එස්රා 1

1:1 සයිරස්ගේ පළමු වන අවුරුද්දේ දී, පර්සියානුවන් රජු, සමිඳාණන් වහන්සේ, සයිරස් ආත්මය කළඹා, පර්සියානුවන් රජු, යෙරෙමියා කටින් ද සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය ඉෂ්ට වන බව එසේ. ඔහු හඬ යවා, ඔහු සිය සමස්ත රාජ්යය පුරා, ද ලිඛිතව, කියමින්:
1:2 "සයිරස් මෙසේ කියන, පර්සියානුවන් රජු: සමිඳාණන්, ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ, මට පොළොවේ සියලු රාජ්යයන් මට දී තිබේ, එවිට ඔහු මට ජෙරුසලමේ දී ඔහුට නිවසක් ඉදි කළ යුතු බව මට උපදෙස් දී ඇත, යුදයේ වේ.
1:3 කවුද ඔබ අතර ඔහු සිය සමස්ත ජනතාව වෙතින් වන? ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමඟ විය හැකිය. ඔහු ජෙරුසලමට නඟින්නෙමි ඉඩ, යුදයේ වේ, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඉදි ඉඩ, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි. ඔහු යෙරුසලමේ සිටින දෙවියන් වහන්සේ ය.
1:4 හා සිටින සියලු ඉඩ, ඔවුන් ජීවත් විය හැක ඕනෑම තැනක සියලු ස්ථානවල, ඔහුට සහාය, ඔහු වෙනුවට එක් එක් මිනිසා, රන් රිදී සමඟ, හා භාණ්ඩ හා ගව, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ කිරීමට ස්වේච්ඡාවෙන්ම ඉදිරිපත් කරයි කුමන අමතරව, යෙරුසලමේ දී ඇත. "
1:5 හා ජුදා සිට සහ බෙන්ජමින් සිට පියවරුන්ගේ නායකයන්, ද පූජකයන්, ද ලෙවීවරු ද, කාගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ පිරී විය සියල්ලන්, නැඟිට, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඉදි කිරීමට නඟින්නෙමි පිණිස, වන ජෙරුසලමෙහි සිටි.
1:6 හා සියල්ල වටා රන්, රිදී හා යාත්රා සමග ඔවුන්ගේ අත් උපකාර කළ සියලූ දෙනාට, භාණ්ඩ හා ගව සමග, උපකරණ සමග, ඔවුන් නිදහසේ ඉදිරිපත් වූ ඕනෑම දෙයක් අමතරව.
1:7 ඒ වගේම, සයිරස් රජු, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ යාත්රා ඉදිරිපත්, වන නෙබුකද්නෙශර් යෙරුසලම ගෙන ඇති අතර ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ තබා ඇති.
1:8 දැන් සයිරස්, පර්සියාවේ රජ, Mithredath අතින් මෙම ඉදිරිපත්, භාණ්ඩාගාරික පුත්, ඔහු එම ෂෙෂ්බශර් මෙම කිරා, ජුදා නායක.
1:9 හා මෙය ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව: රන් පාත්ර තිස්, එක් දහස් රිදී භාජන, පිහි විසි නවයක්, රන් කෝප්ප තිස්,
1:10 රිදී කුසලාන දෙවන ආකාරයේ හාරසිය දස, වෙනත් එක් දහස් යාත්රා.
1:11 රන් හා රිදී සියලු යාත්රා පහක් හාරසියයක් විය. ෂෙෂ්බශර් මේ සියලු ගෙන, බබිලෝනියේ transmigration සිට කන්දට අය සමඟ, යෙරුසලමට.

එස්රා 2

2:1 දැන් මේ පළාතේ පුත්රයන්, කරන වහල්භාවයෙන් කන්දට, කවුරුන් නෙබුකද්නෙශර්, බබිලෝනියේ රජු, බබිලෝනියට ගෙන ගිය, ජෙරුසලමට හා ජුදා වෙත ආපසු සිටි, එකිනෙකා තම තමාගේ නුවරට.
2:2 ඔවුන් සෙරුබ්බාබෙල් සමග පැමිණි, ජේෂුවාගේ, නෙහෙමියා, සෙරායා, Reelaiah, මොර්දෙකයි, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, බානාගේ. ඉශ්රායෙල් ජනයාගේ මිනිසුන් සංඛ්යාව:
2:3 පරොෂ්ගේ පුත්රයෝ, දෙදහසක් එකසිය හැත්තෑ දෙකේ.
2:4 ෂෙපටියාගේ පුත්රයෝ, තුන් සියයක් හැත්තෑ දෙකේ.
2:5 Arah පුත්රයන්, හත් සියයක් හැත්තෑපහක්.
2:6 පාහත්-මෝවබ්ගේ පුත්රයන්, ජේෂුවාගේ ද ජෝවාබ්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, දෙදහසක් අටසිය දොළොස්.
2:7 ඊළාම් පුත්රයන්, එක් දහස් දෙසිය පනස් හතර.
2:8 Zattu පුත්රයන්, නවසිය හතළිස් පහක්.
2:9 Zaccai පුත්රයන්, හත් සියයක් හැට.
2:10 බානි පුත්රයන්, හය සියයක් සතළිස් දෙකක්.
2:11 Bebai පුත්රයන්, හය සියයක් විසි තුනක්.
2:12 Azgad පුත්රයන්, එක් දහස් දෙසිය විසි දෙකක්.
2:13 Adonikam පුත්රයන්, හය සියයක් හැට හයක්.
2:14 Bigvai පුත්රයන්, දෙදහසක් පනස් හයක්.
2:15 Adin පුත්රයන්, හාරසිය පනස් හතර.
2:16 ආටෙර්ගේ පුත්රයෝ, හෙසකියා සිටි, අනූ අට.
2:17 Bezai පුත්රයන්, තුන් සියයක් විසි තුනක්.
2:18 Jorah පුත්රයන්, එකසිය දොළහක්.
2:19 හාෂුම්ගේ පුත්රයෝ, දෙසිය විසි තුනක්.
2:20 Gibbar පුත්රයන්, අනු පහ.
2:21 බෙත්ලෙහෙම් පුත්රයන්, එකසිය විසි තුනක්.
2:22 Netophah මනුෂ්යයෝ, පනස් හය.
2:23 අනාතොත්හි මනුෂ්යයෝ, එකසිය විසි අටක්.
2:24 අශ්මාවෙත් පුත්රයන්, හතලිස් දෙක.
2:25 Kiriatharim පුත්රයන්, Chephirah, හා බෙයේරොත්, හත් සියයක් හතළිස් තුනක්.
2:26 රාමා සහ ගෙබා පුත්රයන්, හය සියයක් විසි එක්.
2:27 Michmas මනුෂ්යයෝ, එකසිය විසි දෙකක්.
2:28 බෙතෙල් හා ආයි නගරයේ මිනිසුන්, දෙසිය විසි තුනක්.
2:29 නැතහොත් පුත්රයන්, පනස් දෙක.
2:30 Magbish පුත්රයන්, එකසිය පනස් හයක්.
2:31 අනෙක් ඊළාම් පුත්රයන්, එක් දහස් දෙසිය පනස් පහක්.
2:32 Harim පුත්රයන්, තුන් සියයක් විසි.
2:33 ලොද් පුත්රයන්, Hadid, හා Ono, හත් සියයක් විසිපස්.
2:34 ජෙරිකෝවේ පුත්රයෝ, තුන් සියයක් හතළිස් පහක්.
2:35 Senaah පුත්රයන්, තුන් දහසක් හයසියයක් තිස්.
2:36 පූජකයන්: ජේෂුවාගේ නිවසේ Jedaiah පුත්රයන්, නවසිය හැත්තෑ තුනක්.
2:37 සෑම විටම පුත්රයන්, එක් දහස් පනස් දෙකක්.
2:38 පෂ්හූර් පුත්රයන්, එක් දහස් දෙසිය හතළිස් හත්.
2:39 Harim පුත්රයන්, එක් දහස් දාහතක්.
2:40 ලෙවීවරුන්: ජේෂුවාගේ ද කද්මියෙල් පුත්රයන්, හෝදවියා පුත්රයන්, හැත්තෑ හතර.
2:41 ගී ගයන මිනිසුන්: ආසාප්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, එකසිය විසි අටක්.
2:42 දොරටු පාලකයන්ගේ පුත්රයන්: ෂල්ලුම්ගේ පුත්රයෝ, ආටෙර්ගේ පුත්රයෝ, ටල්මොන් පුත්රයන්, අක්කුබ්ගේ පුත්රයෝ, Hatita පුත්රයන්, Shobai පුත්රයන්: එකසිය තිස් නවයක් සම්පූර්ණයෙන්ම.
2:43 මාලිගාවේ සේවකයෝ: Ziha පුත්රයන්, Hasupha පුත්රයන්, Tabbaoth පුත්රයන්,
2:44 Keros පුත්රයන්, Siaha පුත්රයන්, Padon පුත්රයන්,
2:45 Lebnah පුත්රයන් වූ, Hagabah පුත්රයන්, අක්කුබ්ගේ පුත්රයෝ,
2:46 Hagab පුත්රයන්, Shamlai පුත්රයන්ට, හානාන් පුත්රයන්,
2:47 Giddel පුත්රයන්, Gahar පුත්රයන්, Reaiah පුත්රයන්,
2:48 රෙශීන් පුත්රයන්, Nekoda පුත්රයන්, Gazzam පුත්රයන්,
2:49 උශ්ශා පුත්රයන්, Paseah පුත්රයන්, Besai පුත්රයන්,
2:50 Asnah පුත්රයන්, Meunim පුත්රයන්, Nephusim පුත්රයන්,
2:51 Bakbuk පුත්රයන්, Hakupha පුත්රයන්, Harhur පුත්රයන්,
2:52 Bazluth පුත්රයන්, Mehida පුත්රයන්, හර්ෂ පුත්රයන්,
2:53 Barkos පුත්රයන්, සිසෙරාගේ පුත්රයෝ, Temah පුත්රයන්,
2:54 Neziah පුත්රයන්, Hatipha පුත්රයන්;
2:55 සලමොන්ගේ සේවකයන්ගේ පුත්රයන්ගේ, Sotai පුත්රයන්, Sophereth පුත්රයන්, පේරු පුත්රයන්,
2:56 Jaalah පුත්රයන්, Darkon පුත්රයන්, Giddel පුත්රයන්,
2:57 ෂෙපටියාගේ පුත්රයෝ, Hattil පුත්රයන්, Pochereth පුත්රයන්, Hazzebaim සිටින විය, Ami පුත්රයන්:
2:58 සියලු දේව මාලිගාවේ සේවකයෝ හා සලමොන්ගේ සේවකයන්ගේ පුත්රයන්ගේ, තුන් සියයක් අනූ දෙකක්.
2:59 මෙම Telmelah සිට කන්දට කළ අය වූහ, Telhrsha, කෙරුබ්වරයෙක්, සහ ඒවායේ නම්, හා තවත්. ඔවුන්ගේ පෙළපත් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් බවයි කිරීමට හැකි වූයේ නැත, ඔවුන් ඉශ්රායෙල් ද යන්න:
2:60 Delaiah පුත්රයන්, ටොබියා පුත්රයන්, Nekoda පුත්රයන්, හය සියයක් පනස් දෙකක්.
2:61 එවිට පූජකයෝ, පුත්රයන්ගෙන්: Hobaiah පුත්රයන්, Hakkoz පුත්රයන්, ජාතික බර්ශිල්ලයිගේ පුත්රයන්, කරන බර්ශිල්ලයිගේ දූවරුන්ගෙන් භාර්යාවක පාවාගෙන, , ගිලියද්, සහ ඔවුන්ගේ නාමය ලැබූ.
2:62 තම තමන්ගේ පෙළපත් ලියා උත්සාහ, ඔවුන් එය සොයා ගත්තේ නැහැ, හා ඒ නිසා ඔවුන් පූජක දුරු කරන ලදී.
2:63 සහ කුසලාන දරන්නා ඔවුන් මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ නොකෑ යුතු බව ඔවුන්ට කතා කොට,, පූජකයෙක් එහි පැන නඟින තෙක්, උගත් හා පරිපූර්ණ.
2:64 එකට එක් විය සමස්ත සමූහයක් හතළිස් දෙදහසක් තුන් සියයක් හැටකි,
2:65 ඔවුන්ගේ පිරිමි හා කාන්තා සේවකයන් ඇතුළු නැහැ, හත්දහස් තුන්සිය තිස් හත් දෙනෙක් සිටියා අතරින්. හා මේ අතර මිනිසුන් හා ගායනය කාන්තාවන් ගායනා කරන ලදී, දෙසියය.
2:66 ඔවුන්ගේ අශ්වයෝ හත්සිය තිස් හය දෙනෙකු; ඔවුන්ගේ කොටළුවන් දෙසිය හතළිස් පහක් තිබුණා;
2:67 ඔටුවෝ හාරසිය තිස් පහක් විය; බූරුවන් හය හත්සියයක් විසි විය.
2:68 හා පියවරුන් අතර නායකයන් සමහර, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ පැමිණි විට, යෙරුසලමේ අතර එය, නිදහසේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව මේ සමහර ඉදිරිපත්, එහි පිහිටීම දී එය ඉදි කිරීම සඳහා.
2:69 ඔවුන් තම හැකියාව අනුව වැඩ වියදම් දුන්: රන් කාසි හැට එක් දහසක්, පන්දහසක් රිදී minas, හා එක් සියයක් පූජක වස්ත්ර.
2:70 එබැවින්, පූජකයන් ද ලෙවීවරුන්, ජනතාවගේ හා සමහර, හා ගායනය මිනිසුන්, හා දොරටු පාලකයෝ, හා දේව මාලිගාවේ සේවකයෝ ඔවුන්ගේ නගරවල ජීවත්, ද සියලු ඉශ්රායෙල් ඔවුන්ගේ නගරවල ජීවත්.

එස්රා 3

3:1 හා දැන් හත් වන මාසයේ පැමිණි, හා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ තම තමන්ගේ නගරවල සිටි. ඉන්පසු, ජනතාව එක් රැස් කරන, එක් මිනිසෙකුට සමාන, යෙරුසලමේ.
3:2 හා ජේෂුවාගේ, Jozadak පුත්, ඔහුගේ සහෝදරයන් සමඟ නැඟිට, පූජකයන්. හා සෙරුබ්බාබෙල්, ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත්, ඔහුගේ සහෝදරයන් සමඟ නැඟිට. ඔවුන් ඉශ්රායෙල් දෙවියන් වහන්සේගේ පූජාසනයක් ඉදි, ඔවුහු එහි දවන පූජා පිණිස, මෝසෙස්ගේ ව්යවස්ථාවලියෙහි ලියා ලැබුවා සේම, දෙවියන් වහන්සේට කැප වූ මනුෂ්යයා.
3:3 දැන් ඔවුන් එහි කඳවුරු මත දෙවියන් වහන්සේගේ පූජාසනය පිහිටුවා, දුරින් එය සියලු අවට බිම් ජනතාව තබා ඇති අතර. ඔවුහු එහි සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය ඉදිරිපත්, උදේ සවස.
3:4 ඔවුන් කූඩාරම් උදාරත්වය තබා, එය ලියන ලද්දේ මෙන්, හා සාමය එක් එක් දවසේ සමූලඝාතනය, මෙම ශික්ෂා පදය අනුව, එහි කාලය තුළ එක් එක් දවසේ වැඩ කටයුතු.
3:5 මෙම පසු, ඔවුන් නිරන්තරයෙන් සමූලඝාතනය ඉදිරිපත්, කැප වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු solemnities මත ලෙස නව සඳ පායන දවස් මත බොහෝ ලෙස, එම සියළු මත ස්වේච්ඡා තෑගි සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කරන විට.
3:6 හත් වන මාසයේ පළමු වන දින සිට, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත දවන ලබා දීමට ආරම්භ. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ තවමත් ආරම්භ කර නැත.
3:7 ඒ නිසා ඔවුන් කපා අයට මුදල් ලබා දුන්නා හා ගල් තබා. ඒ වගේම, ඔවුන් ආහාර ලබා දුන්, සහ බීම, හා තෙල් මිල්කොම්ටත් සහ Tyrians කිරීමට, ඔවුන් කිහිරි ලී ගෙන ඇති බව එසේ, ලෙබනනයේ සිට ජොප්පාවට දී මුහුදු, සයිරස් විසින් ඔවුන් අණ කළ දේ අනුව, පර්සියානුවන් රජු.
3:8 ඉන්පසු, යෙරුසලමේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ තම පැමිණීමත් දෙවන වසරේ දී, දෙවන මාසයේදී, සෙරුබ්බාබෙල්, ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත්, හා ජේෂුවාගේ, Jozadak පුත්, ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් හා ඉතිරි, පූජකයන්, ද ලෙවීවරු ද, හා වහල්භාවයෙන් ජෙරුසලමට පැමිණි සියලු, ආරම්භ, ඔවුන් ලෙවීවරුන් පත්, අවුරුදු විස්සක් හා හා පුරා, සමිඳාණන් වහන්සේ වැඩ ඉක්මන්.
3:9 ජේෂුවාගේ ද ඔහුගේ පුත්රයන් ද සහෝදරයන් ද සහ, කද්මියෙල් සහ ඔහුගේ පුත්රයන්, යූදා සහ පුත්රයෝ, එක් මිනිසෙකුට සමාන, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ දී වැඩ කළ අයට වඩා භාර පිණිස එසේ නැගී: Henadad පුත්රයන්, සහ ඔවුන්ගේ පුතුන්, ඔවුන්ගේ සහෝදරයන්, ලෙවීවරුන්.
3:10 හා ඉදි කරන්නන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ආරම්භ කළ විට, පූජකයන් හොරණෑ පොරොවන සිටගෙන, ද ලෙවීවරු ද, ආසාප්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, අත්තල් සමඟ සිටගෙන, ඔවුන් දාවිත්ගේ අතින් දෙවියන් වහන්සේට ප්රශංසා කරන පිණිස, ඉශ්රායෙල් රජ.
3:11 ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ගීතිකා හා පාපෝච්චාරණයට සමග එක්ව ගායනා: "ඔහු හොඳ සඳහා. ඔහුගේ දයාව එසේ ම සදාකාලික වහන්සේ ඉශ්රායෙල් කෙරෙහි ය. "එවිට, මුළු සෙනඟ ද සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ප්රශංසා කරමින් මහා ඝෝෂාව සමග කෑ, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ආරම්භ කර ඇති නිසා.
3:12 හා පූජකයන් ද ලෙවීවරුන් බොහෝ, සහ පියවරුන්ගේ ද ප්රජා මූලිකයෝ ද එහි නායකයන්, හිටපු පන්සල සියැසින් දුටු අය, දැන් මෙම විහාරස්ථානය ආරම්භ කර, ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියේ විය විට, මහා හඬින් හඬා. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකුට, ප්රීතියෙන් කෑ, ඔවුන්ගේ හඬට ඔසවා.
3:13 ඕනෑම කෙනෙකුට ප්රීතිය ඝෝෂාව හඬ අතර වෙනස හඳුනා හැකි හෝ, හා ජනතා හැඬීමේ හඬ. මහා ඝෝෂාව බවට මිශ්ර ජනතාවගේ කෑ ගසමින් සඳහා, හා හඬ දුර සිට විභාග කරන ලද්දේ.

එස්රා 4

4:1 දැන් යූදා සහ බෙන්ජමින් සතුරන් වහල්භාවයෙන් පුත්රයන් වහන්සේට මාලිගාවක් ගොඩනඟන්නට බව ඇසූ, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි.
4:2 ඉතිං මොක ද, අසල සෙරුබ්බාබෙල් සහ පියවරුන් නායකයන් වෙමින්, ඔවුන් ඔවුන්ට කතා කොට,: "අපි ඔබ සමඟ ගොඩනගමු, අපි ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ සොයන සඳහා ඔබ මෙන්. '' මෙන්න, අපි Esarhaddon වන දින සිට ඔහුට ගොදුරු බිලිපූජාවක් ඇත, අසිරියාවේ රජ, අප මෙහි ගෙන. "
4:3 හා සෙරුබ්බාබෙල්, හා ජේෂුවාගේ, ඉශ්රායෙල් පියවරුන්ගේ නායකයන් ඉතිරි ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඔබ අප සමඟ අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ඉදි කිරීමට සඳහා නොවේ. වෙනුවට, අපි පමණක් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත අපේ දෙවි ගොඩනැගිය යුතු ය, හුදෙක් සයිරස් ලෙස, පර්සියානුවන් රජු, අපට අණ කර ඇත. "
4:4 එබැවින්, එය, දේශයේ සෙනඟ ජුදා ජනතාව අතට බාධා සිදු වුණ, ඔවුන් ගොඩනැගිල්ල ඔවුන් කැළඹී.
4:5 එවිට ඔවුන්ට විරුද්ධව උපදේශකයන් කුලියට ගත්, ඔවුන් සයිරස් සියලු දින තුළ ඔවුන්ගේ සැලැස්ම එරෙහිව තර්ක පිණිස, පර්සියාවේ රජ, පවා දාරියුස් රජුගේ තෙක්, පර්සියානුවන් රජු.
4:6 ඉතිං මොක ද, අහෂ්වේරොෂ් රජ සමයේ,, ඔහුගේ පාලනයේ මුල දී, ජුදා ද ජෙරුසලමේ වැසියන් ද විරුද්ධ ව චෝදනාවක් එල්ල කරන ලියා.
4:7 ඉතිං මොක ද, අර්තක්ෂස්තා වන දින තුළ, Bishlam, Mithredath, හා Tabeel, සහ ඔවුන්ගේ සභාව තුළ සිටින වෙනත් අය අර්තක්ෂස්තා ලියා, පර්සියානුවන් රජු. දැන් චෝදනාවක් ලිපිය සිරියැක් ලියා, හා සිරියානු භාෂාවෙන් කියවීමට වෙමින්.
4:8 Rehum, ආඥාපති, හා Shimshai, විනයධරයා, ජෙරුසලමේ සිට අර්තක්ෂස්තා රජු එක් ලිපියක් ලීවේ, මේ ආකාරයට:
4:9 "Rehum, ආඥාපති, හා Shimshai, විනයධරයා, සහ ඔවුන්ගේ උපදේශකයන් ඉතිරි, විනිසුරුවන්, සහ පාලකයන්, නිලධාරීන්, පර්සියාවේ සිට එම, Erech සිට, බබිලෝනියේ සිට, සූසා සිට, මෙම Dehavites, හා Elamites,
4:10 හා ජාතීන් ඉතිරි, උදාර තේජාන්විත Osnappar මාරු සහ සමාරියේ නගරවල හා සාමය ගඟ හරහා ප්රදේශ ඉතිරි ජීවත් වීමට ඇති කවුරුන්:
4:11 අර්තක්ෂස්තා රජු. (මෙම ලිපියේ පිටපතක් වේ, ඔවුන් ඔහු වෙත යැවී ය.) ඔබේ සේවකයන්, ගඟ හරහා සිටින මිනිසුන්, සුභ පැතුම් යැවීමට.
4:12 එය රජුට ප්රසිද්ධ වෙමු, ජුදෙව්වරුන්ට, ඔබ අප වෙත කන්දට, යෙරුසලමේ පැමිණ ඇති, කැරලිකාර හා වඩාත්ම දුෂ්ට නගරය, ඔවුන් ගොඩ කරන, එහි කොටු පවුරු ඉදිකිරීම හා බිත්ති අලුත්වැඩියා.
4:13 දැන් එය රජු දන්නා ඉඩ දෙන්න, නම් මේ නගරයේ ඉදි කර ඇති බව ඇත, සහ එහි බිත්ති අලුත්වැඩියා, ඔවුන් ගෞරව ප්රණාමය පුද නැහැ, හෝ බදු, හෝ වාර්ෂිකව ආදායම්, මෙම පාඩුව පවා රජවරුන් බලපානු ඇත.
4:14 හැබැයි, අපි ගෙදර දී අනුභව ඇති ලුණු සිහිපත්, අපි එය රජු බැලීමට අපරාධ හානියක් බව විශ්වාස කිරීමට හේතු නිසා, ඒ නිසා අපට රජු වෙත යවා සහ වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇති,
4:15 ඔබ ඔබේ පියවරුන්ගේ ඉතිහාස පොත් සෙවීමට පිණිස, ඔබ වාර්තා ලියා විය හැක, ඔබ මේ නගරය කැරලිකාර නගරය බව ඔබ දන්නවා ඇති, එය රජවරුන් සහ පළාත් හානිකර බව, හා පෞරාණික දින සිට එය තුල යුද්ධ උසිගැන්වීම් බව. ද වන නිසා, නගරය ම විනාශ විය.
4:16 අප රජු වෙත වාර්තා නම් මෙම නගරය ඉදි කර ඇති බව ඇත, සහ එහි බිත්ති අලුත්වැඩියා, ඔබ ගඟ හරහා උරුමය නැත ඇත. "
4:17 රජු Rehum කිරීමට වචනය යවා, ආඥාපති, හා Shimshai කිරීමට, විනයධරයා, සහ ඔවුන්ගේ සභාවේ සිටි සෙසු, සමාරියේ වැසියන්ට, හා අන් අයට ගඟ හරහා, සුභ පැතුම් හා සාමය ඉදිරිපත්.
4:18 "මෙම චෝදනාව, ඔබ අප වෙත යවා ඇත, මට කලින් හඬනගා කියවන කර ඇත.
4:19 එය මා විසින් අණ කරන ලදී, ඔවුන් සොයා මේ නගරය බව සොයා, පෞරාණික දින සිට, රජවරුන් විරුද්ධ ව කැරලි ගසා ඇත, හා seditions හා සටන් එය තුල උසිගැන්වීම් කර ඇති බව.
4:20 එවිට ද, යෙරුසලමේ ඉතා ශක්තිමත් රජවරුන් වී තිබේ, ගඟ හරහා වන සමස්ත කලාපය පාලනය කළ. ඔවුන් ද ගෞරවය ගෙන ඇති, හා බදු, සහ ආදායම්.
4:21 එබැවින් දැන්, වාක්යය සවන්: ඒ මිනිස්සු තහනම්, මෙම නගරය ඉදි නොවන විය හැකි බව ඒ නිසා, සමහර විට තෙක් මා වෙතින් ඉදිරි නියෝග තිබිය හැකි.
4:22 එය දැක ඔබ මෙම කාර්යය ඉටු නොසැලකිලිමත් නොවන බව, වෙනත් ආකාරයකින්, ටිකෙන් ටික, නපුරු රජවරුන් එරෙහිව ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත. "
4:23 ඒ නිසා, අර්තක්ෂස්තා රජු අනු දැනුම පිටපතක් Rehum පෙර කියවා, ආඥාපති, හා Shimshai, විනයධරයා, සහ ඔවුන්ගේ උපදේශකයන්. ඔවුන් ජෙරුසලමට කඩිමුඩියේ ගියේ ය, යුදෙව්වන්ට. ඔවුන් බලය හා ශක්තිය ඔවුන්ට තහනම්.
4:24 එවිට ජෙරුසලමෙහි සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ වැඩ බාධා ඇති විය, එය දාරියුස් රජුගේ දෙවන වසර වන තෙක් නැවත ආරම්භ කළේ නැත, පර්සියානුවන් රජු.

එස්රා 5

5:1 දැන් හග්ගයි, දිවැසිවරයා, හා සෙකරියා, ඉද්දෝගේ පුත්, ජුදයේ සහ යෙරුසලමේ සිටි යුදෙව්වන්ට අනාවැකි, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දිවැස් වැකි.
5:2 එවිට, සෙරුබ්බාබෙල්, ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත්, හා ජේෂුවාගේ, Jozadak පුත්, දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර යෙරුසලමේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළේය. දෙවියන් වහන්සේ දිවැසිවරුන් ඔවුන් සමඟ සිටි, ඔවුනට සහාය.
5:3 ඉන්පසු, එම අවස්ථාවේදී ම, Tattenai, ගඟ ඔබ්බට ආණ්ඩුකාර ව සිටි, හා Shetharbozenai, සහ ඔවුන්ගේ උපදේශකයන් ඔවුන් වෙත පැමිණි. ඔවුන් ඔවුන්ට මේ ආකාරයෙන් කතා: "ඔබ උපදෙස් ලබා දී ඇත, ඔබ මෙම නිවාස ඉදිකිරීමට සහ එහි බිත්ති අලුත්වැඩියා කරන පිණිස?"
5:4 අපි ඔවුන් එම ගොඩනැගිල්ල ආරම්භකයෝ සිටි මිනිසුන් නම් ලබා දීම මගින් මෙම ප්රතිචාර.
5:5 නමුත් ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් යුදෙව්වන් වැඩිහිටියන්ට පිහිටුවන ලදී, එසේ ඔවුන් බාධා කිරීමට නොහැකි විය. එය මේ සම්බන්ධයෙන් දාරියුස් වෙත යොමු කළ යුතු යැයි තීරණය කරන ලදී, එවිට ඔවුන් ඒ චෝදනාව එරෙහිව ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න ලබා දෙන.
5:6 එම ලිපිය ලබා Tattenai පිටපතක්, ගඟ ඔබ්බට කලාපයේ ආණ්ඩුකාරයා, හා Shetharbozenai, ඔහුගේ උපදේශකයන් සහ, ගඟ ඔබ්බට සිටි පාලකයන්, දාරියුස් රජු එවූ.
5:7 ඔවුන් උන් වහන්සේ එවා වදාළ වචනය මේ ආකාරයට ලියා: "දාරියුස් කිරීම, සාමය රජු.
5:8 එය රජුට ප්රසිද්ධ වෙමු, අපි ජුදයේ පළාතට ගිය, උතුම් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට, ඔවුන් රළු ගල් ගොඩ කරන, හා දැව සමග බිත්ති බවට නියම. හා මෙම කාර්යය අනලස්ව ගොඩනගා කොට ඇත, එය ඔවුන්ගේ අතින් වැඩි.
5:9 එබැවින්, අපි එම වැඩිහිටි ප්රශ්න, අපි මේ ආකාරයට කතා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: 'කවුද ඔබට බලය ලබා දුන්නේ, ඔබ මෙම නිවාස ඉදිකිරීමට සහ මෙම බිත්ති අලුත්වැඩියා කරන පිණිස?'
5:10 නමුත් අපි ඔවුන් ඔවුන්ගේ නම් අවශ්ය, අපි ඔබ වෙත වාර්තා පිණිස. අපි ඔවුන්ගේ මිනිසුන් නම් ලියා ඇති, ඔවුන් අතර නායකයන් සිටින අය.
5:11 එසේ නම් ඔවුන් මේ ආකාරයට අපට වචනයක් ප්රතිචාර, කියමින්: 'අපි, අහස හා පොළොව දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයන්. අප මේ අවුරුදු බොහෝ ඉදිකර තිබූ බවට කෝවිල ගොඩනැගීම වේ, ඉශ්රායෙල් මහ රජු ඉදි කිරීම සහ ඉදි වූ.
5:12 නමුත් පසුව, අපේ පියවරුන් උදහසට ස්වර්ගයේ දෙවි කෝප කරවන ලද, ඒ නිසා ඔහු නෙබුකද්නෙශර් අතට ඔවුන් පාවා දුන් සේක, බබිලෝනියේ රජු, කල්දිය. ඔහු මෙම නිවෙස විනාශ, ඔහු බබිලෝනියට එහි ජනතාව මාරු.
5:13 ඉන්පසු, සයිරස්ගේ පළමු වන අවුරුද්දේ දී,, බබිලෝනියේ රජු, සයිරස් රජු ආඥාවක් නිකුත්, එසේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ මාලිගාව ඉදි කරන බව.
5:14 හා දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ රන් රිදී භාජන, වන නෙබුකද්නෙශර් යෙරුසලමේ බව මාලිගාවේ සිට ගත්, හා ඔහු බබිලෝනියේ පන්සලට ගසාගෙන තිබේ, සයිරස් රජු බැබිලෝනියේ දේව මාලිගාවෙන් පිටතට ගෙන, ඔවුන් එම ෂෙෂ්බශර් නමින් එක් ලබා දෙන ලදී, ඔහු ද ආණ්ඩුකාරයා ලෙස පත් කළ.
5:15 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "මේ යාත්රා ගන්න, සහ යන්න, හා යෙරුසලමේ බව දේව මාලිගාවේ දී ඔවුන් සකස්. දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ එහි තැන ඉදි කළ යුතුයි. "
5:16 හා ඒ නිසා මෙම ෂෙෂ්බශර් එම පසුව පැමිණ යෙරුසලමේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ අත්තිවාරම් සකස්. ඒ කාලයේ සිට, මේ වන තුරු පවා, එය ඉදි කොට ඇත, එය අවසන් නැත. ''
5:17 දැන් නම්, එය රජුට හොඳ පෙනේ නම්,, ඔහු රජුගේ පුස්තකාලයේ සොයා බලමු, බබිලෝනිය වේ, එය සයිරස් රජු විසින් නියෝග කරන ලදී යන්න බැලීමට, යෙරුසලමේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ඉදි කළ යුතු බව. හා රජුගේ කැමැත්ත මේ පිළිබඳව අපට යැවිය හැකිය. "

එස්රා 6

6:1 එවිට දාරියුස් රජු උපදෙස්, ඔවුන් බබිලෝනියේ තැන්පත් බව පොත් පුස්තකාලය තුල සොයා.
6:2 හා Ecbatana දී එහි තිබී, මාධ්ය පළාතේ බලකොටු ස්ථානය වන වන, එක් පරිමාව, හා මෙම වාර්තාව එය ලියා තිබිණි:
6:3 "සයිරස් රජුගේ පළමු වන අවුරුද්දේ දී, රජු සයිරස් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව තීන්දු, යෙරුසලමේ අතර එය, ඔවුන් ගොදුරු ගිනි තබා ස්ථානයේ ඉදි කළ යුතු ය, රියන් හැටක් පමණ උසට රියන් හැටක් පළල සහාය වන ලෙස ඔවුන් පදනම් සකස් කළ යුතු බව,
6:4 රළු ගල් පේළි තුනක්, නම් නව දැව පේළි ඇති වන ලෙස, හා වියදම් රජුගේ මාලිගාවේ සිට ලබා දිය යුතු බවට.
6:5 නමුත් ඒවගේම, දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ රන් රිදී භාජන කරමු, නෙබුකද්නෙශර් යෙරුසලම දේව මාලිගාවේ ලබාගත්, හා ඔහු බබිලෝනියට ගෙන, යථා තත්ත්වයට පත් හා ජෙරුසලමේ දේව මාලිගාවේ ආපසු සිදු කළ, ඔවුන්ගේ ස්ථානය, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ තැන්පත් කර තිබූ ලෙසම.
6:6 එබැවින් දැන්, Tattenai ඉඩ, ගඟ ඔබ්බට වන කලාපයේ ආණ්ඩුකාර, Shetharbozenai, ඔබේ උපදේශකයන්, ගඟ ඔබ්බට සිටින පාලකයන්, මෙතෙක් ඔවුන් කෙරෙන් ඉවත්,
6:7 හා යුදෙව්වන් ආණ්ඩුකාරයාට හා ඔවුන්ගේ ප්රජා මූලිකයන් ද වෙත නිකුත් කිරීමට දෙවියන් වහන්සේගේ මෙම විහාරස්ථානය ඉඩ, ඔවුන් එහි සිදු දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ගෙට ගොඩ පිණිස.
6:8 තව, එය බර්ග්මාන් යුදෙව්වන් එම පූජකයන් විසින් සිදු කළ යුතු දේවල් ලෙස මා විසින් උපදෙස් දී ඇති, දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ඉදි කළ පිණිස, විශේෂයෙන්, රජුගේ භාණ්ඩාගාරයට සිට, බව ය, ගඟ ඔබ්බට කලාපයේ සිට ගෙන වන ගෞරවය සිට, වියදම් අකුරටම ඒ මිනිස්සු ලබා දිය යුතු ය, වැඩ වැලැක්වීමක් නොවන පිණිස.
6:9 එහෙත් එය අවශ්ය විය හැකි නම්, පැටවුන් ද ඉඩ, හා බැටළු පැටවුන්, ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට දවන හා එළු, ධාන්ය සමග, ලුණු, වයින්, හා තෙල්, යෙරුසලමේ සිටින පූජකයන්ගේ පතා අනුව, එක් එක් දිනකට ඔවුන්ට ලබා දිය, කිසිම දෙයක් කිසිම පැමිණිල්ලක් ද ඇති විය හැක බව එසේ.
6:10 එවිට ඔවුන් ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට oblations ඔප්පු කරමු, ඔවුන් රජුගේ ජීවිතය සඳහා සහ ඔහුගේ පුත්රයන් ජීවිත වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරමු.
6:11 එබැවින්, ආඥාව මා විසින් ඉදිරියට නියම කර ඇත, ඉතින් එතකොට, මෙම නියෝගය වෙනස් වනු ඇත ඕනෑම මිනිසෙක් එහි විය නම්, කදම්බ සිය නිවස ගෙන කළ යුතු ය, එය පිහිටුවා ගත යුතු ය, ඔහු එය ඇණ ගසනු කළ යුතු ය. එවිට ඔහුගේ නිවසේ රාජසන්තක කළ යුතු ය.
6:12 එබැවින්, එහි ජීවත් ඔහුගේ නම හේතු වී තිබේ කරන දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ ව සටන් කිරීමට ඔවුන් අතින් පුලුල් වනු ඇත හෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ගෙට විනාශ කිරීමට කරන ඕනෑම රාජ්යයන් හෝ ජනතාව විනාශ විය හැක, යෙරුසලමේ අතර එය. මම, දාරියුස්, ආඥාව තහවුරු කර ඇති, මා අකුරටම ඉටු කළ යුතු ප්රාර්ථනා කරමි. "
6:13 එබැවින්, Tattenai, ගඟ ඔබ්බට කලාපයේ ආණ්ඩුකාරයා, හා Shetharbozenai, ඔහුගේ උපදේශකයන් සහ, දාරියුස් උපදෙස් දේ රජු අනුව, ඉතා උනන්දුවෙන් එම ක්රියාත්මක.
6:14 එවිට ජුදෙව්වරු ප්රජා මූලිකයන් හා සැප සම්පත් භුක්ති ලදී ගොඩ, හග්ගයි මේ අනාවැකිය අනුව, දිවැසිවරයා, හා සෙකරියා, ඉද්දෝගේ පුත්. ඔවුන් ගොඩනඟා ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝගයක් විසින් ඉදිකරන, හා සයිරස් සහ දාරියුස් රජුගේ නියෝගය, මෙන්ම අර්තක්ෂස්තා, පර්සියානුවන් රජවරුන්.
6:15 ඔවුන් අදාර් මාසයේ තුන්වැනි දිනය දෙවිගේ ගෘහය අවසන්, වන රජු දාරියුස් රජුගේ හයවන අවුරුද්දේ විය.
6:16 ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් එවිට, පූජකයන්, ද ලෙවීවරු ද, සහ transmigration පුත්රයන්ගේ ඉතිරි ප්රීතියෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ කැප කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වූ.
6:17 ඔවුන් ඉදිරිපත්, දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව කැප සඳහා, එකසිය පැටවුන්, දෙසිය බැටළුවන්, හාරසිය බැටළු පැටවුන්, සහ, සියලු ඉශ්රායෙල් සඳහා පාප පූජාවක් ලෙස, එළුවන් අතරින් දොළොස් දෙනා එළුවන්, ඉශ්රායෙල් ගෝත්ර සංඛ්යාව අනුව.
6:18 ඔවුහු තම කොට්ඨාශ බවට පත් පූජකයන්, ඔවුන්ගේ හැරීම් බවට ද ලෙවීවරුන්, යෙරුසලමේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය වැඩි, මෝසෙස්ගේ පොතෙහි ලියා ලැබුවා සේම.
6:19 එවිට transmigration ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් පාස්කුව, පළමු වන මාසයේ දහහතර වන දින.
6:20 පූජකයන් ද ලෙවීවරුන් සඳහා එකක් ලෙස පවිත්ර කර ඇත. සියලු transmigration සියලු පුත්රයෝ සඳහා පාස්කු ගිනි තබා ගැනීම සඳහා පවිත්ර, හා ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් සඳහා, පූජකයන්, හා තමන් සඳහා.
6:21 ඉශ්රායෙල් සහ පුත්රයෝ, මෙම transmigration සිට ආපසු ගෙන සිටි, පොළොවේ විජාතීන් ක්ලේෂයන් වෙතින් ඔවුන්ට වෙන් වී සිටින සියලු දෙනා, ඒ නිසා ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ උත්සාහ හැකි බව, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි, කා
6:22 ප්රීතියෙන් දින හතක් නුමුහුන් රොටි උදාරත්වය තබා. සමිඳාණන් වහන්සේ ද ඔවුන් ප්රීති සෑදූ සඳහා, ඔහු ඔවුන්ට Assur රජුගේ සිත පරිවර්තනය කර, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ වැඩ ඔවුන්ගේ අත් උදව් කරන බව එසේ, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි.

එස්රා 7

7:1 දැන් ඒ දේවල් සිදු වූ පසු, අර්තක්ෂස්තා රජ සමයේ,, පර්සියානුවන් රජු, එස්රා, සෙරායා පුත්, අශරියා පුත්, හිල්කියාගේ පුත්,
7:2 ෂල්ලුම්ගේ පුත්, ශාදොක් පුත්, අහිතුබ්ගේ පුත්,
7:3 අමරියා පුත්, අශරියා පුත්, Meraioth පුත්,
7:4 Zerahiah පුත්, Uzzi පුත්, Bukki පුත්,
7:5 Abishua පුත්, පිනෙහාස් පුත්, එලෙයාසර් පුත්, ආරොන්ගේ පුත්, මුල සිට පූජක,
7:6 මෙම එස්රා එකම, බබිලෝනියේ සිට කන්දට; ඔහු මෝසෙස්ගේ ව්යවස්ථාව තුළ භාෂා ගණනක ප්රවීණතාවය ඇති විනයධරයා විය, වන දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ඉශ්රායෙල් දුන්. එවිට රජ ඔහුට ඔහුගේ සෑම පෙත්සමක් ලබා. සමිඳාණන් වහන්සේගේ අතට, තම දෙවි, ඔහු අවසන්.
7:7 හා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ යම්, සහ පූජකයන් පුත්රයන්ගෙන්, ද ලෙවීවරුන් ද පුත්රයන්ගෙන්, හා ගායනය මිනිසුන් වෙතින්, හා දොරටු පාලකයෝ සිට, හා දේව මාලිගාවේ සේවකයෝ සිට ජෙරුසලමට ඔසවාගත්, අර්තක්ෂස්තා රජුගේ සත් වන අවුරුද්දේ දී.
7:8 ඔවුන් පස් වන මාසයේ දී ජෙරුසලමට පැමිණ, රජුගේ එම සත් වන අවුරුද්දේ දී.
7:9 පළමු වන මාසයේ පළමු වන දවසේ දී, ඔහු බැබිලෝනියේ සිට නඟින්නෙමි ආරම්භ, හා පස් වන මාසයේ පළමු වන දින, ඔහු උන් වහන්සේ ජෙරුසලමට පැමිණ. ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් අතට සඳහා ඔහු අවසන් විය.
7:10 එස්රා හදවත සූදානම් කිරීම සඳහා, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ නීතිය සොයන්න පිණිස, එම හේතුව නිසා ඔහු ඉශ්රායෙල්හි ශික්ෂා පදය හා විනිශ්චය තබා ඉගැන්වීමට හැකි.
7:11 දැන් මේ අනු දැනුම ලිපියේ පිටපතක් වේ, අර්තක්ෂස්තා රජු එස්රා දුන්, පූජක, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචන හා ශික්ෂා පද හා ඊශ්රායෙල් ඔහුගේ උත්සව විනයධරයෙක් හොඳින් උගන්වා:
7:12 "අර්තක්ෂස්තා, රජුන්ගෙත් රජු, එස්රා කිරීමට, පූජක, ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය ඉතා උගත් විනයධරයා: සුබපැතුමක්.
7:13 එය මා විසින් නියම කර ඇත, කවරෙකු වුව ද ප්රාර්ථනා බව, ඉශ්රායෙල් ජනයා ද මාගේ රාජ්යයෙහි තුළ සිය පූජකයන් ද ලෙවීවරුන් ද අතර, ජෙරුසලමට ගොස්, ඔබ සමඟ යන්න පුළුවන්.
7:14 ඔබ රජුගේ මුහුණ සහ ඔහුගේ උපදේශකයන් හතේ සිට යවා ඇති බව සඳහා, ඔබ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය විසින් ජුදයේ සහ යෙරුසලම වෙත පිණිස, ඔබේ අතේ,
7:15 ඔබ රන් හා රිදී රැගෙන පිණිස, මෙය වෙත රජු සහ ඔහුගේ උපදේශකයන් නිදහසේ ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි ඉදිරිපත් කර ඇත, කාගේ මණ්ඩපය ජෙරුසලමෙහි.
7:16 සියලු රන් හා රිදී, ඔබ බබිලෝනියේ සමස්ත පළාතේ සොයා තරම්, හා වන ජනතාව ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ, සහ පූජකයන් විසින් තම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව නිදහසේ සැපයීම සිදු කරනු ලබන, යෙරුසලමේ අතර එය,
7:17 නිදහසේ, එය පිළිගෙන. මෙම මුදල්, පැටවුන් හොඳින් මිලදී, බැටළුවන්, බැටළු පැටවුන්, සහ ඔවුන්ගේ පූජා හා පාන පූජා, ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ පූජාසනය මත පූජා කරන්න, යෙරුසලමේ අතර එය.
7:18 නමුත් ඒවගේම, එය රිදී ඉතිරි රන් කරන්න ඔබ සහ ඔබේ සහෝදරයන් සතුටු වනු ඇත ඕනෑම දෙයක්, ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව එසේ.
7:19 ඒ වගේම, ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ සේවය සඳහා ඔබ වෙත ලබා දී ඇති යාත්රා, යෙරුසලමේ, දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මේ පාවා.
7:20 ඉන්පසු, ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව සඳහා අවශ්ය වනු ඇත වඩා ඕනෑම දෙයක්, ඔබ වියදම් කිරීමට අවශ්ය වේ තරම්, එය මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා දී කළ යුතු ය, ද රජ මුදල් වලින්,
7:21 හා මා විසින්. මම, අර්තක්ෂස්තා රජු, රාජ්ය භාණ්ඩාගාර සියලු සාධකයන් පත් හා නියම කර ඇත, ගඟ ඔබ්බට සිටින අය, බව ඕනෑම දෙයක් එස්රා, පූජක, ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය එවිට විනයධරයෙක්, ඔබෙන් ය, ඔබ ප්රමාද නොවී එය ඉදිරිපත් කල යුතු,
7:22 රිදී එක් සියයක් දක්වා පවා, දක්වා තිරිඟු එකසිය cors කිරීමට, දක්වා වයින් එකසිය බාත් කිරීමට, දක්වා තෙල් එකසිය බාත් කිරීමට, හා පියවරක් නොමැතිව සැබවින්ම ලුණු.
7:23 ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ පතා වලට අදාල සියලු, එය ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව වෙත අකුරටම බෙදා දෙන්න, සමහර විට නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, ඔහු රජුගේ රාජ්යය ද ඔහුගේ පුත්රයන් ද කෝප බවට පත් විය හැකි.
7:24 ඒ වගේම, අපි ඔබට කියා දෙන්න වනු ඇත, සියලු පූජකයන් ගැන, ද ලෙවීවරු ද, හා ගායකයන්, හා දොරටු පාලකයෝ, හා දේව මාලිගාවේ සේවකයෝ, මෙම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ හා ඇමතිවරුන්ට, ඔබ බදු පැනවීමට කිසිදු බලය ඇති බව, හෝ කප්පම් වශයෙන්, හෝ ඔවුන් කෙරෙහි යුතුකමක්.
7:25 නමුත් ඔබ, එස්රා, ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්රඥාව අනුව, ඔබේ අතේ, විනිසුරුවරුන් හා මහේස්ත්රාත්වරුන් පත්, ඔවුන් සමස්ත සෙනඟ විනිශ්චය කරන පිණිස, වන ගඟ ඉක්මවා, විශේෂයෙන් එසේ ඔවුන් ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය දන්නා, නමුත් නිදහසේ පවිටු ඉගැන්වීමට පරිදි.
7:26 ඕනෑම එකක් ඉතා උනන්දුවෙන් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය කඩ කරන, හා රජුගේ නීතිය, ඔහු පිට විනිශ්චය විය යුතු ය, එක්කෝ මරණය, හෝ පිටුවහල් කිරීමට, හෝ ඔහුගේ භාණ්ඩ රාජසන්තක කිරීමට, හෝ නිසැකව බන්ධනාගාරයට. "
7:27 ප්රශංසා වේවා! සමිඳාණන් වහන්සේ විය, අපගේ පියවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, කළ රජුගේ සිත බවට පත් කර ඇත, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ගෞරව පිණිස, යෙරුසලමේ අතර එය.
7:28 ඔහු රජු ඉදිරියෙහි මා කෙරෙහි ඔහුගේ දයාව ප්රතික්ෂේප කර තිබේ සඳහා, ඔහුගේ උපදේශකයන් සහ, රජු හා සියලු බලවත් නායකයන්. ඉතිං මොක ද, සමිඳාණන් වහන්සේගේ අතින් ශක්තිමත් කිරීමෙන්, මගේ දෙයියනේ, වන මා පිට විය, මම ඉශ්රායෙල් නායකයන් රැස් ව, මා සමඟ යන්න සිටි අය.

එස්රා 8

8:1 ඒ නිසා මේ පවුල්වල නායකයන්, ඔවුන්ගේ පෙළපත් සමග, බබිලෝනියේ සිට මා සමඟ කන්දට අය, අර්තක්ෂස්තා රජුගේ පාලන සමයේ.
8:2 පිනෙහාස් පුත්රයන්ගෙන්, ගේර්ෂොම්. ඊතාමාර් පුත්රයන්ගෙන්, දානියෙල්. දාවිත්ගේ පුත්රයන් සිට, Hattush.
8:3 ෂෙකනියාගේ පුත්රයන්ගෙන්, පරොෂ්ගේ පුත්, සෙකරියා, ඔහු සමඟ එක් ලක්ෂ පනස් මිනිසුන් ඇති අය.
8:4 පාහත්-මෝවබ්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, Eliehoenai, Zerahiah පුත්, සහ මිනිසුන් දෙසිය ඔහු සමඟ සිටි.
8:5 ෂෙකනියාගේ පුත්රයන්ගෙන්, Jahaziel පුත්, සහ මිනිසුන් තුන් සියයක් ඔහු සමඟ සිටි.
8:6 Adin පුත්රයන්ගෙන්, ඒබෙද්, ජොනතන්ගේ පුත්, සහ මිනිසුන් පනස් ඔහු සමඟ සිටි.
8:7 ඊළාම් පුත්රයන්ගෙන්, Jeshaiah, අතලියා පුත්, හැත්තෑ මිනිසුන් ඔහු සමඟ සිටි.
8:8 ෂෙපටියාගේ පුත්රයන්ගෙන්, සෙබදියා, මයිකල් පුත්, අසූ මිනිසුන් ඔහු සමඟ සිටි.
8:9 ජෝවාබ්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, ඔබදියා, ජෙහීයෙල් පුත්, හා දෙසිය දහ අටක් මිනිසුන් ඔහු සමඟ සිටි.
8:10 ෂෙලොමිත් පුත්රයන්ගෙන්, Josiphiah පුත්, හා එක් සියයක් හැට මිනිසුන් ඔහු සමඟ සිටි.
8:11 Bebai පුත්රයන්ගෙන්, සෙකරියා, Bebai පුත්, විසි අට මිනිසුන් ඔහු සමඟ සිටි.
8:12 Azgad පුත්රයන්ගෙන්, ජොහානාන්, Hakkatan පුත්, හා එකසිය දහයක් මිනිසුන් ඔහු සමඟ සිටි.
8:13 Adonikam පුත්රයන්ගෙන්, පසුගිය අය වූහ, මෙම ඔවුන්ගේ නම්: Eliphelet, හා Jeuel, ද ෂෙමායා, හැට මිනිසුන් ඔවුන් සමග සිටි.
8:14 Bigvai පුත්රයන්ගෙන්, Uthai හා ශක්කුර්, හැත්තෑ මිනිසුන් ඔවුන් සමග සිටි.
8:15 දැන් මම බිම Ahava දක්වා දිවෙන ගඟ ඔවුන් රැස්, අපි දින තුනක් ජීවත්. මම ලෙවී පුත්රයන් සඳහා ජනතාව අතර සහ පූජකයන් අතර උත්සාහ, මම එහි කිසිවක් සොයා.
8:16 ඒ නිසා මම එලියේසර් යවා, හා ඒරියල්, ද ෂෙමායා, හා එල්නාතාන්, හා Jarib, තවත් එල්නාතාන්, නේදන්, හා සෙකරියා, ද මෙෂුල්ලාම්, නායකයන් සිටි, Joiarib සහ එල්නාතාන් හා, ප්රඥාවන්ත වූ.
8:17 මම ඉද්දෝගේ වෙත ඔවුන් යැවී ය, Casiphia තැන තුළ පළමු කවුද. මම ඔවුන්ගේ මුඛය තුළ ඔවුන් ඉද්දෝගේ සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ කතා කළ යුතු බව වචන තබා, මාලිගාවේ සේවකයෝ, Casiphia තැන, ඔවුන් අපට අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව සඳහා ඇමතිවරුන් නායකත්වය දෙනු පිණිස.
8:18 නිසා අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් හස්තය අපට මඟ, ඔවුන් ඉතා උගත් මිනිසා මාලී පුත්රයන්ගෙන් අපට නායකත්වය, ලෙවීගේ පුත්රයා, ඊශ්රායෙල් පුත්, ෂෙරෙබියා සමග, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්, සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ දහඅට,
8:19 ද හෂබියා, ඔහු සමඟ Jeshaiah, මෙරාරීගේ පුත්රයන්ගෙන්, සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්, විසි ගණනක් වන.
8:20 එවිට දේව මාලිගාව සේවකයන් සිට, කවුරුන් ඩේවිඩ්, සහ නායකයෝ ද ලෙවීවරුන් සේවය සඳහා පහසුකම් සපයා තිබූ, දෙසිය විසි මාලිගාවේ සේවකයෝ සිටි. මේ සියලු ඔවුන්ගේ නම් විසින් හඳුන්වනු ලැබුවේ.
8:21 මම එම ස්ථානයේ නිරාහාරව, Ahava ගඟ අසල, අපි අපේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි අප ගැන දුක් පිණිස, ඒ නිසා අපි අප වෙනුවෙන් නිවැරදි මාර්ගය ඔහු ඉල්ලා විය, හා පුතුන් සඳහා, හා අපගේ සියලු ද්රව්යය සඳහා.
8:22 මම සහාය ද අසරුවන් ද රජු පෙත්සමක් ලැජ්ජා සඳහා, කරන මඟ සතුරා අපට ආරක්ෂා කරන්නේ. අප රජු වෙත පවසා තිබේ සඳහා: "අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ අතින් යහපත්කම ඔහු උත්සාහ කරන අය අවසන්. සහ ඔහුගේ බලය, ඔහුගේ ශක්තිය ද කෝපයෙන්, ඔහු මා අත්හැර සියලු ට වැඩි ය. "
8:23 ඒ නිසා අපි මේ ගැන අපේ දෙවියන් වහන්සේ නිරාහාරව සිට බැගෑපත්; එහි ප්රතිපලය ලෙස, අපි හොඳින් කටයුතු.
8:24 මම පූජකයන්ගේ නායකයන් අතර දොළහක් වෙන්: ෂෙරෙබියා, ද හෂබියා, සහ ඔවුන් සමඟ ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් දස.
8:25 මම මේ රන් රිදී, පිටත ඔවුන් බර, සහ යාත්රා අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව කැප, රජු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ, සහ ඔහුගේ උපදේශකයන් සහ ඔහුගේ නායකයන් විසින්, ද සියලු ඉශ්රායෙල් අය විසින් සොයා ගෙන සිටි.
8:26 මම රිදී තලෙන්ත හයසියයක් පනහක් තම අත් වෙත බර, රිදී එකසිය යාත්රා, රන් හා දක්ෂතා එකසිය,
8:27 එක් දහස් කාසි බර තිබූ සහ රන් පාත්ර විසි, හා හොඳම දිදුලන පිත්තල භාජන දෙකක්, රන් මෙන් ලස්සන.
8:28 මම ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ අය, සහ යාත්රා ශුද්ධ වේ, ඒ රිදී ද රන්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත නිදහසේ ඉදිරිපත් කර ඇති, අපගේ පියවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ.
8:29 ඔවුන්ව අවධානය ආරක්ෂා, ඔබ පූජකයන් නායකයන් ද ලෙවීවරුන් ද පෙර ඔවුන් පිටතට බර දක්වා, හා යෙරුසලමේ දී ඉශ්රායෙල් පවුල් පාලකයන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ භාණ්ඩාගාරයට. "
8:30 එවිට පූජකයන් ද ලෙවීවරුන් රිදී බර ලැබී, හා රන්, සහ යාත්රා, ඒ නිසා ඔවුන් ජෙරුසලමට මෙම රැගෙන හැකි බව, අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට.
8:31 එබැවින්, අපි Ahava ගඟ සිට පිටත්, පළමු වන මාසයේ දොළොස් වන දින, අපි ජෙරුසලමට ගමන් පිණිස. අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය අපට මඟ, ඔහු සතුරා අතින් හා මඟ සැඟවී ගිහි අය අපට නිදහස්.
8:32 අපි ජෙරුසලමට පැමිණ, අපි දින තුනක් ජීවත්.
8:33 ඉන්පසු, හතර වන දිනයේදී, මේ රන් රිදී සහ යාත්රා අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව තුළ සිදු පස්දෙනා ග්රෑම්, Meremoth අතින්, උරියාගේ පුත්, පූජක; ඔහු සමඟ එලෙයාසර් විය, පිනෙහාස් පුත්, සහ ඔවුන් සමඟ ලෙවීවරුන් විය, Jozabad, ජේෂුවාගේ පුත්, හා Noadiah, Binnui පුත්.
8:34 මෙම සියල්ල සංඛ්යාව සහ බර අනුව සිදු කරන ලදී; සෑම බර එම අවස්ථාවේ දී ලියන ලද්දේ.
8:35 තව, වහල්භාවයෙන් සිට පැමිණි අය, මෙම transmigration පුත්රයන්, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි කිරීමට දවන ඉදිරිපත්: මුළු ඉශ්රායෙල් ජනතාව වෙනුවෙන් පැටවුන් දොළොස්, අනූ හය බැටළුවන්, බැටළු පැටවුන් හැත්තෑහත්, දොළොස් පාපය සඳහා එළුවන්. මේ සියලු සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය විය.
8:36 ඉන්පසු ඔව්හු රජ ඉදිරියෙහි සේවය කළ පාලකයන්ට රජුගේ චාරිත්ර මත ලබා දුන්, හා ආණ්ඩුකාරයන් ගඟ ඔබ්බට, ඔවුන් ජනතාව උසස් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ.

එස්රා 9

9:1 ඉන්පසු, මේ දේවල් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, නායකයන් මා වෙත පැමිණ, කියමින්: "ඊශ්රායෙල් ජනතාව, පූජකයන්, ද ලෙවීවරු ද, ඉඩම් ජාතීන්ගෙන් හා ඔවුන්ගේ පිළිකුල් ක්රියා වෙන් කර නොමැති, විශේෂයෙන් කානානිවරුන්ගේ එම, හා හිත්තීවරුන්, ද පෙරිස්සිවරුන් ද, හා ජෙබුසිවරුන්, හා අම්මොන්වරුන්ගේ, හා මෝවබ්වරුන්, සහ මිසර, හා අමෝරිවරුන්ගේ.
9:2 ඔවුන් තමන්ට සහ තම පුතුන් සඳහා ඔවුන්ගේ දියණියන් සිට ගෙන ඇති කිරීම සඳහා, ඔවුන් ඉඩම් ජනතාව සමඟ ශුද්ධ පරපුරේ මිශ්ර කර. හා නායකයින් හා මහේස්ත්රාත්වරු පවා අත මෙම දුර්මාර්ගයෙහිම පළමු වී ඇත. "
9:3 මම මේ වචනය ඇසූ විට, මම මගේ සළුව මගේ සළුවට ඉරාගෙන, මම මගේ හිස සහ රැවුල ඇති හිසකෙස් එළියට ඇද, මම ශෝක වාඩි.
9:4 එවිට ඉශ්රායෙල් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බියෙන් සිටි සියලු දෙනා මා වෙත රැස්, නිසා වහල්භාවයෙන් පැමිණි අයගේ වරද පිළිබඳ. මම දුක වාඩි, සවස පූජාව දක්වා.
9:5 හා සවස් පූජාව දී, මම මගේ දුක නැඟිට, සහ, මගේ සළුව සහ මගේ සළුවට ඉරා කිරීමෙන්, මම මගේ දණ දක්වා පහළ වැටී, මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත මාගේ අත් දිගු, මගේ දෙයියනේ.
9:6 ඒ වගේම මම සඳහන්: "මගේ දෙයියනේ, මා ඔබට මගේ මුහුණ එසවිය යුත්තේ කුමන වෙලාවේද ලජ්ජාවටත් මම. අපේ අයුතුකම් අප හිසමත ගුණ කර ඇත සඳහා, අපගේ වැරදි වැඩි වී ඇත, පවා ස්වර්ගය,
9:7 අපේ පියවරුන්ගේ දින සිට. නමුත් ඒවගේම, අපි අපට දැනට දෙගුණ පව් කර ඇති, පවා අද දක්වා. හා අපේ අයුතුකම්, අපි අපට, අපේ රජවරුන් ද අපේ පූජකයෝ, ඉඩම් රජුන්ගේ අතට පාවා කර ඇත, සහ කඩුව, හා වහල්කම දක්වා, හා කොල්ල කෑමට, සහ මුහුණේ අවුල්, එය අද ද සිටින්නාක් මෙන්.
9:8 සහ දැන්, කුඩා වූ තරමට සහ මොහොතකට, අපේ පෙත්සමක් අපේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ සමඟ කළ කර ඇත, ඔවුන් අපට ඉතිරි කුඩා හැර පිණිස, එසේ තම ශුද්ධ දේශයේ සුරක්ෂිත ස්ථානයක් අපට ලබා දී විය හැකි බව, අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ අපේ ඇස් ආලෝකවත් කරන පිණිස, අප අපගේ අයිතිය සමඟ, ටිකක් ජීවිතය ලබා දෙන්න.
9:9 අපි සේවකයන්, තවමත් අපේ අයිතිය සමඟ, අපගේ දෙවියන් වහන්සේ අපට අත්හැර නැත, නමුත් ඔහු පර්සියානුවන් රජු ඉදිරියෙහි අපට අනුකම්පා යොමු වී ඇත, ඔහු අපට ජීවිතය ලබා පිණිස, අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව දක්වා මතු කළ හැකිය, සහ එහි desolations අලුත්වැඩියා, අප ජුදා සහ ජෙරුසලමෙහි වැටක් දෙන්න.
9:10 සහ දැන්, අපේ දෙවියන් වහන්සේ, ඒ දේවල් සිදු වූ පසු අපි කුමක් කිව යුතු? අපි ඔබේ ආඥා අත්හැර සඳහා,
9:11 ඔබේ සේවකයන් අතින් ඔබ උපදෙස්, දිවැසිවරයන්, කියමින්: 'ඉඩම්, එසේ ඔබ එය සතුව ඔබ විසින් ඇතුලත් යුතු ය, අපවිත්ර ඉඩම, ජනයාගේ අපිරිසිදු හා අනෙකුත් ඉඩම් නිසා, එය පුරවා ඇති අය පිළිකුල්, කටින් කටට, ඔවුන්ගේ අසභ්ය සමග.
9:12 එබැවින් දැන්, ඔබ ඔවුන්ගේ පුත්රයන් ඔබේ දූවරුන් දිය යුතු වන්නේ නැහැ, හෝ ඔබ ඔබේ පුතුන් ඔවුන්ගේ දූවරුන් ලැබිය යුතු. ඔබ ඔවුන්ගේ සමාදානය සොයා නොකළ යුතුය, හෝ ඔවුන්ගේ සෞභාග්යය, පවා සදහටම. ඒ නිසා ඔබ ශක්තිමත් කළ යුතු ය, හා එසේ ඔබ දේශයේ හොඳ දේවල් අනුභව කළ යුතු ය, ඔබේ උරුමකරුවන් ලෙස ඔබේ පුත්රයෝ, පවා සියලු වරට.
9:13 නිසා අපගේ ඉතා දුෂ්ට ක්රියා හා අපේ ශ්රේෂ්ඨ, වරදක් පිළිබඳ අපට සිදු වී අවසන් වූ සියලු පසු, ඔබ, අපේ දෙවියන් වහන්සේ, අපේ දුෂ්ටකම අපට දීම කර ඇත, ඔබ අපට ගැලවීම ලබා දුන්, එය අද වන මෙන්,
9:14 අපි හැරී ගොස්, ඔබේ ආඥා බලරහිත කරන්න නොවන බව එසේ, අපි මේ පිළිකුල් ජනයා සමඟ විවාහ එක්සත් කරන්න කියලා. ඔබ ඉතා අවසන් කිරීමට පවා අප සමඟ කෝප විය හැකි, ඔබ ඉතිරි ගලවා ගැනීමට අපට පිටව කරන්න කියලා?
9:15 සමිඳුනි, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි, ඔබ වේ. අපට ගැලවීමක් අත්හැරිය සඳහා, එය අද වන මෙන්. '' මෙන්න, අපේ වරදක් ඔබේ ඇස් ඉදිරියේ. එය මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබ දරා ගැනීමට නොහැකි විය හැකිය. "

එස්රා 10

10:1 එබැවින්, එස්රා යාච්ඤා කරමින් සිටියදී, හා සිදුවන යහපත, මේ ආකාරයෙන් හඬමින්, හා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඉදිරියේ දන්ඩ නමස්කාර කරන ලදී, පිරිමි සහ කාන්තාවන් හා දරුවන් පිළිබඳ අතිශයින් විශාල එකලස් ඊශ්රායෙල් සිට ඔහු වටා එක් රොක් විය. හා මහා හඬින් ජනතාව හඬමින්.
10:2 හා ෂෙකනියාගේ, ජෙහීයෙල් පුත්, ඊළාම් පුත්රයන්ගෙන්, ප්රතිචාර සහ එස්රා මෙසේ: "අපි අපේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කර ඇත, හා අවට ජාතීන්ගෙන් විදේශ භාර්යාවන් ගෙන ඇති. සහ දැන්, ඒ කට ඊස්රායලය තුල පසුතැවිලි තිබේ නම්,
10:3 අපේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ සමඟ ගිවිසුමක් පහර දෙන්න, අපි සියලු භාර්යාවන් පසෙකට දමා පිණිස, හා ඔවුන් වෙතින් ඔහු උපත ලබා ඇත්තේ අය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව, අපේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව බිය අය. ඒ නිසා එය සිදු කළ යුතුයි, නීතියට අනුව.
10:4 නැඟිට. ඔබ වටහාගත සඳහා එය, අපි ඔබ සමඟ විය යුතු ය. ශක්තිමත් හා ක්රියා කළ යුතු ය. "
10:5 එබැවින්, එස්රා නැඟිට, ඔහු සහ පූජකයන්ගේ නායකයන් ලෙවීවරුන් නිසා, ද සියලු ඉශ්රායෙල්, මේ වචනය අනුව ක්රියා කරන බව අමාත්ය ධුරයටත්. ඔවුන් එය මට ඇඟෙව්වේ.
10:6 සහ එස්රා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ඉදිරියෙහි නැඟිට-, ඔහු Jehohanan මණ්ඩලය වෙතට ගොස්, එලියාෂිබ් පුත්, ඔහු එය ඇතුල්. ඔහු රොටි අනුභව කළේ නැත, ඔහු ජලය පානය කළේ. ඔහු වහල්භාවයෙන් පැමිණි අයගේ වරද, වැලපීමක් විය සඳහා.
10:7 හා හඬ ජුදා සහ යෙරුසලමට යවා, මෙම transmigration සියලු පුත්රයන්ට, ඔවුන් යෙරුසලමේ රැස් කරන පිණිස.
10:8 දින තුනක් ඇතුළත නොවුණි කිරීමට සිටි අය සියලු දෙනාම, නායකයන්ගේ උපදෙස් හා ප්රජා මූලිකයන් අනුව, ඔහුගේ සියලු ද්රව්යය ඉවත් ඇතැයි, ඔහු transmigration එකලස් හෙළනු ඇත.
10:9 ඉතිං මොක ද, දින තුනක් ඇතුළත යූදා සහ බෙන්ජමින් යන ගෝත්රවලට අයත් සියලුදෙනා යෙරුසලමේ දී කැඳවන. මෙම නව වන මාසයේ ය, මාසයේ විසිවන දින. දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ වීදි සියලු ජනතාව පෙනී, නිසා පාපය සහ වැසි වෙවුලමින්.
10:10 සහ එස්රා, පූජක, නැඟිට, ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඔබ කඩ කර ඇත, ඔබ විදේශ භාර්යාවන් ගෙන ඇති, ඔබ ඊශ්රායෙල් වැරදි එකතු එසේ.
10:11 සහ දැන්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පාපොච්චාරණය කිරීමට, ඔබේ පියවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔහු කැමති දේ කරන්න, හා අවට ජාතීන්ගෙන් ඔබ වෙන්, ඔබේ විදේශ භාර්යාවන් සිට. "
10:12 හා සමස්ත සමූහයක් ප්රතිචාර, ඔවුන් මහත් හඬින් පැවසීය: "අපි ඔබේ වචනය අනුව, එසේ නම් එය සිදු කරමු.
10:13 එහෙත් සැබෑ, ජනතාව බොහෝ බැවින්, එය වැසි කාලයයි, අපි පිටත සිටගෙන දරාගන්න බැහැ, මෙම එකක් හෝ දෙකක් දින කර්තව්යයක් නොවේ, (නිසැකව අපි මේ කාරණය ගැන බොහෝ සෙයින් පව් කර ඇති,)
10:14 සමස්ත සමූහයා අතර නායකයන් පත් කරන්න ඉඩ. හා අපගේ සියලු නගරවල, විදේශ භාර්යාවන් ගෙන ඇති අයගේ කාලවල් පැමිණෙන ඉඩ, ඔවුන් සමඟ නුවරින් වැඩිහිටි, සහ විනිශ්චයකරුවන්, අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස මේ පාපය වැඩි අපෙන් වලකා කරන තෙක්. "
10:15 ඒ නිසා, ජොනතන්, අසාහෙල් පුත්, හා Jahzeiah, Tikvah පුත්, මෙම මත පත් කරන ලදී, ද ලෙවීවරුන් ද මෙෂුල්ලාම් සහ Shabbethai ඔවුන්ට සහාය.
10:16 හා transmigration පුත්රයන් එසේ. සහ එස්රා, පූජක, තමන්ගේ පියවරුන්ගේ නිවාස පවුල් නායකයන් සිටි අතර මිනිසුන්, සියලු ඔවුන්ගේ නම් අනුව, ගොස් වාඩි, දස වන මාසයේ පළමු වන දා, ඔවුන් විසින් කාරණය පරීක්ෂා කරන පිණිස.
10:17 ඔවුන් විදේශ භාර්යාවන් ගෙන සිටි සියලු මිනිසුන් සමග අවසන් කර, පළමු වන මාසයේ පළමු වන දිනෙන්.
10:18 හා විදේශීය භාර්යාවන් ගත් ඇතැම් පූජකයන් පුත්රයන් අතර තිබී හමු වුණා: ජේෂුවාගේ පුත්රයන්ගෙන්, Jozadak පුත්, සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ, මයසේයා, සහ එලියෙසෙර්, හා Jarib, හා ගෙදලියා.
10:19 ඔවුන් තම භාර්යාවන්ට පසෙකට දමා ඇති බව සිය අත්වලින් දිවුරා පොරොන්දු, ඔවුන් බැටළුවන් අතර තම වරද බැටළුවෙකු සඳහා කරනු බව.
10:20 හා ඉම්මෙර්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, හනානි සහ සෙබදියා.
10:21 හා Harim පුත්රයන්ගෙන්, මයසේයා, සහ එලියා, ද ෂෙමායා, හා ජෙහීයෙල්, හා උශ්ශියා.
10:22 හා පෂ්හූර් පුත්රයන්ගෙන්, Elioenai, මයසේයා, ඉෂ්මායෙල්, නෙතනේල්, Jozabad, හා Elasah.
10:23 ද ලෙවීවරුන් ද පුත්රයන්ගෙන්, Jozabad, සහ ෂිමෙයි ය, හා Kelaiah, එම Kelita වේ, පෙතහියා, ජුදා, සහ එලියෙසෙර්.
10:24 හා ගායනය මිනිසුන් වෙතින්, එලියාෂිබ්. හා දොරටු පාලකයෝ සිට, ෂල්ලුම්, හා Telem, හා යූරි.
10:25 හා ඉශ්රායෙල්, පරොෂ්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, Ramiah, හා Izziah, හා Malchijah, හා Mijamin, සහ එලෙයාසර්, හා Malchijah, හා බෙනායා.
10:26 හා ඊළාම් පුත්රයන්ගෙන්, මත්තනියා, සෙකරියා, හා ජෙහීයෙල්, හා Abdi, හා Jeremoth, සහ එලියා.
10:27 හා Zattu පුත්රයන්ගෙන්, Elioenai, එලියාෂිබ්, මත්තනියා, හා Jeremoth, හා සාබාද්, හා Aziza.
10:28 හා Bebai පුත්රයන්ගෙන්, Jehohanan, හනනියා, Zabbai, Athlai.
10:29 සහ බානි පුත්රයන්ගෙන්, මෙෂුල්ලාම්, හා Malluch, හා අදායාගේ, යාෂුබ්, හා Sheal, හා රාමොත්.
10:30 හා පාහත්-මෝවබ්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, Adna, හා Chelal, බෙනායා, හා මයසේයා, මත්තනියා, බෙසලෙල්, Binnui, සහ මනස්සේ.
10:31 හා Harim පුත්රයන්ගෙන්, උරුමකරු, ජේෂුවාගේ, මල්කියා, ෂෙමායා, සිමියොන්,
10:32 බෙන්ජමින්, Malluch, Shemariah.
10:33 හා හාෂුම්ගේ පුත්රයන්ගෙන්, Mattenai, Mattettah, සාබාද්, Eliphelet, Jeremai, මනස්සේ, ෂිමෙයි.
10:34 බානි පුත්රයන්ගෙන්, Maadai, අම්රාම්, හා Uel,
10:35 බෙනායා, හා Bedeiah, Cheluhi,
10:36 Vaniah, Meremoth, හා එලියාෂිබ්,
10:37 මත්තනියා, Mattenai, හා Jaasu,
10:38 හා මුදල්, හා Binnui, ෂිමෙයි,
10:39 හා ෂෙලෙමියාගේ, නේදන්, හා අදායාගේ,
10:40 හා Machnadebai, Shashai, Sharai,
10:41 Azarel, හා ෂෙලෙමියාගේ, Shemariah,
10:42 ෂල්ලුම්, අමරියා, ජෝශප්.
10:43 නෙබෝ පුත්රයන්ගෙන්, ජෙයීයෙල්, මත්තිතියා, සාබාද්, Zebina, Jaddai, සහ ජොයෙල්, හා බෙනායා.
10:44 මේ සියලු විදේශ භාර්යාවන් ගත්, හා පුතුන් දරා ඇත්තේ කාන්තාවන් අතර සිටි.