතර, හා කෙරුබ්වරුන්ගේ අතර සිටින බව ගිනි අඟුරු සමඟ ඔබේ අත පිරවීම, හා නගරය මත ඔවුන් වත් කරන්න. "එවිට ඔහු ඇතුළු, මාගේ ඇස් හමුයෙහි.
10:3 දැන් කෙරුබ්වරුන්ගේ ගෘහයේ දකුණු පැත්තේ ඉදිරියෙහි සිටගෙන සිටියෝය, මිනිසා ඇතුළු වූ විට. ද වලාකුළෙන් ඇතුළු මළුවේ පිරී.
10:4 සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය ඔසවා විය, කෙරුබ්වරුන්ගේ ඉහත සිට, නිවසේ එළිපත්ත. හා නිවසේ වලාකුළු පිරී ගියේ ය. හා අධිකරණය සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමයේ තේජස පිරී ගියේ ය.
10:5 හා කෙරුබ්වරුන්ගේ පියාපත්වල ශබ්දය පවා පිටත අධිකරණයට අසන්නට ලැබුණි, කතා සියලු බලැති දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන හඬ මෙන්.
10:6 ඔහු හණ වස්ත්ර සිටි මිනිසා උපදෙස් කළ විට, කියමින්, "කෙරුබ්වරුන්ගේ අතර සිටින බව රෝද මැද ගිනි ගන්න,"ඔහු ඇතුල් වූ රෝද අසල සිටගෙන.
10:7 එක කෙරුබ්වරයෙක් ඔහුගේ අත දීර්ඝ, කෙරුබ්වරුන්ගේ මැද සිට, කෙරුබ්වරුන් අතර වූ බව ගින්නෙන්. ඔහු රැගෙන හණ වස්ත්ර සිටි එක් අතට දුන්නේ ය, ඔහු එය පිළිගත් අතර, නික්ම.
10:8 මිනිසෙකු අතින් ස්වරූපයට සමාන කෙරුබ්වරුන්ගේ මධ්යයේ එහි පෙනී, ඔවුන්ගේ පියාපත් යට.
10:9 මා දුටු, පුදුමයකි, කෙරුබ්වරුන් ළඟ රෝද හතරක් විය. එක් රෝද එක කෙරුබ්වරයෙක් ලබන විය, තවත් රෝද තවත් කෙරුබ්වරයෙකු ලබන විය. සහ රෝද පෙනුම ඇති ක්රිසොලයිට් ගල් ඉදිරියෙහි මෙන් විය.
10:10 හා ඔවුන්ගේ පෙනුම ගැන, හතර එක් එක් හා සමාන විය, රෝද රෝද මධ්යයේ නම් ලෙස.
10:11 ඔවුන් ගිය විට, ඔවුන් කොටස් හතරක් ඉදිරියට. හා ඔවුන් ගොස් ලෙස හැරී නැත. වෙනුවට, ඔවුන් පළමු යන්න නැඹුරුවන ලදී කිරීමට ඇති ස්ථානයට, ඉතිරි ද අනුගමනය, ඔවුන් ආපසු හැරී නැත.
10:12 එහි මුළු ශරීරය, ගෙල හා තම අත් තටු හා කව සමග, සියලු රෝද හතර පමණ ඇස්වලින් පිරී තිබුණා.
10:13 මගේ සවන් දී සිටිය දී, ඔහු මේ රෝද ලෙස: "නිරන්තරයෙන් වෙනස්."
10:14 දැන් එක් එක් කෙනා මුහුණු සතරක්. එක මුහුණක් කෙරුබ්වරයෙකු හමුවේ විය, හා දෙවන මුහුණ මනුෂ්ය වන මුහුණ, හා තෙවන සිංහයෙකු හමුවේ විය, හා සිවුවැනි රාජාලියෙකු හමුවේ විය.
10:15 හා කෙරුබ්වරුන්ගේ ඔසවා ඇත. මේ වන ජීවමාන සත්ත්වයා වන, වන කල මම කෙබාර් ගඟ ළඟ දුටු.
10:16 හා කෙරුබ්වරුන්ගේ පෙරට විට, රෝද ද ඔවුන් ළඟ ගොස්. හා කෙරුබ්වරුන්ගේ පොළොවෙන් ඉහළට මතු වීම සඳහා ඔවුන්ගේ පියාපත් ඔසවා විට, රෝද පිටුපස සිටියේ නැහැ, නමුත් ඔවුන් ද ඔවුන් ළඟ සිටි.
10:17 ඔවුන් සිටගෙන විට, මෙම නැවතී. ඔවුන් ඔසවා විට, මෙම ඔසවා ඇත. ජීවිතයේ ආත්මය ඔවුන් තුළ විය සඳහා.
10:18 සමිඳාණන් වහන්සේගේ තේජස මාලිගාවේ එළිපත්ත නික්ම ගොස්, හා කෙරුබ්වරුන්ගේ ඉහළින් සිට.
10:19 හා කෙරුබ්වරුන්ගේ, ඔවුන්ගේ පියාපත් ඔසවා, මා ඉදිරියෙහි දී පොළොවෙන් ඉහළට මතු කළා. ඔවුන් යන්න ගියා ලෙස, රෝද ද අනුගමනය. එය සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ නැගෙනහිර දොරටුව දොරකඩ සිටියේ ය. ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ද ඔවුන්ට උඩින් තිබුණේ.
10:20 මේ වන ජීවමාන සත්ත්වයා වන, මම කෙබාර් ගඟ ළඟ ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේට යටින් දුටු. ඒ වගේම මම කරුණාසනය බව අවබෝධ කර.
10:21 එක් එක් මුහුණු සතරක්, හා එක් එක් එක් පියාපත් හතර බැගින් තිබුණා. මිනිසෙකු අතින් ස්වරූපයට සමාන පියාපත් යට විය.
10:22 සහ, ඔවුන්ගේ මුහුණු පෙනුම ගැන, මම මේ ගඟ කෙබාර් ළඟ දැක ඇති බව එම මුහුණුවල, සහ එක් එක් එක් අයැදීම් දෙවියන් හා බලය ඔහු ඉදිරියෙහි යන්න විය.

එසකියෙල් 11

11:1 හා ආත්මය මාව හොයනව ඇති, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ නැගෙනහිර දොරටුව මා ගෙන, හිරු නැගී එන දෙසට පෙනෙන. එවිට, දොරටුව දොරකඩ විසිපස් මිනිසුන්. මා දුටු, ඔවුන් අතරේ, Jaazaniah, Azzur පුත්, හා Pelatiah, බෙනායා පුත්, ජනතාවගේ නායකයන්.
11:2 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, මෙම අයුතුකම සකස් කරන මිනිස්සු. ඔවුන් මේ නගරයේ දුෂ්ට උපදෙස් ලබා,
11:3 කියමින්: 'එය එසේ බොහෝ කලකට පෙර නිවාස ඉදිකරන ලද ඒවා බවත්,? මේ නගරය ඉවුම් පිහුම් මුට්ටියක්, අපි මස් ය. ''
11:4 එබැවින්, ඔවුන් විරුද්ධ ව දිවැස් වැකි, අනාවැකි, 'මනුෂ්ය පුත්රය. "
11:5 සමිඳාණන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් මා වැටී, ඔහු මට කතා කොට,: 'කතා: මේ අනුව, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය: ඒ නිසා ඔබ කතා කර තිබේ, ඉශ්රායෙල් වංශය,. මම ඔබේ සිත දන්න.
11:6 ඔබ මේ නගරයේ ඉතා බොහෝ මරා, ඔබ වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සමග එහි වීදි පිරී ඇත.
11:7 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඔබගේ මැරුම්, ඔබ එහි මධ්යයේ තබා ඇති කවුරුන්, මෙම මස් වේ, සහ මේ නුවර පිහුම් මුට්ටියක්. මම එහි මධ්යයේ පිටතට යොමු කරනු ඇත.
11:8 ඔබ කඩුවෙන් වියපත් වෙමින් තිබේ, ඒ නිසා මම ඔබ කෙරෙහි කඩුව හේතු වනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
11:9 මම එහි මධ්යයේ පිටතට වීසි වනු ඇත, මම සතුරන් අතට ඔබ කෙරෙහි දෙනවා, මම, ඔබ අතර නඩු තීන්දු ක්රියාත්මක වනු ඇත.
11:10 ඔබ කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. මම ඉශ්රායෙල් දේශ සීමා තුළ ඔබ විනිශ්චය කරනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
11:11 මේ නගරය ඔබ සඳහා හැළියක් වනු ඇත, සහ එහි මධ්යයේ මස් වනු ඇත. මම ඉශ්රායෙල් දේශ සීමා තුළ ඔබ විනිශ්චය කරනු ඇත.
11:12 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. ඔබ මගේ ශික්ෂා පද අනුව නෙවෙයි සඳහා, ඔබ මාගේ පණත් ඉටු නැත. වෙනුවට, ඔබ විජාතීන් විනිශ්චයන් අනුව කටයුතු කර ඇති බවත්, ඔබ වටේ සිටින වේ. "
11:13 එය එසේ සිදු, මම අනාවැකි, Pelatiah, බෙනායා පුත්, මිය. ඒ වගේම මම මගේ මුහුණ මත වැටී, මම මහත් හඬින්, මම සඳහන්: "විශ්වයේ, අහෝ, අහෝ, සාමාන්ය දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ! ඔබ ඊශ්රායෙල් ඉතිරි කරන ලද වැරැද්දකට හේතු වනු ඇත?"
11:14 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
11:15 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ සහෝදරයන්, ඔබේ සමීප ඥාතීන් අතර මිනිසුන්, ඔබේ සහෝදරයෝ ද, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ මුළු නිවසම, සියලු කා ජෙරුසලමේ වැසියන් ද පවසා ඇති අතර ඉන්නවා: 'ඈත සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා අස්කරගනු; පොළොව උරුමය ලෙස අපට ලබා දී තිබේ. ''
11:16 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මම ඔවුන් ඉවත් කරනු විනාශ වී ඇති බැවින්, විජාතීන් අතර, මම ඉඩම් අතර ඔවුන් විසුරුවා හරින කර ඇති බැවින්, මම ඔවුන් සමත් වී තිබෙනවා එම ඉඩම් තුළ ඔවුන් ටිකක් අභය වනු ඇත.
11:17 මේ නිසා, ඔවුන්ට කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මම ජනයා අතර ඔබ රැස් කරනු ඇත, මම ඔබ එක්සත් විය, ඔබ විසිර තිබූ බවට ඉඩම් වලින්, මම ඔබ ඊශ්රායෙල් පස දෙනවා.
11:18 ඔවුන් එම ස්ථානයට යා යුතු ය, හා ඔවුන් එම ස්ථානයට සිට සියලු වැරදි සහ එහි සියලු පිළිකුල් ක්රියා ඉවත් ය.
11:19 මම ද ඔවුන් එක් හදවත දෙනවා. මම ඔවුන්ගේ අභ්යන්තර නව ආත්මය බෙදා දෙන. මම ඔවුන්ගේ ශරීරයෙන් ගල් හදවත රැගෙන ඇත. මම ද ඔවුන් මස් හෘද ලබා දෙනු ඇත.
11:20 ඒ නිසා ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද ගමන් හැක හැක, මගේ තීන්දු නිරීක්ෂණය, ඒවා ඉටු. ඒ නිසා ඔව්හු මාගේ සෙනඟ විය හැකිය, මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි.
11:21 එහෙත් ඔවුන්ගේ සිත් ඔවුන්ගේ වැරදි සහ පිළිකුල් පසු ඇවිදින අයට ලෙස, මම ඔවුන්ගේ හිස මත, තමන්ගේ ම මාර්ගයක් සකස් කරනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
11:22 හා කෙරුබ්වරුන්ගේ ඔවුන්ගේ පියාපත් ඔසවා, ඔවුන් සමඟ සහ රෝද. ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජශ්රීය ඔවුන් ඉහත විය.
11:23 සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය නගරය මධ්යයේ සිට නැඟ කන්ද ඉහළින් සිට, නගරය නැගෙනහිර ස්ථිර වන්නේ.
11:24 හා ආත්මය මාව හොයනව ඇති, ඔහු Chaldea බවට මා ගෙන, මෙම transmigration අය කිරීමට, දර්ශනයකින්, දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ තුළ. මම දැක ඇති බව ඒ දර්ශනය මරණයෙන් නැඟිටුවා, මගෙන් ඈතට.
11:25 මම කතා, මෙම transmigration අය කිරීමට, ඔහු මට එළිදරව් කර තිබෙන බව, සමිඳාණන් වහන්සේගේ සියලු වචන.

එසකියෙල් 12

12:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
12:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ කුපිත නිවසේ මැද ජීවත්. ඔවුන් දැක ඇස්, ඔවුන් දකින්නේ නැහැ; හා කන් අහන්න, ඔවුන් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සඳහා ඔවුන් කුපිත සෙනඟකි.
12:3 ඔයා වගේම, එවකට, මනුෂ්ය පුත්රය, දුර ගමන් සඳහා සැපයුම් ඔබ සඳහා සූදානම්, හා ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි දිවා කාලයේදී ඉවතට ගමන්. ඔබ ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි වෙනත් තැනකට ඔබගේ ස්ථානයෙන් ගමන් ය, සමහර විට ඔවුන් එය සලකා පිණිස. සඳහා ඔවුන් කුපිත සෙනඟකි.
12:4 ඔබ ඔබේ සැපයුම් පිටත ගෙන ය, දුර ගමන් කරන එක් උපකරණ වැනි, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි දිවා කාලයේදී. එවිට ඔබට ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ සවස පිටතට යා යුතු ය, එක් දුර ගමන් කරන නික්මෙන මෙන්.
12:5 තාප්පය හරහා ඔබම බලන්නත් ඕනේ, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි. සහ ඔබ ඒ හරහා යා යුතු ය.
12:6 ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි, ඔබ දෙවුර මත සිදු කළ යුතු ය, ඔබ අඳුරේ සිදු කළ යුතු ය. ඔබ ඔබේ මුහුණ ආවරණය යුතු ය, ඔබ බිම බලන්න නොකළ යුතු ය. මම ඉශ්රායෙල් වංශය ලකුණක් ලෙස ඔබ පත් කර තිබෙනවා "කියායි.
12:7 එබැවින්, මම ඔහු මට උපදෙස් ලෙසම. මම දිවා කාලයේදී මගේ සැපයුම් පිටතට ගෙනා, දුර ගමන් කරන එක් උපකරණ වැනි. හා සවස්, මම අතින් බිත්තිය හරහා මා හාරා. ඒ වගේම මම අඳුරේ පිටතට ගොස්, මම දෙවුර මත සිදු කරන ලදී, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
12:8 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, උදෑසන, කියමින්:
12:9 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය නැත, කුපිත නිවසක්, ඔබට වදාළ: 'ඔයා කරන්නේ කුමක් ද?'
12:10 ඔවුන්ට ඔබ මෙසේ පවසනු:: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මෙම යෙරුසලමේ සිටින මගේ නායකයා ගැන බර වේ, හා මුළු ඉශ්රායෙල් වංශය ගැන, ඔවුන් අතරේ සිටින.
12:11 ඔබ මෙසේ පවසනු:: මම ඔබේ අවධානය වෙමි. මා සිදු කළ ලෙස, ඒ නිසා ඔවුන්ට සිදු කළ යුතු ය. ඔවුන් වහල්කමට ගෙන දුර ඈත ඉදිරිපත් කරනු ලබන.
12:12 හා ඔවුන් අතරේ සිටින නායක උරහිස මත සිදු කරනු ලැබේ; ඔහු අඳුරේ දේමය. ඔවුන් තාප්පය හරහා හාරා ඇත, මන්ද, ඔවුන් ඔහු ගෙන විය හැක එසේ. ඔහුගේ මුහුණ ආවරණය කරනු ඇත, ඔහු තම ඇස් සමඟ දේශය බලන්න නොයන පිණිස.
12:13 මම ඔහු ගැන මගේ ශුද්ධ සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත, ඔහු මගේ මර්දන දැලට අසු. මම බබිලෝනියට ගෙන හේතු වනු ඇත, කල්දිවරුන්ගේ දේශයට, එහෙත් තමා ම එය නොදක්නාහු. එහි දී ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය.
12:14 ඔහු අවට සිටින සියලු, , ඔහුගේ ආරක්ෂකයන් සහ ඔහුගේ සමාගම්, මම සෑම සුළං බවට විසුරුවා ඇත. මම ද ඔවුන් පසු කඩුව unsheathe ඇත.
12:15 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම විජාතීන් අතර ඔවුන් විසුරුවා හරින ඇත ඇත විට, හා ඉඩම් අතර ඒවා වපුළ ඇති වනු ඇත.
12:16 මම ඔවුන් මිනිසුන් කිහිපදෙනෙකු පිටුපස ඉතිරි වනු ඇත, ලකුණින් බැහැරව භාවිතය සඳහා කඩුවෙන්, සාගතය, හා වසංගත, ඔවුන් වෙනත් ජාතීන් අතර ඔවුන්ගේ සියලු දුෂ්ට ක්රියා ප්රකාශ කරන පිණිස, ඔවුන් යන්නේ කා. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
12:17 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
12:18 "මනුෂ්ය පුත්රය, කාංසාවක් ඔබේ රොටි අනුභව. තව, කඩිමුඩියේ හා දුක ඔබේ ජලය පානය.
12:19 හා ඉඩම් සෙනඟට කතා කොට මෙසේ කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, යෙරුසලමේ ජීවත් වන අයට, ඉශ්රායෙල් දේශයෙහි: ඔවුන් සාංකාව ඔවුන්ගේ රොටි අනුභව කළ, සහ විනාශයේ ඔවුන්ගේ ජලය පානය, දේශය එහි ජනකාය ඉදිරියේ පාළු විය හැකි බව ඒ නිසා, නිසා එය ජීවත් වන සියල්ලන්ගේ අයුතුකම ක.
12:20 හා දැන් වාසය කරන බව නගර පාළු වනු ඇත, සහ ඉඩම් අත්හැර ඇත. ඔබ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
12:21 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
12:22 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ ඊශ්රායෙල් දේශයේ ඇති බව මෙම ආප්තෝපදේශය දේ? කියමින්: 'මෙම දින දිග දීර්ඝ කළ යුතු ය, සෑම දැක්ම විනාශ යුතු ය. ''
12:23 එබැවින්, ඔවුන්ට කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මම මෙම ආප්තෝපදේශය නතර කිරීමට හේතු වනු ඇත, හා එය තවදුරටත් ඊශ්රායෙල් පැවති පොදු කියමනක් විය යුතු ය. හා දින පිළිබඳ ඇති ඔවුන්ට කියන්න, සෑම දැක්ම හා වචනය.
12:24 තවදුරටත් කිසිදු හිස් දර්ශන තිබිය යුතු ය සඳහා, ඉශ්රායෙල් සෙනඟ අතරේ වත් කිසි අපැහැදිලි පේන.
12:25 මම, සමිඳාණන්, කතා කරනු ඇත. මම කතා කරනු ඇත කුමන වචනය, එය සිදු කළ යුතු ය, එය තවත් ප්රමාද නොවිය යුතු ය. වෙනුවට, ඔබගේ දවස්වල දී, සාමාන්ය ප්රකෝප නිවසක්, මම වචනයක්වත් කතා හා එය කරන්නේ, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
12:26 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
12:27 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය පෙනේ, මෙසේ ක්රියා කරන අය එම: 'මේ එක දකින බව දර්ශන ඉවත් බොහෝ දින,' සහ, 'මේ මිනිසා දුර බව ගුණයක් පමණ සඳහන් වෙනවා.' '
12:28 මේ නිසා, ඔවුන්ට කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මගේ කිසිම වචනය තවදුරටත් ප්රමාද වනු ඇත. මම කතා කරන බව දේ ඉටු කරනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 13

13:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
13:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, අනාවැකි සිටින ඉශ්රායෙල් දිවැසිවරුන් අනාවැකි, ඔබ ඔවුන්ගේ සිත සිට අනාවැකි අයට කිව යුතු ය: සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය අසා:
13:3 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මෝඩ දිවැසිවරුන් වන විපතක මහත!, තමන්ගේ ආත්මය හදාරන, හා කරන කිසිම දෙයක් බලන්න.
13:4 ඔබගේ දිවැසිවරයන්, එම්බා ඉශ්රායෙල්, කාන්තාරවලදී හිවලුන්ට වැනි වූ.
13:5 ඔබ සතුරා එරෙහිව ගොස් නැත, ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශය සඳහා පවුරක් ස්ථාපිත නැත, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දවසේ දී සටන් නැගී කිරීමට තරම්.
13:6 ඔවුන්, හිස්බව බලන්න, ඔවුන් මෙවැනි බොරු පුරෝකථනය, කියමින්, 'සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක,'සමිඳාණන් වහන්සේ ඔවුන්ට යවන නැත නමුත්. හා ඔවුන් කී දේ තහවුරු දිගටම.
13:7 ඔබ නිරර්ථක දර්ශනයක් දක්නට සහ බොරු පේන කතා කළේ නැහැ? එහෙත් ඔබ කියන, 'සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක,'මම කතා කළේ නැහැ නමුත්.
13:8 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඔබ, හිස්බව කතා කර තිබේ හා බොරු ප්රචාරවලට දැක ඇති බැවින්, එබැවින්: පුදුමයකි, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
13:9 මගේ අත, හිස්බව දුටු හා බොරු divining සිටින දිවැසිවරුන් අවසන් වනු ඇත. ඔවුන් මාගේ සෙනඟ වන සභාවේ නොවිය යුතු ය, ඔවුන් ඉශ්රායෙල් වංශයේ ලිඛිතව ලියා දැක්විය නොහැකි. ඔවුන් ඉශ්රායෙල් දේශයට ඇතුළු වනු ඇත වත්. ඔබ මා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
13:10 ඔවුන් මගේ ජනතාව රවටා ඇති කිරීම සඳහා, කියමින්, 'සාම,'හා කිසිදු සාමය ඇති. හා ඔවුන් පවුරක් ගොඩනගා ඇත, නමුත් ඔවුන් පිදුරු තොරව මැටි එය ආවරණය කර.
13:11 මිශ්ර නොකර මෝටාර් පතුරුවන අයට කියන්න, එය කඩා වැටෙනවා ඇත. ක inundating වැසි වනු ඇත සඳහා, මම පූර්ණ ලෙස වැඩුණු හිම කැට සිට පහලට කලබල වීමට හේතු වනු ඇත, එය විනාශ කිරීම හා හැමී.
13:12 එබැවින්, පුදුමයකි: බිත්තිය වැටී ඇත විට, එය ඔබට කිව නොහැකි: 'කෝ ඔබ එය ආවරණය වන සමග මෝටාර් වේ?'
13:13 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මම ප්රචන්ඩ සුළං මගේ කෝපය තුල ඉදිරියට පිපිරීමට හේතු වනු ඇත, හා මාගේ උදහස දී inundating වැසි වනු ඇත, කෝපය හා මහා හිම කැට, පරිභෝජනය කිරීමට.
13:14 මම ඔබ එය පදම් තොරව ආවරණය කර ඇති බිත්ති විනාශ කරනු ඇත. මම බිම එය මට්ටම ඇත, සහ එහි පදනම අනාවරණය කරනු ඇත. එය පහත වැටෙනු ඇත සහ එහි මධ්යයේ පරිභෝජනය කළ. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
13:15 මම බිත්තියට මගේ කෝපය ඉටු කරනු ඇත, හා මෝටාර් මිශ්ර නොකර එය ආවරණය කළ අයට විරුද්ධව, මම ඔබට කියනවා ඇත: බිත්තිය වැඩි වන්නේ නැහැ, එය ආවරණය කරන අය තවත් වේ:
13:16 ඉශ්රායෙල් දිවැසිවරු, යෙරුසලමේ අනාවැකි කරන, ඇය වෙනුවෙන් සාමය දර්ශන බලන්න පුළුවන් කිසිම සාමය නොමැති විට, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
13:17 සහ ඔයා වගේම, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ සෙනඟ වන දියණියන් එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, තමන්ගේ හදවතින් අනාවැකි කරන. සහ ඒ ගැන අනාවැකි,
13:18 හා කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: සෑම රෝගියකු වශයෙන් යටතේ කුඩා කොට්ට එකට මහනවා අයට වන විපතක මහත, හා ජීවිතයේ සෑම අදියර ප්රධානීන් සඳහා කුඩා කුෂන් කරන බවට, ආත්ම අල්ලා ගැනීම සඳහා. ඔව්හු මාගේ සෙනඟ ආත්මයන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ විට, ඔවුන් තම ආත්ම ජීවිතය බවට පත් විය.
13:19 ඔව්හු මාගේ සෙනඟ අතර මට කඩ, බාර්ලි අතලොස්සක් වෙනුවෙන් හා පාන් කැබැල්ලක් සඳහා, ඔවුන් මිය යන්නේ නැහැ යුතු බව ආත්මයන් මරා දමනු ඇතැයි ද ඒ නිසා, ජීවත් නොවිය යුතු බව ආත්මයන් enliven, මෙවැනි බොරු විශ්වාස කරන මගේ ජනතාවට බොරුවක්.
13:20 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම ඔයාගේ පුංචි කොට්ට විරුද්ධ වෙමි, ඔබ පියාසර ආත්ම අල්ලා සමග. මම ඔබේ ආයුධ වලින් ඔවුන් පිටත් කර දමයි. මම ඔබ අල්ලා සිටින බව ආත්මයන් නිදහස් කරනු ලැබේ, පියාසර කළ යුතු බව ආත්ම.
13:21 මම ඔයාගේ පුංචි කුෂන් ඉවතට දමයි. මම නුඹේ අත මගේ ජනතාව නිදහස් වනු ඇත. ඔවුන් තවදුරටත් ඔබගේ අත ගොදුරු විය යුතු ය. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
13:22 විරෝධී හඬ සඳහා ඔබ දුක් පමණක් හදවත සිදු වී ඇති, මේ මා දුකට නැහැ. මම තර්ජනවලට බිය නොවී අතින් ශක්තිමත් කර ඇත, ඔහු ආපසු තම නපුරු මාර්ගයෙන් හැරී ඇත නොහැකි හා ජීවත් වන බව ඒ නිසා.
13:23 එබැවින්, ඔබ, හිස්බව බලන්න නොකළ යුතු ය, ඔබ දිව්ය divinations යුතු නොවන, තවත්. මම නුඹේ අත මගේ ජනතාව ගලවා ඇත. ඔබ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 14

14:1 මා වෙත ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ ප්රජා මූලිකයන් අතර මිනිසුන් පැමිණ, ඔවුන් මා ඉදිරියේ වාඩි.
14:2 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
14:3 "මනුෂ්ය පුත්රය, මෙම මිනිසුන්, තම සිත් තුළ තමන් කළ අපවිත්ර තබා ඇති, ඔවුන්ගේ මුහුණ පෙර තම අයුතුකම් පිළිබඳ සෝලිය ස්ථානගත කර ඇත. ඒ නිසා ඔවුන් මට විමසන්න විට ඇයි මම ප්රතිචාර දැක්විය යුතු?
14:4 මේ නිසා, ඔවුන්ට කතා, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මිනිසා, ඊශ්රායෙල් මිනිසා, තමාගේ සිත තුළ ඔහුගේ අපවිත්ර තබයි කරන, සිදු කළ සහ සිය මුහුණ පෙර ස්ථාන ඔහුගේ අයුතුකම් පිළිබඳ සෝලිය, හා කරන අනාගතවක්තෘ ළඟා, උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන මට විමසීමට පරිදි: මම, සමිඳාණන්, ඔහුගේ uncleannesses රාශියක් අනුව ඔහුට ප්රතිචාර,
14:5 එසේ ඉශ්රායෙල් වංශය තම හදවත තුළ අල්ලා විය හැකි බව, ඔවුන් මට තම සියලු රූප ඉවත් කර ගෙන තිබේ විසින්.
14:6 මේ නිසා, ඉශ්රායෙල් වංශය කියන්නේ: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: පරිවර්තනය කළ, ඔබේ රූප ඉවත්, පලා ඔබගේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා ඔබේ මුහුණු හැරී.
14:7 මිනිසා සඳහා, ඊශ්රායෙල් මිනිසා, හා ඊශ්රායෙල් විය හැකි වූ වැළඳ අතර නව සම්ප්රාප්තියක්, ඔහු මට ඈත් නම්, ඔහු තම හදවත තුළ ඔහුගේ රූප සකසයි, ඔහු ඔහුගේ මුහුණ පෙර ඒ දුෂ්ටකම ගැන ස්ථාන සෝලිය, ඔහු අනාගතවක්තෘ ළඟා, ඔහු හරහා මට විමසන්න පිණිස: මම, සමිඳාණන්, මා කරණකොටගෙන උන් වහන්සේ ප්රතිචාර.
14:8 මම ඒ මිනිසාට විරුද්ධ ව මාගේ මුහුණ ඇත, මම ඔහුට උදාහරණයක් හා හිතෝපදේශය වනු ඇත. මම මාගේ සෙනඟ මධ්යයේ සිට ඔහු විනාශ වී යනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
14:9 හා අනාගතවක්තෘ නොමග ගොස් ඇති අතර වචනයක් කතා කරන විට: මම, සමිඳාණන්, බව දිවැසිවරයා රවටා ඇත. මම ඔහු ගැන මගේ අත සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත, මම මාගේ සෙනඟ මධ්යයේ සිට ඔහු පිස දමන සේකැ''යි කී ය, ඊශ්රායෙල්.
14:10 ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම ගැන වගකිව යුතු. විමසීය තැනැත්තා අයුතුකම අනුව, ඒ නිසා අනාගතවක්තෘ අයුතුකම විය යුතු ය.
14:11 ඒ නිසා ඉශ්රායෙල් වංශය තව දුරටත් මගෙන් මුළා විය හැක, වත්, තමන්ගේ සියලු වැරදි දූෂණය කළ. වෙනුවට, ඔව්හු මාගේ සෙනඟ විය හැකිය, මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ විය හැකිය, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. "
14:12 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
14:13 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉඩම් මට විරුද්ධ ව පව් කළ ඇත විට, එය බරපතල කඩකර එසේ, මම එය පුරා මගේ හස්තය දිගු කරනු ඇත, මම එහි රොටි කාර්ය පොඩි කර නැති. මම ඒ මත සාගතයක් එවන සේක, මම ඒ මිනිසා හා මෘගයන්ගේ විනාශ කරනු ඇත.
14:14 හා එම පුරුෂයන් තිදෙනා නම්, නෝවා, දානියෙල්, හා රැකියා, එය විය, ඔවුන් තම යුක්තිය විසින් තමන්ගේ පවුලටත් වෙතැ, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
14:15 ඒ වගේම මම දේශය පිට ඉතා හානිකර තිරිසනුන් පෙරමුණ නම්, මම එය විනාශ වන පරිදි, එය තරණය කළ බවට පත්, නිසා සතුන්ගේ එය හරහා කිසිවෙකුට තරණය පිණිස,
14:16 එම පුරුෂයන් තිදෙනා එහි නම්, මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔවුන් වත් පුතුන් යවයි, හෝ දූවරුන්. එහෙත් ඒ ඔවුන් තමන් පාවා දෙනු ඇත, එහි ඉඩම් සඳහා පාළුවට විය යුතු ය.
14:17 නැත්නම් මම දේශය පිට කඩුව පෙරමුණ නම්, මම කඩුවෙන් කියන්න නම්, 'දේශය හරහා ගමන්,'ඒ නිසා මම යන දෙකම මිනිසා සහ මෘගයා එය විනාශ,
14:18 හා එම පුරුෂයන් තිදෙනා එහි මධ්යයේ නම්, මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔවුන් වත් පුතුන් යවයි, හෝ දූවරුන්, නමුත් ඔවුන් පාවා දෙනු ඇත.
14:19 ඉන්පසු, මම එය ද ඉඩම් මත වසංගත යැවීමට නම්, මම ලේ සමග එය මාගේ කෝපය වත්, මම යන දෙකම මිනිසා සහ මෘගයා ඉවතට එය ගත එසේ,
14:20 නම් නෝවා, දානියෙල්, හා රැකියා එහි මධ්යයේ විය, මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔවුන් වත් පුතා යවයි, හෝ දුව, නමුත් ඔවුන් තම යුක්තිය විසින් තමන්ගේ පවුලටත් පමණක් යවයි.
14:21 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: මම යෙරුසලම පිට මාගේ බරපතළ විනිශ්චය හතරක් එවනු ලැබේ වුවත්, කඩුව හා සාගතය හා හානිකර තිරිසනුන් හා වසංගත, මම මිනිසුන්ගේ හා මෘගයන්ගේ එය විනාශ කර දමන බව එම නිසා,
14:22 තවමත් තවමත් එය තුල එහි ඉතිරි කළ යුතු ය කරන සමහර අය සුරැකෙනු ඇත, කරන ඔවුන්ගේ ම පුතුන් සහ දියණියන් ඉවතට ගෙන ය. '' මෙන්න, ඔවුන් ඔබට ඇතුළු වනු ඇත, ඔබ ඔවුන්ගේ මාර්ගය සහ ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වය දකින. ඔබ මා යෙරුසලම පිට ගෙන දී ඇති නපුර ගැන අස්වැසූ කළ යුතු ය, මම ඒ මත මතට ගෙන එනු ඇති සියලු දේ ගැන.
14:23 ඔවුන් ඔබ සනසන ය, ඔබ ඔවුන්ගේ ක්රම සහ ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වය දකින විට. ඔයාට ඒ නිසා මම මම එය තුළ කළ සියලු කිසිදු අරමුණ ක්රියා නොකර ඇති බව නුඹලා දැනගන්නහු ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 15

15:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
15:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, දේ මිදි වැලේ දලුව සිට සිදු කළ හැකි, වනාන්තර ගස් අතරේ සිටින බව ලී සියලු ශාක හා සසඳන?
15:3 ඕනෑම ලී එය ගත හැකි පියවර, එය වැඩ කටයුතු සිදු කළ හැකි බව ඒ නිසා, ඒ මත යාත්රාව යම් ආකාරයක එල්ලී කිරීමට තරම් හෝ හේතුවෙන් මෙරට ලෙස පිහිටුවන?
15:4 '' මෙන්න, එය ඉන්ධන ලෙස ගිනි භාවිතා වේ. ගිනි සිය අරමුනු දෙකම පරිභෝජනය; සහ එහි මැද අළු දක්වා අඩු වේ. ඒ නිසා එය කෙසේ හෝ කටයුතු සඳහා ප්රයෝජනවත් විය හැකි?
15:5 එය මුළු කාලයේදී පවා, එය වැඩ කටයුතු සඳහා නුසුදුසු විය. ඊටත් වඩා කොතරම්, ගිනි එය ගිල සහ එය පුළුස්සා විට, එය කිසිවක් ප්රයෝජනවත් වනු ඇත?
15:6 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: වනාන්තර ගස් අතරේ මිදි වැල දලුව වැනි, කල මම, ගිනි ගොදුරුවෙමින් කිරීමට ලබා දී ඇති, ඒ නිසා මම ජෙරුසලමේ වැසියන් ද පරාක්රමය ද.
15:7 මම ඔවුන්ට විරුද්ධ ව මාගේ මුහුණ ඇත. ඒවා ඉවත් ගින්නෙන් යනවා, එහෙත් ගිනි ඔවුන් පරිභෝජනය කරනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔවුන්ට විරුද්ධව මාගේ මුහුණ සකස් කරන විට,
15:8 මම ඔවුන්ගේ ඉඩම්, තුම්මුල්ල පාළු කර ඇත ඇත විට. ඔවුන් අපරාධකරුවන් ලෙස නැඟිට ඇති කිරීම සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 16

16:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
16:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඇගේ පිළිකුල් ජෙරුසලමට දන්නා කරන්න.
16:3 ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව ජෙරුසලමට දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ පවසයි: ඔබේ root සහ ඔබේ පරපුරේ කානාන් දේශයේ සිට ය; ඔබේ පියා අමෝරිවරුන්ගේ විය, ඔබේ මව Cethite විය.
16:4 ඔබ උපන් විට, ඔබගේ උපන් දිනයේ, ඔබේ පෙකණි කපා නැත, ඔබ සෞඛ්ය සඳහා ජලයෙන් සෝදා නැහැ, හෝ ලුණු ලුණු සහිත, හෝ රෙදි ඔතා.
16:5 කිසිදු ඇස නිසා ඔබ ගැන අනුකම්පාවෙන්, පරිදි ඔබට මේ දේවල් එක් පවා කරන්න, ඔබ වෙනුවෙන් අනුකම්පාවට. වෙනුවට, ඔබ මිහි පිට ප්රකාශ විය, ඔබගේ ආත්මය පිළිබඳ abjection දී, ඔබ උපන් විට දවසේ.
16:6 හැබැයි, ඔබ ළඟින්, මම ඔබ ඔබේ ම ලේ පණ අදිමින් සිටි බව දුටු. මම ඔබට කතා කොට,, ඔබ, ඔබගේ රුධිරය සිටින විට: 'සජීවි.' මම ඔබට පැවසූ බව මම ඔබට කියමි, ඔබේ ලේ: 'සජීවි.'
16:7 මම කෙතේ බීජ පැළ මෙන් ඔබ ගුණ. ඔබ ගුණ මහත් වූහ, ඔබ ඉදිරියට සහ ස්ත්රියකගේ සැරසිල්ලක් පැමිණ. ඔබේ පියයුරු නැඟිට, ඔබේ හිසකෙස් වර්ධනය වී. ඔබ නිරුවත් ලජ්ජාව පිරුණු.
16:8 මම ඔබට විසින් සම්මත ඔබ දුටු. එවිට, ඔබේ කාලය පෙම්වතුන් කාලය විය. ඒ වගේම මම ඔබ කෙරෙහි මාගේ වස්ත්ර පැතිර, මම ඔබේ අපකීර්තිය ආවරණය. මම ඔබට දිවුරා පොරොන්දු, මම ද ඔබ සමඟ ගිවිසුමක් ඇතුළු, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔයාට මගේ බවට පත් විය.
16:9 ඒ වගේම මම වතුරෙන් ඔබ සෝදා, මම ඔබේ ලේ ඔබ පවිත්ර. ඒ වගේම මම තෙල් ඔබ අභිෂේක.
16:10 ඒ වගේම මම එම්බ්රොයිඩර් ඔබට ආවරණය, හා මම ඔබ දෙස වයලට් සපත්තු දමා, මම සිහින් ව කටින ලද හණ ඔබ ඔතා, මම සියුම් වස්ත්ර සැරසී.
16:11 මම විසිතුරු භාණ්ඩ සමග පැළඳවූ, මම ඔබේ අත් සහ ඔබේ ගෙල වටා මාලයක් මත වළලු දමා.
16:12 ඒ වගේම මම ඔබේ මුහුණ මත රන් තබා, ඔබේ කන් කරාබු, ඔබේ හිස මත ලස්සන ඔටුන්න හිමි.
16:13 ඔබ රන් හා රිදී සරසා තිබිණි, ඔබ සිහින් වස්ත්ර හැඳ සිටි, බොහෝ වර්ණ සමඟ වියන ලද. ඔබ සිහින් පිටි කෑවා, මී පැණි හා, හා තෙල්. ඔබ ඉතා රූමත් බවට පත් විය. ඔබ රාජකීය බලය පෙරට.
16:14 ඔබේ පිළිගැනීමකට විජාතීන් අතර නික්ම ගියේ, නිසා ඔබේ අලංකාර. ඔබ මගේ සුන්දරත්වය විසින් සම්පූර්ණ කරන ලදී සඳහා, මා ඔබ මත තබා තිබූ, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
16:15 හැබැයි, ඔබේ ම සුන්දරත්වය ගැන විශ්වාසය ඇති, ඔබ ඔබේ කීර්තිය ගැන fornicated. ඔබ සෑම passer-විසින් ඔබේ වේශ්යාකම ඉදිරිපත්, ඔහුගේ බවට පත් කිරීමට තරම්.
16:16 ඔබේ වස්ත්ර ගෙන, ඔබ උසස් දේවල් සඳහා කළ, විසම කෑලි එකට මසා ඉණ වැසුම් කිරීමෙන්. ඔබ ඔවුන් මත fornicated, පෙර සිදු කර නොමැති බව වන ආකාරයෙන්, හෝ අනාගතයේ දී වනු ඇත.
16:17 සහ ඔබ ඔබේ ලස්සන භාණ්ඩ ගෙන, මගේ රන් සහ මගේ රිදී සාදා, වන මම ඔබට ලබා දුන්, ඔබ ඔබම මිනිසුන් රූප කළ, ඔබ ද ඔවුන් සමඟ fornicated.
16:18 ඔබ මේ දේවල් ආවරණය කර ගැනීමට ඔබේ වෛවර්න වස්ත්ර භාවිතා. ඔබ ඔවුන්ට පෙර මගේ තෙල් හා මගේ සුවඳ දුම් තබා.
16:19 මගේ පාන්, වන මම ඔබට ලබා දුන්, සිහින් පිටි, හා තෙල්, හා මී පැණි, මම ඔබට පෝෂණය විසින්, ඔබ මිහිරි සුවඳ ලෙස ඔවුන්ගේ ඇස් තබා. ඒ නිසා එය සිදු කරන, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
16:20 ඔබ ඔබේ දරුවන් සහ ඔබේ දියණියන් ගෙන, ඔබ මා වෙනුවෙන් බිහි කළාය කා, ඔබ දැමීය කිරීමට ඔවුන් බිලිපූජාවක්. ඔබගේ වේශ්යාකම කුඩා කරුණක්?
16:21 ඔබ මගේ පුතුන් බිලිපූජාවක් ඇත, ඔබ කැප ඔවුන්ට මගේ පුතුන් අත්පත් කර.
16:22 ඔබේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා හා වේශ්යාකම් පසු, ඔබ ඔබේ තරුණ දින සිහි නැති, ඔබ නිරුවත් හා ලජ්ජාව පූර්ණ වූ විට, ඔබේ ම ලේ පණ අදිමින්.
16:23 එය එසේ සිදු, ඔබගේ සියලු දුෂ්ටකම් පසු, (වන විපතක මහත, ඔබට වන විපතක මහත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි)
16:24 ඔබ සඳහා ගණිකා ඉදි, ඔබ ඔබම හැම වීදි ගණිකා වෘත්තියේ යම් ස්ථානයක සිදු.
16:25 සෑම ආකාරයකින්ම නායකයා, ඔබ ඔබේ ගණිකා බැනරයක් සකස්. සහ ඔබ ඔබේ සුන්දරත්වය පිළිකුල් බවට පත් කිරීමට හේතු. ඔබ සෑම passer-විසින් ඔබේ අඩි බෙදා. සහ ඔබ ඔබේ වේශ්යාකම් ගුණ.
16:26 ඔබ ඊජිප්තුවේ පුත්රයන් සමඟ fornicated, ඔබේ අසල්වාසීන්, විශාල ශරීර ඇති. සහ ඔබ ඔබේ වේශ්යාකම් ගුණ, මට කුපිත කිරීමට තරම්.
16:27 '' මෙන්න, මම ඔබ කෙරෙහි මගේ අත සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත, මම ඔබේ යුක්තිසහගත රැගෙන ඇත. මම ඔබට වෛර කරන අය ආත්ම වලට ඔබට දෙන, පිලිස්තිවරුන්ගේ දූවරු, ඔබේ දුෂ්ට ක්රමය ගැන ලජ්ජා සිටින.
16:28 ඔබ ද ඇසිරියාවේ පුත්රයන් සමඟ fornicated, ඔබ තවමත් සිදු නො කිරීම සඳහා. ඔබ fornicated පසු, එවිට පවා, ඔබ සෑහීමට පත්ව නැත.
16:29 ඔබ කල්දිවරුන්ගේ සමග කානාන් දේශයේ ඔබේ වේශ්යාකම් ගුණ. හා එකල පවා, ඔබ සෑහීමට පත්ව නැත.
16:30 මම ඔබේ සිත පවිත්ර කළ හැකි දේ සමග, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔබ මේ සියලු දේ කරන්නේ සිට, එය නිර්ලජ්ජිත ගණිකාවක් කාන්තාවක් ක්රියා?
16:31 ඔබ සෑම ආකාරයකින්ම ප්රධානියා ඔබේ ගණිකා ඉදි කර ඇති කිරීම සඳහා, ඔබ හැම වීදි මත ඔබගේ උසස් තැනක් බවට පත් කොට. ඔබ පවා choosy ගණිකාවක් මෙන් වී නැත, ඇය මිල වැඩි,
16:32 එහෙත් ඒ වෙනුවට ක සේවනය සිටින ස්ත්රියක මෙන්, කරන තම ස්වාමියාට ආගන්තුකයන් වඩාත් කැමති.
16:33 වැටුප් සියලු ගණිකාවන් වෙත ලබා. නමුත් ඔබ ඔබගේ සියලු පෙම්වතුන් වැටුප් ලබා දී ඇත, ඔබ ඔවුන්ට දීමනා දෙනු ඇත, ඔවුන් හැම පැත්තෙන් ඔබට ඇතුල් කරන බව ඒ නිසා, ඔබ සමඟ fornicate කිරීම සඳහා.
16:34 එය ඔබ සමඟ සිදු, ඔබගේ වේශ්යාකම ගැන, කාන්තාවන් සිරිත් පටහැනි, ඔබ පසුව පවා, එවැනි වේශ්යාකම වනු ඇත. සඳහා තරම් ඔබ ගෙවීම් දී ඇති ලෙස, සහ ගෙවීම් ගෙන නැති, ඔබ තුළ සිදු කර ඇති ඒ වෙනුවට ය. "
16:35 මේ නිසා, ගණිකාව සාමාන්ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්.
16:36 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "ඔබගේ මුදල් වත් කර ඇත නිසා, ඔබේ නින්දාව අනාවරණය වී ඇත, ඔබේ පෙම්වතුන් සමඟ ඔබේ වේශ්යාකම හා ඔබගේ පිළිකුල් රූපවලට සමග, ඔබේ දරුවන්ගේ ලේ, ඔබ ඔවුන්ට දුන් කා:
16:37 '' මෙන්න, ඔබේ සියලු පෙම්වතුන් රැස් කරනු ඇත, ඔබ එක්සත් ඇත කවුරුන් සමග, හා ඔබට ප්රේම කරනු ලැබූ, එකට ඔබ ද්වේෂ කරනු ලැබූ සමග. මම හැම අතින් ඔබට විරුද්ධ ව එකට රැස් කරනු ඇත. මම ද ඔවුන් පෙර ඔබගේ අපකීර්තිය හෙළි කරන්නෙමි, ඔවුන් ඔබගේ සියලු අශිෂ්ටත්වය දකිනු ඇත.
16:38 මම පරදාර සේවනයේ යෙදෙන්නෙනි විනිශ්චය ඔබට විනිශ්චය හා ලේ වගුරුවන අය කරනු ඇත. මම ලේ ඔබ කෙරෙහි දෙනවා, කෝපයෙන් හා උද්යෝගයෙන්.
16:39 මම ඔවුන්ගේ අතට ඔබ යවයි. හා ඔවුන් ඔබේ ගණිකා විනාශ ගණිකා ඔබගේ ස්ථානය කඩා ඇත. හා ඔවුන් ඔබේ වස්ත්ර ඔබට අහිමි වනු ඇත. හා ඔවුන් ඔබේ අලංකාර විසිතුරු රැගෙන ඇත. ඔවුන් ඔබ පසුපස ඉතිරි වනු ඇත, නිරුවත් සහ ගර්හාවේ පූර්ණ.
16:40 ඔවුන් ඔබ කෙරෙහි රාශියක් හේතු වනු ඇත. ඔවුන් ගල් ඔබට ගල් ඇත, කඩු සහ ඝාතනය ඔබ.
16:41 , ඔවුන් ගිනි සමඟ ඔබේ නිවාස දක්වා විනාශ කර දමනු ඇත, ඔවුන් බොහෝ කාන්තාවන් ඉදිරියෙහි ඔබට විරුද්ධ ව නඩු තීන්දු සිදු කරනු ඇත. ඔබ වේශ්යාකමින් අහෝසි වනු, තව දුරටත් ගෙවීම් ලබා.
16:42 මගේ කෝපය ඔබ quieted ඇත. මගේ උද්යෝගය ඔබ කෙරෙන් වෙන් කරනු ලබන. මම රැඳෙනු ඇත, සහ තවදුරටත් තරහා.
16:43 ඔබ ඔබේ තරුණ දින සිහි නැති කිරීම සඳහා, ඔබ මේ සියලු දේ මට අවුලුවා ඇත. මේ නිසා, මම ද ඔබේ හිස පිට ඔබේ සියලු මාර්ග අත්පත් කර, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, එහෙත්, මම ඔබේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා ඔබේ දුෂ්ටකම අනුව කටයුතු කර.
16:44 '' මෙන්න, පොදු ඔවා කතා කරන සියලු ඔබට විරුද්ධ ව මේ දක්වා ගත වනු ඇත, කියමින්: 'මව මෙන්, කුමක් නිසා ද, ඇගේ දියණිය වේ. ''
16:45 ඔබ ඔබේ මවගේ දුව, ඇය ඇගේ සැමියා සහ ඇයගේ දරුවන් ඉවතට වීසි කිරීම සඳහා. සහ ඔබ ඔබේ සහෝදරියන් සහෝදරිය, ඔවුන්ට සිය ස්වාමිපුරුෂයන් හා දරුවන් ඉවතට වීසි කිරීම සඳහා. ඔබේ මව Cethite විය, ඔබේ පියා අමෝරිවරුන්ගේ විය.
16:46 ඔබේ වැඩිමහල් සහෝදරිය සමාරියේ වේ, ඇය සහ ඇගේ දියණියන් ඔබගේ වම්, ජීවත් වන අය වේ. එහෙත්, ඔබේ බාල නංගි, ඔබේ අයිතිය ජීවත්, සොදොම් සහ ඇගේ දියණියන් වන.
16:47 එහෙත්, ඔබ ඔවුන්ගේ ක්රම ඇවිද ඇති වත්. ඔබ ඔවුන්ගේ නපුරු සාපේක්ෂව පමණක් ටිකක් අඩු කර ඇති කිරීම සඳහා. ඔබ පාහේ වැඩි දුෂ්ට ලෙස ක්රියා කර ඇත, ඔබේ සියලු මාර්ග, ඔවුන් කටයුතු කර ඇති බවත් වඩා.
16:48 මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔබේ සහෝදරිය සොදොම් ඇය, හා ඇගේ දියණියන්, ඔබ සහ ඔබේ දියණියන් කර ඇති පරිදි කළේ නැහැ,.
16:49 '' මෙන්න, මෙම සොදොම් අයුතුකම විය, ඔබේ සහෝදරිය: උඩඟුකම, පාන් සහ මහත් අනුග්රහයක් දැක්වීමට ඉඩක්, සහ ඇගේ සහ ඇගේ දියණියන් මීනි; ඔවුන් හා දුප්පත් තම අත ළඟා වූයේ නැත.
16:50 ඔවුන් උසස් කරන ලදී, ඔවුන් මා ඉදිරියේ පිළිකුල් කැප. ඒ නිසා මම ඔවුන්ව රැගෙන, ඔබ දැක ඇති පරිදි.
16:51 නමුත් සමාරියේ ඔබේ පව් අඩක් පවා කැප කර නැත. ඔබ ඔබේ දුෂ්ටකම ඔවුන් ඉක්මවා ඇත සඳහා, ඔබ ඔබගේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා ඔබේ සහෝදරියන් යුක්ති සහගත කර, ඔබ කෙරී ඇත.
16:52 එබැවින්, ඔබ ද ඔබ ලජ්ජාවට පමුණුවනු දරා, ඔබේ පව් ඔබේ සහෝදරියන් ඉක්මවා ඇත සඳහා, ඔවුන් කළේ වඩා දුෂ්ට ලෙස වැඩ බලන. ඒ නිසා ඔවුන් ඔබ ඉහත ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ. මෙම ද විසින්, ඔබ කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද ඇත, සහ ඔබ ඔබේ නින්දාව දරා, ඔබ ඔබේ සහෝදරියන් දෙකමද සඳහා.
16:53 නමුත් මම ඔවුන්ට පරිවර්තනය හා නැවතත් යථා තත්වයට පත් කරනු ලබන, ඇගේ දියණියන් සමග සොදොම් පරිවර්තනය කිරීම මගින්, සමාරිය හා ඇගේ දියණියන් පරිවර්තනය කිරීම මගින්. මම ඔවුන් අතරේ ඔබේ නැවත පරිවර්තනය කරනු ඇත.
16:54 ඒ නිසා ඔබ ඔබේ නින්දාව දරා හැකි අතර ඔබ කළ සියලු කට කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද, ඔවුන් සනසමින්.
16:55 ඔබේ සහෝදරිය සොදොම් සහ ඇගේ දූවරු ඔවුන්ගේ පැරණි රාජ්ය වෙත පෙරළා එනු ඇත. සමාරිය හා ඇගේ දියණියන් ඔවුන්ගේ පැරණි රාජ්ය වෙත පෙරළා එනු ඇත. ඔබ සහ ඔබේ දූවරුන් ඔබේ පැරණි රාජ්ය පැමිණීමට නියමිත.
16:56 ඔබේ සහෝදරිය සොදොම් ඔබේ මුඛය සිට අසා නැත, එවකට, ඔබේ අභිමානය දවසේ දී,
16:57 ඔබේ ඒකායන අරමුණ අනාවරණය විය පෙර, එය මේ අවස්ථාවේ පරිදි, සිරියාවේ දියණියන් නින්දාව සහ පලස්තීනය සියලු දූවරුන්, ඔබ වටා සිටින, හැම අතින් ම ඔබ වට කරන.
16:58 ඔබ ඔබේ දුෂ්ටකම හා ඔබගේ අපකීර්තිය තෙරපී, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
16:59 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: "මම ඔබ වෙත ක්රියා කරනු ඇත, ඔබ දිවුරුම සුළු කළ ලෙස, ඔබ ගිවිසුම අවලංගු කළ හැකි බව ඒ නිසා.
16:60 මම ඔබේ තරුණ දින තුළ ඔබ සමඟ මාගේ ගිවිසුම මතක. ඒ වගේම මම සදාකාල ගිවිසුමක් ඔබ වෙනුවෙන් මතු කරනු ඇත.
16:61 ඔබ ඔබේ මාර්ග මතක යුතු අතර, කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද, ඔබ ඔබේ සහෝදරියන් ලැබී ඇති ඇත විට, ඔබේ බාල සමඟ ඔබේ වැඩිමහල්. ඒ වගේම මම දියණියන් ලෙස ඔබ ඔවුන්ට ලබා දෙනු ඇත, නමුත් ඔබේ ගිවිසුම විසින්.
16:62 මම ද ඔබ සමඟ මාගේ ගිවිසුම නැවත ශක්තිමත් කරයි. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
16:63 ඒ නිසා ඔබ මතක ඇති හා කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද. එය තවදුරටත් ඔබ ඔබේ මුඛය විවෘත කිරීම සඳහා වනු ඇත, නිසා ඔබේ ලජ්ජාව, මම ඔබ කළ සියල්ල කෙරෙහි ඔබ කෙරෙහි සනසනවා ගෙන ඇත විට, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 17

17:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
17:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ක ප්රහේලිකාව යෝජනා කරනවා සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ මේ උපමාව විස්තර,
17:3 ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: විශාල රාජාලියා, මහා පියාපත් සහ දිගටි pinions සමග, බොහෝ වර්ණ සමඟ පිහාටු පූර්ණ, ලෙබනනයේ පැමිණි. ඔහු කිහිරි කර්නලය ගෙන.
17:4 ඔහු එහි ශාඛා සමුළුව ලකුණු ඉරාගෙන, ඔහු කානාන් දේශයට එය ප්රවාහනය; ඔහු වෙළඳුන් නුවරක එය තබා.
17:5 ඔහු ඉඩම් බීජ ගෙන බීජ සඳහා බිම තබා, එය බොහෝ ජල ඉහත සමාගම මූල ගත විය හැකි බව එසේ; ඔහු මතුපිට තබා.
17:6 එය ප්රරෝහණය වූ විට, එය වඩා පුළුල් මිදි වැල බවට වැඩි, උස අඩු, ම දෙසට මුහුණ එහි ශාඛා. සහ එහි මූලයන් යටින් වූ. ඉතිං මොක ද, එය මිදි වැල බවට පත් විය, සහ ශාඛා පැළ, සහ රිකිලි ඉදිරිපත්.
17:7 තවත් විශාල රාජාලියා විය, මහා පියාපත් සහ බොහෝ පිහාටු සමග. එවිට, මෙම මිදි වැල ඔහු දෙසට සිය මුල් නැවී බවක්, ඔහු දෙසට සිය ශාඛා ව්යාප්ත, ඔහු එහි ප්රරෝහණය උයනේ සිට එය වාරි ජලය පිණිස.
17:8 එය හොඳ දේශයේ රෝපණය කර ඇති, බොහෝ ජල ඉහත, එය ශාඛා නිෂ්පාදනය සහ පල කරන බව ඒ නිසා, එය විශාල මිදි වැල බවට පත් කරන බව ඒ නිසා.
17:9 කතා: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: එය සාර්ථක නොවේ නම් කුමක්? ඔහු එහි මුල් ඔසවන්න නොකළ යුතුය, එහි පල ලකුණු අහිමි, එය ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු ශාඛා වියළී, එය හැකිලී යනු ඉඩ, ඔහු මූල විසින් එය බේරා ගැනීමට ප්රබල හස්තයක් නොමැතිව බොහෝ මිනිසුන් තොරව වුවද?
17:10 '' මෙන්න, එය රෝපණය කර ඇත. එය සාර්ථක නොවේ නම් කුමක්? එය දැවෙන සුළං එය ස්පර්ශ කරන විට වියළී නොකළ යුතුය, සහ එහි බීජ ප්රරෝහණය උයනේ මැලවී නොකළ යුතුය?"
17:11 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
17:12 "කුපිත ගෙදරට කියන්න: ඔබ මේ දේවල් සලකුනු දන්නේ නැහැ? ඔබ මෙසේ පවසනු:: '' මෙන්න, බබිලෝනියේ රජු යෙරුසලමේ එන. ඔහු එහි රජු රැගෙන අධිපතීන් ඇත, ඔහු බබිලෝනියේ තමා ඔවුන්ව හේතු වනු ඇත.
17:13 ඔහු රජ වූ දරුවන් එක් ගන්නා, හා ඔහු සමඟ ගිවිසුමක් පහර ඔහුගෙන් දිවුරුමක් ලැබෙනු ඇත. තව, ඔහු ඉඩම් ශක්තිමත් අය රැගෙන ඇත,
17:14 එසේ එය නිහතමානී රාජ්යය විය හැකිය, හා තමන් ඔසවා නැත, අතර, ඒ වෙනුවට ඔහුගේ ගිවිසුම තබා එය සේවය කරන පිණිස.
17:15 හැබැයි, ඔහු වෙතින් ඉල්ලා අස්කර, ඔහු ඊජිප්තුවේ වෙත පණිවුඩකාරයන් යවා,, එය ඔහුට අශ්වයන් හා මිනිසුන් ලබා දෙන බව ඒ නිසා. ඔහු ඒ දේවල් ආරක්ෂාව, සමෘද්ධිමත් හා ලබා ගැනීම කළ කර ඇති කළ යුතු? හා එම ගිවිසුම කඩ කර ඇති කළ ඔහු නිදහස් යා යුතු?
17:16 මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, රජුගේ ස්ථානයේ, කරන රජු ලෙස පත්, කාගේ දිවුරුම් ඔහු අඩුව කර ඇත, කාගේ ගිවිසුම ඔහු කඩ කර ඇති, යටතේ ඔහු සමඟ ජීවත් වූයේ, බබිලෝනියේ මධ්යයේ, ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය.
17:17 නොව විශාල සේනාවක් සමඟ, හෝ බොහෝ මිනිසුන් පාරාවෝ ඇත ඔහුට එරෙහිව කෙරෙන සටනක් සිදු, ඔහු පවුරු දක්වා ප්රකාශ හා ආරක්ෂක ගොඩනඟන විට, මරණය බොහෝ ආත්ම පත් කිරීම සඳහා.
17:18 ඔහු දිවුරුම සුළු ඇත සඳහා, ඔහු එම ගිවිසුම කඩා බව. එවිට, ඔහු තම අත දුන්. ඉතිං මොක ද, ඔහු මේ සියල්ල සිදු කර ඇති බැවින්, ඔහු පලා නොකළ යුතු ය.
17:19 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මා ජීවත් වන ලෙස, මම ඔහු පාවා ඇති බව එතුමා ඉවත ඇති දිවුරුම් ගිවිසුමට ඔහුගේ හිස මත තැන්පත් කරනු ලැබේ.
17:20 මම ඔහු ගැන මගේ ශුද්ධ පැතිර ඇත, ඔහු මගේ මර්දන දැලට අසු. මම බබිලෝනියේ බවට ඔහු හේතු වනු ඇත, මම ඔහු මට සුළු ඇති විසින් වරද සඳහා එහි ඔහු විනිශ්චය කරන්නේ.
17:21 ඔහුගේ සියලු ෆියුජිටිව්ස්, ඔහුගේ සියලු පෙරහැර සමග, කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. එවිට ඉතිරි සෑම සුළං බවට විසිරී පැතිරී ඇත. හා මම දන්නවා ඔයා යුතු, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ. "
17:22 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "මම, බලසම්පන්න දේවදාර කර්නලයක් ගන්නා, මම එය ස්ථාපනය කරනු ඇත. මම එහි ශාඛා මුදුනේ සිට ටෙන්ඩර් රිකිල්ලක්ම ඉරා ඇත, මම කන්දක් මත වගා කරන, උදාර සහ උත්කෘෂ්ට.
17:23 ඊශ්රායෙල් ඉතා උසස් කඳු මත, මම එය රෝපණය කරනු ඇත. එය අංකුර දී පිටතට වසන්ත හා පළතුරු වගකිව යුතු ය, එය විශාල දේවදාර විය යුතු ය. සියලු පක්ෂීහු ඒ යටතේ ජීවත් වනු ඇත, සෑම පක්ෂි එහි ශාඛා සෙවනැල්ල යටතේ එහි කූඩුව වනු ඇත.
17:24 සහ ප්රදේශ සියලු ගස් බව මම දන්නවා ඇත, සමිඳාණන්, අඩු වන ඉතා උසස් ගස ගෙනා, හා යටහත් පහත් ගසක් උසස් කළෙමි, හා කොළ පැහැති ගස් වියළී ගොස් ඇත, වියළි ගසක් වැජඹීම සිදු වී ඇති. මම, සමිඳාණන්, කතා කිරීම සහ ක්රියා කර ඇත. "

එසකියෙල් 18

18:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
18:2 "ඔබ අතරේ මේ උපමාව පත්කලේ එය ඇයි, ඊශ්රායෙල් දේශයේ ඔවා ලෙස, කියමින්: 'ද පියවරුන් කටුක මිදි කා, හා පුත්රයන්ගේ දත් ද බලපෑම් එල්ලවී ඇත. ''
18:3 මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මේ උපමාව තවදුරටත් ඊශ්රායෙල් ඔබ සඳහා හිතෝපදේශය විය යුතු ය.
18:4 '' මෙන්න, සියළු ආත්ම බෝම්බ වේ. පියාගේ ජීවිතය මගේ මෙන්, නිසා ද, පුත් ප්රාණය වේ. පව්, ආත්මය, එම මරණයට පත් කළ යුතු ය.
18:5 මිනිසෙකු පමණක් නම්, ඔහු විනිශ්චය හා යුක්තිය ඉටු,
18:6 ඔහු කඳු පිට කන්න නොවේ නම්, හෝ ඉශ්රායෙල් වංශයේ රූපවලට ඔහුගේ ඇස් ඔසවා, ඔහු තම අසල්වැසියාගේ බිරිඳ උල්ලංඝනය නොමැති නම්,, වත් ඔප් කාන්තාවක් ළඟට,
18:7 ඒ ගැන කිසිවෙකු දුක් නොමැති නම්,, නමුත් ණයගැතියා කිරීමට සම ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත, ඔහු ප්රචන්ඩත්වය මගින්, කිසිවක් අල්ලා තිබේ නම්,, බඩගිනි ඔහුගේ පාන් ලබා දී ඇත, හා ඇඟලුම් සමඟ පියවි ආවරණය කර ඇති,
18:8 ඔහු ජලස්නානය මත නයට නොමැති නම්,, හෝ කිසිදු වැඩිවීමක් ගෙන, ඔහු අයුතුකම සිට ඔහුගේ අත මිදීමට හැකි නම්, හා මිනිසා සහ මිනිසා අතර සැබෑ විනිශ්චය ක්රියාත්මක කර ඇත,
18:9 ඔහු මගේ ශික්ෂා ගමන් තිබේ නම්, සහ මගේ විනිශ්චයන් තබා, ඔහු සත්යය එකඟව ක්රියා කරන බව එසේ, ඔහු හුදෙක්; ඔහු නිසැකව ම ජීවත් වන්නේ ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
18:10 එහෙත්, ඔහු සොරෙකු සිටින පුතා මතු කරයි නම්,, කරන ලේ ලේ, කවුද මේ දේවල් ඕනෑම කරන්නේ,
18:11 (ඔහු මේ දේවල් ඕනෑම දෙයක් නැතත්,) හා කරන කඳු මත අනුභව, සිදු කළ සහ සිය අසල්වැසියා බිරිඳ වැනසුවොත්,
18:12 කරන හා දුප්පත් දුක්, කරන ප්රචණ්ඩත්වය සමග බලහත්කාරකමින්, කරන සම පාර්ශවයන් නැවත නැත, හා කරන දේවතා රූපවලට ඔහුගේ ඇස් උස්සලා, පිළිකුල් සිදු,
18:13 කරන ජලස්නානය මත බදු ගැනුම්කරුට, කවුද වැඩි ගනී, ඔහු ජීවත් වන්නේ ය? ඔහු ජීවත් නොවිය යුතු ය. ඔහු මේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා කළ බැවින්, ඔහු නිසැකව ම මරණයට පත් කළ යුතු ය. උන් වහන්සේගේ ලේ ඔහු පිට විය යුතු ය.
18:14 එහෙත්, ඔහු පුත් මතු නම්, කවුද, ඔහු කර ඇති ඔහුගේ පියාගේ සියලු පව් දුටු, බිය හා එසේ ඔහුට සමාන ආකාරයෙන් කටයුතු නොකරන,
18:15 කඳු පිට කරන කන්නේ නෑ, හෝ ඊශ්රායෙල් රූප දෙස ඇස් ඔසවා, සිදු කළ සහ සිය අසල්වැසියා බිරිඳ උල්ලංඝනය නොකරන,
18:16 හා ඕනෑම කෙනෙක් දුක් නැත, හෝ සම පාර්ශවයන් ජායාරූප,, හෝ ප්රචණ්ඩත්වය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්, එහෙත් ඒ වෙනුවට බඩගිනි ඔහුගේ පාන් ලබා දී ඇත, හා ඇඟලුම් සමඟ පියවි ආවරණය කර ඇති,
18:17 කරන දිළිඳු තුවාල සිට ඔහුගේ අත වලකා ඇත, ජලස්නානය හා අසමබර ගෙන නැති කර ඇති, මගේ තීන්දු අනුව ක්රියා සහ මගේ ශික්ෂා පද ගමන් කර ඇත, පසුව මේ එක තම පියාගේ අයුතුකම වෙනුවෙන් මිය නොකළ යුතු ය; වෙනුවට, ඔහු නිසැකව ම ජීවත් වන්නේ ය.
18:18 ඔහුගේ පියා ලෙස, මන්ද, ඔහු සිය සොහොයුරා ගැනීමට ප්රචණ්ඩත්වය පීඩිත හා කළ නිසා, සහ ඔහුගේ සෙනඟ අතරේ නපුරු වැඩ, පුදුමයකි, ඔහු තමාගේ ම අයුතුකම විසින් මිය ගොස් ඇත.
18:19 එවිට ඔබට මෙසේ කීමට, 'ඇයි පුතා පියාගේ අයුතුකම දරනු නැත?' පැහැදිලිව, පුත් විනිශ්චය හා යුක්තිය සේවය කර ඇති බැවින්, මගේ සියලු ශීල ඇත, ඔවුන් කර ඇති, ඔහු නිසැකව ම ජීවත් වන්නේ ය.
18:20 පව්, ආත්මය, එම මරණයට පත් කළ යුතු ය. පුත්රයා පියාගේ අයුතුකම නොකියන්න, හා පියා පුත්රයා අයුතුකම නොකියන්න. සාධාරණ මනුෂ්ය යුක්තිය පිට විය යුතු ය, නමුත් තර්ජනවලට බිය නොවී මනුෂ්ය දුරුකිරීමට පිට විය යුතු ය.
18:21 එහෙත් තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා ඔහු කළ ඔහුගේ සියලු පාප penance කරන්නේ නම්, ඔහු මාගේ සියලු ශික්ෂා පද කරයි නම්,, , යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය ඉටු, ඔහු නිසැකව ජීවත් වන්නේ ය, ඔහු මිය යන්නේ නැත ය.
18:22 මම ඔහුගේ සියලු අයුතුකම් මතක නැහැ, ඔහු සේවය කර තිබේ; ඔහුගේ යුක්තිය විසින්, ඔහු සේවය කර තිබේ, ඔහු ජීවත් වන්නේ ය.
18:23 එය මගේ කැමැත්ත විය හැකි වන තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා මිය යුතු බව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔහු තමන්ගේ මාර්ග සහ සජීවී සිට පරිවර්තනය කළ යුතු බව?
18:24 නමුත් දැන් මිනිසා ඔහුගේ යුක්තිය සිට තමා නිවී යයි නම්, හා තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා බොහෝ විට කරන්නේ ඒ සියලු පිළිකුල් ක්රියා අනුව අයුතුකම කරන්නේ, ඇයි ඔහු ජීවත් විය යුතු? ඔහුගේ සියලු ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන, ඔහු විසින් කර තිබෙන, මතක තබා ගත යුතු ය. මෙම වරද විසින්, ඔහු කඩ වී ඇති, ඔහුගේ පාප විසින්, ඔහු පව් කර තිබේ කරන, මෙම විසින් ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය.
18:25 ඔබ පවසා ඇති, ඒ නිසා 'ස්වාමීන් මාර්ගය සාධාරණ නොවේ.' ', සවන්, ඉශ්රායෙල් වංශය,. කොහොමද මගේ ආකාරය සාධාරණ නොවන බව විය හැකි? නැහැ ඒ වෙනුවට හිතුවක්කාර බව ඔබේ මාර්ග වේ?
18:26 සාධාරණ මිනිසා අභාවප්රාප්ත ඔහුගේ යුක්තිය සිට තමා හැරෙන විට සඳහා, අධර්මිෂ්ඨකමට නසා, ඔහු මෙම විසින් මරණයට පත් කළ යුතු ය; ඔහු කටයුතු කර ඇති බව ද, අයුක්තියෙන්, ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය.
18:27 හා තර්ජනවලට බිය නොවී තම තමන්ගේ දුරුකිරීමට සිට තමා නිවී යයි විට, ඔහු කර ඇති, , යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය ඉටු, ඔහු, සිය ජීවිතය ජීවත් වීමට හේතු ය.
18:28 සලකා ඔහුගේ සියලු අයුතුකම් සිට තමා ඈත් විසින්, ඔහු සේවය කර තිබේ, ඔහු නිසැකව ම ජීවත් වන්නේ ය, ඔහු මිය යන්නේ නැත ය.
18:29 එහෙත් ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් කියන්නේ, 'ස්වාමීන් මාර්ගය සාධාරණ නොවේ.' 'ඒ කොහොමද මගේ ක්රම සාධාරණ නොවන බව විය හැකි, ඉශ්රායෙල් වංශය,? නැහැ ඒ වෙනුවට හිතුවක්කාර බව ඔබේ මාර්ග වේ?
18:30 එබැවින්, ඉශ්රායෙල් වංශය,, මම ඔහුගේ මාර්ග අනුව එක් එක් එක් විනිශ්චය කරන්නේ, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. පරිවර්තනය කළ, ඔබේ සියලු අයුතුකම් penance කරන්න, පසුව අයුතුකම ඔබේ විනාශය වනු ඇත.
18:31 ඔබගේ සියලු වැරදි ප්රකාශ, ඔබ කඩ කර ඇති විසින්, ඔබ කෙරෙන්, හා ඔබ නව හෘදය සහ අලුත් ආත්ම සඳහා කරන්න. එවිට ඔබ මිය, ඉශ්රායෙල් වංශය,?
18:32 මම මිය ගිය කෙනෙක් මිය තේරුමක් නැහැ සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. ඒ නිසා නැවත ජීවත් වෙති. "

එසකියෙල් 19

19:1 "ඔබ මෙන්, ඉශ්රායෙල් නායකයන් පුරා විලාප දක්වා ගත,
19:2 ඔබ කිව යුතු ය: ඇයි ඔබේ මව, මෙම lioness, පිරිමි සිංහයන් අතර මංගල භෝජනයට අසුන්, හා තරුණ සිංහයන් මධ්යයේ ඇගේ කුඩා දරුවන් වැඩි?
19:3 ඇය තම කුඩා අයගෙන් එක් ගියහ, ඔහු සිංහයෙකු බවට පත් විය. ඔහු ගොදුරු අල්ලා ගැනීමට හා මිනිසුන් පරිභෝජනයට ඉගෙන.
19:4 හා විජාතීන්ට උන් වහන්සේ ගැන අසා, හා ඔහු අල්ලා, නමුත් තුවාල නොලබා. ඔවුන් මිසර දේශයෙන් පිණිස දම්වැල්වලින් ගෙන ගියහ.
19:5 ඉන්පසු, ඇය දුර්වල බව දුටු, සහ ඇගේ බලාපොරොත්තුව මිය ගොස් ඇති බව, ඇය කුඩා දරුවන්ට එකක් ගෙන, හා සිංහයෙකු ලෙස පත්.
19:6 ඔහු සිංහ අතර පෙරට, ඔහු සිංහයෙකු බවට පත් විය. ඔහු ගොදුරු අල්ලා ගැනීමට හා මිනිසුන් ගිල දැමීමට ඉගෙන.
19:7 ඔහු වැන්දඹුවන් පත් කර ගැනීමට අප ඉගෙනගෙන, හා පාළුකරයට ඔවුන්ගේ පුරවැසියන් නායකත්වය. හා ඉඩම්, එහි පවතින ඉතාම සුවිශේෂී සමග, ඔහුගේ ගොරවන හඬ විසින් පාළු කරන ලදී.
19:8 හා විජාතීන්ට ඔහුට එරෙහිව එකට එක්, හැම අතින් ම, පළාත් වලින්, ඔවුන් උන් වහන්සේ කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ශුද්ධ පැතිර; ඔවුන්ගේ පහරවලින්, ඔහු අල්ලා ගන්නා ලදී.
19:9 ඔවුන් කූඩුවක බවට ඔහු පත්; ඔවුන් බබිලෝනියේ රජු වෙත දම්වැල්වලින් ඔහු නායකත්වය. ඔවුන් බන්ධනාගාර ඔහු නොඉවසා, එම නිසා ඔහුගේ හඬ තවදුරටත් ඉශ්රායෙල් කඳු මත ඇසෙන බව.
19:10 ඔබේ මව මිදි වගේ, ඔබේ ලේ, ජල විසින් රෝපණය; ඇය පළතුරු සහ ඇගේ ශාඛා නිසා බොහෝ ජලය වැඩි වී ඇත.
19:11 සහ ඇගේ ශක්තිමත් ශාඛා පාලකයින්ගේ scepters බවට පත් කරන ලදී, සහ ඇගේ ආයාමයට අතු අතර උසස් කරන ලදී. ඇය තම ශාඛා රාශියක් අතර ඇගේ ම පාරට්ටුවත්, දුටු.
19:12 එහෙත්, ඇය කෝපයෙන් කළ මනෝ චිත්රය මුලිනුපුටා දමන්නට විය, බිම මත ප්රකාශ. හා දැවෙන සුළං ඇයට පළතුරු වියළී. ඇගේ ශක්තිමත් ශාඛා මැලවුණු සිඳී ඇත. ගින්නක් ඇගේ පරිභෝජනය.
19:13 දැන් ඇය කාන්තාර තුළට බද්ධ කර ඇත, තුම්මුල්ල, හා වියළි දේශයකට.
19:14 හා ගින්නක් ඇගේ ශාඛා පොල්ලක් නික්ම ගොස් ඇත, ඇගේ පළතුරු ආහාරයට ඇත. , පාලකයන් සඳහා රාජ යෂ්ටිය බවට පත් කිරීමට ඇය කිසිදු ශාඛා පවතී. මෙය විලාප වේ, ලබන අතර, එය ශෝකයෙන් විය යුතු ය. "

එසකියෙල් 20

20:1 එය එසේ සිදු, සත් වන අවුරුද්දේ දී, පස්වන මාසය, මාසයේ දහවනදා, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ ප්රජා මූලිකයන් වෙතින් මිනිසුන් පැමිණ, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් විමසන්න පිණිස, ඔවුන් මා ඉදිරියේ පෙනී.
20:2 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
20:3 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ ප්රජා මූලිකයන් කතා, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබ මා සොයා ගැනීම සඳහා පැමිණ ඇති? මා ජීවත් වන ලෙස, මම ඔබට පිළිතුරු දෙන්නේ නැත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
20:4 ඔබ ඔවුන් විනිශ්චය නම්, ඔබ විනිශ්චය නම්, 'මනුෂ්ය පුත්රය, තමන්ගේ පියවරුන්ගේ පිළිකුල් ක්රියා ඔවුන්ට හෙළි.
20:5 ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මම ඊශ්රායෙලය දවසේ දී,, මම ජාකොබ්ගේ වංශය තොගය වෙනුවෙන් මගේ අත ඔසවා, මම මිසර දේශයේ දී ඔවුන්ට පෙනී, මම ඔවුන් වෙනුවෙන් මගේ අත ඔසවා, කියමින්, 'මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි,'
20:6 ඒ දවසේ දී, මම ඔවුන්ගේ වෙනුවෙන් මගේ අත ඔසවා, මම ඉවත් මිසර දේශයේ සිට ඔවුන් මෙහෙය විය හැකියැයි එසේ, ඔවුන් වෙනුවෙන් මම ලබා තිබූ දේශයට, කිරි සහ මී පැණි ඉතිරෙන, සියලුම ඉඩම් අතර ඒක වචන වූ.
20:7 මම ඔවුන්ට කතා කොට,: 'ඔහුගේ ඇස් වැරදි එක් එක් දුරින් දුරු කරමු, සහ ඊජිප්තුවේ රූපවලින් අපවිත්ර තෝරා නොගන්නා. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි. ''
20:8 නමුත් ඔවුන් මට අවුස්සා, ඔවුන් මට සවන් දෙන්න කැමති නැහැ. ඔවුන් එක් එක් කෙනා තම තමාගේ ඇස් පිළිකුල් ඉවතට වීසි කළේ නැත, හෝ ඔවුන් මිසර රූප තබා ගියේ. ඉතිං මොක ද, මම ඔවුන් කෙරෙහි මගේ කෝපය වත් බවයි, හා ඔවුන්ට විරුද්ධව මාගේ උදහස ඉටු, මිසර දේශය මැද.
20:9 නමුත් මම මගේ නාමය නිසා ක්රියා, එය වෙනත් ජාතීන් ඉදිරියෙහි උල්ලංඝනය නොවන පරිදි, කවුරුන් මධ්යයේ ඔවුන්, හා ඔවුන් අතර මම ඔවුන්ට පෙනී, මම ඉවත් මිසර දේශයේ සිට ඔවුන් නායකත්වය පිණිස.
20:10 එබැවින්, මම ඔවුන් මිසර දේශයෙන් පිටතට වීසි, මම පාළුකරයට, ඔවුන් ඉවතට නායකත්වය.
20:11 මම ද ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද දුන්නා, මම ඔවුන්ට මගේ විනිශ්චයන් ප්රකාශ, කුමන, මිනිසෙකු ඔවුන් කරන්නේ නම්, ඔහු ඔවුන් ජීවත් වේ.
20:12 තව, මම ද ඔවුන් මාගේ සබත් දුන්, මෙම මා සහ ඔවුන් අතරේ සලකුණක් බව එසේ, හා ඒ නිසා ඔවුන් මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු බව, කරන ඔවුන් විශුද්ධ.
20:13 එහෙත් ඉශ්රායෙල් වංශය කාන්තාරයේ දී මට අවුස්සා. ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද ගමන් කළේ නැත, ඔවුන් මාගේ පණත් පසෙකට දමා, කුමන, මිනිසෙකු ඔවුන් කරන්නේ නම්, ඔහු ඔවුන් ජීවත් වේ. ඔවුන් බරපතල මාගේ සබත් උල්ලංඝනය. එබැවින්, මම පාළුකරයේ දී ඔවුන් කෙරෙහි මාගේ උදහස වත් බවයි, මම ද ඔවුන් පරිභෝජනය කරන බව.
20:14 නමුත් මම මගේ නාමය නිසා ක්රියා, එය විජාතීන් උල්ලංඝනය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, කවුරුන් මම ඔවුන් දුරු කරද්, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
20:15 ඒ නිසා මම මගේ අතින් ඔවුන් කෙරෙහි පාළුකරයේ ඉවත්, මම ඔවුන් වෙත ලබා දුන් බව දේශයට ඔවුන් ගෙන නොකිරීමට, කිරි සහ මී පැණි ඉතිරෙන, සියලුම ඉඩම් වල ප්රමුඛතම.
20:16 ඔවුන් මාගේ පණත් පසෙකට දමා සඳහා, ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද ගමන් කළේ නැත, ඔවුන් මාගේ සබත් උල්ලංඝනය. ඔවුන්ගේ සිත් දේව රූප පස්සේ ගොස්.
20:17 එහෙත් මාගේ ඇස් ඔවුන් ගැන ලිහිල් විය, මම තරයේම ඔවුන් විනාශ නොවන බව එසේ, හෝ මම පාළුකරයේ දී ඔවුන් පරිභෝජනය කළේ.
20:18 එවිට මම පාළුකරයේ දී ඔවුන්ගේ පුතුන්ට බවයි: 'ඔබේ පියවරුන්ගේ ශික්ෂා විසින් ඉදිරිපත් කිරීම තෝරා නොගන්න, හෝ ඔබ ඔවුන්ගේ විනිශ්චය නිරීක්ෂණය කළ යුතු. සහ ඔවුන්ගේ දේවතා රූප මගින් අපවිත්ර එපා.
20:19 මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි. මගේ ශික්ෂා පද ගමන්, මගේ තීන්දු නිරීක්ෂණය, ඒවා ඉටු.
20:20 හා මාගේ සබත් කැප, එසේ මෙම මා සහ ඔබ අතර ලක්ෂණයක් විය හැක, හා එසේ ඔබ මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු පිණිස ය. ''
20:21 නමුත් ඔවුන්ගේ පුතුන් මට අවුස්සා. ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද ගමන් කළේ නැත. ඔවුන් මාගේ පණත් නිරීක්ෂණය කළේ නැත, ඔවුන් කරන්න පරිදි; මිනිසෙකු ඔවුන් කරන්නේ නම් සඳහා, ඔහු ඔවුන් ජීවත් වේ. ඔවුන් මාගේ සබත් උල්ලංඝනය. ඉතිං මොක ද, මම ඔවුන් පිට මාගේ උදහස වත් බවට තර්ජනය, මම පාළුකරයේ දී ඔවුන් අතර මාගේ උදහස ඉටු කරන බව.
20:22 නමුත් මම මගේ අත පසෙකට හැරී, මම මාගේ නාමය නිසා ක්රියා, එය විජාතීන් උල්ලංඝනය නොවන පරිදි, කවුරුන් මම ඔවුන් දුරු කරද්, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
20:23 නැවත, මම ඔවුන්ට විරුද්ධව මාගේ අත ඔසවා, පාළුකරයේ දී, මම ජාතීන්ට ඔවුන් විසුරුවා හැරීම බව එසේ, හා ඉඩම් අතර ඔවුන් විසුරුවා.
20:24 ඔවුන් මාගේ පණත් ඉටු නොකළ සඳහා, ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද ප්රතික්ෂේප කර, ඔවුන් මාගේ සබත් උල්ලංඝනය කර. ඔවුන්ගේ ඇස්, තමන්ගේ පියවරුන්ගේ දේව රූප පස්සේ වී.
20:25 එබැවින්, මම ද ඔවුන් හොඳ නැති බව ඔබේ දරුදැරියන් ද දුන්, හා ඔවුන් ජීවත් නොවිය යුතු ය විසින් විනිශ්චය.
20:26 මම ඔවුන්ගේ ම තෑගි ඔවුන්ට අපවිත්ර, ඔවුන් කුස විවෘත සියල්ල ඉදිරිපත් කරන විට, නිසා ඔවුන්ගේ වැරදි. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
20:27 මේ හේතුව නිසා, මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය කතා, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. එහෙත් මේ ඔබේ පියවරුන් මට අපහාස කළේ, ඔවුන් ඉවත දමා මට සුළු වූ පසු,
20:28 මම දේශයට ඔවුන් තල්ලු වී ඇතත්, මම මගේ අත ඔසවා පිළිබඳ වූ, මම එය ඔවුන්ට දිය හැකි බව ඒ නිසා: ඔවුන් සෑම උදාර කඳු හා සෑම කොළ ගස් දුටු, එහි දී ඔවුන් තමන්ගේ ගොදුරු බිලිපූජාවක්, එහි දී ඔවුන් තමන්ගේ oblations වන ප්රකෝප ඉදිරිපත්, එහි දී ඔවුන් තමන්ගේ දරුවකුව සුවඳ ස්ථානගත, සහ ඔවුන්ගේ පාන පූජා වත්.
20:29 මම ඔවුන්ට කතා කොට,, 'මොකක්ද ඔබ යන්න තැන ගැන ශ්රේෂ්ඨය?'එහෙත් එහි නම ලෙස හැඳින්වේ' බලසම්පන්නයෙකු,'මේ දවස දක්වා පවා.
20:30 මේ නිසා, ඉශ්රායෙල් වංශය කියන්නේ: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: නිසැකව, ඔබ ඔබේ පියවරුන්ගේ මාර්ගය විසින්, අභක්තික, ඔබ ඔවුන්ගේ බාධා අවහිර පසු fornicated ඇත.
20:31 ඔබේ රූප මඟින් ඔබ අපවිත්ර වෙමින්, පවා අද දක්වා, ඔබගේ තෑගි තුවරලා විසින්, ඔබ ගිනි මැදින් ඔබේ පුත්රයන් ගෙන විට. මම ඔබට ප්රතිචාර දැක්විය යුතු, ඉශ්රායෙල් වංශය,? මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මම ඔබට පිළිතුරු දෙන්නේ නැත.
20:32 හා ඔබගේ මනස සැලැස්ම ඇති නො වනු, කියමින්: 'අපි විජාතීන් මෙන් වනු ඇත, පොළොවේ පවුල් මෙන්, අපි ලී සහ ගල් දේ නමස්කාර කළෝය. ''
20:33 මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මම ඔබව බලවත් හස්තයකින් පාලනය කරනු ඇත, හා බාහුවෙන් සමග, හා කෝපයෙන් පිටතට වීසි.
20:34 මම ජාතීන්ගෙන් ඔබ ඉවතට ගෙන ඇත. මම ඔබ විසිර තිබූ බවට ඉඩම් ඔබ රැස් කරනු ඇත. මම බලවත් අතින් ඔබව පාලනය කරනු ඇත, හා බාහුවෙන් සමග, හා කෝපයෙන් වගුරුවනු.
20:35 මම ජනයා පාළුකරයට ඔබට මඟ පෙන්වනු ඇත, එහි මම ඔබ සමඟ විනිශ්චය ඇතුල්, මුහුණට මුහුණ.
20:36 මම මිසර දේශය පාළුකරයේ දී ඔබේ පියවරුන්ගේ එරෙහිව විනිශ්චය තර්ක මෙන්, කුමක් නිසා ද, මම ඔබ සමඟ විනිශ්චය ඇතුල්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
20:37 මම මගේ ජයකොන්තය ඔබ යටත් වනු ඇත, මම ගිවිසුම් බැඳුම්කර ඔබට මඟ පෙන්වනු ඇත.
20:38 මම තෝරා ඇත, ඔබ අතරෙන්, වැරදි කරන හා තර්ජනවලට බිය නොවී. මම ඔවුන් උසස් දේශයේ සිට, ඔවුන් ඉවතට හේතු වනු ඇත, නමුත් ඔවුන් ඉශ්රායෙල් දේශයට ඇතුළු නොවිය යුතු ය. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
20:39 සහ ඔයා වගේම, ඉශ්රායෙල් වංශය,: දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඇවිදින්න, ඔබ එක් එක්, ඔබේ දේව රූප පස්සේ ඔවුන්ට සේවය. එහෙත් මෙහි දී නම් මෙය ඔබ මට සවන් දෙන්නේ නැත, සහ ඔබ ඔබේ තෑගි සහ ඔබේ දේවතා රූප අතර මාගේ ශුද්ධ නාමය අපවිත්ර කරගෙන,
20:40 මාගේ ශුද්ධ කන්ද මත, ඉශ්රායෙල් උසස් කන්ද මත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, එහි ඊශ්රායෙල් සෙනඟ මට සේවය යුතු; ඔවුන් සියලු, මම කියන්නේ, ඔවුන් මට සතුටු ය වන දේශයේ, එහි මම ඔබේ පළමු පළතුරු අවශ්ය වනු ඇත, ඔබේ දසයෙන් කොටස පිළිබඳ ප්රමුඛතම, ඔබගේ සියලු sanctifications සමග.
20:41 මම ඔබ පැණි රස සුවඳ ලැබෙනු ඇත, මම ඔබ පිටත් ජාතීන්ගෙන් හේතු වී ඇත විට, ඔබ විසිර තිබූ බවට ඉඩම් ඔබ රැස්. මම ජාතීන් ඉදිරියෙහි ඔබ ගෞරව කරනු ඇත.
20:42 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔබට ඉශ්රායෙල් දේශයට හේතු වී ඇත විට, මම මගේ අත ඔසවා පිළිබඳ වූ දේශයට, මම ඔබේ පියවරුන්ට එය ලබා දෙන බව ඒ නිසා.
20:43 එහි ඔබට ඔබගේ හැසිරීම හා සියලුම දුෂ්ටකම් සිහි කරන්නෙමි, ඔබ දූෂණය වී තිබේ විසින්. ඔබ ඔබේ ම ඇස් හමුයෙහි ඔබ සමග අසතුටු ඇත, ඔබ කරපු ඔබගේ සියලු නපුරු ක්රියා වැඩි.
20:44 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම මාගේ නාමය නිසා ඔබට හොඳින් දෙසට කටයුතු කර ඇති බවත් ඇත විට, ඔබේ නපුරු මාර්ග අනුව නොව,, හෝ ඔබේ ඉතා මහා දුෂ්ට අනුව, ඉශ්රායෙල් වංශය,, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
20:45 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
20:46 "මනුෂ්ය පුත්රය, දකුණු මාර්ගය එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, හා අප්රිකාව දෙසට බිංදු දී ඇති දෝෂාභියෝග, හා මැරිඩියන් ක්ෂේත්රයේ ඇති වනාන්තර විරුද්ධ ව දිවැස් වැකි.
20:47 ඔබ මැරිඩියන් වනාන්තර කතා කොට: සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න. මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට ගින්නක් ගැටලුව අවුළුවාලන ඇත, මම අතුපතර ඇති සියලු ගස් හා සෑම වියළි ගසක් ඔබ තුළ දක්වා විනාශ කර දමනු ඇත. මෙම දැල්වීම දැල්ල නිවී කළ නොහැකි වනු ඇත. සෑම මුහුණ එය තුල දවා ඇත, දකුණේ සිට, පවා උතුරු.
20:48 සියලු මස් බව මම දකින, සමිඳාණන්, එය ඇවිළී ඇත, එය නිවා බව වන්නේ නැත ".
20:49 ඒ වගේම මම සඳහන්: "විශ්වයේ, අහෝ, අහෝ, සාමාන්ය දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ! ඔවුන් මා ගැන කියන්නේ: 'මේ මිනිසා උපමා තුළින් මිස කතා කරන්නේ නැත?'"

එසකියෙල් 21

21:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
21:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, යෙරුසලම දෙසට ඔබේ මුහුණ තබා, හා අභය භූමි දෙසට බිංදු දී ඇති දෝෂාභියෝග, ඉශ්රායෙල් පස විරුද්ධ ව දිවැස් වැකි.
21:3 ඔබ ඉශ්රායෙල් දේශයට කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, මම එහි කොපුව සිට මාගේ කඩුව වීසි වනු ඇත, මම ඔබ අතර පමණක් සහ තර්ජනවලට බිය නොවී මරා ඇත.
21:4 එහෙත් මෙහි දී තරම් මම ඔබ අතර පමණක් සහ තර්ජනවලට බිය නොවී මරා ලෙස, මේ හේතුව නිසා මාගේ කඩුව සියලු මස් එරෙහි කොපුව සිට පිටතට ගොස් ඇත, දකුණේ සිට පවා උතුරු.
21:5 ඒ නිසා සියලු මනුෂ්යයෝ මම ඒක දන්නවා විය හැක, සමිඳාණන්, සෑහීමකට පත්වේනම් නිර්භීතව එහි කොපුව එලියට මාගේ කඩුව හේතු වී.
21:6 සහ ඔයා වගේම, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ නැවත ඇති කැඩීමෙහි දී තුවාළ ලැබූ, ඔවුන්ට පෙර තිත්ත දී තුවාළ ලැබූ.
21:7 ඔවුන් ඔබට කියනු ඇත විට, 'ඇයි ඔබ දුක් ගැනවිල්ල ඇත?'ඔබ කිව යුතු ය: 'වාර්තාව වෙනුවෙන්, එය ලඟා වේ සඳහා. සෑම හදවත ඉවතට නාස්ති කරනු ඇත, සෑම අතින් කැඩී ඇත, සෑම ආත්මය දුර්වල වනු ඇත, හා ජලය සෑම දණහිස හරහා ගලා ඇත. '' '' මෙන්න, එය ලඟා වේ එය ද සිදුවනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
21:8 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
21:9 "මනුෂ්ය පුත්රය, අනාවැකි, ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: කතා: කඩුව! කඩුව මුවහත් කර ඇති අතර, ඔප දැමූ!
21:10 එය මුවහත් කර ඇත, එය ගොදුරු කපා පිණිස! එය ඔප කර ඇත, එය දීප්තිමත් පිණිස! මාගේ පුත්රයා ඔබ ජයකොන්තය බාධා කරනවා. ඔබ සියලු ගස් කපා ඇති.
21:11 මම සිනිඳු කළ යුතු එය එවා, එය කටයුතු කළ හැකි බව ඒ නිසා. මෙම කඩුව මුවහත් කර තිබේ, එය ඔප කර ඇත, එය මරුට තැනැත්තා අතින් විය හැකි බව ඒ නිසා.
21:12 මොර හා වැලපෙන්නෝ, 'මනුෂ්ය පුත්රය! මේ සඳහා මගේ ජනතාව අතර සිදු කර ඇති, මෙම සියලු ඉශ්රායෙල් නායකයන් අතර වේ, රටෙන් බැහැරව සිටින. ඔවුහු කඩුවෙන් වෙත භාර දී ඇත, මගේ මිනිසුන් සමඟ. එබැවින්, ඔබේ බිරියත් මාත් කම්මුලට ගහනවා,
21:13 එය පරීක්ෂා කර ඇති කිරීම සඳහා. හා මෙම, ඔහු රාජ යෂ්ටිය පෙරලා දමනු ඇත ඇත විට, වනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
21:14 එබැවින් ඔබ, 'මනුෂ්ය පුත්රය, අනාවැකි, සහ අතින් එරෙහිව අත පහර, හා කඩුව දෙගුණ කළ ඉඩ, හා මියගිය කඩුව තුන් ගුණයකින් වැඩි කරන්න ඉඩ. මෙම මහා ඝාතනය එම කඩුව, වන ඔවුන් සහමුලින් ම චාරිත්රයකි සිදු කරයි,,
21:15 හා හෘද ඉවතට නාස්ති කිරීමට, හා වන විනාශය වැරැදිය. ඔවුන්ගේ සියලු දොරටු, මම කඩුවෙන් කාංසාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත, වන දීප්තිමත් කිරීමට තරම් මුවහත් කර ඔප කර ඇත, ඝාතනය සඳහා සැරසී ඇති.
21:16 මුවහත් කළ! දකුණට හෝ වමට හෝ යන්න, ඔබේ මුහුණ ආශාව යන දෙකෙන් මාර්ගය.
21:17 ඊට පස්සේ මම අත එරෙහිව අත ගහන්න ඇත, මම මගේ කෝපය ඉටු කරනු ඇත. මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ. "
21:18 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
21:19 "ඔබ මෙන්, මනුෂ්ය පුත්රය, ක්රම දෙකක් ඔබ සඳහා සකස්, බබිලෝනියේ රජුගේ කඩුව ළඟා විය හැකි නිසා. දෙකම එක දේශයෙන් නික්ම යා යුතු ය. හා අත් සමඟ, ඔහු ගොඩක් නොයවා, නිවැරදිව ග්රහණය කර දමා ඇත; ඔහු ප්රජා මාර්ගය නායකයා ප්රකාශ කරනු ඇත.
21:20 ඔබ ක්රමයක් පත් කළ යුතු ය, කඩුව අම්මොන්වරුන්ගේ රබ්බා කිරීමට යොමුවීම පිණිස, හෝ යූදා, යෙරුසලමට, විශාල බලකොටු.
21:21 බබිලෝනියේ රජු සඳහා දෙබලක ළඟ සිටගෙන, ක්රම දෙකක් නායකයා, පේන උත්සාහ, අවුල් ඊතල; ඔහු රූප විමසා, ඔහු බඩවැල් විමසා.
21:22 ඔහුගේ දකුණු යෙරුසලමේ පුරා පේන සකස් කරන ලදී, ඝාතනය සඳහා මුඛය විවෘත කිරීමට තරම් බැටළුවන් අවියක් තැනින්, වැලපීම හඬ එසවිය, දොරටු ප්රතිවිරුද්ධ අවියක් බැටළුවන් තැනින්, බලකොටුවක් දක්වා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට, ආරක්ෂාව සැපයීමේ ක්රමෝපායන් ඉදි කිරීමට.
21:23 ඔහු විය යුතු ය, ඔවුන්ගේ ඇස්, කෙනෙකු නිෂ්ඵල ඔරකල් උපදෙස් වැනි, හෝ සබත් සංචාරක අනුකරණය. නමුත් ඔහු අයුතුකම් සිහියට ඇත, එය අල්ලාගෙන ලබන පිණිස.
21:24 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඔබ ඔබේ අයුතුකම් ගැන අමතක වී ඇති නිසා, සහ ඔබ ඔබේ පාවාදීම් අනාවරණය වී ඇත, ඔබේ පව් ඔබගේ සියලු සැලසුම් තුළ දක්නට ඇති, නිසා, මම කියන්නේ, ඔබ සිහි කර ඇත, ඔබ අතින් අල්ලා ඇත.
21:25 නමුත් ඔබ, ඊශ්රායෙල් දියණිය තර්ජනවලට බිය නොවී නායක, කාගේ දින අයුතුකම අවස්ථාවේ කලින් තීරණය කළ බව පැමිණ ඇත:
21:26 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මෙම diadem රැගෙන, ඔටුන්න ඉවත්. මෙම දුප්පතුන් උසස් කර ඇත, එය නොවේ, සහ ඉතා උසස් එක් අඩු ගෙන?
21:27 අයුතුකම, අයුතුකම, අයුතුකම මම අන්නට. මෙම එක් විනිශ්චය අයත් කා පැමිනෙන තෙක් සිදු කර ෙනොමැති, මම එය ඔහුට භාර දෙයි.
21:28 සහ ඔයා වගේම, මනුෂ්ය පුත්රය, අනාවැකි, හා කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ අම්මොන්වරුන්ගේ කියන, සහ ඔවුන්ගේ අවමානයට පත් කරන, ඔබ කිව යුතු ය: සාමාන්ය කඩුව, සාමාන්ය කඩුව, මරා කිරීමට තරම් ඔබ unsheathe; ඝාතනය කිරීමට හා දීප්තිමත් කිරීමට තරම් ඔබ ඔප,
21:29 ඔවුන් නිෂ්ඵල ඔබ දෙස අතර, ඔවුන් බොරු දිව්යමය, ඔබ තුවාල තර්ජනවලට බිය නොවී ගෙල වෙත භාර දිය හැකි වන පරිදි, කාගේ දින අයුතුකම අවස්ථාවේ කලින් තීරණය කළ බව පැමිණ ඇත.
21:30 ඔබගේ කොපුව කර නැවත! මම ඔබට නිර්මාණය සිටි ස්ථානය ඔබ විනිශ්චය කරනු ඇත, ඔබගේ භාෂා මූලයන් දේශයේ.
21:31 මම මගේ කෝපය ඔබ මත වත් කරනු ඇත. මාගේ උදහස නමැති ගින්න ගැන, මම රසිකයෙක් ඔබට, මම කුරිරු මිනිසුන් අතට ඔබ කට ලබා දෙනු ඇත, විනාශ සකස් කර ඇති.
21:32 ඔබ ගින්න සඳහා ආහාර වනු ඇත; ඔබේ ලේ දේශය මැද වනු ඇත; ඔබ මතකයෙන් ඈත් බෙදා හරිනු ඇත. මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ. "

එසකියෙල් 22

22:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
22:2 "සහ ඔබ, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ විනිශ්චය නොකළ යුතුය, ඔබ ලේ නගරය විනිශ්චය නොකළ යුතුය?
22:3 ඔබ ඇයට ඇගේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා හෙළි ය. ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මෙය ඇගේ මධ්යයේ ලේ විහිදුවා ඇති නගරයක්, ඇය කාලය පැමිණ පිණිස, හා වන ඇය එරෙහිව රූප කර ඇත, ඇය දූෂ්ය විය හැකි බව ඒ නිසා.
22:4 ඔබ ඔබේ රුධිරය මගින් සිත රිදවා ඇති, ඔබ ඔබම සිට වගුරුවන. හා ඔබ සිදු කරන ඔබ ඔබේ දේවතා රූප මගින් අපවිත්ර වී ඇති. සහ ඔබ ඔබේ දින යොමුවීම සිදු වී ඇති, සහ ඔබ ඔබේ අවුරුදු කාලය ගෙන ඇත. මේ නිසා, මම ඔබට විජාතීන් නින්දාවක් කර ඇත, සියලු ඉඩම් සඳහා derision.
22:5 අසල සිටින බව එම දුර ඔබ පරාජය කරනු ඇත සිට බව එම. ඔබ අපවිත්ර වේ, කුප්රකට, විනාශ මහත්.
22:6 '' මෙන්න, ඉශ්රායෙල් නායකයන් එක් එක් ඔබ තුළ ලේ වැගිරීමට ඔහුගේ අත භාවිතා කර ඇත.
22:7 ඔවුන් ඔබ තුළ පියා ද මව ද අතවර. නව පැමිණීම ඔබ අතරේ පීඩිත කර ඇත. ඔවුන් ඔබ අතර අනාථ හා වැන්දඹුවන් කොතරම් දුක් වන්නට.
22:8 ඔබ මගේ අභය භූමි ඉවත ඇත, ඔබ මාගේ සබත් අපවිත්ර කර ඇත.
22:9 අමූලික බොරු පැතුරුවා මිනිසුන් ඔබ තුළ විය, ලේ වගුරුවන පිණිස, ඔවුන් ඔබ තුළ කඳු පිට ආහාරයට. ඔවුන් ඔබ අතරේ දුෂ්ටකම වැඩ කර ඇත.
22:10 ඔවුන් ඔබ තුළ සිය පියාගේ නෑයන්ට සොයාගෙන ඇත. ඔවුන් ඔබ තුළ menstruous ස්ත්රියගේ අපවිත්ර විකෘති කර ඇත.
22:11 සහ එක් එක් එක්කෙනා තම තමාගේ අසල්වාසියා බිරිඳ සමඟ, පිළිකුල් දේ කැප කර ඇත. හා පියා වූද, තම ලේලිය heinously අපවිත්ර කර ඇත. සහෝදරයා තම සොහොයුරිය පීඩිත ඇත, තම පියාගේ දියණිය, ඔබ තුළ.
22:12 ඔවුන් ලේ වැගිරීමට, ඔබ අතර අල්ලස් ඇත. ඔබ ජලස්නානය හා superabundance ලැබී ඇත, හා avarice ඔබ ඔබේ අසල්වැසියන් පීඩා කර ඇත. ඔබ මට අමතක වී ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
22:13 '' මෙන්න, මම ඔබේ avarice පුරා මගේ අත් clapped ඇත, ඔබ වැඩ කර ඇත, ඔබේ මධ්යයේ වගුරුවා ඇති රුධිරය අධික.
22:14 කොහොමද ඔබේ සිත විඳින්න පුළුවන්, හෝ ඔබේ අත් පවතින, මම ඔබ දෙස ගෙන එන දින තුළ? මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ, මම ක්රියා කරනු ඇත.
22:15 මම ජාතීන්ට ඔබ විසුරුවා ඇත, මම ඉඩම් අතරට විසුරුවාහරියි, මම ඔබේ අපවිත්ර ඔබ ඈත් වී යනවා කිරීමට හේතු වනු ඇත.
22:16 මම, විජාතීන් ඉදිරියෙහි ඔබට උරුම. ඔබ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
22:17 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
22:18 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය මට බොර වැනි බවට පත් වී තිබේ. මේ සියලු පිත්තල වේ, සහ ටින්, සහ යකඩ, ද ගිනි උදුන මධ්යයේ නායකත්වය; ඔවුන් රිදී බොර මෙන් වී.
22:19 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඔබ සියලු බොර බවට පත් කර ඇති බැවින්, එබැවින්, පුදුමයකි, මම යෙරුසලම මධ්යයේ එකට ඔබ රැස් කරනු ඇත,
22:20 ඔවුන් රිදී රැස් මෙන්, හා පිත්තල, සහ ටින්, සහ යකඩ, ද ගිනි උදුන මධ්යයේ නායකත්වය, එය උණුවීමට මම ගිනි එය ගැටලුව අවුළුවාලන පිණිස. ඒ නිසා මම මගේ කෝපය හා මාගේ උදහස එකට ඔබ රැස් කරනු ඇත, මම quieted ඇත, මම ඔබට දේම ඇත.
22:21 මම ඔබ රැස් කරනු ඇත, මම මාගේ උදහස නමැති ගින්න ඔබට ඇවිලෙනු ඇත, සහ එහි මධ්යයේ, උණු කොට ඇත.
22:22 රිදී ගිනි උදුන මධ්යයේ, උණු කොට තිබෙන ලෙස, එසේ ඔබ එහි මධ්යයේ වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔබ දෙස කෝපය වගුරුවනු ඇත ඇත විට. "
22:23 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
22:24 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඇයට මෙසේ: ඔබ දේශය අපවිත්ර වන අතර මත වැසි වැස, නෑ, උදහස් දවසේදී.
22:25 ඇය මධ්යයේ දිවැසිවරයන්ගේ කුමන්ත්රණයක්. සිංහයෙකු මෙන්, ගොදුර ගොරවන සහ අල්ලා, ඔවුන් ආත්ම දැමීය ඇත. ධන සම්පත් හා මිලට ගෙන ඇති. ඔවුන් ඇගේ මධ්යයේ වැන්දඹුවන් ගුණ ඇති.
22:26 ඇගේ පූජකයන් මාගේ නීතිය සුළු ඇත, ඔවුන් මගේ අභය භූමි අපවිත්ර කර ඇත. ඔවුන් ශුද්ධ හා පරුෂ අතර කිසි වෙනසක් පවත්වා ඇත. ඔවුන් අපවිත්ර සහ පිරිසිදු අතර වෙනස තේරුම් ගෙන නැහැ. ඔවුන් මාගේ සබත් සිට ඔවුන්ගේ ඇස් වලකා ඇත. මම ඔවුන් අතරේ නින්දාවට ලක් කරන ලදී.
22:27 ඇය මධ්යයේ ඇගේ නායකයන් ගොදුරු අල්ලා ගැනීමට වෘකයන් හා සමාන ය: ලේ වැගිරීමට, හා ආත්ම විනාශ, හා දිගින් දිගටම avarice සමග ලාභ ඇරැඹීමට.
22:28 සහ ඇගේ දිවැසිවරුන් මෝටාර් පදම් තොරව ආවරණය කර, හිස්බව දුටු, හා divining ඔවුන්ට බොරු, කියමින්, 'මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන,'ස්වාමීන් කතා කළේ නැහැ විට.
22:29 දේශයේ සෙනඟ අපහාස පීඩිත ඇති අතර ප්රචණ්ඩත්වය සමග අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඔවුන් හා දුප්පත් පීඩා ඇති, ඔවුන් විනිශ්චය නොමැතිව චෝදනා විසින් නව සම්ප්රාප්තියක් පීඩා කර ඇත.
22:30 මම වැටක් සකස් විය මිනිසෙක් සඳහා ඔවුන් අතර උත්සාහ, පරතරය ඇති ඉඩම් වෙනුවෙන් මට පෙර සහ නැගී, මම එය විනාශ නොවන පිණිස; මම කිසිවෙකු හමු.
22:31 ඒ නිසා මම ඒ මත මගේ කෝපය වගුරුවනු; මාගේ උදහස නමැති ගින්න මම ඔවුන්ට පරිභෝජනය. මම ඔවුන්ගේ හිස මත, තමන්ගේ ම මාර්ගයක් සේවයක් කර ඇති, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 23

23:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
23:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු එක මවකගේ දූවරුන් වූ,
23:3 ඔවුන් ඊජිප්තුවේ fornicated; ඔවුන් තම තරුණ වේශ්යාකම්. එම ස්ථානයේ, ඔවුන්ගේ පියයුරු යටත් විය; ඔවුන්ගේ නව යොවුන් වියේ පියයුරු යටත් විය.
23:4 දැන් ඔවුන්ගේ නම් Oholah, වැඩිමහල්, හා Oholibah, ඇගේ බාල සොහොයුරිය. මම ද ඔවුන් පැවති, ඔවුන් පුතුන් සහ දියණියන් බිහි කළාය. ඔවුන්ගේ නම් සඳහා පරිදි: Oholah සමාරියේ වේ, හා Oholibah ජෙරුසලමෙහි ය.
23:5 ඊළගට, Oholah මට විරුද්ධව වේශ්යාකම්, ඇය තම පෙම්වතුන් සමග madly ක්රියා, ඇය වෙත පැමිණි ඇසිරියානුවන් සමඟ,
23:6 හයසින්ත් සැරසී සිටි: පාලකයන් හා මහේස්ත්රාත්වරුන්, , අනුරාගී තරුණයන් හා අසරුවන් සියලු, අශ්වයන් මත සවි කළ.
23:7 ඇය එම තෝරා මිනිසුන් ඇගේ වේශ්යාකම් බෙදා, ඇසිරියානු ඔවුන් සියලු පුත්රයෝ. හා ඇය madly අපේක්ෂිත සියල්ල අයගේ අපවිත්ර ඉකියක් සමග අපවිත්ර.
23:8 තව, ද ඇය වේශ්යාකම් අත්හැරියේ නැත, ඇය ඊජිප්තුවේ කළ. ඔවුන් ද ඇය තරුණ ඇය සමඟ නිදා සඳහා, ඔවුන් තම කන්යාභාවය ඇති පියයුරු පොඩි, ඔවුන් ඇය පිට තම වේශ්යාකම වගුරුවනු.
23:9 මේ නිසා, මම ඇයට පෙම්වතුන් අතට ඇය භාර කර ඇත, මෙම Assur පුත්රයන් අතට, කවුරුන් ඇය වැරදි විදිහට අපේක්ෂිත ඇත.
23:10 ඔවුන් ඇගේ ලැජ්ජාවට සොයා; ඔවුන් ඇගේ පුත්රයන් හා දූවරුන් ගෙන ගොස්,; ඔවුන් කඩුවෙන් ඇය මරා දැමුවා. ඔවුන් කුප්රකට කාන්තාවන් බවට පත් විය. ඔවුන් තම තීන්දු ක්රියාත්මක.
23:11 කරන විට ඒ හා ඇගේ සොහොයුරිය, Oholibah, එය දැක ඇත්තේ, ඇය ඊටත් වඩා පිස්සු රාගය සමඟ අනෙක් වඩා විය. සහ ඇගේ වේශ්යාකම් ඇගේ සහෝදරිය වූ වේශ්යාකම ඔබ්බට විය.
23:12 ඇය ලැජ්ජා විරහිත ලෙස ඇසිරියානුවන් පුත්රයන්ට ඇය ඉදිරිපත්, වර්ණවත් වස්ත්ර ඇයට තමන් ගෙනා පාලකයන් හා මහේස්ත්රාත්වරුන් කිරීමට, අශ්වයන් විසින් සිදු කළ අසරුවන් වෙත, හා තරුණ තරුණියන්, ඔවුන් සියලු පෙනුම දී සුවිශේෂී.
23:13 මම ඇය දූෂණය වී ඇති බව දුටු, ඔවුන් දෙදෙනාම එම මාවතේ වූ බව.
23:14 ඇය තම වේශ්යාකම් වැඩි. ඇය බිත්තිය මත නිරූපණය මිනිසුන් දුටු, කල්දිවරුන්ගේ රූප, වර්ණ වලින් ප්රකාශ,
23:15 ඉණ වටා ඔතා පටි සමඟ, සිය හිස් මත සායම් හිස් වැසුම් සමග, සියලු පාලකයන් පෙනුම දැක, බබිලෝනියේ පුත්රයන්ගෙන් සහ ඔවුන් උපන් කරන කල්දිවරුන්ගේ දේශය likenesses,
23:16 ඇය ඇගේ ඇස් ආශාව සමග ඔවුන් වෙනුවෙන් පිස්සු බවට පත් විය, ඇය Chaldea ඔවුන් වෙත පණිවුඩකාරයන් යවා,.
23:17 බබිලෝනියේ පුත්රයන් ඇයට ගිය, පියයුරු වල නින්දට, ඔවුන් තම වේශ්යාකම් ඇය දූෂ්ය, ඇය ඔවුන් දූෂණය විය, සහ ඇගේ ආත්මය ඔවුන් විසින් gorged විය.
23:18 තවද, ඇය වේශ්යාකම් සොයා ගත්, සහ ඇගේ ලැජ්ජාවට අනාවරණය විය. මගේ ආත්මය ඇය ඉවත්, මගේ ආත්මය ඇගේ සොහොයුරිය ඉවත් වී ඇත ලෙස.
23:19 ඇය වේශ්යාකම් ගුණ සඳහා, ඇය තරුණ කාලයේ සිහිපත්, ඇය ඊජිප්තුවේ fornicated වන.
23:20 ඇය ඔවුන් සමග බොරු පසු රාගය සමඟ පිස්සු විය, කාගේ මස් බූරුවන් මස් වගේ, කාගේ ගලා අශ්වයන් ගලා වගේ.
23:21 ඔබ, ඔබ තරුණ අපරාධ නැවත ආවර්ජනය කර, ඔබේ පියයුරු ඊජිප්තුවේ යටත් විට, ඔබේ නව යොවුන් වියේ පියයුරු යටත් විය.
23:22 මේ නිසා, Oholibah, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම ඔබේ පෙම්වතුන් සියලු ඔබට විරුද්ධ ව නැඟී ඇත, ඔබගේ ආත්මය gorged කර ඇත කවුරුන් සමග. මම අවට සියලු ඔබට විරුද්ධ ව එකට රැස් කරනු ඇත:
23:23 බබිලෝනියේ පුතුන්, සියලු කල්දිවරුන්ගේ, වංශවත්, මෙම පවුම් සහ කුමාරවරුන්ගේ, ඇසිරියානු සියලු පුත්රයෝ, සුවිශේෂී ආකෘතිය තරුණ තරුණියන්, සියලු පාලකයන් හා මහේස්ත්රාත්වරුන්, නායකයන් අතර නායකයන්, හා අශ්වයන් කීර්තිමත් යතුරු පැදි ධාවකයින්.
23:24 ඔවුන් ඔබ ඉක්මවා ඇත, අශ්ව රථ සහ රෝද වලින් සන්නද්ධ, මහජන රාශියක්. ඔවුන් ආයුධ සහ පලිහ හිස්වැස්මක් සෑම පැත්තේ ඔබට විරුද්ධ ව සන්නද්ධ කරනු ඇත. මම ඔවුන්ගේ ඇස් විනිශ්චය ලබා දෙනු ඇත, ඔවුන්ගේ විනිශ්චය ඔබ විනිශ්චය කරනු ඇත.
23:25 ඔබට විරුද්ධව, මම මගේ උද්යෝගය සකස් කරනු ඇත, ඔවුන් කෝපයෙන් ඔබ මත ක්රියාත්මක කරනු ලබන. ඔවුන් ඔබේ නාසය සහ ඔබේ කන් කපා ඇත. දේ තවමත් කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. ඔවුන් ඔබේ පුත්රයෝද ඔබේ දියණියන් අල්ලාගෙන,, ඔබේ බාල ගිනි ගොදුරුවෙමින් ඇත.
23:26 හා ඔවුන් ඔබේ වස්ත්ර ඔබට අහිමි වනු ඇත, ඔබේ තේජස ලිපි රැගෙන.
23:27 මම ඔබේ දුෂ්ටකම ඔබ නතර කිරීමට හේතු වනු ඇත, ඔබේ වේශ්යාකම ඊජිප්තු දේශයෙන් නතර කිරීමට. වත් ඔබ ඔවුන් දෙසට ඔබේ ඇස් ඇර ය, ඔබ ඊජිප්තුවේ මතක තවදුරටත් ය.
23:28 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: '' මෙන්න, මම ඔබ වෛර අයගෙන් භාර දෙයි, ඔබගේ ආත්මය gorged කර ඇති විසින් අතට.
23:29 ඔවුන් වෛරය ඔබ දෙසට ක්රියා කරනු ඇත, ඔවුන් ඔබගේ සියලු වෙහෙස මහන්සි ගත කිරීමෙන්, ඔවුන් නිරුවත් ඔබ ගෙදර යන්න සහ ගර්හාවේ පිරී ඇත. ඔබේ වේශ්යාකම නිසා ලැජ්ජාවට අනාවරණය කරනු ඇත: ඔබේ අපරාධ සහ ඔබේ වේශ්යාකම්.
23:30 ඔවුන් ඔබ මේ දේවල් සිදු කර ඇත, ඔබ විජාතීන් පසු fornicated නිසා, ඔබ ඔවුන්ගේ දේවතා රූප මගින් දූෂ්ය වූ ඔවුන් අතර.
23:31 ඔබ ඔබේ සහෝදරියගේ ආකාරයෙන් ඇවිද ඇති, ඒ නිසා මම ඔබ අතට ඇය යාච්ඥ ලබා දෙනු ඇත.
23:32 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබ ඔබේ සහෝදරියගේ යාච්ඥ පානය කරනු ඇත, ගැඹුරු සහ පුළුල්. ඔබ derision හා නින්දා අපහාස දී පැවැත් වේ, ඉතා බොහෝ දුරට.
23:33 ඔබ බීමත්ව හා දුක පිරී ඇත, දුක සහ දුකෙන් යාච්ඥ විසින්, ඔබේ සහෝදරිය සමාරියේ යාච්ඥ විසින්.
23:34 නම් හා ඔබ විසින් එය පානය කරනු ඇත, නම් හා ඔබ විසින් එය හිස් කරනු ඇත, පවා මණ්ඩි කිරීමට. සහ එහි අංශු පවා පරිභෝජනය කරනු ඇත. ඔබ ඔබේ ම පියයුරු තුවාලයක් ඇත. මා වදාළ සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
23:35 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඔබ මා අමතක කර ඇති බැවින්, ඔබ ඔබේ ශරීරය පිටුපස මා ප්රකාශ කර ඇත, කුමක් නිසා ද, ඔබ ඔබේ දුෂ්ටකම හා ඔබගේ වේශ්යාකම් දරා ඇත. "
23:36 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මට කතා, කියමින්: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ Oholah හා Oholibah විනිශ්චය නොකළ යුතුය, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අපරාධ නිවේදනය?
23:37 සඳහා ඔවුන් පරදාර සේවනයේ යෙදෙන්නෙනි වේ, හා තම අත්වල ලේ ය, ඔවුන් ඔවුන්ගේ පිළිම fornicated ඇත. තව, ඔවුන් තම දරුවන් පවා ඉදිරිපත් කර ඇත, ඔවුන් මට දාව බිහි කළ, ඔවුන්ට දැමීය කිරීමට.
23:38 නමුත් ඔවුන් මට මේ පවා සිදු කර ඇත: ඔවුන් එම දිනයේ දී ම මාගේ ශුද්ධස්ථානය අපවිත්ර කර ඇත, ඔවුන් මාගේ සබත් කෙලෙසනු ඇත.
23:39 ඔවුන් ඔවුන්ගේ දේව රූප, ඔවුන්ගේ දරුවන් බිලිපූජාවක් විට, ඔවුන් ද එම දිනයේ දී ම මාගේ ශුද්ධස්ථානය ඇතුළු, ඔවුන් එය අපවිත්ර වන පරිදි. ඔවුන් මේ දේවල් සිදු කර ඇත, පවා මගේ ගෙදර මධ්යයේ.
23:40 ඔවුන් දුර සිට පැමිණෙන සිටි පිරිමින් සඳහා යවා, එය කා වෙත දූතයෙකු එවා ඇත. ඉතිං මොක ද, පුදුමයකි, ඔවුන් පැමිණි, ඔබ සෝදා අය සඳහා, ඔබේ ඇස් වටා සහ ස්පෙකියුලම් විලවුන්, හා ස්ත්රී ආභරණ සරසා තිබිණි.
23:41 ඔබ ඉතා ලස්සන ඇඳ මත හිඳගෙන, හා වගුවක් ඔබට පෙර සරසා, මත ඔබ මගේ සුවඳ දුම් සහ මගේ විලවුන් තබා.
23:42 හා රාශියක් හඬ ඇගේ කුසෙහි පලසේ විය. හා සමහර මිනිසුන් ගැන, පුද්ගලයින් රාශියක් එළියට ඇදගෙන, හා කරන පාළුකරයේ සිට පැමිණෙන ලදී, ඔවුහු තම හිස් මත තම අත් හා ලස්සන ඔටුනු මත වළලු තබා.
23:43 මම ඇය ගැන සඳහන්, ඇය අනාචාරය පහව පැළඳ කරනු ලැබූ විට, 'දැන් පවා, ඇය ඇගේ අශික්ෂිත වේශ්යාකමින් දිගටම!'
23:44 ඔවුන් ඇයට ඇතුළු, එය තබා කාන්තාවක් නම්. ඒ නිසා ඔවුන් Oholah හා Oholibah කිරීමට ඇතුළු වූයේ, බහුපාක්ෂික කාන්තාවන්.
23:45 නමුත් දැන්, පිරිමින්; මෙම පරදාර සේවනයේ යෙදෙන්නෙනි විනිශ්චය හා ලේ වගුරුවන අය විනිශ්චය ඔවුන්ට විනිශ්චය. සඳහා ඔවුන් පරදාර සේවනයේ යෙදෙන්නෙනි වේ, හා තම අත්වල ලේ තවරාගෙන ඇත.
23:46 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: ඔවුන් මත රාශියක් ගෙන, සහ ඔවුන් කෝලහලයක් හා කොල්ල වෙත භාර.
23:47 ඔවුන් ජනයාගේ ගල් ගසා හැක, ඔවුන් තමන්ගේ කඩු සිදුරු කළ හැක. ඔවුන් මරණය දක්වා තමන්ගේ පුතුන් සහ දියණියන් දමා ඇත, ඔවුන් ගින්නෙන් ඔවුන්ගේ නිවාස විනාශ කර දමනු ඇත.
23:48 මම දේශය දුෂ්ටකම දුරු කරන ඇත. සියලු කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ නපුරු අනුව කටයුතු කිරීමට නොහැකි ඉගෙන ය.
23:49 ඔවුන් ඔබ කෙරෙහි ඔබේ ම අපරාධ සකස් කරනු ඇත, සහ ඔබ ඔබේ රූප පව් ඇත. ඔබ මා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 24

24:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, නව වන අවුරුද්දේ දී, දස වන මාසය තුළ, මාසයේ දස වන දින, කියමින්:
24:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ සඳහා මේ දවස නම ලියන්න, බබිලෝනියේ රජු අද ජෙරුසලමට විරුද්ධ ව මේ බව සනාථ කරන ලදී මත.
24:3 ඔබ කතා කළ යුතු ය, එය ඔවා හරහා, මෙම නීතිඥ මෛතී්ර ගුණරත්න නිවසට උපමාවක්. ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ආහාර පිසීමේ බඳුනක් පිටත්; එය සකස්, මම කියන්නේ, හා ජල එය තුලට දමා.
24:4 සෑම දීමනාවකින්ම එය තුල එකට ස්තරය නින්දා, සෑම හොඳ කෑල්ලක්, බිරියත් සහ උරහිස, තේරීම කෑලි හා කටු පූර්ණ එම.
24:5 රැළෙන් වනසාදැමූ ගන්න, හා ඒ යටතේ ද ඇටකටු ගොඩක් සූදානම්. එහි ආහාර පිසීම නැගෙන්නට ඇත, සහ එහි මධ්යයේ එහි ඇටකටු හොදින් පිසින කර ඇත.
24:6 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ලේ නගරය වන විපතක මහත!, එය මලකඩ ඇති බව එම හැළියක් කිරීමට, කාගේ මලකඩ එය අතරින් ගමන් කර නැත! එය කෑල්ලක් විසින් කෑල්ලක් දුරු! කිසිදු ගොඩක් එය මත පහත වැටී ඇත.
24:7 ඇගේ ලේ ඇගේ මධ්යයේ ය; මෙම smoothest පර්වතය මත ඇය එය වගුරුවා ඇති. ඇය බිම මත හෙලූ නැත, එය දූවිලි ආවරණය කළ හැකි වන පරිදි.
24:8 ඒ නිසා මම ඇය ගැන මගේ කෝපය ගෙනා යුතු ය, මගේ පළිගන්න. ඇගේ ලේ මම smoothest පර්වතය මත ඉදිරිපත් කර ඇත, එය ආවරණය කළ නොහැකි බව ඒ නිසා.
24:9 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ලේ නගරය වන විපතක මහත!, එයින් මම මහත් චිතකය වනු ඇත.
24:10 ඇටකටු එකට ස්තරය නින්දා, මම ගින්නෙන් විනාශ කර දමනු ඇත. මස් පරිභෝජනය කළ යුතු ය, හා සමස්ත සංයුතිය තම්බා කළ යුතු ය, හා ඇටකටු දිරාපත් ය.
24:11 තවද, ගිනි අඟුරු මත හිස් හසුවීම, එය රත් විය හැකි බව ඒ නිසා, සහ එහි ලෝකඩ උණුවීමට හැක. සහ එහි අසභ්ය එහි මධ්යයේ, උණු කොට වේවා, සහ එහි මලකඩ පරිභෝජනය කළ ඉඩ.
24:12 බොහෝ දහඩිය සහ කම්කරු වී ඇත, එහෙත් සිය මෙහෙයුම් කටයුතු තවත් පුළුල් කරමින් මලකඩ එය අතරින් ගමන් කර නැත, ගින්නෙන් පවා.
24:13 ඔබගේ අපවිත්ර execrable වේ. මම ඔබව පවිත්ර කිරීමට අවශ්ය, සහ ඔබ ඔබේ කුණු ගොඩවල් වලින් පවිත්ර කර නොමැති. එබැවින්, මම ඔබ කෙරෙහි මගේ කෝපය නතර කිරීමට හේතු පෙර ඔබ පවිත්ර වනු ඇත වත්.
24:14 මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ. එය සිදු යුතු, මම ක්රියා කරනු ඇත. මම කට නොයන්නේ, හෝ ලිහිල් විය, හෝ placated කළ. මම ඔබ කළ දේවලට අනුව ඔබව විනිශ්චය ඔබේ චේතනා අනුව ඇත, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය. '
24:15 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
24:16 "මනුෂ්ය පුත්රය, පුදුමයකි, මම ඔයාගෙන් ගන්නවා, අංශභාගය සමග, ඔබේ ඇස් ආශාව. ඔබ විලාප යුතු නොවන, ඔබ හඬා නොකළ යුතු ය. ඔබේ කඳුළු ගලා නොකළ යුතු ය.
24:17 නිහඬව තුවාළ ලැබූ; ඔබ මිය ගිය අය සඳහා ශෝක කළ යුතු ය. ඔබේ ඔටුන්න පිළිබඳ සංගීත කණ්ඩායම ඔබ ඉඩ දෙන්න, ඔබේ සපත්තු මත දෙපා ඉඩ දෙන්න. ඔබ ඔබේ මුහුණ ආවරණය නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ වැලපෙන අය ආහාර අනුභව කළ යුතු ය. "
24:18 එබැවින්, මම උදෑසන ඒ දේවල් ජනතාවට කතා. සහ මගේ බිරිඳ සවස මිය. හා උදෑසන, මම ඔහු මට උපදෙස් ලෙසම.
24:19 හා ජනතාව මට කතා කොට,: "ඇයි ඔබ අපට පැහැදිලි නැත මේ දේවල් සලකුනු දේ, ඔබ කරන ලද?"
24:20 මම ඔවුන්ට කතා කොට,: "දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
24:21 'ඉශ්රායෙල් වංශය කතා: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම මගේ ශුද්ධස්ථානය ඇත, ඔබේ විෂය අභිමානය, ඔබේ ඇස් ආශාව, ඔබේ ආත්මය බියෙන්. ඔබේ පුත්රයෝද ඔබේ දියණියන්, ඔබ අත්හැර කා, කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. ''
24:22 ඉතිං මොක ද, ඔබ මා සිදු කළ ලෙස ඉටු කළ යුතු ය. ඔබ ඔබේ මුහුණු ආවරණය නොකළ යුතු ය, ඔබ වැලපෙන අය ආහාර අනුභව නොකළ යුතු ය.
24:23 ඔබ ඔබේ හිස් මත කිරුළු තිබිය යුතු ය, හා කකුල් වල සපත්තු. ඔබ විලාප යුතු නොවන, ඔබ හඬා නොකළ යුතු ය. වෙනුවට, ඔබ ඔබේ අයුතුකම් ඉවතට නාස්ති කරනු ඇත, හා එක් එක් එක් ඔහුගේ සොහොයුරා තුවාළ ලැබූ.
24:24 'එසකියෙල් ඔබ සඳහා පෙර නිමිත්තක් විය යුතු ය. ඔහු කර ඇති සියලු අනුව, එසේ ඔබ ඉටු කළ යුතු ය, ඒක වෙන්නේ කවදාද. ඔබ මා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. ' "
24:25 "ඔබ මෙන්, මනුෂ්ය පුත්රය, පුදුමයකි, මම ඔවුන්ගේ ශක්තිය ඔවුන් රැගෙන වෙන දවස තුළ, , ඔවුන්ගේ ගරුත්වය ප්රීතිය, ඔවුන්ගේ ඇස් ආශාව, වන ඔවුන්ගේ ආත්ම ඉතිරි සොයා: ඔවුන්ගේ පුත්රයන් හා ඔවුන්ගේ දියණියන්,
24:26 ඒ දවසේ දී, පලා, එක් කෙනෙක් ඔබ වෙත පැමිණෙනු ඇත විට, ඔහු ඔබට වාර්තා පිණිස,
24:27 ඒ දවසේ දී, මම කියන්නේ, ඔබේ මුඛය ඔහුට විවෘත කළ යුතු ය පලා ගිය. ඔබ කතා කළ යුතු ය, ඔබ තව දුරටත් නිහඬව සිටිය යුතු ය. ඔබ ඔවුන් සඳහා පෙර නිමිත්තක් විය යුතු ය. ඔබ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 25

25:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
25:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, අම්මොන්වරුන්ගේ එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, ඔබ ඔවුන් ගැන අනාවැකි ය.
25:3 ඔබ අම්මොන්වරුන්ගේ කතා කොට: දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබ ප්රකාශ කර නිසා, 'හොඳින්, හොඳින්!මාගේ ශුද්ධස්ථානය පුරා ', එය නින්දාවට ලක් වූ විට, ඉශ්රායෙල් දේශය පුරා, එය පාළු වූ විට, හා ජුදා වංශය කෙරෙහි, ඔවුන් වහල්කමට නායකත්වය විට,
25:4 එබැවින්, මම ඔබට නැගෙනහිර පුත්රයන්ට භාර දෙයි, උරුමයක් ලෙස. ඔවුන් ඔබ තුළ සිය වැට මායිම ගස්වති, ඔවුන් ඔබ තුළ ඔවුන්ගේ කූඩාරම් තැන්පත් කරනු ලැබේ. ඔවුන් ඔබේ බෝග කන්නේ, හා ඔවුන් ඔබේ කිරි පානය කරනු ඇත.
25:5 මම ඔටුවන් වාසස්ථානයක් බවට රබ්බා වනු ඇත, හා අම්මොන්වරුන්ගේ ගව විවේක ස්ථානයක් බවට පුතුන්. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
25:6 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: ඔබ ඔබේ අත් clapped ඔබේ පා මාව පෑගුවා නිසා, ඉශ්රායෙල් දේශයට එරෙහිව, ඔබේ මුළු සිතින් සතුටු,
25:7 එබැවින්, පුදුමයකි, මම ඔබ කෙරෙහි මගේ අත සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත, මම විජාතීන් කොල්ලයක් කොට ඔබට යවයි. මම ජනයා ඔබ විනාශ කරනු ඇත, මම ඉඩම් ඔබ විනාශ වී යනු ඇත, මම ඔබට පොඩි කර නැති. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
25:8 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මෝවබ් සහ සේයිර් පවසා ඇති නිසා, '' 'මෙන්න, ජුදා වංශය සියලු විජාතීන්ට වගේ!'
25:9 එබැවින්, පුදුමයකි, මම නගර වල සිට මෝවබ් උරහිස් විවෘත කරනු ඇත, ඔහුගේ නගරවල සිට, මම කියන්නේ, සහ ඔහුගේ දේශසීමා සිට, බෙත්-Jesimoth දේශයේ ප්රසිද්ධ නගර, සහ බාල්-meon, හා Kiriathaim,
25:10 අම්මොන්වරුන්ගේ සමග, නැගෙනහිර පුත්රයන්ට, මම උරුමයක් ලෙස ඔවුන්ට එය ලබා දෙනු ඇත, ඒ නිසා විජාතීන් අතර අම්මොන්වරුන්ගේ සිහි තවදුරටත් තිබිය හැකි.
25:11 මම මෝවබ් තීන්දු ක්රියාත්මක වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
25:12 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: Idumea පරාජයට පත් කර ඇති නිසා, ජුදා පුත්රයන් එරෙහිව ඇය නිදොස් කිරීමට තරම්, , බරපතළ පව් කර ඇත, කිරීම හා ඔවුන්ට එරෙහි පළිගැනීමක් උත්සාහ කර ඇත,
25:13 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මම Idumea පුරා මගේ හස්තය දිගු කරනු ඇත, මම ඒ මිනිසා හා මෘගයන්ගේ ගන්නා, මම දකුණේ සිට එය පාළු වනු ඇත. සහ දෙදාන් සිටින අය කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත.
25:14 මම Idumea මාගේ පලිය නිකුත් කරනු ඇත, මගේ ජනතාව අතින්, ඊශ්රායෙල්. ඔවුන් මාගේ උදහස මාගේ උදහස අනුව Idumea ක්රියා ය. ඔවුන් මගේ පලිය දැනගන්නේ ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
25:15 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: පිලිස්තිවරුන්ගේ පරාජයට පත් කරන නිසා, සහ ඔවුන්ගේ මුළු ආත්මයෙන්ද තමන් revenged ඇත, විනාශ, හා පැරණි එදිරිවාදිකම් ඉටු,
25:16 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මා පිලිස්තිවරුන්ට පුරා මගේ හස්තය දිගු කරනු ඇත, මම විනාශ කරන අය විනාශ කරනු ඇත, මම මුහුදු ප්රදේශ ඉතිරි විනාශ වී යනු ඇත.
25:17 මම ඔවුන්ට එරෙහිව මහා දඬුවම් ඇත, කෝපයෙන් ඔවුන් තදින් අවවාද. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔවුන් කෙරෙහි මගේ පලිය යැවීමට ඇත විට. "

එසකියෙල් 26

26:1 එය එසේ සිදු, එකොළොස් වන අවුරුද්දේ දී, මාසයේ පළමු දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
26:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ටයර් යෙරුසලමේ ගැන කතා කරමින් මෙසේ කී නිසා: 'එය හොඳයි වේ! මහජන දොරටු බිඳ කර ඇත! ඇය මට දෙසට හරවා ඇත. මම පිරී ඇත. ඇය අත්හැර ඇත!'
26:3 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, සාමාන්ය ටයර්, මම බොහෝ ජාතීහු ඔබට විරුද්ධව නැඟී සිටීමට හේතු වනු ඇත, මුහුදේ රැළි නැඟී මෙන්.
26:4 ඔවුන් ටයර් බිත්ති වෙන් කඩා බිඳ දමනු ඇත, ඔවුන් එහි කුළුණු විනාශ කරනු ඇත. මට ඇය ඇගේ දූවිලි හූරන්න ඇත, මම නොමරමි ගල් බවට ඇය පත් කරනු ඇත.
26:5 ඇය පසුව මුහුද සිට දැල් සඳහා වියළීම සිදු වනු ඇත. මා වදාළ සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. ඇය විජාතීන් අතර කොල්ලය වනු ඇත.
26:6 ඒ වගේම, ක්ෂේත්රයේ සිටින ඇගේ දියණියන් කඩුවෙන් මැරුම් කෑ ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
26:7 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: '' මෙන්න, මම ටයර් බවට හේතු වනු ඇත: නෙබුකද්නෙශර්, බබිලෝනියේ රජු, රජවරුන් අතර රජු, උතුරේ සිට, අශ්වයන්, සහ අශ්ව රථ, ද අසරුවන්, හා සමාගම්, හා මහා ජනතාව.
26:8 ක්ෂේත්රයේ සිටින ඔබේ දූවරුන්, ඔහු කඩුවෙන් මරා දමයි. ඔහු ගොඩනඟන ඔබ සිසාරා ඇත, ඔහු සියලු පාර්ශ්වයන් පිළිබඳ ප්රාිකාරය එකට දමා ඇත. ඔහු ඔබට විරුද්ධව පලිහ ඔසවා ඇත.
26:9 ඔහු ඔබගේ බිත්ති පෙර යටමත් නිවාස හා අවියක් බැටළුවන් ඒකාබද්ධ කරනු ඇත, ඔහු තම සංවධ ඔබේ කුළුණු විනාශ කරනු ඇත.
26:10 ඔහු තම අශ්වයන් ජලයෙන් යටවී සහ දූවිලි ඔබට ආවරණය වනු ඇත. ඔබගේ බිත්ති අසරුවන් හා රෝද හා අශ්ව රථ ශබ්දය දී කම්පා වනු ඇත, ඔවුන් ඔබේ දොරටු ඇතුළු වී තිබේ ඇත විට, විවෘත බිඳ ඇති බවට නගරයේ දොරටුව හරහා නම්.
26:11 ඔහුගේ අශ්වයන්ගේ කුර සමග, ඔහු ඔබගේ සියලු වීදි පයින් පාගා. ඔහු කඩුවෙන් ඔබේ සෙනඟ කපා ඇත, ඔබේ උතුම් ප්රතිමා බිම වැටෙනු ඇත.
26:12 ඔවුන් ඔබේ ධනය අපද්රව්ය දමමි. ඔවුන් ඔබේ ව්යාපාර විනාශ වනු ඇත. හා ඔවුන් ඔබේ පවුරු බිඳ දමා ඔබේ කීර්තිමත් නිවාස අහෝසි වනු ඇත. ඔවුන් ජලය මැදට ඔබේ ගල් සහ ඔබේ දැව සහ ඔබේ දූවිලි දමා ඇත.
26:13 මම ඔබේ ගීත රාශියක් නතර කිරීමට හේතු වනු ඇත. ඔබේ තත් ශබ්දය තවදුරටත් අසා ඇත.
26:14 මම නොමරමි රොක් වන ඔබ; ඔබ දැල් සඳහා වියළීම සිදු වනු ඇත. ඔබ තවදුරටත් ගොඩනගා ඇත. මා වදාළ සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
26:15 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ තීර් පවසයි: "දූපත් ඔබේ විනාශය ශබ්දය දී ඔබේ මැරුම් වන කෙඳිරි ගෑම දී සොලවන්න නොහැකි වෙයිද, ඔවුන් ඔබ අතරේ කපා ගෙන ඇත විට?
26:16 මුහුදේ සියලු නායකයන් සිය සිහසුන්වලින් බසින්නේය. ඔවුන් ඔවුන්ගේ පිටත වස්ත්ර හා ඔවුන්ගේ වර්ණවත් ඇඳුම් පසෙකට දමා ඇත, ඔවුන් දෙනෙත් මෙන් සැරසී ඇත. ඔවුන් බිම් මට්ටමේ ඉඳගෙන, හා ඔවුන් ඔබේ හදිසි ඇද වැටීම දී පුදුමයට සමග කල්පනා කරයි.
26:17 ඔබ වඩා අදෝනාව ගැනීමෙන්, ඔවුන් ඔබට කියනු ඇත: 'ඔබ නැති වී ඇත හැකි වූයේ කෙසේද, මුහුදේ ජීවත් වන ඔබ, මුහුදේ ප්රබල බව ප්රසිද්ධ නගරයක්, ඔබේ වැසියන් සමඟ, මුළු ලෝකයම බියෙන් මුසපත් විය අතරින්?'
26:18 දැන් නැව් දෙන්නා භාග්ය වන්තයන් ඇත, ඔබගේ ත්රස්ත දවසේ දී. මුහුදේ දූපත් බාධා කරනු ඇත, කිසිවෙකු ඔබ නික්මෙන නිසා.
26:19 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: මම ඔබට පාළු නගරය කර ඇති ඇත විට, ජනශුන්ය වන බව නගර වැනි, මම ඔබ කෙරෙහි අගාධයකට හේතු වී ඇත විට, හා තවත් බොහෝ ජලය ඔබට ආවරණය කර ඇත,
26:20 මම සදාකාල ජනතාවට වළක බැස අය සමඟ ඔබ ඇද ඇති ඇත විට, මම පොළොවේ අඩුම ප්රදේශවල ඔබ එකතු කර ඇත විට, පුරාණයේ වූ දේශය වැනි, වළක අඩු වී ඇති අය සමඟ, ඔබ වාසය කරන්නේ වනු ඇත එසේ, හා තව දුරටත්, මම ජීවන ඉඩම් මහිමය දී ඇති ඇත විට:
26:21 මට කිසිම දෙයක් කිරීමට ඔබට අවම වනු ඇත, ඔබ විය යුතු ය, ඔබ උත්සාහ කරන්නේ නම්, ඔබ තවදුරටත් හෙළි කරනු ඇත, හැමදාටම, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 27

27:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
27:2 "ඔබට, එබැවින්, මනුෂ්ය පුත්රය, ටයර් පුරා අදෝනාව දක්වා ගත.
27:3 ඔබ ටයර් කතා කොට, මුහුදු දොරකඩ ජීවත් වන, බොහෝ දූපත් ජාතීන් විසින් වෙළඳපල වන වන: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: සාමාන්ය ටයර්, ඔබ ප්රකාශ කර, 'මම පරිපූර්ණ අලංකාර මම,
27:4 මම මුහුදු හදවත ස්ථානගත කර ඇත සඳහා!'ඔබේ අසල්වැසියන්, ඔබ තැනූ, ඔබේ සුන්දරත්වය පුරවා ඇත.
27:5 ඔවුන් Senir සිට ස්පෲස් ඔබට ඉදි, මුහුදේ සිටින සියලු ලෑලි සමග. ඔවුන් ලෙබනනයේ සිට කිහිරි ගස් ගෙන ඇති, ඔවුන් ඔබ වෙනුවෙන් කුඹ කරන්න පිණිස.
27:6 ඔවුන් බාෂාන්හි මොරේගේ ඔබේ පමණේ පිහිටුවා ඇත. ඔවුන් ඉන්දීය ඇත් දළ ඔබේ crossbeams කර ඇත, හා pilothouse ඉතාලියේ දූපත්වල සිට ඇත.
27:7 කොඩිගස පැත්තට මත ස්ථානගත කර ඇති බව යාත්රා කරන රුවල් නැවක රුවල් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන්, ඊජිප්තුවේ සිට වර්ණවත් සිහින් ව කටින ලද හණ කටින; එලිෂා දූපත් සිට හයසින්ත් සහ දම් ඔබේ ආවරණ බවට පත් කරන ලදී.
27:8 සීදොන් හා Arwad වැසියන් ඔබේ rowers විය. ඔබේ ප්රඥාවන්ත අය, සාමාන්ය ටයර්, ඔබගේ navigators විය.
27:9 Gebal සහ එහි විශේෂඥ ප්රජා මූලිකයන් ඔබේ විවිධ උපකරණ භාවිතා කරමින් නැවියන් ලෙස සැලකෙනවා. මුහුදේ සිටින සියලු නැව් හා ඔවුන්ගේ නැවියන් ජනතාව අතර ඔබගේ වෙළෙන්දන්ට.
27:10 පර්සියානුවන්, හා Lydians, හා ලිබියානුවන් ඔබේ හමුදාවට යුද්ධය ඔබේ මිනිසුන්. ඔවුන් ඔබේ අලංකාරය සඳහා ඔබ තුළ පලිහ හා හිස් වැසුම තහනම්.
27:11 Arwad පුත්රයන් සියල්ල වටා ඔබේ පවුරු මත ඔබේ හමුදාවට සමඟ සිටි. පවා Gammadim, ඔබේ කුලුනු සිටි, සියලු පාර්ශ්වයන් ඔබේ බිත්ති මත ඔවුන්ගේ quivers තහනම්; ඔවුන් ඔබේ සුන්දරත්වය අවසන්.
27:12 මෙම Carthaginians, ඔබගේ වෙළෙන්දන්, විවිධ සම්පත් රාශියක් සමඟ ඔබේ උත්සව සපයා, රිදී, යකඩ, විශ්වාස, සහ ඊයම්.
27:13 ග්රීසිය, ටියුසබත්, හා මෙෂෙක්, මෙම ඔබේ විකුණා ජීවත් වන අය වූහ; ඔවුන් වහලුන් සහ පිත්තල භාජන එක්ක ඔබේ සෙනඟ ගමන්.
27:14 Togarmah නිවසේ සිට, අශ්වයන් ගෙන, ද අසරුවන්, ඔබේ වෙළඳ පොළට කොටළුවන්.
27:15 දෙදාන්ගේ පුත්රයන් ඔබගේ වෙළෙන්දන්ට. බොහෝ දූපත් ඔබේ අතින් වෙළඳපොළෙන් විය. ඔවුන් ඔබේ මිල සඳහා ඇත් දත් හා කළුවර පිළිබඳ දත් ගනුදෙනු.
27:16 සිරියානු ඔබේ වෙළඳ විය. නිසා, ඔබේ ක්රියා රාශියක් පිළිබඳ, ඔවුන් මැණික් ඉදිරිපත්, සහ දම්, හා මෝස්තර රෙදි, සහ සිහින් ව කටින ලද හණ, හා සේද, ඔබගේ වෙළඳපොළ හා වෙනත් වටිනා.
27:17 ජුදා සහ ඉශ්රායෙල් දේශයට, මෙම හොඳම ධාන්ය ඔබගේ විකුණා ජීවත් වන අය වූහ; ඔවුන් ගුගුල් ඉදිරිපත්, මී පැණි හා, හා තෙල්, ඔබේ සැණකෙළි දුම්මල.
27:18 මෙම Damascene ඔබේ ක්රියා රාශියක් සිටින ඔබේ වෙළෙන්දෙකු වූ, බොහෝ සෙයින් විවිධ ධනය, පොහොසත් වයින්, හොඳම වර්ණ සමග ලොම් දී.
27:19 හා, සහ ග්රීසිය, හා Mosel ඔබේ උත්සවවලට දී යකඩ සාදා වැඩ ඉදිරිපත් කර ඇත. Storax විලවුන් හා මිහිරි ධජය ඔබේ වෙළඳපල තුළ විය.
27:20 දෙදාන්ගේ පිරිමි ආසන ලෙස භාවිතා කලාල ඔබේ විකුණා ජීවත් වන අය වූහ.
27:21 අරාබිය සහ කේදාර් සියලු නායකයන්, මෙම ඔබේ අත දී වෙළෙන්දන්ට. ඔබගේ වෙළඳුන් බැටළු පැටවුන් සමඟ ඔබ වෙත ආවේ, හා බැටළුවන්, හා එළු.
27:22 ෂෙබා සහ Raamah ඇති වෙළෙන්දන්, මෙම ඔබේ වෙළෙන්දන්ට, සියලු හොඳම aromatics සමග, සහ මැණික් ගල්, සහ රන්, ඔවුන් ඔබේ වෙළඳපල තුළ ඉදිරිපත්.
27:23 හාරාන්, හා Canneh, හා ඒදන් ඔබගේ වෙළෙන්දන්ට. ෂෙබා, Assur, හා Chilmad ඔබගේ අලෙවිකරුවන් විය.
27:24 මෙම බොහෝ ස්ථාන වල ඔබගේ වෙළෙන්දන්ට, හයසින්ත් හා වර්ණවත් weavings ක එතුම් සමග, හා වටිනා සම්පත් සමග, වන ලණු ඔතා හා බැඳී ඇත. තවද, ඔවුන් ඔබේ වෙළඳ භාණ්ඩ අතර කිහිරි ක්රියා සිදු.
27:25 මුහුදේ නැව් ඔයාගේ ව්යාපාර ගනුදෙනු කිරීම වැදගත් විය. ඔබ මුහුදු හදවත තුළ සපයන්න සහ අතිශයින් ගෞරවයට පත් කරන ලදී සඳහා.
27:26 ඔබගේ rowers බොහෝ ජල බවට, ඔබ මේ. දකුණු දිග සුළඟ මුහුදු හදවත තුළ ඔබ හෙම්බත් වී.
27:27 ඔබගේ ධනය, ඔබේ වස්තු, ඔබේ බහුකාර්ය උපකරණ, ඔබේ නැවියන් සහ ඔබේ navigators, ඔබේ භාණ්ඩ හා ඔබේ සෙනඟ අතර පළමු වූහ කටයුතු කරන, යුද්ධය හා සමානව, ඔබේ මිනිසුන්, ඔබ අතර සිටි, ඔබේ මධ්යයේ බව, ඔබගේ මුළු සමූහයා: ඔවුන් ඔබේ විනාශය දිනයේ මුහුදු හදවත පහත වැටෙනු ඇත.
27:28 ඔබගේ navigators සිට ඊට විරෝධය පළ ශබ්දය ඔබේ ආහාරපාන බාධා කරනු ඇත.
27:29 හා oar කටයුතු කළ සියලු ඔවුන්ගේ නැව් බැස ඇත; ද නාවිකයෝ ද මුහුදෙන් සියලු navigators දේශය පිට නැගී ඇත.
27:30 ඔවුන් මහත් හඬින් ඔබ කෙරෙහි උඩුබුරලන ඇත, ඔවුන් තිත්ත සමග මොර. + ඔවුහු තම හිස් මත දූවිලි ප්රකාශ කරනු ඇත, ඔවුන් අළු සමග ඉස ඇත.
27:31 ඔවුන් ඔබ නිසා ඔවුන්ගේ හිස් බූ ගා ඇත, ඔවුන් haircloth ඔතා ඇත. ඔවුන් ජීවිතය තිත්ත සමග ඔබ වෙනුවෙන් හඬා, ඉතා කටුක හඬින්.
27:32 ඔවුන් ඔබ කෙරෙහි හැඟීම් දනවන ඒවා පදය දක්වා ගත වනු ඇත, ඔවුන් ඔබට විලාප ඇත: 'මොකක්ද නගරය ටයර් වගේ, මුහුදු මැද ගොළු බවට පත් වී ඇති?'
27:33 මුහුදු පිටතට ඔබේ වෙළඳ පොළක් යන්නේ විසින්, ඔබ බොහෝ ජනයා සපයා; ඔබගේ ධනය හා ඔබේ සෙනඟ වන සමූහයා විසින්, ඔබ පොළොවේ රජවරු පොහොසත්.
27:34 දැන් ඔබ මුහුදු ඉවතට පැළඳ කර ඇත, ඔබගේ opulence ජලය ගැඹුරු වේ, ඔබේ මධ්යයේ බව, ඔබගේ මුළු සමූහයා වැටී ඇත.
27:35 දූපත් සියලු වැසියන් ඔබ කෙරෙහි දෙන්නා භාග්ය වන්තයන් කර ඇත; සියලු රජවරු, කුණාටුවක් වැදී ලැබ, ඔවුන්ගේ අදහස් ප්රකාශ වෙනස් වී ඇති.
27:36 ජනයාගේ වෙළඳුන් ඔබ කෙරෙහි ඩෙලා ඇත. ඔබ කිසිවක් දක්වා අඩු කර ඇත, ඔබ නැවත නොවිය යුතු ය, පවා සදහටම. "

එසකියෙල් 28

28:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
28:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ටයර් නායක කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබේ සිත උසස් කර ඇති නිසා, හා ඔබ ප්රකාශ කර, 'මම දෙවියන් වහන්සේ වෙමි, මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුටුවේ වාඩි, මුහුදේ හදවත තුළ,'ඔබ මිනිසෙක් වුවත්, නොව දෙවියන් වහන්සේගේ, එය දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත මෙන් ඔබ ඔබේ සිත ඉදිරිපත් කර ඇත නිසා:
28:3 '' මෙන්න, ඔබ දානියෙල් දුබලකම වේ; රහසක් ඔබ සඟවා ඇත.
28:4 ඔබේ ප්රඥාව හා විචක්ෂණභාවයෙන් විසින්, ඔබ ශක්තිමත් කර තිබෙනවා, ඔබේ ගබඩා සඳහා රන් සහ රිදී අත්පත් කර.
28:5 ඔබේ ප්රඥාව රාශියක් විසින්, ඔබේ ව්යාපාර ගනුදෙනු විසින්, ඔබටම ඔබ ගැන ශක්තිය වැඩි කර ඇත. ඔබේ සිත ඔබේ ශක්තිය විසින් උසස් කර ඇත.
28:6 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: එය දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත මෙන් ඔබේ සිත උසස් කර ඇති නිසා,
28:7 මේ හේතුව සඳහා, පුදුමයකි, මම ඔබට විදේශිකයන් කට හේතු වනු ඇත, විජාතීන් අතර වඩාත් ශක්තිමත්. හා ඔවුන් ඔබේ ප්රඥාව සුන්දරත්වය පුරා සිය කඩු ලැබුවා ඇත, හා ඔවුන් ඔබේ සුන්දරත්වය අපවිත්ර වනු ඇත.
28:8 ඔවුන් ඔබ විනාශ සහ ඔබ දැරූහ ඇත. ඔබ මුහුදු හදවත තුළ මරා එම මරණය මිය යනු ඇත.
28:9 එබැවින්, ඔබ කතා කරනු ඇත, ඔබ විනාශ කරන අය ඉදිරියේ, ඔබව මරා අය අතින් පෙර, කියමින්, 'මම දෙවියන් වහන්සේ වෙමි,'ඔබ මිනිසෙක් වුවත්, නොව දෙවියන් වහන්සේගේ?
28:10 ඔබ විදේශිකයන් අතින් දී අචර්මඡේදිත මරණය මිය යනු ඇත. මා වදාළ සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
28:11 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්: "මනුෂ්ය පුත්රය, තීර්හි රජ වඩා අදෝනාව දක්වා ගත,
28:12 ඔබ ඔහුට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබ උපමාරූපක යොදාගෙන මුද්රාව විය, ප්රඥාව පූර්ණ හා රූපලාවන්ය පරිපූර්ණ.
28:13 ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පාරාදීසයේ රසය සමඟ සිටි. සෑම වටිනා ගල් ආවරණ විය: sardius, පඩියන්, ජැස්පර්, ක්රිසොලයිට්, ඔනික්ස්, හා එක බෙරිල්වලිනි, නිල් මැණික්, හා ප්රකස්තාවක්, හා මරකත. ඔබේ සුන්දරත්වය වැඩ රන් විය, ඔබේ බෙදීම් ඔබ ස්ථාපනය කරන ලදි දවසේ දී, සූදානම්.
28:14 ඔබ කෙරුබ්වරයෙකු විය, දිගු කොට ආරක්ෂා, මම දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ කන්ද මත ඔබ ස්ථානගත. ඔබ ගිනි අඩංගු ගල් මධ්යයේ ඇවිද ඇති.
28:15 ඔබ ඔබේ ක්රම පරිපූර්ණ, ඔබගේ පිහිටුවීම කළ දින සිට, අයුතුකම ඔබ සොයා ගන්නා තෙක්.
28:16 ඔයාගේ ව්යාපාර ගනුදෙනු රාශියක් විසින්, ඔබේ අභ්යන්තර අයුතුකම පිරී ගියේ ය, ඔබ පව්. මම දෙවියන් වහන්සේගේ කන්දෙන් ඔබ ඉවතට වීසි, මම ඔබ මිය, කෙරුබ්වරයෙක් ආරක්ෂා සාමාන්ය, ගිනි අඩංගු ගල් මැද සිට.
28:17 ඔබේ සිත ඔබේ සුන්දරත්වය විසින් උසස් කරන ලදී; ඔබ ඔබේ සුන්දරත්වය විසින් ඔබේ ම ප්රඥාව විනාශ කර. මම බිම ඔබ වීසි කර ඇත. රජවරුන්ගේ ඉදිරියේ මම ඔබට ඉදිරිපත් කර ඇත, ඔවුන් ඔබ පරීක්ෂා කරන පිණිස.
28:18 ඔබ ඔබේ අභය භූමි අපවිත්ර කර ඇත, නුඹලාගේ අපරාධම රාශියක් හා ඔයාගේ ව්යාපාර ගනුදෙනු අයුතුකම විසින්. එබැවින්, මම ඔබ අතරේ සිට ගින්නක් නිෂ්පාදනය කරනු ඇත, ඔබ පරිභෝජනය කරනු ඇත, මම පොළොව පිට අළු බවට ඔබ විසින් සිදු කරනු ඇත, ඔබ දෙස බලා සිටින සියලු ඉදිරියෙහි.
28:19 විජාතීන් අතර ඔබ දකින්න සියලු ඔබ කෙරෙහි දෙන්නා භාග්ය වන්තයන් ඇත. ඔබ කිසිවක් පිටතට කරන ලදී, ඔබ විය යුතු ය, සදහටම. "
28:20 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
28:21 "මනුෂ්ය පුත්රය, සීදොන් එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, සහ ඔබ ඒ පිළිබඳව අනාවැකි ය.
28:22 ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, සීදොන්, හා මම ඔබ අතරේ ගෞරවයට පත් කරනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඇය ගැන තීන්දු ක්රියාත්මක කර ඇත ඇත විට, මම ඇය ගැන ශුද්ධ කර ඇත ඇත විට.
28:23 මම ඇය පිට වසංගත එවනු ලැබේ, සහ ඇගේ වීදිවල ලේ වනු ඇත. ඔවුන් වැටෙනු ඇත, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ, ඇය මධ්යයේ සෑම පැත්තේ. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
28:24 සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ තවදුරටත් තිත්ත බාධාවකි වනු ඇත, ඔවුන් වටා සෑම තැනකම වේදනාව ගෙන ඒම හෝ කටුවක්, ඔවුන්ට එරෙහිව හැරී අයට. එවිට මා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
28:25 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "මම ඉශ්රායෙල් වංශය එක්රැස් වී තිබෙනවා ඇත විට, ඔවුන් කවුරුන් අතර විසිර තිබේ ජාතීන්ගෙන්, මම අන්ය ජාතීන් ඉදිරියෙහි ඔවුන් තුළ ශුද්ධ කළ යුතු ය. ඔවුන් තමන්ගේ ම දේශයේ ජීවත් වන්නේ ය, වන කල මම, මාගේ මෙහෙකරු ජාකොබ්ට දුන්.
28:26 ඔවුන් ආරක්ෂිතව එය තුල ජීවත් වන්නේ ය. ඔවුන් නිවාස හා මිදිවතු ගොඩනැගිය යුතු ය. ඔවුන් විශ්වාසය ජීවත් යුතු ය, මම හැම අතින් ම ඔවුන් විරුද්ධ වූ සියල්ලන් කෙරෙහි විනිශ්චය ක්රියාත්මක කර ඇත ඇත විට. එවිට මා ඔවුන්ගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 29

29:1 දස වන අවුරුද්දේ දී, දස වන මාසය තුළ, මාසයේ එකොළොස් වන දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
29:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, පාරාවෝ එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, ඊජිප්තුවේ රජ, ඔබ ගැන සියලු මිසර ඔහු ගැන අනාවැකි හා ය.
29:3 කතා, ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, පාරාවෝ, මිසරයේ රජු වන, ඔබ මහා මකරා, ඔබේ ගංගා මධ්යයේ රඳා. එවිට ඔබට මෙසේ කීමට: 'බිම් බෝම්බ ඉවත් ගඟ වේ, හා මම කර ඇත. ''
29:4 එහෙත්, මම ඔබේ හකු දී ආම්බාන් තැන්පත් කරනු ලැබේ. මම ඔබේ පරිමාණයන් ඔබගේ ගංගා මාළු පිළිපැදිය ඇත. මම ඔබේ ගංගා මැද පිටතට යොමු කරනු ඇත, ඔබේ සියලු මසුන් ඔබගේ කොරපොතු පිළිපැදිය ඇත.
29:5 මම පාළුකරයට ඔබ වීසි වනු ඇත, ඔබගේ ගඟේ සියලු මසුන් සමග. ඔබ පොළොවෙහි මතුපිට වැටෙනු ඇත; ඔබ ගත යුතු නැහැ, හෝ රැස්. මම පොළොවේ තිරිසනා ද අහසේ කුරුල්ලන්ට කිරීමට ඔබට ලබා දී ඇති, ගොදුරුවෙමින් කිරීමට.
29:6 හා ඊජිප්තුවේ සියලු වැසියන්ට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගන්නහු ය. ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශය, පන්, සාදා කාර්ය මණ්ඩලය කර ඇති කිරීම සඳහා.
29:7 ඔවුන් අතින් ඔබ අල්ලාගෙන විට, ඔබ කඩා, එසේ ඔබ ඔවුන්ගේ උරහිස් සියලු තුවාල. ඔවුන් ඔබ මත රඳා විට, ඔබ බිඳ, එසේ ඔබ ඔවුන්ගේ අඩු කරමත සියලු තුවාල.
29:8 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම ඔබ කෙරෙහි කඩුව හේතු වනු ඇත, මම ඔබ අතරින් මිනිසා සහ මෘගයා විනාශ වනු ඇත.
29:9 ඊජිප්තු දේශයට කාන්තාර හා කාන්තාර වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. ඔබ ප්රකාශ කර සඳහා, 'ගඟ මගේ, මම එය සිදු කර ඇත. ''
29:10 එබැවින්, පුදුමයකි, මම ඔබට විරුද්ධව ඔබේ ගංගා විරුද්ධ වෙමි. මම කාන්තාරයක් බවට මිසර දේශයේ වනු ඇත, Syene කොත සිට කඩුවෙන් විනාශ ඉතියෝපියාව දේශසීමා කිරීමට සියලු ආකාරයෙන්.
29:11 මනුෂ්ය අඩි එය හරහා ගමන් නොකරන, හා ගව අඩි එහි ගමන් නැහැ. එය අවුරුදු හතළිහක් පුරා ජන ශුන්යව ඇත.
29:12 මම පාළු දී මිසර දේශයේ සකස් කරනු ඇත, පාළු ඉඩම් මධ්යයේ, නොයෙක්වර උපුටා දක්වන්නේ පෙරළා දැමූ මධ්යයේ සහ එහි නගර. ඔවුන් අවුරුදු හතළිහක් පුරා පාළු වනු ඇත. මම ජාතීන්ට, මිසර විසුරුවා ඇත, මම ඉඩම් අතර ඔවුන් විසුරුවා හැරීම ඇත.
29:13 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: අවුරුදු හතළිහක් අවසන් වීමෙන් පසුව, මම ඔවුන් විසිරී ගිය ඔවුන් අතර ජනතා ඊජිප්තුවරුන් රැස් කරනු ඇත.
29:14 ඊජිප්තුවේ වහල්භාවයෙන් නැවත හේතු වනු ඇත, මම Pathros දේශයේ ඔවුන් එකතු වනු ඇත, ඔවුන්ගේ භාෂා මූලයන් දේශයේ. හා එම ස්ථානයේ, ඔවුන් නිහතමානී රාජ්යය වනු ඇත.
29:15 එය, අනෙකුත් සියළු රාජධානි අතර අඩුම වනු ඇත, හා එය තවදුරටත් ජාතීන් ඉහත උසස් කරනු ලබයි. මම ද ඔවුන් හීන වනු ඇත, ඔවුන් වෙනත් ජාතීන්ට පාලනය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
29:16 ඔවුන් තවදුරටත් ඊශ්රායෙල් විශ්වාසය වනු ඇත, අයුතුකම ඉගැන්වීම, ඔවුන් පලා අනුගමනය පිණිස. එවිට මා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
29:17 එය එසේ සිදු, විසි හත් වන අවුරුද්දේ දී, පළමු වන මාසයේ දී, මාසයේ පළමු දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
29:18 "මනුෂ්ය පුත්රය, නෙබුකද්නෙශර්, බබිලෝනියේ රජු, ඔහුගේ හමුදාව ටයර් එරෙහිව මහා සංස්කෘතියක් සමඟ සේවය කිරීමට හේතු වී තිබේ. සෑම ප්රධාන බූ ගා සිටි, සෑම උරහිස් කෙස් ඇමතිධූරයෙන්. සහ වැටුප් ඔහුට මුදල් ගෙවා නොමැති, හෝ තම හමුදාව වෙත, ටයර් සඳහා, ඔහු ඊට එරෙහිව මා වෙනුවෙන් සේවය විසින් මෙම සේවය සඳහා වන.
29:19 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම දුම්රිය ස්ථානය නෙබුකද්නෙශර් ඇත, බබිලෝනියේ රජු, මිසර දේශයේ දී. ඔහු එහි සමූහයා ගත වනු, ඔහු, සිය ලාභ මත ගොදුරු වනු ඇත, ඔහු එහි කොල්ලය කොල්ල ඇත. මෙම ඔහුගේ හමුදාව සඳහා වැටුප් විය යුතු ය
29:20 ඔහු ඊට එරෙහිව කටයුතු කර ඇත විසින් වැඩ කටයුතු සඳහා. මම ඔහුට මිසර දේශයේ දී ඇති, ඔහු මා වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වී ඇති නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
29:21 ඒ දවසේ දී, හොරණෑ ඉශ්රායෙල් වංශය සඳහා පිටත් සම්මාදිට්ඨියයි, මම ඔබ වෙත ඔවුන් අතරේ විවෘත මුඛයෙන් ලබා දෙන. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 30

30:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
30:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, අනාවැකි කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: වැලපෙන්නෝ: 'වන විපතක මහත, දවස වන විපතක මහත!'
30:3 දවස සඳහා ආසන්න ය, හා දෙවියන් වහන්සේගේ දවස ලඟා වේ! එය දොම්නසින් දිනයක්; එය විජාතීන්ගේ කාලය වනු ඇත.
30:4 හා කඩුව ඊජිප්තුවට පැමිණ. හා ඉතියෝපියාවේ එහි වියපත් වෙමින් ඇත, එහි තුවාල ලබා ඊජිප්තුවේ වැටී ඇත විට, සහ එහි සමූහයා රැගෙන ගොස් ඇති වනු ඇත, සහ එහි පදනම් විනාශ වී ඇත ඇත.
30:5 ඉතියෝපියාව, හා ලිබියාව, සහ ලිඩියා, සියලු පොදු ජනතාවගේ ඉතිරි, හා Chub, ගිවිසුම් හා ඉඩම් හා පුත්රයන්, කඩුවෙන් ඔවුන් සමඟ වැටෙනු ඇත.
30:6 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: හා ඊජිප්තුවේ මුක්කු අය වැටෙනු ඇත, සහ එහි පාලන උඩඟුකම පහත හෙළනු ලබන්නෙහි ය. ඔවුන් කඩුවෙන් එය පහත වැටෙනු ඇත, Syene කොත පෙර, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, සියලු බලැති දෙවියන් වහන්සේ.
30:7 ඔවුන් පාළු ඉඩම් මැදට විසිරී පැතිරී ඇත, සහ එහි නගර පාළුවට ගොස් ඇති බව නගර මධ්යයේ වනු ඇත.
30:8 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම මිසරයට ගිනි ගෙන ඇති ඇත විට, සහ එහි සියලු කාරයෙක් ඉවතට පැළඳ ගෙන ඇත විට.
30:9 ඒ දවසේ දී, දූතයන් ග්රීක යුද නැව් මාගේ මුහුණ නික්ම යනවා, ඉතියෝපියාව විශ්වාසය තලා කිරීම සඳහා. හා ඊජිප්තුවේ දවසේ දී ඔවුන් අතර එහි වියපත් වෙමින් ඇත; සැකයකින් තොරව සඳහා, එය ද සිදුවනු ඇත.
30:10 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: නෙබුකද්නෙශර් අතින්, බබිලෝනියේ රජු, මම නිරෝධ කිරීමට ඊජිප්තුවේ රාශියක් ඇති කරනු.
30:11 ඔහු, ඔහු සමඟ ඔහුගේ ජනතාව, විජාතීන් ශක්තිමත්ම, දේශය විනාශ කිරීම සඳහා ගෙන එන ලද කරනු ඇත. ඔවුන් ඊජිප්තුවට වඩා කඩු යොමු කරනු ඇත. ඔව්හු වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සමග ඉඩම් පිරවීම ඇත.
30:12 මම ගංගා නාලිකා වියළී කිරීමට හේතු වනු ඇත. මම වඩාත් දුෂ්ට අතට දේශය භාර දෙයි. හා විදේශිකයන් අතට විසින්, මම තරයේම දේශය හා එහි පවතින ඉතාම සුවිශේෂී විනාශ කරනු ඇත. මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ.
30:13 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මම කැපූ රූප විනාශ කරනු ඇත, මම මෙම්ෆිස් යන දේව රූප නිරෝධ කිරීමට හේතු වනු ඇත. එහි තවදුරටත් ඊජිප්තු දේශයේ හමුදාපති වනු ඇත. මම මිසර දේශය පිට ත්රස්ත එවනු ලැබේ.
30:14 මම Pathros දේශය විනාශ කරනු ඇත, මම Tahpanhes මත ගින්නක් එවන්නෙමි, මම ඇලෙක්සැන්ඩ්රියාවේ තීන්දු ක්රියාත්මක වනු ඇත.
30:15 මම Pelusium මාගේ කෝපය ආත්මානුභාවය, ඊජිප්තුවේ ශක්තිය, මම ඇලෙක්සැන්ඩ්රියාවේ සමූහයා මරනවා.
30:16 මම ඊජිප්තුවේ මත ගින්නක් එවන්නෙමි. Pelusium වේදනාවෙන් වනු ඇත, බිහි කරන ස්ත්රියක මෙන්. සහ ඇලෙක්සැන්ඩි්රයා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරනු ඇත. හා මෙම්ෆිස් දී, සෑම දිනකම වේදනා වනු ඇත.
30:17 කවරකුදැයි හා Pibeseth තරුණ පිරිමි කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත, හා තරුණ කාන්තාවන් වහල් නායකත්වයෙන් යුතු.
30:18 හා Tahpanhes දී, දවසේ කළු වර්ධනය වනු ඇත, කවදා ද, එම ස්ථානයේ, මම මිසර scepters කඩා බිඳ දමනු ඇත. සහ ඇගේ බලය උඩඟුකම ඇය තුළ අසාර්ථක වනු ඇත; එය අදුර ඇය ආවරණය වනු ඇත. එවිට ඇගේ දියණියන් වහල්කමට නායකත්වයෙන් යුතු.
30:19 මම ඊජිප්තුවේ විනිශ්චයන් ක්රියාත්මක වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
30:20 එය එසේ සිදු, එකොළොස් වන අවුරුද්දේ දී, පළමු වන මාසයේ දී, මාසයේ හත්වන දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය පැමිණ, මට, කියමින්:
30:21 "මනුෂ්ය පුත්රය, මම පාරාවෝගේ බලවත් හස්තය කඩා ඇත, ඊජිප්තුවේ රජ. එවිට, එය ඔතා කර නැත, එය සෞඛ්ය ප්රතිෂ්ඨාපනය වනු පිණිස; එය රෙදි බැඳී කර නැත, හෝ හණ රෙදි සමග වෙළුම් පටියක් යොදා, ඉතින් එතකොට, ශක්තිය ප්රකෘති, කඩුව පැවැත්වීමට හැකි වනු ඇත.
30:22 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම පාරාවෝ විරුද්ධ වෙමි, ඊජිප්තුවේ රජ, මම ඔහුගේ බලාත්කාරී කීතු, මේ වන විටත් කඩා දමා ඇත. මම ඉවත් ඔහුගේ අතින් කඩුව වීසි වනු ඇත.
30:23 මම ජාතීන්ට ඊජිප්තුවේ විසුරුවා ඇත, මම ඉඩම් අතර ඔවුන් විසුරුවා ඇත.
30:24 මම බබිලෝනියේ රජුගේ ආයුධ ශක්තිමත් කරනු ඇත. මම ඔහුගේ අතට මාගේ කඩුව දමා ඇත. මම පාරාවෝගේ අවි කඩා බිඳ දමනු ඇත. ඔවුන් හොඳින්ම තුවාළ ලැබූ, ඔවුන් ඔහු ඉදිරියෙහි මරා විට.
30:25 මම බබිලෝනියේ රජුගේ ආයුධ ශක්තිමත් කරනු ඇත. හා පාරාවෝගේ අවි වැටෙනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම බබිලෝනියේ රජු අතට මාගේ කඩුව ලබා දී ඇත ඇත විට, ඔහු මිසර දේශය පුරා එය ව්යාප්ත කර ඇත ඇත විට.
30:26 මම ජාතීන්ට ඊජිප්තුවේ විසුරුවා ඇත, මම ඉඩම් අතර ඔවුන් විසුරුවා ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 31

31:1 එය එසේ සිදු, එකොළොස් වන අවුරුද්දේ දී, තුන් වන මාසයේ දී, මාසයේ පළමු දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
31:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, පාරාවෝට කතා, ඊජිප්තුවේ රජ, හා ඔහුගේ ජනතාව වෙත: ඔබ ඔබේ ශ්රේෂ්ඨත්වය ගැන සංසන්දනය කළ හැක කා?
31:3 '' මෙන්න, Assur ලෙබනොන් කිහිරි වගේ, සාධාරණ ශාඛා, සහ කොළ පිරුණු, හා ඉහළ පෞරුෂයකින්, සහ ඔහුගේ සමුලුව ඝන ශාඛා ඉහත උසස් කර ඇත.
31:4 ජලය ඔහුට පෝෂණය කර ඇත. වීරකමක් ඔහු උසස් කර ඇත. එහි ගංගා ඔහුගේ මුල් පමණ වී තිබීමේ, එය කලාප සියලු ගස් එහි දිය දහරා එවූ ඇත.
31:5 මේ නිසා, ඔහුගේ උස ප්රදේශ සියලු ගස් ඉහත උසස් කරන ලදී, සහ ඔහුගේ අෂේරා කප් කණු පැවරුවා, හා ඔහුගේ ම ශාඛා උස් විය, නිසා බොහෝ ජල.
31:6 එවිට ඔහු තම සෙවනැල්ල දීර්ඝ වූ විට, අහසේ සියලු පක්ෂීන් තම ශාඛා ඔවුන්ගේ කූඩු කළ, හා වනයේ සියලු මෘගයන්ට ඔහුගේ ශාක පත්ර යටතේ තරුණ පිළිසිඳ, හා බොහෝ ජනයන් එකලස් ඔහුගේ සෙවනැල්ල යට ජීවත්.
31:7 එවිට ඔහු තම ශ්රේෂ්ඨත්වය හා ඔහුගේ අෂේරා කප් කණු පුළුල් සුන්දරම විය. ඔහුගේ root සඳහා බොහෝ ජල අසල.
31:8 දෙවියන් වහන්සේගේ පාරාදීසයේ කිහිරි ඔහු ට වඩා වැඩි නොවේ. මෙම ස්පෲස් ගස් ඔහුගේ සමුළුව සමාන නොවේ, සහ තලය ගස් ඔහුගේ ප්රණීත රසය සමාන නොවේ. දෙවියන් වහන්සේගේ පාරාදීසයේ කිසිදු ගසක් ඔහුට හෝ ඔහුගේ අලංකාරය සමාන විය.
31:9 මම ඔහුට ලස්සන සාදා, හා තවත් බොහෝ ශාඛා සහිත ඝන. සියලු සතුටක් ගස්, වන දෙවියන් වහන්සේගේ පාරාදීසයේ සිටි, ඔහුට ඊර්ෂ්යා කළහ.
31:10 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: ඔහු උස ඇති උදාර වූ බැවින්, ඔහු තම සමුළුව, කොළ සහ ඝන කළ, ඔහුගේ සිතේ නිසා ඔහුගේ උස උසස් කරන ලදී,
31:11 මම විජාතීන් අතර වඩාත් බලවත් එකක් අතට භාර දුන්නේ ය ඇත, ඔහු සමඟ කටයුතු කරන බව ඒ නිසා. මම ඔහුට දුරු කර, ඔහුගේ දුරුකිරීමට අනුව.
31:12 හා විදේශිකයන්, හා ජාතීන් අතර බොහෝ කෲර, ඔහු කපා ඇත. ඔවුන් කඳු මත, ඔහු නොඉවසා ඇත. සහ ඔහුගේ ශාඛා සෑම ප්රපාතයෙන් මිටියාවතේ වැටෙනු ඇත, හා ඔහුගේ බිරියයි පොළොවේ සෑම ප්රපාතය පිළිබඳව වෙන් කඩා ඇත. පොළොවේ සියලු ජනයා ඔහුගේ සෙවනැල්ල ඉවත් කරනු ඇත, ඔහු අතහැර.
31:13 අහසේ සියලු පක්ෂීන් තම නටබුන් මත ජීවත්, හා නගරයේ සියලු මෘගයන් ඔහුගේ ශාඛා අතර.
31:14 මේ හේතුව නිසා, ජලය අතර ගස් කිසිවක් එහි උස හේතුවෙන් තමන් උසස් කරනු ඇත, එසේම ඔවුන් ඝන ශාඛා සහ ශාක පත්ර ඉහත ඔවුන්ගේ සමුළුවක් තැන්පත් කරනු ලැබේ, හෝ වාරි ජලය සපයන බව එම කිසිදු එහි උස හේතුවෙන් කැපී ඇත. ඔවුන් සියලු මාරාන්තික භාර දී තිබෙන්නේ සඳහා, පොළොවේ අඩුම කොටසක්, මනුෂ්යයන් මැදට, වළක බැස අය.
31:15 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: උන් වහන්සේ පාතාලයට බැස්ස දවසේ දී,, මම දුක් දී නායකත්වය. මම අගාධයට ඔහුට ආවරණය. මම එහි ගංගා ආපසු පැවති, මම බොහෝ ජල උදවියට එරෙහිව. ලෙබනනයේ ඔහු ගැන කණස්සල්ලට පත්ව සිටි, වනයේ සියලු ගස් එකට පුදුම වී.
31:16 මම ඔහුගේ විනාශය ශබ්දය සමග, විජාතීන් කම්පා, මම නිරයට ඔහු බිම නායකත්වය විට, වළක බැස තිබූ අය සමඟ. සියලු රසය ගස්, ලෙබනනයේ හොඳම සහ හොඳම, ජලය සමග වාරි ජලය සපයන බව සියලු, පොළොවේ ගැඹුරුම තැන්වල අස්වැසූ ලදී.
31:17 ඔවුන් සඳහා, ද, නිරයේ ඔහු සමඟ බැස ඇත, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ කර ඇති අය. හා එක් එක් කෙනා අත ඔහුගේ සෙවනැල්ල යට වාසය කරනු ඇත, ජාතීන් මධ්යයේ.
31:18 ඔබ සන්සන්දනය කළ හැකි කාටද, සාමාන්ය ප්රසිද්ධ සහ ඉතා උසස් එක්, සතුට ගස් අතරේ? '' මෙන්න, ඔබ අඩු වී ඇත, සතුට ගස් සමඟ, පොළොවේ අඩුම කොටසක්. ඔබ අචර්මඡේදිත මධ්යයේ නිදා ඇත, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ කර ඇති අය සමඟ. මෙම පාරාවෝ යනු, ඔහුගේ සියලු සමූහයක්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 32

32:1 එය එසේ සිදු, දොළොස් වන අවුරුද්දේ දී, දොළොස් වන මාසය තුළ, මාසයේ පළමු දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
32:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, පාරාවෝ පුරා අදෝනාව දක්වා ගත, ඊජිප්තුවේ රජ, ඔබ ඔහුට කතා කොට: ඔබ විජාතීන්ගේ සිංහයෙකු මෙන් වේ, හා මුහුදේ බව මකරා වැනි. සහ ඔබ ඔබේ ගංගා අතර අං brandished, ඔබ, ඔබේ පාද සමඟ ජලය බාධා, ඔබ ඔවුන්ගේ ගංගා පාගනු.
32:3 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මම ඔබ කෙරෙහි මගේ ශුද්ධ පැතිර ඇත, බොහෝ ජනයන් සමූහයා සමග, මම මගේ මාළු දැල තුළට ඔබ ළං වෙනවා.
32:4 මම දේශය පිට දානවා. මම ක්ෂේත්රයේ මතුපිට ඔබ වීසි වනු ඇත. මම ගුවන් සියලු කුරුල්ලන් ඔබ මත ජීවත් වීමට හේතු වනු ඇත. මම ද ඔබ සමඟ සමස්ත පොළොවේ වන මෘගයන් සන්තර්පණය ඇත.
32:5 මම කඳු මත ඔබේ ශරීරය තැන්පත් කරනු ලැබේ. මම ඔබේ දිරාපත්වීම මස් සමග ඔබගේ කඳු පුරවනවා ඇත.
32:6 මම කඳු මත ඔබේ අත පෙවීම් ඉහළ ලේ පොළොව කට වාරි ජලය. හා නිම්න ඔබ පිරී ඇත.
32:7 ඉන්පසු ස්වර්ගයෙහි ආවරණය වනු ඇත, ඔබ නිවා ගෙන ඇත විට. මම එහි තාරකා අඳුරු වර්ධනය හේතු වනු ඇත. මම අදුර සමග හිරු තැනෙක අකුළා ඇත, හා චන්ද්රයා ඇගේ එළිය නොදෙන්නේ ය.
32:8 මම ස්වර්ගයට සියලු විදුලි පහන් ඔබට ශෝකය පළ කිරීම හේතු වනු ඇත. මම ඔබේ දේශය පිට අන්ධකාරය ගෙන ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔබගේ තුවාල දේශය මැද වැටී ඇත විට, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
32:9 මම කේන්ති බොහෝ ජනයා හදවත ජනනය කරනු, මම විජාතීන් අතර ඔබ විනාශ හේතු වී ඇත විට, ඔබ දන්නේ නැහැ ඇති බව එම ඉඩම්.
32:10 මම බොහෝ ජනයා ඔබ කෙරෙහි දෙන්නා භාග්ය වන්තයන් කරනු ඇත. ඔවුන්ගේ රජවරු ද බිය වනු ඇත, මහා භයානක, ඔබ මත, මාගේ කඩුව ඔවුන්ගේ මුහුණු ඉහත පියාසර කිරීමට ආරම්භ වනු ඇත විට. හදිසියේ, ඔවුන් මවිතයට පත් සමග ඇතිකර ඇත, තම ජීවිතය ගැන එක් එක්, ඔවුන්ගේ විනාශයට දවසේ.
32:11 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: බබිලෝනියේ රජුගේ කඩුව ඔබ වෙත පැමිණෙනු ඇත.
32:12 මෙම ශක්තිමත් කඩු විසින්, මම ඔබේ සමූහයක් වීසි වනු ඇත. මේ සියලු ජාතීන් පරාජය කළ නොහැකි, ඔවුන් ඊජිප්තුවේ උඩඟුකම කිරීමට අපද්රව්ය දමමි, හා ඒ නිසා එහි සමූහයා විනාශ වනු ඇත.
32:13 මම එහි සියලු ගව විනාශ වී යනු ඇත, වන බොහෝ ජල ඉහත විය. මනුෂ්ය අඩි තවදුරටත් ඔවුන්ට බාධා කරනු ඇත, හා ගව කුර තවදුරටත් ඔවුන්ට හිරිහැර කරනවා.
32:14 එවිට මම ඔවුන්ගේ ජලය ඉතා පිරිසිදු වීමට හේතු වනු ඇත, සහ ඔවුන්ගේ ගංගා තෙල් වගේ වෙන්න, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි,
32:15 පාළු මම මිසර දේශයේ සකස් කරන විට. හා ඉඩම් ඇය ඉතාම සුවිශේෂී අහිමි කරනු ඇත, මම එහි සියලු වැසියන් පහර දුන්නේ ඇත විට. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
32:16 මේ අදෝනාව වේ. ඔවුහු එහි විලාප ය. විජාතීන් දූවරු එය විලාප ය. ඔවුන් ඊජිප්තුව පාලනය සහ එහි සමූහයා කෙරෙහි විලාප ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
32:17 එය එසේ සිදු, දොළොස් වන අවුරුද්දේ දී, මාසයේ පසළොස් වන දින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය කියා මා වෙත පැමිණ:
32:18 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඊජිප්තුවේ රාශියක් පුරා mournfully ගායනා. සහ ඇගේ වීසි, ඇය හා ශක්තිමත් ජාතීන්ගේ දියණියන් දෙදෙනා, පොළොවේ අඩුම කොටසක්, වළක බැස අය සමඟ.
32:19 ඔබ රූපලාවන්ය කවුරුන් ඉක්මවා නෑ? බැස සහ අචර්මඡේදිත සමග නිදා!
32:20 ඔවුන්, මැරුම්කෑ මැද දී කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. කඩුව ලබා දී ඇත. ඔවුන් ඇගේ ඇද ඇති, ඇගේ සියලු ජනතාව සමග.
32:21 ශක්තිමත් අතර වඩාත් බලවත් නිරයේ මැද සිට ඔහුට කතා කරනු ඇත, එයාගේ උදව්කාරයන් හා කරන අචර්මඡේදිත නින්දට ගියේ සමග බැස අය, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ.
32:22 Assur එම ස්ථානයේ ය, ඔහුගේ සියලු සමූහයා සමග. ඔවුන්ගේ සොහොන් සියලු ඔහු වටා සිටින: වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සියලු හා කඩුවෙන් වැටී ගිය අය.
32:23 ඔවුන්ගේ සොහොන් වළේ අඩුම ප්රදේශවල තැන්පත් කර ඇති. සහ ඔහුගේ සමූහයක් ඔහුගේ සොහොන් සෑම පැත්තටම ස්ථානගත කරන ලදී: වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සියලු, හා කඩුවෙන් වැටී ගිය අය, සිටි, ජීවන දේශයේ ත්රස්ත පැතිර.
32:24 ඊළාම් එම ස්ථානයේ ය, ඔහුගේ සියලු සමූහයා සමග, ඔහුගේ සොහොන සෑම පැත්තටම, මරා හෝ කඩුවෙන් වැටී සිටි සියලූ දෙනාට, වූ පොළොවේ අවම කොටසක් අචර්මඡේදිත බැස, වූ ජීවන දේශයේ සිය ත්රස්තවාදී හේතු. ඔවුන්ගේ අපකීර්තිය තෙරපී, වළක බැස අය සමඟ.
32:25 ඔවුන් උන් වහන්සේ ඔහුගේ සියලු ජනතාව අතර බොරු ස්ථානයක් පත් කර තිබෙනවා, වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් මධ්යයේ. ඔවුන්ගේ සොහොන් සියලු ඔහු වටා සිටින. මේ සියලු අචර්මඡේදිත හා කඩුවෙන් මරනු ලැබූ. සඳහා ඔවුන් ජීවන දේශයේ සිය ත්රස්තවාදී පැතිර, ඔවුන්ගේ අපකීර්තිය තෙරපී, වළක බැස අය සමඟ. ඔවුන්, මැරුම්කෑ මධ්යයේ ස්ථානගත වී ඇත.
32:26 මෙෂෙක් සහ තුබාල් එම ස්ථානයේ ය, ඔවුන්ගේ සියලු සමූහයා සමග. ඔවුන්ගේ සොහොන් සියලු ඔහු වටා සිටින: මේ සියලු අචර්මඡේදිත වේ, ඔවුන් කඩුවෙන් මැරුම් කෑ හා වැටී ඇත. සඳහා ඔවුන් ජීවන දේශයේ සිය ත්රස්තවාදී පැතිර.
32:27 නමුත් ඔවුන් ශක්තිමත් සමග නිදා නොකළ යුතු ය, ද අචර්මඡේදිත වැටී ගිය අය සමඟ, ඔවුන්ගේ අවි ආයුධ අපායට බැස, හා ඔවුන්ගේ ප්රධානීන් යටතේ කඩු තබා, ඔවුන්ගේ අයුතුකම් ඔවුන්ගේ ඇටකටු සිටියදී. සඳහා ඔවුන් ජීවන දේශයේ ශක්තිමත් ත්රස්ත විය.
32:28 එබැවින්, ඔබ ද අචර්මඡේදිත මධ්යයේ කඩා ඇත, ඔබ කඩුවෙන් මැරුම් කෑ අය සමඟ නිදා ඇත.
32:29 Idumea එම ස්ථානයේ ය, ඇය රජවරුන් හා ඇගේ සියලු හමුදාපතිවරුන් සමග, ඔවුන්ගේ යුද හමුදා සමඟ කඩුවෙන් මැරුම් කෑ අය වෙත ලබා දී ඇති. ඔව්හු අචර්මඡේදිත සහ වළක බැස අය සමඟ සිතිනි.
32:30 උතුරේ සියලු නායකයන් එම ස්ථානයේ ය, සියලු දඩයම් සමග, වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සමඟ ගෙන එන ලද, භීතියට හා ඔවුන්ගේ ශක්තිය ජාලයක පැටළුණි, අචර්මඡේදිත නින්දට ගොස් ඇති, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ අය සමඟ. ඔවුන්ගේ අපකීර්තිය තෙරපී, වළක බැස අය සමඟ.
32:31 පාරාවෝ ඔවුන් දුටු, ඔහු ඔහුගේ සියලු සමූහයක් කට බියෙක්, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ වූ, පවා ෆිර්අවුන් සහ ඔහුගේ සියලු හමුදා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
32:32 මම ජීවන ඉඩම් මගේ ත්රස්ත පැතිර සඳහා, ඔහු අචර්මඡේදිත මධ්යයේ නින්දට ගොස් ඇත, කඩුවෙන් මැරුම් කෑ අය සමඟ, පවා ෆිර්අවුන් සහ ඔහුගේ සියලු සමූහයක්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 33

33:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
33:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ සෙනඟගේ පුත්රයන් කතා, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: දේශය ගැන, මම ඒ හැම කඩුව හේතු වී ඇත විට: දේශයේ සෙනඟ මිනිසෙකු ගන්න නම්, ඔවුන්ගේ අවම වශයෙන් එක්, හා මුරකරු ලෙස තමන් කෙරෙහි ඔහුව පත්,
33:3 ඔහු එම ඉඩම් පවරා කරා කඩුව දකින නම්, ඔහු, හොරණෑව පිඹිනු ලබයි, ඔහු ජනතාවට නිවේදනය කරයි,
33:4 එවකට, හොරණෑ ශබ්දය අසා, යමෙක් ඔහු, ඔහු තමා බලාගන්න නොවේ නම්, හා කඩුව පැමිණ ඔහුව ගනී: ඔහුගේ ලේ ඔහුගේ ම හිස මත වනු ඇත.
33:5 ඔහු හොරණෑ ශබ්දය අසා, එවිට ඔහු බලා ගන්න නැහැ, එම නිසා ඔහුගේ ලේ ඔහු පිට වනු ඇත. එහෙත් ඔහු තමා රක්නා නම්, ඔහු තම ජීවිතය ආරක්ෂා කරනු ඇත.
33:6 මුරකාරයා කරා කඩුව දකින නම්, ඔහු හොරණෑව පිඹිනු නැත, නිසා මිනිස්සු තමන් ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ, හා කඩුව ඔවුන්ගේ ජීවිත සමහර පැමිණි සහ ගනී, නිසැකව මෙම නිසා ඔවුන්ගේ අයුතුකම පියවර ගෙන ඇත. නමුත් මම මුරකරු අතින් තම ලේ ආරෝපණය කරනු ඇත.
33:7 සහ ඔයා වගේම, මනුෂ්ය පුත්රය, මම ඔබට ඉශ්රායෙල් වංශය මුරකරුවෙකු කර ඇත. එබැවින්, මාගේ මුඛයෙන් වචනය අසා, ඔබ මා වෙතින් ඔවුන්ට එය නිවේදනය ය.
33:8 මම තර්ජනවලට බිය නොවී කියන්න විට, 'අනේ තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා, ඔබ මරණය මිය යනු ඇත,'ඒ නිසා තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා තමාගේ මාර්ගයෙන් තමා තබා ඇත ඔබ කී නොමැති නම්, පසුව තර්ජනවලට බිය නොවී තම තමන්ගේ අයුතුකම දී මිය යන බව. නමුත් මම ඔබේ අත ඔහුගේ ලේ ආරෝපණය කරනු ඇත.
33:9 එහෙත්, ඔබ තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා බව නිවේදනය කර ඇත නම්, ඔහු තමන්ගේ මාර්ග සිට පරිවර්තනය කළ හැකි බව ඒ නිසා, ඔහු තමාගේ මාර්ගයෙන් පරිවර්තනය කර නැත, පසුව ඔහු ඒ දුෂ්ටකම ගැන මිය යනු ඇත. එහෙත්, ඔබ ඔබේ ම ආත්මය නිදහස් කර ඇත.
33:10 ඔබට, එබැවින්, 'මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය කියන්නේ: ඔබ මේ ආකාරයට කතා කර තිබේ, කියමින්: 'අපේ අයුතුකම්, අපේ පව් අපට පිට, අපි ඒවා ඉවත් නාස්ති. එබැවින්, කොහොමද අපි ජීවත් විය හැකි බව?'
33:11 ඔවුන්ට ඔබ මෙසේ පවසනු:: මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මම තර්ජනවලට බිය නොවී මරණය තේරුමක් නැහැ, නමුත් තර්ජනවලට බිය නොවී ඔහුගේ මාර්ගය මගින් පරිවර්තනය හා ජීවත් විය යුතු බව. පරිවර්තනය කළ, ඔබේ නපුරු මාර්ග වලින් පරිවර්තනය කළ! ඔබ මිය යුත්තේ ඇයි සඳහා, ඉශ්රායෙල් වංශය,?
33:12 සහ ඔයා වගේම එවකට, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ, ඔබගේ ජනතාව පුත්රයන්ට මෙසේ කියන්න: සාධාරණ මනුෂ්ය යුක්තිය ඔහු තුළ නොමැති වනු ඇත, ඕනෑම දෙයක් දින ඔහු පව් කර ඇති වනු ඇත. හා impius මනුෂ්ය දුරුකිරීමට ඔහුට හානියක් සිදුවුණේ නැහැ, ඕනෑම දෙයක් දින ඔහු තම දුරුකිරීමට සිට බවට පරිවර්තනය කර ඇත ඇත. හා දැන් මිනිසා ඔහුගේ යුක්තිය විසින් ජීවත් වීමට නොහැකි වනු ඇත, ඕනෑම දෙයක් දින ඔහු පව් කර ඇති වනු ඇත.
33:13 දැන් පවා, මම යන්තම් මිනිසා ඔහු නිසැකව ජීවත් වන්නේ ය කියා කීවොත්, ඉතිං මොක ද, ඔහුගේ යුක්තිය විශ්වාසය සමග, ඔහු අයුතුකම නසා, ඔහුගේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන සියලු මතකයෙන් ඈත් පාවා දෙනු ඇත, සහ ඔහුගේ අයුතුකම විසින්, ඔහු කර ඇති, මෙම විසින් ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය.
33:14 මම තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසාට මෙසේ නම්, 'ඔබ කවදාවත් මිය යන්නේ ය,'එහෙත් ඔහු තම පාපයෙන් පසුතැවී සිත් හරවා ගනී, ඔහු විනිශ්චය හා යුක්තිය කරන්නේ,
33:15 හා තර්ජනවලට බිය නොවී මිනිසා සම පාර්ශවයන් නැවත නම්, ඔහු බලය විසින් ගනු ඇති දේ රක්ෂනය මගින්, ඔහු ජීවිතය ආඥා ඇවිදින නම්, සහ අසාධාරණ දෙයක් කරන්න නැහැ, ඔහු නිසැකව ජීවත් වන්නේ ය, ඔහු මිය යන්නේ නැත ය.
33:16 ඔහුගේ පව් කිසිවක්, වන ඔහු කළ, ඔහු ආරෝපණය කර ඇත. ඔහු විනිශ්චය හා යුක්තිය ඉටු කර ඇත, ඒ නිසා ඔහු නිසැකව ජීවත් වන්නේ ය.
33:17 ඔබේ සෙනඟගේ පුත්රයන් කී, 'ස්වාමීන් මාර්ගය සාධාරණ ඉතිරි නොවේ,'තමන්ගේ අසාධාරණ විදිහට පවා අතර.
33:18 සාධාරණ මිනිසා ඔහුගේ යුක්තිය ඉවත් කර ඇත විට සඳහා, සහ කැප අපරාධම, ඔහු විසින් මෙම මරණයට පත් කළ යුතු ය.
33:19 හා තර්ජනවලට බිය නොවී තම තමන්ගේ දුරුකිරීමට ඉවත් කර ඇත ඇත විට, , යුක්තිය සහ සාධාරණය ඉටු කර ඇත, ඔහු මේ ජීවත් වේ.
33:20 එහෙත් ඔබ කියන, 'සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය හරි නෑ.' 'එහෙත්, මම නම්, ඔබ එක් එක් විනිශ්චය තම ක්රම අනුව, ඉශ්රායෙල් වංශය,. "
33:21 එය එසේ සිදු, අපගේ transmigration දොළොස් වන අවුරුද්දේ දී, දස වන මාසය තුළ, මාසයේ පස්වන දින, ජෙරුසලමේ සිට පලා ගිය එක් කියමින් පැමිණි, "මෙම නගරය පාළු වී ඇත."
33:22 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ අත සවස මා පිට වී, පැමිණි පලා ගිය එක් පෙර. ඔහු මාගේ මුඛය විවෘත, ඔහු උදෑසන මා වෙත පැමිණ තෙක්. මගේ කට විවෘත කර ඇති බැවින්, මම තවදුරටත් නිහඬ විය.
33:23 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
33:24 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් පස මත මෙම විනාශකාරී ක්රම, ජීවත් වන අය සඳහා ලෙස, කතා කරන විට, ඔවුන් කියන්නේ: 'ආබ්රහම් එක මිනිසෙක්, ඔහු උරුමයක් ලෙස දේශය හිමි කරගත්තෝ ය. නමුත් අපි බොහෝ; ඉඩම් උරුමය ලෙස අපට ලබා දී තිබේ. ''
33:25 එබැවින්, ඔබ ඔවුන්ට කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: පවා ලේ අනුභව කරන ඔබ, හා ඔබේ uncleannesses ඔබේ ඇස් ඇර, හා කරන ලේ වගුරුවා: ඔබ උරුමයක් ලෙස දේශය උරුම?
33:26 ඔබ ඔබේ කඩු ළඟ සිට, ඔබ කැප පිළිකුල්, සහ එක් එක් එක්කෙනා තම තමාගේ අසල්වාසියා බිරිඳ දූෂණය කර ඇත. ඔබ උරුමයක් ලෙස දේශය උරුම?
33:27 ඔබ වහන්සේ මේ කරුණු කිව යුතු ය: ඒ නිසා උන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ පවසයි: මා ජීවත් වන ලෙස, විනාශකාරී ක්රම, ජීවත් වන අය කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත. තවද, යමෙක් කෙතෙහි දැමීය කිරීමට වන මෘගයන් භාර දෙනු ඇත. එහෙත්, බලකොටු හා ලෙන් සිටින අය වසංගතයකින් මිය යනු ඇත.
33:28 සහ මම පාළුකරයේ කාන්තාර බවට ඉඩම් වනු ඇත. සහ එහි අහංකාර ශක්තිය අසාර්ථක වනු ඇත. හා ඉශ්රායෙල් කඳු පාළු වනු ඇත; ඔවුන් හරහා හරහා කෙනෙක් නැත වනු ඇත සඳහා.
33:29 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ දේශය පාළු හා පාළු කරන්න ඇත විට, ඔවුන්ගේ සියලු පිළිකුල් ක්රියා කිරීම, ඔවුන් වැඩ කර ඇත.
33:30 සහ ඔයා වගේම, 'මනුෂ්ය පුත්රය: ඔබේ සෙනඟගේ පුත්රයන් බිත්ති අසල හා නිවාස මරලා ඔබ ගැන කතා. ඔවුන් එකිනෙකා සමඟ කතා, තම අසල්වැසියාගේ එක් එක් මිනිසා, කියමින්: 'එන්න, අප සමිඳාණන් වහන්සේ වෙතින් යන්නේ වචනය විය හැකි දේ සවන් දෙන්න. ''
33:31 ඔවුන් ඔබ වෙත එන, ජනතාව ඇතුලු වන්නාක් මෙන්, මාගේ සෙනඟ වන ඔබ ඉදිරියේ හිඳගෙන. ඔවුන් ඔබේ වදන්වලට සවන්, නමුත් ඔවුන් ඒ අනුව ක්රියා නොකරන. ඔවුන් තම මුඛය ගීතයක් බවට හැරවීම සඳහා, නමුත් ඔවුන්ගේ සිත ඔවුන්ගේ avarice ලුහුබැඳ.
33:32 ඔබ සංගීතය යොදා ඇති පදය මෙන් ඔවුන්ට වේ, මිහිරි හා ප්රසන්න හඬ සමඟ ගැයූ වන. ඔවුන් ඔබගේ වචන අසන්නේ, නමුත් ඔවුන් ඒ අනුව ක්රියා නොකරන.
33:33 කුමක් අනාවැකි පල කර ඇත වීමෙදි, එවිට එය ලඟා වේ, එසේ නම් ඔවුන් දිවැසිවරයෙකු ඔවුන් අතර සිටි බව නුඹලා දැනගන්නහු ය. "

එසකියෙල් 34

34:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
34:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් එඬේරුන් අනාවැකි. දිවැසින්, ඔබ එඬේරුන් කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: තමන් ම පෝෂණය කරන ඊශ්රායෙල් දේශයේ සිටින එඬේරුන්ට වන විපතක මහත!! එළු බැටළු එඬේරුන් පෝෂණය කළ යුතු නැහැ?
34:3 ඔබ කිරි පරිභෝජනය, ඔබ ලොම් සහිත ඔබ ආවරණය, ඔබ තර දේ ඝාතනය. එහෙත්, මාගේ රැළ ඔබ පෝෂණය කළේ නැත.
34:4 දුර්වල කුමක්ද, ඔබ ශක්තිමත් නැත, හා රෝගී වූයේ කුමක්ද, ඔබ සුව නැත. බිඳ දමන ලදී දේ, ඔබ බැඳී නැත, හා පසෙකට දමා දේ, ඔබ නැවත නැවත නායකත්වය නැහැ, හා අහිමි වූයේ කුමක්ද, ඔබ උත්සාහ කර ඇත. වෙනුවට, ඔබ තදින් හා බලය සමඟ ඔවුන් පාලනය.
34:5 මගේ බැටළුවන් විසිරී, කිසිදු එඬේරෙකු නැති නිසා. ඔවුන් වනයේ සියලු වන මෘගයන් ගොදුරුවෙමින් බවට පත් විය, ඔවුන් විසුරුවා හරින ලදී.
34:6 මාගේ බැටළුවන් සියලු කඳු හා සෑම උසස් කන්දට මුළා කර කඳුවල. මගේ එළු බැටළු මිහි පුරා විසිරී ඇති. ඔවුන් උත්සාහ කළ කිසිවෙක් නොසිටියේය; කිසිවෙකු නොසිටි, මම කියන්නේ, කරන ඔවුන් උත්සාහ.
34:7 මේ නිසා, සාමාන්ය එඬේරුන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්:
34:8 මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මගේ එළු බැටළු ගොදුරු බවට පත් කර ඇති බැවින්, මගේ බැටළුවන් ක්ෂේත්රයේ සියලු වන මෘගයන් ගොදුරුවෙමින් කර ඇත, එඬේරෙක් විය සිට, මගේ එඬේරුන් සඳහා මගේ රැළ උත්සාහ කළේ නැත, එහෙත් ඒ වෙනුවට එඬේරුන් තමන් පෝෂණය, ඔවුන් මගේ එළු බැටළු පෝෂණය කළේ නැත:
34:9 මේ නිසා, සාමාන්ය එඬේරුන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්:
34:10 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම එඬේරුන් වැඩි වනු ඇත. මම ඔවුන්ගේ අතට මගේ රැළ අවශ්ය වනු ඇත, මම ද ඔවුන් නතර කිරීමට හේතු වනු ඇත, ඔවුන් තවදුරටත් රැළ පෝෂණය වැලකී සිටීමත් නිසා. එඬේරුන් තවත් තමන් ම පෝෂණය කරනු ඇත වත්. මම ඔවුන්ගේ කටින් මගේ රැළ භාර දෙයි; හා එය තවදුරටත් ඔවුන් සඳහා ආහාර වනු ඇත.
34:11 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: '' මෙන්න, මම මාගේ බැටළුවන් උත්සාහ කරනු ඇත, හා මම ඔවුන්ට සංචාරය කරනු ඇත.
34:12 එඬේරෙකු තම රැළ සංචාරයක මෙන්, ඔහු විසිරී ඇති බව ඔහුගේ බැටළුවන් මධ්යයේ වනු ඇත විට දවසේ දී, ඒ නිසා මම මගේ බැටළුවන් සංචාරය කරනු ඇත. ඒ වගේම මම අදුර හා අන්ධකාරය දවසේ දී විසිරී තිබූ සියලු ස්ථාන වලින් ඔවුන්ව ඇත.
34:13 මම ජාතීන්ගෙන්, ඔවුන් ඉවතට හේතු වනු ඇත, මම ඉඩම් ඔවුන් රැස් කරනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ ම දේශයට ඔවුන් ගෙන ඇත. මම ඉශ්රායෙල් කඳු මත තණ ඇත, ගංගා විසින්, දේශයේ සියලු ජනාවාස.
34:14 මම ඉතා සාරවත් තෘණ භූමි ඔවුන් පෝෂණය, සහ ඔවුන්ගේ තෘණ භූමි ඊශ්රායෙල් උදාර කඳු මත වනු ඇත. එහි දී ඔවුන් හරිත තණ කොළ මත රැඳෙනු ඇත, ඔවුන් තෙල තණබිම් දී පෝෂණය කරනු ඇත, ඉශ්රායෙල් කඳු මත.
34:15 මම මගේ බැටළුවන් පෝෂණය කරනු ඇත, මම ද ඔවුන් සයනය හේතු වනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
34:16 මම අතරමං වුණා දේ උත්සාහ කරනු ඇත. මම නැවත නැවත ගෙන පසෙකට දමා දේ ඇත. මම බිඳ දමා ඇති දේ බැඳ ඇත. මම ශාරීරිකව දුර්වල වී දේ ශක්තිමත් කරනු ඇත. මම මේදය හා ශක්තිමත් කරන දේවල් ආරක්ෂා කරනු. මම විනිශ්චය මත පෝෂණය.
34:17 නමුත් ඔබ, මාගේ බැටළු, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: '' මෙන්න, මම ගවයන් හා ගව අතර විනිශ්චය, බැටළුවන් අතර සහ එළුවන් අතර.
34:18 එය ඔබ හොඳ තණබිම් මත පෝෂණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් නොවීය? ඔබ ඔබේ තෘණ භූමි ඉතිරි මත දෙපා පාගා සඳහා. ඔබ purist ජලය පානය කරන විට, ඔබ ඔබේ පාද සහිත ඉතිරි බාධා.
34:19 මගේ බැටළුවන් ඔබ ඔබේ පාද සහිත පාගා දේ සිට රැළ ලදී, ඔවුන් ඔබේ පාද බාධා වූ දේ පානය කළහ.
34:20 මේ නිසා, මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබට කියන: '' මෙන්න, මම තෙල ගව අතර විනිශ්චය කරමි කෙට්ටු.
34:21 ඔබ ඔබේ දෙපස හා උරහිස් සමග තල්ලු කර සඳහා, සහ ඔබ ඔබේ අං සියලු දුර්වල ගව තර්ජනය කර තිබේ, ඔවුන් විසිරී තුරු.
34:22 මම මගේ රැළ ඉතිරි වනු ඇත, එය තව දුරටත් ගොදුරු විය කරනු ඇත, මම ගවයන් හා ගව අතර විනිශ්චය කරනු ඇත.
34:23 මම ඔවුන් කෙරෙහි ගොඩනඟන්නේ එක එඬේරෙක්, කරන ඔවුන් පෝෂණය, මාගේ මෙහෙකරු වූ දාවිත්. ඔහු ඔවුන් පෝෂණය, ඔහු ඔවුන්ගේ එඬේරාණන් වී.
34:24 සහ මම, සමිඳාණන්, ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි. මාගේ සේවක දාවිත් ඔවුන් අතරේ නායකයා වනු ඇත. මම, සමිඳාණන්, කතා කර තිබේ.
34:25 මම ද ඔවුන් සමඟ සාම ගිවිසුමක් ඇති කර ඇත. මම ඉතා හානිකර මෘගයන් දේශයෙන් නතර කිරීමට හේතු වනු ඇත. හා කාන්තාරයේ ජීවත් වන අය වනාන්තර තුළ සුරක්ෂිතව නිදා ඇත.
34:26 මම සියලු මාගේ කන්ද අවට ඔවුන් ආශීර්වාදයක් වනු ඇත. මම නියමිත කාලය තුළ වැසි එවනු ලැබේ; ආශීර්වාද වැසි වනු ඇත.
34:27 හා ක්ෂේත්රයේ ගසක් එහි ඵල ලබා දෙනු ඇත, හා ඉඩම් එහි බෝග ලබා දෙනු ඇත. ඔවුන් බියෙන් තොරව ඔවුන්ගේ ඉඩම් වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ වියගහ ඇති දම්වැල් කුඩු කර ඇත විට, මම ද ඔවුන් පාලනය කරන අය අතින් ඔවුන් බේරාගෙන ඇති ඇත විට.
34:28 ඔවුන් තවදුරටත් විජාතීන්ට ගොදුරු වනු ඇත, හෝ පොළොවේ වන මෘගයන් ඔවුන් විනාශ. වෙනුවට, ඔවුන් ඕනෑම ත්රස්ත තොරව විශ්වාසය ජීවත්.
34:29 සහ මම පිළිගැනීමකට ශාඛා ඔවුන් වෙනුවෙන් නැඟී ඇත. ඔවුන් තවදුරටත් ඉඩම් සාගතයෙන් හීන කළ යුතු වනු ඇත, හෝ ඔවුන් තවදුරටත් විජාතීන්ගේ නින්දාව උසුලාගෙන ඇත.
34:30 ඔවුන් මම දැනගන්නේ ය, ඔවුන්ගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ, මා ඔවුන් සමඟ, ඔව්හු මාගේ සෙනඟ බව, ඉශ්රායෙල් වංශය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
34:31 ඔබ මගේ එළු බැටළු සිටින නිසා,; මගේ තෘණ රැළ මිනිස්සු. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 35

35:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
35:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, කන්ද සේයිර් එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, සහ ඔබ ඒ පිළිබඳව අනාවැකි ය, නම් හා ඔබ විසින් එය කතා කොට:
35:3 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, සවි සේයිර්, මම ඔබ කෙරෙහි මගේ අත සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත, මම ඔබට පාළු හා පාළු වනු ඇත.
35:4 මම ඔබේ නගර නොතැනූ, ඔබ අත්හැර ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
35:5 ඔබ නිරන්තරයෙන් විරුද්ධකාරයා ඇති කිරීම සඳහා, ඔබ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් කොටු කරගෙන සිටිති, කඩුව අතට විසින්, ඔවුන් විඳින දුක් ගැහැට කාලයේ දී, අන්ත අයුතුකම කාලයේ දී.
35:6 මේ නිසා, මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මම ලේ නඩුකාරයා ඔබ, හා රුධිර ඔබ අනුගමනය කරනු ඇති. ඔබ ලේ වෛර කළත්, ලේ ඔබ අනුගමනය කරනු ඇති.
35:7 මම කන්ද සේයිර් පාළු හා පාළු වනු ඇත. මම ඉවත් එය ඉවත්වන තැනැත්තා හා නැවත තැනැත්තා ගත වනු.
35:8 මම එහි වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් සමග එහි කඳු පුරවනවා ඇත. ඔබගේ කඳුකරයේ, ඔබේ නිම්න, මෙන්ම ඔබේ ධාරානිපාත, වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත.
35:9 මම සදාකාල desolations කිරීමට නඩුකාරයා ඔබ, ඔබේ නගර ජනාවාස කළ නොහැකි වනු ඇත. ඔබ මා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
35:10 ඔබ ප්රකාශ කර සඳහා, 'ජාතීන් දෙකක් හා ඉඩම් දෙකක් මගේ වේවි, මම උරුමයක් ලෙස ඔවුන්ට උරුම,'ස්වාමීන් එම ස්ථානයේ සිටි නමුත්.
35:11 මේ නිසා, මා ජීවත් වන ලෙස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, මම ඔබේ ම උදහස අනුව ක්රියා කරනු ඇත, ඔබේ ම උද්යෝගයෙන් අනුව, ඔබ ඔවුන් වෙතට වෛරය සමග කටයුතු කර ඇති බවත් විසින්. මම ද ඔවුන් විසින් දැන සිදු කරනු ලැබේ, මම ඔබ ද විනිශ්චය කර ඇත විට.
35:12 හා මම දන්නවා ඔයා යුතු, සමිඳාණන්, ඔබගේ සියලු ලජ්ජාවට අසා ඇත, ඔබ ඉශ්රායෙල් කඳු ගැන කතා කර තිබේ, කියමින්: 'ඔවුන් අතහැර ඇත. ඔවුන් ගිල දැමීමට අප වෙත ලබා දී තිබේ. ''
35:13 ඔබ ඔබේ මුඛය මට විරුද්ධව නැඟී, ඔබ, ඔබගේ වචන මට එරෙහිව disparaged. මම අහල තියෙනවා.
35:14 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මුළු පොළොව ප්රීති ඇත විට, මම ඔබගේය ඔබ අවම වනු ඇත.
35:15 ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශයේ උරුමය ගැන ප්රීති කළ ලෙස, එය අපද්රව්ය තැන්පත් කළ විට, ඒ නිසා මම ඔබ කෙරෙහි ක්රියා කරනු ඇත. ඔබ පාළු වනු ඇත, සාමාන්ය සේයිර් සවි, Idumea සියලු සමග. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 36

36:1 "නමුත් ඔබ, මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් කඳු පුරා අනාවැකි, ඔබ කිව යුතු ය: ඉශ්රායෙල් කඳු, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්.
36:2 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: සතුරා ඔබ ගැන සඳහන් කර ඇති නිසා: 'එය හොඳින්! සදාකාල උස උරුමයක් ලෙස අපට ලබා දී ඇති!'
36:3 මේ නිසා, අනාවැකි කියන්න: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබ පාළු කර ඇති නිසා, ඔබ හැම අතින් ම පාගා දමනු ලැබ ඇත, ඔබ ජාතීන් ඉතිරි උරුමයක් බවට පත් කර ඇත, ඔබ නැඟිට නිසා, දිව අග කට සහ එහි ජීවත් වන ජනතාවගේ ජන ලැජ්ජාවට කට,
36:4 මේ නිසා, ඉශ්රායෙල් කඳු, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්. මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ කඳුකරයට පවසයි, හා කඳු මුදුන් දක්වා, මෙම ටොරන්ට් කිරීමට, හා නිම්න කිරීමට, සහ කාන්තාර කිරීමට, හා නටබුන් කිරීමට, සහ අත්හැර නගර, සියල්ල වටා ජාතීන් ඉතිරි විසින් ජනහරණය හා සමච්චලයට ලක් කර ඇති:
36:5 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මගේ උද්යෝගය ගින්නෙන්, මම ජාතීන් ඉතිරි ගැන කතා කර තිබේ, හා ගැන සියලු Idumea ක, තමන් මගේ ඉඩම් ලබා දී ඇති, ප්රීතියෙන්, උරුමයක් ලෙස, මුළු සිතින් හා මනස සමග, සහ එය දුරු කර, ඔවුන් ඒ සඳහා අපද්රව්ය දැමීම පිණිස.
36:6 එබැවින්, ඉශ්රායෙල් පස කට අනාවැකි, ඔබ කඳු ළඟට ය, හා කඳු මුදුන් දක්වා, මෙම කඳු වැටි වෙත, හා නිම්න කිරීමට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම මගේ උද්යෝගය හා මාගේ උදහස උගන්වන්න ඇති, ඔබ විජාතීන් ලැජ්ජාව මුහුණ නිසා.
36:7 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මම මගේ අත ඔසවා ඇත, විජාතීන් එසේ, ඔබ වටේ සිටින, තමන් තම ශරිරය දරා ඇත.
36:8 නමුත් ඔබ, ඉශ්රායෙල් කඳු, වසන්ත පිටතට ඔබේ ශාඛා, ඔබේ පල, මාගේ සෙනඟ වන ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ කිරීමට. ඔවුන් තම පැමිණීමට ආසන්න සඳහා.
36:9 එවිට සඳහා, මම ඔයා වෙනුවෙන් මම, මම ඔබ වෙත හැරී ඇත, ඔබ යොදවා ඇත, ඔබ බීජ ලැබෙනු ඇත.
36:10 මම, ඔබ අතර මිනිසුන් ගුණ කිරීම සහ ඊශ්රායෙල් සෙනඟ අතර ඇත. හා නගර ජනාවාස කළ යුතු ය, හා විනාශකාරී ස්ථාන ප්රතිසංස්කරණය කළ යුතු ය.
36:11 මම මිනිසුන් සමඟ නැවත ඔබ පුරවා ගව සමග ඇත. ඔවුන් ගුණ කළ යුතු වනු ඇත, ඔවුන් වැඩි වනු ඇත. මම ඔබ මුල සිට ලෙස ජීවත් වීමට හේතු වනු ඇත, මම ඔබ ආරම්භයේ සිට ඇති ද වඩා වැඩි ත්යාග ලබා දෙනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
36:12 මම ඔබ කෙරෙහි මිනිසුන් හේතු වනු ඇත, මගේ සෙනඟ වන ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ, ඔවුන් ඔබට උරුම උරුම. ඔබ උරුමයක් ලෙස ඔවුන්ට කළ යුතු ය. ඔබ තවදුරටත් ඔවුන් නොමැතිව විය කිරීමට අවසර දිය යුතු ය.
36:13 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔවුන් ඔබ ගැන කියන නිසා, 'ඔබ මිනිසුන් devours සිටි කාන්තාවක් වේ, ඔබ ඔබේ ම ජාතියක් ගෙල සිරකර මරා ඇත,'
36:14 මේ නිසා, ඔබ තවදුරටත් මිනිසුන් පරිභෝජනය ය, ඔබ තව දුරටත් නුඹේ ම ජාතිය හානි ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
36:15 මම තවත් ඔබ තුළ විජාතීන් ලැජ්ජාව සොයා ගැනීමට මිනිසුන් අවසර ඇත වත්. ඔබ නැවත මහජන නින්දාව දරා කිසි විටෙකත්. ඔබ තවත් ඉවතට ඔබේ සෙනඟ යැවීමට නොහැකි ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
36:16 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
36:17 "මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය තම මව්බිම ජීවත්, ඔවුන්ගේ ක්රම හා ඔවුන්ගේ චේතනා එය අපවිත්ර. ඔවුන්ගේ මග, මාගේ ඇස් හමුයෙහි, එය menstruous ස්ත්රියගේ අපවිත්ර මෙන් වූ.
36:18 ඒ නිසා මම ඒ මත මගේ කෝපය වගුරුවනු, නිසා ඔවුන් භූමිය වගුරුවා ඇති ලේ, ඔවුන් ඔවුන්ගේ පිළිම එය අපවිත්ර නිසා.
36:19 මම විජාතීන් අතර ඔවුන් විසුරුවා හරින, ඔවුන් ඉඩම් අතර විසිරී ඇත. මම ඔවුන්ගේ ක්රම සහ ඔවුන්ගේ සැලසුම් අනුව ඔවුන් විනිශ්චය කර ඇත.
36:20 ඔවුන් විජාතීන් අතර ඇවිද විට, ඔවුන් ඇතුළු වී කා, ඔවුන් මාගේ ශුද්ධ නාමය නින්දාවට, එය ඔවුන් ගැන සඳහන් කරමින් වුවත්: 'මේ සමිඳාණන් වහන්සේගේ ජනතාව,'සහ' ඔවුන් තම දේශයෙන් නික්ම ගියේ ය. ''
36:21 නමුත් මම මාගේ ශුද්ධ නාමය මුදනු ඇත, වන ඉශ්රායෙල් වංශය විජාතීන් අතර අපවිත්ර කර ඇත, ඔවුන් ඇතුළු කා.
36:22 මේ හේතුව නිසා, ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශය කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මම ක්රියා කරනු ඇත, ඔබ උදෙසා නොවේ, ඉශ්රායෙල් වංශය,, එහෙත්, මාගේ ශුද්ධ නාමය වෙනුවෙන්, ඔබ විජාතීන් අතර අපවිත්ර වී ඇති, ඔබ ඇතුල් කා.
36:23 මම මගේ මහත් නාමය විශුද්ධ කරනු ඇත, විජාතීන් අතර අපවිත්ර වූ, ඔබ ඔවුන් අතරේ අපවිත්ර කර ඇත. ඒ නිසා වෙනත් ජාතීන්ට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔබ දන්නවා ඇති, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:, මම ඔබ ශුද්ධ කර ඇත ඇත විට, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
36:24 නිසැකව, විජාතීන් සිට මම ඔබ රැගෙන ඇත, මම සියලු ඉඩම් වලින් එකට ඔබ රැස් කරනු ඇත, මම ඔබේ ම දේශයට ඔබට මඟ පෙන්වනු ඇත.
36:25 මම ඔබ කෙරෙහි පිරිසිදු ජලය වත් ඇත, ඔබ ඔබගේ සියලු කුණු ගොඩවල් වලින් පවිත්ර කළ යුතු ය, මම ඔබගේ සියලු දේවතා ඔබ පවිත්ර වනු ඇත.
36:26 මම ඔබ සඳහා නව සිත යොමු කරනු ඇත, මම ඔබට නව ආත්මය තැන්පත් කරනු ලැබේ. මම ඔබේ ශරීරයෙන් ඉවත් ගල් හදවත රැගෙන ඇත, මම ඔබට මස් හෘද ලබා දෙනු ඇත.
36:27 හා මම ඔබ අතරේ ද මාගේ තැන්පත් කරනු ලැබේ. ඔබ මගේ ශික්ෂා පද ගමන් මගේ විනිශ්චය තබා පිණිස මම ක්රියා කරනු ඇත, ඔබ ඔවුන්ට ඉටු කරන පිණිස.
36:28 ඔයාට ඒ නිසා මම ඔබේ පියවරුන්ට දුන් දේශයෙහි ජීවත් වන්නේ ය. ඔබ මගේ සෙනඟ වන්නෝ ය, මම ඔබේ දෙවි වනු ඇත.
36:29 මම ඔබගේ සියලු කුණු ගොඩවල් වලින් ආරක්ෂා කරනු ඇත. මම ධාන්ය ඉල්ලා ඇත, මම එය බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත, හා මම ඔබ දෙස සාගතයක් පැනවීමට නැත.
36:30 මම ගහේ පලතුරු හා ක්ෂේත්රයේ නිෂ්පාදන වැඩි කරන්නෙමි, ඔබ තවදුරටත් ජාතීන් අතර සාගත අපකීර්තිය දරා පිණිස.
36:31 ඔබ ඔබේ දුෂ්ට හැසිරීම හා අභිප්රායන් සිහි කරන්නෙමි, හොඳ නැහැ සිටි. ඔබේ ම අයුතුකම් සහ ඔබේ ම අපරාධ ඔබට පිළිකුල් කරනු ඇත.
36:32 මම කටයුතු කරන බව ඔබ උදෙසා නොවේ, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි; ඔබට මෙය දැන ගත යුතුයි. ඔබගේ මාර්ග වැඩි කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද හා ලැජ්ජාවට පත් කළ, ඉශ්රායෙල් වංශය,.
36:33 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබේ සියලු අයුතුකම් ඔබ පවිත්ර කර ඇත දවසේ දී,, මම නගර ජනාවාස කිරීමට සිදු වී ඇති ඇත විට, මම විනාශකාරී ස්ථාන ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත ඇත විට,
36:34 හා පාළු ඉඩම් වගා කර ඇති ඇත විට, වන මීට පෙර විසින් සම්මත කරන සියල්ලන්ගේ ඇස් කිරීමට පාළු විය,
36:35 එසේ නම් ඔවුන් කිව යුතු ය: 'මේ වගා ඉඩම් සතුටක් උයනක් බවට පත් වී තිබේ, සහ නගර, වන අතහැර ගොස් අසරණ හා පෙරළා දැමූ ලදී, පදිංචි ශක්තිමත් කොට ඇත. '
36:36 හා විජාතීන්ට, ඔබ වටා සිටින අය, මම දන්නවා ඒ ය, සමිඳාණන්, විනාශ වූ දේ ගොඩනගා ඇති, හා වගා කළ දේ රෝපණය කර ඇත. මම, සමිඳාණන්, කතා කිරීම සහ ක්රියා කර.
36:37 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: පවා මෙම කාලය තුළ, ඉශ්රායෙල් වංශය මට සොයා යුතු ය, මම ඔවුන් උදෙසා ක්රියා කරන පිණිස. මම පිරිමි රැලක් මෙන් ඔවුන්ට බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත,
36:38 ශුද්ධ බැටළුවන් මෙන්, ඇය solemnities දී යෙරුසලම බැටළුවන් මෙන්. ඒ නිසා පාළු නගර මිනිසුන් රැළවල් පිරවිය යුතුය. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 37

37:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ අතින් මා පිට තබන ලදී, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ආත්මයාණෝ මා ගෙන ගියහ, ඔහු ඇටකටු පූර්ණ වූ තැනිතලාවක් මධ්යයේ මා නිදහස්.
37:2 ඔහු වටා මට නායකත්වය, ඔවුන් හරහා, හැම අතින් ම. දැන් ඔවුන් සරල හමුවේ මත බොහෝ දෙනෙක් සිටියෝ ය, ඔවුන් අතිශය වියළි විය.
37:3 ඔහු මට කතා කොට,, "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ මේ ඇටකටු ජීවත් වන බව හිතන්නේ?"මම සඳහන්, "ඕ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, ඔබ දන්නවා."
37:4 ඔහු මට කතා කොට,, "මේ ඇටකටු ගැන දිවැසින්. ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: වියළි ඇට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය සවන්!
37:5 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මේ ඇටකටු කියන: '' මෙන්න, මම ආත්මය ඔබ වෙත එවනු ලැබේ, ඔබ ජීවත් වන්නේ ය.
37:6 හා මම ඔබ දෙස ඉස් සකස් කරනු ඇත, මම මස් ඔබ කෙරෙහි වර්ධනය හේතු වනු ඇත, මම ඔබ කෙරෙහි සම සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත. මම ඔබ ආත්මය ලබා දෙනු ඇත, ඔබ ජීවත් වන්නේ ය. ඔබ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "
37:7 මම අනාවැකි, ඔහු මට උපදෙස් ලෙසම. එහෙත් ශබ්ද සිදු, මම අනාවැකි පවසන ලෙස, පුදුමයකි: , ලීවේද. හා ඇටකටු එකට එක් විය, එහි බද්ධ එක් එක්.
37:8 මා දුටු, පුදුමයකි: ඉස්, මස් ඔවුන් කෙරෙහි දක්වා වර්ධනය වී; සම හා ඔවුන් කෙරෙහි දීර්ඝ කරන ලදී. නමුත් ඔවුන් තුළ කිසිදු ආවේශ.
37:9 ඔහු මට කතා කොට,: 'ආත්මය සඳහා දිවැසින්! දිවැසින්, 'මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ ආත්මය කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ප්රවේශය, ඒ ආත්මය, සිව් දිගින්, හා මරනු ලැබූ මේ අය විටින්, සහ ඔවුන් නැවත පණ. "
37:10 මම අනාවැකි, ඔහු මට උපදෙස් ලෙසම. හා ආත්මය ඔවුන් තුළට ඇතුළු, ඔවුන් ජීවත්. ඔවුන් ඔවුන්ගේ පාද මත නැගී, ක අතිශය විශාල හමුදාවක්.
37:11 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය: මේ සියලු ඇටකටු ඉශ්රායෙල් වංශය වේ. ඔවුන් කියන්නේ: 'අපේ ඇටකටු සිඳීගොස් ඇත, අපේ බලාපොරොත්තුව නැති වී, අපි කපා ඇත. ''
37:12 මේ නිසා, අනාවැකි, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබේ සොහොන් ගෙවල් විවෘත කරනු ඇත, මම ඔබේ sepulchers සිට ඔබ ඉවතට ගෙන ඇත, මගේ ජනතාවෙනි. මම ඉශ්රායෙල් දේශයට ඔබට මඟ පෙන්වනු ඇත.
37:13 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, මම ඔබේ sepulchers විවෘත කර තිබේ ඇත විට, , මම ඔයාට යන්න ඔබේ සොහොන් ගෙවල් වලින් හේතු වී ඇත විට, මගේ ජනතාවෙනි.
37:14 මම ද ඔබ තුළ මාගේ ආත්මය භාර ඇත, ඔබ ජීවත් වන්නේ ය. මම ඔබ ඔබේ ම පස මත විවේක හේතු වනු ඇත. හා මම දන්නවා ඔයා යුතු, සමිඳාණන්, කතා කිරීම සහ ක්රියා කර, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "
37:15 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
37:16 "ඔබ මෙන්, මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ සඳහා ලී කැබැල්ලක් රැගෙන, ඒ මත ලිවීමට: 'ජුදා සඳහා, හා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ සඳහා, ඔහුගේ මිතුරන්. 'එවිට ලී තවත් කෑල්ලක් දක්වා ගත, ඒ මත ලිවීමට: 'ජෝශප් සඳහා, එප්රායිම් දර, හා මුළු ඉශ්රායෙල් නිවසක් සඳහා, සහ ඔහුගේ මිතුරන් ය. ''
37:17 මෙම එක්වන, එක් අනෙක්, ඔබ සඳහා, ලී එක කෑල්ලක් ලෙස. හා ඔවුන් ඔබේ අතේ එක්සත් වෙයි.
37:18 ඉන්පසු, ඔබේ සෙනඟගේ පුත්රයන් ඔබට කතා කරනු ඇත විට, කියමින්: 'ඔබ මෙම විසින් අදහස් කරන්නේ කුමන අපට කියන්නේ නැහැ?'
37:19 ඔබ ඔවුන්ට කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ජෝශප් දර දක්වා ගත වනු ඇත, වන එප්රායිම් අතේ, ඉශ්රායෙල් සහ ගෝත්ර, ඔහුට එක් විය කරන, මම ජුදාහි දර සමග ඔවුන් එකට දමා ඇත, මම ද ඔවුන් ලී එක කෑල්ලක් බවට පත් වනු ඇත. ඔවුහු ඔහුගේ අතේ එක් වනු ඇත.
37:20 එවිට ලී කෑලි, ඔබ විසින් ලියන ලද මත, ඔබේ අත වනු ඇත, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
37:21 ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඊශ්රායෙල් සෙනඟට දක්වා ගත වනු ඇත, ඔවුන් ගිය ජාතීන් මධ්යයේ සිට ඇති කිරීමට, මම හැම අතින් ම ඔවුන් රැස් කරනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ ම පස මතට ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට.
37:22 මම දේශයේ ඔවුන් එක ජාතියක් බවට පත් වනු ඇත, ඉශ්රායෙල් කඳු මත, එක රජෙක් වැඩි සියලු පාලකයා වනු ඇත. ඔවුන් තවදුරටත් ජාතීන් දෙකක් වනු ඇත, අතරම කිසිම රාජ්යයන් වැඩි බවට දෙකක් බෙදා හරිනු ලැබේ.
37:23 ඔවුන් තවදුරටත්, තම දේවතා රූප මගින් අපවිත්ර වනු ඇත, තමන්ගේ පාපයේ විපාකය විසින්, ඔවුන්ගේ සියලු අයුතුකම් විසින්. මම ද ඔවුන් ආරක්ෂා කරනු ඇත, ඔවුන් පව් කර ඇති සියලු ජනාවාස පිටතට, මම ද ඔවුන් පවිත්ර වනු ඇත. ඔවුන් මාගේ සෙනඟ වන්නෝ ය, මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි.
37:24 මාගේ සේවක දාවිත් ඔවුන් කෙරෙහි රජු විය යුතු ය, ඔවුන් එක එඬේරෙක් තිබිය යුතු ය. ඔවුන් මාගේ පණත් ගමන් ය, ඔවුන් මාගේ ආඥා යුතු ය, හා ඔවුන් ඉටු කළ යුතු ය.
37:25 ඔවුන් මට මගේ සේවක යාකොබ් දුන් දේශය මත ජීවත් වන්නේ ය, ඔබේ පියවරුන්ගේ ජීවත් වූ. ඔවුහු එහි ජීවත් වන්නේ ය, ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ දරුවන්, සිය පුතුන් සහ පුත්රයෝ, පවා සියලු වරට. හා ඩේවිඩ්, මාගේ මෙහෙකරුවා, ඔවුන්ගේ නායකයා විය යුතු ය, හැමදාටම.
37:26 මම ද ඔවුන් සමඟ සාම ගිවිසුමක් ඇති වැඩ වර්ජනය කරනු ඇත. ඔවුන්ට මෙය සදාකාල ගිවිසුමක් වනු ඇත. මම ද ඔවුන් ස්ථාපනය කරනු ඇත, ඔවුන් බොහෝ සෙයින් වැඩි. මම ඔවුන් අතරේ මගේ ශුද්ධස්ථානය සකස් කරනු ඇත, නොනවත්වා.
37:27 මගේ මණ්ඩපය ඔවුන් අතර විය යුතු ය. මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි, ඔව්හු මාගේ සෙනඟ වනු ඇත.
37:28 හා විජාතීන්ට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගන්නහු ය, ඉශ්රායෙල් කැප, මාගේ ශුද්ධස්ථානය ඔවුන් අතරේ වනු ඇත විට, සදහටම. "

එසකියෙල් 38

38:1 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙත පැමිණ, කියමින්:
38:2 "මනුෂ්ය පුත්රය, ගොග් එරෙහිව ඔබේ මුහුණ, මාගොග් දේශයේ, මෙෂෙක් ද තුබල්හි ද හිස කුමාරයා, ඔහු ගැන අනාවැකි.
38:3 ඔබ ඔහුට කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට විරුද්ධ ව සිටිමි, සාමාන්ය ගොග්, මෙෂෙක් ද තුබල්හි ද හිස කුමාරයා.
38:4 මම ඔබ වෙනස් වනු ඇත, මම ඔබේ හකු ටිකක් තැන්පත් කරනු ලැබේ. , මම ඔයාට යන්න හේතු වනු ඇත, ඔබේ මුළු සේනාව සමඟ, අශ්වයන් හා සියලු ආයුධ සැරසී අසරුවන්, මහත් සමූහයක්, හෙල්ල හා ආලෝකය නිවාරක සහ කඩු වලින් සමන්විත,
38:5 පර්සියානුවන්, ඉතියෝපීය හමුදාව, ඔවුන් හා ලිබියානුවන්, අධික පලිස් සහ හිස් ආවරණ සමග සියලු,
38:6 ගොමෙර්, සහ ඔහුගේ සියලු සමාගම්, Togarmah නිවසේ, උතුරු කොටස්, ඔහුගේ සියලු ශක්තිය, ඔබ හා සමඟ බොහෝ ජනයා.
38:7 ඔබ සූදානම් සහ සන්නද්ධ, ඔබ රැස් කර ඇති ඔබගේ සියලු සමූහයා සමග. ඔබ ඔවුන්ට අණ වගේ වේවි.
38:8 දවස් කිහිපයකට පස්සේ, ඔබ සංචාරය කරනු ඇත. වසර අවසන් වන විට, ඔබ කඩුවෙන් ආපසු හැරී කරන ලද ඉඩම් පැමිණීමට නියමිතයි, හා තවත් බොහෝ ජනයා සිට දිගින් දිගටම අතහැර දමා ඇති බව ඉශ්රායෙල් කඳු රැස් කර ඇති. මේ අය ඉවත් ජාතීන්ගෙන් නායකත්වය කර ඇත, ඔවුන් සියලුදෙනාම එය තුල දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව ජීවත් වනු ඇත.
38:9 එහෙත්, ඔබ නඟින්නෙමි සහ කුණාටුවක් වගේ වලාකුළක් මෙන් ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය, ඔබට මේ දේශය ආවරණය පිණිස, ඔබ සහ ඔබේ සියලු සමාගම්, ඔබ හා සමඟ බොහෝ ජනයා.
38:10 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඒ දවසේ දී, වචන ඔබේ සිත තරණය ඇත, ඔබ ඉතා දුෂ්ට සැලැස්ම නිර්මාණය කරනු ඇත.
38:11 ඔබ පවසනු ඇත: 'මම පවුරක් නොමැතිව දේශයට නඟින්නෙමි ඇත. මම නිදාගෙන සිටින අය වෙත ගොස් ආරක්ෂිතව ජීවත් වනු ඇත. මේ සියලු පවුරක් නොමැතිව ජීවත්; ඔවුන් කිසිදු බාර් හෝ දොරටු තියෙනවා. ''
38:12 මේ අනුව, ඔබ කොල්ලය කොල්ල ඇත, ඔබ ගොදුරු උරුම වනු ඇත, ඔබ අතහැර දමා ඇති වූ අය මත අත තැබුව මැනව පිණිස, හා පසුව යථා තත්ත්වයට පත්, හා විජාතීන්ට ඈත් රැස් කරමින් සිටි ජනයා මත, අයිති කර ආරම්භ කර ඇති කරන අය, හා වැසියන් විය, පොළොවේ නාවික.
38:13 ෂෙබා, සහ දෙදාන්, තර්ෂිෂ්හි වෙළෙන්දෝද, සහ එහි සියලු සිංහයන් ඔබට පවසනු ඇත: 'ඔබ කොල්ලය සිට මිලදී ගැනීමට නම් පැමිණ ඇති විය? '' මෙන්න, ඔබ ගොදුරු කොල්ල කිරීම සඳහා ඔබේ සමූහයක් රැස් කර ඇත, ඔබ රන්, රිදී හා ගත වන බව ඒ නිසා, හා උපකරණ හා මත්ද්රව්ය ඉවතට රැගෙන යන්න, හා නොමිනිය හැකි ධනය කොල්ල.
38:14 මේ නිසා, මනුෂ්ය පුත්රය, අනාවැකි, ඔබ ගොග් කතා කොට: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබ දවසේ දන්නේ නැහැ එය කොහොමද, මගේ ජනතාව, ඊශ්රායෙල්, විශ්වාසය ජීවත් වනු ඇත?
38:15 ඔබ, ඔබගේ ස්ථානයෙන් ඉදිරියට ගෙනයාම, උතුරේ සිට කොටස්, ඔබ සහ ඔබ සමඟ බොහෝ ජාතීන්, අශ්වයන් පිට නැඟ ඔවුන් සියලු, මහා රැස්වීමේ හා දැවැන්ත හමුදා.
38:16 ඔබ මාගේ සෙනඟ නැඟී, ඊශ්රායෙල්, වලාකුළක් මෙන්, ඔබ පොළොව ආවරණය පිණිස. අග දින තුළ, ඔයා වනු ඇත. මම මගේ රටට වඩා ඔබට මඟ පෙන්වනු ඇත, විජාතීන් මාව දන්නේ පිණිස, මම ඔබ ශුද්ධ කර ඇත ඇත විට, සාමාන්ය ගොග්, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
38:17 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: එබැවින්, ඔබ එක් කෙනෙක් ම ය, මම පෞරාණික දින කතා ගැන නම්, මාගේ සේවකයන් ඉශ්රායෙල් දිවැසිවරු අතින්, කරන මම ඔවුන් කෙරෙහි ඔබව ගෙන ඇති බව එම වාර දින තුළ අනාවැකි.
38:18 මෙම ඒ දවසේ දී විය යුතු ය, ඊශ්රායෙල් දේශය පුරා ගොග් දියුණුවත් දවසේ දී, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මගේ කෝපය මාගේ උදහස නැගී ඇත.
38:19 මම කතා කර තිබේ, මගේ උද්යෝගය හා මාගේ උදහස නමැති ගින්න ගැන, ඊශ්රායෙල් දේශය පුරා මහා ලීවේද, ඇති විය යුතු බව, ඒ දවසේ දී.
38:20 මගේ මුහුණ ඉදිරියේ කළඹා කළ යුතු ය: මුහුදේ මාළු, ද අහසේ පියාසර කරන දේවල්, ක්ෂේත්රයේ හා මෘගයන්, හා පස හරහා ගමන් කරන සෑම බඩගා දෙයක්, සියලු මිහි පිට සිටින මිනිසුන්. කඳු පෙරළා දැමූ ඇත, හා මල් පාත්ති වැටෙනු ඇත, සෑම බිත්ති බිම විනාශ පහත වැටෙනු ඇත.
38:21 මම මගේ සියලු කඳු මත ඔහුට එරෙහිව කඩුව ඉල්ලා ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. එක් එක් කඩුව ඔහුගේ සහෝදරයා කෙරෙහි යොමු කිරීමට කටයුතු කරන.
38:22 මම වසංගතයෙන් ඔහු විනිශ්චය කරනු ඇත, හා රුධිර, හා ප්රචන්ඩ rainstorms, හා දැවැන්ත හිම කැට. මම ඔහු කෙරෙහි ගින්නෙන් හා ගෙන්දගමින් දැවෙන වැසි ඇත, සහ ඔහුගේ හමුදාව මත, හා ඔහු සමඟ සිටින බොහෝ ජාතීන් මත.
38:23 මම උතුම් හා ශුද්ධ කරනු ලැබේ. මම බොහෝ ජාතීන්ගේ ඇස් හඳුන්වනු ඇත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත. "

එසකියෙල් 39

39:1 "නමුත් ඔබ, මනුෂ්ය පුත්රය, ගොග් විරුද්ධ ව දිවැස් වැකි, ඔබ කිව යුතු ය: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: '' මෙන්න, මම ඔබට ඉහත මම, සාමාන්ය ගොග්, මෙෂෙක් ද තුබල්හි ද හිස කුමාරයා.
39:2 මම ඔබ වෙනස් වනු ඇත, , මම ඔයාට යන්න හේතු වනු ඇත, මම ඔබ උතුරේ සිට කොටස් නැඟී ඇති කරනු. මම ඉශ්රායෙල් කඳු පුරා ඔබ ගෙන ඇත.
39:3 මම ඔබේ වම් අතේ ඔබේ දරුවාට පහර දෙන්නෙමි, මම ඔබේ දකුණු අත ඔබේ ඊතල කඩකිරීමය ඇත.
39:4 ඔබ ඊශ්රායෙල් කඳු මත වැටෙනු ඇත, ඔබ සහ ඔබේ සියලු සමාගම්, ඔබ සමඟ සිටින ඔබේ මහජන. මම වන සතුන් ඔබ පාවා දෙනු ඇත, පක්ෂීන්ට, සෑම පියාසර දේ, පොළොවේ තිරිසනා, සඳහා දැමීය කිරීමට.
39:5 ඔබ ක්ෂේත්රයේ හමුවේ මත වැටෙනු ඇත. මා වදාළ සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
39:6 මම මාගොග් මත ගින්නක් එවන්නෙමි, හා දූපත් විශ්වාසයකින් යුතුව ජීවත් වන අය මත. එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත.
39:7 මම මාගේ සෙනඟ මධ්යයේ මාගේ ශුද්ධ නාමය දැනුම් දෙනවා, ඊශ්රායෙල්, හා මාගේ ශුද්ධ නාමය තවදුරටත් අපවිත්ර වනු ඇත. හා විජාතීන්ට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගන්නහු ය, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ ශුද්ධ එක්.
39:8 '' මෙන්න, එය ළඟා, හා එය සිදු කරන, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. මෙම දවස නම්, මා වදාළ කාරණා පිළිබඳ.
39:9 හා ඊශ්රායෙල් නගරවල සිට වැසියන් දේමය, ඔවුන් අවි ආයුධ ගැටලුව අවුළුවාලන හා විනාශ කර දමනු ඇත, පලිස් හා හෙල්ල, හෙල්ල, හා ඊතල, කාර්ය මණ්ඩලය සහ කඩු සහ. ඔවුන් වසර හතක් ඔවුන් සමඟ ගිනි ගැටලුව අවුළුවාලන ඇත.
39:10 ඔවුන් ගම්බද සිට ලී ගෙන නැහැ, ඔවුන් වනාන්තර වලින් කපා නැත. ඔවුන් ගින්නෙන් අවි ආයුධ ගැටලුව අවුළුවාලන ඇත සඳහා. ඔවුන් ඒ මත බිලි ගත්තා වූ අය මත ගොදුරු වනු ඇත, හා ඔවුන් කොල්ලකා සිටි අය කොල්ල ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
39:11 මෙම ඒ දවසේ දී විය යුතු ය: මම ගොග් වන පිළිගැනීමකට ස්ථානය ඉශ්රායෙල්හි සොහොන් ගෙය ලෙස ලබා දෙනු ඇත, මුහුදු නැගෙනහිරින් wayfarers මිටියාවතේ, විසින් සම්මත කරන අය තුළ පුදුමයට හේතු වනු ඇත. හා එම ස්ථානයේ, ඔවුන් ගොග් සහ ඔහුගේ මුළු සමූහයා භූමදාන කරනු ඇත, එය ගොග් රාශියක් නිම්නයේ කැඳවනු ලැබේ.
39:12 සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ භූමදාන කරනු ඇත, ඔවුහු දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම පවිත්ර පිණිස, මාස හතක්
39:13 එවිට පොළොවේ සියලු ජනතාව භූමදාන කරනු ඇත, මේ නිසා ඔවුන් සඳහා පිළිගැනීමකට දින විය යුතු ය, මම ඒ තාක් මහිමයට පත් කර ඇති මත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
39:14 ඔවුන් දිගින් දිගටම පොළොව පරීක්ෂා කිරීමට මිනිසුන් පත් කළ යුතු ය, ඔවුන් පොළොව මතුපිට රැඳී ඇති අය සොයා ගැනීමටත් භූමදාන කරන පිණිස, ඔවුන් එය පවිත්ර පිණිස. ඉන්පසු, මාස නවයකට පසු, ඔවුන් උත්සාහ ආරම්භ වනු ඇත.
39:15 ඔවුන් වටා යනවා, පොළොව ගමන්. ඔවුන් මනුෂ්ය අස්ථි දැක ඇත විට, ඔවුන් ඒ අසල දුම්රිය ස්ථානය වන මාකර් ඇත, මෙම undertakers ගොග් රාශියක් මිටියාවතෙහි එය භූමදාන හැක තෙක්.
39:16 හා ඒ නගරයේ නම වනු ඇත: මෙම වරය. ඔවුන් පොළොව පවිත්ර ය.
39:17 ඔයා වගේම, එවකට, මනුෂ්ය පුත්රය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: සෑම පියාසර දෙයක් කියන්න, සියලු පක්ෂීහු කිරීමට, වනයේ සියලු සතුන්ට: එකලස්! කඩිමුඩියේ! හැම පැත්තෙන් ම මගේ ගොදුරක් එකට කලබල, කල මම, ඔබ වෙනුවෙන් බිලිපූජාවක් ඇත, ඉශ්රායෙල් කඳු පිට විශාල ගොදුරක්, ඔබ මස් පරිභෝජනය පිණිස, හා රුධිර පානය!
39:18 ඔබ බලවත් මස් අනුභව කළ යුතු ය, ඔබ පොළොව අධිපතීන් ලේ බොන්න, බැටළුවන් හා බැටළුවන්, එළුවන් හා ගොනුන්ගේ, හා තර කුරුල්ලන් හා මේදය බව සියලු.
39:19 ඔබ satiation වහන්සේට තෙල පරිභෝජනය ය, ඔබ බීමත්ව මෙසේ ලේ බොන්න, මම ඔයා වෙනුවෙන් ගිනි තබා ඇත ගොදුරක් සිට.
39:20 ඔබ satiated කළ යුතු ය, මගේ මේසය මත, අශ්වයන් හා බලගතු අසරුවන් සිට, මුළු යුධ මිනිසුන් වෙතින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
39:21 මම විජාතීන් අතර මාගේ තේජස ඇත. එවිට සියලු ජාතීන් මාගේ විනිශ්චය දකිනු, වන කල මම ඉටු කර, මගේ අත, මම ඔවුන් මත තබා ඇති.
39:22 සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගන්නහු ය, ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඒ දවස හා ඉන් පසුව.
39:23 හා විජාතීන්ට ඉශ්රායෙල් වංශය නිසා ඔවුන්ගේ අයුතුකම රකෂණ ගෙන ඇති බව නුඹලා දැනගන්නහු ය, ඔවුන් මට අත්හැර. ඒ නිසා මම මාගේ මුහුණ ඔවුන්ගෙන් සැඟවී, මම ඔවුන්ගේ සතුරන් අතට ඔවුන් පාවා දුන් සේක, ඔවුන් සියලු කඩුවෙන් වැටී.
39:24 මම ඔවුන්ගේ අපවිත්ර සහ දුෂ්ටකම අනුව ඔවුන් කෙරෙහි ක්රියා කර, ඒ නිසා මම මාගේ මුහුණ ඔවුන්ගෙන් සැඟවී.
39:25 මේ නිසා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: දැන් මම ජාකොබ්ගේ වහල්භාවයට නැවත හේතු වනු ඇත, මම මුළු ඉශ්රායෙල් නිවසක් අනුකම්පා ගන්නා. මාගේ ශුද්ධ නාමය වෙනුවෙන් උද්යෝගයෙන් ක්රියා කරනු ඇත.
39:26 ඔවුන්ගේ ලජ්ජාව හා ඔවුන්ගේ සියලු වරද ගැන වගකිව යුතු ය, ඔවුන් මට පාවා දුන් විසින්, ඔවුන් විශ්වාසයෙන් යුතුව තමන්ගේ ඉඩම් ජීවත් වන්නාක්, කිසිවෙකු dreading.
39:27 මම ද ඔවුන් ආපසු ජනයා අතර සිට හේතු වනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ සතුරන් ඉඩම් වලින් ඔවුන්ව ඒකරාශී කරනු ඇත, මම ද ඔවුන් ශුද්ධ බව ඇත, බොහෝ ජාතීන්ගේ ඇස් හමුයෙහි.
39:28 එවිට මා සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගනු ඇත, ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, මම ජාතීන් ඔවුන් ගසාගෙන නිසා, මම ඔවුන්ගේ ම ඉඩම් මත රැස් කර ඔවුන්ට, මම එහි දී ඔවුන් ඕනෑම අත්හැරියේ නැත.
39:29 මම තවදුරටත් මාගේ මුහුණ ඔවුන්ගෙන් වසන් කරනු ඇත, මම මුළු ඉශ්රායෙල් වංශය පිට මාගේ ආත්මානුභාවය ගනනින් සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 40

40:1 අපගේ transmigration විසිපස් වසර තුළ, වසර ආරම්භයේදී, මාසයේ දහවනදා, දහහතර වන අවුරුද්දේ දී නගරය වැදී පසු, එදින, සමිඳාණන් වහන්සේගේ අතින් මා පිට තබා ලදී, ඔහු එම ස්ථානයට රැගෙන ආවේ.
40:2 දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශන, ඔහු ඉශ්රායෙල් දේශයට මා ගෙන, හා ඔහු අතිශයෙන්ම ඉහළ කන්ද මත මා නිදහස්, පිළිබඳව මෙම නගරයේ ප්රාසාදය වගේ දෙයක් විය, දකුණු දෙසට ආසන්නයි.
40:3 ඔහු ඒ ස්ථානයට මට නායකත්වය. එවිට, මිනිසෙක් එහි විය, කාගේ පෙනුම ලෝකඩ පෙනුම හා සමාන විය, ඔහුගේ අතේ හණ ලණුවකින්, ඔහුගේ අතේ හා මිනුම් බට. ඔහු දොරටුව අසල සිටගෙන සිටියේය.
40:4 සහ එම මිනිසා මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ ඇස් බලන, ඔබේ කන් සවන්, මම ඔබ වෙත අනාවරණය වනු ඇති බවත් සියලු මත ඔබේ සිත සකස්. ඔබ මෙම ස්ථානයට ගෙනවිත් ඇත සඳහා, මේ දේවල් ඔබ හෙළිදරව් කළ හැකි බව ඒ නිසා. ඉශ්රායෙල් වංශය ඔබ දකින සියලු ප්රකාශ කරනවා. "
40:5 එවිට, නිවසේ පිටත බිත්ති විය, එය වටා වට, හා මිනිසාගේ අතේ රියන් හයක් මිනුම් බට හා තාල විය. ඔහු එක් බට ප්රාසාදය පළල මනින; එසේ ම, එක් බට උස.
40:6 ඔහු නැගෙනහිර දෙස බැලූ කළ දොරටුව අසලට ගොස්, ඔහු එහි පියවර විසින් කන්දට. ඔහු එක් බට දණ්ඩක් ලෙස දොරටුව එළිපත්ත පළල මනින, බව ය, එක් එළිපත්ත පළල එක් බට දණ්ඩක් විය.
40:7 සහ කුටි දිග එකක් බට වූ අතර පළල එක් බට දණ්ඩක්. හා වාණිජ මණ්ඩල අතර, රියන් පහක් විය.
40:8 ගේට්ටුව එළිපත්ත, දොරටුව අභ්යන්තර වාහල්කඩ අසල, එක් බට දණ්ඩක් විය.
40:9 ඔහු රියන් අටක් ලෙස දොරටුව වාහල්කඩ මැන, රියන් දෙකක් ලෙස එහි පෙරමුනු. නමුත් දොරටුව වාහල්කඩ ඇතුළත විය.
40:10 තව, දොරටුවේ කුටි, නැගෙනහිර මාර්ගය දෙසට, අනෙක් එක පැත්තක සිට තුනක්. තුනක් එක් පියවරක් විය, සහ පෙරමුණු එක් පියවරක් විය, දෙපස.
40:11 ඔහු රියන් දහයක් ලෙස දොරටුව එළිපත්ත පළල මනින, රියන් ලෙස හඳුන්වනවා දොරටුවේ දිග.
40:12 සහ කුටි පෙර, දේශ සීමාව එක් රියන් විය. හා දෙපස, දේශ සීමාව එක් රියන් විය. එහෙත් වාණිජ මණ්ඩල රියන් හයක් විය, එක පැත්තක සිට අනික්.
40:13 ඔහු දොරටුව මැන, එක් කාමරයේ වහලය තවත් වහලය, පළල රියන් විසි පහක්, ගෙයින් ගෙට.
40:14 ඔහු පෙරමුණු රියන් හැටක් බව සොයා. සහ ඉදිරියෙහි, එහි උසාවි වටා සෑම පැත්තේ දොරටුව සඳහා වූ.
40:15 ගේට්ටුව හමුවේ පෙර, පවා අභ්යන්තර දොරටුව වන වාහල්කඩ හමුවේ දීර්ඝ, රියන් පනහක් සිටි.
40:16 සහ කුටි තුළ හා ඔවුන්ගේ පෙරමුණු දී ඇලවුණු කවුළු තිබුණා, සියලු පුරා සෑම පැත්තේ දොරටුව විය. හා සමානව, සියලු අභ්යන්තර අවට vestibules කවුළු පවතින බව ද, සහ පෙරමුණු පෙර ඉඳි ගස් රූප තිබිණ.
40:17 ඔහු පිටත අධිකරණයට මට ගියහ, පුදුමයකි, සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා සහ අධිකරණය පුරා පදික ගල් තට්ටුවක් ඇති විය. සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා තිස් පදික වේදිකාව වට.
40:18 ඒ දොරටු ඉදිරිපිට පදික වේදිකාව, දොරටු දිග ඔස්සේ, අඩු විය.
40:19 ඔහු පළල මනින, පහළ ගේට්ටුව හමුවේ සිට ඇතුළු මළුවේ පිටත කොටසක් ඉදිරියට, එකසිය රියන් විය, නැගෙනහිර සහ උතුරු.
40:20 ඒ වගේම, ඔහු පිටත අධිකරණයට දොරටුව මැන, වන උතුරේ මාර්ගය දෙස බලා, දිගින් හා පළලින් තරම් විය.
40:21 එක් පැත්තකින් සිට අනෙක් තුනක් එහි සදහන්වේ. සහ එහි ඉදිරිපස සහ එහි වාහල්කඩ, හිටපු දොරටුව පියවරක් අනුව, එහි දිග රියන් පනහක් හා පළල රියන් විසි පහක් විය.
40:22 දැන් එහි ජනෙල්, හා වාහල්කඩ, හා ලිවීම් නැගෙනහිර දෙස බැලූ කළ දොරටුව පියවරක් අනුව විය. සහ එහි නැඟ පියවර හතක් විසින් විය, සහ වාහල්කඩ කලින් තිබූ.
40:23 හා මළුවේ දොරටුව උතුරු දොරටුව ඉදිරිපිට විය, හා නැගෙනහිර බව. ඔහු එකසිය රියන් ලෙස දොරටුවෙන් ගේට්ටුව මැන.
40:24 ඔහු දකුණු මාර්ගය මට නායකත්වය, පුදුමයකි, දකුණු දෙස බැලූ වන දොරටුව විය. ඔහු ඉහත පියවර ලෙස එම විය එහි ඉදිරිපස සහ එහි වාහල්කඩ මැන.
40:25 සහ එහි ජනෙල් හා සියලු අවට වාහල්කඩ අනෙක් කවුළු වැනි වූ: දිගින් රියන් පනහක් හා පළල රියන් විසි පහක්.
40:26 එය ඛෙදජනක පියවර සත් දෙනෙක් සිටියහ, එහි දොරවල් පෙර සහ වාහල්කඩ. හා කැටයම් තාල වර්ගයේ ගස් තිබුණා, එක් එක් පැත්තේ එක්, එහි ඉදිරිපස.
40:27 හා අභ්යන්තර අධිකරණයට දොරටුව විය, දකුණු මාර්ගය මත. ඔහු තවත් එක් දොරටුව සිට මිනුම්, දකුණු මාර්ගය මත, එකසිය රියන් විය.
40:28 ඔහු ඇතුළු මළුවට මා නායකත්වය, දකුණු දොරටුව. ඔහු ඉහත පියවර අනුව විය දොරටුව මැන.
40:29 එහි වාණිජ මණ්ඩලය, සහ එහි, සහ එහි වාහල්කඩ එම පියවර විය. සහ එහි ජනෙල් හා සියලු වටා එහි වාහල්කඩ දිගින් රියන් පනහක් විය, පළල රියන් විසි පහක්.
40:30 සියලු අවට වාහල්කඩ දිගින් විසිපස් රියන් විය, පළල රියන් පහක්.
40:31 සහ එහි වාහල්කඩ පිටත අධිකරණය දෙසට විය, සහ එහි තාල වර්ගයේ ගස් ඉදිරිපස සිටි. එය ඛෙදජනක අට පියවර තිබුණා.
40:32 ඔහු ඇතුළු මළුවට මා නායකත්වය, නැගෙනහිර මඟ. ඔහු ඉහත පියවර අනුව විය දොරටුව මැන.
40:33 එහි වාණිජ මණ්ඩලය, සහ එහි, සහ එහි වාහල්කඩ ඉහත මෙන් සිටි. සියලු වටා එහි ජනෙල් සහ එහි vestibules දිගින් රියන් පනහක් විය, පළල රියන් විසි පහක්.
40:34 ලබන අතර, එය වාහල්කඩ තිබූ, බව ය, පිටත අධිකරණයට. සහ එහි දී කැටයම් කරන තාල වර්ගයේ ගස්, එක් පසෙක සිටි අතර අනෙක්. සහ එහි නැඟ පියවර අටක් විසින් විය.
40:35 ඔහු උතුරු දෙස බැලූ කළ දොරටුව මට නායකත්වය. ඔහු ඉහත පියවර අනුව බව එය මනිනු.
40:36 එහි වාණිජ මණ්ඩලය, සහ එහි, සහ එහි වාහල්කඩ, සහ එහි ජනෙල් සියල්ල වටා දිග රියන් පනහක් විය, පළල රියන් විසි පහක්.
40:37 සහ එහි වාහල්කඩ පිටත අධිකරණයට දෙස බැලූ. සහ එහි ඉදිරිපස තාල වර්ගයේ ගස් ක කැටයම් එක පැත්තක වූ අතර අනෙකුත්. සහ එහි නැඟ පියවර අටක් විසින් විය.
40:38 හා බඩු බාහිරාදිය එක් එක් එක්, දොරටු ඉදිරිපස දොර විය. එතන, ඔවුන් සමූලඝාතනය සෝදා.
40:39 හා දොරටුවේ වාහල්කඩ දී, එක් පැත්තකින් වගු දෙකක් විය, අනෙක් පැත්තේ, වගු දෙකක්, ඒ නිසා සමූලඝාතනය, හා පාපය සඳහා පූජාවක්, හා වරද සඳහා පූජාවක් ඔවුන් පිට බිලිපූජාවක් කළ හැකි.
40:40 පිටත පැත්තේ, උතුරු දෙසට ගිය දොරටුව දොර නැඟී ඇති, වගු දෙකක් විය. හා අනෙකුත් පැත්තේ, දොරටුවේ වාහල්කඩ පෙර, වගු දෙකක් විය.
40:41 වගු හතර එක් පැත්තේ, හා වගු හතර අනෙක් පැත්තේ සිටි; දොරටුව දෙපස, වගු අට දෙනෙක්, ඔවුන් සියදිවි මත ද.
40:42 දැන් දවන සඳහා වගු හතර වර්ග ගල් ඉදිකරන ලදී: දිගින් සෙන්ටිමීටර් එකහමාරක්, පළල රියන් සහ එකහමාරක්, හා උස එක රියනක්. මෙම මත, ඔවුන් යාත්රා තබා, හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ සහ මරණකරු බිලිපූජාවක් කරන ලද.
40:43 සහ ඔවුන්ගේ දාර පළල එක් ලේඛනයක් විය, සියල්ල වටා ආමුඛ හැරී. හා තුවරලා මස් මේස මත වූ.
40:44 හා අභ්යන්තර ගේට්ටුව පිටත, මෙම cantors සඳහා සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා තිබුණා, ඇතුළු මළුවේ දී, වන උතුරු දෙසට බලාපොරොත්තු වන බව දොරටුව අසල. සහ ඔවුන්ගේ මුහුණ දකුණු මාර්ගය ප්රතිවිරුද්ධ විය; එක් නැගෙනහිර දොරටුව අසල, වන උතුරේ මාර්ගය දෙස බැලූ.
40:45 ඔහු මට කතා කොට,: "මෙම දකුණු දෙසට බලාපොරොත්තු වන බව කෙරෙම්දැයි වේ; එය දේව මාලිගාවේ ආරක්ෂාව සඳහා සෝදිසියෙන් සිටින පූජකයන්ට විය යුතු ය.
40:46 තව, උතුරු දෙසට බලාපොරොත්තු වන බව කෙරෙම්දැයි පූජාසනයේ අමාත්යාංශය බලාගන්න පූජකයන් සඳහා වනු ඇත. මෙම ශාදොක්ගේ පුත්රයන්, සමිඳාණන් වහන්සේ ළං විය හැක්කේ කවුදැයි ලෙවීගේ පුත්රයන් අතරෙන් එම, ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත අමාත්ය හැකි බව, ඒ නිසා. "
40:47 ඔහු දිගින් එකසිය රියන් විය අධිකරණය මැන, හා පළල එකසිය රියන්, සමාන පැති හතරක්. හා පූජාසනය මාලිගාවේ ඉදිරියෙන් වූ.
40:48 ඔහු දේව මාලිගාවේ වාහල්කඩ බවට මට නායකත්වය. ඔහු එක් පැත්තකින් රියන් පහක් විය කිරීමට වාහල්කඩ මැන, හා අනෙක් පැත්තේ රියන් පහක්. ගේට්ටුව පළල එක් පැත්තකින් රියන් තුනක් විය, අනෙක් පැත්තේ රියන් තුනක්.
40:49 දැන් වාහල්කඩ දිග රියන් විස්සක් විය, වන අතර, පළල රියන් එකොළොස් විය, එය ඛෙදජනක අට පියවර තිබුණා. සහ ඉදිරියෙහි කණු තිබුණා, මේ පැත්තේ එක බව පැත්තේ තවත්.

එසකියෙල් 41

41:1 ඔහු දේව මාලිගාවට ඇතුළු මට නායකත්වය, ඔහු එක් පැත්තකින් පළල රියන් හයක් විය ඉදිරිපස මැන, හා අනෙක් පැත්තේ පළල රියන් හයක්, සම්මුඛ මණ්ඩපයේ පළල වන වන.
41:2 ගේට්ටුව පළල රියන් දහයක් විය. ගේට්ටුව දෙපස එක් පැත්තකින් රියන් පහක් විය, හා අනෙක් පැත්තේ රියන් පහක්. ඔහු රියන් හතළිහක් විය එහි දිග මනින, වන අතර, පළල රියන් විස්සක් විය කිරීමට.
41:3 හා අභ න්තර ගමන්, ඔහු රියන් දෙකක් විය දොරටුව ඉදිරිපස මැන. ගේට්ටුව රියන් හයක් විය, ගේට්ටුව පළල රියන් හතක්.
41:4 ඔහු රියන් විස්සක් විය එහි දිග මනින, සහ එහි පළල රියන් විස්සක් විය කිරීමට, දේව මාලිගාවේ ඉදිරියෙන්. ඔහු මට කතා කොට,, "මෙම මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ වේ."
41:5 ඔහු රියන් හයක් විය නිවසේ බිත්ති මැන, හා පැති පළල රියන් හතරක් විය, හැම පැත්තෙන් නිවස වටා.
41:6 දැන් පැත්ත කුටි පැත්තෙන් පැත්තට වූහ, හා දෙවරක් තිස් තුනක්. ඔවුන් බාහිර ප්රක්ෂේපණය, ඔවුන් නිවසේ බිත්තිය දිගේ ඇතුළු පිණිස, සියල්ල වටා දෙපැත්තේ, අඩංගු කිරීම සඳහා, ඒත් අල්ලන්න, දේව මාලිගාවේ බිත්ති.
41:7 හා පුළුල් චක්රලේඛය මාර්ගය විය, වංගු සහිත ඉහළට නගින, එය චක්රලේඛයක් පාඨමාලාව විසින් මාලිගාවේ cenacle තුඩු. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පන්සල ඉහළ ප්රදේශවල පුළුල් විය. ඉතිං මොක ද, පහළ සිට කොටස්, ඔවුන් උසස් කොටස් දක්වා වර්ධනය වී, මධ්යයේ.
41:8 හා නිවසේ, මම සියලු පැත්තේ කුටි පදනම් පමණ උස දුටු, වන බට යන වැඩ පිලිවෙල, රියන් හය අවකාශය.
41:9 හා පැත්තේ කුටි සඳහා බිත්තියක පළල රියන් පහක් විය. හා අභ්යන්තර නිවසක් ගෙදර පැත්ත කුටි තුළ විය.
41:10 හා බඩු බාහිරාදිය අතර, රියන් විස්සක් පළල ඇති විය, හැම පැත්තෙන් නිවස වටා.
41:11 හා පැත්තේ මණ්ඩල දොර යාච්ඤාවේ ස්ථානය දෙසට විය. එක් දොරක් උතුරේ මාර්ගය දෙසට විය, හා එක් දොරක් දකුණු මාර්ගය දෙසට විය. හා යාච්ඤාව සඳහා එම ස්ථානය පළල සියල්ල වටා රියන් පහක් විය.
41:12 හා ප්රාසාදය, වෙනම වූ, හා වන මුහුදු දෙසට මාර්ගය දෙසට verged, පළල රියන් හැත්තෑවක් වූ. නමුත් ප්රාසාදය පවුර සෑම පැත්තකින්ම පළල රියන් පහක් විය, වන අතර එහි දිග රියන් අනූ විය.
41:13 ඔහු එකසිය රියන් විය නිවසේ දිග මනින, හා ප්රාසාදය, වෙනම වූ, එහි බිත්ති සමග, දිගින් එකසිය රියන් විය.
41:14 නිවසේ ඉදිරියේ දැන් පළල, හා නැගෙනහිර මුහුණ වෙනම වූ, එකසිය රියන් විය.
41:15 තවද, ඔහු ඊට මුහුණ ප්රතිවිරුද්ධ ප්රාසාදය දිග මනින, විසින් නැවත නැවත වෙන් කරන ලද, දෙපස හා porticos, එකසිය රියන් විය, අභ්යන්තර විහාරය සහ අධිකරණය යන vestibules සමග.
41:16 මෙම මට්ටම්, හා අනියම් කවුළු, හා porticoes, තුන් පැත්තකින් එය වට, ඒ එක් එක් එළිපත්ත ප්රතිවිරුද්ධ විය, හා සමස්ත ප්රදේශය පුරා ලී පල්ලට ලදී. එහෙත් බිම පවා කවුළු වෙත භාරවී, හා කවුළු දොරවල් ඉහත වසා;
41:17 එය පවා අභ්යන්තර නිවසට පැමිණ, හා බාහිරට, සමස්ත බිත්ති පුරා, සියලු අභ්යන්තර හා බාහිර පමණ, සමස්ත ප්රමාණය සඳහා.
41:18 හා හැඩ ගැස්වූ කෙරුබ්වරුන්ගේ හා තාල වර්ගයේ ගස් තිබුණා, සහ එක් එක් ඉඳි ගසක් එක කෙරුබ්වරයෙක් සහ තවත් අතර විය, සෑම කෙරුබ්වරයෙකු මුහුණු දෙකක් තිබූ අතර.
41:19 මිනිසෙකු හමුවේ එක් පැත්තක පාම් ගස් ආසන්නයෙන්, හා සිංහ මුහුණ අනෙක් පැත්තෙන්, පාම් ගස් ආසන්නයෙන්. මේ සියල්ල වටා සමස්ත නිවසක් පුරා ගෙනහැරපෑමයි.
41:20 බිම සිට, පවා දොරටුව ඉහළ කොටස් සඳහා, දේව මාලිගාවේ බිත්තියේ කැටයම් කෙරුබ්වරුන්ගේ හා තාල වර්ගයේ ගස් තිබුණා.
41:21 වර්ග එළිපත්ත හා ශුද්ධස්ථානය හමුවේ අනෙක් මුහුණ එක් පෙනීම විය.
41:22 ලී පූජාසනය උස රියන් තුනක් විය, වන අතර එහි දිග රියන් දෙකක් විය. සහ එහි කොන්, වන අතර එහි දිග, සහ එහි බිත්ති ලී විය. ඔහු මට කතා කොට,, "මෙම සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි මේසය වේ."
41:23 එවිට දේව මාලිගාව හා ශුද්ධස්ථානයේ දොරවල් දෙකක් විය.
41:24 හා දොරවල් දෙකක්, දෙපස, ටිකක් දොරවල් දෙකක්, එකිනෙකා තුළ නවනු ලැබූ. දොරවල් දෙකක් දොරටු දෙපස සිටි.
41:25 හා කෙරුබ්වරුන්ගේ මාලිගාවේ ම දොරවල් දී කැටයම්, පාම් ගස් සංඛ්යා සමග, බිත්ති මත ද විස්තර කරන ලදී ලෙස. මේ හේතුව නිසා ද, දැන්වීම් පුවරු බාහිර පෘෂ්ටය මත ඇති වාහල්කඩ යන ඉදිරිපිට ඝනැති විය.
41:26 මෙම මත කෙරෙන අනියම් කවුළු විය, තාල වර්ගයේ ගස් නියෝජනය සමග එක් පැත්තකින් මෙන්ම අනෙක්, මෙම වාහල්කඩ දෙපස දී, නිවසේ පැති අනුව, සහ බිත්ති පළල.

එසකියෙල් 42

42:1 ඔහු උතුරේ කරා යන මාර්ගය විසින් පිටත මළුවට මා නායකත්වය, ඔහු වෙනම ජීවිතය පුදා ප්රතිවිරුද්ධ බව කෙරෙම්දැයි බවට මට නායකත්වය, හා උතුරු දෙසට verges බව සිද්ධස්ථානයක් ප්රතිවිරුද්ධ.
42:2 උතුරු දොරටුව හමුවේ දිග එකසිය රියන් විය, වන අතර, පළල රියන් පනහක් විය.
42:3 අභ්යන්තර අධිකරණ රියන් විසි ප්රතිවිරුද්ධ, හා පදික ගල් ස්ථරය ප්රතිවිරුද්ධ පිටත අධිකරණයට, එම ස්ථානයේ, ත්රිත්ව යටින් සේවයට එක්ව ඇති යටින් ඇති විය.
42:4 හා බඩු බාහිරාදිය පෙර, පළල රියන් දහයක් ක සක්මන් විය, එක් රියන් ක්රමයක් ඔස්සේ අභ්යන්තර දෙසට. සහ ඔවුන්ගේ දොරවල් උතුරු දෙසට.
42:5 එම ස්ථානයේ, පහළ මට්ටමේ ඉහළ කොටස තුළ සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා තිබුණා. ඔවුන් porticos සහාය සඳහා, වන පහළ මට්ටමේ පිටතට ප්රක්ෂේපනය, හා ගොඩනැගිල්ලේ මැද එළියට.
42:6 ඔවුන් මට්ටම් තුනක් වූ නිසා, ඔවුන් කණු තිබුණේ නැහැ, ඔවුන් අධිකරණ කණු මෙන් ද විය ලෙස. මේ නිසා, ඔවුන් පහළ මට්ටමේ සිට මැද සිට ප්රක්ෂේපණය, භූමියේ සිට රියන් පනහක්.
42:7 හා බාහිර කවරෙ බිත්ති, මාගේ ගබඩාවල ඉදිරිපිට බාහිර පෘෂ්ටය අධිකරණයට මඟ බව මාගේ ගබඩාවල යාබදව, රියන් පනහක් දිග.
42:8 බාහිර පෘෂ්ටය අධිකරණයට මාගේ ගබඩාවල දිග සඳහා රියන් පනහක් විය, දේව මාලිගාවේ ඉදිරියේ දිග එකසිය රියන් විය.
42:9 මෙම සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා යටතේ, නැගෙනහිර සිට ප්රවේශ විය, පිටත අධිකරණය එය ඇතුල් වූ අය සඳහා.
42:10 නැගෙනහිර මාර්ගය ප්රතිවිරුද්ධ බව අධිකරණයට කවරෙ පවුර පළල, වෙනම ප්රාසාදය මුහුණ දී, සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා පවතින බව ද, ප්රාසාදය පෙර.
42:11 ඔවුන්ගේ මුහුණ උතුරේ මඟ තිබූ බඩු බාහිරාදිය ස්වරූපයෙන් අනුව පෙර හා මඟ. ඔවුන්ගේ දිග ලෙස, කුමක් නිසා ද, ඔවුන්ගේ පළල විය. හා සමස්ත දොරටුව, හා likenesses, සහ ඔවුන්ගේ දොරවල්
42:12 මෙම ප්රවීන දෙසට මාර්ගය මත බව මාගේ ගබඩාවල දොරවල් අනුව විය. මාර්ගය නායකයා දොර විය, හා මඟ වෙනම වාහල්කඩ පෙර සිටි, නැගෙනහිර දෙසට ඇතුළු මඟ.
42:13 ඔහු මට කතා කොට,: 'උතුරේ මෙම සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා, හා දකුණේ සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා, වෙනම ජීවිතය පුදා පෙර වන ඇත, මෙම ශුද්ධ සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා වේ, කරන පූජකයන්, මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේට ළං වූ, අනුභව කළ යුතු ය. එහි දී ඔවුන් ස්ථානය මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ ය, හා පාපය සඳහා පූජාවක්, හා නපුරුකම් සඳහා. එය ශුද්ධ ස්ථානයක් සඳහා.
42:14 එවිට පූජකයෝ, ඇතුළු වී තිබේ ඇත විට, ඔවුන් පිටත මළුවට ශුද්ධ ස්ථාන අත් නොහැරිය යුතු ය. හා එම ස්ථානයේ, ඔවුන් තම වස්ත්ර කළ යුතු ය, ඔවුන් ඇමතිවරයා වන, ඔවුන් ශුද්ධ සිටින නිසා,. ඔවුන් වෙනත් වස්ත්ර පැළඳගෙන කළ යුතු ය, හා මේ ආකාරයට ඔවුන් ජනතාව සඳහා ඉදිරියට යා යුතු ය. "
42:15 ඔහු ඇතුළු නිවසක් මිනුම් අවසන් වූ විට, ඔහු නැගෙනහිර මාර්ගය දෙස බැලූ බව දොරටුව මඟ මට පිටතට. ඔහු වටා සෑම පැත්තේ එය මනිනු.
42:16 ඉන්පසු ඔහු මිනුම් බට පෙරදිග සුළඟ මුහුණ මැන: පාඨමාලාව පුරා මිනුම් බට පන්සියයක් පන්.
42:17 ඔහු උතුරේ සුළං මුහුණ මැන: පාඨමාලාව පුරා මිනුම් බට පන්සියයක් පන්.
42:18 හා දකුණු දිග සුළඟ දෙසට, ඔහු පුරාම මනින බට පන්සියයක් පන් මැන.
42:19 හා බටහිර සුළං දෙසට, ඔහු මිනුම් බට පන්සියයක් පන් මැන.
42:20 සිව් දිගින් විසින්, ඔහු එහි පවුර ද මනින, පුරාම සෑම පැත්තේ: දිගින් රියන් පන්සියයක් පළල රියන් පන්සියයක්, ශුද්ධස්ථානයේ හා පොදු ජනතාවගේ ස්ථානය අතර බෙදා.

එසකියෙල් 43

43:1 ඔහු නැගෙනහිර මාර්ගය දෙස බැලූ කළ දොරටුව මට නායකත්වය.
43:2 එවිට, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස නැගෙනහිර මඟ ඇතුළු. හා ඔහුගේ හඬ බොහෝ ජල හඬ මෙන් විය. හා පොළොව රාජෝත්තමයාණන් පෙර සුන්දර විය.
43:3 මම ඔහු නගරය විනාශ කරන පිණිස ඔහු පැමිණි විට මම දැක ඇති බව ස්වරූපයෙන් අනුව දර්ශනයක් දුටු. සහ ස්වරූපය මම ගඟ කෙබාර් ළඟ දැක ඇති බව දුටු අනුව විය. ඒ වගේම මම මගේ මුහුණ මත වැටී.
43:4 සමිඳාණන් වහන්සේගේ තේජස දේව මාලිගාවට ඇතුළු පෙරට, නැගෙනහිර දෙස බැලූ කළ දොරටුව මඟ.
43:5 හා ආත්මය මාව හොයනව හා අභ්යන්තර මළුවට මා ගෙනා. එවිට, නිවසේ සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය පිරී ගියේ ය.
43:6 ඒ වගේම මම කෙනෙක් නිවසේ සිට මට කතා අසා, මා ඇර සිටගෙන සිටි ඒ මිනිසා
43:7 මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, මාගේ සිහසුන තැන, මගේ අඩි පියවර තැන, මා වාසය වේ: ඉශ්රායෙල් සෙනඟ අතරේ සදහටම. සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ, ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ රජවරුන්, තවදුරටත්, තම වේශ්යාකම් විසින් මාගේ ශුද්ධ නාමය අපවිත්ර ය, හා ඔවුන්ගේ රජවරුන්ගේ විනාශකාරී ක්රම මගින්, සහ උත්කෘෂ්ට ස්ථාන.
43:8 ඔවුන් මගේ සීමාව, අසල ඔවුන්ගේ සීමාව, ගොතන ලද ඇත, මගේ උඩ ලීයේ අසල හා ඔවුන්ගේ උඩ ලීයේ. මා සහ ඔවුන් අතර ඇති බිත්ති විය. හා ඔවුන් කැපවී ඇති පිළිකුල් විසින් මාගේ ශුද්ධ නාමය නින්දාවට. මේ නිසා, මාගේ උදහසින් ඔවුන් පරිභෝජනය.
43:9 එබැවින් දැන්, ඔවුන්ගේ වේශ්යාකම් පන්නා ඉඩ, හා ඔවුන්ගේ රජවරුන්ගේ විනාශකාරී ක්රම, මට පෙර සිට. මම සදහටම ඔවුන් අතරේ ජීවත් වනු ඇත.
43:10 නමුත් ඔබ, මනුෂ්ය පුත්රය, ඉශ්රායෙල් වංශය පන්සල හෙළි, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අයුතුකම් නිසා කලබල කරන්න ඉඩ, ඒවා පිරිසැකසුම් මැනීමට ඉඩ,
43:11 ඒවා ඔවුන් කළ සියලු දේවල් ගැන ලැජ්ජා විය යුතුයි. රූපය සහ නිවසේ පිරිසැකසුම් ඔවුන්ට හෙළි, එහි පිටවීම් දොරටු සහ දොරටු, සහ එහි සමස්ත විස්තරය, සහ එහි ශික්ෂා පද සියලු, සහ එහි සමස්ත සඳහා, සහ එහි නීති සියලු. ඔබ ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි ලියන්නෙමි, ඔවුන් සිය සමස්ත විස්තරයක් හා එහි නියමයන් ඉටු නිරීක්ෂණය පිණිස, එම හේතුව නිසා ඔවුන් ඉටු කළ හැක. "
43:12 මෙම කඳු සමුලුවේ දී නිවසේ නීතිය, සියල්ල වටා එහි සියලු කොටස් සමග. එය මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ වන්නේ. එබැවින්, මෙම නිවසේ නීතිය.
43:13 දැන් මේ වඩාත් සැබෑ රියන් විසින් පූජාසනය ඒ පියවර, වන රියන් සතුව හස්ත. එහි වංගුව රියනක් විය, එය පළල රියන් විය. එහි සීමාව, පවා එහි දාරයට හා සියල්ල වටා, එක් ලේඛනයක් පළල විය. පූජාසනයේ වරයෙකුගේ මේ හා සමාන විය.
43:14 බිම දී වංගුව සිට පවා ඇති වඩාත් රිම් රියන් දෙකක් විය, වන අතර, පළල එක් රියන් විය. හා අඩු රිම් සිට පවා වැඩි රිම් රියන් හතරක් විය, වන අතර, පළල එක් රියන් විය.
43:15 දැන් කබලෙන් ලිපට ම රියන් හතරක් විය. හා බත බුලතින් පිරි සිට ඉහළ යන්නේ, අං හතර දෙනෙක්.
43:16 හා බත බුලතින් පිරි පළල රියන් දොළහක් විසින් දිගින් රියන් දොළහක් විය, foursquare, සමාන පැති සමග.
43:17 හා රිම් දිගින් රියන් දහ හතරකට විය, පළල රියන් දහ හතරකට විසින්, එහි කොන් හතරේ. හා එය වටා ඔටුන්න එක භාගයක් රියන් විය, සහ එහි වංගුව සියල්ල වටා එක් රියන් විය. සහ එහි පියවර නැගෙනහිර දෙසට හැරී.
43:18 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක: මෙම පූජාසනය පුද පූජා චාරිත්ර ය, ඕනෑම දෙයක් දින එය සිදු කරනු ලැබේ, ඒ මත දවන පූජා + ඔප්පු කළ හැකි බව ඒ නිසා, හා ලේ වැගිරෙව් කළ හැක.
43:19 ඔබ ද පූජකයන් ද ලෙවීවරුන් ද මෙම ඉදිරිපත් කළ යුතුය, ශාදොක් පැවතෙන අය වෙති, අසල මට අඳින්න අය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔවුන් පාපය වෙනුවෙන් ගව පට්ටියෙන් සිට පැටවකු මට ලබා පිණිස.
43:20 සහ එහි ලේ වලින් යුතු ය, ඔබ එහි අං හතරක් මත තබන්න ය, හා රිම් සතර කොනේ, හා ඔටුන්න මත සියල්ල වටා. ඒ නිසා ඔබ එය පිරිසිදු කර, expiate ය.
43:21 ඔබ වස්සා යුතු ය, පාපය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන, ඔබ නිවසේ වෙනම ස්ථානයක තබා දැවිය යුතු ය, ශුද්ධස්ථානයේ පිටත.
43:22 හා දෙවන දිනය වූ අද දිනයේ, ඔබ පව් වෙනුවෙන් ඇය එළුවන් අතරින් සුදෝ ඔහු-එළු ඔප්පු කළ යුතු ය. හා පූජාසනය expiate ය, ඔවුන් වස්සා සමඟ එය expiated මෙන්.
43:23 නම් හා ඔබ විසින් එය expiating සම්පූර්ණ කර ඇති ඇත විට, ඔබ රැළෙන් රැළ හා සුදෝ බැටළුවෙකු සිට සුදෝ වසු ඔප්පු කළ යුතු ය.
43:24 ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් ඔප්පු කළ යුතු ය. එවිට පූජකයෝ, ඔවුන් කෙරෙහි ලුණු ඉසිය යුතු ය, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය ලෙස ඔප්පු කළ යුතු ය.
43:25 දින හතක්, ඔබ දිනපතා පාප වෙනුවෙන් ඔහු-එළු ඔප්පු කළ යුතු ය. තවද, ඔවුන් රැළ සිට පැටවකු ඔප්පු කළ යුතු ය, රැළ හා බැටළුවෙකු, සුදෝ බව අය.
43:26 දින හතක්, පූජාසනය expiate ය, ඔවුන් එය පවිත්ර ය, ඔවුන් සිය අත පිරවීම ය.
43:27 ඉන්පසු, දින අවසන් කර ඇත විට, අට වන දින සහ ඉන් පසුව, පූජකයන් සාමය පූජාවක් සමග පූජාසනය මත ඔබේ දවන ඔප්පු කළ යුතු ය. මම ද ඔබ සමඟ සතුටු වනු ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 44

44:1 ඔහු ආපසු මට හැරී, පිටත, ශුද්ධස්ථානයේ දොරටුව මාර්ගය දෙසට, වන නැගෙනහිර දෙස බැලූ. එය වසා දමන ලදී.
44:2 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මට කතා කොට,: "මෙම දොරටුව වසා දැමීමට තීරණය කර; එය විවෘත කළ නොහැකි වනු ඇත. හා මිනිසා එය මඟින් ඔවුන් නොකළ යුතු ය. මන්ද, සමිඳාණන් වහන්සේ, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි, එය හරහා ඇතුල් වී ඇත, එය වසා ඇත
44:3 කුමරු වෙත. කුමරු තමා එය පෙනී සිටීමට නියමිතය, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි කෑම කන්න එසේ; ඔහු දොරටුවේ වාහල්කඩ යන මාර්ගය ඇතුළු වනු ඇත, ඔහු එම මාර්ගය විසින් පිටත් වනු ඇත. "
44:4 ඔහු මට නායකත්වය, උතුරු දොරටුව මාර්ගය දිගේ, නිවසේ සිටිය දී. මා දුටු, පුදුමයකි, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාව පිරී. ඒ වගේම මම මගේ මුහුණ මත වැටී.
44:5 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබේ සිත තුළ සකස්, ඔබේ ඇස් බලන්න, මම සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ සියලු උත්සව ගැන සහ එහි සියලු නීති ගැන ඔබ සමඟ කතා කරන්නේ සියලු ඔබගේ කනින් අසා. දේව මාලිගාවේ ක්රම මත ඔබේ සිත සකස්, ශුද්ධස්ථානයේ සියලු පිටවීම් දොරටු ඔස්සේ.
44:6 ඔබ ඉශ්රායෙල් වංශය කිව යුතු ය, වන මා සිදුවීමක්: මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඔබගේ සියලු දුෂ්ට ක්රියා ඔබට ප්රමාණවත් ඉඩ දෙන්න, ඉශ්රායෙල් වංශය,.
44:7 ඔබ විදේශීය පුතුන් ගෙන ඒමට සඳහා, සිත් හා මස් සිත් පවිත්ර කර නොගත්, ඔවුන් මගේ අභය භූමිය තුළ විය හැකි අතර මගේ ගෙදර අපවිත්ර විය හැකි නිසා. ඔබ මගේ පාන් ලබා, තෙල, සහ රුධිර, එහෙත්, ඔබ ඔබගේ සියලු දුෂ්ට ක්රියා මාගේ ගිවිසුම කඩ කර ඇත.
44:8 ඔබ මගේ ශුද්ධස්ථානයේ ශීල නැත, තවමත් ඔබ වෙනුවෙන් මගේ අභය භූමිය තුළ මගේ අවධානයෙන් පසුවන බලාගෙන ස්ථානගත කර ඇත.
44:9 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: ඕනෑම විදේශිකයකු, ඉශ්රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින කිසිම විදේශ පුත්, මස් හෘද හා අචර්මඡේදිත සිත් පවිත්ර කර නොගත් සිටින, මාගේ ශුද්ධස්ථානය ඇතුළු නො වන්නහු ය-.
44:10 ද ලෙවීවරුන් මෙන්, ඔවුන් මාගෙන් ඉවත් කර ඇත, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් දෝෂ, ඔවුන් තමන්ගේ දේව රූප පස්සේ මගෙන් මුළාවී, ඔවුන් ඔවුන්ගේ අයුතුකම් තෙරපී.
44:11 ඔවුන් මගේ අභය භූමිය තුළ භාරකරුවන් වනු ඇත, හා නිවසේ දොරටු දොරටු පාලකයන්, හා ගෙදරට ඇමතිවරු. ඔවුන් දවන හා ජනතාව ගොදුරු මරා ඇත. ඔවුන් ද ඔවුන් ඉදිරියෙහි ඇත, ඔවුන් සේවය නැති නිසා.
44:12 නමුත් ඔවුන් ඔවුන්ට ඉදිරියෙහි ඔවුන්ගේ දේව රූප සේවය නිසා, ඔවුන් ඉශ්රායෙල් වංශය දාමරිකකමින් බාධාවකි බවට පත් විය, මේ හේතුව සඳහා, මම ඔවුන්ට විරුද්ධව මාගේ අත ඔසවා ඇත, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි, ඔවුන් තමන්ගේ නපුරුකම ඇත.
44:13 ඔවුන් මට ළං නොවිය යුතු ය, මට පූජක ක්රියාත්මක වන පරිදි, ඔවුන් මාගේ ශුද්ධ දේවල් ඕනෑම ළඟා නොවිය යුතු ය, වන මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ අසල ඇත. වෙනුවට, ඔවුන් තම ලජ්ජාව හා ඔවුන්ගේ දුෂ්ට ක්රියාවන් දරා ඇත, ඔවුන් කැපවී.
44:14 මම ද ඔවුන් නිවසේ දොරටු පාලකයන් බවට පත් වනු ඇත, එහි සියලු අමාත්යාංශ හා එය තුල සිදු කළ බව සියලු.
44:15 නමුත් ශාදොක් පුත්රයන් සිටින පූජකයන් ද ලෙවීවරුන්, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් මට මුළා ව ගිය කල මගේ ශුද්ධස්ථානයේ උත්සව නිරීක්ෂණය කළ, මෙම මා ළං ය, ඔවුන් මට අමාත්ය හැකි බව, ඒ නිසා. ඔවුන් මගේ ඇස් හමුයෙහි තබනු ලැබිය යුතුය, ඔවුන් මට තෙල සහ රුධිර ලබා පිණිස, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
44:16 ඔවුන් මාගේ ශුද්ධස්ථානය එළඹිය යුතුය, ඔවුන් මාගේ මේසය ළං ය, ඔවුන් මට අමාත්ය හැකි බව, ඒ නිසා, ඔවුන් මගේ උත්සව නිරීක්ෂණය පිණිස.
44:17 ඔවුන් ඇතුළු මළුවේ දොරටු ඇතුළු කරන විට, ඔවුන් හණ වස්ත්ර කළ යුතු ය. වත් ඔවුන් කෙරෙහි ලොම් කිසිවක් කර තැබිය යුතුය, විට අභ්යන්තර දොරටු ඇතුළත ඇමතිවරයා සහ පිටත අධිකරණයට.
44:18 ඔවුහු තම හිස් මත හණ පටි තිබිය යුතු ය, ඔවුන්ගේ ඉඟටිය කට සහ හණ යට ඇඳුම්, ඔවුන් එසේ දහඩිය ලෙස බැඳගෙන කළ යුතු ය.
44:19 ඔවුන් ජනතාවට පිටත අධිකරණයට ඉදිරියට යන විට, ඔවුන් තම වස්ත්ර ලකුණු අහිමි ය, ඔවුන් සේවය කරන, ඔවුන් ශුද්ධස්ථානයේ කෙරෙම්දැයි තුළ තබන්න ය, ඔවුන් වෙන වස්ත්ර පැළඳගෙන ය. ඔවුන්ගේ වස්ත්ර ජනතාව කැප නොකළ යුතු ය.
44:20 දැන් ඔවුන්ගේ හිස් බූ ගා නොකළ යුතු ය, ඔවුන් දිගු කෙස් වර්ධනය නොවිය යුතු ය. වෙනුවට, ඔවුහු තම හිස් වූ කෙස් සිඳීම ය.
44:21 කිසිදු පූජක වයින් බොන්නේ, ඔහු ඇතුළු මළුවට ඇතුල් වනු ඇත විට.
44:22 ඔවුන් බිරිඳ ලෙස දික්කසාද වී සිටින වැන්දඹු හෝ එක් නතර කිරීමට. වෙනුවට, ඔවුන් ඉශ්රායෙල් වංශය පෙළපතින් කන්යාවන් යුතු ය. නමුත් ඔවුන් ද වැන්දඹුවක් ගත විය හැක, ඇය පූජක වැන්දඹුව නම්.
44:23 ඔවුන් ශුද්ධ හා අපවිත්ර අතර වෙනස මගේ සෙනඟට ය, ඔවුන් පවිත්ර හා අපවිත්ර අතර ඔවුන් සඳහා වෙන් කොට ඇත.
44:24 හා මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති වී තිබේ විට, ඔවුන් මගේ විනිශ්චයන් සිටිනු, ඔවුන් විනිශ්චය. ඔවුන් මගේ නීති සහ මගේ ශික්ෂා පද පිළිපැදිය යුතු ය, මගේ සියලු solemnities දී, ඔවුන් මාගේ සබත් කැප ය.
44:25 ඔවුන් මිය ගිය පුද්ගලයෙකුට ඇතුළු නොවිය යුතු ය, ඔවුන් දූෂ්ය නොවන පිණිස, පියා හෝ මව හෝ හැර, හෝ හෝ පුතා දුව, හෝ සහෝදරයා, හෝ තවත් මිනිසෙක් නැත වූ සහෝදරියකට. මෙම විසින්, ඒවා අපවිත්ර බවට පත් විය හැකි.
44:26 ඔහු පවිත්ර කර ඇත ඇත පසු, ඔවුන් දින හතක් ඔහු වෙනුවෙන් ගණන් ය.
44:27 ඔහු ඇතුල් වන විට දිනයේ ශුද්ධස්ථානයට, අභ්යන්තර අධිකරණයට, ඔහු ශුද්ධස්ථානයේ මට අමාත්ය හැකි බව, ඒ නිසා, ඔහු නිසා ඔහුගේ වරද ඔප්පු කළ යුතු ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
44:28 සහ ඔවුන් සඳහා කිසිදු උරුමයක් තිබිය යුතු ය. මම ඔවුන්ගේ උරුමය මම වෙමි. ඔබ ඔවුන්ට ඊශ්රායෙල් ඕනෑම උරුමයක් ලබා දිය යුතු ය. සඳහා ඔවුන්ගේ උරුමය මම වෙමි.
44:29 ඔවුන් පාපය හා වැරදි සඳහා දෙකම ගොදුරක් අනුභව කළ යුතු ය. සෑම ඊශ්රායෙල් පූජා පවත්නේ ය සපථ.
44:30 හා සියලු කුලුඳුලන් පළමු පළතුරු, සියලු පිටතට සියලු පාන පූජා ඉදිරිපත් කරන බව, පූජකයන් අයත් ය. ඔබ පූජකයා ඔබගේ ආහාර පළමු-පලතුරු දෙන්නෙමි, ඔහු ඔබේ නිවස ආශීර්වාදයක් නැවත පිණිස.
44:31 පූජකයන් තමන්ගේ ම මිය ගොස් ඇත යමක් පරිභෝජනය නොකළ යුතු ය, හෝ සතෙකු විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති, මෙම වලිකුකුල් මස් හෝ ගව සිට ද යන්න. "

එසකියෙල් 45

45:1 "තවද ඔබ ගොඩක් විසින් ඉඩම් බෙදා වෙන් කිරීමට ආරම්භ වනු ඇත, මන්ද, සමිඳාණන් වහන්සේට පළමු පළතුරු ඉඩම් ශුද්ධ කොටසක් ලෙස වෙනම, දිග විසි පන්දහසක් හා පළල දස දහසක්. ඒ සියල්ල වටා එහි සියලු දේශසීමා තුළ ශුද්ධ වනු ඇත.
45:2 එහි විය යුතු ය, සමස්ත කලාපය එළියට, පන්සියයක් විසින් පන්සියයක් ක ශුද්ධ කොටසක්, foursquare සියල්ල වටා, සෑම පැත්තකින්ම තදාසන්න ප්රදේශවල රියන් පනහක් සමග.
45:3 හා මෙම පියවර සමග, ඔබ විසි පන්දහසක් දිග මැනීම ය, දස දහසක් හා පළලින්, හා එය තුල මුදුන් මල්කඩ, ශුද්ධස්ථානය හා ශුද්ධ විය යුතු ය.
45:4 දේශයේ ශුද්ධ කොටසක් පූජකයන්ට විය යුතු ය, ශුද්ධස්ථානයේ ඇමතිවරු, සමිඳාණන් වහන්සේගේ සේවය සඳහා පැමිෙණන. එය ඔවුන්ගේ නිවාස සඳහා තැනක් විය යුතු ය, හා ශුද්ධස්ථානය ශුද්ධ ස්ථානයක් සඳහා.
45:5 දැන් විසි පන්දහසක් දිගින්, හා පළල දස දහසක් ද ලෙවීවරුන්ගේ විය යුතු ය, නිවසේ සිටි අමාත්ය. ඔවුන් විසි සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා උරුම කරගන්නෝ.
45:6 ඔබ පළල පන්දහසක් නගරයේ උරුම පත් කළ යුතු ය, විසි-පන්දහසක් දිගින්, ශුද්ධස්ථානයේ වෙන් අනුව, මුළු ඉශ්රායෙල් නිවසක් සඳහා.
45:7 කුමරු සඳහා එම පත්, එක් පැත්තකින් අනෙක්, ශුද්ධස්ථානයේ බෙදීමේදී, හා නගරය සතුව, ශුද්ධස්ථානයේ වෙන් හමුවේ ප්රතිවිරුද්ධ, හා නගරය සතුව හමුවේ ප්රතිවිරුද්ධ, මුහුදු පැත්තේ සිට පවා මුහුදට, හා නැගෙනහිර පැත්තේ සිට පවා නැගෙනහිර. සහ දිග පමණක් එක් එක් කොටසක් ලෙස ය, බටහිර මායිමේ සිට පවා නැගෙනහිර දේශ සීමා කිරීමට.
45:8 ඊශ්රායෙල් දේශයේ කොටසක් ඔහුට විය යුතු ය. සහ අධිපතීන් තවදුරටත් මගේ සෙනඟ කොල්ල ය. වෙනුවට, ඔවුන් තම ගෝත්ර අනුව ඉශ්රායෙල් වංශය ඉඩම් දෙන්න ය.
45:9 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: මෙය ඔබ සඳහා ප්රමාණවත් විය යුතුයි, ඉශ්රායෙල් අධිපතීන් සාමාන්ය! දුෂ්ටකම හා කොල්ලකෑම් නවතා, , යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය ඉටු. මගේ ජනතාව ඔබේ සීමා වෙන්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
45:10 ඔබ කොරපොතු ය, හා වියළි මිනුම් සාධාරණ ඒකකය, හා ද්රව මිනුම් සාධාරණ ඒකකය.
45:11 වියළි හා ද්රව මිනුම් ඒකක එක් නිල ඇඳුම පියවරක් විය යුතු ය, ස්නානය සඳහා කොරි එක් දහයෙන් කොටසක් අඩංගු නිසා, හා කිලෝග්රෑම් වූ කොරි එක් දහයෙන් කොටසක් අඩංගු වේ; එක් එක් කොරි පියවරක් අනුව සමාන පරිමාවක් විය යුතු ය.
45:12 දැන් කිරුම් obols විසි සමන්විත. තවද, විසි කාසි, විසි-පස් කාසි, හා රිදී කාසි පහළොවක් එක් රන් කාසිය! කරයි.
45:13 ඒ වගේම ඔබ ගන්නා යුතු බවට පළමු පළතුරු: තිරිඟු එක් එක් කොරි කිලෝග්රෑම් හයෙන් කොටසක්, බාර්ලි සහ එක් එක් කොරි කිලෝග්රෑම් හයෙන් කොටසක්.
45:14 ඒ වගේම, තෙල් පියවරක්, තෙල් ස්නානය, එය කොරි එක් දහයෙන් කොටසක්. හා ස්නාන දස එක් කොරි කරන්න. බාත් දහයක් එක් කොරි සම්පූර්ණ.
45:15 හා දෙසිය එක් එක් රැළ සිට එක බැටළු වස්සෙක් ගත, ඊශ්රායෙල් පූජාව හා දවන හා සාමය පූජා ඔප්පු කිරීම සඳහා සමාධිගත බව එම පිටතට, ඔවුන් සඳහා ආශිර්වාදිත පූපය කර ගැනීම සඳහා, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
45:16 දේශයේ මුළු සෙනඟ ඊශ්රායෙල් කුමරු සඳහා මෙම පළමු පලතුරු කරගනියි.
45:17 හා කුමරු ගැන, දවන හා පරිත්යාග හා පාන පූජා තිබිය යුතු ය, solemnities හා නව සඳ පායන දවස් හා සබත් දවස් ගැන, සහ ඉශ්රායෙල් වංශයේ සියලු solemnities මත. ඔහු පාපය සඳහා පූජාව ඔප්පු කළ යුතු ය, සහ සමූලඝාතන, හා සහභාගිකමේ පූජා, ඉශ්රායෙල් වංශය සඳහා ආශිර්වාදිත පූපය කර ගැනීම සඳහා.
45:18 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: පළමු වන මාසයේ දී, මාසයේ පළමු දින, ඔබ සතෙකුව සුදෝ වසු යුතු ය, ඔබ ශුද්ධස්ථානයේ expiate ය.
45:19 පූජකයා පාප පූජාවක් සඳහා ගත වන බව ද ලෙයින් යුතු ය. ඔහු ගෙදර උළුවහුවල හසුවීම ය, පූජාසනයේ රිම් සතර කොනේ, හා මළුවේ දොරටුව තනතුරු පිළිබඳ.
45:20 ඒ නිසා ඔබ මාසයේ හත් වන දින ඉටු කළ යුතු ය, අවබෝධයක් හෝ දෝෂය විසින් රවටනු ලැබූ එක් එක් එක් වෙනුවෙන්. ඔබ නිවසේ සඳහා ආශිර්වාදිත පූපය ඔසවා කළ යුතු ය.
45:21 පළමු වන මාසයේ දී, මාසයේ දහහතර වන දින ඔබ වෙනුවෙන් පාස්කු උදාරත්වය විය යුතු ය. දින හතක්, මුහුන් නොදැමූ රොටි අනුභව කළ යුතු ය.
45:22 එදින, කුමරු ඔප්පු කළ යුතු ය, තමා වෙනුවෙන් දේශයේ සියලු ජනතාව වෙනුවෙන්, පාපය සඳහා වස්සෙකු.
45:23 හා දින හතක් උදාරත්වය තුළ, ඔහු සුදෝ පැටවුන් හතක් හා සුදෝ බැටළුවන් සත් සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය ඔප්පු කළ යුතු ය, දින හතක් සඳහා දෛනික, සහ ඔහු-එළු මෙම ඇය එළුවන් අතරින්, පාපය සඳහා දෛනික.
45:24 ඔහු එක් එක් වස්සා සඳහා කිලෝග්රෑම් පූජාව ඔප්පු කළ යුතු ය, බැටළුවෙකු හා කිලෝග්රෑම්, සහ සෑම කිලෝග්රෑම් දහයක් සඳහා තෙල් hin.
45:25 හත් වන මාසයේ දී, මාසයේ පසළොස් වන දින, මෙම solemnities තුළ, ඔහු දින හතක් සඳහා ඉහත කී පරිදි ඉටු කළ යුතු ය, පාප පූජාව සඳහා බොහෝ ලෙස, හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ හා පරිත්යාග හා තෙල් සඳහා ලෙස. "

එසකියෙල් 46

46:1 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "නැගෙනහිර දෙසට පෙනෙන මළුවේ දොරටුව වැඩ සිදු කරන දින හයක් වසා කළ යුතු ය. ඉන්පසු, සබත් දවසේදී, එය විවෘත කළ යුතු ය. පමණක් නොව, නව සඳ දා, එය විවෘත කළ යුතු ය.
46:2 හා කුමරු පිටත සිට ඇතුල් ය, දොරටුවේ වාහල්කඩ යන මාර්ගය, ඔහු දොරටුවේ එළිපත්ත දී නැගී ය. එවිට පූජකයෝ, ඔහුගේ සමූලඝාතනය හා ඔහුගේ සහභාගිකමේ පූජා ඔප්පු කළ යුතු ය. ඔහු දොරටුවේ එළිපත්ත මත අගේ කරනවා ය, පසුව පිටත්. නමුත් දොරටුව සවස් වන තෙක් වසා නොකළ යුතු ය.
46:3 හා දේශයේ සෙනඟ එම දොරටුව අසල අගේ කරනවා ය, සබත් දින හා නව සඳ පායන දවස් මත, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි.
46:4 දැන් මේ සමූලඝාතනය, කුමරු සබත් දවසේදී සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඔප්පු කළ යුතු ය වන, සුදෝ බැටළු පැටවුන් හය විය යුතු ය, හා එක් සුදෝ බැටළුවෙකු.
46:5 පූජාව බැටළුවෙකු එක් කිලෝග්රෑම් දහයක් විය යුතු ය. එහෙත් බැටළු පැටවුන් සඳහා, පූජාව ඔහුගේ අත දෙන්න ය ඕන දෙයක් ද විය යුතු ය. සහ එක් එක් කිලෝග්රෑම් දහයක් සඳහා තෙල් එක් hin තිබිය යුතු ය.
46:6 ඉන්පසු, නව සඳ දා, ඔහු රැළ එක් සුදෝ වසු ඔප්පු කළ යුතු ය. බැටළු පැටවුන් හයක් හා බැටළුවන් දෙකම සුදෝ විය යුතු ය.
46:7 ඔහු එක් එක් වස්සා සඳහා එක් කිලෝග්රෑම් දහයක් පූජාව ඔප්පු කළ යුතු ය, ද බැටළුවෙකු එක් කිලෝග්රෑම් දහයක්. එහෙත් බැටළු පැටවුන් සඳහා, ඔහුගේ අත සොයා සේම එය විය යුතු ය. සහ එක් එක් කිලෝග්රෑම් දහයක් සඳහා තෙල් එක් hin තිබිය යුතු ය.
46:8 හා කුමරු ඇතුළු වනු ඇත විට, දොරටුවේ වාහල්කඩ යන මාර්ගය ඔහුට උදව් කරමු, ඔහු එලෙස ම විසින් යමු.
46:9 හා ඉඩම් ජනතාව solemnities මත සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඇතුළු වනු ඇත විට, යමෙක් උතුරු දොරටුව ඇතුල් වූ නිසා ඔහු අගේ කරනවා විය හැක, දකුණු දොරටුව යන මාර්ගය පිටත් ය. හා යමෙක් දකුණු දොරටුව යන මාර්ගය ඇතුල් උතුරු දොරටුව යන මාර්ගය පිටත් ය. ඔහු දොරටුව මගින් නැවත නොකළ යුතු ය ඔහු ඇතුළු කරන හරහා. වෙනුවට, ඔහු දිශාවට විරුද්ධව සිට එය පිටත් ය.
46:10 නමුත් ඔවුන් අතරේ කුමරු ඔවුන් ඇතුළු කරන විට ඇතුළු වනු ඇත, ඔවුන් පිටත් වන විට ඔහු පිටත් ය.
46:11 හා උත්සව හා වන solemnities තුළ, එක් එක් වස්සා සඳහා එක් කිලෝග්රෑම් දහයක් පූජාව තිබිය යුතු ය, බැටළුවෙකු හා එක් කිලෝග්රෑම් දහයක්. එහෙත් බැටළු පැටවුන් සඳහා, පූජාව ඔහුගේ අත සොයා මෙන් විය යුතු ය. සහ එක් එක් කිලෝග්රෑම් දහයක් සඳහා තෙල් එක් hin තිබිය යුතු ය.
46:12 නමුත් කුමරු සමිඳාණන් වහන්සේට ස්වේච්ඡා සමූලඝාතනය හෝ ස්වේච්ඡා සාමය පූජාවක් ඔප්පු වනු ඇත විට, නැගෙනහිර දෙසට පෙනෙන දොරටුව ඔහුට විවෘත කළ යුතු ය. එවිට ඔහු තම සමූලඝාතනය හා ඔහුගේ සහභාගිකමේ පූජා ඔප්පු කළ යුතු ය, සාමාන්යයෙන් සබත් දවස සිදු කළ ආකාරයටම. ඔහු පිටත් ය, ඔහු පිට වී පසුව ගේට්ටුව වසා කළ යුතු ය.
46:13 සහ දිනපතා ඔහු ඔප්පු කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය ලෙස, එම වයස සුදෝ බැටළු. ඔහු උදෑසන එය සෑම විටම ඔප්පු කළ යුතු ය.
46:14 ඔහු ඊට පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කළ යුතු ය, උදෑසන පසු උදෑසන, කිලෝග්රෑම් එකක් හයවන කොටස, හා තෙල් hin එක් තුනෙන් කොටසක්, සිහින් පිටි සමග මිශ්ර කිරීමට, සමිඳාණන් වහන්සේට පූජාවක් ලෙස, එය නිරන්තර හා සදාකාල ආඥා පනත විසින්.
46:15 ඔහු බැටළු පැටවෙකු හා පූජාව සහ තෙල් ඔප්පු කළ යුතු ය, උදෑසන පසු උදෑසන, සදාකාලික සමූලඝාතනය ලෙස.
46:16 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: කුමරු ඔහුගේ පුත්රයන් ඕනෑම තෑග්ගක් ලබා දෙයි නම්,, එය උරුමය ඔහුගේ පුත්රයන්ට යනවා; ඔවුන් උරුමයක් ලෙස එය හිමි.
46:17 නමුත් ඔහු තම සේවකයන් එක් ඔහුගේ උරුමය සිට උරුමය ලබා දෙයි නම්,, එය ඔහුගේ එකම සකල ලෝකවාසීන්ට වසර තෙක් විය යුතු ය, පසුව එය, කුමරු ආපසු කළ යුතු ය. ඔහුගේ උරුමය ඔහුගේ පුත්රයන්ට යා යුතු ය.
46:18 හා කුමරු බලය මගින් ජනතාවගේ උරුමය සිට ගත යුතු ය, හෝ ඔවුන් සතුව තිබී. වෙනුවට, තම සන්තකයේ, ඔහු තම පුත්රයන්ට උරුමයක් ය, එසේ මාගේ සෙනඟ විසිරී කළ නොහැකි බව, ඔහු සතුව තිබී සිට එක් එක්. "
46:19 ඔහු දොරටුවේ පැත්තේ වූ දොරටුව මා නායකත්වය, පූජකයන්ට ශුද්ධස්ථානයේ සංස්ථාවේ ගබඩාවල ගබඩා බවට, වන උතුරු දෙස බැලූ. හා බටහිර දෙසට verged වන එහි ස්ථානයක් විය.
46:20 ඔහු මට කතා කොට,: "මෙම පූජකයන් වැරදිවලට ​​සඳහා පාපය හා එම පූජාව සඳහා පූජා උයන්න ඇත තැන. මෙහි, ඔවුන් පූජාව උයන්න ය, ඒ නිසා ඔවුන් පිටත අධිකරණයට රැගෙන යන්නේ අවශ්ය නොවන බව, නිසා මිනිස්සු ශුද්ධ විය හැකි බව. "
46:21 ඔහු පිටත අධිකරණයට මට ගියහ, ඔහු අධිකරණයට කොන් හතර විසින් මා වටා නායකත්වය. එවිට, අධිකරණය දෙන කෙළවරේ ටිකක් ආලින්දය විය; ටිකක් ආලින්දය අධිකරණය එක් එක් කෙළවරේ වූ.
46:22 අධිකරණය සතර කොණේ, ටිකක් atriums ස්ථානගත කරන ලදී, දිගින් රියන් හතළිහක්, හා පළල තිස්; හතර එක් එක් එකම පියවරක් විය.
46:23 සියලු වටා තාප්පයක් විය, කුඩා atriums හතර වට. හා මුළුතැන් ගෙවල් සෑම පැත්තටම porticos යටතේ ඉදිකර ඇති බව.
46:24 ඔහු මට කතා කොට,: "මෙය මුළුතැන් ගෙවල් වල ගෙදර, වන සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඇමතිවරු ජනතාව ගොදුරු උයන්න ඇත. "

එසකියෙල් 47

47:1 ඔහු ගෙට දොරටුව මට ආපසු හැරී. එවිට, ජලය පිටතට ගොස්, නිවසේ එළිපත්ත යටතේ සිට, නැගෙනහිර දෙසට. නිවසේ මුහුණ සඳහා නැගෙනහිර දෙස බැලූ. එහෙත් ජලය මාලිගාවේ දකුණු පැත්තේ බැස, පූජාසනයේ දකුණු දෙසට.
47:2 ඔහු මට පිටතට, උතුරු දොරටුව මාර්ගය දිගේ, ඔහු ගේට්ටුවක් පිටත මාර්ගයෙහි මා දෙසට ආපසු හැරී, නැගෙනහිර දෙස බැලූ කළ මාර්ගයෙන්. එවිට, ජලය දකුණු පසින් නාන්නට.
47:3 එවිට ඔහු අත තිබූ කඹය පැවති මිනිසා නැගෙනහිර දෙසට පිටත්, ඔහු එක් දහස් රියන් මැන. ඔහු ඉදිරිපත් මට නායකත්වය, ජල හරහා, මෙම වළලුකර දක්වා.
47:4 නැවතත් ඔහු එක් දහස් මැන, ඔහු ඉදිරිපත් මට නායකත්වය, ජල හරහා, දණ දක්වා.
47:5 ඔහු එක් දහස් මැන, ඔහු ඉදිරිපත් මට නායකත්වය, ජල හරහා, ඉණ දක්වා. ඔහු එක් දහස් මැන, ටොරන්ට් බවට, මම ගමන් කිරීමට නොහැකි වූ හරහා. ජලය සඳහා ගැඹුරු ටොරන්ට් බවට පත් කිරීමට ගොස් ඇති, වන එගොඩ කිරීමට නොහැකි විය.
47:6 ඔහු මට කතා කොට,: "මනුෂ්ය පුත්රය, නිසැකවම ඔබ දැක ඇති. "ඔහු මට පිටතට, ඔහු ටොරන්ට් බැංකු මට ආපසු හැරී.
47:7 මම අවට මා හැරී විට, පුදුමයකි, ටොරන්ට් ඉවුරේ, දෙපස බොහෝ ගස් තිබුණා.
47:8 ඔහු මට කතා කොට,: "මෙම ජලය, වන නැගෙනහිර වැලි hillocks දෙසට පිටතට ගොස්, සහ එම කාන්තාරයේ තැනිතලා කිරීමට බැස, මුහුදු ඇතුළු වනු ඇත, හා පිටතට ගොස් ඇත, හා ජලය සුව වනු ඇත.
47:9 හා ගමන් කරන සියලු ජීවමාන සත්වයන්ට, ඕනෑම තැනක ටොරන්ට් පැමිණි, ජීවත් වනු ඇත. ප්රමාණවත් මත්ස්ය වඩා වනු ඇත, මේ වතුර එහි පැමිණි පසු, ඔවුන් සුව වනු ඇත. අතර, ඔහු සියලු දේ ජීවත් වනු ඇත, එහිදී ටොරන්ට් පැමිණි.
47:10 හා ධීවරයන් මේ වතුර මත නැගී ඇත. දැල් වියළීම වනු ඇත, පවා Engedi සිට Eneglaim කිරීමට. එය තුල මාළු ඉතා විවිධ වනු ඇත: ඉතා විශාල ජනකායක්, මහා මුහුදේ මාළු වැනි.
47:11 එහෙත් එහි වෙරළට හා වගුරු බිම් තුළ, ඔවුන් සුව කළ නොහැකි වනු ඇත. මෙම ලුණු වළවල් බවට පත් වෙයි.
47:12 හා ටොරන්ට් ඉහත, දෙපස එහි බැංකු මත, පළතුරු ගස් සෑම ආකාරයේ නැඟී. ඔවුන්ගේ ශාක පත්ර වැටී නැත, හා ඔවුන්ගේ ඵල කරාවි. සෑම එක් මාසයක් ඔවුන් පළමු පළතුරු පිටතට ගෙන ඇත. සඳහා එහි ජලය ශුද්ධස්ථානයෙන් පිටතට ගොස් ඇත. සහ එහි පලතුරු ආහාර සඳහා වනු ඇත, සහ එහි කොළ වෛද්ය විද්යාව සඳහා වනු ඇත. "
47:13 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි: "මෙම දේශ සීමාවේ ය, ඔබට මේ දේශය උරුම යුතු ය විසින්, ඊශ්රායෙලයේ ගෝත්ර දොළොස අනුව. ජෝසප් ද්විත්ව කොටසක් තිබිය යුතු ය සඳහා.
47:14 ඔබ එය හිමි, ඔහුගේ සහෝදරයා ලෙස සමාන ආකාරයට එක් එක් එක්. මම එය පුරා මගේ අත ඔසවා, මම ඔබේ පියවරුන්ට දෙන්න පිණිස. මෙම ඉඩම් උරුමය ලෙස ඔබ වෙත වැටෙනු ඇත.
47:15 දැන් මේ උතුරු ප්රදේශය දෙසට දේශ සීමාවේ ය, මහ මුහුදේ සිට, Hethlon යන මාර්ගය, Zedad එළඹීමේ දී:
47:16 හමාත්, Berothah, Sibraim, දමස්කයේ දේශ සීමාව හමාත් සීමාවන් අතර වන වන, Ticon නිවසේ, Hauran දේශ සීමාව අසල ඇති වේ,
47:17 හා දේශ සීමා මුහුදේ සිට වනු ඇත, පවා Enon දොරටුව වෙත, දමස්කයේ දේශ සීමාවේ දී, සහ උතුරේ සිට උතුරට, හමාත් දේශ සීමාවේ දී, උතුරු පැත්තේ.
47:18 තව, නැගෙනහිර කලාපයේ Hauran මධ්යයේ සිට වනු ඇත, දමස්කයේ මැද සිට, ගිලියද් මැද සිට, හා ඊශ්රායෙල් දේශය මැද සිට, ජොර්දාන් ගඟෙන්, නැගෙනහිර මුහුදු සීමාව ලකුණු. එසේ ඔබ නැගෙනහිර කලාපයේ මැනීමට ය සඳහා.
47:19 දැන් දකුණු පළාතේ, මෙම මැරිඩියන් දෙසට, තාමාර් සිට වනු ඇත, පවා කාදෙෂ් දී විරෝධය වෝටර්ස් කිරීමට, හා ටොරන්ට් සිට, පවා මහා මුහුදට. මෙම දකුණු පළාතේ වේ, මෙම මැරිඩියන් දෙසට.
47:20 හා මුහුද දෙසට කලාපයේ සෘජුවම දිගටම මහ මුහුදේ සිට එහි සීමා වනු ඇත එක් හමාත් දී එන තුරු. මෙම මුහුදු කලාපය.
47:21 ඔබ ඉශ්රායෙල් ගෝත්ර අනුව ඔබ අතරින් මේ ඉඩම් බෙදා යුතු.
47:22 ඔබ දාදු එය බෙදා යුතු, ඔබ සහ ඔබ එකතු කරනු ඇත සිටින නව පැමිණීම, ඔබේ මධ්යයේ පුතුන් පිළිසිඳගෙන. ඔවුන් ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් අතර දේශීය වශයෙන් ඔබ විය යුතු ය. ඔවුන් ඔබ සමග සන්තකයේ බෙදීමට ය, ඉශ්රායෙල් ගෝත්ර අතරෙහි.
47:23 කුමන හෝ ගෝත්රයේ නව පැමිණීම වනු ඇත, එහි දී ඔබ උන් වහන්සේ වෙත උරුම දෙන්නෙමි, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. "

එසකියෙල් 48

48:1 "තවද මෙම ගෝත්ර නම් වේ, උතුරේ සිට කොටස්, Hethlon මාර්ගය අසල, හමාත් කිරීමට මත දිගින් දිගටම, Enon දොරකඩ, උතුරු දෙසට දමස්කයේ දේශ සීමාව, හමාත් මාර්ගය අසල. හා නැගෙනහිර කලාපය සිට මුහුදු, දාන් සඳහා එක් කොටසක් වනු ඇත.
48:2 දාන් දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, ආෂෙර් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:3 සහ ආෂෙර් දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, නප්තලී සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:4 නප්තලී දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, මනස්සේ සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:5 සහ මනස්සේ දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, එප්රායිම් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:6 එප්රායිම් දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, රූබන් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:7 හා රූබන්ගේ දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, දේශය වෙනුවෙන් එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:8 හා ජුදා දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, පළමු පළතුරු තිබිය යුතු ය, ඔබ වෙන් කොට, විසි පන්දහසක් පළල, හා දිග, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට කොටස් එක් එක් හා සමාන, පවා මුහුදු කලාපය වෙත. හා ශුද්ධස්ථානය එහි මැද වන්නේ ය.
48:9 පළමු පළතුරු, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත වෙන් කොට, විය යුතු ය, දිගින්, විසි පන්දහසක්, හා පළල, දස දහස.
48:10 මෙම පූජකයන්, ශුද්ධස්ථානය පළමු පළතුරු විය යුතු ය: උතුරු දෙසට, දිගින්, විසි පන්දහසක්, හා මුහුද දෙසට, පළල, දස දහස, නමුත් තවත්, නැගෙනහිර දෙසට, පළල, දස දහස, සහ දකුණු දෙසට, දිගින්, විසි පන්දහසක්. සමිඳාණන් වහන්සේගේ ශුද්ධස්ථානය එහි මැද වන්නේ ය.
48:11 ශුද්ධස්ථානය ශාදොක් පුත්රයන්ගෙන් පූජකයන්ට විය යුතු ය, මගේ උත්සව නිරීක්ෂණය මුළා වුණේ නැහැ, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් මුළා ව ගිය කල, ලෙවීවරුන් ද මුළා ව ගිය සේම.
48:12 එබැවින් දේශයේ පළමු පළතුරු ප්රමුඛ, මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ, ලෙවීවරුන්ගේ දේශ සීමාව අසල, ඔවුන් වෙනුවෙන් විය යුතු ය.
48:13 පමණක් නොව, ලෙවීවරුන්, ඒ හා සමානව, තිබිය යුතු, පූජකයන් දේශසීමා අසල, විසි පන්දහසක් දිගින්, දස දහසක් ද, පළල. සමස්ත දිග විසි පන්දහසක් විය යුතු ය, වන අතර, පළල දස දහසක් විය යුතු ය.
48:14 ඔවුන් එය අලෙවි නොකළ යුතු ය, හෝ විනිමය, හා ඉඩම් පළමු පළතුරු මාරු නොකළ යුතු ය. මේ සඳහා සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ශුද්ධ කර ඇත.
48:15 එහෙත් පන්දහසක් ඉතිරි වන බව, විසි පන්දහසක් පළල පිටතට, වාසය සඳහා නගරය හා ඒ අවට ප්රදේශවල සඳහා නගරයෙන් පරුෂ ස්ථානය වනු ඇත. හා නගරය මධ්යයේ විය යුතු ය.
48:16 මෙම සිය මිනුම් විය යුතු ය: උතුරු පැත්තේ, හාරදහස් පන්සියයක්; හා දකුණු පැත්තේ, හාරදහස් පන්සියයක්; හා නැගෙනහිර පැත්තේ, හාරදහස් පන්සියයක්; සහ බටහිර පැත්තේ, හාරදහස් පන්සියයක්.
48:17 නමුත් නගරයේ තදාසන්න විය යුතු ය: උතුරු, දෙසිය පනහක්; හා දකුණු, දෙසිය පනහක්; හා නැගෙනහිර, දෙසිය පනහක්; සහ මුහුද, දෙසිය පනහක්.
48:18 දැන් මොකද දිග පවතිනු ඇත, ශුද්ධස්ථානයේ පළමු පළතුරු අනුව, දස දහසක් නැගෙනහිර, දස බටහිර දහසක්, ශුද්ධස්ථානයේ පළමු පළතුරු පරිදි විය යුතුය. සහ එහි නිෂ්පාදන නගරය සේවය කරන අයගේ පාන් වනු ඇත.
48:19 සහ නගරයේ සේවය කරන අයට සියලු ඉශ්රායෙල් ගෝත්රවලින් ගනු.
48:20 සියලු පළමු පළතුරු, විසි පන්දහසක් වර්ග විසින් විසි පන්දහසක, ශුද්ධස්ථානයේ පළමු පළතුරු ලෙස හා නගරයේ උරුමය ලෙස වෙන් කළ යුතු ය.
48:21 සහ ඉතිරිවන ශුද්ධස්ථානයේ පළමු පළතුරු සෑම කොටසක් ඉවත් හා නගරය සතුව අධිපතියා සඳහා විය යුතු ය, පළමු පලතුරු විසි පන්දහසක කලාපයේ සිට, පවා නැගෙනහිර දේශ සීමා කිරීමට. පමණක් නොව, මුහුදට විසි පන්දහසක කලාපයේ සිට, පවා මුහුදේ දේශ සීමා කිරීමට, ඒ හා සමානව, කුමරු වන කොටස විය යුතු ය. හා ශුද්ධස්ථානයේ පළමු පළතුරු, දේව මාලිගාවේ ශුද්ධස්ථානය, එහි කේන්ද්රය වන්නේ ය.
48:22 දැන් ලෙවීවරුන්ගේ සන්තකයේ, හා නගරයේ සන්තකයේ, වන කුමරු ගේ කොටස් මධ්යයේ ය, ජුදා දේශ සීමාව හා බෙන්ජමින් දේශ සීමාව අතර ඕනෑම, ද, කුමරු අයත් ය.
48:23 හා ගෝත්ර ඉතිරි සඳහා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා බටහිර කලාපය වෙත, බෙන්ජමින් එක කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:24 හා බෙන්ජමින් දේශ සීමාව ප්රතිවිරුද්ධ, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා බටහිර කලාපය වෙත, සිමියොන් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:25 හා සිමියොන්ගේ දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා බටහිර කලාපය වෙත, ඉස්සාකර් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:26 හා ඉස්සාකර් දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා බටහිර කලාපය වෙත, සාබුලොන් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:27 හා සාබුලොන් දේශ සීමාව ඉක්මවා, නැගෙනහිර කලාපයේ සිට, පවා මුහුදු කලාපය වෙත, ගාද් සඳහා එක් කොටසක් තිබිය යුතු ය.
48:28 ගාද් ගෝත්රයේ දේශ සීමාව ඉක්මවා, දකුණු ප්රදේශය දෙසට, මෙම මැරිඩියන් දී, පසුගිය කොටසක් තාමාර් සිට විය යුතු ය, පවා කාදෙෂ් දී විරෝධය වෝටර්ස් කිරීමට, මහා මුහුද ප්රතිවිරුද්ධ උරුමය ලෙස.
48:29 ඔබ ඊශ්රායෙල් ගෝත්ර ගොඩක් විසින් බෙදා යුතු බවට ද ඉඩම්, මෙම ඔවුන්ගේ කොටස් විය යුතු ය, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි.
48:30 මෙම නගරයේ පිටවීම් දොරටු විය යුතු ය: උතුරු කලාපයේ, ඔබ හාරදහස් පන්සියයක් මැන ය.
48:31 නගරයේ දොරටු ඉශ්රායෙල් ගෝත්ර නාම අනුව කළ යුතු ය. උතුරේ සිට දොරටු තුනක් ද ඇති විය යුතු ය: රූබන් එක් දොරටුව, ජුදා එක් දොරටුව, ලෙවී එක් දොරටුව.
48:32 හා නැගෙනහිර කලාපය වෙත, හාරදහස් පන්සියයක් ඇති විය යුතු ය. දොරටු තුනක් ද ඇති විය යුතු ය: ජෝසප් එක් දොරටුව, බෙන්ජමින් එක දොරටුව, දාන් එක් දොරටුව.
48:33 හා දකුණු කලාපයේ, ඔබ හාරදහස් පන්සියයක් මැන ය. දොරටු තුනක් ද ඇති විය යුතු ය: සිමියොන් එක් දොරටුව, ඉස්සාකර් එක් දොරටුව, සාබුලොන් එක් දොරටුව.
48:34 සහ බටහිර කලාපය වෙත, හාරදහස් පන්සියයක් ඇති විය යුතු ය, සහ ඔවුන්ගේ දොරටු තුනක්: ගාද් එක් දොරටුව, ආෂෙර් එක් දොරටුව, නප්තලී එක් දොරටුව.
48:35 පරිධිය ඔස්සේ, දහඅට දහසක් ඇති විය යුතු ය. නගරයේ සහ නම, එදා පටන්, විය යුතු ය: , 'සමිඳාණන් වහන්සේ බව ඉතා ක්රියාත්මක වේ.' "