උත්පත්ති

උත්පත්ති 1

1:1 ආරම්භයේදී, දෙවියන් වහන්සේ, අහස හා පොළොව නිර්මාණය.
1:2 එහෙත් පොළොව හිස් හා භාවිතා කොකරන විය, හා වහන්තරාවන් අගාධයකට හමුවේ අවසන් වු; එසේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ වතුර මත ගෙන එන ලදී.
1:3 දෙවියන් වහන්සේ පවසයි, "ආලෝකය ඇති විය." තවද ආලෝකය බවට පත් විය.
1:4 දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකය දුටු, එය හොඳ බව; හා ඒ නිසා ඔහු ග්රහණය සිට ආලෝකය බෙදා.
1:5 ඔහු ආලෝකය ලෙස, 'දවස,"ඇති කිරීම හා වහන්තරාවන්, 'රාත්රී.' සවස් හා උදය බවට පත් විය, එක දවසක්.
1:6 දෙවියන් වහන්සේ ද පැවසීය, "ජලය මැද විශාල ආකාශයේ වේ වා!, එය ජලයෙන් ජලය බෙදා වෙන් කරමු. "
1:7 හා දෙවියන් වහන්සේ ආකාශයේ කළ, ඔහු ආකාශයේ යට වී තිබූ ජලය බෙදී, ආකාශයේ ඉහත සිටි බව එම සිට. ඒ නිසා ඒ බවට පත් විය.
1:8 දෙවියන් වහන්සේ ආකාශයේ කැඳවා 'අහස.' සවස් හා උදය බවට පත් විය, දෙවන දිනය.
1:9 සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේ පවසයි: "එක තැනකට ස්වර්ගයේ යටතේ ඇති ජලය රැස් කරමු; වියළි ඉඩම් පෙනී යයි. "ඒ නිසා ඒ බවට පත් විය යුතුයි.
1:10 වියළි ඉඩම් දෙවියන් වහන්සේ යයි කියනු, 'පොළොවේ,'ඔහු ජලය එක්රැස් ලෙස, 'මුහුද.' දෙවියන් වහන්සේ එය හොඳ බව දුටු.
1:11 එවිට ඔහු කතා, "දේශය වසන්ත පිටතට හරිත ශාක කරමු, බීජ නිෂ්පාදනය අයටත්, හා ඵල දරණ ගස්, ඔවුන්ගේ කාරුණික අනුව පල, කාගේ බීජ තුලම වේ, පොළොව පුරා. "ඒ නිසා ඒ බවට පත් විය.
1:12 සහ ඉඩම් කොළ ශාක ගෙන එන, බීජ නිෂ්පාදනය අයටත්, ඔවුන්ගේ කාරුණික අනුව, ගස් වර්ග හා පළතුරු නිෂ්පාදනය, එක් එක් බීජ වැපිරීම සඳහා තමන්ගේ ම මාර්ගයක් තිබීම, එහි විශේෂ අනුව. දෙවියන් වහන්සේ එය හොඳ බව දුටු.
1:13 එය උදෑසන සවස බවට පත් වූ අතර, තුන් වන දවස.
1:14 එවිට දෙවියන් වහන්සේ පවසයි: "එහි ස්වර්ගයේ ආකාශයේ ආලෝක විය යුතුයි. සහ ඔවුන් රාත්රියේ සිට දින බෙදීමට ඉඩ, ඒවා සංඥා බවට පත් කරමු, කන්න දෙකම, හා දින සහ වසර.
1:15 ඔවුන් ස්වර්ගයේ ආකාශයේ බබළවන්න හා පොළොව ආලෝකවත් එය පත්විය යුතුයි. "එවිට.
1:16 දෙවියන් වහන්සේ මහත් ආලෝක දෙකක් සාදා: වැඩි ආලෝක, දවස කෙරෙහි පාලනය කිරීමට, ද ඊට වඩා අඩු ආලෝක, රාත්රී පාලනය කිරීමට, තරු සමග.
1:17 ඔහු ස්වර්ග ආකාශයේ ඔවුන් සකස්, පොළොව පුරා ආලෝකය ලබා දීමට,
1:18 හා රාත්රිය දිනය පාලනය කිරීමට මෙන්ම, හා අන්ධකාරයෙන් ආලෝකය බෙදා වෙන් කිරීමට. දෙවියන් වහන්සේ එය හොඳ බව දුටු.
1:19 එය සවස විය, උදය විය, සිව් වන දිනය.
1:20 ඉන්පසු දෙවියන් වහන්සේ පවසයි, "ජලය ජීවමාන කෙනෙක් සමඟ සතුන් නිෂ්පාදනය කරමු, පොළොව ඉහත හා පියාසර කරන ජීවීන්ට, ස්වර්ගයේ ආකාශයේ යටතේ. "
1:21 දෙවියන් වහන්සේ ද ඒ මහා මුහුදු ජීවීන් නිර්මාණය, හා ජීවන ආත්මය හා ජලය නිෂ්පාදනය කළ ගමන් කිරීමට හැකියාව සමග සියල්ල, ඔවුන්ගේ විශේෂ අනුව, සියලු පියාසර කරන ජීවීන්ට, ඔවුන්ගේ කාරුණික අනුව. දෙවියන් වහන්සේ එය හොඳ බව දුටු.
1:22 ඔහු ඔවුන්ට ආශීර්වාද, කියමින්: "ඉහළ නැංවීම හා ගුණ, මුහුදේ ජලය පිරවීම. කුරුල්ලෝ නින්දගම් ඉඩම් වන ගුණ කළ යුතුයි. "
1:23 එය සවස විය, උදය විය, පස් වන දවස.
1:24 දෙවියන් වහන්සේ ද පැවසීය, "ඔවුන්ගේ කාරුණික ජීවත් ආත්ම දේශය නිෂ්පාදන කරමු: ගව, හා සතුන්, පොළොව හා වන සතුන්, ඔවුන්ගේ විශේෂ අනුව. "ඒ නිසා ඒ බවට පත් විය.
1:25 දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ විශේෂ අනුව පොළොවේ වන මෘගයන් කළ, හා ගව, ඉඩම් හා සෑම සත්ව, එම වර්ගයේ අනුව. දෙවියන් වහන්සේ එය හොඳ බව දුටු.
1:26 එවිට ඔහු කතා: "අපේ ස්වරූපයට හා සමානත්වයට මනුෂ්ය කර ගනිමු. ඔහු මුහුදේ මසුන් පාලනය ඉඩ, හා පියාසර, ගුවන් සත්වයන්, සහ වන සතුන්, හා මුළු පොළොවම, පොළොව මත ගමන් කරන හා සෑම සත්ව. "
1:27 දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ම රූපය මිනිසා නිර්මාණය; ඔහු නිර්මාණය දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයට; පිරිමි හා කාන්තා, ඔහු ඔවුන් නිර්මාණය.
1:28 දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ආශීර්වාද, ඔහු සඳහන් කරයි, "ඉහළ නැංවීම හා ගුණ, මුළු පොළොව පුරාම, ඒක යටත්, මුහුදේ මාළු යටත් කරගෙන, හා පියාසර, ගුවන් සත්වයන්, හා පොළොවෙහි ලක්වන ජීවමාන කට. "
1:29 දෙවියන් වහන්සේ පවසයි: "'' මෙන්න, මම ඔබට පොළොව මත සෑම බීජ දරනා බලාගාරය දී ඇති, තමන් තමන්ගේ ම ආකාරයේ වැපිරීමට හැකියාව ඇති බව හා ගස් සියල්ල, ඔබට ආහාර විය,
1:30 දේශයේ සියලු සතුන් සඳහා, ද අහසේ සියලු පියාසර දේවල්, හා පොළොවෙහි ලක්වන සියලු දේ සඳහා සහ ජීවන ආත්මය පවතී වන, ඔවුන් පෝෂණය කිරීම සඳහා වන මත මේ ඇති විය හැකි බව ඒ නිසා. "ඒ නිසා ඒ බවට පත් විය.
1:31 බවත් ඔහු ඒ හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ දැක. ඔවුන් ඉතා හොඳ විය. එය සවස විය, උදය විය, සයවන දිනය.

උත්පත්ති 2

2:1 ඒ නිසා අහස හා පොළොව නිම කරන ලදී, ඔවුන්ගේ සියලු අලංකාරය සමග.
2:2 හත් වන දින, දෙවියන් වහන්සේ සිය වැඩ කටයුතු ඉටු, වන බවත් ඔහු ඒ. හත් වන දින ඔහු තම සියලු වැඩ කටයුතු ලෝකය මැවීමේ සිට, ඔහු ඉටු කර.
2:3 හත් වන දින ඔහු ආශීර්වාද කොට එය විශුද්ධ කළ. එය සඳහා, ඔහු තම සියලු වැඩ කටයුතු වලින් කඩාගැනීමට: දෙවියන් වහන්සේ ඔහු කළ යුතු ඕනෑම දෙයක් නිර්මාණය සේවක් වැඩ.
2:4 මෙම අහස පොළොව පරම්පරාවන්, ඔවුන් නිර්මාණය කරන විට, ස්වාමීන් වන දෙවියන් වහන්සේ, අහස හා පොළොව කළ දවසේ දී,,
2:5 ක්ෂේත්රයේ සෑම අංකුරයක්, එය ඉඩම් නැගී ඇත පෙර, සෑම වල් පැලෑටි, එය ප්රරෝහණය ඇත පෙර. දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පොළොව පිට වැසි ගෙන තිබුණේ නැහැ, හා ඉඩම් වැඩ කිරීමට කිසිදු මිනිසෙක් එහි විය.
2:6 එහෙත්, නොමැකෙන මතක, පෘථිවියේ සිට කන්දට, දේශයේ මුළු මතුපිට වාරි.
2:7 පසුව දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පොළොවේ මැටි වලින් මිනිසා පිහිටුවා, ඔහු ඔහුගේ මුහුණ තුළට ජීවනයේ හුස්ම හෙළන්න, හා මනුෂ්යයා ජීවමාන කෙනෙක් විය.
2:8 දැන් දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මුල සිට විනෝදය පාරාදීස සිටුවන. එය, තමන් සෑදූ මිනිසා තබා.
2:9 හා පස සිට දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ කෑමට දකින්න ලස්සන හා ප්රසන්න බව සියලු ගස් ඉදිරිපත්. හා ජීවිතය පවා ගස පැරඩයිස් මධ්යයේ විය, යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගස.
2:10 පැරඩයිස් වාරි ජලය පරිදි ගංගා සතුට ස්ථානය නික්ම ගොස්, නාකත්වය හතරකට එතැනින් බෙදී ඇත.
2:11 එක් කෙනෙකුගේ නම ද Phison වේ; එය Hevilath දේශය පුරා දිවෙන බව ය, රන් උපන් ස්ථානය;
2:12 හා ඉඩම් රන් අතර හොඳම එක. එම ස්ථානයේ bdellium හා ඔනික්ස් ගල් හමු වී ඇත.
2:13 හා දෙවන ගංගාවේ නම ද Gehon වේ; එය ඉතියෝපියාව දේශය පුරා දිවෙන බව ය.
2:14 සැබැවින්, තුන්වන ගංගාවේ නම ටයිග්රීස් ය; එය ඇසිරියානුවන් ප්රතිවිරුද්ධ අත්තිකාරම්. නමුත් හතර වන ගඟ, එය යුප්රටීස් වේ.
2:15 මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මිනිසා රැගෙන, ඔහු සතුට පාරාදීසය තුලට දමා, එය ඔහු විසින් සහභාගි වූ අතර, කල් තබා ගන්නා ලද බව එසේ.
2:16 එවිට ඔහු උපදෙස්, කියමින්: "ස්වර්ගය සියලු ගස්වලින්, ඔබ අනුභව කළ යුතු ය.
2:17 නමුත් 'හොඳ' යන නමින් හැඳින්වෙන ගසෙන් හා නපුර, ඔබ අනුභව නොකළ යුතු ය. ඕනෑම දෙයක් දින ඔබ එය අනුභව සඳහා, ඔබ මරණය මිය යනු ඇත ".
2:18 දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ද පවසයි: මිනිසා තනිව සිටීම "එය හොඳ නැත. අපට ඔහු හා සමාන ඔහු වෙනුවෙන් සහකාරියක් කිරීමට අපි කටයුතු කරමු. "
2:19 එබැවින්, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, පස සිට පොළොවේ සියලු සතුන් ද අහසේ සියලු පියාසර කරන ජීවීන්ට පිහිටුවා ගැනීමෙන්, ආදම් ඔවුන් ගෙනා, ඔහු ඔවුන්ට ගැටලුවක් වනු ඇත දේ බලන්න කිරීම සඳහා. ඕනෑම දෙයක් සඳහා ආදම් ඕනෑම වන ජීවමාන සත්ත්වයා කතා කරන, එහි නම වනු ඇත.
2:20 ආදම් ඔවුන්ගේ නම් විසින් ජීවන දේවල් එක් එක් නමින්: ගුවන් සියලු පියාසර කරන ජීවීන්ට, දේශයේ සියලු වන මෘගයන්. එහෙත් සැබෑ, ආදම් සඳහා, එහි තමාටම සමාන සහකාරියක් සොයාගත නොහැකි විය.
2:21 එබැවින් සමිඳාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම් මත ගැඹුරු නින්ද යවා. ඔහු තද නින්දක සිටියදී, ඔහු තම ඉල ඇට එකක් ගෙන, ඔහු ඒ සඳහා මස් සමග එය අවසන්.
2:22 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඉල ගොඩනගා, ඔහු ආදම් ලබාගත්, කාන්තාවක් බවට. ඔහු ආදම් ඇය නායකත්වය.
2:23 ආදම් පවසයි: "දැන් මේ මගේ ඇටකටු සිට අස්ථි වේ, , මාගේ මාංසයෙන් ගත් මාංසය. මෙම එක් කාන්තාවක් ලෙස කළ යුතු ය, ඇය මිනිසාගෙන් ගත් නිසා ය. "
2:24 මේ හේතුව නිසා, මිනිසෙක් තම පියා ද මව ද අත්හැර දමා ඇත, තම බිරිඳට ඇලුම් වන්න යුතු ය; ඔවුහු දෙදෙනා එක් කෙනෙකු මෙන් පරිදි විය යුතුය.
2:25 දැන් ඔවුන් දෙදෙනාම නිරුවත් විය: ආදම්, ඇත්ත වශයෙන්, සහ ඔහුගේ බිරිඳ. ඔවුන් ලැජ්ජාවට පත් නොවේ.

උත්පත්ති 3

3:1 කෙසේ වුවද, සර්පයා දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ විසින් සාදන ලද පොළොවේ ජීවීන් ඕනෑම වඩා කපටි විය. ඔහු එම ස්ත්රියට මෙසේ, "ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උපදෙස් ලබා දී ඇත, ඔබ ස්වර්ගයට ගස්වලින් කන්න එපා යුතු බව?"
3:2 ඒ ස්ත්රිය ඔහුට ප්රතිචාර: "ස්වර්ගය වී ඇති ගස්වල පලතුරු සිට, අපි කනවා.
3:3 එහෙත් සැබෑ, පැරඩයිස් මැද වන ගහේ ගෙඩි සිට, අපි කන නොකළ යුතු බව දෙවියන් වහන්සේ අපට උපදෙස් දී ඇත, අපි එය ස්පර්ශ නොකළ යුතු බව, සමහර විට නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, අප මිය යා හැක. "
3:4 එවිට සර්පයා ස්ත්රියට මෙසේ කීවේය: "කොහෙත්ම නැහැ ඔබ මරණය මිය යනු ඇත.
3:5 දෙවියන් වහන්සේ සත්යවාදි බව සඳහා, ඔබ එය අනුභව කරනු ඇත කුමන දවසේ, ඔබේ ඇස් විවෘත කරනු ලැබේ; ඔබ දෙවිවරුන් හා සමාන වනු ඇත, හොඳ හා නරක දැන. "
3:6 ඒ නිසා මෙම කාන්තාව ගස කන්න හොඳ බව දුටු, හා ඇස් ලස්සන, හා සලකා බැලීම සඳහා අලංකාර. ඇය එහි පල සිට ගෙන, ඇය කා. ඇය ඇගේ සැමියා දුන්, කරන කා.
3:7 එවිට ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඇස් විවර විය. ඔවුන් නිරුවත් වීමට තමන් දැනගත් විට, ඔවුන් එකට අත්තික්කා කොළ එකතු සහ තමන් සඳහා ආවරණ සිදු.
3:8 ඔවුන් දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ දහවල් හමා එන තුළ පාරාදීසයේ ඇවිදින්න ගනිමින් හඬ ඇසූ විට, ආදම් සහ ඔහුගේ බිරිඳ පැරඩයිස් ගස් මැද දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ මුහුණ සැඟවී.
3:9 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම් කැඳවා ඔහුට කතා කොට,: "ඔයා කොහෙද?"
3:10 එවිට ඔහු කතා, "මම පාරාදීසයේ ඔබේ හඬ අසා, මම බිය වූ, මම නග්න බැවින්, ඒ නිසා මම මා සඟවා තැබුවා. "
3:11 ඔහු කතා කොට,, "එවිට ඔබ නිරුවත් බව ඔබට කියා සිටි, මා ඔබට අනුභව නොකළ යුතු බව ඔබ උපදෙස් ලබන ගස ආහාරයට නොමැති නම්?"
3:12 ආදම් පවසයි, "ගැහනිය, ඔබ සහකාරිය ලෙස මට දුන්නේ කවුරුන්, ගහෙන් මට දුන්නේ, මම කෑවා. "
3:13 එවිට දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ස්ත්රියට කතා කොට-, "ඔබ මේ සිදු කර ඇත ඇයි?"ඇය ප්රතිචාර, "සර්පයා මා රවටා, මම කෑවා. "
3:14 එවිට දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ සර්පයාට කතා කොට,: "ඔබ මේ කරලා තියෙන නිසා, ඔබ සෑම දෙයක්ම අතර ශාප කරන්නේ, පොළොව පවා වන මෘගයන්. ඔබගේ පියයුරු මත ඔබ ගමන් ය, බිම ඔබ අනුභව කළ යුතු ය, ඔබගේ මුළු ජීවිත කාලය තුළ.
3:15 ඔබ සහ ස්ත්රිය අතර සතුරුකම් දමා ඇත, ඔබගේ දරුවන් සහ ඇගේ දරුවන් අතර. ඇය ඔබේ හිස පොඩි ඇත, ඔබ ඇයට විලුඹ සඳහා සැඟවී ඇත. "
3:16 ස්ත්රිය වෙත, බවත් සඳහන් කළේය: "මම ඔබේ ශ්රමය සහ ඔබේ සංකල්ප බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත. වේදනාවෙන් ඔබ පුතුන් බිහි යුතු, සහ ඔබ ඔබේ සැමියාගේ බලය යටතේ සිටිය යුතු, ඔහු ඔබ කෙරෙහි බලය තිබිය යුතු ය. "
3:17 එහෙත් සැබෑ, ආදම්, ඔහු කිව්වා: "ඔබ ඔබේ බිරිඳ වන හඬට සවන් නිසා, ගස හා ආහාරයට, මම ඔබට නොකෑ යුතු බව ඔබ උපදෙස් කුමන, ශාප ඔබ වැඩ කරන ඉඩමක්. දුෂ්කරතා ඔබ එය අනුභව කළ යුතු ය, ඔබගේ මුළු ජීවිත කාලය තුළ.
3:18 කටු, ගොකටු සහ එය ඔබ වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය ය, ඔබ පොළොවේ ශාක අනුභව කළ යුතු ය.
3:19 ඔබේ මුහුණ, දහඩිය මගින් ඔබට රොටි අනුභව කළ, ඔබ ගනු ලැබූ සිට පොළොවට එන තුරු. දූවිලි සඳහා ඔබ, හා දූවිලි පිණස ඔබ ආපසු දිය යුතු ය. "
3:20 ආදම් ඔහුගේ බිරිඳ යන නම, 'ඒව,'ඇය ජීවන මව වූ නිසා.
3:21 ස්වාමීන් වන දෙවියන් වහන්සේ ද සම් සිට ආදම් සහ ඔහුගේ බිරිඳ ඇඟලුම් සඳහා කළ, ඔහු ඔවුන් සැරසී.
3:22 එවිට ඔහු කතා: "'' මෙන්න, ආදම් අපේ කෙනෙක් වගේ බවට පත් වී තිබේ, හොඳ හා නරක දැන. එබැවින්, දැන් සමහර විට ඔහු තම අත දිගු කර ද ජීවන වෘක්ෂයේ ගත විය හැක, කන්න, හා සදාකාලික ජීවත් වෙනවා. "
3:23 එබැවින් සමිඳාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ සැප විඳීමට පාරාදීසය ඔහු පිටත් කර යැවූ, ඔහු ගෙන තිබූ සිට පොළොවේ වැඩ කිරීම සඳහා.
3:24 ඔහු ආදම් දුරු. හා ප්රීතිය පාරාදීසය ඉදිරිපිට, ඔහු ජාලාවක් කඩුවෙන් චෙරුබ් තබා, එකට හැරෙමින්, ජීවන වෘක්ෂයට යන මාර්ගය රැකවල්.

උත්පත්ති 4

4:1 සැබැවින්, ආදම් තම බිරිඳට ඒව දැන, ගැබ්ගෙන කායින් බිහි කරන, කියමින්, "මම දෙවියන් වහන්සේ තුළින් මිනිසෙකු ලබා ගෙන ඇත."
4:2 නැවත ඇය ඔහුගේ සහෝදරයා වූ ආබෙල් බිහි. නමුත් ආබෙල් බැටළු පාලකයාව, කායින් ගොවියෙක් විය.
4:3 එය සිදු වූයේ, දවස් කිහිපයකට පස්සේ, කායින් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ත්යාග පිරිනැමෙන බව, පොළොවේ ඵල.
4:4 ආබෙල් එසේ ම ඔහුගේ රැළේ කුලුඳුල් සිට ඉදිරිපත්, සහ ඔවුන්ගේ මේදය සිට. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ආබෙල් සහ ඔහුගේ ත්යාග මත බැලුවේ ප්රසාදයකින්.
4:5 එහෙත් සත්යය, ඔහු කායින් සහ ඔහුගේ පූජා ගැන ප්රසාදය සමග සොයා ගියේ නැහැ. එවිට කායින් දැඩි ලෙස කෝපයට පත්ව, ඔහුගේ මුහුණද වැටී.
4:6 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "ඇයි ඔබ කෝප වන්නේ? ඔබේ මුහුණ වැටී ඇයි?
4:7 ඔබ හොඳින් හැසිරෙන නම්, ඔබ ලැබෙන්නේ නැත? එහෙත්, ඔබ දරුණු ලෙස හැසිරෙන නම්, වරක් පව් නොකරන දොර සහභාගි විය? ඒ නිසා එහි ආශාව ඔබ තුළ වනු ඇත, නම් හා ඔබ විසින් එය ආධිපත්යය දරනු ඇත. "
4:8 එවිට කායින් ඔහුගේ සහෝදරයා වූ ආබෙල් අමතා, "අපි එලියට යමු." එවිට විට ඔවුන් කෙතෙහි, කායින් තම සහෝදරයා වූ ආබෙල් විරුද්ධව නැඟී, ඔහු මරණයට පත්.
4:9 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ කායින්ට කතා කොට, ', 'ඔබේ සහෝදරයා වූ ආබෙල් වේ?"තවද ඔහු ප්රතිචාර: "මම දන්නේ නැහැ. මම මගේ සහෝදරයාගේ රකින වෙමි?"
4:10 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ඔයා කෙරුවේ කුමක් ද? ඔබේ සහෝදරයාගේ ලේ හඬ දේශය සිට මට කෑගහලා.
4:11 දැන්, එබැවින්, ඔබට මේ දේශය මත ශාප කරනු ඇත, එහි කට ඇර ඔබේ අත ඔබේ සහෝදරයාගේ ලේ ලැබූ.
4:12 ඔබ එය වැඩ කරන විට, එය ඔබ එහි ඵල දෙන්නේ නැහැ; එය අයාලේ යන හා පලා ඔබට මේ දේශය මත විය යුතු ය. "
4:13 එවිට කායින් සමිඳාණන් වහන්සේට කතා කොට, ': "මගේ අයුතුකම කරුණාව සුදුසු ද විශාල වේ.
4:14 '' මෙන්න, ඔබ මිහි පෙර අද දවසේ මා දුරු කර, ඔබේ මුහුණ මට සඟවනු ලැබේ; මම පොළොවේ රස්තියාදුකාර හා පලා වනු ඇත. එබැවින්, මට සම්බ කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මාව මරයි. "
4:15 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "කොහෙත්ම නැහැ එය එසේ වනු ඇත; ඒ වෙනුවට, යමෙක් කායින් මරා දමනු ඇතැයි, ආත්මයෝ සත් දඬුවම් කරනු ඇත. "තවද ස්වාමීන් වහන්සේගේ කායින් මුද්රා තබා, ඔහු සොයා ඕනෑම කෙනෙකුට ඔහුව මරණයට පත් කරන්න කියලා.
4:16 ඒ නිසා කායින්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මුහුණ කාර්යයක්, පොළොව මත පලා ලෙස ජීවත්, ඒදන් නැගෙනහිර ප්රදේශය දෙසට.
4:17 එවිට කායින් තම බිරිඳ දැන, ඇය ගැබ්ගෙන ඒනොක් බිහි. ඔහු ද නුවරක් ඉදි, ඔහු ඔහුගේ පුත්රයා නමින් එහි නම ලෙස, ඒනොක්.
4:18 ඉන් අනතුරුව, ඒනොක් Irad පිළිසිඳ, හා Irad Mahujael පිළිසිඳ, හා Mahujael Mathusael පිළිසිඳ, හා Mathusael ලාමෙක් පිළිසිඳ.
4:19 ලාමෙක් භාර්යාවන් දෙදෙනෙකු ගෙන: එක් කෙනෙකුගේ නම Adah විය, හා අනෙකුත් නම Zillah විය.
4:20 හා Adah Jabel පිළිසිඳ, කූඩාරම්වල ජීවත් එඬේරුන් සිටින අය පියා සිටි.
4:21 ඔහුගේ සහෝදරයාගේ නම වූ ආබෙල්; ඔහු වීණාව ගායනා කරන අයගේ පියා සහ ඉන්ද්රිය විය.
4:22 Zillah ද Tubalcain පිළිසිඳ, පිත්තල හා යකඩ සෑම කාර්යයේ hammerer හා ශිල්පී සිටි. ඇත්තටම, Tubalcain සහෝදරිය Noema විය.
4:23 හා ලාමෙක් සිය භාර්යාවන්ට Adah හා Zillah කීවේය: "මාගේ හඬට සවන් දෙන්න, ඔබ ලාමෙක් භාර්යාවන්, මගේ කතාව අවධානය යොමු. මම මගේ හානියක් මිනිසෙකු මරා සඳහා, මගේ පොඩි කිරීමට හා නව යොවුන් වියේ.
4:24 ආත්මයෝ සත් පලිය කායින් සඳහා ලබා දෙනු ඇත, නමුත් ලාමෙක් සඳහා, හැත්තෑහත් වරක් ".
4:25 ආදම් ද යළි සිය භාර්යාව දැන, ඈ පුතෙකු බිහි කළාය, ඇය ඔහුගේ නම සෙත් නම්, කියමින්, "දෙවියන් වහන්සේ මට තවත් දරුවන් ලබා දී ඇත, ආබෙල් වෙනුවට, කවුරුන් කායින් මැරූ හ. "
4:26 නමුත් අලවලා ද පුතු උපත ලද, ඔහු Enos ලෙස සැලකූ. මෙම එක් 'සමිඳාණන් වහන්සේගේ නාමය පතා ආරම්භ.

උත්පත්ති 5

5:1 මෙම ආදම්ගේ පරපුරේ පොතක්. දෙවියන් වහන්සේ විසින් මනුෂ්යයා වූ දවස තුළ, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයට මවන ඔහුට සිදු.
5:2 ඔහු ඔවුන් නිර්මාණය, පිරිමි හා කාන්තා; ඔහු ඔවුන්ට ආශීර්වාද. ඔහු තම නම ආදම් නම්, ඔවුන් නිර්මාණය දවසේ දී,.
5:3 එවිට ආදම් එකසිය තිස් වසර සඳහා ජීවත්. එවිට ඔහු තම ස්වරූපයට හා සමානත්වයට පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා, ඔහු ඔහුගේ නම සෙත් නම්.
5:4 ඔහු සෙත් පිළිසිඳ පසු, ඒ අසලින් යන බව ආදම්ගේ දවස් අවුරුදු අටසිය විය. ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:5 ආදම් ජීවත් වන අතර ඒ අසලින් යන බව සියලු කාලය නවසිය තිස් අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:6 සෙත් එසේ ම එකසිය පස් වසර සඳහා ජීවත්, පසුව ඔහු Enos පිළිසිඳ.
5:7 පස්සේ ඔහු Enos පිළිසිඳ, සෙත් අටසිය හතක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:8 සම්මත බව සෙත් සියලු දින නවසිය දොළොස් අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:9 සත්යය දී, Enos වසර අනූ ජීවත්, පසුව ඔහු Cainan පිළිසිඳ.
5:10 ඔහුගේ උපතින් පසු, ඔහු අටසිය පහළොවක් වසර ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:11 සම්මත බව Enos සියලු දින නවසිය පහක් අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:12 ඒ වගේම, Cainan අවුරුදු හැත්තෑවක් ජීවත්, පසුව ඔහු මහලලෙල් පිළිසිඳ.
5:13 ඔහු මහලලෙල් පිළිසිඳ පසු, Cainan අටසිය හතළිස් වසර සඳහා ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:14 සම්මත බව Cainan සියලු දින නවයක් අවුරුදු එකසිය දහයක් විය, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:15 හා මහලලෙල් අවුරුදු හැට පහක් ජීවත්, පසුව ඔහු ජරෙද් පිළිසිඳ.
5:16 ඔහු ජරෙද් පිළිසිඳ පසු, මහලලෙල් අටසිය තිස් වසර සඳහා ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:17 සම්මත බව මහලලෙල් සියලු දින අටක් එකසිය අනූ පහක් අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:18 හා ජරෙද් එකසිය හැට දෙකක් තිස්සේ ජීවත්, පසුව ඔහු ඒනොක් පිළිසිඳ.
5:19 ඔහු ඒනොක් පිළිසිඳ පසු, ජරෙද් අවුරුදු අටසියයක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:20 සම්මත බව ජරෙද් සියලු දින නවසිය හැට දෙකක් අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:21 දැන් ඒනොක් අවුරුදු හැට පහක් ජීවත්, පසුව ඔහු මෙතුසෙලා පිළිසිඳ.
5:22 හා ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සුහදතාවෙන් හැසුරුණේ. ඔහු මෙතුසෙලා පිළිසිඳ පසු, ඔහු අවුරුදු තුන් සියයක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:23 සම්මත බව ඒනොක් සියලු දවස් තුන්සිය හැට පහක් අවුරුදු.
5:24 ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සුහදතාවෙන් හැසුරුණේ, පසුව ඔහු තවත් දක්නට විය, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගෙන නිසා.
5:25 ඒ වගේම, මෙතුසෙලා එකසිය අසූ හත් වසර සඳහා ජීවත්, පසුව ඔහු ලාමෙක් පිළිසිඳ.
5:26 ඔහු ලාමෙක් පිළිසිඳ පසු, මෙතුසෙලා හත්සිය අසූ දෙකක් තිස්සේ ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:27 සම්මත බව මෙතුසෙලා සියලු දින නවසිය හැට නවය අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය.
5:28 එවිට ලාමෙක් එකසිය අසූ දෙකක් තිස්සේ ජීවත්, ඔහු පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා.
5:29 එවිට ඔහු තම නෝවා යන නම තැබීය, කියමින්, "මෙම එක් අපගේ අත් ක්රියා හා දුෂ්කරතා අප සනසන ඇත, සමිඳාණන් වහන්සේ සාප කර ඇති දේශයේ. "
5:30 ඔහු නෝවා පිළිසිඳ පසු, ලාමෙක් පන්සිය අනූ පස් වසර සඳහා ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
5:31 සම්මත බව ලාමෙක් සියලු දින හතක් එකසිය හැත්තෑ හත් අවුරුදු, පසුව ඔහු මිය ගියේය. සත්යය දී, නෝවාගේ වයස පන්සියයක් ක් වන විට, ඔහු ෂෙම් පිළිසිඳ, හැම්, සහ ජපෙත් යන පුත්තු.

උත්පත්ති 6

6:1 සහ මිනිසුන් පොළොව මත ගුණ කළ යුතු පටන් ගන්නා විට, හා දූවරුන් ඔවුන්ට දාව උපන්,
6:2 දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ, මනුෂ්යයන්ගේ දූවරුන් ලස්සන බව දුටු, තමන් වෙත ඔවුන් තෝරාගත් සියලු භාර්යාවන් ගෙන.
6:3 දෙවියන් වහන්සේ පවසයි: "මගේ ආත්මය සදාකාලිකව මිනිසා තුළ සිටිය යුතු ය, ඔහු මස් නිසා. එබැවින් ඔහුගේ දින එකසිය විසි වසර විය යුතු ය. "
6:4 දැන්, ඒ දවස්වල දී පොළොව මත යෝධයෝ. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයෝ මනුෂ්යයන්ගේ දූවරුන් ගියා පසු සඳහා, ඔවුන් ගැබ්ගෙන, මෙම පුරාණ කාලයේ බලවත් අය බවට පත් විය, කීර්තිමත් බලසම්පන්න මනුෂ්යයෝ.
6:5 එවිට දෙවියන් වහන්සේ, මිනිසුන් දුෂ්ටකම් පොළොව මත මහත් විය, ඔවුන්ගේ හෘද සෑම චින්තනය සෑම විටම නරක මත අදහස් කරගෙන සිටි බව බව දුටු,
6:6 වහන්සේ පොළොවෙහි මනුෂ්යයා සෑදූ බව පසුතැවිලි. හා හදවතේ වේදනාවක් සමග ඇතුළතින් ස්පර්ශ කරමින්,
6:7 ඔහු කිව්වා, "මම මිනිසෙක් නැති කරනවා, මා විසින් මවන, මිහි සිට, මිනිසා අනෙකුත් ජීවන දේවල්, සතුන්ගෙන් පවා ගුවන් පියාසර දේවල්. එය මම ඔවුන්ට සිදු කොට ඇති බව මට දුක් සඳහා. "
6:8 එහෙත් සැබෑ, නෝවා සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි කරුණාව සොයා.
6:9 මෙම නෝවාගේ පරම්පරාවන්. නෝවා පමණක් මිනිසා, එහෙත් ඔහු තම පරම්පරා අතර රජයන ලදි, ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සුහදතාවෙන් හැසුරුණේ.
6:10 ඔහු පුතුන් තිදෙනෙකු පිළිසිඳ: ෂෙම්, හැම්, සහ ජපෙත් යන පුත්තු.
6:11 එහෙත් පොළොව දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරියෙහි දූෂ්ය විය, එය අයුතුකම පිරී ගියේ ය.
6:12 දෙවියන් වහන්සේ පොළොව දූෂිත ඇති බව දුටු, (ඇත්ත වශයෙන්ම, සියලු මස් පොළොව මත එහි මාවත දූෂිත වී)
6:13 ඔහු නෝවාට පැවසීය: "සියලු මස් අවසානය මගේ පෙනීම පැමිණ ඇති. පොළොව තම සංවර්ධනය අයුතුකම පිරී ඇත, මම ද ඔවුන් විනාශ කරනු ඇත, පොළොව සමග.
6:14 එලි පෙහෙලි කර ලී වලින් ඔබ නැවක් සාදන්න. ඔබ නැවේ කුඩා වාසස්ථාන කළ යුතු ය, ඔබ අභ්යන්තර හා බාහිර පෘෂ්ටය මත තණතීරුව අනුබල දුන් හ ය.
6:15 හා ඒ නිසා ඔබ එය කළ යුතු ය: නැවේ දිග රියන් තුන් සියයක් විය යුතු ය, එහි පළල පනස් රියන්, එහි උස තිස් රියන්.
6:16 ඔබ නැවේ කවුළුවක් කළ යුතු ය, ඔබ ප්රධාන පෙළේ රියනක් ඇතුළත එය අවසන් ය. එවිට ඔබට එහි පැත්තේ නැවේ දොර කළ යුතු ය. ඔබ එය කළ යුතු ය: අඩු කොටසක්, ඉහළ කාමර, හා තුන්වන මට්ටමේ.
6:17 '' මෙන්න, මම පොළොව පිට මහා ජලගැල්මක් ජලය ගෙනා යුතු ය, මරණය සියලු මස් කරන ස්වර්ගයෙන් යට ජීවන හුස්ම ඇති දැමීමට තරම්. පොළොව මත සිටින සියලු දේවල් පරිභෝජනය කළ යුතු ය.
6:18 මම ද ඔබ සමඟ මාගේ ගිවිසුම පිහිටුවන්නෙමි, ඔබ නැවට ඇතුල් ය, ඔබ සහ ඔබේ පුත්රයන්, ඔබේ බිරිඳ සහ ඔබ සමඟ ඔබේ පුත්රයන්ගේ භාර්යාවන්.
6:19 සහ මස් ද වන බව සියලු ජීවමාන සිට, ඔබ නැවට යුගල නායකත්වය ය, ඔවුන් ඔබ සමග ජීවත් පිණිස: පිරිමි ලිංගික හා ස්ත්රී සිට,
6:20 කුරුල්ලන්ගෙන්, ඔවුන්ගේ කාරුණික අනුව, හා මෘගයන් සිට, ඔවුන්ගේ කාරුණික දී, හා පොළොව මත සියලු සතුන් අතරින්, ඔවුන්ගේ කාරුණික අනුව; එක් එක් යුගල ඔබ සමඟ ඇතුළු වනු ඇත, ඔවුන් ජීවත් විය හැකි පිණිස.
6:21 එබැවින්, ඔබ අනුභව කළ හැකි බව සියලු ආහාර සමග ඔබ ගත යුතු ය, ඔබ ඔබ සමඟ සිටින මේ ගෙන ය. මෙම ආහාර ලෙස භාවිතා කළ යුතු ය, ඔබ සඳහා යම් යම්, ඔවුන් සඳහා ඉතිරි. "
6:22 ඒ නිසා නෝවා දෙවියන් වහන්සේ ඔහු උපදෙස් ලෙසම සියල්ල කළේ.

උත්පත්ති 7

7:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඇතුලත් කරන්න, ඔබ සහ ඔබගේ සියලු නිවසක්. මම මගේ ඇස් හමුයෙහි විය ඔබ දැක ඇති කිරීම සඳහා, මේ පරම්පරාව තුළ.
7:2 සියලු පිරිසිදු සතුන්ගෙන්, හත්දෙන ගෙන, පිරිමි සහ ගැහැණු. එහෙත් සැබෑ, අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය සතුන්ට, දෙකක් හා ගත, පිරිමි සහ ගැහැණු.
7:3 පමණක් නොව, අහසේ කුරුල්ලන්ට සිට, හත්දෙන ගෙන, පිරිමි සහ ගැහැණු, එසේ බව දරුවන් මුළු මිහි පිට ගැලවීම කළ හැක.
7:4 මෙම ස්ථානයේ සිට සඳහා, දින හතක්, මම දහවල් සතළිසක් ද රෑ සතළිසක් ද පොළොව මත වැසි ඇත. මම සෑදූ සියලුම ද්රව්යය පිස දමන සේකැ''යි කී ය, පොළොව මතුපිට සිට. "
7:5 එබැවින්, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට අණ කළ ලෙස නෝවා සියල්ල කළේ.
7:6 මහා ගංවතුර ජලය පොළොව යට වූ විට ඔහු වයස අවුරුදු හයසියයක් විය.
7:7 සහ නෝවා නැවට ඇතුල්, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්, ඔහුගේ බිරිඳ, ඔහු සමඟ ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ භාර්යාවන්, නිසා මහා ජලගැල්මක් ජලය.
7:8 සහ සතුන්ගෙන් පවිත්ර හා අපවිත්ර දෙකම, කුරුල්ලෝ සිට, හා පොළොවෙහි ලක්වන සෑම දෙයක්ම සිට,
7:9 ඔවුන් නෝවා නැවට ඇතුල් දෙදෙනා, පිරිමි හා කාන්තා, සමිඳාණන් වහන්සේ නෝවා උපදෙස් ලෙසම.
7:10 දින හතක් ගෙවී ගිය පසු, මහා ගංවතුර ජලය පොළොව යට.
7:11 නෝවාගේ ජීවිතයේ හයක් සියයෙන් වසරේ, දෙවන මාසයේදී, මාසයේ දහහත්වන දිනයේදී දී, මහා අගාධයකට සියලු පහසුකම් සපයා නිදහස් කරන ලදී, ස්වර්ගයේ දොරටු විවෘත කරන ලදී.
7:12 හා වර්ෂාව දහවල් සතළිසක් ද රෑ සතළිසක් ද පොළොව මත පැමිණි.
7:13 තවද, එදිනම, නෝවා සහ ඔහුගේ පුත්රයන්, ෂෙම්, හැම්, සහ ජපෙත් යන පුත්තු, සහ ඔහුගේ බිරිඳ සහ ඔවුන් සමඟ ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ භාර්යාවන් තුන්, නැවට ඇතුළු.
7:14 එම වර්ගයේ අනුව ඔවුන් සෑම සත්ව, ඔවුන්ගේ කාරුණික හා ගවයන් සියලු, හා ඔවුන්ගේ කාරුණික පොළොව මත ගමන් කරන සෑම දෙයක්ම, සෑම පියාසර දෙයක් ආකාරයේ අනුව, ගමන් කළ හැකි බව සියලු පක්ෂීන්ට ද සියලු,
7:15 නෝවා වෙත නැවට ඇතුළු, මස් බව සියලු පිටතට දෙදෙනා, ජීවන හුස්ම ඇති විය කරන.
7:16 හා ඇතුළු වූ එම පිරිමි හා කාන්තා ගොස්, මස් බව සියලු, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු උපදෙස් ලෙසම. ඉන්පසු සමිඳාණන් වහන්සේ පිටත සිට ඔහු තුළ වසා.
7:17 හා මහා ජලගැල්මක් පොළොව පිට දින සතළිසක් සිදු. හා ජලය වැඩි කළා, ඔවුන් ඉහළ නින්දගම් ඉඩම් වන ගිවිසුම් කරඬුව ඉවත්.
7:18 ඔවුන් බොහෝ සෙයින් නාන්නට සඳහා, ඔවුන් පොළොව මතුපිට ඇති සියල්ල පිරී. පසුව පෙට්ටිය ජලය හරහා සිදු කරන ලදී.
7:19 හා ජලය පොළොව පුරා පියවරක් ඔබ්බට පැවති. හා අහස යට සියලු උස් කඳු වැසී ගියේය.
7:20 ජල එය ආවරණය වන පරිදි එම කඳු වඩා රියන් පහළොවක් උසස් විය.
7:21 සියලු මස් පොළොව මත ඉදිරිපත් පරිභෝජනය කරන ලදී: පියාසර දේවල්, සතුන්, වන මෘගයන්, සියලු බිම මත බඩගාමින් දේවල් ගමන්. සියලු මිනිසුන්,
7:22 සියල්ල ඇති පොළොව මත ජීවන හුස්ම ඇති, මිය.
7:23 ඔහු පොළොව මත සිටි සියලු ද්රව්යය ඉවත් විනාශ, මිනිසා සිට සත්ව, අත පෙවීම් දේවල් ගුවන් පියාසර දේවල් මෙන් ම බොහෝ. ඔවුන් මේ පොළොවෙන් තුරන් අතුගෑවී. නමුත් එකම නෝවා රැඳී, සහ ඔහු සමඟ නැවේ සිටි අය.
7:24 හා ජලය එකසිය පනස් දවසක් පොළොව සතුව.

උත්පත්ති 8

8:1 එවිට දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට සිහි, හා ජීවත් වන සියලූ දේවල්, සියලු ගවයන්, වන ඔහු සමඟ නැවේ සිටි, ඔහු පොළොව හරහා සුළං ගෙන, හා ජලය හීන විය.
8:2 හා හා අගාධයේ වතුරමල් ස්වර්ගයේ දොරටු වසා ඇත. ස්වර්ගයේ සිට වර්ෂාව දඬුවම් නියම කරන ලදී.
8:3 හා ජලය ඔවුන්ගේ පොළොවේ සිට යන එන ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කරන ලදී. ඔවුන් එක සිය පණස් දින පසු හීන විය.
8:4 හා සත් වන මාසයේ දී ගිවිසුම් කරඬුව විවේක ගන්වා, මාසයේ විසි හත් වන දින, ආර්මේනියාව කඳුවල.
8:5 එහෙත් සත්යය, ජලය දහයෙන් මාසය වන තෙක් පිටත්වන්නේ හා අඩු විය. දස වන මාසය තුළ සඳහා, මාසයේ පළමු වන දා, කඳු ඉඟි පෙනී.
8:6 දින හතළිස් ගෙවී ගිය පසු, නෝවා, ඔහු නැවේ කර ඇති බවයි කවුළුව විවෘත, එය Raven එවූ,
8:7 නික්ම ගොස් ආපසු නොකළ, ජලය පොළොව පුරා වියළී තුරු.
8:8 ඒ වගේම, ඔහු පසු පරෙවියෙකු එවූ, ජලය දැන් මිහි පිට නතර කළා නම් බලන්න කිරීම සඳහා.
8:9 නමුත් ඇගේ අඩි විවේක විය ස්ථානයක් සොයා ගත නොහැකි වූ විට, ඇය කරඬුව තුළ ඔහු වෙත හැරී. ජලය සඳහා මුළු පොළොව මත සිටි. ඔහු තම අත දිගු සහ ඇගේ අල්ලා, ඔහු නැවට ගෙනා.
8:10 ඊළගට, තවත් දින හතක් බලා ගැනීමෙන්, ඔහු නැවත වරක් නැවෙන් පිටතට පරෙවියා එවූ.
8:11 ඇය සවස උන් වහන්සේ වෙත අවුත්,, හරිත කොළ ඔලීව ශාඛා කටේ රැගෙන. නෝවා පසුව පොළොවෙන් ජලය මත නැවතිණි ඇති බව තේරුම්.
8:12 හා ඒ කෙසේ වුවත්, ඔහු තවත් දින හතක් බලා. ඔහු පරෙවියා එවූ, ඔහු වෙත හැරී තවදුරටත් කරන.
8:13 එබැවින්, හය එකසිය පළමු වසර තුල දී, පළමු වන මාසයේ දී, මාසයේ පළමු වන දා, ජලය පොළොව පිට හීන විය. සහ නෝවා, පෙට්ටිය ආවරණය විවෘත, පිටතට අතගාමින් දුටු හා පොළොව මතුපිට වියළි බවට පත් වූ බව.
8:14 දෙවන මාසයේ දී, මාසයේ විසි හත් වන දින, පොළොව වියළි කරන ලදී.
8:15 එවිට දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට කතා, කියමින්:
8:16 "නැවෙන් පිටතට යන්න, ඔබ සහ ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ පුත්රයන් සහ ඔබ සමඟ ඔබේ පුත්රයන්ගේ භාර්යාවන්.
8:17 ඔබ සමඟ සිටින සියලු ජීවීන් ඔබ සමඟ පිටතට ගෙන, මස් බව සියලු: කුරුල්ලන් මෙන්, එසේ ද වන මෘගයන් හා පොළොවෙහි ගමන් කරන බව සියලු සතුන් සමග. හා භූමිය ද ඇතුළු: වැඩි ඒ මත බොහෝ සෙයින් වැඩි. "
8:18 ඒ නිසා නෝවා සහ ඔහුගේ පුත්රයන් පිටතට ගොස්, සහ ඔහුගේ බිරිඳ සහ ඔහු සමඟ ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ භාර්යාවන්.
8:19 එවිට ද සියලු ජීවමාන දේවල්, හා ගව, හා පොළොවෙහි ගමන් කරන බව සතුන්, ඒ ඒ වර්ගයට අනුව, ගිවිසුම් කරඬුව පිටත්ව.
8:20 ඊට පස්සේ නෝවා සමිඳාණන් වහන්සේට පූජාසනයක් ඉදි. සහ, පිරිසිදු බව, ගව හා කුරුල්ලන් එක් එක් ගනිමින්, ඔහු පූජාසනය මත දවන පූජා.
8:21 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඒ මිහිරි සුවඳ එවලා හා පැවසීය: "මම තවදුරටත් නිසා මනුෂ්ය පොළොව ශාප කරනු ඇත. මිනිසෙකුගේ හදවතේ හැඟීම් හා සිතුවිලි ඔහුගේ තරුණ සිට නපුරු පෙලඹෙති. එබැවින්, මම තවදුරටත් සියලු ජීවමාන සත්වයන්ට කඩවසම්, මා විසින් කළ ලෙස කරනු.
8:22 පොළොවේ සියලු දින, seedtime හා අස්වැන්න, සීතල සහ උණුසුම, ගිම්හාන හා ශීත, දිවා රෑ, නතර නොවනු ඇත. "

උත්පත්ති 9

9:1 සහ නෝවා සහ ඔහුගේ පුත්රයන් දෙවියන් ආශීර්වාද. ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඉහළ, හා ගුණ, මුළු පොළොව පුරාම.
9:2 ඔබ යන බියෙන් හා තැතිගැන්මෙන් පොළොවේ සියලු සතුන් මත විය යුතුයි, ද අහසේ සියලු පක්ෂීන් මත, පොළොව පුරා ගමන් කරන, ඒ සමග. මුහුදේ සිටින සියලු මසුන් ඔබ අතට භාර දී තිබෙන්නේ.
9:3 හා චලනය හා ජීවත් වන බවත් සියලු දේ ඔබට ආහාර වනු ඇත. හුදෙක්, ආහාරයට ගත හැකි ශාක සමග මෙන්, මම ඔබට ඒ සියල්ල අත්පත් කර,
9:4 ඔබ අනුභව නොකළ යුතු ය ලේ මස් හැර.
9:5 මම සෑම මෘගයා අතින් ඔබේ ජීවිත ලේ පරීක්ෂා කරනු ඇත සඳහා. ඒ නිසා ද, මිනිස් වර්ගයා අතින්, එක් එක් මිනිසා සහ ඔහුගේ සහෝදරයා අතින්, මම මිනිස් ජීවිතය පරීක්ෂා කරනු ඇත.
9:6 යමෙක් මිනිස් ලේ වගුරුවා ඇත, ඔහුගේ ලේ වැගිරෙව් ඇත. මිනිසා සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයට කරන ලදී සඳහා.
9:7 නමුත් ඔබ: ඉහළ යන අතර, බොහෝ සෙයින් වැඩි, හා පොළොවෙහි ඉදිරියට ගොස් එය ඉටු කරනවා. "
9:8 නෝවා සහ ඔහු සමඟ ඔහුගේ පුත්රයන්ට, දෙවියන් වහන්සේ ද මේ බව සඳහන් කළේය:
9:9 "'' මෙන්න, මම ඔබ සමඟ ගිවිසුමක් ඇති වනු ඇත, ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන් සමඟ,
9:10 ඔබ සමග සිටින බව සියලු ජීවමාන සත්වයන්ට සමග: ගිවිසුම් කරඬුව නික්ම ගොස් ඇති බව ද, ගවයන් හා පොළොවේ සියලු සතුන් මෙන් කුරුල්ලන් සමග තරම්, පොළොවේ සියලු වන මෘගයන් සමඟ.
9:11 මම ඔබ සමඟ ගිවිසුමක් ඇති වනු ඇත, තව දුරටත් මස් බව සියලු මහා ජලගැල්මක් ජලය විසින් මරණයට පත් කළ යුතු වනු ඇත, සහ, මින් ඉදිරියට, පොළොව අතිශයින් ම විනාශ කිරීමට මහා ජලගැල්මක් ඇති නොවනු ඇත. "
9:12 දෙවියන් වහන්සේ පවසයි: "මම මේ මා සහ ඔබ අතර ලබා ඇති ගිවිසුම පිළිබඳ ලකුණ, ඔබ සමග සිටින බව සියලු ජීවමාන කිරීමට, සදාතනික පරපුර වෙනුවෙන්.
9:13 මම වලාකුළු මගේ චාප තැන්පත් කරනු ලැබේ, එය මා හා පොළොව අතර ඇති ගිවිසුම ලකුණක් ඇති වේ.
9:14 මම වලාකුළු අහසේ වසං විට, මගේ චාප වලාකුළු දිස් වනු ඇත.
9:15 මම ද ඔබ සමඟ මාගේ ගිවිසුම මතක, සහ මස් ද enlivens සෑම ජීවමාන සමග. එහි තවදුරටත් මස් බව සියලු පිස ගැනීමට මහත් ගංවතුර සිට ජලය වනු ඇත.
9:16 හා චාප වලාකුළු වනු ඇත, මම එය දකිනු ඇත, මම දෙවියන් වහන්සේ හා ජීවත් වන පොළොව මත මස් බව සියලු සෑම ආත්මයක්ම අතර සම්මත කරන ලද සදාකාල ගිවිසුම සිහි වනු ඇත. "
9:17 හා දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට කතා කොට, ', "මෙම මම පොළොව පිට මස් බව සියලු අතර ස්ථාපිත කර ඇති ගිවිසුම් ලකුණක් වනු ඇත."
9:18 එබැවින් නෝවාගේ පුතුන්, වූ නැවෙන් පිටතට, , ෂෙම්, හැම්, සහ ජපෙත් යන පුත්තු. දැන් තමා හැම් කානාන් පියා ය.
9:19 මෙම කරුණු තුන නෝවාගේ පුත්රයන්. මෙම මිනිස් වර්ගයා සියලු පවුලේ මුළු පොළොව පුරාම පැතිර තිබුණේ.
9:20 සහ නෝවා, හොඳ ගොවි, භූමිය වගා කිරීමට පටන්, ඔහු මිදි වත්තක් වගා.
9:21 සහ එහි වයින් පානය කර, ඔහු බීමත් බවට පත් වූ අතර තම කූඩාරමේ නග්න.
9:22 මේ නිසා, විට හාම්, කානාන් පියා, ඇත්ත වශයෙන්ම නිරුවත් වීමට ඔහුගේ පියාගේ දිවියෙකු දුටු, ඔහු පිටත තම සහෝදරයන් දෙදෙනා එය වාර්තා.
9:23 සැබවින්ම, ෂෙම් සහ ජපෙත් යන පුත්තු තිදෙන ඔවුන්ගේ අවි ආයුධ මත සළුවක් දමා, සහ, ආපස්සට ඉදිරියට, ඔවුන්ගේ පියාගේ දිවියෙකු ආවරණය. හා ඔවුන්ගේ මුහුණු හැරී, ඔවුන් තම පියාගේ හතළිහ බලන්න නැති බව එසේ.
9:24 ඊට පස්සේ නෝවා, වයින් වලින් ආ රට, ඔහු තම බාල පුත්රයා කළ දේ ඔහුට දැනගත් විට,
9:25 ඔහු කිව්වා, "කානාන් ශාප වේවා!, සේවකයන් සේවකයෙකු ඔහු තම සහෝදරයන්ට වනු ඇත. "
9:26 එවිට ඔහු කතා: "ප්රශංසා වේවා! ෂෙම් දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ විය, කානාන් තම සේවකයා විය යුතුයි.
9:27 දෙවියන් වහන්සේ ජපෙත් යන පුත්තු විශාල විය හැක, ඔහු ෂෙම්ගේ කූඩාරම්වල ජීවත් විය හැක, කානාන් තම සේවකයා විය යුතුයි. "
9:28 හා මහා ජලගැල්මක් පසු, නෝවා තුන්සිය පනස් වසර සඳහා ජීවත්.
9:29 ඔහුගේ සියලු දින නවසිය පනස් වසර තුළ නිම කරන ලදී, පසුව ඔහු මිය ගියේය.

උත්පත්ති 10

10:1 මෙම නෝවාගේ පුත්රයන්ගේ පරම්පරා වේ: ෂෙම්, හැම්, සහ ජපෙත් යන පුත්තු, හා මහා ජලගැල්මක් පසු ඔවුන්ට දාව උපන් පුත්රයෝ.
10:2 ජපෙත් යන පුත්තු පුත්රයන් ගොමෙර් විය, සහ මාගොග්, හා Madai, හා ජාවාන්, සහ තුබාල්, හා මෙෂෙක්, සහ තීරස් ය.
10:3 පසුව ගොමෙර්ගේ පුත්රයන් අෂ්කෙනස් විය, හා Riphath, හා Togarmah.
10:4 හා ජාවාන් පුත්රයෝ ය එලිෂා, තර්ෂිෂ්හි, කිත්තිම්, හා Rodanim.
10:5 විජාතීන් දූපත් ඔවුන්ගේ ප්රදේශ බවට මෙම විසින් වෙන් කර, එක් එක් කෙනා තම තමාගේ දිව අනුව, ඔවුන්ගේ රටවල් හා ඔවුන්ගේ පවුල්.
10:6 හාම්ගේ පුත්රයෝ නම් කූෂ් විය, හා Mizraim, හා දාන්න, කානාන්.
10:7 හා කූෂ් පුත්රයන් Seba විය, හා Havilah, හා Sabtah, හා Raamah, හා Sabteca. Raamah පුත්රයන් ෂෙබා සහ Dadan විය.
10:8 පසුව කූෂ් නිම්රොද් පිළිසිඳ; ඔහු පොළොව මත බලවත් වූහ.
10:9 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි හැකි දඩයක්කාරයෙක්. මෙම සිට, එය ඔවා නික්ම ආවෙමි: 'යන්තම් නිම්රොද් වැනි, සමිඳාණන් වහන්සේ පෙර සමත් දඩයක්කාරයෙක්. '
10:10 ඉතිං මොක ද, ඔහුගේ රාජ්යය මුල බබිලෝනියේ විය, හා Erech, හා Accad, හා Chalanne, ෂිනාර් දේශයෙහි.
10:11 එම ඉඩම් වලින්, Assur නික්ම ආවෙමි, ඔහු නිනිවය ඉදි, නගරයේ හා වීදිවල, හා Calah,
10:12 ද Resen, නිනිවය සහ Calah අතර. මෙය මහා නගරය.
10:13 සැබවින්ම, Mizraim Ludim පිළිසිඳ, හා Anamim, හා Lehabim, Naphtuhim,
10:14 හා Pathrusim, හා Casluhim, පිලිස්තිවරුන්ගේ සහ Caphtorim පිටතට පැමිණි කවුරුන්.
10:15 එවිට කානාන් සීදොන් ඔහුගේ කුලුඳුල් පිළිසිඳ, හිත්තීය ජාතික,
10:16 හා ජෙබුසිවරුන්, හා අමෝරිවරුන්ගේ, මෙම Girgashite,
10:17 හිවීවරුන්, හා Arkite: මෙම Sinite,
10:18 හා Arvadian, Smrite විය, හා Hamathite. මෙම පසු, කානානිවරුන්ගේ මහජන පැතිර බවට පත් විය.
10:19 හා කානාන් දේශසීමා ගොස්, එක් ගමන් ලෙස, සීදොන් සිට ගෙරාර්හි, පවා ගාසා දක්වා, එක් සොදොම් සහ ගොමොරා ඇතුල් වන තෙක්, හා Admah හා Zeboiim සිට, පවා Lesa කිරීමට.
10:20 මෙම ඔවුන්ගේ නෑයන් දී හාම් පුතුන් වේ, විවිධ භාෂා කතා කරන, හා පරම්පරා, හා ඉඩම්, හා ජාතීන්.
10:21 ඒ වගේම, ෂෙම් සිට, Heber සියලු පුත්රයෝ පියා, ජපෙත් යන පුත්තු වැඩිමහල් සහෝදරයා, පුතුන් උපන්.
10:22 ෂෙම් පුත්රයන් ඊළාම් විය, හා Asshur, හා Arphaxad, ලුද්, හා සිරියාවේ.
10:23 සිරියාවේ පුත්රයන් ඌශ් විය, සහ ඔවුන්ගේ, හා ගෙතෙර්, ඇන්ඩ් මෑෂ්.
10:24 එහෙත්, සැබෑ, Arphaxad ෂේලා පිළිසිඳ, ඒබෙර්ට උපත කවුරුන්.
10:25 හා ඒබෙර්ට කිරීමට දාව පුත්රයන් දෙදෙනෙකු: එක් කෙනෙකුගේ නම පේලෙග් විය, සඳහා ඔහුගේ කාලයේ දී පොළොව බෙදා වෙන් බවට පත් විය, ඔහුගේ සහෝදරයාගේ නම ජොක්තන්ගේ විය.
10:26 මෙම ජොක්තන්ගේ Almodad පිළිසිඳ, හා Sheleph, හා Hazarmaveth, Jerah
10:27 හා Hadoram, Uzal හා Diklah හා,
10:28 Obal හා Abimael හා, ෂෙබා
10:29 ඕපීර්, Havilah හා Jobab හා. මේ සියල්ලෝ ජොක්තන්ගේ පුත්රයෝ ය.
10:30 සහ ඔවුන්ගේ වාසභූමි Messa සිට දීර්ඝ, එක් sojourns ලෙස, පවා Sephar කිරීමට, නැගෙනහිර කන්දක්.
10:31 මෙම ඔවුන්ගේ නෑයන් අනුව ෂෙම්ගේ පුත්රයන්, විවිධ භාෂා කතා කරන, හා ඔවුන්ගේ රටවල් තුළ ප්රදේශ.
10:32 මෙම නෝවාගේ පවුල් සංඛ්යාව පවුල්, ඔවුන්ගේ ජනතාවගේ හා ජාතීන් අනුව. ජාතීන් මේ අනුව බෙදී බවට පත් විය, මහා ජලගැල්මෙන් පසු පොළොව මත.

උත්පත්ති 11

11:1 දැන් පොළොව එක් භාෂාවක් හා එම කතාවේ විය.
11:2 ඔවුන් නැගෙනහිර සිට ඉදිරියට විට, ඔවුන් ෂිනාර් දේශයේ තැනිතලාවක් සම්බ, ඔවුහු එහි වාසය.
11:3 සහ එක් එක් එක්කෙනා තම තමාගේ අසල්වාසියා කීවේය, "එන්න, අපි ගඩොල් කරමු, ද ගින්නෙන් ද ඔවුන් පිළිස්සීම. "ඔවුන් ගඩොල් වෙනුවට මැණික් ගල්, හා මෝටාර් වෙනුවට තණතීරුව.
11:4 ඔව්හු කතා: "එන්න, අප නගරයක් සහ කොතක් කරමු, එහි උස ස්වර්ගයට ළඟා විය හැකි නිසා. අප සියලු ඉඩම් වෙන් කරනු ලැබේ පෙර, අපේ නම ප්රසිද්ධ කිරීමට අපි කටයුතු කරමු. "
11:5 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ නුවර හා දැක්කද බැස, ආදම් පුත්රයන් ගොඩනඟමින් සිටියා.
11:6 එවිට ඔහු කතා: "'' මෙන්න, ජනතාව එක්සත්ව සිටින, සියලු එක් දිව ඇති. ඔවුන් මෙය කිරීමට පටන් ගෙන ඇති බැවින්, ඔවුන් තම සැලසුම් තමාගෙන් නැහැ, ඔවුන් ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු අවසන් වන තෙක්.
11:7 එබැවින්, එන්න, අපට බැස ඉඩ, හා එම ස්ථානයේ තම දිව දමනය, ඔව්හු සවන් පිණිස, තම අසල්වැසියාගේ හඬට එක් එක්. "
11:8 එබැවින් සමිඳාණන් වහන්සේ සියලු ඉඩම් බවට එම ස්ථානයට ඔවුන් බෙදා වෙන්, ඔව්හු ද නගරය ඉදි කිරීමට නවතා දමන.
11:9 මේ හේතුව නිසා, එහි නම 'බාබෙල් හැඳින්වූ,'එම ස්ථානයේ මුළු පොළොවේ භාෂාව ව්යාකූල වූ නිසා. හා ඒ මත සිට, සමිඳාණන් වහන්සේ සෑම කලාපයේ මුහුණ හරහා ඔවුන් විසිරී.
11:10 ෂෙම්ගේ පරම්පරාව. ෂෙම් ඔහු Arphaxad පිළිසිඳ විට වයස අවුරුදු සියයක්, මහා ජලගැල්මෙන් පසු වසර දෙකක්.
11:11 ඔහු Arphaxad පිළිසිඳ පසු, ෂෙම් තව අවුරුදු පන්සියයක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:12 ඊළඟ, Arphaxad අවුරුදු තිස්පහක් ජීවත්, පසුව ඔහු ෂේලා පිළිසිඳ.
11:13 ඔහු ෂේලා පිළිසිඳ පසු, Arphaxad තුන්සිය වසර තුනක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:14 ඒ වගේම, ෂේලා අවුරුදු තිහක් ජීවත්, පසුව ඔහු ඒබෙර්ට පිළිසිඳ.
11:15 ඔහු ඒබෙර්ට පිළිසිඳ පසු, ෂේලා අවුරුදු හාරසිය තුනක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:16 එවිට ඒබෙර්ට අවුරුදු තිස් හතරක් ජීවත්, ඔහු පේලෙග් පිළිසිඳ.
11:17 ඔහු පේලෙග් පිළිසිඳ පසු, ඒබෙර්ට අවුරුදු හාරසිය තිහක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:18 ඒ වගේම, පේලෙග් අවුරුදු තිහක් ජීවත්, පසුව ඔහු Reu පිළිසිඳ.
11:19 ඔහු Reu පිළිසිඳ පසු, පේලෙග් අවුරුදු දෙසිය නවයක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:20 එවිට Reu අවුරුදු තිස් දෙකක් තිස්සේ ජීවත්, පසුව ඔහු සේරග් පිළිසිඳ.
11:21 ඒ වගේම, ඔහු සේරග් පිළිසිඳ පසු, Reu අවුරුදු දෙසිය හතක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:22 සත්යය දී, සේරග් අවුරුදු තිහක් ජීවත්, පසුව ඔහු නාහෝර්ගේ පිළිසිඳ.
11:23 ඔහු නාහෝර්ගේ පිළිසිඳ පසු, සේරග් දෙසිය කාලයක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:24 ඒ නිසා නාහෝර් අවුරුදු විසිනවයක් ජීවත්, පසුව ඔහු තේරා පිළිසිඳ.
11:25 ඔහු තේරා පිළිසිඳ පසු, නාහෝර් එකසිය දහනවයක් කාලයක් ජීවත්, ඔහු පුතුන් සහ දියණියන් පිළිසිඳ.
11:26 හා තේරා අවුරුදු හැත්තෑවක් ජීවත්, පසුව ඔහු ආබ්රම් පිළිසිඳ, ද නාහෝර්, හාරාන්.
11:27 මෙම තේරාගේ පරම්පරාව. තේරා පිළිසිඳ, නාහෝර්, හාරාන්. ඊළඟ හාරාන් ලොත්ගේ පිළිසිඳ.
11:28 සහ ඔහුගේ පියා වූ තේරා පෙර හාරාන් මිය, ඔහුගේ භාෂා මූලයන් දේශයේ, ඌර් නම් කල්දිවරුන්ගේ දී.
11:29 එවිට ආබ්රම් ද නාහෝර් භාර්යාවන් ගෙන. ආබ්රම්ගේ භාර්යාවගේ නම සාරයි ය. ද නාහෝර් බිරිඳගේ නම මිල්කා විය, හාරාන් දුව, මිල්කා පියා, හා Iscah පියා.
11:30 නමුත් සාරයි වඳ වූ අතර දරුවන් නැතිව.
11:31 ඒ නිසා තේරා තමන් පුත් ආබ්රම් ගෙන, හා ඔහුගේ මුනුපුරා වන ලොත්, හාරාන් පුත්, හා ඔහුගේ දියණිය වූද, සාරයි, ඔහුගේ පුත් ආබ්රම් බිරිඳ, ඔහු අභාවප්රාප්ත ඌර් නම් කල්දිවරුන්ගේ ඔවුන් නායකත්වය, කානාන් දේශයට යන්න. ඔවුන් හාරාන් දක්වා ළඟා, ඔවුන් එහි පදිංචි.
11:32 සම්මත බව තේරාගේ අවුරුදු ගණන දෙසිය පහක් විය, පසුව ඔහු හාරාන්හි මිය.

උත්පත්ති 12

12:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ආබ්රම්ට කතා කොට, ': "ඔබේ දේශයෙන් පිටත්, හා ඔබේ නෑයන් සිට, ඔබේ පියාගේ නිවසේ සිට, මම ඔබට පෙන්වන දේශයට පැමිණි.
12:2 මම ඔබ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි, මම ඔබට ආශීර්වාද හා ඔබේ නම ගෞරවයට පත් වනු ඇත, ඔබ ආශීර්වාද ලැබේ.
12:3 ඔබට ආශීර්වාද කරන අයට මම ආශීර්වාද කරනු ඇත, ඔබ ශාප කරන අය ශාප, ඔබ පොළොවේ සියලු පවුල් ආශීර්වාද කරනු ඇත. "
12:4 ඒ නිසා ආබ්රම් සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට උපදෙස් ලෙසම පිටත්ව, ලොත් ද ඔහු සමඟ ගියේය. ඔහු හාරාන්හි සිට පිටත් ආබ්රම් අවුරුදු හැත්තෑපහක් විය.
12:5 ඔහු සිය බිරිඳ වන සාරයි ගෙන, හා කැබලි අක්ෂර, තම සහෝදරයාගේ පුත්, සියලු ඔවුන් සතු කිරීමට පැමිණි ද්රව්යයක්, ඔවුන් හාරාන්හි අත්පත් වූ ජීවිත, ඔවුන් කානාන් දේශයට යන්න සඳහා පිටත්. ඔවුහු එහි පැමිණි විට,
12:6 ආබ්රම් පවා ෂෙකෙම් ස්ථානයට දේශය හරහා ගමන්, ඈත සුප්රසිද්ධ ප්රපාතයෙන් නිම්නය ලෙස. දැන් එම අවස්ථාවේ දී, කානාන් දේශයේ දේශයේ විය.
12:7 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ආබ්රම්ට දර්ශනය, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "ඔබගේ දරුවන් සඳහා, මම මේ දේශය ලබා දෙයි. "තවද, එහි දී ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේට පූජාසනයක් ඉදි, ඔහුට දර්ශනය වූ.
12:8 එහි සිට කන්දකට නිකායිකයින්, බෙතෙල් නැගෙනහිර ප්රතිවිරුද්ධ විය, ඔහු එහි තම කඳවුර, බටහිරින් බෙතෙල් සහිත, හා නැගෙනහිරින් හායි ශාස්තෘතුමිය. ඔහු ද සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත එහි පූජාසනයක් ඉදි, ඔහු ඔහුගේ නම ඉල්ලා.
12:9 එවිට ආබ්රම් ගමන්, එළියට යනවා හා මත තව දුරටත් අඛණ්ඩව, දකුණු දෙසට.
12:10 නමුත් සාගතය සිදු. එවිට ආබ්රම් මිසරයට බැස, එහි වසන කිරීමට. දුර්භික්ෂය සඳහා ඉඩම් ගණනාවක් පුරා පැවති.
12:11 ඔහු ඊජිප්තුවේ ඇතුළු සමීප වූ විට, ඔහු සිය බිරිඳ වන සාරයි අමතා: "මම ඔබ ලස්සන කාන්තාවක් බව අප දන්නවා.
12:12 හා මිසර ඔබ දකින විට, මෙසේ පවසනු ඇත, 'ඇය ඔහුගේ බිරිඳ වේ.' 'ඔවුන් මට මරණයට පත් වනු ඇත, ඔබ රඳවා.
12:13 එබැවින්, මම ඔබ මගේ සහෝදරිය කියා, ඔබ අයදිනවා, ඇති බැවින් එය ඔබ නිසා මට හොඳින් විය හැකිය, හා එසේ බව මගේ ආත්මය ඔබගේ පක්ෂව ජීවත් විය හැක. "
12:14 ඉතිං මොක ද, ආබ්රම් මිසරයට පැමිණ ඇති විට, මිසර ස්ත්රිය අතිශය සුන්දර බව දැක.
12:15 සහ අධිපතීන් පාරාවෝට එය වාර්තා, ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත ඇය ප්රශංසා. සහ ස්ත්රිය පාරාවෝගේ නිවසේ නාමාවලියට ඇතුලත් විය.
12:16 සත්යය දී, ඔවුන් නිසා ඇය හොඳින් ආබ්රම් ප්රතිකාර. ඔහු බැටළුවන් සහ ගවයන් සහ පිරිමි බූරුවන් විය, සහ මිනිසුන් සේවකයන්, සහ කාන්තාවන් සේවකයන්, හා කාන්තා බූරුවන්, හා ඔටුවන්.
12:17 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ නිසා සාරයි මහා තුවාල ෆිර්අවුන් සහ ඔහුගේ නිවසේ කසයෙන්, ආබ්රම් බිරිඳ.
12:18 පාරාවෝ ආබ්රම් කැඳවා, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ඔබ මට කළ බව මේ මොකක්ද? ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ ඇය ඔබේ බිරිඳ?
12:19 ඔබ ඇයට ඔබේ සහෝදරිය බව කියා කළේ කුමන හේතුවක් නිසා, මම බිරිඳ ලෙස මට ඇය ගන්නා බව එසේ? එබැවින් දැන්, ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය පෙනෙන, ඇය ලබා යන්න. "
12:20 පාරාවෝ ආබ්රම් ගැන ඔහුගේ මිනිසුන් උපදෙස්. ඔවුන් සිය බිරිඳ සමඟ ගියහ හා ඔහු සන්තක සියල්ල ද.

උත්පත්ති 13

13:1 එබැවින්, ආබ්රම් මිසරයට සිට කන්දට, ඔහු හා ඔහුගේ බිරිඳ, හා ඔහු සන්තක සියල්ල ද, ලොත් ද ඔහු සමඟ, දකුණු ප්රදේශය දෙසට.
13:2 නමුත් ඔහු රන් හා රිදී සතුව විසින් ඉතා ධනවත් වූ.
13:3 ඔහු මාර්ගය විසින් ආපසු ඔහු පැමිණි බව, මෙම මැරිඩියන් සිට බෙතෙල් බවට, ඔහු තම කඳවුර කිරීමට පෙර ස්ථානයට සියලු ආකාරයෙන්, බෙතෙල් හා හායි ශාස්තෘතුමිය අතර.
13:4 එතන, ඔහු පෙර සෑදූ පූජාසනය ස්ථානයේ දී, ඔහු නැවත වරක් සමිඳාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා.
13:5 එහෙත් ලොත් ද, ආබ්රම් සමඟ සිටි, බැටළු රැළවල් විය, හා ගව, හා කූඩාරම්.
13:6 වත් ඔවුන් පාලනය කිරීමට හැකි වූ ඉඩම් ඉඩම්, ඔවුන් එකට ජීවත් වන පිණිස ඒ ඒ. ඇත්ත වශයෙන්ම, සැපැයීමට ඉමහත් බව පොදු ජීවත් විය නොහැකි බවයි.
13:7 පසුව එහි ද ආබ්රම් සහ ලොත්ගේ එඬේරුන් අතර ගැටුමක් හටගත්. දැන් එම අවස්ථාවේ දී කානාන් දේශයේ හා පෙරිස්සිවරුන් බව දේශයේ ජීවත්.
13:8 එබැවින්, ආබ්රම් ලොත්ට කතා කොට, ': "මම ඔබගෙන් අහනවා, මා සහ ඔබ අතර කිසිම ආරවුලක් ඇති විය ඉඩ, මගේ එඬේරුන් සහ ඔබේ එඬේරුන් අතර. අපි සහෝදරයෝ.
13:9 '' මෙන්න, සමස්ත ඉඩම් ඔබේ ඇස් ඉදිරියෙහි. මා වෙතින් ඉවත්, මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා. ඔබ වමට යනවා නම්, මම හරි ගන්නා. ඔබ නිවැරදි එකක් නම්, මම වමට සමත් වනු ඇත. "
13:10 ඒ නිසා ලොත්, ඔහුගේ ඇස් ඔසවා බැලූ, ජොර්දාන් අවට මුළු ප්රදේශය දුටු, තරයේ වාරි වූ, සමිඳාණන් වහන්සේ සොදොම් සහ ගොමොරා පෙරලා පෙර. එය සමිඳාණන් වහන්සේ පාරාදීසය මෙන් විය, එය ඊජිප්තුව වැනි විය, Zoar දෙසට ළඟා.
13:11 හා කැබලි අක්ෂර ජොර්දාන් අවට කලාපයේ තමා සඳහා තෝරා, ඔහු නැගෙනහිර මාර්ගය විසින් ඉල්ලා අස්කර. ඔවුන් බෙදා වෙන් කරන ලදී, අනෙක් එක සහෝදරයා.
13:12 ආබ්රම් කානාන් දේශයෙහි වාසය. සත්යය දී, ගොඩක් ජොර්දාන් අවට සිටි බව නගරවල නැවතී, ඔහු සොදොම් ජීවත්.
13:13 නමුත් සොදොම්හි මිනිසුන් ඉතා දුෂ්ට විය, ඔවුන් පියවරක් ඔබ්බට සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පව්කාරයන් වී.
13:14 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ආබ්රම්ට කතා කොට, ', ලොත් ද ඔහු වෙන් කර පසුව: "ඔබේ ඇස් ඔසවා, ඔබ දැන් සිටින ස්ථානයේ සිට පිටතට දෑස් අයා බලා, උතුරු හා මැරිඩියන් කිරීමට, නැගෙනහිර හා බටහිර.
13:15 ඔබ දකින සියලු ඉඩම්, මම ඔබට ලබා දෙනු ඇත, ඔබේ දරුවන් පවා සදහටම.
13:16 මම පොළොවේ දූවිලි මෙන් ඔබේ දරුවන් බවට පත් වනු ඇත. යමෙක් පොළොවේ දූවිලි ගණන් කිරීමට හැකි වේ නම්,, ඔහු මෙන්ම ඔබේ දරුවන් ගණන් කිරීමට හැකි වනු ඇත.
13:17 මතු වන අතර එහි දිග ඇති ඉඩම් හරහා ගමන්, හා පළල. මම දෙන්න "කියායි.
13:18 එබැවින්, තමාගේ කූඩාරම ගමන්, ආබ්රම් ගොස් Mamre ඇති ප්රපාතයෙන් නිම්නය විසින් වාසය, වන හෙබ්රොන් වේ. ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේට පූජාසනයක් ඉදි.

උත්පත්ති 14

14:1 දැන් එය Amraphel බව එම කාලය තුළ සිදු වූ, ෂිනාර් රජු, හා Arioch, මිත්රිඩේට්ස් රජු, හා කෙදොර්ලායොමෙර්, මෙම Elamites රජු, හා උදම්, ජාතීන්ගේ රජු,
14:2 Bera එරෙහිව යුද්ධයට ගොස්, සොදොම් රජු, හා Bersa එරෙහිව, ගොමොරා රජු, හා Shinab එරෙහිව, Admah රජු, හා Shemeber එරෙහිව, Zeboiim රජු, හා බෙලා රජුට විරුද්ධව, බව Zoar වේ.
14:3 මෙම සියලු දෙනා වනයට මිටියාවතේ එකට, දැන් වන ලුණු මුහුදු.
14:4 ඔවුන් දොළොස් වසරක් කෙදොර්ලායොමෙර් සේවය කර තිබූ සඳහා, හා දහතුන් වන අවුරුද්දේ දී ඔව්හු උන් වහන්සේ අත්හැර.
14:5 එබැවින්, දහහතර වන අවුරුද්දේ දී, කෙදොර්ලායොමෙර් පැමිණ, සහ ඔහු සමඟ සිටි රජවරුන්ට. ඔවුන් අං දෙකක් Ashteroth දී රෙපායිම් පහර, හා Zuzim ඔවුන් සමඟ, Shaveh-Kiriathaim දී සහ ඒමිවරු.
14:6 හා සේයිර් කඳු දී Chorreans, පවා පාරාන් නම් තැනිතලා කිරීමට, වන පාළුකරයේ වේ.
14:7 ඔවුන් ආපසු Mishpat උල්පත පැමිණ, කාදෙෂ් වන වන. ඔවුන් අමලෙක්වරුන් සමස්ත කලාපයක්, Hazazontamar විසූ අමෝරිවරුන්.
14:8 සොදොම් රජු, සහ ගොමොරා රජු, හා Admah රජු, හා Zeboiim රජු, හා බෙලා රජු සැබවින්ම, Zoar වන වන, නික්ම ගියේ ය. ඔවුන් වනයට මිටියාවතේ ඔවුන්ට එරෙහිව තමන්ගේ තර්කය අධ්යක්ෂණය,
14:9 එනම්, කෙදොර්ලායොමෙර් එරෙහිව, මෙම Elamites රජු, හා උදම්, ජාතීන්ගේ රජු, හා Amraphel, ෂිනාර් රජු, හා Arioch, මිත්රිඩේට්ස් රජු: පස්දෙනෙකුට එරෙහිව රජවරුන් හතර.
14:10 දැන් වනයට නිම්නය තාර බොහෝ වලවල් විය. ඒ නිසා සොදොම් රජු සහ ගොමොරා රජු ආපසු හැරී ඔවුන් එහි වැටී. හා රැඳී සිටින අය, කන්ද පලා.
14:11 එවිට ඔවුන් Sodomites සහ Gomorrahites සියලු ද්රව්යය ගෙන, හා ආහාර සිදුවීමක් බව සියලු, ඔවුන් යන්න ගියා,
14:12 ලොත් දෙකම සමග, ආබ්රම්ගේ සහෝදරයාගේ පුත්, කරන සොදොම් ජීවත්, සහ ඔහුගේ ද්රව්යයක්.
14:13 එවිට, පැන ගිය එක් හෙබ්රෙව් ආබ්රම් එය වාර්තා, කළ අමෝරිවරුන්ගේ Mamre ඇති ප්රපාතයෙන් මිටියාවතේ ජීවත්, එෂ්කොල් සහෝදරයා සිටි, Aner හා සහෝදරයා. මේ සඳහා ආබ්රම් සමඟ ගිවිසුමක් පිහිටුවා ගත්.
14:14 ආබ්රම් මෙම ඇසූ විට, එනම්, ඔහුගේ සහෝදරයා ලොත් වහල්කමට ගෙන ඇති බව, ඔහු තමාගේ ම සන්නද්ධ තුන්සිය දහ අටක් අංක ලුහුබැඳ දාන් කිරීමට සියලු ගොස්.
14:15 හා තම සමාගම බෙදීම, ඔහු රාත්රියේ ඔවුන් පිට ඇතුළත්. ඔහු ඔවුන්ට පහර දී ඈත Hobah ලෙස ඔවුන් ලුහුබැඳ, වන දමස්කයේ වම් අත මත ය.
14:16 ඔහු සියලු ද්රව්යය ගෙන එනු, හා කැබලි අක්ෂර ඔහුගේ සහෝදරයා, ඔහුගේ ද්රව්යය සමග, එසේම කාන්තාවන් හා ජනතාව.
14:17 එවිට සොදොම් රජු ඔහුව හමු වීමට ගොස්, කෙදොර්ලායොමෙර් දී ඝාතනය කර නැවත ඔහු, හා Shaveh මිටියාවතේ දී ඔහු සමඟ සිටි රජවරුන්ට, රජුගේ මිටියාවතේ වූ වේ.
14:18 එවිට සත්යය, මෙල්කිසදෙක්, මේ කතාවට රජු, පිටතට ගෙනා පාන් සහ වයින්, ඔහු මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයෙක් වූ;
14:19 ඔහු ආශීර්වාද, ඔහු සඳහන් කරයි: "ප්රශංසා වේවා! මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ විසින් ආබ්රම් විය, කරන, අහස හා පොළොව නිර්මාණය.
14:20 හා ආශීර්වාද මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ, කාගේ ආරක්ෂාව හරහා සතුරන් ඔබේ අත් වේ. "එවිට ඔහු හැම දෙයක්ම දසයෙන් කොටස දුන්නා.
14:21 එවිට සොදොම්හි රජ ආබ්රම්ට කතා කොට, ', "මට මේ ආත්ම දෙන්න, සහ ඔබ සඳහා විවේක ගන්න. "
14:22 එවිට ඔහු ප්රතිචාර දැක්වූයේ: "මම දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ අත ඔසවාගෙන, මහෝත්තම, අහසේ හා පොළොවේ සතුව,
14:23 බ්ලැන්කට් තුළ එක් නූල් සිට, පවා තනි shoelace කිරීමට, මම කිසිම දෙයක් ගන්නේ නැහැ ඔයාගේ වන, ඔබ කියන්නේ නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, 'මම ආබ්රම් ධනවත් වී,'
14:24 තරුණයන් අනුභව කර ඇති බව හැර, මා සමඟ පැමිණි මිනිසුන් හා කොටස්: මුතුන් මිත්තන්, එෂ්කොල්, හා Mamre. මෙම ඔවුන්ගේ කොටස් ගනු ඇත. "

උත්පත්ති 15

15:1 ඉතිං මොක ද, මේ දේවල් ගනුදෙනු කිරීමෙන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය දර්ශනයක් ආබ්රම් වෙත පැමිණ, කියමින්: "බය වෙන්න එපා, ආබ්රම්, මම ඔබේ ආරක්ෂකයා වෙමි, එවිට ඔබේ පල විපාක අතිශය විශාල වේ. "
15:2 එවිට ආබ්රම් පවසයි: "දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, ඔබ මට කුමක් දිය හැකි ද? මම දරුවන් නැතුව යන්න පුළුවන්. මගේ නිවසේ සේවකයා පුත්රයා දමස්කයේ මෙම උරුමකරු වේ. "
15:3 එවිට ආබ්රම් එකතු: "එහෙත් ඔබ මට දරුවන් ලබා දී නැත. එවිට, මගේ ගෙදර උපන් මගේ සේවකයා මගේ උරුමක්කාරයා වනු ඇත. "
15:4 වහාම සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය ඔහු වෙත පැමිණ, කියමින්: "මෙම එක් ඔබගේ උරුමක්කාරයා වනු ඇත. නමුත් ඔහු ඔබගේ ඉඟටිය සිට පැමිණ කරන, එම ඔබේ උරුමක්කාරයා සඳහා ඇත. "
15:5 ඔහු ද ඔහු පිටතට ගෙන එන, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "ස්වර්ගයෙහි සිටින ගන්න, හා තාරකා ගණන්, හැකි නම්, ඔබ. "එවිට ඔහු කතා කොට, ', "ඒ නිසා ඔබගේ දරුවන් වනු ඇත."
15:6 ආබ්රම් සමඟ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස, එය යුක්තිය වෙත ඔහුට පිලිගැනීමක්.
15:7 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "මම ඔබ පිටත් ඌර් නම් කල්දිවරුන්ගේ සිට ගෙනා සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි, ඔබ මෙම ඉඩම් දෙන්න පරිදි, හා එසේ ඔබ එය අයිති බව. "
15:8 එහෙත්, ඔහු පැවසීය, "දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, කුමක් වැනි ද මම එය අයිති බව දැන ගැනීමට හැකි වනු ඇත?"
15:9 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ පිළිතුරු: "මට තුන් අවුරුදු ගව ගන්න, සහ වසර තුනක් ඇය-එළු, වසර තුනක් හා බැටළුවෙකු, ද කැස්බෑ-කොබෙයියෙකු හා පරෙවි. "
15:10 මේ සියලු කටයුතු, ඔහු මැද හරහා ඔවුන් වෙන්, එකිනෙකාට විරුද්ධ කොටස් දෙකම තබා. නමුත් ඔහු කළ කුරුල්ලන් බෙදී නැත.
15:11 හා කුරුල්ලන් මළ සිරුරු මත බැස, ආබ්රම් ඔවුන් පන්නාදැමූ.
15:12 හා හා හිරු බැස යද්දී-, ගැඹුරු නින්දක් ආබ්රම් මත වැටී, සහ බියෙන් මුසපත්, විශාල හා අඳුරු, ඔහු ආක්රමණය.
15:13 එවිට ඔහුට එය පැවසුවේ: ඔබේ අනාගත දරුවන් ඉඩමක කරගන්න මෙතැන නැති තමන්ගේ ම වනු ඇත බව "කලින් දැන, ඔවුන් අ ය ඔවුන් සිය අනසක යටතට සහ අවුරුදු හාර සියයක් මුළුල්ලේ ඔවුන්ට පීඩා කරනු ඇත.
15:14 එහෙත් සැබෑ, මම ඔවුන් සේවය කරන බව ජාතිය විනිශ්චය කරනු ඇත, මෙම පසු ඔවුන් විශාල ද්රව්යය සමග පිටත්වන.
15:15 එහෙත්, ඔබ සමාදානයෙන් ඔබේ පියවරුන් ගොස් එහි හොඳ මහලු වයසේදී තැන්පත් කළ.
15:16 එහෙත්, සතර වන පරම්පරාව තුළ, ඔවුන් මෙහි ආපසු. අමෝරිවරුන්ගේ අයුතුකම් මෙතෙක් අවසන් නොමැත සඳහා, මෙය පවා වර්තමාන කාලය. "
15:17 ඉන්පසු, හිරු බැස ගිය විට, අඳුරු මීදුම එහි පැමිණි, හා දුම් පානය, දැවි එම අංශ අතර පසුකර ගිනි පහන එහි පෙනී.
15:18 එදින, දෙවියන් වහන්සේ ආබ්රම් සමඟ ගිවිසුමක් පිහිටුවන, කියමින්: "ඔබගේ දරුවන් සඳහා මම මේ දේශය ලබා දෙයි, ඊජිප්තුවේ ගඟ සිට, පවා මහා යුප්රටීස් ගංගාව:
15:19 කේනිවරු සහ Kenizzites දේශය, මෙම Kadmonites
15:20 හා හිත්තීවරුන්, හා පෙරිස්සිවරුන්, එසේ ම, එද්රෙයෙහිත්,
15:21 හා අමෝරිවරුන්ගේ, ද කානානිවරු, සහ ගිර්ගාෂිවරුන්, හා ජෙබුසිවරුන්. "

උත්පත්ති 16

16:1 දැන් සාරයි, ආබ්රම් බිරිඳ, දරුවන් දෙදෙනාට නැත. හැබැයි, හාගර් නම් ඊජිප්තු සේවිකාවක සහිත,
16:2 ඇය ඇගේ සැමියා කීවේය: "'' මෙන්න, සමිඳාණන් වහන්සේ මට වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත, මම උපත දෙන්න නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,. මගේ සේවිකාවක කිරීමට ඇතුලත් කරන්න, බව ඉතින්, සමහරවිට මම අවම වශයෙන් ඇය පුතුන් ලබා ගත හැක. "උන් වහන්සේ ඇයට කන්නලව් කිරීමට එකඟ,
16:3 ඇය හාගර් ඊජිප්තු ගෙන, ඇය සේවිකාවක, ඔවුන් කානාන් දේශයේ වාසය කිරීමට පටන් වසර දහයකට පසුව, ඇය විවාහ කර ඇගේ සැමියා ඇය දුන්.
16:4 ඔහු ඇයට ඇතුළු. නමුත් ඇය ගැබ්ගෙන ඇති බව දුටු විට, ඇය අනියම් සුළු.
16:5 හා සාරයි ආබ්රම්ට කතා කොට, ': "ඔබ මට විරුද්ධ ව අසාධාරණ ක්රියා කර. මම ඔබේ තුරුල්ලේ මාගේ සේවිකාවක දුන්, කවුද, ඇය ගැබ්ගෙන ඇති බව දුටු විට, අපහාස මට පැවති. මා සහ ඔබ අතර සිටින සමිඳුන්ගේ විනිසුරු විය හැක. "
16:6 මෙසේ ආබ්රම් තම ප්රතිචාර, "'' මෙන්න, එය ඔබ කැමති ලෙස ප්රතිකාර කිරීම සඳහා ඔබගේ සේවිකාවක ඔබේ අතේ. "ඒ නිසා, සාරයි ඇය පීඩා විට, ඇය ගුවන්ගත.
16:7 සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා ඇය හමු වී, පාළුකරයේ දී ජලය කියපු ෆවුන්ටන් එක හෙවත් වතුරමලනම් අසල, වන පාළුකරයේ දී ෂුර් කරා ගමන් කරයි,
16:8 ඔහු ඇයට: "හාගර්, සාරයි ක සේවිකාවක, ඔබ කොහෙන්ද ආවේ? ඔබ යන්නේ කොහෙද ඇත?"ඇය පිළිතුරු දෙමින්,, "මම සාරයි හමුවේ පලා, මගේ අනියම්. "
16:9 සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා ඈට කතා කොට,, "ඔබගේ අනියම් වෙත ආපසු, ඇගේ අත යටතේ ඔබ යටහත්. "
16:10 නැවත ඔහු පැවසීය, "මම දිගින් දිගටම ඔබේ දරුවන් බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත, ඔවුන් නිසා ඔවුන්ගේ සමූහයා ගණන් කළ නොහැකි වනු ඇත. "
16:11 නමුත් ඉන් පසුව ඔහු පැවසීය: "'' මෙන්න, මම ඔබට නොකියමි, ඔබ පුත්රයෙකු වදන්නීය. ඔබ ඉෂ්මායෙල් ඔහුගේ නම තබන්න, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබේ දුක් පීඩා අසා ඇති බැවිනි.
16:12 ඔහු මිනිසකු වනු ඇත. ඔහුගේ අත සියලු විරුද්ධ වෙන්නේ, සියලු අත් ඔහුට එරෙහිව වනු ඇත. ඔහු අභාවප්රාප්ත ඔහුගේ සියලු සහෝදරයන් වන කලාපයේ තම කූඩාරම් හෙළයි. "
16:13 එවිට ඇය කතා කළ සමිඳාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා: "ඔබ මා දුටු කළ දෙවියන්." ඇය කීවාය සඳහා, "නිසැකවම, මෙතන මට දකින එක පිටුපස දැක තිබෙනවා. "
16:14 මේ නිසා, ඇය ලිං: 'ජීවත් වූ මට දකින එක් කෙනෙකුගේ හොඳින්.' එම කාදෙෂ් හා Bered අතර වේ.
16:15 හා හාගර් ආබ්රම් සඳහා පුතෙකු බිහි කළාය, ඉෂ්මායෙල් ඔහුගේ නම හඳුන්වන.
16:16 හාගර් ඔහුට ඉෂ්මායෙල් බිහි විට ආබ්රම් අවුරුදු අසූ හය.

උත්පත්ති 17

17:1 සත්යය දී, ඔහු වයස අවුරුදු අනූනවයක් විය ආරම්භ පසු, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට දර්ශනය. ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "මම සියලු බලැති දෙවියන් වහන්සේ වෙමි. මා ඉදිරියෙහි ගමන් හා සම්පූර්ණ බවට පත්.
17:2 මම මා සහ ඔබ අතර, මාගේ ගිවිසුම සකස් කරනු ඇත. මම ඔබට ඉතා අතිශය ගුණ ඇත. "
17:3 ආබ්රම් සිය මුහුණ මත අවදානම වැටී.
17:4 දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "මම, මාගේ ගිවිසුම ඔබ සමඟ ය, ඔබ බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා වනු ඇත.
17:5 තවදුරටත් ඔබගේ නම ආබ්රම් කැඳවා ඇත. එහෙත්, ඔබ ආබ්රහම්ගේ කැඳවනු ලැබේ, මම බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා ලෙස ඔබ ස්ථාපනය කර ඇති කිරීම සඳහා.
17:6 මම ඔබට ඉතා විශාල වැඩි කිරීමට හේතු වනු ඇත, මම, ජාතීන් අතර ඔබ සකස් කරනු ඇත, ද රජුන් ද ඔබ නික්ම එන.
17:7 මම මා සහ ඔබ අතර ගිවිසුමක් ඇති වනු ඇත, සහ ඔවුන්ගේ පරම්පරා ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන් සමඟ, සදාතනික ගිවිසුමක්: දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පසු ඔබට සහ ඔබේ දරුවන් සැම විය.
17:8 මම ඔබට සහ ඔබේ දරුවන් සැම දෙන, ඔබගේ ගැළපිය දේශය, මේ මුළු කානාන් දේශය, සදාකාලික උරුමය ලෙස, මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන සේක. "
17:9 නැවත දෙවියන් වහන්සේ ආබ්රහම්ට කතා කොට, '': "ඔබ ඒ නිසා, මාගේ ගිවිසුම ආරක්ෂා කළ යුතු ය, සහ ඔවුන්ගේ පරම්පරා ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන්.
17:10 මේ මගේ ගිවිසුම, ඔබ පිළිපැදිය යුතු ය, මා සහ ඔබ අතර, ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන්: ඔබ අතර සියලු පිරිමි දරුවන් චර්මඡේදනය කළ යුතු ය.
17:11 සහ ඔබ ඔබේ චර්මාග්ර මාංසය චර්මඡේදනය ය, ඇති බැවින් එය මා සහ ඔබ අතර ගිවිසුමක් ලක්ෂණයක් විය හැක.
17:12 දින අටක් ක ළදරු ඔබ අතර චර්මඡේදනය කළ යුතු වනු ඇත, ඔබගේ පරම්පරා සෑම පිරිමි. ඒ නිසා ද සේවකයන් ඔබට උපත, මිලදී මෙන්ම එම, චර්මඡේදනය කළ යුතු ය, ඔබේ කොටස් අයත් නැති අයට පවා.
17:13 මාගේ ගිවිසුම සදාකාලික ගිවිසුමක් ලෙස ඔබේ මස් සමඟ විය යුතු ය.
17:14 පිරිමි, කාගේ චර්මාග්ර මාංසය චර්මඡේදනය කළ නොහැකි වනු ඇත, ඒ ආත්මය ඔහුගේ සෙනඟ සිට ඉවත් කළ යුතු ය. ඔහු මාගේ ගිවිසුම බල රහිත කර ඇත "කියායි.
17:15 දෙවියන් වහන්සේ ආබ්රහම්ට ද පැවසීය: ඔබේ බිරිඳ වන සාරයි ", ඔබ සාරයි කතා නොකළ යුතු ය, නමුත් සාරා.
17:16 මම ඈට ආශීර්වාද, සහ ඇගේ සිට මම ඔබට පුතෙක් දෙන්නෙමි, මම ආශීර්වාද කරන්නේ කාටද, ඔහු ජාතීන් අතර වනු ඇත, සහ මහජන රජවරුන් ඔහු වෙතින් නැඟී සිටිනු ඇත. "
17:17 ඒබ්රහම් ඔහුගේ මුහුණ වැටී, ඔහු හිනා, සිතින් කියමින්: "පුතා වයස අවුරුදු එකසිය වසරේ මිනිසා, උපදින්නට පුළුවන් ඔබ සිතනවාද? සහ සාරා අනූ වයස අවුරුදු උපත ලබා දෙනු ඇත?"
17:18 ඔහු දෙවියන් වහන්සේට කතා කොට,, "නම් පමණක් ඉෂ්මායෙල් ඔබගේ ඇස් හමුයෙහි ජීවත් වනු ඇත."
17:19 දෙවියන් වහන්සේ ආබ්රහම්ට කතා කොට, '': "ඔබේ බිරිඳ වන සාරා පුතෙකු බිහි යුතු, ඔබ ඔහුගේ නම ඊසාක් තබන්න, මම සදාතනික ගිවිසුමක් ද ඔහු සමඟ ගිවිසුමක් ඇති වනු ඇත, හා ඔහුගෙන් පැවතෙන සමග.
17:20 ඒ වගේම, ඉෂ්මායෙල් ගැන, මම සවන් දුනිමි. '' මෙන්න, මම ඔහුට ද ආශීර්වාද විශාල වනු ඇත, මම ඔහුට බොහෝ සෙයින් වැඩි කරන්නෙමි. ඔහු නායකයන් දොළොස් නිෂ්පාදනය කරනු ඇත, මම මහත් ජාතියක් බවට ඔහු පත් වනු ඇත.
17:21 එහෙත් සත්යය, මම ඔහු සමඟ ගිවිසුමක් ඇති වනු ඇත, කා සාරා මේ කාලය ලබන වසරේ දී ඔබ වෙනුවෙන් උපන් ලබා දෙනු ඇත. "
17:22 හා ඔහු සමඟ කතා කොට නිම වූ විට, දෙවියන් වහන්සේ ආබ්රහම්ට සිට කන්දට.
17:23 එවිට ආබ්රහම්, ඔහුගේ පුත් ඉෂ්මායෙල් ගෙන, සහ ඔහුගේ නිවසේ උපන් සියලු දෙනා, ඔහු මිල දී ගත් සියලු කා, ඔහුගේ නිවසේ මිනිසුන් සියලු පිරිමි, ඔහු වහාම තම චර්මාග්ර මාංසය චර්මඡේදනය, ඉතා එදිනම, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු උපදෙස් ලෙසම.
17:24 ආබ්රහම් චර්මාග්ර මාංසය චර්මඡේදනය වන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු අනූනවයක්.
17:25 හා ඔහුගේ පුත් ඉෂ්මායෙල්, චර්මඡේදනය කරන අවස්ථාවේ දී අවුරුදු දහතුනක් අවසන් කර.
17:26 තවද, එදිනම, ඒබ්රහම්, ඔහුගේ පුත් ඉෂ්මායෙල් සමඟ චර්මච්ඡේදනය.
17:27 සියලු ඔහුගේ නිවස මිනිසුන්, ඔහුගේ නිවසේ උපන් අයට, මෙන්ම මිලදී කළ අය, විදේශිකයන් පවා, ඔහු චර්මඡේදනය කරන ලදහ.

උත්පත්ති 18

18:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට දර්ශනය, Mamre ඇති ප්රපාතයෙන් මිටියාවතේ, ඔහු තම කූඩාරම දොරකඩ වාඩි වූ විට, දවසේ ඉතා තාපය තුළ.
18:2 ඔහු තම ඇස් ඔසවා බැලූ විට, මිනිස්සු තුන් උන් වහන්සේ වෙත පෙනී, ඔහු අසල සිටගෙන. ඔහු ඔවුන් දුටු, ඔහු තම කූඩාරම දොර ඔවුන් හමුවීමට දිව ගොස්, ඔහු බිම ඔවුන් රැස්විණි.
18:3 එවිට ඔහු කතා: "මම නම්, සමිඳුනි, ඔබේ ඇස් කරුණාව සොයා ගෙන ඇත, ඔබේ සේවකයා විසින් සම්මත නැහැ.
18:4 නමුත් මම වතුර ටිකක් ගෙන ඇත, ඔබ, ඔබේ පාද සේදීම, ගස යට විවේක හැක.
18:5 මම පාන් කෑම වේලක් පිටත් වනු ඇත, ඔබ ඔබේ සිත ශක්තිමත් කරගත හැකි වන පිණිස; මෙම පසු ඔබට සමත් වනු ඇත. එය ඔබ ඔබේ සේවකයා වන පසෙකට හැරී ඇති බව මෙම හේතුව නිසා ය. "ඔවුන් පවසයි, "ඔබ කී ලෙස කරන්න."
18:6 ආබ්රහම් කිරීමට කූඩාරම තුළට ඉක්මනින්, ඔහු ඇයට මෙසේ කීවේය, "ඉක්මනට, හොඳම තිරිඟු පිටි නැළි තුනක් එකට මිශ්ර අළු යටතේ පුලුස්සන ලද රොටි කරන්න. "
18:7 සත්යය දී, ඔහු රැළ වෙතට දුව, ඔහු එහි සිට වස්සෙකු ගෙන, ඉතා මුදු මොළොක් හා ඉතා හොඳ, ඔහු සේවකයෙකු දුන්නේ ය, එය විමසා තම්බා.
18:8 ඒ වගේම, ඔහු බටර් සහ කිරි ගෙන, ඔහු තම්බා තිබූ වසු, ඔහු ඔවුන් ඉදිරියේ තබා. එහෙත් සැබෑ, ඔහු ගස යට ඔවුන් ළඟ සිට.
18:9 ඔවුන් අනුභව කර විට, ඔවුන් උන් වහන්සේ කතා කොට,, "කෝ සාරා ඔබේ භාර්යාව?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "'' මෙන්න, ඇය කූඩාරමට වේ. "
18:10 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "නැවත විට, මම මේ අවස්ථාවේ දී ඔබ වෙත පැමිණෙනු ඇත, සහකාරිය වශයෙන් ජීවිතය, ඔබේ බිරිඳ සාරාට පුතෙකු ලැබෙනු ඇත. "මේ ඇසූ, සාරා මණ්ඩපයේ දොර පිටුපස හිනා.
18:11 දැන් ඔවුන් දෙදෙනාම පැරණි විය, හා ජීවිතය පිළිබඳ උසස් රාජ්ය, එය කාන්තාවන් ආකාරය වූ සාරා සමඟ කඩාගැනීමට.
18:12 ඇය රහසින් හිනා, කියමින්, "මම මහලු පසු, මාගේ ස්වාමීන් වැඩිහිටි වේ, මම සතුටක් ඇති කිරීමට ද මා දෙන්නෙමි?"
18:13 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ආබ්රහම්ට කතා කොට, '': "ඇයි සාරා, සිනාසෙන්න, කළ, කියමින්: 'මම කොහොමද, මහළු කාන්තාවක්, ඇත්තටම උපත දෙන්න?'
18:14 දෙවියන් වහන්සේ සඳහා දුෂ්කර දෙයක් නො වේ? නිවේදනය අනුව, ඔහු මෙම කාලය දී ම ඔබ වෙත පෙරළා එනු ඇත, සහකාරිය වශයෙන් ජීවිතය, එවිට සාරාට පුතෙකු ලැබෙනු ඇත. "
18:15 සාරා එය ප්රතික්ෂේප, කියමින්, "මම හිනා වුණේ නැහැ." ඇය ඉතා දරුණු බිය වූ. එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ, "එය එසේ නොවේ; ඔබ සිනාසෙන්න, කළ ය. "
18:16 එබැවින්, පිරිමි එහි සිට දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ විට, ඔවුන් සොදොම් එරෙහිව, ඔවුන්ගේ ඇස් යොමු. ආබ්රහම් ඔවුන් සමඟ ගමන්, ඔවුන් ප්රධාන පෙළේ.
18:17 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ: "මම ආබ්රහම්ගේ සිට කරන්න ගැන වෙමි මම කොහොමද සැඟවීමට හැකි,
18:18 ඔහු විශාල හා ඉතා ශක්තිමත් ජාතියක් බවට පත් වනු ඇත සිට, ඔහු පොළොවේ සියලු ජාතීන් ආශීර්වාද කරනු ලැබේ?
18:19 මම ඔහු ඔහුගේ පුතුන් උපදෙස් දී බව දැන, ඔහුට පසුව ඔහුගේ නිවසේ, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය තබා ගැනීමට, , යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය සමග ක්රියා කිරීමට, ඉතින් එතකොට, ආබ්රහම් වෙනුවෙන්, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට කී සියලු දේවල් ගැන විය හැකියි. "
18:20 ඒ නිසා සමිඳාණන් වහන්සේ, "සොදොම් සහ ගොමොරා සිට විරෝධය හා ගුණ කර ඇත, ඔවුන්ගේ පාපය අතිශය බරපතළ බවට පත් වී තිබේ.
18:21 මම බැස සහ දකිනු ඇත ඔවුන් මට පැමිණ ඇති බව ඒ විරෝධය වැඩ කටයුතු ඉටු කර තිබේද, හෝ එය එසේ නොවේ යන්න, මම දන්නේ පුළුවන් වුණා. '
18:22 ඔවුන් එහි සිට තමන් හැරී, ඔවුන් සොදොම් දෙසට ගියේ ය. එහෙත් සත්යය, ආබ්රහම් තවමත් සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි සිටි.
18:23 ඔවුන් ළං ලෙස, ඔහු කිව්වා: "ඔබ පමණක් තර්ජනවලට බිය නොවී සමග විනාශ වෙයිද?
18:24 ම පනහක් පමණක් නගරයේ සිටියා නම්, ඔවුන් අනිකුත් රටවල් සමග විනාශ වී යනු ඇත? ඔබ යන්තම් පනහක් වෙනුවෙන් ඒ ස්ථානයට ඉතිරිව තිබියදී නැහැ, ඔවුන් එය නම්?
18:25 දුරට මේ දේවල් ඔබ විය, හා හුදෙක් තර්ජනවලට බිය නොවී සමග ඝාතනය කිරීමට, හා සඳහා පමණක් තර්ජනවලට බිය නොවී මෙන් සැලකිය යුතු. නැත, මෙය ඔබට කැමති නැත. ඔබ සියලු පොළොව විනිශ්චය; ඔබ එවැනි විනිශ්චයක් කිරීමට කවදාවත්. "
18:26 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,, "මම නගරය මධ්යයේ ඇති සොදොම් පනස් සොයා නම්, මම ඔවුන් නිසා මුළු ස්ථානය නිදහස් කරනු ලැබේ. "
18:27 ආබ්රහම් කියමින් ප්රතිචාර: "දැන් නිසා මම ආරම්භ කර ඇත, මම මගේ දෙවියන් වෙත කතා කරනු ඇත, මම දූවිලි හා අළු වෙමි නමුත්.
18:28 මොන, හුදෙක් පනහක් වඩා පස් අඩු නොමැති නම්? ඔබ කරනවා ද, මෙම හතළිස් පහක් තිබියදී, සමස්ත නගරය තුරන්?"තවද ඔහු පැවසීය, "මම එය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වනු ඇත, මා එහි හතළිස් පහක් සොයා නම්. "
18:29 නැවතත් ඔහු ඔහුට කතා කොට, ', "එහෙත් හතලිස් එහි විය නම්, ඔයා කරන්නේ කුමක් ද?" ඔහු කිව්වා, "මම වැඩ වර්ජනය නැහැ, මෙම හතළිස් වෙනුවෙන්. "
18:30 "මම ඔබගෙන් අහනවා," ඔහු කිව්වා, "තරහ වෙන්න එපා, සමිඳාණන්, මා කතා නම්. තිස් එහි විය නම් කුමක්?"ඔහු ඊට ප්රතිචාර, "මම ක්රියා නො කරන බව, මා එහි තිස් සොයා නම්. "
18:31 "දැන් නිසා මම ආරම්භ කර ඇත," ඔහු කිව්වා, "මම මගේ දෙවියන් වෙත කතා කරනු ඇත. විසි එහි විය නම් කුමක්?" ඔහු කිව්වා, "මම මරණයට පත් නොවනු ඇත, විසි වෙනුවෙන්. "
18:32 "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා," ඔහු කිව්වා, "තරහ වෙන්න එපා, සමිඳාණන්, මම තව තවත් වරක් කතා නම්. දස එහි විය නම් කුමක්?"තවද ඔහු පැවසීය, "මම දස වෙනුවෙන් එය විනාශ නොවනු ඇත."
18:33 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ පිටත්, ඔහු ආබ්රහම්ට කතා නතර කළ පසු, පසුව ඔහුගේ ස්ථානයට පැමිණි.

උත්පත්ති 19

19:1 හා දේවදූතයන් දෙකක් සවස සොදොම් පැමිණ, හා කැබලි අක්ෂර ඒ නගරයේ දොරටුව වාඩි වී සිටියේ ය. ඔහු ඔවුන් දුටු, ඔහු නැඟිට ඔවුන් හමු වීමට ගොස්. ඔහු බිම අවදානම රැස්විණි.
19:2 එවිට ඔහු කතා: "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, මගේ ස්වාමිවරුනි, ඔබේ මෙහෙකරුවාගේ වංශය කිරීමට පසෙකට හැරී, එහි ඉදිරිපත්. ඔබේ පාද සෝදා, හා උදෑසන ඔබ ඔබේ මාර්ගය මත ඉදිරියට යනවා. "ඔවුන් පවසයි, "කොහෙත්ම නැහැ. නමුත් අපි වීදි ශාලාෙව් ඇත. "
19:3 ඔහු ඔවුන්ට ඔහු වෙත අත්හැර ඉතා තද. ඔවුහු ඔහුගේ නිවසට ඇතුල් වූ විට, ඔහු ඔවුන් වෙනුවෙන් භෝජන සංග්රහයක් පිළියෙළ කර, ඔහු මුහුන් නොදැමූ රොටි පිසූ, ඔව්හු කා.
19:4 නමුත් ඔවුන් නින්දට යෑමට පෙර, නගරයේ මිනිසුන් විසින් එම නිවස වටලන, පිරිමි ළමුන් සිට පැරණි මිනිසුන්, එකට මුළු සෙනඟ.
19:5 ඔවුහු ලොත්ට කැඳවාගත්, ඔවුන් උන් වහන්සේ කතා කොට,: "කොහෙද මිනිසුන් රාත්රියේ ඔබ ඇතුළු වූ ඇත? මෙහි ඔවුන් පිටතට ගෙන, අප දන්නා පිණිස. "
19:6 ගොඩක් ඒවා ගියේ, ඔහු පිටුපස දොර අවහිර, ඔහු කිව්වා:
19:7 "එපා, මම ඔබගෙන් අහනවා, මගේ සහෝදරයා, මෙම නපුරු කැමති වෙන්න එපා.
19:8 මම තවමත් මිනිසා නොදන්නා අය දියණියන් දෙදෙනා. මම ඔබට ඔවුන් පිටතට ගෙන ඇත; එය ඔබ කැමති ලෙස අපයෝජනය, ඔබ මේ මිනිසුන්ට කිසි නපුරක් කරන ලබා, ඔවුන් මාගේ පියස්ස යටට ඇතුළු වී තිබේ නිසා. "
19:9 නමුත් ඔවුන් පවසයි, "එතැනින් යන්න." නැවතත්: "ඔබ ඇතුළු වී තිබේ," ඔව්න් කිව්වා, "නාඳුනන ලෙස; ඔබ විනිසුරු ලබාගත? එබැවින්, අපි ඔවුන්ට වඩා ඔබ ගැන දුක් වනු ඇත. "ඔවුහු ලොත්ට එරෙහිව ඉතා දරුණු ලෙස ක්රියා. ඔවුන් දොරවල් කඩා ඇති අවස්ථාවක දී දැන් වූහ.
19:10 එවිට, පිරිමි ඔවුන්ගේ අත තබා, ඔවුන් ඔවුන්ට කැබලි ඇද, ඔවුන් දොර වසා.
19:11 ඔවුන් අන්ධ කළ පිටත සිටි අය පහර, මෙම ලොකු කිරීමට, ඔවුන් දොර සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ බව එසේ.
19:12 එවිට ඔවුහු ලොත්ට පවසයි: "ඔබ මෙහි ඔබේ ඕනෑම කෙනෙකුට ඇති කරන්න එපා? ඔබේ සිටින සියලු, පුතුන් වූද,, හෝ පුතුන්, හෝ දූවරුන්, ඔවුන් මේ නගරය පිටතට ගෙන.
19:13 අපි මේ ස්ථානයට නැති කරනවා සඳහා, ඔවුන් අතර ඊට විරෝධය පළ සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැඩි වී ඇති නිසා, කරන ඔවුන් විනාශ කිරීමට අපට එවා. "
19:14 ඒ නිසා ලොත්, එළියට යනවා, ඔහුගේ පුත්රයන් වූද, කතා, ඔහුගේ දියණියන් ලබා දෙන්න යන්නේ, ඔහු සඳහන් කරයි: "නැඟිටින්න. මෙම ස්ථානයේ සිට පිටත්. සමිඳාණන් වහන්සේ මේ නුවර විනාශ කරනු ඇත. "එය ඔහු වාගේය කතා කරමින් සිටි බව ඔවුන්ට පෙනුනේ සඳහා.
19:15 එය අද උදෑසන වන විට, දේවදූතයන් ඔහුට බල, කියමින්, "නැඟිට, ඔබේ බිරිඳ ගත, ඇති බව ඔබ හා දියණියන් දෙදෙනා, නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, ඔබ ද නගරයේ දුෂ්ටකම් මධ්යයේ විනාශ කළ යුතුයි. "
19:16 සහ, ඔහු ඔවුන් නොතකා හැරියා ය සිට, ඔවුන් ඔහුගේ අත ගෙන, සහ ඔහුගේ බිරිඳ අතින්, මෙන්ම ඔහුගේ දියණියන් දෙදෙනා වන බව ලෙස, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට නොතකමින් නිසා.
19:17 ඔවුන් උන් වහන්සේ පිටතට ගෙනැවිත්, හා නගරය ඔබ්බට ඔහු තබා. එහි දී ඔවුන් ඔහුට කතා, කියමින්: "ඔබේ ජීවිතයේ ඉතිරි. ආපසු නො බලන්න එපා. ඔබ මුළු අවට කලාපයේ රැඳී යුතු වත්. නමුත් කන්දේ ඔබ ඔබ ම ගළවාගන්න, ඔබ ද විනාශ කළ යුතු නොවන පිණිස. "
19:18 හා කැබලි අක්ෂර ඔවුන්ට කතා කොට,: "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, මාගේ ස්වාමීන්,
19:19 ඔබේ සේවකයා ඔබට පෙර කරුණාව සොයාගෙන ඇත නමුත්, සහ ඔබ ඔබේ දයාව උතුම් ඇත, ඔබ මගේ ජීවිතයේ ඉතිරි මට පෙන්වා දී ඇත, මම කන්ද මත සුරැකිය නොහැක, සමහර විට සමහර අවාසනාවන්ත නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, මා අල්ලාගෙන මට මැරෙන්න.
19:20 යම් නගරය ළඟ පහත ඇත, මම පලා හැකි කිරීමට; එය ටිකක් එකක්, මම ඒ මත ගබඩා කරනු ඇත. එය මධ්යස්ථ එකක් නොවේ, මගේ ආත්මය ජීවත් වෙන එකක් නෑ?"
19:21 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "'' මෙන්න, දැන් පවා, මම මේ ගැන ඔබේ ඉල්ලීම් අසා ඇත, ඔබ වදාළ වෙනුවෙන් නගරය අහෝසි කිරීමට නොහැකි.
19:22 ඉක්මන් හා එහි සුරැකිය. ඔබ එහි ඇතුළු වන තෙක් මට කිසිවක් කළ නොහැකි ය. "මේ හේතුව නිසා, ඒ නුවර නම ශොවර් ඇත.
19:23 හිරු දේශය පුරා වැඩිවී ඇති, හා කැබලි අක්ෂර Zoar ඇතුළු වී.
19:24 එබැවින්, සමිඳාණන් වහන්සේ සොදොම් සහ ගොමොරා සල්ෆර් හා ගිනි පිට වැසි වැස,, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙතින්, ස්වර්ගයෙන්.
19:25 ඔහු මේ නගර පෙරළා දැමූ, හා අවට පෙදෙස්වල: නගර සියලු වැසියන්, හා ඉඩම් නික්මෙන සෑම දෙයක්ම.
19:26 සහ ඔහුගේ බිරිඳ, ඇය පිටුපස බලා, ලුණු ප්රතිමාව බවට පත් විය.
19:27 එවිට ආබ්රහම්, උදෑසන නැඟිට, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ සමඟ කලින් තිබූ ස්ථානයේ,
19:28 සොදොම් සහ ගොමොරා දෙසට පිටත බැලූ, ඒ කලාපයේ සමස්ත භූමි. ඔහු embers උදුනක දුම මෙන් දේශයේ සිට නැගී දුටු.
19:29 දෙවියන් වහන්සේ ඒ ප්රදේශයේ නගරවල පාලනය පෙරලා විට සඳහා, ආබ්රහම් සිහිපත්, ඔහු නගර පෙරලා දැමීම සිට ලොත් නිදහස්, ඔහු වාසය කළ වන.
19:30 හා කැබලි අක්ෂර Zoar සිට කන්දට, ඔහු කන්ද මත නැවතී, එසේ ම තම ඔහු සමඟ දියණියන් දෙදෙනා, (ඔහු Zoar රැඳී සිටීමට බිය වූ) ඔහු ගල් ගුහාවක වාසය, ඔහු සහ ඔහු සමඟ ඔහුගේ දියණියන් දෙදෙනා.
19:31 සහ වැඩිමහල් තරුණ කීවේය: "අපේ තාත්තා වයස, කිසිවෙක් මුළු ලෝකයේ සිරිත් පරිදි අප වෙත ඇතුළු කළ හැකි ඉඩම් තුළ පවතින.
19:32 එන්න, අපට වයින් ඔහුට inebriate ඉඩ, අප ඔහු සමඟ නිදා ගැනීමට ඉඩ, අපේ පියා ගෙනි කිරීමට හැකි වනු පිණිස. "
19:33 ඒ නිසා ඔවුන් එම රාත්රියේ බොන්න ඔවුන්ගේ පියා වයින් දුන්නා. සහ වැඩිමහල් ගොස්, ඇය ඇගේ පියා මියගිය පසු. එහෙත්, උන් වහන්සේ එය සංජානනය නැත, තම දියණිය බිම තබා විට වත්, හෝ ඇය නැඟිට විට.
19:34 ඒ වගේම, ඊළඟ දිනය, වැඩිමහල් තරුණ කීවේය: "'' මෙන්න, ඊයේ මම මගේ පියා මියගිය පසු, මේ රාත්රියේ යළිත් වරක් බොන්න අපි ඔහු වයින් දෙන්න මට ඉඩ දෙන්න, ඔබ ඔහු සමග නිදා ඇත, අපි අපේ පියාගෙන් පැවතෙන බේරා පිණිස. "
19:35 පසුව ඔවුන් ද එම රාත්රියේ බොන්න ඔවුන්ගේ පියා වයින් දුන්නා, හා බාල දියණිය ගොස්, ඔහු මියගිය පසු. හා එකල පවා නැහැ එයා ඇය බිම තබා විට ප්රත්යක්ෂ කළේ, හෝ ඇය නැඟිට විට.
19:36 එබැවින්, ඔවුන්ගේ පියා පිළිසිඳ ලොත්ගේ දූවරු දෙදෙනෙක්.
19:37 සහ වැඩිමහල් පුත්රයෙකු ලැබුවා ය, ඇය ඔහුගේ මෝවබ් යන නම තැබීය. ඔහු මෝවබ්වරුන් පියා ය, පවා අද දවස දක්වා.
19:38 ඒ වගේම, තරුණ පුතෙකු බිහි කළාය, ඇය ඔහුගේ නම අම්මොන්වරුන්ගේ කැඳවා, බව ය, 'මාගේ සෙනඟ වන පුතා.' 'ඔහු අම්මොන්වරුන්ගේ පියා ය, අද පවා.

උත්පත්ති 20

20:1 ඒබ්රහම් දකුණු දේශයට එහි සිට ඉදිරියට, ඔහු කාදෙෂ් සහ ෂුර් අතර ජීවත්. ඔහු ගෙරාර්හි තාවකාලිකව නතර.
20:2 සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන සාරා ගැන ඔහු පැවසීය: "ඇය මගේ සහෝදරිය." ඒ නිසා, අබිමෙලෙක්, ගෙරාර්හි රජු, ඇය වෙනුවෙන් යවා ඇය ඒ වන.
20:3 එවිට දෙවියන් වහන්සේ රාත්රියේ හීන හරහා අබිමෙලෙක් වෙත පැමිණි, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "මොන, ඔබ නිසා ඔබ ගෙන ඇති බව ස්ත්රියගේ මරණයට පත් කළ යුතු ය. ඇය සැමියා තිබෙනවා. "
20:4 සත්යය දී, අබිමෙලෙක් ඇය ස්පර්ශ නොකළ, එසේ ඔහු පැවසීය: "සමිඳාණන්, ඔබ මිනිසුන් මරණයට පත් වනු ඇත, නූගත් හා හුදෙක්?
20:5 ඔහු මට කිව්වේ නැහැ, 'ඇය මගේ සහෝදරිය,'ඇය කිව්වේ නැහැ, 'ඔහු මගේ සහෝදරයා වන?'මගේ සිතේ අවංක හා මාගේ අත් සංශුද්ධතාවය දී, මම මේ සිදු කර ඇත. "
20:6 දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "මම ඔබ අවංක සිතින් ක්රියා කර බව දැන. එම නිසා මට විරුද්ධව පව් කිරීමෙන් ඔබ තබා, මම ඔබ ඇයට ස්පර්ශ කිරීමට නිදහස් කළේ නැහැ.
20:7 එබැවින් දැන්, මිනිසාට ඔහුගේ බිරිඳ නැවත, ඔහු දිවැසිවරයෙකු වන නිසා. ඔහු ඔබ වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරන්නෙමි, එවිට ඔබ ජීවත් වන්නෙහි. නමුත් ඔබ ඇයව නැවත කැමති නොවේ නම්,, මේ ගැන දන්නේ: ඔබ මරණයට මරණයට පත් කළ යුතු ය, ඔබ සහ ඔබගේම බව සියලු. "
20:8 වහාම අබිමෙලෙක්, රාත්රියේ නැඟී, ඔහුගේ සියලු සේවකයන්ට නම්. ඔහු සවන් දී සිටිය දී මේ සියලු වචන කතා, සියලු මිනිසුන් ඉතා බිය වූහ.
20:9 පසුව අබිමෙලෙක් ආබ්රහම් කැඳවා ගත්, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ඔබ අපට කුමක්ද මේ කළේ? අපි කොහොමද ඔබට විරුද්ධ ව පව් කළ, ඔබ මා පිට මහත් පාපයක් ගෙන ඇති බව එසේ මාගේ රාජ්යය මත? ඔබ අපට කළ ඔබ කළ හාස්යජනක නොකළ යුතු දේ ඇත. "
20:10 ඔහු නැවත වරක් remonstrating, ඔහු කිව්වා, "ඔබ මොනවද දුටුවේ, ඔබ මෙය බව එසේ?"
20:11 ඒබ්රහම් ප්රතිචාර: "මම හිතුවා, කියමින්: සමහර විට මේ ස්ථානයේ දී දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි භයක් නැත. ඔවුන් නිසා මගේ බිරිඳ මිය යාම මට දමා ඇත.
20:12 තවම, තවත් ආකාරයකින්, ඇය සැබවින්ම ද මගේ සහෝදරිය, මගේ පියා දුව, මගේ මවගේ දුව නොවේ, සහ මම ඇයව රැගෙන.
20:13 ඉන්පසු, දෙවියන් වහන්සේ මාගේ පියාගේ ගෙයින් හේතු වූ පසු, මම ඇයට මෙසේ කීවේය: 'ඔයා මට මේ අනුකම්පාව. සෑම ස්ථානයක දී ම, අප ගමන් කරනු ලබන කිරීමට, ඔබ මා ඔබගේ සහෝදරයා වන බව කියන්න පුළුවන්. ' "
20:14 එබැවින්, අබිමෙලෙක් බැටළුවන් සහ ගවයන් රැගෙන, සහ මිනිසුන් සේවකයන් සහ කාන්තාවන් සේවකයන්, ඔහු ආබ්රහම්ට දුන් සේක. එවිට ඔහු තම බිරිඳ වන සාරා ආපසු.
20:15 එවිට ඔහු කතා, "ඉඩම් ඔබගේ ඇස් හමුයෙහි වේ. එය ඔබ සතුටු වනු ඇත ඕනෑම තැනක වාසය. "
20:16 එවිට සාරාට ඔහු පැවසීය: "'' මෙන්න, මම ඔබේ සහෝදරයාට එක් දහස් රිදී කාසි දී ඇති. මෙය ඔබේ ඇස් සඳහා වැස්ම ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් වනු ඇත, ඔබ සමඟ වන අතර ඔබ ගමන් කරනු ඇත ඕනෑම තැනක සිටින සියලු. ඉතිං මොක ද, ඔබ ගන්නා ලදී බව මතක තබා ගන්න. "
20:17 එවිට ආබ්රහම් යාච්ඤා කළ විට, දෙවියන් වහන්සේ අබිමෙලෙක් සහ ඔහුගේ බිරිඳ සුව, සහ ඔහුගේ handmaids, ඔවුන් බිහි.
20:18 සමිඳාණන් වහන්සේ අබිමෙලෙක් නිවසේ සෑම කුලුඳුල් වසා දමා තිබුනේ සඳහා, නිසා සාරාගේ, ආබ්රහම්ගේ බිරිඳ.

උත්පත්ති 21

21:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ සාරා සංචාරය, ඔහු පොරොන්දු වූ ලෙසම; හා ඔහු කතා කළ දේ ඉටු.
21:2 ඇය ගැබ්ගෙන ඇගේ මහලු වයසේ දී පුතෙකු බිහි කළාය, දෙවියන් වහන්සේ ඇයට පැවසුවා ඇති බව එවකට.
21:3 ආබ්රහම් ඔහුගේ පුත් යන නම, සාරා ඔහුට දාව බිහි කළ, ඊසාක්.
21:4 ඔහු අට වන දා ඔහු චර්මඡේදනය, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු උපදෙස් ලෙසම,
21:5 ඔහු වයස අවුරුදු සියයක් විට. ඇත්ත වශයෙන්ම, තම පියාගේ ජීවිතයේ මෙම අවධියේ දී, ඊසාක් උපදින.
21:6 සහ සාරා පවසයි: "දෙවියන් වහන්සේ මට සිනා ගෙන ඇත. යමෙක් වේ ද, ඔහු එය අසා මා සමඟ සිනාසෙනු ඇත. "
21:7 නැවතත්, ඇය කිව්වා: "මේ ඇසූ, ආබ්රහම් විශ්වාස කරන්නේ, බව සාරා පියයුරු පෝෂණය පුතෙක්, කා ඇය, බිහිකළ, වැඩිහිටි වුවත්?"
21:8 පිරිමි ළමයා වැඩී කිරි වැරුවේ. ආබ්රහම් තම වැරීමට දවසේ මහා භෝජන සංග්රහයක් පිළියෙළ කෙළේ.
21:9 සහ සාරා තම පුත් ඊසාක් සමග හාගර් පුත් ඊජිප්තු ක්රීඩා දුටු, ඇය ආබ්රහම්ට කතා කොට, '':
21:10 "මේ ස්ත්රිය සේවකයා සහ ඇගේ පුතාත් එලවා දමන්න. කාන්තාවක් සේවකයා පුත්රයා මාගේ පුත්රයා ඊසාක් සමග උරුමක්කාර වනු ඇත. "
21:11 ඒබ්රහම් බරපතල ගත්තා, ඔහුගේ පුත්රයා වෙනුවෙන්.
21:12 දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "එය පිරිමි ළමයා සහ ඔබේ කාන්තාවක් සේවකයා ගැනත් ඔබට කටුක බවක් කරමු. සාරා ඔබට ප්රකාශ කර ඇති බව සියලු, ඇයට සවන් දෙන්න. ඔබේ දරුවන් ඊසාක් කරමිනි සඳහා.
21:13 එහෙත් මම ද මහත් ජාතියක් බවට කාන්තාවක් සේවකයා පුත්රයා වනු ඇත, ඔහු ඔබගේ දරුවන් ය. "
21:14 ඒ නිසා ආබ්රහම් උදේ නැඟිට, හා පාන් සහ වතුර සම ගනිමින්, ඔහු ඇය උරහිස් මත තබා, ඔහු පිරිමි ළමයා භාර, ඔහු ඇයට නිදහස්. ඇය ගිය පසු, ඇය බෙයර්-ෂෙබා නම් පාළුකරයේ මංමුළා.
21:15 හා සමේ ජල පරිභෝජනය කර ඇති විට, ඇය දරුවා වෙන්, පවතින බව ගස් අතරින් එකක් යටතේ.
21:16 ඇය ඉවත්ව ගියා හා ඈත ප්රදේශවල වාඩි, දුන්නක් ළඟා විය හැකි තරම් දුරට. ඇය කිව්වා සඳහා, "මම ළමයා මැරෙනවා දකින්න නොකළ යුතු ය." ඒ නිසා, ඇය විරුද්ධ වාඩි, ඔහු ඔහුගේ හඬ ගැන හඬමින් මෙසේ ඔසවා.
21:17 එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ දරුවාගේ හඬ අසා. හා දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයෙකු ස්වර්ගයෙන් හාගර් කැඳවා, කියමින්: "ඔයා කරන්නේ කුමක් ද, හාගර්? බය වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ දරුවාගේ හඬ සවන් දුන් තිබේ සඳහා, ඔහු එම ස්ථානයේ සිට.
21:18 නැඟිට. ළමයා රැගෙන ඔහු අතින් පැවැත්වීමට. මම මහත් ජාතියක් ඔහු කරන්නෙමියි. "
21:19 දෙවියන් වහන්සේ ඇගේ නෙත්. හා වතුර ඇති ළිඳක් දැක, ඇය සම ගොස් පිරී, ඇය පානය කිරීමට දරුවා දුන්.
21:20 දෙවියන් වහන්සේ ද ඔහු සමඟ සිටි. ඔහු වැඩී, ඔහු පාළුකරයේ රැඳී, ඔහු තරුණ මිනිසා බවට පත්, දුනුවායෙක්.
21:21 ඔහු පාරාන් නම් පාළුකරයේ දී ජීවත්, ඔහුගේ මව ඊජිප්තු දේශයෙන් ඔහුට භාර්යාවක් ගෙන.
21:22 එම අවස්ථාවේදී ම, අබිමෙලෙක් පීකොල්, ඔහුගේ හමුදාවේ නායක, ආබ්රහම්ට කතා කොට, '': "දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කරන සෑම දෙයක්ම ඔබ සමඟ වේ.
21:23 එබැවින්, ඔබ මට කිසිදු හානියක් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් දිවුරා, මගේ පරම්පරාවට දායාද කරන, මගේ කොටස් කිරීමට. එහෙත්, මම නම්, ඔබ කළ දේ දයාව අනුව, ඔබ මා හා දේශයට කරන්නේ, ඔබ නවකයෙක් ලෙස හැරී ඇති කිරීමට. "
21:24 සහ ආබ්රහම් පවසයි, "මම දිවුරනවා ඇත."
21:25 ඔහු නිසා වතුර ඇති ළිඳක් අබිමෙලෙක් අවවාද, ඔහුගේ සේවකයන් බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගොස්.
21:26 අබිමෙලෙක් ප්රතිචාර, "මම දන්නේ නැහැ මේ දේ කරපු නැහැ, නමුත් ඔබට මට එය හෙළි කළේ නැහැ, හෝ මම එය අසා ඇති, අද දිනට පෙර. "
21:27 ඒ නිසා ආබ්රහම් බැටළුවන් සහ ගවයන් රැගෙන, ඔහු අබිමෙලෙක්ට දුන්නේ. හා ඔවුන් දෙදෙනාම ගිවිසුමක් පහර.
21:28 සහ ආබ්රහම් රැළෙන් ගැහැණු බැටළු පැටවුන් හත් දෙනෙකු වෙන්.
21:29 අබිමෙලෙක් ඔහුට කතා කොට,, "මෙම ස්ත්රී බැටළු පැටවුන් හත් දෙනෙකු ඇති අරමුණ කුමක්ද, ඔබ, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සිටීමට සිදු වී ඇති?"
21:30 එහෙත්, ඔහු පැවසීය, "ඔබ මගේ අතින් කාන්තා බැටළු පැටවුන් හත් දෙනෙකු ලැබෙනු ඇත, ඔවුන් මා වෙනුවෙන් සාක්ෂි විය හැකි බව ඒ නිසා, මම මේ හොඳින් හාරා බව. "
21:31 මේ හේතුව නිසා, ඒ ස්ථානයට බෙයර්-ෂෙබා නම් කරන ලදී, ඔවුන් එහි යන දෙකම දිවුරා දුන් පොරොන්දුව නිසා.
21:32 ඔවුන් දිවුරුම් පිළිබඳ හොඳින් වෙනුවෙන් ගිවිසුමක් ආරම්භ.
21:33 පසුව අබිමෙලෙක් පීකොල්, ඔහුගේ හමුදාවේ නායක, නැඟිට, ඔවුන් පලස්තීනුවන් දේශයට ආපසු. සත්යය දී, ආබ්රහම් ද බෙයර්-ෂෙබාහි වවා ඒවා රෝපණය, එහි දී ඔහු දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ සදාකාල නම ඉල්ලා.
21:34 ඔහු බොහෝ දින පලස්තීනුවන්ට දේශයෙහි පදිංචිකරුවන් විය.

උත්පත්ති 22

22:1 මේ දේවල් සිදු කිරීමෙන් පසු, දෙවියන් වහන්සේ ආබ්රහම්ට පරීක්ෂා, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "ආබ්රහම්, ඒබ්රහම්. "ඔහු පිළිතුරු දෙමින්, "මෙන්න මම."
22:2 ඔහු කතා කොට,: "ඔබගේ ඒකජාතක පුත් ඊසාක් ගන්න, ඔබ ප්රේම කරන, හා දැක්ම දේශයට යන්න. එහි ඔබ කඳු එක් මත සමූලඝාතනය ලෙස ඔප්පු කළ යුතු ය, වන මම ඔබට පෙන්වා දෙනු ඇත. "
22:3 ඒ නිසා ආබ්රහම්, රාත්රියෙහි අවදි වෙමින්, එයාගේ බූරුවා හැසිරවිය, ඔහු සමඟ තරුණයන් දෙදෙනා ගෙන, ද සිය පුත් ඊසාක්. ඔහු යුදෙව් ජන සංහාරය සඳහා දැව කපා වූ විට, ඔහු ස්ථානය දෙසට ගමන්, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු උපදෙස් දුන්නේය ලෙස.
22:4 ඉන්පසු, තුන් වන දා, ඔහුගේ ඇස් ඔසවා බැලූ, ඔහු දුරින් ස්ථානය දැක.
22:5 ඔහු තම සේවකයන්ට මෙසේ පැවසීය: "කොටළුවා සමඟ මෙහි ඉන්න. මම පිරිමි ළමයා, එම ස්ථානය තවදුරටත් ඉදිරියට ඉක්මන් වනු ඇත. අපි නමස්කාර කිරීමෙන් පසුව, ඔබ වෙත පෙරළා එනු ඇත. "
22:6 ඔහු යුදෙව් ජන සංහාරය සඳහා දර ගෙන, ඔහු සිය පුත් ඊසාක් මත පනවා ඇති. එවිට ඔහු තම අත් ගිනි හා කඩුවක් තුළ සිදු. සහ ඒ දෙක එකට එක්ව ඉදිරියට ගමන් කිරීමට,
22:7 ඊසාක් තම පියාට මෙසේ කීවාය, "මගේ තාත්තා." ඔහු පිළිතුරු දෙමින්, "ඔයාට ඕන කුමක් ද, පුතා?"" '' මෙන්න," ඔහු කිව්වා, "ගිනි සහ දැව. යුදෙව් ජන සංහාරය සඳහා ගොදුරක් කොහෙද?"
22:8 නමුත් ආබ්රහම් පවසයි, "දෙවියන් වහන්සේ තමන් යුදෙව් ජන සංහාරය සඳහා ගොදුරක් ලබා දෙනු ඇත, මගේ පුතා. "මේ අනුව ඔවුන් එකට එක්ව දිගටම.
22:9 ඔවුන් උන් වහන්සේ ඔහුට කතා පෙන්වා තිබූ ස්ථානයට පැමිණ,. එහි දී ඔහු පූජාසනයක් ඉදි, ඔහු ඒ මත දර පිළිවෙළින් තබා. එවිට ඔහු තම පුත් ඊසාක් බැඳ වූ විට, ඔහු ලී තොගය මත පූජාසනය මත උන් වහන්සේ තැන්පත්.
22:10 ඔහු තම අත දිගු කොට, කඩුවෙන් අල්ලාගෙන, තම පුත්රයාව පූජා කිරීම සඳහා.
22:11 එවිට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා ස්වර්ගයේ සිට කැඳවා, කියමින්, "ආබ්රහම්, ඒබ්රහම්. "ඔහු පිළිතුරු දෙමින්, "මෙන්න මම."
22:12 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "මේ ළමයා ඔබේ අත දිගු කරන්න එපා, ඔහුට කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. දැන් මම ඔබ දේව ගරුබිය බව දැන, ඔබ මා නිසා ඔබේ ඒකජාතක පුත්රයා ලබන්නහු ඇති බැවින්. "
22:13 ඒබ්රහම් ඔහුගේ ඇස් ඔසවා, ඔහු තමාගේ පිටුපසට කටු අතර බැටළුවෙකු දුටු, අං විසින් අල්ලාගෙන, ඔහු රැගෙන සමූලඝාතනය ලෙස ඉදිරිපත්, සිය පුත්රයා වෙනුවට.
22:14 ඔහු එම ස්ථානයට යන නම: , 'සමිඳාණන් වහන්සේ දකිමි.' මේ අනුව, පවා අද දක්වා, එය සඳහන් වන්නේ: 'කන්ද මත, සමිඳාණන් වහන්සේ දකිනු ඇත. ''
22:15 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා ස්වර්ගයේ සිට දෙවන වරට ආබ්රහම්ට කැඳවාගත්, කියමින්:
22:16 "මගේ ම ස්වයං විට, මම දිවුරා, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය. ඔබ මේ දේ සිදු කර ඇත නිසා, හා මා නිසා ඔබේ ඒකජාතක පුත්රයා මුදනු නැත,
22:17 මම ඔබට ආශීර්වාද කරන, මම අහසේ තරු මෙන් නුඹේ දරුවන් බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත, හා මුහුදු වෙරළේ වැලි මෙන්. ඔබේ දරුවන් ඔවුන්ගේ සතුරන් දොරටු උරුම.
22:18 ඔබේ දරුවන් ගැන, පොළොවේ සියලු ජාතීන් ආශීර්වාද කරනු ලැබේ, ඔබ මගේ හඬට කීකරු නිසා. "
22:19 ඒබ්රහම් තම සේවකයන් වෙත ආපසු, ඔවුන් එකට බෙයර්-ෂෙබා දක්වා ගොස්, ඔහු එහි ජීවත්.
22:20 මේ දේවල් සිදු කිරීමෙන් පසු, එය මිල්කා ආබ්රහම්ට වාර්තා, එසේ ම, ඔහුගේ සහෝදරයා නාහෝර් සඳහා පුතුන් දරා ඇත්තේ:
22:21 මත, කුලුඳුල්, හා අයිස්, ඔහුගේ සහෝදරයා, හා Kemuel, සිරියානු පියා,
22:22 හා Chesed, හා Hazo, එසේ ම Pildash, හා Jidlaph,
22:23 මෙන්ම අරමීය, රෙබෙකා උපත අතරින්. මෙම අට මිල්කා නාහෝර් සඳහා බිහි කළාය, ආබ්රහම්ගේ සහෝදරයා.
22:24 සත්යය දී, ඔහුගේ උපභාර්යාව, Reumah නම්, බෝර Tebah, හා Gaham, හා තහෂ්, හා මයකා.

උත්පත්ති 23

23:1 දැන් සාරා එකසිය විසි හතක් තිස්සේ ජීවත්.
23:2 ඇය අර්බා නගරය මිය, හෙබ්රොන් වන වන, කානාන් දේශයේ. සහ ආබ්රහම් හඬා ඇය වෙනුවෙන් හඬා වැලපෙන්න පැමිණි.
23:3 ඔහු අවසන් කටයුතු වගකීම් වලින් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ විට, ඔහු හෙත්ගේ පුත්රයන් කතා, කියමින්:
23:4 "මම නවකයෙක් හා ඔබ අතර sojourner වෙමි. මට ඔබ අතර සොහොන් ගෙය දකුණු දෙන්න, බව ඒ නිසා මම මගේ බිරිඳගේ මළ සිරුර එහි තැන්පත් විය හැක. "
23:5 හෙත්ගේ පුත්රයන් කියමින් ප්රතිචාර:
23:6 "අපි සවන් දෙන්න, සමිඳුනි, ඔබ අප අතර දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ නායක වේ. අපගේ තෝරා sepulchers ඔබේ බිරිඳගේ මළ සිරුර එහි තැන්පත් කරන්න. කිසිවෙකු තම අනුස්මරණ තුළ ඔබේ මිය ගිය ඔබ තහනම් කිරීමට හැකි විය යුතු ය. "
23:7 ඒබ්රහම් නැඟී ආවා, ඔහු දේශයේ සෙනඟ රැස්විණි, එනම්, හෙත්ගේ පුත්රයන්.
23:8 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "එය ඔබගේ ආත්මය සතුටු නම් මම මගේ බිරිඳගේ මළ සිරුර එහි තැන්පත් කළ යුතු බව, මට ඇහුම්කන් දෙන්න, හා Ephron මගේ වෙනුවෙන් මැදිහත්, Zohar පුත්,
23:9 ද්විත්ව ලෙන් ඔහු මට දෙන්න පිණිස, ඔහු තම සේවා ක්ෂේත්රයේ දුර අවසානයේ දී ඇත. ඔහු එය ඔබගේ ඇස් හමුයෙහි වටිනා තරම් මුදල් සඳහා මට එය මාරු විය හැක, එය සොහොන් ගෙය ළඟ තබාගෙන. "
23:10 Ephron දැන් හෙත්ගේ පුත්රයන් මධ්යයේ වාසය. හා Ephron ඔහුගේ නගරයේ දොරටුව ඇතුළු සියලු දෙනාටම එය විභාගයට ආබ්රහම් ප්රතිචාර, කියමින්:
23:11 "ඒක කවදාවත් ඉඩ දෙන්න, මාගේ ස්වාමීන්, එහෙත් ඔබ මා කියන දේ වැඩි සැලකිල්ලක් යොමු කළ යුතු. මම ඔබට මාරු වනු ඇත ක්ෂේත්රයේ, එහි ඇති ගුහාව. මගේ සෙනඟගේ පුත්රයන් ඉදිරියෙහි, ඔබේ බිරිඳගේ මළ සිරුර එහි තැන්පත් කරන්න. "
23:12 ආබ්රහම්, දේශයේ සෙනඟ ඉදිරියෙහි රැස්විණි.
23:13 ඔහු Ephron කතා, සෙනඟ අතරේ සිටගෙන: "මට අහන්න මම ඔයා. මම ක්ෂේත්රයට ඔබ මුදල් ලබා දෙනු ඇත. ඒක ගන්න, ඒ නිසා මම එය මගේ බිරිඳගේ මළ සිරුර එහි තැන්පත් වනු ඇත. "
23:14 හා Ephron ප්රතිචාර: "මාගේ ස්වාමීනි, මට ඇහුම්කන් දෙන්න.
23:15 ඔබ ඉල්ලා ඇති බව ඉඩම් රිදී හාරසිය කාසි වටී. මෙම මා සහ ඔබ අතර ඇති මිල. නමුත් මේ කොපමණ? ඔබේ බිරිඳගේ මළ සිරුර එහි තැන්පත් කරන්න. "
23:16 ආබ්රහම් මෙම ඇසූ විට, ඔහු Ephron ඉල්ලා ඇති බව මුදල් බර, හෙත්ගේ පුත්රයන් සවන් දී සිටිය දී, රිදී හාරසිය කාසි, අනුමත මහජන මුදල්.
23:17 හා ක්ෂේත්ර බව තහවුරු කිරීමෙන්, Mamre පෙනෙන ද්විත්ව ලෙන් විය කරන, කලින් Ephron අයත්, එය සොහොන් ගෙය යන දෙකම, සහ එහි සියලු ගස්, එහි සියලු අවට සහිතවය,
23:18 ඒබ්රහම් උරුමය ලෙස එය රැගෙන, හෙත්ගේ පුත්රයන් ඉදිරියෙහි සහ ඔහුගේ නගරයේ දොරටුව ඇතුළු වූ සෑම කෙනෙකුටම.
23:19 එබැවින්, ඒබ්රහම් Mamre නොසලකා බව ක්ෂේත්රයේ ද්විත්ව ගුහාවක් තුළ ඔහුගේ බිරිඳ වන සාරා භූමදාන. මෙම කානාන් දේශයේ හෙබ්රොන් නම්.
23:20 හා ක්ෂේත්ර ආබ්රහම්ට බව සනාථ කරන ලදී, එය බව ගුහාව සමග, හෙත්ගේ පුත්රයන් ඉදිරියෙහි අනුස්මරණ උරුමය ලෙස.

උත්පත්ති 24

24:1 ආබ්රහම් වයස හා තවත් බොහෝ දින. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ සියලු දේ ඔහුට ආශීර්වාද කළ.
24:2 ඔහු සිය නිවසේ වැඩිමහල් දාසයාට කතා කොට,, ඔහු සන්තක සියල්ල ද භාර සිටි: "මගේ බිරියත් මාත් ඔබගේ අත තබන්න,
24:3 මම ඔබට සමිඳාණන් වහන්සේ විසින් දිවුරා කරන පිණිස එසේ, අහස හා පොළොව දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ කානානිවරුන්ගේ දූවරුන් අතරින් මගේ පුතාට බිරිඳක් නැති බව, ඔවුන් අතර, මා ජීවත් වන.
24:4 එහෙත්, ඔබ මාගේ දේශය දක්වා සහ නෑයන් බව, එහි සිට, මගේ පුතා ඊසාක්ට භාර්යාවක්. "
24:5 සේවකයා ප්රතිචාර, "ස්ත්රිය ඒ දේශයට මා සමඟ එන්න අකමැති නම්, මම නැවත ඔබ පිටත් වන මේ ස්ථානය ඔබේ පුතා ගමන් කල යුතුය?"
24:6 සහ ආබ්රහම් පවසයි: "ඔබ ආපසු එම ස්ථානයට මගේ පුතා නායකත්වය කවදාවත් බව පරෙස්සම් වන්න.
24:7 ස්වර්ගයේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, මගේ පියාගේ නිවසේ සිට මා ගෙන, මගේ ජේසු දේශයේ සිට, කරන මට කතා කළා මට දිවුරා පොරොන්දු, කියමින්, ඔබේ දරුවන් සඳහා 'මම මේ දේශය ලබා දෙයි,'ඔබ ඉදිරියෙහි ඔහුගේ දූතයා එවනු ලැබේ, ඔබ මගේ පුතාට බිරිඳක් එහි සිට ගන්නා.
24:8 එහෙත් ස්ත්රිය ඔබ අනුගමනය කිරීමට කැමති නොවේ නම්, ඔබ දිවුරුම් විසින් පවත්වන කළ නොහැකි වනු ඇත. පමණක් නැවත එම ස්ථානයට මගේ පුතා නායකත්වය නැහැ. "
24:9 එබැවින්, සේවකයා ආබ්රහම්ගේ බිරියත් යටින් අත තබා, ඔහුගේ ස්වාමියා, ඔහු ඔහුගේ වචනය මත ඔහු දිවුරා පොරොන්දු.
24:10 ඔහු තම ස්වාමියාගේ සතෙකුව ඔටුවන් දහදෙනෙකුත්, ඔහු නික්ම ගොස්, ඔහු සමඟ ඔහුගේ භාණ්ඩ සියලු දේවල් රැගෙන. ඔහු පිටත්, මත දිගින් දිගටම, නාහොර්ගේ නුවරට, මෙසපොතේමියාවේ.
24:11 ඔහු කළ පසු, ඔටුවන් නගරයේ පිටත නිදාගන්න, වතුර ඇති ළිඳක් අසල, හවස, කාන්තාවන් වතුර ඇදීමට යන්න පුරුදු කරන විට එවකට, ඔහු කිව්වා:
24:12 "සමිඳුනි, මාගේ ස්වාමීන් ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, අද මට හමු, මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, මාගේ ස්වාමීන් ආබ්රහම්ට දයාව.
24:13 '' මෙන්න, මම වතුර කියපු ෆවුන්ටන් එක හෙවත් වතුරමලනම් අලට, සහ මේ නුවර වැසියන් දූවරු වතුර අදින පිණිස නික්ම යනවා.
24:14 එබැවින්, මම මොහුව කියනවා ඇත දැරිය, 'ඔබේ පන්දු යවන්නා ඉඟිය, ඒ නිසා මම බොන්න,'ඇය ප්රතිචාර, 'බිමට. ඇත්තටම, මම ඔබේ ඔටුවන්ටත් බොන්න ද ලබා දෙනු ඇත,'එකම එක ඔබ ඔබේ සේවකයා ඊසාක්ට සකස් කර ඇත කවුරුන් ඇය. මෙම විසින්, මම ඔබට මාගේ ස්වාමීන් දයාව පෙන්වා ඇති අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත. "
24:15 නමුත් ඔහු තවමත් තමා තුළ මේ වචන සම්පූර්ණ නැත, කවදා ද, පුදුමයකි, රෙබෙකා පිටතට ගොස්, අරමීය දුව, මිල්කා පුත්, නාහෝර් බිරිඳ, ආබ්රහම්ගේ සහෝදරයා, ඇය උරහිස් මත පන්දු යවන්නා සහිත.
24:16 ඇය අතිශය අලංකාර දැරිය, හා ලස්සනම කන්යාවක්, හා මිනිසා විසින් නොදන්නා. ඇය වසන්ත බැස, ඇය තම පන්දු යවන්නා පිරී, පසුව ආපසු.
24:17 මෙහෙකරුවා ඈ ඉදිරියට දිව, ඔහු සඳහන් කරයි, "වතුර ටිකක් ඔබේ පන්දු යවන්නා පානය කිරීමට මට ලබා දෙන්න."
24:18 ඇය ප්රතිචාර, "බිම, මාගේ ස්වාමීන් ". ඇය ඉක්මනින් ඇගේ අත මත පන්දු යවන්නා ගෙන එන, ඇය ඔහුට බොන්න දුන්නා.
24:19 පානය කෙළේ පසු, ඇය වැඩිදුරටත් කියා, "ඇත්තටම, මම ද ඔබේ ඔටුවන්ටත් වතුර ඇද ඇත, ඔවුන් සියලු පානය තෙක්. "
24:20 සහ ෙද් බවට පන්දු යවන්නා ගලාගෙන, වතුර ගැනීමට නැවත හොඳින් කිරීමට ඇය දිව; හා උකහා ගැනීමෙන්, ඇය සියලු ඔටුවන් දුන්නේ ය.
24:21 එහෙත් ඔහු නිහඬව ඇය මෙනෙහි කරමින් කරන ලදී, සමිඳාණන් වහන්සේ, සමෘද්ධිමත් කිරීමේ ගමන නිසා හෝ නොවේ දැයි කැමති
24:22 ඉන්පසු, ඔටුවන් පානය පසු, මිනිසා රන් කරාබු එළියට ගත්තා, කාසි දෙකක් බරැති, හා අත් පළඳනා සංඛ්යාව සමාන, බර කාසි දහයක්.
24:23 ඔහු ඇයට මෙසේ කීවේය: "ඔබේ පියා? මට කියන්න, ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබේ පියාගේ නිවසේ ඕනෑම තැනක පවතින?"
24:24 ඇය පැවසුවේ, "මම බෙතුයෙල්ගේ දුව වෙමි, මිල්කා පුත්, කා ඇය නාහෝර් සඳහා බිහි කළාය. "
24:25 ඇය දිගින් දිගටම, කියමින්, "ඉතා පිදුරු සහ පිදුරු අප සමඟ පවතී, හා ඉන්න ඉඩ පහසුකම් සහිත ස්ථානයක්. "
24:26 මිනිසා තමා හිස නමා, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ හට භක්තිවන්ත,
24:27 කියමින්, "ප්රශංසා වේවා! සමිඳාණන් වහන්සේ විය, මාගේ ස්වාමීන් ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, මාගේ ස්වාමීන් සිට, ඔහුගේ දයාව සහ සත්යය රැගෙන නොකළ, හා මගේ ස්වාමියාගේ සහෝදරයාගේ නිවසට සෘජු ගමන මට හේතු වී ඇත. "
24:28 ඒ නිසා දැරිය දුව ගොස්, ඇය ඇගේ මව නිවසේ අසා ඇති බව සියලු වාර්තා.
24:29 දැන් රෙබෙකාට සහෝදරයෙක්, ලාබන් නම්, මිනිසා ඉක්මනින් පිටත් ව ගිය, වසන්තයේ සිටි.
24:30 එවිට ඔහු තම සහෝදරියගේ අතේ කරාබු හා වළලු දුටු, ඔහු සියලුම වචන නැවත නැවත කරනු අසා සිටි, "මෙම මිනිසා මට කතා දේ,"ඔහු ඔටුවන් හා ජල වසන්තයේ ළඟ සිට මිනිසා වෙත පැමිණ,
24:31 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ඇතුලත් කරන්න, දෙවියනි, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ආශීර්වාද. ඇයි ඔබ පිටත සිටගෙන සිටින්නේ? මම ගෙදර සකස් කර ඇත, හා ඔටුවන් සඳහා තැනක්. "
24:32 ඔහු තම අමුත්තාට කාර්තු ගෙන ඔහු. ඔහු ඔටුවන් unharnessed, ඔහු පිදුරු සහ පිදුරු බෙදා, සහ ජල ඔහුගේ පාද සහ ඔහු සමඟ පැමිණි මිනිසුන් බව සෝදා.
24:33 හා පාන් පෙනීම පෙන්වා දී ලදී. එහෙත්, ඔහු පැවසීය, "මම කන්න නැහැ, මම මගේ වචන කතා කරන තෙක්. "ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "කතා කරන්න."
24:34 එවිට ඔහු මෙසේ: "මම ආබ්රහම්ගේ මෙහෙකරු වෙමි.
24:35 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ බොහෝ සේ මාගේ ස්වාමීන් ආශීර්වාද කර ඇති, ඔහු මහත් බවට පත් වී තිබේ. එවිට ඔහු බැටළුවන් සහ ගවයන් ලබා දී ඇත, රන් හා රිදී, මිනිසුන් සේවකයන් සහ කාන්තාවන් සේවකයන්, ඔටුවන් හා බූරුවන්.
24:36 හා සාරා, මගේ ස්වාමියාගේ බිරිඳ, ඇගේ මහලු වයසේ දී මාගේ ස්වාමීන් සඳහා පුතෙක් බිහි ලබා දී ඇත, ඔහු තමා සතුව තිබූ සියලු ඔහුට ලබා දී ඇත.
24:37 මාගේ ස්වාමීන් මට දිවුරූ, කියමින්: 'ඔබ කානානිවරුන් අතරින් මගේ පුතාට බිරිඳක් නොගත යුතු ය, දේශයේ දී මම වාසය.
24:38 එහෙත්, ඔබ මාගේ පියාගේ ගෙදරට ගමන් ය, ඔබ මගේ පුතාට නෑදෑයෙක් මගේ ම බිරිඳ යුතු ය. ''
24:39 එහෙත්, සැබෑ, මාගේ ස්වාමීන් පිළිතුරු, 'මේ ස්ත්රිය මා සමඟ එන්න කැමති නැති, කුමක් නම්?'
24:40 'දෙවියන් වහන්සේ,' ඔහු කිව්වා, 'කාගේ ඉදිරියෙහි මට ඇවිදින්න, ඔබ සමඟ ඔහුගේ දූතයා එවනු ලැබේ, ඔහු ඔබේ මාර්ගය යොමු කරනවා. ඔබ මගේ නෑයන් අතරින් මගේ පුතාට බිරිඳක් ගෙන මගේ පියා නිවසේ සිට ය.
24:41 එහෙත්, ඔබ මාගේ ශාපය අහිංසක වනු ඇත, ඇත්නම්, ඔබ මගේ සමීප ඥාතීන් පැමිණීමට නියමිතයි විට, ඔවුන් ඔබට මෙම ප්රදානය නැහැ. ''
24:42 ඉතිං මොක ද, අද මම ජලය හොඳින් පැමිණ, මම සඳහන්: 'සමිඳාණන් වහන්ස, මාගේ ස්වාමීන් ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ මගේ මාර්ගය නියම කර තිබෙනවා නම්,, වන මම දැන් ගමන්,
24:43 පුදුමයකි, මම ලබන ජලය හොඳින් කිරීමට නැගී, හා කන්යා, කරන වතුර අදින්න දේමය, මට අහන්න ඇත, "මට ඔයාගේ පන්දු යවන්නා පානය කිරීමට වතුර ටිකක් දෙන්න."
24:44 ඇය මට කියනවා ඇත, "ඔබ පානය, මම ඔබේ ඔටුවන්ටත් යොමු කරනු ඇත. "එම කාන්තාව වෙමු, සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ ස්වාමීන් පුත් සඳහා සකස් කර ඇත කවුරුන්. '
24:45 හා මම තුළ නිහඬව මේ දේවල් වැඩි කල්පනා අතර, රෙබෙකා පෙනී, එය පන්දු යවන්නා ඇතිව පැමිණෙන, ඇය ඇගේ උරහිස මත සිදු. ඇය වසන්ත බැස සහ වතුර ඇද. මම ඇයට මෙසේ කීවේය, 'මට බොන්න ටිකක් දෙන්න.' '
24:46 ඇය ඉක්මනින් ඇගේ අත සිට පන්දු යවන්නා පහලට, මට කතා කොට, ', 'ඔබ පානය, ඔබේ ඔටුවන් කිරීමට මම ද පානීය ජලය බෙදා ඇත. '' මම පානය, ඇය ඔටුවන්ට වතුර.
24:47 මම ඇයට ප්රශ්න, කියමින්, 'ඔබේ පියා?'ඇය ප්රතිචාර, 'මම බෙතුයෙල්ගේ දුව වෙමි, නාහෝර් පුත්, මිල්කා ඔහු බිහි කළාය. '' ඒ නිසා කවුරුන්, මම ඇයට මත කරාබු එල්ලා, ඇගේ මුහුණ අලංකාර කිරීම, මම ඇගේ අත් මත වළලු දමා.
24:48 හා පහත වැටෙන වැහැරී, මම සමිඳාණන් වහන්සේ හට භක්තිවන්ත, සමිඳාණන් වහන්සේ ආශීර්වාද, මාගේ ස්වාමීන් ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, මගේ ස්වාමියාගේ සහෝදරයාගේ දියණිය ඔහුගේ පුත් ගත හැකි වන පරිදි කරන කෙළින්ම මාවතක් ඔස්සේ මට හේතු වී ඇත.
24:49 මේ හේතුව නිසා, ඔබ මගේ ස්වාමියා සමග දයාව හා සත්යය අනුව කටයුතු කළොත්, එසේ මට කියන්න. නමුත් එය වෙනත් ආකාරයකින් ඔබට කැමති නම්, මට ද ඒ ගැන කියන්න, මම දකුණට හෝ යා හැකි බව ඒ නිසා, හෝ වමට හෝ. "
24:50 ලාබන් ද බෙතුයෙල් ප්රතිචාර: "ඒ වචනය සමිඳාණන් වහන්සේ පෙරට ඇත. අපි ඔබ වෙත වෙන කිසිම දෙයක් කතා කිරීමට නොහැකි, ඔහු කැමති දේ ඉක්මවා.
24:51 එය, රෙබෙකා ඔබගේ ඇස් හමුයෙහි වේ. ඇයව රැගෙන ඔහු ඉදිරියට, සහ ඇගේ ඔබේ ස්වාමියාගේ පුත්රයා භාර්යාව වෙන්න ඉඩ දෙන්න, සමිඳාණන් වහන්සේ කී ලෙස ".
24:52 ආබ්රහම්ගේ මෙහෙකරුවා මේ ඇසූ විට, බිම වැටෙන, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ කවියාට.
24:53 හා රන්, රිදී හා යාත්රා බඳු, මෙන්ම ඇඟලුම්, ඔහු හෝ කප්පම් වශයෙන් රෙබෙකා දුන් සේක. ඒ වගේම, ඔහු ඇගේ සහෝදරයන් සහ ඇගේ මව වෙත තෑගි බෝග ඉදිරිපත්.
24:54 හා භෝජන සංග්රහයක් ආරම්භ, ඔවුන් feasted එකට පානය, ඔවුන් එහි ලැගුම්. හා උදෑසන නැඟිට, සේවකයා පවසයි, "මට නිදහස්, මාගේ ස්වාමීන් යන්න පිණිස. "
24:55 සහ ඇගේ සහෝදරයන් හා මව ප්රතිචාර, "දැරිය අප සමඟ දින අවම වශයෙන් දස සඳහා රැඳී කරමු, හා පසු, ඇය තවදුරටත් කරගෙන ඇත. "
24:56 "කැමති වෙන්න එපා," ඔහු කිව්වා, "මට ප්රමාද කිරීමට, සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ මාර්ගය නියෝග කර ඇත සඳහා. මාව නිදහස්, මම මගේ ස්වාමියාට ගමන නැති නිසා. "
24:57 ඔව්හු කතා, "අපි දැරිය කැඳවිය යුතුයි, සහ ඇගේ කැමැත්ත අහන්න. "
24:58 සහ කවදද, නමින් ලැබ, ඇය පැමිණ, ඔවුන් දැන ගැනීමට අවශ්ය, "ඔබ මේ මිනිසාව සමඟ යන්න වෙයිද?"ඇය පවසයි, "මම යන්නම්."
24:59 එබැවින්, ඔවුන් ඇයව හා ඇගේ හෙද නිදහස්, ආබ්රහම් සහ ඔහුගේ මිතුරන් සේවකයා,
24:60 තම සහෝදරිය වූ සිහිපත් සමෘද්ධිය, කියමින්: "ඔබ අපේ සහෝදරිය. ඔබ දහස් දහස් ගණනක් දක්වා වැඩි විය හැක. ඔබේ දරුවන් ඔවුන්ගේ සතුරන් දොරටු උරුම විය හැක. "
24:61 ඉතිං මොක ද, රෙබෙකා සහ ඇගේ සේවිකාවන්, ඔටුවන් පිට නැඟී, මිනිසා අනුගමනය, ඉක්මනින් ඔහුගේ ස්වාමියා පැමිණි.
24:62 ඉන්පසු, එම අවස්ථාවේදී ම, ඊසාක් හොඳින් කරා යන මාර්ගය දිගේ ගමන් කරන ලදී, ඔහුගේ නම: ඔහු දකුණු දේශයේ වාසය සඳහා 'ජීවත් වූ දකින තැනැත්තා.'.
24:63 ඔහු ක්ෂේත්රයේ මෙනෙහි කිරීමට පිටතට ගොස්, මහ දවල් දැන් පහත වැටෙමින් කළ ලෙස. ඔහු තම ඇස් ඔසවා බැලූ විට, ඔහු දුර ඈත සිට ඉදිරියට ඇදෙන ඔටුවන් දැක.
24:64 ඒ වගේම, රෙබෙකා, ඊසාක් දැක, ඔටුවා පැවත.
24:65 ඇය දාසයාට කතා කොට,, '' "කවුද ක්ෂේත්රය මගින් අප හමුවීමට අත්තිකාරම් දෙන ඒ මනුෂ්යයාට වන?"තවද ඔහු ඇයට මෙසේ කීවේය, "ඒ මගේ ස්වාමියා." ඉන්පසු එසේ, ඉක්මනින් ඇයට උතුරු සළුව ගැනීමෙන්, ඇය ආවරණය.
24:66 එවිට සේවකයා ඔහු කළ සියල්ල ඊසාක්ට පැහැදිලි.
24:67 ඔහු තම මව වූ සාරාගේ කූඩාරමට ඇයව නායකත්වය, ඔහු ඇයව පිළිගත්. ඔහු එසේ ඉතා ඇයට ආදරය, එය තම මවගේ මරණය ඔහුට සිදු වූයේ පාඩමක් වන දුක පදම් බව.

උත්පත්ති 25

25:1 සත්යය දී, ඒබ්රහම් තවත් බිරිඳක් ගෙන, කෙතුරාගේ නම්.
25:2 ඇය බෝරෝන් අනුපාතය ඔහු Zimran, හා Jokshan, හා භූ විෂමතාව, හා මිදියන්, හා Ishbak, හා Shuah.
25:3 ඒ වගේම, Jokshan ෂෙබා සහ දෙදාන් පිළිසිඳ. දෙදාන්ගේ පුත්රයන් Asshurim විය, හා Letushim, හා Leummim.
25:4 සැබවින්ම, මිදියන් සිට ඒපා උපත, හා ඒපෙර්, හා හනොක්, හා Abida, හා එල්දායා. මේ සියල්ලෝ කෙතුරාගේ පුත්රයෝ ය.
25:5 ආබ්රහම් ඊසාක්ට සන්තක සියල්ල දුන්.
25:6 එහෙත්, උප භාර්යාවන් පුත්රයන්ට ඔහු ත්යාගශීලී තෑගි, ඔහු සිය පුත් ඊසාක් ඔවුන් වෙන්, ඔහු තවමත් ජීවත් ව සිටිය, නැගෙනහිර ප්රදේශය දෙසට.
25:7 ආබ්රහම් ජීවිතයේ දින එකසිය හැත්තෑ පහක් අවුරුදු.
25:8 හා පහත වැටෙන, ඔහු හොඳ මහලු වයසේ දී මිය, ජීවිතය වැඩි දියුනු අවධියක, දින පූර්ණ. ඔහු තම සෙනඟට එකතු කරන ලදී.
25:9 සහ ඔහුගේ පුත්රයන් වූ ඊසාක් සහ ඉෂ්මායෙල් ද්විත්ව ගුහාවේ ඔහුව තැන්පත්, වන Ephron ක්ෂේත්රයේ පිහිටි, Zohar පුත් හිත්තීය ජාතික වන, Mamre කලාපය සිට පුරා,
25:10 ඔහු හෙත්ගේ පුත්රයන් මිල දී ගෙන ඇති. එහි දී ඔහු තැන්පත් කරන ලද්දේ, ඔහුගේ බිරිඳ වන සාරා සමඟ.
25:11 සහ ඔහුගේ සම්මත කර ගැනීමෙන් පසු, දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ පුත් ඊසාක්ට ආශීර්වාද, කරන හොඳින් නම් අසල ජීවත් 'ජීවත් වූ දකින තැනැත්තා.'
25:12 මෙම ඉෂ්මායෙල්ගේ පරම්පරාව, ආබ්රහම්ගේ පුත්, කවුරුන් හාගර් ඊජිප්තු, සාරාගේ සේවකයා, ඔහුට බෝර.
25:13 සහ ඔවුන්ගේ භාෂාව හා පරම්පරා අනුව මේ ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ නම්. ඉෂ්මායෙල්ගේ කුලුඳුල් නෙබායොත්හි විය, පසුව කේදාර්, හා Adbeel, හා Mibsam,
25:14 එසේ ම Mishma, හා Dumah, හා Massa,
25:15 හදද්, හා ෙතමා, හා Jetur, හා Nfis, හා Kedemah.
25:16 මෙම ඉෂ්මායෙල්ගේ පුත්රයන්. මෙම බලකොටු සහ නගර පුරා ඔවුන්ගේ නම්: ඔවුන්ගේ ගෝත්ර කුමාරවරු දොළොස්.
25:17 සම්මත බව ඉෂ්මායෙල් යන ජීවිතයේ අවුරුදු එකසිය තිස් හතක්. හා පහත වැටෙන, ඔහු මිය ගිය අතර ඔහුගේ සෙනඟ සමඟ තැන්පත් කළ.
25:18 දැන් ඔහු දුර ෂුර් ලෙස Havilah සිට ජීවත් වූ, ඊජිප්තුවේ නොදකිනා එය ඇසිරියානුවන් එළඹෙන විට. ඔහු ඔහුගේ සියලු සහෝදරයන් ඉදිරියෙහි අභාවප්රාප්ත.
25:19 ඒ වගේම, මෙම ඊසාක්ගේ පරම්පරාව, ආබ්රහම්ගේ පුත්. ආබ්රහම්, ඊසාක් පිළිසිඳගෙන,
25:20 කවුද, ඔහු වයස අවුරුදු සතළිසක් වූ විට, රෙබෙකා ගෙන, ලාබන්ගේ සොහොයුරිය, මෙසපොතේමියාවේ සිට බෙතුයෙල්ගේ දුව සිරියානු, භාර්යාවක් ලෙස.
25:21 සහ ඊසාක් තම බිරිඳ වෙනුවෙන් සමිඳාණන් වහන්සේ කන්නලව් කරමින් යාච්ඤා, ඇය වඳ වූ නිසා. ඔහු, ඔහුගේ බස් අසා, ඔහු රෙබෙකා පිළිසිඳ දුන්.
25:22 නමුත් කුඩා දරුවන් ඇගේ කුසෙහි සටන්. ඒ නිසා ඇය පවසයි, "එය මා සමඟ එසේ විය යුතුව තිබුණි නම්, පිළිසිඳ ගැනීමට ඇති විය දේ අවශ්ය?"ඇය සමිඳාණන් වහන්සේ ගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට ගොස්.
25:23 හා ප්රතිචාර, ඔහු කිව්වා, "ජාතීන් දෙකක් ඔබේ කුසේ සිටින, හා මහජන දෙකක් ගර්භිණීව පිටතට බෙදා හරිනු ලැබේ, හා එක් ජනතාව සෙසු ජනතාවට ජය ඇත, සහ වැඩිමහල් බාලයාට සේවය කරයි. "
25:24 දැන් කාලය ප්රසූත කිරීමට පැමිණි, පුදුමයකි, නිවුන් දරුවන් ඇගේ කුසෙහි දී සොයා ගනු ලැබූ.
25:25 පළමු පිටත් වූ ඔහු රතු විය, හා එල්ලකරමින් වැනි සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඟ පුරා මයිල්; ඔහුගේ නම ඒසව් කැඳවා තිබුනේ. අනෙක් පිටත්ව තම අතේ තම සහෝදරයාගේ අඩි පැවති එකවර; මෙම නිසා ඔහු යාකොබ්ට හැඳින්වූ.
25:26 කුඩා දරුවන් ඔහුට උපන් විට ඊසාක්ට වයස අවුරුදු හැටකි.
25:27 සහ වැඩිහිටියන් ලෙස, ඒසව් දැනුවත් දඩයම් හා කෘෂිකර්ම මිනිසෙකු බවට පත් විය, එහෙත් ජාකොබ්, සරල මිනිසා, කූඩාරම්වල වාසය.
25:28 ඊසාක් ඒසව්ගේ ආසයි, ඔහු තම දඩයම් සිට පෝෂණය නිසා; හා රෙබෙකා ජාකොබ් ආදරය.
25:29 එවිට යාකොබ් කුඩා ආහාර වේලක් තම්බා. ඒසව්, ඔහු එම ක්ෂේත්රයේ සිට වෙහෙසට පැමිණි විට,
25:30 ඔහුට කතා කොට,, "මට මේ රතු ඉස්ටුවක් දෙන්න, මම හරිම මහන්සියි "කියායි. මෙම හේතුව නිසා, ඔහුගේ නම ඒදොම් හැඳින්වූ.
25:31 ජාකොබ් ඔහු කතා කොට, ', "මට කුලුඳුලන් ඔබට ඇති අයිතිය විකිණීමට."
25:32 ඔහු උත්තර දෙමින්, "මොන, මම මැරෙමින් ඉන්නේ, කුලුඳුල් ඇති අයිතිය මට කුමක් ලබා දෙනු ඇත?"
25:33 යාකොබ් පැවසුවේය, "එබැවින්, මට දිවුරනවා. "ඒසව් ඔහු දිවුරා පොරොන්දු, ඔහු කුලුඳුලා ඔහුගේ දකුණු අලෙවි.
25:34 ඉතිං මොක ද, පාන් සහ පරිප්පු කෑම ගනිමින්, ඔහු කෑව, පානය කෙළේ, ඔහු යන්න ගියා, කුලුඳුල් ඇති අයිතිය විකුණා ගැනීමෙන් පුංචි බර දෙමින්.

උත්පත්ති 26

26:1 ඉන්පසු, සාගතයක් දේශය පුරා උද්ගත වූ විට, ආබ්රහම්ගේ කාලයේ දී සිදු වූ බව වඳභාවය පසු, ඊසාක් අබිමෙලෙක් වෙත ගියේය, පලස්තීනුවන් රජු, ගෙරාර්හි දී.
26:2 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට දර්ශනය, ඔහු සඳහන් කරයි: "ඊජිප්තුවේ තුලට පැමිණෙන එපා, නමුත් මම ඔබට කියමි බව දේශයේ විවේක,
26:3 එහි වසන, මම ද ඔබ සමඟ වේ, මම ඔබට ආශීර්වාද කරනු ඇත. ඔබ සහ ඔබේ දරුවන් සඳහා මම මේ සියලු ප්රදේශ ලබා දෙනු ඇත, මම ඔබේ පියා වන ආබ්රහම්ගේ පොරොන්දු වූ දිවුරුම් සම්පූර්ණ.
26:4 මම අහසේ තරු මෙන් නුඹේ දරුවන් බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත. මම ඔබේ පරම්පරාවට දායාද කරන මේ සියලු ප්රදේශ ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ දරුවන් පොළොවේ සියලු ජාතීන් ආශීර්වාද කරනු ලැබේ,
26:5 ආබ්රහම් මගේ හඬට කීකරු නිසා, මගේ සංකල්ප හා ආඥා තබා, හා උත්සව සහ නීති නිරීක්ෂණය කරන ලදී. "
26:6 ඒ නිසා ඊසාක්, එවිට ගෙරාර්හි දී ඉතිරි කැබලි.
26:7 ඔහු තම බිරිඳ ගැන ඒ රටේ මිනිස්සු විසින් ප්රශ්න කරන විට, ඔහු උත්තර දෙමින්, "ඇය මගේ සහෝදරිය." ඔහු තම සහකරු හෝ සහකාරිය විය ඇය පාපොච්චාරණය කිරීමට බිය වූ, නිසා, ඇගේ අලංකාර සමහර විට ඔවුන් ඔහුව මරණයට පත් කරන බව සිතා.
26:8 ඉතා බොහෝ දින ගෙවී ගිය පසු, ඔහු එම ස්ථානයේ රැදී සිටි, අබිමෙලෙක්, පලස්තීනුවන් රජු, කවුළුවක් හරහා දෙස බලාගෙන, ඔහු රෙබෙකා සමග සෙල්ලක්කාර වීම දුටු, ඔහුගේ බිරිඳ.
26:9 ඔහු කැඳවා, ඔහු කිව්වා: "ඇය ඔබේ බිරිඳ බව පැහැදිලි ය. ඇයි ඔබ බොරු ඇය ඔබේ සහෝදරිය බව කියා නැත?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "මම බියෙන්, නිසා මම ඇය මිය හැකි නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,. "
26:10 අබිමෙලෙක් උත්තර දෙමින්: "ඇයි ඔබ අපට බරක් ඇති? ජනතාව කෙනෙකු ඔබේ බිරිඳ සමග සිටිති හැකි, ඔබ අප මත විශාල පාපය ගෙන ආ යුතුව තිබිණ. "ඔහු සියලු සෙනඟ උපදෙස්, කියමින්,
26:11 "යමෙක් මේ මිනිසාගේ බිරිඳ මරණය ස්පර්ශ කරනු ඇත."
26:12 එවිට ඊසාක් ඒ දේශයේ වපුරා, ඔහු සොයා, එම වසරේ දී ම, එක් සිය ගුණයකින්. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට ආශීර්වාද.
26:13 ඒ මිනිසා පොහොසත් විය, ඔහු සැප සම්පත් භුක්ති දිගටම මෙන්ම වැඩි, ඔහු ඉතා විශාල බවට පත් විය තෙක්.
26:14 ඒ වගේම, ඔහු බැටළුවන් හා ගව පට්ටි වල ධනසම්පත් ඇති, සහ ඉතා විශාල පවුල. මේ නිසා, පලස්තීනුවන් ඔහුට ඊර්ෂ්යා කළහ,
26:15 ඒ නිසා, ඒ මොහොතේ, ඔවුන් තම පියා වන ආබ්රහම්ගේ සේවකයන් කැණූ ළිං සියල්ල බාධා, පස පුරවා.
26:16 එය අබිමෙලෙක් තමා ඊසාක් අමතා, එහිදී එලඹ, "අපි ඈත් ගෙන යන්න, ඔබ ඉතා බොහෝ බලවත් අපට වඩා බවට පත්ව ඇත සඳහා ".
26:17 සහ යන, පසුව ඔහු ගෙරාර්හි ටොරන්ට් දෙසට ගියේ ය, ඔහු එහි පදිංචි.
26:18 නැවත, ඔහු වෙනත් ළිං හාරා, තම පියා වන ආබ්රහම්ගේ සේවකයන් කැණූ, හා වන, ඔහුගේ මරණයෙන් පසු, පිලිස්තිවරුන්ගේ කලින් සරසමින් සිටි. ඔහු තම පියා ඔවුන් ඉදිරියට කැඳවා ඇති බව එම නාමයන් මගින් ඔවුන් කැඳවා.
26:19 ඔවුන් ප්රවාහයේ හාරා, ඔවුන් ජීවත් වන ජලය සොයා.
26:20 නමුත් එම ස්ථානයේ ද ගෙරාර්හි එඬේරුන් ඊසාක්ගේ එඬේරුන් එරෙහිව තර්ක, කියමින්, "ඒක අපේ, ජලය." මේ හේතුව නිසා, ඔහු හොඳින් යන නම, නිසා සිදු වූ දේ, 'Calumny.'
26:21 එසේ නම් ඔවුන් තවත් එක් හාරා. ඒ අධික ද ඔවුන් සටන්, ඔහු එය හැඳින්වූයේ, 'වෛරය.
26:22 එහි සිට ඉදිරියට, ඔහු තවත් ළිඳක් කැණූ, මේ මත ඔවුන් තර්ක කළේ නැත. ඒ නිසා එහි ඔහු, 'ලැටිටියුඞ්,'කියමින්, "දැන් ඉතින් සමිඳාණන් වහන්සේ අපට පුළුල් හා ඉඩම් හරහා වැඩි කිරීමට අපට හේතු වී තිබේ."
26:23 එවිට ඔහු බෙයර්-ෂෙබා බවට එම ස්ථානයේ සිට කන්දට,
26:24 සමිඳාණන් වහන්සේ එම රාත්රියේ ම ඔහුට පෙනී, කියමින්: "මම ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ පියාගේ වෙමි. බය වෙන්න එපා, මම ඔබ සමඟ සිටිමි. මම ඔබට ආශීර්වාද කරන, මම නිසා මගේ ආබ්රහම් ඔබේ දරුවන් බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත. "
26:25 ඒ නිසා ඔහු එහි පූජාසනයක් ඉදි. ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් පළ කළහ, ඔහු තම කූඩාරම දෙසට දිගු. ඔහු හොඳින් හාරා තම සේවකයන් උපදෙස්.
26:26 විට අබිමෙලෙක්, හා Ahuzzath, ඔහුගේ යාළුවා, පීකොල්, හමුදා නායකයා, ගෙරාර්හි සිට එම ස්ථානයට පැමිණ ඇත,
26:27 ඊසාක් ඔවුන්, "ඇයි ඔයා මට ආවේ, ඔබට වෛර කළ මිනිසෙක්, සහ කවුරුන් ඔබට ඔබ අතර නෙරපා ඇති?"
26:28 ඔවුන් ප්රතිචාර: "අපි සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ සමඟ ඇති බව දුටු, එබැවින් අප පවසයි: අප අතර දිවුරුමක් තිබිය යුතුයි, අප ගිවිසුමක් ආරම්භ කරමු,
26:29 ඔබ අප හානියක් ඕනෑම ආකාරයක කරන්න පිණිස, අපි ඔයාගේ කිසිවක් ස්පර්ශ කළ ලෙස, ඔබට කිසිදු තුවාලයක් සිදු කර නැති, නමුත් සාමය සමග අපි ඔබට නිකුත්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ආශීර්වාදය මගින් වර්ධනය. "
26:30 එබැවින්, ඔහු එහි දී ඔවුන්ට මංගල භෝජනයක් පිළියෙළ කළ, හා ආහාර හා බීම පසු,
26:31 උදෑසන ඇතිවන, ඔවුන් එකිනෙකාට දිවුරා පොරොන්දු. හා ඊසාක් තමන්ගේ ස්ථානය සාමකාමීව ඔවුන් පිටත්.
26:32 ඉන්පසු, පුදුමයකි, ඊසාක්ගේ සේවකයන් පැමිණ එම දිනයේ දී ම, ඔවුන් හාරා තිබූ හොඳින් ගැන ඔහුට වාර්තා, මෙසේ: 'අපට වතුර සොයා ගෙන ඇත. "
26:33 එබැවින්, ඔහු එය හැඳින්වූයේ, 'සදහටම.' එවිට ඒ නගරයේ නම 'බෙයර්-ෂෙබා ලෙස පිහිටුවන ලදී,'අද දවස දක්වා පවා.
26:34 සත්යය දී, වයස අවුරුදු හතළිහක් දී, ඒසව් භාර්යාවන් ගෙන: ජුඩිත්, බෙයේරිගේ දුව, හිත්තීය ජාතික, ජාතික එලොන්ගේ, දුව වන බෙසමත්, එම ස්ථානයේ.
26:35 ඔවුන් දෙදෙනාම ඊසාක් හා රෙබෙකා මනස සිත් රිදවන.

උත්පත්ති 27

27:1 දැන් ඊසාක් මහලු වූ, ඔහුගේ ඇස් වළාකුළු පිරි විය, හා ඒ නිසා ඔහු දැක ගත හැකි වූයේ නැත. ඔහු සිය වැඩිමහල් පුත් ඒසව් කැඳවා, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "මගේ පුතා?"තවද ඔහු ප්රතිචාර, "මෙන්න මම."
27:2 ඔහුගේ පියා ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ඔබ මට වයස බව දකින්න, මම මගේ මිය යන දවස දන්නේ නැහැ.
27:3 ඔබේ ආයුධ ගන්න, මෙම කොපුවේ සහ දුන්නෙන්, නික්ම ගොස්. හා දඩයම් විසින් ඔබට යමක් ගෙන ඇති විට,
27:4 එය මට කුඩා ආහාර වේලක් බවට පත්, ඔබ මම කැමති දන්නා ලෙස, එය ගෙන, මම කන්න මම මැරෙන්න කලින් මගේ ආත්මය ඔබට ආශීර්වාද. "ඒ
27:5 හා රෙබෙකා මෙම ඇසූ විට, ඔහු තම පියා වූ නියෝගය ඉටු කිරීමට කෙතට ගොස් තිබේ,
27:6 ඇය ඔහුගේ පුතා යාකොබ්ට මෙසේ: "මම ඔබේ සහෝදරයා වන ඒසව් සමඟ කතා ඔබේ පියා අසා, ඔහුට කියා,
27:7 'නුඹේ දඩයම් සිට මා වෙත ගෙනෙන්නැ''යි, මට ආහාර ගන්න, මම මැරෙන්න කලින් මම සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඔබට කන්න ආශීර්වාද පිණිස. '
27:8 එබැවින්, දැන් මගේ පුතා, මගේ උපදෙස් එකඟ,
27:9 හා රැළට කෙලින්ම යන්න, මට හොඳම තරුණ එළුවන් දෙකක් ගෙන, එසේ ඔවුන්ගෙන් මම ඔබේ පියා මස් කරන පිණිස, එවැනි ඔහු සිය කැමැත්තෙන්ම අනුභව ලෙස.
27:10 ඉන්පසු, ඔබ තුළ මේ ගෙන ඇති අතර ඔහු අනුභව කර ඇත විට, ඔහු මිය යන්න කලින් ඔබට ආශීර්වාද. "
27:11 ඔහු ඇයට පිළිතුරු දෙමින්: "මාගේ සහෝදර ඒසව් ඇඟ පුරා මයිල් ඇති මිනිසෙකි බව ඔබ දන්නේ, මම සිනිඳු.
27:12 මගේ පියා මට අත් තැබිය හා කරුවන් යුතු නම්,, මම ඔහුට නිග්රහ කිරීමට මා කැමති හිතන්නේ නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, මම බිය වෙමි, හා මම මත ශාපය ගෙන ඇත, ආශීර්වාදයක් වෙනුවට. "
27:13 ඔහුගේ මව ඔහුට කතා කොට,: "මෙම ශාපය මා කෙරෙහි වේවා, මගේ පුතා. එහෙත් මගේ හඬට සවන්, මම කියපු දේ ගෙන ඒමට සෘජුවම යන්න. "
27:14 ඔහු පිටත්, ඔහු ගෙනා, ඔහු තම මව දුන්. ඇය මස් වර්ග සකස්, ඇය ඔහුගේ පියා ප්රිය දැන මෙන්.
27:15 ඇය ඒසව්ගේ ඉතා හොඳ වස්ත්ර ඔහුට වස්ත්ර, ඇය සමඟ ඇය ගෙදර තිබූ.
27:16 ඇය තරුණ එළුවන්ගෙන් ටිකක් pelts ඔහුගේ අත් වට, ඇය ඔහුගේ හිස් ගෙල ආවරණය.
27:17 ඈ ඔහු කුඩා ආහාර වේලක් ලබා දුන්, ඈ ඔහු ඇය බේක් බව රොටි භාර.
27:18 ඔහු මේ ගැන සිදු වූ විට, ඔහු කිව්වා, "මගේ තාත්තා?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "මම අහගෙන ඉන්නේ. ඔබ කව්ද, මගේ පුතා?"
27:19 හා යාකොබ් පැවසුවේය: "මම ඒසව්, ඔබේ කුලුඳුල්. ඔබ මට උපදෙස් පරිදි මා විසින් කළ. නැඟිට; වාඩි වී සිටිය යුතු අතර, මගේ දඩයම් කන්න, ඔබගේ ආත්මය මට ආශීර්වාද පිණිස. "
27:20 නැවත ඊසාක් තම පුත් කී, "ඔබ මෙතරම් ඉක්මනින් සොයා ගැනීමට හැකි වූයේ කෙසේද, මගේ පුතා?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "එය දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත විය, මම ඉක්මනින් මා හමු දැරූ උත්සාහය එම නිසා. "
27:21 හා ඊසාක් පවසයි, "මෙහෙ එන්න, මම ඔබට අත පිණිස, මගේ පුතා, ඔබ මාගේ පුත් ඒසව් යන්න විය හැකි ය, නැත්ද."
27:22 ඔහු තම පියා වෙතට, ඔහුට දැනුණේ වූ විට, ඊසාක් පවසයි: "හඬ ඇත්ත වශයෙන්ම, ජාකොබ්ගේ හඬ. නමුත් අත් ඒසව්ගේ අත් වේ. "
27:23 එවිට ඔහු දැන සිටියේ නැත, ඔහුගේ ඇඟ පුරා මයිල් අත් ඔහුට වැඩිමහල් එක් සමාන බව පෙනුණු නිසා. එබැවින්, ඔහු ආශීර්වාද,
27:24 ඔහු කිව්වා, "ඔබ මාගේ පුත් ඒසව් ද?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "මම."
27:25 එවිට ඔහු මෙසේ, "ඔබේ දඩයම් සිට ආහාර රැගෙන එන්න, මගේ පුතා, එසේ මගේ ආත්මය ඔබට ආශීර්වාද. "උන් වහන්සේ ඉදිරිපත් වූ දේ අනුභව කර, ඔහු ද ඔහු වෙනුවෙන් වයින් ගෙන එන. ඔහු එය නිම,
27:26 ඔහු කතා කොට,, "මට එන්න මට හාදුවක් දෙන්න, මගේ පුතා."
27:27 ඔහු ඒ මිනිසා ළඟට ඇවිත් සිප. එකෙණෙහි ම ඔහු තම වස්ත්ර සුවඳ සංජානනය. ඉතිං මොක ද, ඔහු ආශීර්වාද, ඔහු කිව්වා: "'' මෙන්න, මගේ පුතා සුවඳ ඇති බහුලව දක්නට ක්ෂේත්රයේ සුවඳ වගේ, වන උන් වහන්සේ ඔබට ආශීර්වාද.
27:28 දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙත ලබා දෙන්න, ස්වර්ගයේ පිනි සිට පොළොවේ fatness සිට, ධාන්ය හා මිදියුස ද බහුලව.
27:29 සහ මහජන ඔබ සේවය කරන පිණිස, හා ගෝත්ර ඔබ ගෞරව හැක. ඔබ ඔබේ සහෝදරයන් ස්වාමියා විය හැකිය, ඔබේ මවගේ පුත්රයෝ ඔබට පෙර වැඳ වැටී ඇත. ඔයා කවුරු ශාප, ඔහු ශාප කළ හැකිය, යමෙක් ඔබ ආශීර්වාද, ඔහු ආශිර්වාදය ඇතිව සම්පූර්ණ කළ හැක. "
27:30 මහලේකම් කමලේෂ් ෂර්මා ඊසාක් තම වචන අවසන් කර, ද ජාකොබ් ද පිටත්, ඒසව් පැමිණි.
27:31 එවිට ඔහු තම දඩයම් පිසගත් ඔහුගේ පියා ආහාර ගෙන, කියමින්, "නැඟිට, මගේ තාත්තා, ඔබේ පුතාගේ දඩයම් කන්න, ඔබගේ ආත්මය මට ආශීර්වාද පිණිස. "
27:32 හා ඊසාක් ඔහුට කතා කොට,, "එහෙත් ඔබ වේ?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "මම ඔබේ කුලුඳුල් පුත් වෙමි, ඒසව්. "
27:33 ඊසාක් බය ඉතා පුදුමයට පත් විය. හා විශ්වාස කළ හැකි තරමට වඩා පුදුම, ඔහු කිව්වා: "එසේ නම් ටික කලකට පෙර මා ඔහුගේ දඩයම් සිට ගොදුරු ගෙන ආ ඔහු, මම අනුභව කළ සිට, ඔබ පැමිණීමට පෙර? මම ඔහුට ආශීර්වාද, ඔහු ආශීර්වාද කරනු ඇත. "
27:34 ඒසව්, තම පියාගේ වචන අසා, විශාල උද්ඝෝෂණ ඇතිවිය සමග, ක්රෙසන්ට්. සහ, කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද කරමින්, ඔහු කිව්වා, "එහෙත් මට ද ආශීර්වාද, මගේ තාත්තා."
27:35 එවිට ඔහු කතා, "ඔබේ නිවුන් කූට පැමිණි, ඔහු ඔබගේ ආශීර්වාදය ලැබී. "
27:36 එහෙත් ඔහු ඊට ප්රතිචාර: "කා අතරත් ජාකොබ් කැඳවා ඔහුගේ නම. ඔහු තවත් කාලය මට මැදිකරගත් ඇත සඳහා. ඔහු පෙර ගෙන ගොස්, මගේ ජන්ම අයිතිය, සහ දැන්, මෙම දෙවන කාලය, මාගේ ආශීර්වාදයත් සොරකම් කර ඇත. "නැවතත්, ඔහු තම පියාට මෙසේ කීවාය, "ඔබ ද මට ආශීර්වාදයක් ඇවිරිණි නැද්ද?"
27:37 ඊසාක් උත්තර: "මම ඔබේ ස්වාමියා ලෙස පත් කර ඇත, මම ඔහුගේ සේවකයන් ලෙස ඔහුගේ සියලු සහෝදරයන් යටත් කර ඇත. මම ධාන්ය සහ වයින් ඔහුට තවදුරටත් ශක්තිමත් කර, මෙම පසු, මගේ පුතා, මම ඔයා වෙනුවෙන් තවත් දේ ඉටු කළ යුතු ය?"
27:38 සහ ඒසව් ඔහුට කතා කොට,: "ඔබ සතුව ඇත්තේ එක් ආශීර්වාදය, පියා? මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, මට ද ආශීර්වාද. "උන් වහන්සේ මහ හඬින් වැලපෙන්නෝ සමග හඬා,
27:39 ඊසාක් දැනුණා, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "පොළොවේ fatness දී, අහසේ පිනි ඉහත සිට,
27:40 ඔබගේ ආශිර්වාදයක් වනු. ඔබ කඩුවෙන් ජීවත් වනු ඇත, ඔබ ඔබේ සහෝදරයා සේවය කරනු ඇත. එහෙත්, ඔබ සෙලවීමට ඔබේ ගෙල සිට ඔහුගේ වියගහ නිදහස් කරනු ලැබේ විට කාලය උදා වනු ඇත. "
27:41 එබැවින්, ඒසව් නිතරම ජාකොබ් වෛර, ඔහුගේ පියා ඔහුට ආශීර්වාද කළ සමඟ ආශීර්වාද ලබා. ඔහු ඔහුගේ හදවත සඳහන්, "මගේ පියාගේ ශෝක සඳහා දින ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය, මම මාගේ සොහොයුරු ජාකොබ් මරනවා. "
27:42 මේ දේවල් රෙබෙකාට වාර්තා. හා යැවීමට සහ ඇගේ පුත් ජාකොබ් ඉල්ලා, ඇය ඔහුට මෙසේ කීවේය, "'' මෙන්න, ඔබේ සහෝදරයා වන ඒසව් ඔබ මරා තර්ජනය කරයි.
27:43 එබැවින්, දැන් මගේ පුතා, මගේ හඬට සවන්. නැඟිට මාගේ සහෝදර ලාබන් වෙත පලා, හාරාන්හි.
27:44 ඔබ දින කිහිපයක් සඳහා ඔහු සමඟ වාසය කරන්නේ, ඔබේ සහෝදරයා කෝපය බැසගිය තෙක්,
27:45 සහ ඔහුගේ කෝපය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්, නුඹ ඔහුට සිදු වී ඇති දේ අමතක. මෙම පසු, මම ඔයා වෙනුවෙන් යැවීම හා එහි සිට මෙහි පැමිණ ඔබ ගෙන ඇත. ඇයි එක දවසේ මගේ පුතුන් දෙදෙනාගේ මම දුක් කළ යුතු?"
27:46 හා රෙබෙකා ඊසාක්ට කතා කොට, ', "මම හෙත්ගේ දූවරුන් නිසා මගේ ජීවිතයේ වෙහෙසට පත් වෙමි. මෙම ඉඩම් කොටස් වලින් යාකොබ් බිරිඳ පිළිගන්නා නම්, මම ජීවත් වෙන්න කැමති වන්නේ නැහැ. "

උත්පත්ති 28

28:1 ඒ නිසා ඊසාක්, යාකොබ්ට ඉල්ලා, ඔහු ඔහුට ආශීර්වාද, ඔහුට උපදෙස්, කියමින්: "කානාන් පවුලේ සහකරු හෝ සහකාරිය පිළිගැනීමට සූදානම් වෙන්න එපා.
28:2 එහෙත් යන්න, සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවට ගමන, බෙතුයෙල්ගේ නිවසට, ඔබේ මවගේ පියා, එහි ලාබන්ගේ දූවරුන්ගෙන් භාර්යාවක් ඔබ සඳහා භාර, ඔබගේ මාතෘ මාමා.
28:3 දෙවියන් වහන්සේ සර්වබලධාරි ඔබට ආශීර්වාද, එවිට ඔහු ඔබට වැඩි කිරීමට ද බොහෝ සෙයින් වැඩි වීමට හේතු විය හැක, ඔබ ජනතාව අතර බලවත් විය හැකි බව ඒ නිසා.
28:4 එවිට ඔහු ඔබට ආබ්රහම්ගේ ආශීර්වාද ලබා දෙන්න, ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන් සැම, ඔබ ඔබේ ජනයාට මෙසේ දේශය උරුම පිණිස, ඔහු ඔබේ සීයා කරන බවට පොරොන්දු වුණා. "
28:5 හා ඊසාක් ඔහුට පැවසූ විට, ෙසවීම සඳහා, ඔහු සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවේ ගියා, ලාබන් වෙත, අරමීය පුත්, සිරියානු, රෙබෙකාගේ සහෝදරයා, ඔහුගේ මව.
28:6 නමුත් ඒසව්ට, තම පිය වූ ජාකොබ් ආශීර්වාද කර තිබූ සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවේ බවට ඔහු යවා ඇති බව දුටු, එහි සිට බිරිඳ ගැනීමට, ඒ, ආශීර්වාද පසු, ඔහු උපදෙස් දුන්නේය, කියමින්: 'ඔබ කානාන් දේශයේ දූවරුන්ගෙන් භාර්යාවක් පිළිගැනීමට නොකළ යුතු ය,'
28:7 හා යාකොබ්, ඔහුගේ දෙමාපියන් කීකරු, සිරියාව තුලට ගොස් තිබේ,
28:8 ඔහුගේ පියා කානාන් දියණියන් දෙවිගේ අනුමැතිය නැති බව ද සාක්ෂි සහිත,
28:9 ඔහු ඉෂ්මායෙල් ගියා, ඔහු භාර්යාවක් ලෙස ගෙන, එයාට කලින් එම ළඟ, Mahalath, ඉෂ්මායෙල්ගේ දුව, ආබ්රහම්ගේ පුත්, නෙබායොත්හි සහෝදරිය.
28:10 මේ අතර ජාකොබ්, බෙයර්-ෂෙබා වෙතින් නික්ම පසු, හාරාන් දේශයට මත දිගින් දිගටම.
28:11 ඔහු එක්තරා ස්ථානයකට පැමිණ ඇත විට, ඔහු හිරු බැස පසු විවේක කරනු ඇත,, ඔහු එහි තිබුණු ගල් කිහිපයක් රැගෙන, ඔහුගේ හිස යටතට පත් කිරීමෙන්, ඔහු එම ස්ථානයේ නිදා.
28:12 එවිට ඔහු තම නින්ද දුටු: පොළොව මත සිටගෙන ඉනිමගක්, එහි ඉහළ වෛද්ය තුමනි සමඟ ස්වර්ගයේ, තවද, දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් එය විසින් බැඳීම හා,
28:13 හා දෙවියන් වහන්සේ, ඉණිමං මත හේත්තු වී, ඔහුට කියා: "මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, ඔබේ පියා ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, හා ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඉඩම්, ඔබ නිදා වන, මම ඔබට සහ ඔබේ දරුවන් සැම දෙන.
28:14 ඔබේ දරුවන් පොළොවේ දූවිලි හා සමාන වනු ඇත. ඔබ බටහිර පැතිර ඇත, හා නැගෙනහිර, හා උතුරින්, හා මැරිඩියන් කිරීමට. ඔබ හා ඔබේ දරුවන් තුළ, පොළොවේ සියලු ගෝත්රයෝ ආශීර්වාද කළ යුතු ය.
28:15 මම ඕනෑම තැනක ඔබ මගීන් සඳහා ඔබේ ආරක්ෂකයා වනු ඇත, මම ඔබ නැවත මෙම දේශයට ගෙන ඇත. මම ඔබට ඉවත ඇත වත්, මම පැවසූ සියල්ල සම්පූර්ණ කර ගන්නා තෙක්. "
28:16 එවිට යාකොබ් නින්දෙන් අවදි වූ විට, ඔහු කිව්වා, "ඇත්තෙන්ම, සමිඳාණන් වහන්සේ මේ ස්ථානය වේ, මම ඒ ගැන කිසිවක් දැන සිටියේ නැත. "
28:17 හා භීතියට පත් කරමින්, ඔහු කිව්වා: "මේ ස්ථානය කොතරම් දරුණු! මෙම දෙවියන් වහන්සේ අහසේ දොරටුව නිවසේ හැර වෙනත් කිසිවක් නැත. "
28:18 එබැවින්, ජාකොබ්, උදෑසන ඇතිවන, ඔහු ඔහුගේ හිස යටතේ තබා තිබූ ගලක් ගෙන, ඔහු ස්මාරකයක් ලෙස එය සකස්, එය අවසන් තෙල් වත්.
28:19 ඔහු ඒ නගරයේ නම ලෙස, 'බෙතෙල්,'පෙර ලූස් ලද.
28:20 එවිට ඔහු භාරයක්, කියමින්: "දෙවියන් වහන්සේ මා සමඟ වේ නම්, මම ගමන් කරන විට මඟ මට ආරක්ෂාවක් වේ, හා ඇඳීමට මට කන්න රොටි සහ ඇඳුම් ලබා දෙනු ඇත,
28:21 මම මගේ පියාගේ ගෙදරට prosperously ආපසු නම්, ඔහු ද සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ දෙවියන් වහන්සේ වන සේක,
28:22 මෙම ගල්, වන කල මම ස්මාරකයක් ලෙස සකස් කළ, 'දෙවියන් වහන්සේගේ මන්දිරය. "ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඔබ මට ලබා දෙන බව සියලු දේවල්, මම ඔබට දසයෙන් කොටස ලබා දෙනු ඇත. "

උත්පත්ති 29

29:1 ඒ නිසා ජාකොබ්, ෙසවීම සඳහා, නැගෙනහිර ඉඩම් පැමිණ.
29:2 හා ඔහු ක්ෂේත්රයේ හොඳින් දුටු, ද තුන් එය අසල ඉඳගෙන බැටළු රැළවල්. සතුන් සඳහා එය වතුර පෙවී ය කරන ලදී, උගේ කට විශාල ගලක් සමඟ වසා දමන ලදී.
29:3 හා සිරිත්, සියලු බැටළුවන් එක් රැස් කරන අවස්ථාවේදී, ගල රෝල් කරන්න. හා එළු බැටළු සහ නැවුම් වී විට, ඔවුන් නැවත හොඳින් කටින් කට තබා.
29:4 ඔහු එඬේරුන් පැවසූ, "සහෝදරයන්, ඔයා කොහේ සිට ද?"ඔවුන් පිළිතුරු. "හාරාන් සිට."
29:5 සහ ඔවුන්ගෙන් ප්රශ්න, ඔහු කිව්වා, "ඔබ ලාබන් දන්නවද, නාහෝර් පුත්?" ඔව්න් කිව්වා, "අපි ඔහු ගැන දැනගන්න."
29:6 ඔහු කිව්වා, "ඔහු හොඳින්?'' ඔහු ඉතා හොඳින්," ඔව්න් කිව්වා. "එවිට, තම දියණිය වන රාකෙල්ට ඔහුගේ රැළ එක්ක ළඟා. "
29:7 හා යාකොබ් පැවසුවේය, "ඉතිරි බොහෝ මහ දවල් තවමත් පවතී, එය බැටළු ගාල සඳහා එළු බැටළු ආපසු කාලය නොවේ. පළමු බොන්න බැටළුවන් දෙන්න, හා ඉන් පසු ඔවුන්ව ආපසු තෘණ කරා ය. "
29:8 ඔවුන් ප්රතිචාර, "අපිට බැහැ, සියලු සතුන් රැස් කර ඇති අතර අපි හොඳින් කටින් ගල ඉවත් වන තුරු, අපි එළු බැටළු වතුර පිණිස. "
29:9 ඔවුන් තවමත් කථා, පුදුමයකි, රාකෙල් ඇගේ පියාගේ බැටළුවන් සමග පැමිණි; ඇය රැළ රැළ සඳහා.
29:10 ජාකොබ් තම දුටු, ඔහු ඇය තම මවු ඥාති සොහොයුරිය බව තේරුම්, මෙම ඔහුගේ මාමා ලාබන්ගේ බැටළුවන් බව, ඔහු හොඳින් වසා ඇති ගල් ඉවත්.
29:11 සහ බැටළුවන්ට වතුර පෙවී පසු, ඔහු ඇය සිප. සහ ඔහුගේ හඬ ඔසවා, ඔහු හඬමින්.
29:12 ඔහු ඇයට හෙළි ඔහු ඇගේ පියා සහෝදරයා බව, හා රෙබෙකා පුත්. ඉතිං මොක ද, කල් නොදමා, ඇය ඇගේ පියා එය නිවේදනය.
29:13 සහ ජාකොබ්ට ඔහු ඇසූ විට, ඔහුගේ සහෝදරියගේ පුත්රයා, පැමිණි, ඔහු හමුවීමට දිව ගොස්. ඔහු වැළඳ ගැනීම, හා කරුණාවෙන් ඉල්ලා ඔහුට සිප, ඔහු ගෙදර ගෙන ඔහු. එහෙත් ඔහු ඔහුගේ ගමන සඳහා හේතු ඇසූ විට,
29:14 ඔහු එයට ප්රතිචාර, "ඔබ මගේම පුතෙක්." එවිට එක් මාසය තුළ අවසන් කිරීමෙන් පසු,
29:15 ඔහු කතා කොට,: "ඔබ මගේ සහෝදරයා වුණත්, ඔබ කිසිවක් මට සේවය කරනු ඇත? ඔබ පිළිගනු ඇතැයි දේ වැටුප් මට කියන්න. "
29:16 සත්යය දී, ඔහු දූවරු දෙදෙනෙක්: වැඩිමහල් නම ලෙයා විය; සහ සැබවින්ම තරුණ රාකෙල් හැඳින්වූ.
29:17 නමුත් ලෙයාට ඒඛ්ඛ් ඇස් වූ අතර, රාකෙල් අලංකාර පෙනුම ඇති බහා ආකර්ෂණීය වූ.
29:18 එවිට යාකොබ්, ඇය ආදරණීය, පවසයි, "අවුරුදු හතක් මම ඔබට සේවය කරනු ඇත, ඔබේ බාල දුව රාකෙල් වෙනුවෙන්. "
29:19 ලාබන් ප්රතිචාර, "එය තවත් අයෙකුට වඩා මම ඇයට ඔබට ලබා දෙන යහපත් වන්නේ; මා සමඟ පවතී. "
29:20 එබැවින්, රාකෙල් වෙනුවෙන් ජාකොබ් වසර හතක් සේවය. මේ දවස් කිහිපයක් පමණක් හිතින්, ප්රේමය ශ්රේෂ්ඨත්වය නිසා.
29:21 ඔහු ලාබන් වෙත පැවසීය, "මගේ බිරිඳ මට දෙන්න. දැන් කාලය ඉටු කර ඇත, මම ඇයට යන්න පිණිස. "
29:22 සහ ඔහු, මංගල්යයට ඔහුගේ මිතුරන් විශාල සමූහයා කැඳවා ගැනීමෙන්, විවාහ කිරීමට එකඟ.
29:23 හා රාත්රියේ, උන් වහන්සේ සිය දියණිය ලෙයා ගෙන එන,
29:24 තම දියණිය ශිල්පාව නම් සේවිකාවක ලබා. ජාකොබ් ඇයට ගොස් ඇත පසු, සිරිත් පරිදි, උදෑසන පැමිණි විට, ඔහු ලෙයා දුටු.
29:25 ඔහු තම පියා වූද, කතා කොට, ', "ඔබ අදහස් කළ දෙය, එය කුමක් ද? මම රාකෙල් වෙනුවෙන් ඔබට සේවය කළේ නැහැ? ඇයි ඔබ මා රවටා ඇත?"
29:26 ලාබන් ප්රතිචාර, "එය පළමු විවාහ තරුණ දෙන්න මේ ස්ථානයේ දී සිරිතක් නොවන.
29:27 මෙම විසීමෙන් සමග දින සතියකට සම්පූර්ණ. ඊට පස්සේ මම ඔබට මේ එක් ලබා දෙනු ඇත, ඔබ තවත් අවුරුදු හතක් මට ලබා දෙන බවට එම සේවාව සඳහා. "
29:28 ඔහු තම කන්නලව් කිරීමට එකඟ. සහ සතියකට පසු ගත වූ, ඔහු බිරිඳ ලෙස රාකෙල් ගෙන.
29:29 ඇයට, පියා තම සේවිකාව ලෙස බිල්හා දුන්.
29:30 සහ, පසුගිය දී ඔහු කැමති විවාහ ලබා ගැනීමෙන්, ඔහු හිටපු පෙර අග ප්රේමය කැමති, ඔහු තවත් වසර හතක් ඔහු සමඟ සේවය.
29:31 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ, ඔහු ලෙයා නොදෙන බව දුටු, ඇගේ කුසෙහි විවෘත, නමුත් ඇගේ සොහොයුරිය වඳව.
29:32 කළලයක් පිළිසිඳ ඇති, ඇය පුතෙකු බිහි කළාය, ඇය ඔහුගේ රූබන් නම තැබීය, කියමින්: "සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ නින්දාවට දුටු; දැන් මගේ ස්වාමිපුරුෂයා මට ආදරය කරනු ඇත. "
29:33 නැවත ඇය පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා හා ලැබුවා, ඇය මෙසේ, "මම පහත් කරනු ලැබූ ස්වාමීන් අසා නිසා, ඔහු මට මේ එක ලබා දී ඇත. "ඇය ඔහුගේ නම සිමියොන් නම්.
29:34 ඇය තුන්වන වතාවටත් ගැබ්ගෙන, ඇය තවත් පුතෙක් බිහි, ඇය මෙසේ: "දැන් එසේ ම මගේ සැමියා මා සමඟ එක්සත් විය, මා පුතුන් තුන්දෙනෙක් බිහි කර ඇත. "මේ හේතුව නිසාම මෙම නිසා, ඇය ඔහුගේ ලෙවී යන නම තැබීය.
29:35 ඇය පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා අනාවරණය කෙළේ සිව්වැනි අවස්ථාව, ඇය මෙසේ, "පමණක් දැන් මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ප්රකාශ කරන්නේය." මේ හේතුව නිසා, ජුදා ඇය ඔහු නමින්. ඇය දරුවා දරනා සිට නවතා දමන.

උත්පත්ති 30

30:1 එවිට රාකෙල්, ඇය නිසරු බව හඳුනා ගැනීමට, ඇගේ සොහොයුරිය ඊර්ෂ්යා කළහ, එසේ ඇය ඇගේ සැමියා කීවේය, "මට දරුවන් දෙන්න, වෙනත් ආකාරයකින් මම මිය යනු ඇත ".
30:2 ජාකොබ්, තරහ වීම, ඇය ප්රතිචාර, "දෙවියන් වහන්සේගේ තැන මම මම, ඔබේ කුසේ පලතුරු ඔබ අහිමි කර ඇත?"
30:3 නමුත් ඇය මෙසේ: "මම සේවිකාවක ඇති බිල්හා. ඇයට යන්න, ඇය මගේ දණින් ප්රසූත පිණිස, මම ඇයට පුත්රයන් තිබිය හැක. "
30:4 ඇය විවාහ ඔහු බිල්හා දුන්.
30:5 සහ ඇගේ සැමියා ඇයට දී ගිය, ඇය පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා හා ලැබුවා.
30:6 රාකෙල් පවසයි, "සමිඳාණන් වහන්සේ මට විනිශ්චය කර ඇත, ඔහු මාගේ හඬ සවන් දුන් තිබේ, මට පුතෙක් ලබා දීම. "හේතුව නිසාම මෙම, ඇය ඔහුගේ දාන් යන නම තැබීය.
30:7 නැවත පිළිසිඳ ගත, බිල්හා තවත් බිහි කළාය,
30:8 රාකෙල් පවසයි ඔහු ගැන, "දෙවියන් වහන්සේ මගේ සහෝදරිය මට සාපේක්ෂව කර ඇත, මම පැවති ඇත. "ඇය ඔහුට නප්තලී නම්.
30:9 ලෙයා, ඇය දරුවා දරනා සිට desisted ඇති බව තේරුම්, ශිල්පාව භාර, ඇය සේවිකාවක, තම ස්වාමි පුරුෂයාට.
30:10 ඇය, පුතෙක් අමාරුවෙන් දරනු කිරීමෙන් අනතුරුව,
30:11 පවසයි: "සතුට!"මේ හේතුව නිසා, ඇය ඔහුට ගාද් යන නම තැබීය.
30:12 ඒ වගේම, ශිල්පාව තවත් බිහි කළාය.
30:13 සහ ලෙයා සඳහන්, "මෙම එක් මගේ සතුට සඳහා. ඇත්ත වශයෙන්ම, කාන්තාවන් මේ නිසා ආශීර්වාද මට කියනු ඇත. ", ඇය ඔහු ඉල්ලා ආෂෙර්.
30:14 එවිට රූබන්, තිරිඟු අස්වැන්න නෙළන කාලයේ දී කෙතට යන්නේ, සොයා පල ගෙනැවිත්. ඔහු තම මව ලෙයා ගෙන මෙම. රාකෙල් පවසයි, "මට ඔයාගේ පුතාගේ පල ගෙනැවිත් කොටසක් ලබා දෙන්න."
30:15 ඇය පැවසුවේ, "එය ඔබට එවැනි කුඩා කරුණක් වැනි සිතනවාද, ඔබ මට මගේ සැමියා උදුරා ගත් බව, ඔබ ද මගේ පුතාගේ පල ගෙනැවිත් ගත වේ නම්?"රාකෙල් පවසයි, "ඔහු මේ රාත්රියේ නිසා ඔබේ පුතා පල ගෙනැවිත් ඔබ සමග නිදා ඇත."
30:16 එවිට යාකොබ් සවස කෙතේ සිට ආපසු පැමිණි විට, ලෙයා ඔහුව හමු වීමට ගොස්, ඇය මෙසේ, "ඔයා මට ඇතුළු වනු ඇත, මම මගේ පුතාගේ පල ගෙනැවිත් ඵලවිපාක ඔබ කුලියට ගෙන ඇත්තේ එම නිසාය. "ඔහු එම රාත්රියේ ඇය සමඟ නිදා.
30:17 හා දෙවියන් වහන්සේ ඇගේ යාච්ඤා අසා. ඇය ගැබ්ගෙන බිහි කළාය පස්වන පුත්රයා.
30:18 ඇය මෙසේ, "දෙවියන් වහන්සේ මා වෙත ත්යාගයක් ලබා දී ඇත, මම මගේ සැමියා මගේ සේවිකාවක දුන්නා. "ඇය ඔහුගේ නම ඉස්සාකර් කැඳවා නිසා.
30:19 නැවත පිළිසිඳ ගත, ලෙයා හයෙන් පුතෙකු ලැබුවා.
30:20 ඇය මෙසේ: "දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දෑවැද්ද මට ලැබුණ දායාදයක් ඇත. සහ දැන්, මෙම හැරීම දී, මගේ සැමියා මා සමඟ වනු ඇත, මම ඔහු වෙනුවෙන් පුතුන් හය නොකියමි නිසා. "එවිට ඒ නිසා ඇය තම සාබුලොන් යන නම තැබීය.
30:21 ඔහුට පසුව, ඇය දියණිය බිහි කළාය, දීනා නම්.
30:22 සමිඳාණන්, එසේ ම රාකෙල් සිහිපත්, ඇය අවනත වී ඇගේ කුසෙහි විවෘත.
30:23 ඇය පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා හා ලැබුවා, කියමින්, "දෙවි මගේ නින්දාව පහ කර ඇත."
30:24 ඇය ඔහුගේ ජෝසප් යන නම තැබීය, කියමින්, "ස්වාමින් වහන්සේ මට තවත් පුතෙක් එකතු කර තිබේ."
30:25 එහෙත් ජෝශප් උපදින විට, යාකොබ් තම පියා වූද, කතා කොට, ': "මට නිදහස්, මම මගේ උපන් රටට මාගේ දේශය නැවත පිණිස.
30:26 මට මගේ භාර්යාවන් ලබා දෙන්න, මගේ දරුවන්, කවුරුන් සඳහා මම ඔබට සේවය කර ඇත, මම පිටත් පිණිස. ඔබ මා සමග ඔබට සේවය කර ඇති අයිතිය සමඟ, මම දන්නවා. "
30:27 ලාබන් ඔහුට කතා කොට,: "මම ඔබ ඉදිරියෙහි කරුණාව සොයා වා. මම අත්දැකීම් විසින් ඉගෙනගත්තා ඔයා නිසා දෙවියන් වහන්සේ මට ආශීර්වාද කර ඇති බව.
30:28 ඔබේ කුලිය තෝරන්න, වන මම ඔබට ලබා දෙනු ඇත. "
30:29 එහෙත් ඔහු ඊට ප්රතිචාර: "මා ඔබට සේවය කර ඇත ආකාරය දැන, හා ඔබ සතුව මගේ අත් බවට පත් විය ආකාරය මහා.
30:30 මම ඔබ වෙත ආවේ පෙර ඔබ ටිකක් තිබුණා, හා දැන් ඔබ ධනය අත්පත් කර ගෙන. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ පැමිණි දා පටන් මේ දක්වා ඔබට ආශීර්වාද. එය සංක්ෂිප්ත ය, එබැවින්, බව දී ටික මම ද මාගේ ගෘහය සඳහා ලබා දිය යුතුය. "
30:31 ලාබන් පවසයි, "මම ඔබට දිය යුත්තේ කුමක්ද?"එහෙත් ඔහු පැවසීය, "මම කිසිවක් අවශ්ය. එහෙත් ඔබ මා ඉල්ලන දේ කරන්නේ නම්, මම නැවත වරක් ඔබේ බැටළුවන් පෝෂණය හා ආරක්ෂා කරනවා ඇත.
30:32 ඔබගේ සියලු එළු බැටළු හරහා පමණ ගොස් විචිත්ර හෝ නිරීක්ෂණය ලොම් සියලු බැටළුවන් වෙන්; කුමන හෝ අඳුරු හෝ කැළැල් හෝ කරනු ඇත විචිත්ර, එළුවන් අතර ලෙස බැටළුවන් අතර තරම්, මගේ වැටුප් වනු ඇත.
30:33 මගේ යුක්තිය හෙට මගේ වෙනුවෙන් පිළිතුරු ඇත, පදිංචි කිරීම කාලය ඔබට පෙර පැමිණි විට. හා සියලු විචිත්ර හෝ කැළැල් ද නැද්ද අඳුරු, එළුවන් අතර ලෙස බැටළුවන් අතර තරම්, මෙම මා සොරෙකු බව ඔප්පු වනු ඇත. "
30:34 ලාබන් පවසයි, "මම මේ ඉල්ලීම සඳහා පක්ෂව පැවැත්වීමට."
30:35 එදින ඔහු ඇය එළුවන් වෙන්, හා බැටළුවන්, හා එළුවන්, හා බැටළුවන් variegations හෝ කැළැල්වලට සමග. එක් වර්ණ වූ රැළේ එහෙත්, සෑම එක්, බව ය, සුදු හෝ කළු ලොම් ක, ඔහු තම පුතුන් අතට පාවා.
30:36 ඔහු තමා හා තම බෑනා අතර දින තුනක් ගමන ක දුර ස්ථාපිත, ඔහුගේ රැළ ඉතිරි රැළ.
30:37 එවිට යාකොබ්, poplar කොළ අතු රැගෙන, හා ආමන්ඩ්, හා අත්තික්කා ගස්, කොටසක් ඔවුන්ට පස්සට ඇදුණේ. හා ෙපොතු කදී සියලු විට, පහ කරන ලදී බව ප්රදේශවල, රුචියවඩනසුළුයි එහි පෙනී, තවමත් මුළු ඉතිරි වූ කොටස්, හරිත රැඳී. ඉතිං මොක ද, මේ ආකාරයෙන් වර්ණ විචිත්ර කරන ලදී.
30:38 ඔහු මකුලුවෙක් ඔවුන් තබා, මෙම වතුර වත් කරන ලදී එහිදී, ඒ නිසා එළු බැටළු බොන්න පැමිණ ඇති, ඔවුන් තම ඇස් ඉදිරිපිට ශාඛා ඇතැයි, සහ ඔවුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් පිළිසිඳ විය.
30:39 එය එසේ සිදු, එකට සම්බන්ධ ඉතා තාපය තුළ, බැටළුවන් අතු දෙස, ඔවුන් කැළැල් ලැබුවා හා විචිත්ර, විවිධ වර්ණ සහිත පැල්ලම් එම.
30:40 එවිට යාකොබ් රැළ බෙදා, ඔහු බැටළු පැටවුන්ගේ ඇස් පෙර මකුලුවෙක් දී ශාඛා පිහිටුවා. දැන් ලාබන් වෙත සුදු හෝ කළු අයත් වූයේ කුමන, එහෙත්, සත්ය, අනිත් අය ජාකොබ් අයත්, එළු බැටළු පට්ටි සඳහා එකිනෙකා අතර විසිර ගියහ.
30:41 එබැවින්, පැමිණීමට ප්රථම මෙම ewes මත තරණය විට, යාකොබ් බැටළු පැටවුන්ගේ ඇස් සහ බැටළුවන් පෙර ජලය මකුලුවෙක් දී ශාඛා තබා, ඒ නිසා ඔවුන් ඒ මත දෙස බලාගෙන සිටියදී පිළිසිඳ හැකි බව.
30:42 එහෙත් අග පැමිණීම හා හැකියැයි පසුගිය ඉඩ දෙන්න විට, ඔහු මේ සිදු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අග පැමිණි අය ලාබන්ගේ බවට පත් විය, හා පළමු පැමිණි අය යාකොබ්ගේ බවට පත් විය.
30:43 ඒ මිනිසා සීමාව ඉක්මවා පොහොසත් විය, ඔහු බොහෝ එළු බැටළු විය, කාන්තාවන් සේවකයන් හා මිනිසුන් සේවකයන්, ඔටුවන් හා බූරුවන්.

උත්පත්ති 31

31:1 එහෙත් පසුව, ඔහු ලාබන් පුත්රයන් වචන ඇසූ, කියමින්, "යාකොබ් අපේ පියාගේ බව සියලු ගෙන තිබේ, සහ ඔහුගේ හැකියාව විශාල වෙමින්, ඔහු ප්රසිද්ධ බවට පත් වී තිබේ. "
31:2 ඒ වගේම, ඔහු ලාබන්ගේ මුහුණ මේ ඊයේ ලෙස කෙරෙහි එකම නොවන බව නිරීක්ෂණය පෙර දින.
31:3 ඉතා වැදගත්, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ වදාළ, "ඔබේ පියවරුන්ගේ දේශයට, ඔබේ පරම්පරාව වෙත ආපසු, මම ද ඔබ සමඟ වනු ඇත. "
31:4 ඔහු මිනිසුන් යවා රාකෙල් සහ ලෙයා කැඳවා, ඔහු බැටළු රැළ එහිදී ක්ෂේත්රයේ,
31:5 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "මම ඔබේ පියාගේ මුහුණ එය ඊයේ සහ පෙර දින වූ ලෙස මට කෙරෙහි එකම නොවන බව දකින්න. එහෙත්, මාගේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේ මා සමඟ වැඩ.
31:6 ඔයාට ඒ නිසා මම මගේ සියලු ශක්තිය සමඟ ඔබේ පියා සේවය කළ බව දන්නේ.
31:7 එසේ වුවත්, ඔබේ පියා මා මග ඇත, මාගේ කුලී දස වරක් වෙනස් වී ඇත. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ මා හානි කිරීමට ඔහුට අවසර නැහැ.
31:8 ඔහු පැවසීය විට, 'මෙම පැල්ලම් ඔබේ කුලිය වනු ඇත,'සියලු බැටළුවන් පැල්ලම් අලුත උපන් බිහි. එහෙත් සැබෑ, ඔහු ඒ වෙනුවට පැවසූ විට, 'ඔබ ඔබේ වැටුප් සඳහා සුදු යමක් වේ ගන්නා,'සියලු එළු බැටළු සුදු අය බිහි.
31:9 එය දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ පියාගේ ද්රව්යයක් ගෙන මට එය ලබා දී ඇති.
31:10 කාලය පිළිසිඳ ගැනීමට ewes සඳහා පැමිණි පසු සඳහා, මම මගේ ඇස් ඔසවා, මම මගේ නින්ද දුටු කාන්තාවන් මත තරණය පිරිමි විචිත්ර වන බව, හා නිරීක්ෂණය, හා විවිධ වර්ණ.
31:11 දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයා මගේ නින්ද මට කතා කොට, ', 'ජාකොබ්.' මම ප්රතිචාර, 'මෙන්න මම.'
31:12 එවිට ඔහු කතා: 'ඔබේ ඇස් ඇර, හා කාන්තාවන් පිළිබඳව තරණය සියලු පිරිමි විචිත්ර බව දකින්න, සැරිසරා, ද පැල්ලම්. මම ලාබන් ඔබට කළ සියල්ල දුටු සඳහා.
31:13 මම බෙතෙල් දෙවිය, ඔබ ගල් ආලේප කර මට භාරයක් කළ විට. එබැවින් දැන් මතු, මෙම ඉඩම් වලින් පිටත්, ඔබගේ භාෂා මූලයන් දේශයට ආපසු. ' "
31:14 රාකෙල් සහ ලෙයා ප්රතිචාර: "අපි කිසිම දෙයක් අපේ පියාගේ නිවසේ සම්පත් හා උරුමය අතර ඉතිරි තිබේද?
31:15 ඔහු විදේශිකයන් ලෙස අප සැලකිලිමත් වී නැත, අප අලෙවි, අපේ මිල පරිභෝජනය?
31:16 එහෙත්, අපේ පියාගේ වස්තුව දෙවියන් ගෙන අපට හා අපේ පුතුන් මෙම භාරදී ඇත. එබැවින්, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උපදෙස් ඇති බව සියල්ල කරන්න. "
31:17 ඒ නිසා ජාකොබ් නැඟිට, හා ඔටුවන් මත දරුවන් සහ ඔහුගේ භාර්යාවන් නිතීයට, ඔහු නික්ම ගොස්.
31:18 ඔහු ඔහුගේ සියලු ද්රව්යය හා එළු බැටළු ගෙන, හා ඕනෑම දෙයක් ඔහු මෙසපොතේමියාවේ අත්පත් කර ගෙන තිබුණා, ඔහු තම පියා වූ ඊසාක් බලා ගමන්, කානාන් දේශයේ.
31:19 ඒ මොහොතේ, ලාබන් බැටළුවන්ගේ ලොම් ගොස්, එසේ රාකෙල් ඇගේ පියාගේ රූප සොරකම්.
31:20 හා යාකොබ් තමා පලා යමින් සිටි බව ඔහුගේ පියා වූද, පාපොච්චාරණයක් කිරීමට කැමැති වූයේ නැහැ.
31:21 ඔහු කා අතරත් ඔහුගේ බව එවැනි සියලු දේ සමග එතැනින් පිටත්ව ගිය විට, සහ, ගඟින් එගොඩ පසු, ගිලියද් කන්ද දෙසට මත දිගින් දිගටම,
31:22 එය, තුන් වන දා ලාබන් වෙත වාර්තා ජාකොබ් පලා ගොස් ඇති.
31:23 ඔහු සමඟ ඔහුගේ සහෝදරයන් ගනිමින්, ඔහු දින හතක් ඔහු ලුහුබැඳ. ඔහු ගිලියද් කන්ද ඔහු පැමිණියා.
31:24 ඔහු සිහිනයක් දැක්කා, දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ, "ඔබ යාකොබ් එරෙහිව කටුක දෙයක් කතා කරන්න ඒ පරෙස්සම් වන්න."
31:25 හා දැන් ජැකොබ් කන්දට තම කඳවුර ඇත. කරන විට ඒ හා ඔහු, ඔහුගේ සහෝදරයන් සමඟ, ඔහු පසුකර ගොස් ඇත, ඔහු ගිලියද් කන්ද එම ස්ථානයේ ම තම කූඩාරම සකස්.
31:26 ඔහු යාකොබ්ට මෙසේ: "ඇයි ඔබ මේ ආකාරයට කටයුතු කර ඇති බවත්, රහස් මට කාර්යයක්, කඩුව වහලුන් වගේ මගේ දුවලා?
31:27 ඇයි ඔබ මගේ අනුදැනුමකින් තොරව මට නොකියා පලා යාමට අවශ්ය වනු, මම ප්රීතියෙන් ඉදිරියට ඔබ නායකත්වය ඇති විය නමුත්, හා ගීත, හා timbrels, ද මහා වීණා?
31:28 ඔබ මගේ පුතුන් සහ දියණියන් සිප මට අවසර නැහැ. ඔබ ක්රියා කළේ මෝඩ විදිහටයි. සහ දැන්, ඇත්ත වශයෙන්ම,
31:29 මගේ අත හානියක් සමග ඔබට ගෙවීමට බලය ඇති. එහෙත්, ඔබේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේ මට ඊයේ පැවසීය, 'ඔබ යාකොබ් එරෙහිව දැඩි කිසිවක් කතා නොකළ බව පරිස්සම් වන්න.' '
31:30 එය ඔබ ඔබේ ම යන්න කැමති විය හැකියි, ඔබ ඔබේ පියාගේ නිවසට දැඩි වුවමනාවෙන් බලා බව. එහෙත් ඇයි ඔබ මගේ දේවතා රූප සොරකම්?"
31:31 ජාකොබ් පිළිතුරු දෙමින්,: "මම පිටත්, ඔබ නොදන්නා, මම ඔබට ප්රචණ්ඩත්වය විසින්, ඔබේ දූවරුන් රැගෙන හැකි බව බිය නිසා.
31:32 හැබැයි, ඔබ සොරකම් මට චෝදනා සිට, ඔබ ඔබේ දෙවිවරුන් සොයා ඕනෑම කෙනෙක් සමඟ, ඔහු අපේ සහෝදරයන් ඉදිරියෙහි මරා කරන්න ඉඩ. ගවේෂණය; ඔබ මා සමඟ සොයා බව ඔබේ කිසිවක්, ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය විට එය රැගෙන. "දැන්, රාකෙල් රූප සොරකම් කළ බව දැන සිටියේ නැත.
31:33 ඒ නිසා, ලාබන්, ජාකොබ්ගේ කූඩාරමට ඇතුල්, හා ලෙයාගේ, හා handmaids දෙකම, ඔවුන් සොයා ගත්තේ නැහැ. ඔහු රාකෙල් කූඩාරමට ඇතුළු වූ විට,
31:34 ඇය ඉක්මනින් ඔටු ඇඳ ඇතිරිලි යටතේ රූප සඟවා තැබුවා, ඇය ඒ මත හිඳගෙන. ඔහු මුළු කූඩාරම සොයා කිසිවක් හමු වී,
31:35 ඇය කිව්වා: "තරහ ගන්න එපා, මාගේ ස්වාමීන්, මම ඔබේ ඇස් නැගී සිටීමට නොහැකි බව, එය දැන් කාන්තාවන් සිරිත් පරිදි මට සිදු වී ඇති නිසා. "ඔහුගේ ප්රවේශම් සෝදිසි ආන්දෝලනයටත්, ඒ නිසා.
31:36 එවිට යාකොබ්, පුම්බා කරමින්, තර්කයට සමග පැවසීය: "මගේ වන වරදක් සඳහා, හෝ මගේ දේ පාපය සඳහා, ඔබ මට විරුද්ධව දොස් කියන්න ඇති
31:37 හා මගේ ගෙදර සියලු භාණ්ඩ සොයා? ඔබ ඔබේ නිවසේ සියලු ද්රව්යය මොනවද සොයා ගෙන ඇත? මගේ සහෝදරයන් පෙර එය මෙහි තබන්න, ද ඔබේ සහෝදරයන් ද, ඒවා මා සහ ඔබ අතර විනිශ්චය ඉඩ.
31:38 හේතුව කුමක්ද? මම අවුරුදු විසි සඳහා ඔබ සමඟ ඇති? ඔබගේ ewes ඇය එළුවන් වඳ නොවේ; ඔබේ එළු බැටළු බැටළුවන් මම භාවිතයට ගත්තේ නැහැ.
31:39 මම ඔබට හෙළි කළේ නැත මෘගයා විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන දේ. මම අලාභ හානි සිදුවූ බව ඒ වෙනුවට. සොරකම් විසින් අහිමි විය කුමන, ඔබ මා සිට එය එකතු.
31:40 දිවා රාත්රී, මම තාපය හා හිම විසින් ගිනි තබන ලද අතර, නින්ද සහ මගේ ඇස් වලින් පලා ගොස්.
31:41 මේ ආකාරයෙන්, අවුරුදු විසි සඳහා, මම ඔබේ නිවස තුළ ඔබ සේවය කර ඇත: ඔබේ දූවරුන් සඳහා දහ හතරකට, ඔබේ එළු බැටළු සඳහා සය. ඔබ මාගේ කුලිය දස වාරයක් වෙනස් වී ඇති.
31:42 මගේ පියා ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ද ඊසාක් බිය සමීප මට නොවන්නේ නම්, සමහර විට මේ වන විට ඔබ නිරුවත් ඉවතට, මා එවා වදාළ ඇත. එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ මාගේ දුක් පීඩා හා මගේ අතින් ශ්රමය සඳහා කාරුණිකව බලා, ඔහු ඊයේ ඔයා තදින් අවවාද කළේය. "
31:43 ලාබන් ඔහුට මෙසේ පිළිතුරු දුන්නේය: "මගේ දියණියන් හා පුතුන්, ඔබේ එළු බැටළු, ඔබ වේ මගේ අවබෝධ සියලු. මම මගේ පුතුන් සහ ඔවුන්ගේ දරු මුණුබුරන්ට මොනවද කරන්න පුළුවන්?
31:44 එන්න, එබැවින්, අප ගිවිසුමක් එකතු වෙන්න, එය මා සහ ඔබ අතර සාක්ෂි විය හැකි බව ඒ නිසා. "
31:45 ඒ නිසා යාකොබ් ගලක් ගෙන, ඔහු සිහි කළ එය සකස්.
31:46 ඔහු තම සහෝදරයන්ට මෙසේ කීවේය, "ගල් රැගෙන එන්න." ඔවුන්, ගල් එකට රැස්, සොහොන් කළ, ඔවුහු එහි කා.
31:47 ලාබන් එය හැඳින්වූයේ, සාක්ෂිකාරියක් 'සොහොන,'සහ ජාකොබ්, ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබා 'රැස්;තම භාෂාව ශාරීරික යෝග්යතාව අනුව 'ඔවුන් එක් එක්.
31:48 ලාබන් පවසයි: "මෙම සොහොන් අද දවසේ මා සහ ඔබ අතර සාක්ෂියක් වනු ඇත." (මේ හේතුව නිසා, එහි නම ගිලියද් කැඳවා තිබේ, බව ය, 'සාක්ෂියක් ටූම්බ් ඔෆ්.')
31:49 "ස්වාමීන් වන අප අතර සලකා විනිසුරු වා, අපි එකිනෙකාට ඉවත් කර ඇත ඇත විට.
31:50 ඔබ මගේ දියණියන් දුක් නම්, ඔබ ඔවුන්ට වඩා වෙනත් භාර්යාවන් ගෙන ඒමට නම්,, කිසිවෙකු දෙවියන් වහන්සේ මිස අන් අපගේ වචන සාක්ෂියක් වෙයි, කරන කලින් දන්නවා. "
31:51 නැවතත් ඔහු යාකොබ්ට මෙසේ. "මොන, මෙම සොහොන් ගෙය ද මම මා සහ ඔබ අතර පිහිටුවා ඇති ගල්,
31:52 සාක්ෂියක් වනු ඇත. මෙම සොහොන්,"මම කියන්න, "හා ගල්, ඔවුන් සාක්ෂි වේ, මම අහල හෝ, ඔබ දෙසට යන්නේ එය ඉක්මවා තරණය, හෝ ඔබ මට හානි කිරීමට කල්පනා එය ඉක්මවා තරණය.
31:53 ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මැයි, ද නාහෝර් දෙවි, ඔවුන්ගේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේ, අප අතර විනිසුරු. "ඒ නිසා, යාකොබ් තම පියා වන ඊසාක් බිය දිවුරා,.
31:54 ඔහු කන්ද මත පූජා බිලිපූජාවක් පසු, ඔහු කෑම කන ලෙස තම සහෝදරයන් ලෙස. ඔවුන් අනුභව කර විට, ඔවුන් එහි ලැගුම්.
31:55 සත්යය දී, ලාබන් රාත්රියේ නැඟිට, ඔහු තම පුතුන් සහ දියණියන් සිප, ඔහු ඔවුන්ට ආශීර්වාද. එවිට ඔහු තම ස්ථානයට ආපසු.

උත්පත්ති 32

32:1 ඒ වගේම, යාකොබ් තමා ආරම්භ කර ඇති බව ගමන පිළිබඳ දිගින් දිගටම. දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් හමු.
32:2 ඔහු ඔවුන් දුටු, ඔහු කිව්වා, "දෙවියන් වහන්සේගේ මේ කඳවුරුවලට වේ." ඔහු ඒ ස්ථානයට මහනායිම් යන නම, බව ය, 'කඳවුරුවලට.'
32:3 එවිට ඔහු ද ඔහු සොහොයුරු වන ඒසව් වෙත ඔහු ඉදිරියේ පණිවුඩකාරයන් යවා,, සේයිර් දේශයෙහි, ඒදොම් කලාපයේ.
32:4 ඔහු ඔවුන්ට උපදෙස්, කියමින්: "ඔබ මාගේ ස්වාමීන් වන ඒසව් වෙත මේ ආකාරයෙන් කතා කළ යුතු ය: 'ඔබේ සහෝදරයා ජාකොබ් මේ දේවල් පවසයි: "මම ලාබන් සමඟ තාවකාලිකව නතර කර ඇත, මම වර්තමානය දක්වා ඔහු සමග ඇති.
32:5 මම ගවයන් ඇති, ද කොටළුවන් ද, සහ බැටළුවන්, සහ මිනිසුන් සේවකයන්, සහ කාන්තාවන් සේවකයන්. දැන් මම මගේ ස්වාමීන් වන තානාපති යැවීමට, ඔබ ඉදිරියෙහි මට කරුණාව විය හැක. " '" එසේ
32:6 හා පණිවිඩකරුවන් ජාකොබ් වෙත ආපසු, කියමින්, "අපි ඔබේ සහෝදරයා වන ඒසව් වෙත ගොස්, පුදුමයකි, ඔහු පුරුෂයන් හාරසීයක් සමඟ ඔබ හමු කලබලයෙන්. "
32:7 ජාකොබ් ඉතා බිය වී. සහ ඔහුගේ ත්රස්තවාදී, ඔහු සමඟ සිටි සෙනඟ බෙදා, එසේ ම එළු බැටළු, හා බැටළුවන්, හා ගවයන්, හා ඔටුවන්, සමාගම් දෙකකට,
32:8 කියමින්: "ඒසව් එක් සමාගමකට යනවා නම්, එය පහර, අනෙක් සමාගම, පිටුපස ඉතිරි, සුරැකෙනු ඇත. "
32:9 හා යාකොබ් පැවසුවේය: මගේ පියා වන ආබ්රහම්ගේ "දෙවියන් වහන්සේ, හා දෙවියන් වහන්සේ මාගේ පියාගේ ඊසාක්, සාමාන්ය සමිඳාණන් වහන්සේ මට කතා කොට සිටි: 'ඔබේ දේශය වෙත ආපසු, ඔබේ භාෂා මූලයන් ස්ථානයට, මම ඔබ වෙනුවෙන් යහපතක් සිදු වනු ඇත. ''
32:10 මම ඔබේ compassions ඔබේ සත්ය ඕනෑම වඩා අඩු වෙනවා, ඔබ ඔබේ සේවකයා වන ඉටු කර ඇති. මගේ කාර්ය මණ්ඩලය සමග මම මේ ජොර්දාන් ගඟෙන් එගොඩ. දැන් මම සමාගම් දෙක සමඟ යාමට.
32:11 මාගේ සහෝදර ඒසව් අතින් මා මුදා, මම ඔහු ගැන ඉතා බිය වෙමි, සමහර විට ඔහු පුත්රයන් සමඟ මව පැමිණ පහර හැක නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
32:12 ඔබ මා විසින් හොඳින් කරන්න බව කිව්වේ, ඔබ මුහුදේ වැලි මෙන් මාගේ දරු පුළුල් බව, කුමන, නිසා එහි සමූහයා, ගණන් කළ නොහැකි ය. "
32:13 ඔහු එදින රාත්රියේ එහි නිදා වූ විට, ඔහු වෙන්, ඔහු ඒ දේවල් වලින්, ඔහු සොහොයුරු වන ඒසව් තෑගි:
32:14 ඇය එළුවන් දෙසිය, විසි එළුවන්, ewes දෙසිය, විසි බැටළුවන්,
32:15 ඔවුන්ගේ තරුණ සමග තිස් කිරි දෙවීම ඔටුවන්, එළදෙනුන් හතළිහක්, හා ගොනුන් විසි, විසි ඇය-බූරුවන්, තමන්ගේ තරුණ හා දස.
32:16 ඔහු තම සේවකයන් අතින් ඔවුන් යැවී, එක් එක්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඇදෙන්නෙ, ඔහු තම සේවකයන්ට මෙසේ පැවසීය: "මට කලින් සමත්, හා රැළ හා රැළ අතර අවකාශය තිබිය යුතුයි. "
32:17 හා පළමු ඔහු උපදෙස්, කියමින්: "ඔබ මාගේ සහෝදර ඒසව් හමු වීමට සිදු නම්, ඔහු ඔබ ප්රශ්න: "කාගේ ඔබ?" හෝ, "ඔබ කොහෙද යන්නේ?" හෝ, "කාගේ ඔබ අනුගමනය කරන මේවා?"
32:18 ඔබ ප්රතිචාර ය: ඔබේ සේවකයා යාකොබ්ගේ ". ඔහු මාගේ ස්වාමීන් වන ඒසව් වෙත තෑගි කර යවා ඇත. ඔහු ද, අපිට පස්සේ එනවා. "
32:19 ඒ වගේම, ඔහු දෙවන කිරීමට අණ දුන්, හා තෙවන, හා එළු බැටළු අනුගමනය කළ සියලු, කියමින්: "ඒසව් මේ එකම වචන කතා, ඔබ ඔහුව සොයා විට.
32:20 ඔබ එක් කරන: 'ඔබේ සේවකයා ජාකොබ් තමා ද අප පසු පහත සඳහන්, ඔහු කිව්වා: "මම ඉදිරියට යන්න බව දීමනා ඔහුට සතුටු වනු ඇත, මෙම පසු, මට ඔහු දැකීමට ඇත; සමහර විට ඔහු මට කරුණාවන්ත වනු ඇත. " '"
32:21 ඒ නිසා දීමනා ඔහු ඉදිරියේ ගොස්, එහෙත් තමා ම එදින රාත්රියේ කඳවුරේ සිටියේය.
32:22 ඔහු මුල් උද්ගත වූ විට, ඔහු සහ ඔහුගේ භාර්යාවන් දෙදෙනා රැගෙන, හා handmaids සංඛ්යාව සමාන, ඔහුගේ පුත්රයන් එකොළොස් දෙනා සමඟ, ඔහු, ජබ්බොක් වන ෆෝඩ් එගොඩ.
32:23 ඔහු අයත් සියලු දේ කෙරෙහි පවත්වන පසු,
32:24 ඔහු පමණක් ඉතිරි. එවිට, මිනිසෙකු උදෑසන වන තෙක් ඔහු සමග දෙවියන් පොර බැදීම.
32:25 ඔහු ඔහුට ජය ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බව දුටු විට, ඔහු තම බිරියත් මාත් ඇති ස්නායු ස්පර්ශ, වහාම එය වියළී.
32:26 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "මට නිදහස්, දැනට උදාව දමනවා. "ඔහු ප්රතිචාර, "මම ඔබ නිදහස් කිරීමට නොහැකි වනු ඇත, ඔබ මට ආශීර්වාද මිස. "
32:27 ඒ නිසා ඔහු පැවසීය, "ඔයාගේ නම කුමක් ද?"ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "යාකොබ්."
32:28 එහෙත්, ඔහු පැවසීය, "ඔබේ නම ජාකොබ් කැඳවා කළ නොහැකි වනු ඇත, නමුත් ඊශ්රායෙල්; ඔබ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ ව දැඩි කර තිබේ නම්, සඳහා, ඔබ කොපමණ වැඩියෙන් මිනිසුන් එරෙහිව නොදැමෙනු?"
32:29 ජාකොබ් ඔහු ප්රශ්න, "මට කියන්න, ඔබ කැඳවනු ලැබේ නම කුමක්ද?"ඔහු ඊට ප්රතිචාර, "ඇයි ඔබ මගේ නම අහන්න එපා?"තවද ඔහු එම ස්ථානයේ දී ඔහුට ආශීර්වාද.
32:30 එවිට යාකොබ් ස්ථානය Peniel යන නම, කියමින්, "මම මුහුණ දෙවියන් වහන්සේ මුහුණ දැක ඇති, මගේ ආත්මය සුරක්ෂිත කර ඇත. "
32:31 වහාම හිරු ඔහුට උදා විය, ඔහු Peniel ඔබ්බට එගොඩ වූ පසු. එහෙත් සත්යය, ඔහු තම පාදයේ limped.
32:32 මේ හේතුව නිසා, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්, පවා අද දවස දක්වා, යාකොබ්ගේ, බිරියත් දී වියළී යන ස්නායු කන්න එපා, ඔහු තම බිරියත් මාත් ඇති ස්නායු ස්පර්ශ හා එය බාධා කළ නිසා.

උත්පත්ති 33

33:1 එවිට යාකොබ්, ඔහුගේ ඇස් ඔසවා බැලූ, ඒසව් පැමිණෙන දුටු, ඔහු සමඟ හාරසියයක් මිනිසුන්. ඔහු රාකෙල් සහ ලෙයා පුතුන් බෙදා, හා handmaids දෙකම.
33:2 ඔහු මුල දී handmaids දෙදෙනා සහ දරුවන් තබා. සැබැවින්, ලෙයා සහ ඇගේ පුතුන් අතර දෙවන ස්ථානය විය. එවිට රාකෙල් සහ ජෝසප් පසුගිය විය.
33:3 හා ඉදිරියට, ඔහු හත් වරක් බිම වැටී රැස්විණි, ඔහුගේ සහෝදරයා වෙතට තෙක්.
33:4 ඒ නිසා ඒසව් තම සහෝදරයා හමුවීමට දිව ගොස්, ඔහුට වැළඳගත්. සහ ඔහුගේ ගෙල විසින් ඔහුට ඇඳීම සහ ඔහු සිප, ඔහු හඬමින්.
33:5 ඔහුගේ ඇස් ඔසවා බැලූ, ඔහු කාන්තාවන් හා ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් දුටු, ඔහු සඳහන් කරයි: "මේ, තමන් සඳහා අවශ්ය කුමක් ද?"හා" ඔවුන් ඔබ සම්බන්ධ කරනවද?"ඔහු ඊට ප්රතිචාර, "මෙම කුඩා දරුවන් දෙවියන් මට තෑගි වශයෙන් ලබා දී ඇති බව යි, ඔබේ සේවකයා ".
33:6 එවිට handmaids සහ ඔවුන්ගේ පුතුන් ළඟට හිස නමා.
33:7 ඒ හා සමානව ලෙයා, ඇගේ පුත්රයන් සමඟ, පැමිණ,. ඔවුන් හා සමාන රැස්විණි වූ විට, අවසන් වශයෙන්, ජෝසෙප් සහ රාකෙල් රැස්විණි.
33:8 සහ ඒසව් පවසයි, "මම රැස්වීම් කර ඇති බව මෙම සමාගම් මොනවාද?"ඔහු ඊට ප්රතිචාර, "ඒ නිසා මම මගේ ස්වාමීනි, පෙර කරුණාව විය හැක."
33:9 එහෙත්, ඔහු පැවසීය, "මම ඕන තරම් ඇති, මගේ සහෝදරයා; මෙම ඔබම විය යුතුයි. "
33:10 හා යාකොබ් පැවසුවේය: "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, එය එසේ නොවේ වා. එහෙත්, මම ඔබේ ඇස් කරුණාව ලැබී තිබේ නම්,, මගේ අතින් කුඩා වර්තමාන ලබා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ දෙස වෙන නිසා මම ඔබේ මුහුණ දෙස බැලූ ඇති කිරීම සඳහා. මට කරුණාවන්ත විය,
33:11 මම ඔබ වෙත ඇති කර ඇති ආශීර්වාද ගැනීමට, හා දෙවියන්, කරන සියලු දේ කුමක් ප්රාර්ථනා, මට තෑගි වශයෙන් ලබා දී ඇත. ", අකැමැත්තෙන් එය භාර ගැනීම, තම සහෝදරයා බලපෑම් යටතේ,
33:12 ඔහු කිව්වා, "අපි එකට යන්න ඉඩ දෙන්න, මම ඔබේ ගමන ඔබ සමඟ ඇත. "
33:13 හා යාකොබ් පැවසුවේය: "මාගේ ස්වාමීනි, ඔබ මා සමග ටෙන්ඩර් කුඩා දරුවන් ඇති බව දැන, සහ බැටළුවන්, සහ තරුණ ගවයන්. මම ඇවිදින එතරම් ශ්රම මේ හේතු නම්, සියලු එළු බැටළු එක් දිනක් තුළ මිය යනු ඇත.
33:14 එය තම සේවකයා කිරීමට පෙර මාගේ ස්වාමියා සතුටු විය හැක. මම ඔහුගේ පියවර ක්රමයෙන් අනුගමනය කරනු ඇත, තරම් මම මගේ පුංචි අය දකින පරිදි හැකි විය, තුරු මම සේයිර් මගේ ස්වාමියා පැමිණෙන. "
33:15 ඒසව් ප්රතිචාර, "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, අවම වශයෙන් මා සමඟ සිටින ජනතාව සමහර මාර්ගය මත ඔබ සමඟ සඳහා ඉතිරිව ඇත. "එහෙත් ඔහු පැවසීය, "අවශ්ය නැත. මම එක දෙයක් පමණි අවශ්ය කර ඇත: ඔබගේ ඉදිරියෙහි ප්රසාදය සොයා ගැනීමට, මාගේ ස්වාමීන් ".
33:16 ඒ නිසා ඒසව් ඒ දවස ආපසු, ඔහු පැමිණි බව මාර්ගය විසින්, සේයිර් කිරීමට.
33:17 එවිට යාකොබ් සුක්කොත් ගියා, එහිදී, නිවසක් ඉදි කර, කූඩාරම් බැඳගෙන, ඔහු එම ස්ථානයට සුක්කොත් යන නම, බව ය, 'කූඩාරම්.'
33:18 ඔහු මේ කතාවට එක්විය, මෙම Shechemites නගරයක්, වන කානාන් දේශයේ, සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවේ නැවත පැමිණි පසු ඔහු. ඔහු නගරය අසල ජීවත්.
33:19 හා ඔහු මිල ගණනකට ගත් පුත්රයන් තම කූඩාරම් ගසාගත් ඇති කරන ක්ෂේත්රය පැත්තෙන් මිලදී, ෂෙකෙම් පියා, එකසිය බැටළු පැටවුන් සඳහා.
33:20 හා එහි පූජාසනයක් වැටවල් යොදා, ඔහු ඉශ්රායෙල් වඩාත් ශක්තිමත් දෙවියන් ඒ මත පළ කළහ.

උත්පත්ති 34

34:1 එවිට දීනා, ලෙයා දුව, ඒ ප්රදේශයේ කාන්තා බලන්න ගියේ.
34:2 කරන විට ඒ හා ෂෙකෙම්, මිල ගණනකට ගත් පුත්රයා හිවීවරුන්, ඒ දේශයේ නායකයා, ඇය දුටු, ඔහු ඇය ගැන ආදරයක් ඇති විය. ඒ නිසා ඔහු ඇයට අල්ලා ඇය සමඟ නිදා, බලය මගින් කන්යා දරාගත.
34:3 සහ ඔහුගේ ආත්මය ඇයට සමීපව බැඳී, සහ, ඇය ශෝක වූ බැවින්, ඔහු කයිවාරුවලට ඇගේ අම්බලම.
34:4 හා මිල ගණනකට අරමුණ මත, ඔහුගෙ පියා, ඔහු කිව්වා, "සහකරු හෝ සහකාරිය ලෙස මට මේ කෙල්ලට ලබා ගැනීම."
34:5 යාකොබ් මේ ඇසූ විට, ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා සහභාගී නොවුවද ඔහු ගවයන් තණ දී අත්පත් කර සිට, ඔවුන් ආපසු පැමිණෙන තුරු ඔහු නිහඬව.
34:6 ඉන්පසු, විට මිල ගණනකට, ෂෙකෙම් පියා, ජාකොබ් කතා කිරීමට සිදු වී තිබේ,
34:7 පුදුමයකි, ඔහුගේ පුත්රයන් ක්ෂේත්රයේ සිට පැමිණ. හා සිදු වූ දේ අසා, ඔවුන් දැඩි ලෙස කෝපයට පත්ව සිටි අතර, ඔහු ඊශ්රායෙල් දේශයේ කැත දෙයක් කළ නිසා හා, යාකොබ්ගේ දියණිය උල්ලංඝනය කිරීම, නීති විරෝධී ලෙස පනත ගිනිතබන.
34:8 ඒ නිසා මිල ගණනකට ඔවුන්ට කතා: "මගේ පුතා ෂෙකෙම් ආත්මය ඔබේ දියණිය අනුයුක්ත බවට පත් වී තිබේ. භාර්යාවක් ලෙස ඔහුට ඇයට දෙන්න.
34:9 අප තවත් එක් සමග විවාහ සැමරීමට ඉඩ. අපට ඔබේ දූවරුන්, අපේ දූවරුන් ලබා.
34:10 අප සමඟ ජීවත්. දේශය ඔබේ බලය ඇත්තේ: වගා, වෙළඳ, එය සතුව තිබේ. "
34:11 හා ෂෙකෙම් පවා ඇගේ පියා හා ඇය සහෝදරයන් අමතමින්: "මම ඔබ ඉදිරියෙහි කරුණාව ලැබේවා, ඔබ පත් කරනු ඇත කුමන, මම දෙන.
34:12 මෙම දෑවැදි වැඩි, හා ඉල්ලීම ත්යාග, මම නිදහසේ ඔබ අසනු ඇත දේ කරයි.. එකම භාර්යාවක් ලෙස මට මේ කෙල්ල දෙන්න. "
34:13 ජාකොබ්ගේ පුත්රයන් වංචාවෙන් ෂෙකෙම් සහ ඔහුගේ පියා පිළිතුරු, තම සහෝදරිය වූ දූෂණය කෝපයට පත් වෙමින්:
34:14 "අපි ඔබ ඉල්ලන්නේ කුමක් කළ හැකි නොවේ, හෝ අචර්මච්ඡේදිතයෙක් මිනිසා අපේ සහෝදරිය දෙන්න. අපි වෙනුවෙන්, මෙම නීති විරෝධී සහ පිළිකුල් වේ.
34:15 නමුත් අපි මේ සාර්ථක විය හැක, ලෙස එසේ ඔබ සමග සන්ධානගතව කිරීමට, ඔබ අප වැනි බවට පත් කිරීමට කැමති නම්, හා ඔබ අතර සියලු පිරිමි ලිංගික චර්මඡේදනය කළ යුතු වනු ඇත නම්.
34:16 ඉන් පසුව අපි අන්යොන්ය ඔබේ දූවරුන් මෙන්ම අපේ දෙන්න හා ලැබෙනු ඇත; අපි ඔබ සමඟ ජීවත් වනු ඇත, අපි එක් ජනතාව බවට පත් වනු ඇත.
34:17 එහෙත්, ඔබ චර්මඡේදනය කළ නොහැකි වනු ඇත නම්,, අපි අපේ දුව රැගෙන ඉවත් වනු ඇත. "
34:18 ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් මිල ගණනකට හා ඔහුගේ පුත් ෂෙකෙම් සතුටු.
34:19 තරුණයා කිසිම පමාවීමට කීවේ නැත; ඇත්ත ඔහු වහාම ඉල්ලා සිටින ලදී දේ ඉටු. ඔහු ඉතා දැරිය ආදරය සඳහා, ඔහු තම පියාගේ නිවස පුරාම ප්රසිද්ධ විය.
34:20 හා නගරයේ දොරටුව අසල ඇතුළු, ඔවුන් ජනතාව කතා:
34:21 "මේ මිනිස්සු සාමකාමී වේ, ඔවුන් අප අතර ජීවත් වීමට අවශ්ය. ඔවුන්ට ඉඩම් වෙළඳාමට ඉඩ හා එහි වගා, වෙනුවෙන්, ඉඩ පහසුකම් සහිත හා පුළුල් වීම, එය වගා කළ යුතුව ඇත. අපි භාර්යාවන් ලෙස තම දියණියන් ලැබෙනු ඇත, අපි ඔවුන්ට අපේ දෙනවා.
34:22 මෙතරම් මහත් හොඳ වලක්වන එක දෙයක් තියෙනවා: අපි අපේ පිරිමි චර්මඡේදනය කරනු ඇත යන්න, ඔවුන්ගේ ජාතිය පිළිවෙත අනුකරණය.
34:23 සහ ඔවුන්ගේ ද්රව්යයක්, හා ගව, හා ඔවුන් සතු සියලු, අපේ වේවි, පමණක් නම් අපි ඒ අනුගත වනු ඇත, ඉතිං මොක ද, එකට ජීවත් දී, එක් ජනතාව වනු ඇත. "
34:24 ඔවුන් සියලු පිරිමි සෑම එක් චර්මඡේදනය එකඟ.
34:25 එවිට, තුන් වන දා, තුවාලයේ වේදනාව උතුම් විට, ජාකොබ්ගේ පුත්රයන් දෙදෙනෙකු, සිමියොන් සහ ලෙවී, දීනා සහෝදරයන්, නිර්භීතව කඩු නගරයට ඇතුළු. ඔවුන් පිරිමි සියලු මරණයට පත්.
34:26 ඔවුන් එකට මිල ගණනකට හා ෂෙකෙම් ඝාතනය, ෂෙකෙම් නිවසේ සිට තම සහෝදරිය වූ දීනා ගැනීම.
34:27 ඔවුන් ගිය පසු, ජාකොබ්ගේ පුත්රයන් මැරුම්කෑ කට ඇතුළත්, ඔවුන් දූෂණය දඬුවම් දී නගරය කොල්ලකා.
34:28 ඔවුන්ගේ බැටළුවන් ගනිමින්, හා ගව පට්ටි, ද කොටළුවන් ද, හා ඔවුන්ගේ නිවාස සහ ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්රවල බව අන් සියල්ල කසල තැබීමේ,
34:29 ඔවුන් ද ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් රැගෙන ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් වහල්.
34:30 ඔවුන් මෙම ක්රියා නිර්භීතව අවසන් වූ විට, ජාකොබ් සිමියොන් සහ ලෙවී කීවේය: "ඔබ මට ලොකු ශක්තියක් ඇති, ඔබ කානානිවරුන් ද පෙරිස්සිවරුන් මට පිළිකුලට ලක් කර ඇත, මේ දේශයේ වැසියන්. අපි කිහිපයක්. ඔව්හු, තමන් එක් රැස්, මට පහර හැක, ඊට පස්සේ මම සහ මගේ ගෙදර යන දෙකම ඉවත් විනාශ කරනු ඇත. "
34:31 ඔවුන් ප්රතිචාර, "ඔවුන් අපේ සහෝදරියව ගණිකාවක් අතවර කළ යුතුද?"

උත්පත්ති 35

35:1 මෙම කාලය ගැන, දෙවියන් වහන්සේ ජාකොබ්ට කතා කොට, "නැඟිට බෙතෙල් දක්වා යන්න, එහි ජීවත්, හා දෙවියන් වහන්සේට පූජාසනයක් ඉදි කරන, ඔබ ඔබේ සහෝදරයා වන ඒසව් සිට පලා ගිය විට ඔබ ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. "
35:2 සත්යය දී, ජාකොබ්, ඔහුගේ පවුලේ කැඳවා ගැනීමෙන්, පවසයි: "ඔබගේ මධ්යයේ බව විදේශ දෙවිවරුන් පහකර දමා පවිත්ර කළ, ද ඔබේ වස්ත්ර වෙනස්.
35:3 නැඟිට, අප බෙතෙල් වෙතට යමු, අපි දෙවියන් වහන්සේ මට එහි පූජාසනයක් සාදන්න පිණිස, මගේ පීඩා දවසේ දී මට සවන් දුන්, හා මගේ ගමන මා සමඟ. "
35:4 එබැවින්, ඔවුන් උන් වහන්සේ ද ඔවුන් විසින් සියලු දෙවිවරුන්ට දුන්, ඔවුන්ගේ කන් වැසී තිබූ එම කරාබු. පසුව ඔහු ආලෝන ගස යට වළලා, වන ෂෙකෙම් නගරය ඉක්මවා.
35:5 ඔවුන් පිටත් වූ විට, දෙවියන් වහන්සේගේ ත්රස්ත ද අවට නගර ආක්රමණය, ඔවුන් ඉවත් ලෙස ඔවුන් පසුපස ඔබ තරම් නිර්භීත.
35:6 ඉතිං මොක ද, ජාකොබ් ලූස් පැමිණ, වන කානාන් දේශයේ, ද බෙතෙල් නම්: ඔහු සහ ඔහු සමඟ සියලු සෙනඟ.
35:7 ඔහු එහි පූජාසනයක් ඉදි, ඔහු එම ස්ථානයට යන නම, ඔහු සිය සොහොයුරා වෙතින් පලා ගිය විට 'හවුස්, දෙවියන් වහන්සේගෙන් ම ය-.' 'සඳහා එහි දී දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දර්ශනය.
35:8 එම කාලය ගැන, දෙබොරා, රෙබෙකා හෙදියක්, මිය, ඇය බෙතෙල් පදනම මිහිදන් කරන ලදී, ආලෝන ගස යට. හා එම ස්ථානයට යන නම විය, 'හැඬීමේ ඕක්.'
35:9 එවිට දෙවියන් වහන්සේ ජාකොබ්ට නැවත පෙනී, සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවේ නැවත පැමිණි පසු ඔහු, ඔහු ඔහුට ආශීර්වාද,
35:10 කියමින්: "ඔබ තව දුරටත් ජාකොබ් කැඳවනු ලැබේ, ඔබේ නම ඊශ්රායෙල් විය යුතු ය. "ඔහු ඊශ්රායෙල් සෙනඟ කැඳවා,
35:11 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "මම සියලු බලැති දෙවියන් වහන්සේ වෙමි: ඉහළ යන අතර, බොහෝ සෙයින් වැඩි. ජාතීන් ගෝත්ර හා මහජන ඔබ වනු ඇත, රජවරුන් හා ඔබගේ ඉඟටිය නික්ම යනවා.
35:12 මම ආබ්රහම්ට සහ ඊසාක්ට දුන් දේශය, මම ඔබට ලබා දෙනු ඇත, ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන් සැම. "
35:13 එවිට ඔහු ඉවත්.
35:14 සත්යය දී, ඔහු ගල් සිහිවටනයක් සකස්, දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කළ එම ස්ථානය තුළ, එය අවසන් පාන පූජා ගලාගෙන, හා වත් තෙල්,
35:15 ඔහු එම ස්ථානයට යන නම, 'බෙතෙල්.'
35:16 ඉන්පසු, එහි සිට පිටත්වන්නේ, ඔහු Ephrath හේතු වන බව දේශය වසන්ත පැමිණ. සහ එහෙ, රාකෙල් උපත ලබා විට,
35:17 එය දුෂ්කර උපත නිසා, ඇය අනතුරේ කිරීමට පටන්. හා පවුල් සෞඛ්ය සේවිකාවන්ගේ ඇයට මෙසේ කීවේය, "බය වෙන්න එපා, ඔබට මේ පුත්රයාත් ලැබෙනවාමයි. "
35:18 ඉන්පසු, ඇගේ ජීවිතය නිසා වේදනාව පිටත්වන්නේ විට, සහ මරණය දැන් අත ළඟ වූ, ඇය ඔහුගේ පුතා Benoni යන නම, බව ය, මගේ වේදනාව පුත්. එහෙත් සැබෑ, ඔහුගේ පියා ඔහුට බෙන්ජමින්, බව ය, දකුණු අත පුත්.
35:19 ඒ නිසා රාකෙල් මිය ගිය, ඇය Ephrath කරා යන මාර්ගය භූමදාන කරන ලදී: මෙම ස්ථානය බෙත්ලෙහෙම් වේ.
35:20 එවිට යාකොබ් තම සොහොන් ගෙය කට ස්මාරකයක් ඉදි. මෙම රාකෙල්ගේ සොහොන් ස්මාරකයක් වේ, පවා අද දවස දක්වා.
35:21 එහි සිට පිටත්වන්නේ, ඔහු රැළ ටවර් ඔබ්බට තම කඳවුර.
35:22 ඔහු, එම කලාපයේ ජීවත් වූ විට, රූබන් ගොස්, ඔහු බිල්හා සමඟ තම පියාගේ උපභාර්යාව නිදා, වන ඔහු වෙතින් සඟවා කිරීමට වැනි කුඩා කාරනාවක් නොවේ. දැන් ජාකොබ්ගේ පුත්රයන් දොළොස් දෙනෙක්.
35:23 ලෙයාගේ පුත්රයෝ: රූබන් පළමු දරුවා, සිමියොන්, සහ ලෙවී, හා ජුදා, හා ඉස්සාකර්, සහ සාබුලොන්.
35:24 රාකෙල් පුත්රයන්: ජෝසප් සහ බෙන්ජමින්.
35:25 බිල්හා පුත්රයන්, රාකෙල් සේවිකාවක: දාන් සහ නප්තලී.
35:26 ශිල්පාව පුත්රයන්, ලෙයාගේ සේවිකාවක: ගාද් සහ ආෂෙර්. මෙම ජාකොබ්ගේ පුත්රයන්, සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවේ දාව උපන්.
35:27 එවිට ඔහු Mamre ඔහුගේ පියා වන ඊසාක් ගියා, අර්බා නගරය: මෙම ස්ථානය හෙබ්රොන් නම්, ආබ්රහම් සහ ඊසාක් තාවකාලිකව නතර එහිදී.
35:28 හා ඊසාක්ගේ දින අවසන් කරන ලදී: එකසිය අසූ වසර.
35:29 මහලු විසින් පරිභෝජනය කරනු, ඔහු මිය ගියා. එවිට ඔහු තම ජනතාව සමග තැන්පත් කළ, දින පැරණි හා පූර්ණ ලෙස. සහ ඔහුගේ පුත්රයන්, ඒසව් සහ යාකොබ්, ඔහු තැන්පත්.

උත්පත්ති 36

36:1 දැන් මේ ඒසව්ගේ පරම්පරාවන්, ඒදොම් කවුද.
36:2 ඒසව් කානාන් දේශයේ දූවරුන්ගෙන් භාර්යාවන් ගෙන: Adah දුව වන බෙසමත් ද, හිත්තීය ජාතික, හා Oholibamah මෙම Anah දියණිය, Zibeon දුව හිවීවරුන්,
36:3 ජාතික එලොන්ගේ, ඉෂ්මායෙල්ගේ දුව, නෙබායොත්හි සොහොයුරිය.
36:4 එවිට Adah එලීපස් බිහි කළාය. ජාතික එලොන්ගේ රෙවුයෙල්ගේ පිළිසිඳ.
36:5 Oholibamah ජෙවුෂ් පිළිසිඳ, හා Jalam, හා කෝරා. මෙම ඒසව්ගේ පුත්රයන්, කානාන් දේශයේ දාව උපන්.
36:6 එවිට ඒසව් තම භාර්යාවන් ගෙන, හා පුතුන්, හා දියණියන්, ඔහුගේ නිවස හා සෑම ආත්මයක්ම, සහ ඔහුගේ ද්රව්යයක්, හා ගව, ඔහු කානාන් දේශයේ ලබා ගැනීමට හැකි ඕනෑම දෙයක්, ඔහු තවත් ප්රදේශවලට ගියේය, ඔහුගේ සොහොයුරු ජාකොබ් සිට ඉල්ලා අස්කර.
36:7 ඔවුන් ඉතා ධනවත් වූ අතර එකට ජීවත් කිරීමට හැකි වූයේ නැත සඳහා. වත් ඔවුන් පවත්වා ගැනීමට හැකි සිටිය දේශය විය, ඔවුන්ගේ එළු බැටළු සමූහයා.
36:8 සහ ඒසව් කන්ද සේයිර් වාසය: ඔහු ඒදොම් වේ.
36:9 ඒ නිසා මේ ඒසව්ගේ පරම්පරාවන්, ඒදොම් පියා, කන්ද සේයිර් දී,
36:10 මෙම ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ නම්: Adah පුත් එලීපස්, ඒසව්ගේ භාර්යාව, එසේ ම රෙවුයෙල්ගේ, ජාතික එලොන්ගේ පුත්, ඔහුගේ බිරිඳ.
36:11 හා එලීපස් පුත්රයන්: මිතුරා, ඕමාර්, Zepho, හා Gatam, හා Kenez.
36:12 දැන් තිම්නා එලීපස් උපභාර්යාව වූ, ඒසව්ගේ පුත්. ඇය අමලෙක්වරුන් ඔහුට දාව බිහි. මෙම Adah පුත්රයෝය, ඒසව්ගේ භාර්යාව.
36:13 හා රෙවුයෙල්ගේ පුත්රයෝ නහත් හා සෙරා විය, ෂම්මා සහ Mizzah. මෙම ජාතික එලොන්ගේ පුත්රයෝය, ඒසව්ගේ භාර්යාව.
36:14 ඒ වගේම, මෙම Oholibamah පුත්රයෝ ය, Anah දුව, Zibeon දුව, ඒසව්ගේ භාර්යාව, ඇය ඔහුට දාව බිහි කළ: ජෙවුෂ්, හා Jalam, හා කෝරා.
36:15 මෙම ඒසව්ගේ පුත්රයන් නායකයෝ, එලීපස් පුත්රයන්, ඒසව් කුලුඳුල්: නායක මිතුරා, නායක ඕමාර්, නායක Zepho, නායක Kenez,
36:16 නායක කෝරා, නායක Gatam, නායක අමලෙක්වරුන්. මෙම එලීපස් පුත්රයෝය, ඒදොම් දේශයේ, අතර මේ Adah පුත්රයෝ.
36:17 ඒ වගේම, මෙම රෙවුයෙල්ගේ පුත්රයෝ ය, ඒසව්ගේ පුත්: නායක නහත්, නායක සෙරා, නායක ෂම්මා, නායක Mizzah. මෙම රෙවුයෙල්ගේ නායකයන් විය, ඒදොම් දේශයේ. මෙම ජාතික එලොන්ගේ පුත්රයෝය, ඒසව්ගේ භාර්යාව.
36:18 දැන් මේ Oholibamah පුත්රයෝය, ඒසව්ගේ භාර්යාව: නායක ජෙවුෂ්, නායක Jalam, නායක කෝරා. මෙම Oholibamah නායකයන් විය, Anah දුව හා ඒසව්ගේ භාර්යාව.
36:19 මෙම ඒසව්ගේ පුත්රයන්, මෙම තමන්ගේ නායකයන්: මෙම ඒදොම් වේ.
36:20 මෙම සේයිර් පුත්රයන්, මෙම Horite, එම දේශයේ වැසියන්: ලෝතාන්ගේ, හා ෂෝබාල්, හා Zibeon, හා Anah,
36:21 හා දීෂොන්, දහසක්, හා ඩිෂාන්. මෙම රට අල්ලාගත් නායකයන් විය, සේයිර් පුතුන්, ඒදොම් දේශයේ.
36:22 දැන් ලෝතාන්ගේ පුත්රයෝ ඉදිරිපත්: Hori ද හේමන්. නමුත් ලෝතාන්ගේ සහෝදරිය තිම්නා විය.
36:23 මෙම ෂෝබාල් පුත්රයෝය: Alvan, හා Manahath, හා ඒබාල්, හා Shepho, හා Onam.
36:24 මෙම Zibeon පුත්රයෝය: Aiah හා Anah. මෙම පාළුකරයෙහි දී උණු දිය උල්පත් සොයා කළ Anah වේ, ඔහු තම පියා වූ Zibeon වන බූරුවන් බැටළුවන්ට තණ විට.
36:25 හා ඔහු පුත් දීෂොන් විය, සහ දියණිය Oholibamah.
36:26 මෙම දීෂොන් පුත්රයෝය: Hemdan, හා Esheban, හා Ithran, හා Cheran.
36:27 ඒ වගේම, මෙම එශෙර් පුත්රයෝය: Bilhan, හා Zaavan, සහ විල්.
36:28 එවිට ඩිෂාන් පුත්රයන්: ඌෂ් සහ Aran.
36:29 මෙම රට අල්ලාගත් නායකයන් විය: නායක ලෝතාන්ගේ, නායක ෂෝබාල්, නායක Zibeon, නායක Anah,
36:30 නායක දීෂොන්, දහස් ගණනක් නායක, නායක Disan. මෙම රට අල්ලාගත් නායකයන් සේයිර් දේශයෙහි පාලනය කළ වූහ.
36:31 දැන් ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් රජ විය පෙර, ඒදොම් දේශයේ පාලනය කළ රජවරුන් මෙම වූහ:
36:32 බෙයෝර්ගේ පුත් බෙලා, සහ ඔහුගේ නුවරේ නම Dinhabah විය.
36:33 එවිට බෙලා මිය, හා Jobab, Bozrah සිට සෙරා පුත්, ඔහු වෙනුවට රජ විය.
36:34 හා Jobab මියගිය පසු, මෙම Temanites දේශයෙන් Husham ඔහු වෙනුවට රජ විය.
36:35 ඒ වගේම, මෙම එක් මිය ගොස්, හදද් Bedad පුත් ඔහු වෙනුවට රජ විය. ඔහු මෝවබ් කලාපයේ මිදියන් පහර. සහ ඔහුගේ නුවරේ නම Avith විය.
36:36 හා Adad මියගිය පසු, Masrekah ක Samlah ඔහු වෙනුවට රජ විය.
36:37 ඒ වගේම, මෙම එක් මළ වීම, මෙම රෙහොබොත් ගඟ Shaul, ඔහු වෙනුවට රජ විය.
36:38 ඔහු ද මිය ගොස් ඇති විට, බාල්-හානාන්, අක්බොර්ගේ පුත්, රාජ්යය වෙත සාර්ථක.
36:39 ඒ වගේම, මෙම එක් මළ වීම, Hadar ඔහු වෙනුවට රජ විය; සහ ඔහුගේ නුවරේ නම Pau විය. සහ ඔහුගේ බිරිඳ ලෙස හැඳින්වූ Mehetabel, Matred දුව, Mezahab දියණිය.
36:40 එබැවින්, මෙම ඒසව් නායකයන්ගේ නම් විය, ඔවුන්ගේ පවුල්වල, හා ස්ථාන, හා ඔවුන්ගේ වදන් මාලාවේ දී: නායක තිම්නා, නායක Alvah, නායක Jetheth,
36:41 නායක Oholibamah, නායක ඒලා, නායක Pinon,
36:42 නායක Kanez, නායක මිතුරා, නායක Mibzar,
36:43 නායක Magdiel, නායක Iram. මෙම ඔවුන්ගේ පාලනයේ දේශයේ ඒදොම් ජීවන නායකයෝ: මෙම ඒසව්, Idumea පියා.

උත්පත්ති 37

37:1 දැන් ජාකොබ් කානාන් දේශයේ ජීවත්, ඔහුගේ පියා තාවකාලිකව නතර එහිදී.
37:2 මෙම ඔහුගේ පරම්පරාව. ජෝශප්, ඔහුට වයස අවුරුදු දහසයකි විට, ඔහුගේ සහෝදරයන් සමඟ බැටළුවන්ට තණ කවන්නේ විය, ඔහු තවමත් පිරිමි ළමයෙක් විට. ඔහු බිල්හා හා ශිල්පාව පුත්රයන් සමඟ, තම පියාගේ භාර්යාවන්. ඔහු ඉතා පව්කාර අපරාධ තම පියා ඔහුගේ සහෝදරයන් චෝදනා.
37:3 දැන් ඊශ්රායෙල් ඔහුගේ සියලු පුත්රයන්ට වඩා ජෝසප් ආදරය, ඔහු තම මහලු වයසේ දී ඔහු ගැබ්ගෙන සිටි නිසා. ඔහු ඔහුට සළුවට කළ, බොහෝ වර්ණ වියන ලද.
37:4 ඔහුගේ සහෝදරයෝ, ඔහු තම අනෙකුත් සියලු පුත්රයන්ට වඩා වැඩි ඔහුගේ පියා විසින් ප්රේම බව දුටු, ඔහුට වෛර, ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත සාමකාමීව කිසිවක් කීමට නොහැකි විය.
37:5 එය ද ඔහු තම සහෝදරයන්ට සිහිනයක් ගැන දර්ශනය නැවත සිහිපත් එය සිදු වුණේ, සහ හේතු සඳහා වැඩි වෛරය පෝෂණය කිරීම ආරම්භ.
37:6 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,, "මම දුටු මගේ සිහිනය සවන් දෙන්න.
37:7 මම හිතන්නේ අපි ක්ෂේත්රයේ මිටි බන්ධන ඇති කියලා. හා මාගේ ගොයම් මිටිය නැඟිට සිටින බවක් පෙනෙන්නට, ඔබේ මිටි, එය රවුම තුල, මාගේ ගොයම් මිටිය රැස්විණි. "
37:8 ඔහුගේ සහෝදරයන් ප්රතිචාර: "ඔබ අපේ රජ වෙයිද? නැතිනම් අපි ඔබේ පාලනය යටත් වනු ඇත?" එබැවින්, ඔහුගේ සිහින සහ වචන මේ කාරණය ඔවුන්ගේ ඊර්ෂ්යාව හා වෛරය කිරීමට දැල්වීම ලබා.
37:9 ඒ වගේම, ඔහු තවත් සිහිනයක් දැක,, ඔහු තම සහෝදරයන්ට පැහැදිලි, කියමින්, "සිහිනයක් විසින් මා දුටු, හිරු නම්, හා සඳ, හා තාරකා එකොළහක් මට reverencing ලදී. "
37:10 ඔහු තම පියා හා සහෝදරයන් මේ සම්බන්ධ වූ විට, ඔහුගේ පියා ඔහුට බැණ, ඔහු සඳහන් කරයි: "ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, ඔබ දැක ඇති බව මෙම සිහිනය? මා යා යුතු, ඔබේ මව, ද ඔබේ සහෝදරයන් ද පොළොව පිට ඔබ ගෞරව?"
37:11 එබැවින්, ඔහුගේ සහෝදරයෝ ද උන් වහන්සේ ඊර්ෂ්යා විය. එහෙත් සැබෑ, ඔහුගේ පියා නිහඬව සලකා බලා.
37:12 සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ ෂෙකෙම් රැදී සිටියදී, ඔවුන්ගේ පියාගේ එළු බැටළු බැටළුවන්ට තණ,
37:13 ඊශ්රායෙල් ඔහුට කතා කොට,: "ඔබේ සහෝදරයෝ ෂෙකෙම් බැටළුවන් බැටළුවන්ට තණ. එන්න, මම ඔබ ඔවුන් වෙත යවනු ඇත. "ඔහු පිළිතුරු දෙමින් විට,
37:14 "මම සුදානම්,"ඔහු කතා කොට, ', "යන්න, සියල්ල ඔබේ සහෝදරයන් හා ගව සමග සාර්ථක වී තිබෙනවා නම්, දකින්න, හා කුමක් සිදු වන්නේ ද යන්න මට වාර්තා කරන්න. "ඒ නිසා, හෙබ්රොන් මිටියාවතේ සිට ගන්වා දැනට, ඔහු ෂෙකෙම් පැමිණ.
37:15 මිනිසෙකු ඔහු ක්ෂේත්රයේ ඉබාගාතේ සොයා, හා ඔහු උත්සාහ කුමක්දැයි ඇසුවේය.
37:16 ඒ නිසා ඔහු එයට ප්රතිචාර: "මම මගේ සහෝදරයන්ට උත්සාහ. ඔවුන් බැටළු තණ එහිදී මට කියන්න. "
37:17 ඒ මිනිසා ඔහුට කතා කොට,: "ඔවුන් මෙම ස්ථානය ඉවත් කර ඇත. නමුත් මම ඔවුන්ට කියා අසා, 'අපි දොතාන් වෙතට යමු.' "ඒ නිසා, ජෝසෙප් තම සහෝදරයන්ට පසු මත දිගින් දිගටම, ඔහු දොතාන්හි දී ඔව්හු ඔහුට හමු වූ.
37:18 සහ, ඔවුන් බොහෝ දුර සිට ඔහු දුටු, ඔහු ඔවුන් වෙතට පෙර, ඔවුන් ඔහුව මරා දැමීමට තීරණය කර.
37:19 ඔවුන් එකිනෙකාට කතා: "'' මෙන්න, මෙම සිහින දකින්නෙක් ප්රවේශයන්.
37:20 එන්න, අපි ඔහුව මරා ඉඩ පැරණි වළකට වීසි. අප කියන්න මට ඉඩ දෙන්න: 'නපුරු මෘගයා ඔහු බිඳ දැමීය.' ඉන් පසු එය ඔහුගේ සිහින ඔහු වෙනුවෙන් කරන්න යන දේ පැහැදිලි බවට පත් වෙයි. "
37:21 රූබන්, ඇසූ, ඔවුන් අතින් ඔහු නිදහස් කර ගැනීමට ප්රයත්න දැරීය, ඔහු සඳහන් කරයි:
37:22 "ඔහුගේ ජීවිතය නැති කරන්න එපා, හෝ ලේ වැගිරීම. එහෙත් ඔහු මෙම වළකට විසි, වන පාළුකරයේ වේ, එසේ හානිකර ඔබේ අත් තබා. "එහෙත් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය, ඔවුන් අතින් ඔහු බේරා ගැනීමට කැමති, ඔහුගේ පියා ඔහුට නැවත කිරීමට තරම්.
37:23 ඉතිං මොක ද, ඔහු තම සහෝදරයන්ට පැමිණි විගස, ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් ඔහුගේ සළුවට අහිමි කලේය, බොහෝ වර්ණ වළලුකර-දිග සහ වියන ලද විය,
37:24 ඔවුන් පැරණි වළකට වීසි, වතුර නැති පැවැත්වීය.
37:25 කෑම කන ලෙස වාඩි, ඔවුන් යම් ඉෂ්මායෙල්වරුන්ගෙන් දුටු, ගිලියද් සිට පැමිණෙන සංචාරකයන්, ඔවුන්ගේ ඔටුවන් සමග, කුළු බඩු රැගෙන, සහ දුම්මල, හා තෙල් බර ගන්ධරස මිසරයට.
37:26 එබැවින්, ජුදා තම සොහොයුරන් අමතමින්: "එය අපට මොන ප්රයෝජනයක් වනු ඇත, අපේ සහෝදරයා මරා දමා, ඔහුගේ ලේ වසන් නම්?
37:27 එය ඔහු ඉෂ්මායෙල්වරුන්ගෙන් අලෙවි තිබීම වඩා යහපත් ය, පසුව අපේ අතට දූෂ්ය කළ නොහැකි වනු ඇත. ඔහු අපේ සහෝදරයෙක් සහ අපගේ මාංසය සඳහා. "ඔහුගේ සහෝදරයන් ඔහුගේ වචන එකඟ.
37:28 හා මිදියන් වෙළඳුන් විසින් පසු කරනා විට, ඔවුන් පොකුණෙන් ඔහු ඇද, ඔවුන් රිදී කාසි විස්සකට සඳහා ඉෂ්මායෙල්වරුන්ගෙන් විකුණූ. මෙම ඊජිප්තුවේ බවට ඔහු නායකත්වය.
37:29 හා රූබන්, මෙම පොකුණෙන් නැවත, ළමයා සොයා ගත්තේ නැහැ.
37:30 සහ ඔහුගේ වස්ත්ර ඛප්රාප්තිය, ඔහු තම සහෝදරයන්ට ගොස්, "මේ පිරිමි ළමයා නොමැති, නමුත්, ඒ නිසා මම යන්න එහිදී ය?"
37:31 එවිට ඔව්හු උන් වහන්සේගේ සළුවට ගෙන, ඔවුන් එළු පැටියෙකු ලෙයින් එහි රස බැලුවේය, ඔවුන් මරා,
37:32 තමන්ගේ පියා වෙත සිදු කරන අය යැවීම, ඔවුන් කී: "අපි මේ සොයා. එය ඔබගේ පුතා හෝ නොව සළුවට යන්න. "බලන්න
37:33 හා පියා එය පිලිගත් විට, ඔහු කිව්වා: "එය මගේ පුතා සළුවට වේ. නපුරු මෘගයා ඔහු අනුභව කර ඇත; සතෙකු ජෝසප් දැමීය. "
37:34 සහ ඔහුගේ වස්ත්ර ඉරා, ඔහු haircloth සැරසී විය, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔහුගේ පුත්, වැලපීමක්.
37:35 ඉන්පසු, ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ සියලු ඔවුන්ගේ පියාගේ දුක ලිහිල් කිරීමට රැස් වූ විට, ඔහු සැනසිලි පිළිගැනීමට සූදානම් වූයේ නැත, නමුත් ඔහු පැවසීය: "මම පාතාල මගේ පුතාට, වැලපීමක් දී බැස ඇත." ඔහු හඬමින් අවසානය දක්වාම ඉටු අතර,
37:36 ඊජිප්තුවේ මිදියන්වරු පොතිෆර්ගේ යෝසෙප් අලෙවි, පාරාවෝගේ නපුංසකයෙක්ව, සෙබළුන් උපදේශක.

උත්පත්ති 38

38:1 එම කාලය ගැන, ජුදා, ඔහුගේ සහෝදරයන් බැස, ක Adullamite මිනිසා දෙසට හැරී, Hirah නම්.
38:2 ඔහු Shua නම් කෙනෙක් දුව එහි දුටු, කානාන්. භාර්යාවක් ලෙස ඇය කටයුතු, ඔහු ඇයට ඇතුළු.
38:3 ඇය පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා හා ලැබුවා, ඇය ඔහුගේ නම ඒර් කැඳවා.
38:4 නැවත දරුවන් පිළිසිඳ ගත, පුතෙක් බිහි කළ පසු, ඕනාන් ඇය ඔහු නමින්.
38:5 ඒ වගේම, ඇය තුන්වන බිහි කළාය, ඇය ෂේලා ලෙස සැලකූ, කාගේ උපන් පසු, ඇය තවත් දැරීමට නැවතිණි.
38:6 එවිට ජුදා තම පළමු දරුවා වන ඒර් බිරිඳ දුන්, ඔහුගේ නම, තාමාර් විය.
38:7 එය ද ඒ ඒර් සිදු, පළමු ජුදා උපන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි නපුරු වූ අතර ඔහු විසින් ඝාතනය කරන ලදී.
38:8 එබැවින්, ජුදා තම පුත් ඕනාන් කීවේය: "ඔබේ සහෝදරයා වන බිරිඳට ඇතුලත් කරන්න, ඇය සමඟ ආශ්රිත, ඔබ ඔබේ සහෝදරයා වෙත දරුවන් මතු විය හැකි නිසා. "
38:9 ඔහු, පුත්රයන් උපත සඳහා බව දැන ඔහුගේ වන්නේ නැහැ, ඔහු තම සහෝදරයාගේ භාර්යාව ඇතුළු වූ විට, ඔහු බිමට ඔහුගේ බීජ ගලා, දරුවන් ඔහුගේ සහෝදරයාගේ නම උපත කළ යුතු නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
38:10 මේ හේතුව නිසා, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට පහර දුන්, ඔහු පිළිකුල් දේ ගැන.
38:11 මේ නිසා පදාර්ථය, ජුදා තම ලේලිය තාමාර් කීවේය, "ඔබගේ පියා වෙත වැන්දඹුවක වන්න, මගේ පුතා ෂේලා "ඔහු බිය වූයේ දක්වා වර්ධනය වන තුරු., ඔහු මිය හැකි නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඔහුගේ සහෝදරයන් මෙන්. ඇය යන්න ගියා, ඇය තම පියාගේ නිවසේ ජීවත්.
38:12 ඉන්පසු, බොහෝ දින සම්මත වූ පසු, Shua දුව, ජුදා බිරිඳ, මිය. එවිට ඔහු තම ශෝක පසු සැනසීමක් පිළිගත් විට, ඔහු තිම්නා ඔහුගේ බැටළුවන් කපන්නන් ඉදිරියෙහි ගියේ ය, ඔහු සහ Hirah, මෙම Adullamite රැළේ herdsman.
38:13 එය තාමාර් වාර්තා විය ඇගේ පියා වූද, බැටළුවන්ගේ ලොම් කිරීමට තිම්නා දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව.
38:14 සහ ඇගේ වැන්දඹුභාවයට වස්ත්ර ඉවත් ගබඩා, ඇය වැස්ම රැගෙන. සහ ඇගේ ඇඳුම් වෙනස්, ඇය තිම්නා මඟ පෙන්වන සංධිස්ථානයක් හිඳගත්, ෂේලා වැඩුණු නිසා, ඇය සැමියා වශයෙන් ඔහුට ලැබී නැත.
38:15 හා ජුදා ඈ දුටු විට, ඔහු ඇයට ගණිකාව කියා සිතන. ඈ තම මුහුණ වසාගෙන සිටි බැවින්, නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, ඇය පිදුම් කළ.
38:16 ඇයට ඇතුළු, ඔහු කිව්වා, "ඔබ සමඟ එක්වන මට අවසර දෙන්න." ඔහු ඇයට තම ලේලිය බව දැන සිටියේ නැත සඳහා. ඇය ප්රතිචාර, "ඔබ මට දෙන්නේ කුමක්, උපභාර්යාවක් ලෙස මට භුක්ති විඳීමට?"
38:17 ඔහු කිව්වා, නැවත "මම රැළෙන් එළු පැටියෙකු ඔබට එවනු ලැබේ." එවිට, ඇය කිව්වා, "මම ඔබට අවශ්ය දේ ඉඩ ලබා දෙනු ඇත, ඔයා මට පොරොන්දුවක් දෙනවා නම්, ඔබ පොරොන්දු වෙනවා දේ යැවිය හැක තෙක්. "
38:18 ජුදා පවසයි, "ඔබ ප්රතිඥාවක් ලබාදෙන අවශ්ය කුමක් ද?"ඇය ප්රතිචාර, ඔබේ මුද්ද හා බ්රේස්ලට් ", ඔබ ඔබේ අතේ පැවැත්වීමට බව ". මෙවිට සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය, කාන්තාව, එක් ලිංගික තරගය සිට, කළලයක් පිළිසිඳ.
38:19 ඈ නැඟිට ගියේ ය. ඇය ගෙන ඇති බව වස්ත්ර ඉවත් ගබඩා, ඇය වැන්දඹුභාවයට ඇති වස්ත්ර විය.
38:20 එවිට ජුදා තම එඬේරෙකු විසින් එළු යවා, මෙම Adullamite, ඔහු ඒ ස්ත්රිය වෙත ලබා දුන් බව පොරොන්දුව ලබන පිණිස. හැබැයි, ඔහු ඇය සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ විට,
38:21 ඔහු ඒ රටේ මිනිස්සු ප්රශ්න: මෙම සංධිස්ථානයක් දී පෙනී සිටි කාන්තාව "කොහෙද?"ඔවුන් සියලු ප්රතිචාර, "මෙම ස්ථානයේ කිසිදු ගණිකාව සිදු කොට ඇත."
38:22 ඔහු ජුදා වෙත ආපසු, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "මම ඇයට සොයා ගත්තේ නැහැ. තව, ඒ රටේ මිනිස්සු මට ගණිකාවක් එහි හිඳගෙන කවදාවත් ඇති බවයි. "
38:23 ජුදා පවසයි: "ඇයට දොස් ඇය පැවැත්වීමට ඉඩ දෙන්න. නිසැකව, ඇය බොරු චෝදනා අපිට හැකි නොවේ. මම පොරොන්දු වූ එළු යවා, ඔබ ඇයට සොයා ගත්තේ නැහැ. "
38:24 එවිට, මාස තුනකට පසුව, ජුදා වාර්තා, කියමින්, "තාමාර්, ඔබේ දියණිය වූද,, වේශ්යාකම් කර ඇති අතර ඇයගේ උදරය විශාල බව පෙනී යයි. "තවද, ජුදා පවසයි, "ඇයට ඉදිරිපත්, ඇය පුළුස්සා විනාශ කල හැකි බව ඒ නිසා. "
38:25 නමුත් ඇය දඬුවමකට පිටතට විට, ඇය වෙත යවා පියා වූද,, කියමින්: "මේ දේවල් අයිති කාටද යන්න මිනිසා විසින් මම පිළිසිඳ. කාගේ මුද්ද හඳුනා, හා බ්රේස්ලට්, හා කාර්ය මණ්ඩලය මේ. "
38:26 නමුත් ඔහු, මෙම පූජා, පවසයි: "ඇය තව තවත් පමණක් මට වඩා. මම ඇයට මගේ පුතා ෂේලා ඉදිරිපත් කල නැත සඳහා. "කෙසේ වෙතත්, ඔහු තවදුරටත් ඇයට දැන.
38:27 ඉන්පසු, උපන් මොහොතේ, කුසෙහි සිටින නිවුන් දරුවන් එහි පෙනී. ඉතිං මොක ද, ළදරු ඉතා බාරදීමේ, එක් අතක් දිගු කර, කරන පවුල් සෞඛ්ය සේවිකාවන්ගේ තද රතු නූල් බැඳ, කියමින්,
38:28 "මෙම එක් පළමු යන්න ඇත."
38:29 එහෙත් සත්යය නම්, ඔහුගේ අත නැවත ඇඳීම, අනෙක් පිටතට පැමිණි. සහ ස්ත්රිය බවයි, "ඇයි කොටස ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත?"මේ හේතුව නිසා, ඇය ඔහුගේ පෙරෙශ් යන නම තැබීය.
38:30 මෙම පසු, ඔහුගේ සහෝදරයා පිටතට පැමිණි, කාගේ අතට තද රතු පාට නූල් විය. ඈ ඔහු නමින් සෙරා.

උත්පත්ති 39

39:1 මේ අතර, යෝසෙප් ඊජිප්තුවේ බවට නායකත්වය. සහ පොතිෆර්ගේ, පාරාවෝගේ නපුංසකයෙක්ව, හමුදාවේ නායක, ඊජිප්තු මිනිසා, ඉෂ්මායෙල්වරුන්ගෙන් අතින් ඔහු මිලදී, ඔහු ගෙන එන ලදී කවුරුන් විසින්.
39:2 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහු සමඟ සිටි, ඔහු ඔහු කළ සියල්ල දී සමෘද්ධිමත් කෙනෙක්. ඔහු තම ස්වාමියාගේ නිවසේ ජීවත්,
39:3 කරන සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහු සමඟ සිටි බව ඉතා හොඳින් දැන සිටි, සහ ඔහු විසින් සිදු කළ බව සියලු දේ තම අත අධ්යක්ෂණය බව.
39:4 හා ජෝසෙප් තම ස්වාමියාගේ ඉදිරියෙහි ප්රසාදය, ඔහු උන් වහන්සේට උපස්ථාන. සහ, ඔහු විසින් සියල්ල භාර තැන්පත් කර ගැනීමෙන්, ඔහු සහ ඔහුට භාර කර ඇති බව සියලු දේ භාර කරන ලද නිවසක් පාලනය.
39:5 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මිසර නිවසේ ආශීර්වාද, නිසා ජෝශප්, ඔහු ඔහුගේ සියලු ද්රව්යය ගුණ, ගොඩනැගිලි තුළ තරම්, යන ක්ෂේත්ර ලෙස.
39:6 ඔහු කා ආහාරය හැර වෙනත් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ වත්. දැන් ජෝසෆ් ස්වරූපයෙන් ලස්සන විය, හා පෙනුම ගැන stately.
39:7 ඉතිං මොක ද, දවස් කිහිපයකට පස්සේ, තම අනියම් යෝසෙප්ට නෙත් හෙළා, ඇය මෙසේ, "මාත් එක්ක නිදාගන්න."
39:8 හා දුෂ්ටයා පනත සියල්ල සහමතිය තොරව, ඔහු ඇයට: "'' මෙන්න, මගේ ස්වාමීනි, මේ සියල්ල භාර වී, ඔහු ඔහු තම නිවසේ ඇති දේ දන්නේ නැහැ.
39:9 වත් මගේ බලය නැති වන කිසිවක් නැති, හෝ ඔහු මට භාර කර නැති බව, ඔබ හැර, සඳහා ඔබ ඔහුගේ භාර්යාව. මම මගේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ ව මේ නපුරු ක්රියාව හා පාපය එසේ නම් කළ හැකි?"
39:10 මේ වගේ වචන, එක් එක් දිනය පුරා, කාන්තාව, ඒ තරුණයා ඒ pestering විය, ඔහු අනාචාරයේ ප්රතික්ෂේප කරන ලදී.
39:11 එය සිදු වූයේ, යම් දින, යෝසෙප් නිවසට ඇතුළු වූ, ඔහු යමක් කරන්නේ, ඕනෑම සාක්ෂිකරුවන් නැති.
39:12 ඇය, ඔහුගේ සළුවේ දාවල්ල පමණ වත් අල්ලාගෙන, පවසයි, "මා සමඟ නින්දට යන්න." එහෙත් ඔහු, ඇගේ අතේ සළුව වජිරට, පලා පිටතට ගොස්.
39:13 සහ ස්ත්රිය ඇගේ අත ඇඟලුම් දැක ඇය බාලයකු ප්රතිකාර ලබන විට,
39:14 ඇය ඇගේ නිවසේ මිනිසුන් කැඳවා, ඇය ඔවුන්ට කතා කොට,: "මොන, ඔහු අපට අතවර කිරීමට හෙබ්රෙව් මිනිසා කටයුතු කර තිබේ. ඔහු මට දෙසට ඇතුළු, මා සමඟ එක්වන සඳහා; මම එක හඬින්, වූ විට,
39:15 ඔහු මාගේ හඬ අසා, ඔහු මා මේ බව සළුව ඉතිරි, ඔහු පිටත පලා ගියහ. "
39:16 සාක්ෂියක් වශයෙන්, එබැවින්, ඇය කරීමට, ඇය සළුව රඳවා, ඇය ඇගේ සැමියා එය පෙන්නුම්, ඔහු නිවසට පැමිණි විට.
39:17 ඇය මෙසේ: "හෙබ්රෙව් ජාතික සේවකයා, ඔබ මට ගෙනා කා, මට අතවර කිරීමට මා ළඟට.
39:18 ඔහු මට මොර ඇසූ විට, ඔහු මා මේ බව සළුව ඉතිරි, ඔහු පිටත පලා ගියහ. "
39:19 ඔහුගේ ස්වාමියා, මේ දේවල් ගැන ඇසු, සහ ඔහුගේ සහකරු හෝ සහකාරිය වචන වලින් අධික විශ්වාසය සහිත, දැඩි ලෙස කෝපයට පත්ව සිටි.
39:20 ඔහු හිරගෙයි ජෝසප් භාර, රජුගේ සිරකරුවන් තබා සිටි, ඔහු එම ස්ථානයේ මේ සමඟ අමුණා ඇති විය.
39:21 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ ජෝසෙප් සමඟ, සහ, ඔහුට දයාව සහිත, ඔහු බන්ධනාගාර නායකයා ප්රසාදය ද ඔහුට ලබා දුන් සේක,
39:22 ඔහුගේ අතට අත්අඩංගුවට ලෙස සිටි සියලු සිරකරුවන් භාර. හා ඕනෑම දෙයක් සිදු විය, ඔහු යටතේ විය.
39:23 ඔහු කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ වත්, සියල්ල තමන්ට භාර ගැනීමෙන්. මන්ද, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහු සමඟ සිටි, ඔහු ඔහු කළ සියල්ල අධ්යක්ෂණය.

උත්පත්ති 40

40:1 මේ දේවල් මත යන අතරතුර, එය නපුංසකයන් දෙදෙනෙකු බව සිදු, ඊජිප්තුවේ රජු කුසලාන දරන්නා, හා ධාන්ය මිලර්, තම ස්වාමියා අමනාප.
40:2 පාරාවෝ, ඔවුන් සමඟ කෝප වීම, (දැන් එක් cupbearers භාරව සිටි, ධාන්ය අස්වනු නෙළීම අනෙක්)
40:3 ලබා දී ඇත්තේ ද යුද හමුදාවේ නායකයා බන්ධනාගාර වෙත යොමු කිරීමට, ජෝසප් ද සිරකරුවා වන.
40:4 එහෙත් සිරගෙයි පාලකයා ජෝසෙප්ට ඔවුන් පාවා දුන් සේක, කරන ද ඔවුන්ට උපස්ථාන. විසින් සම්මත කරන සමහර සුළු කාලයක්, ඔවුන් බන්ධනාගාරගත වූ අතර.
40:5 ඔවුන් දෙදෙනාම එක් රාත්රියේ ඒ සිහිනය සැබෑ දුටු, කාගේ අර්ථ එකිනෙකාට සම්බන්ධ කළ යුතු.
40:6 සහ ජෝසප් උදෑසන ඔවුන්ට ඇතුළු වූ විට, ඔවුන් දුක් දැක,
40:7 ඔහු ඔවුන්ට උපදෙස්, කියමින්, "ඔබේ අදහස් ප්රකාශ සාමාන්ය ප්රමාණයට වඩා වැඩි අද නිසල වේ?"
40:8 ඔවුන් ප්රතිචාර, "අපි සිහිනයක් දැක ඇති, අප එය අර්ථ නිරූපණය කිරීමට කිසිවෙක් නැත. "ජෝසෙප් ඔවුන්ට කතා කොට,, "අර්ථ දෙවියන් වහන්සේට හිමි නොවේ? ඔබ දුටු දේ මට නිවසක මෙහෙකාර සේවයේ. "
40:9 ප්රධාන කුසලාන දරන්නා පළමු ඔහුගේ සිහිනය පැහැදිලි. "මම මිදි වැල මට කලින් දුටු,
40:10 රිකිලි තුනක් මත, අංකුර බවට ටික ටික වර්ධනය වී ඇති, සහ, මල් පසු, එය මිදි බවට පරිණත.
40:11 හා පාරාවෝගේ කුසලාන මාගේ අතේ තිබුණු. එබැවින්, මම මිදි ගෙන, මම පැවති බව කුසලාන බවට තද, මම පාරාවෝ කුසලාන පිරිනමන ලදී. "
40:12 ජෝසප් ප්රතිචාර: "මෙම සිහිනය අර්ථ නිරූපණය වේ. මෙම රිකිලි තුනක් ඉදිරි දින තුනක්,
40:13 පාරාවෝ පසුව ඔබේ සේවා මතක, ඔහු ඔබගේ හිටපු තත්වය ඔබ නැවතත් යථා තත්වයට පත් කරනු ලබන. සහ ඔබ ඔබේ කාර්යාලයට අනුව ඔහු කුසලාන ලබා දෙනු ඇත, ඔබට පෙර කළ කිරීමට පුරුදුව සිටි ලෙස.
40:14 මා පමණක් මතක තබා, එය ඔබ සමඟ හොඳින් වනු ඇත විට, මට මේ දයාව කරන්න, මට මේ බන්ධනාගාර පිටතට ගෙන ඒමට පාරාවෝ යෝජනා කිරීමට.
40:15 මම හෙබ්රෙව් දේශයේ සිට සොරකම් කර ඇති නිසා, මෙහි, අහිංසක, මම වළ දමනු ලැබීය. "
40:16 ධාන්ය ප්රධාන මිලර්, ඔහු බුද්ධිමත්ව සිහිනය නැවත් මෙලොව ඇති බව දුටු, පවසයි: "මම ද සිහිනයක් දුටු: මම මගේ හිසට ඉහළින් ආහාර වේලක් බාස්කට් තුනක් බව,
40:17 හා එක් කූඩයක, වන වැඩිම, මම, ෙබ්කිං කලාව විසින් සිදු කරන සියළුම ආහාර වර්ග් සිදු, කුරුල්ලෝ එය අනුභව. "
40:18 ජෝසප් ප්රතිචාර: "මෙම සිහිනය අර්ථ නිරූපණය වේ. මෙම කූඩා තුනක් ඉදිරි දින තුනක්,
40:19 පසුව පාරාවෝ ඔබේ හිස ඉවතට රැගෙන යන්න ඇත, ද හරස් ඔබ අත්හිටුවීමට, කුරුල්ලෝ ඔබේ ශරීරය ඉරා ඇත. "
40:20 තුන් වන දින, ඉන්පසු පාරාවෝගේ උපන් දිනය විය. හා ඔහුගේ සේවකයන් සඳහා මහා භෝජන සංග්රහයක් පිළියෙළ කිරීම, ඔහු සිහි, භෝජන සංග්රහය අතරතුර, ප්රධාන කුසලාන දරන්නා හා ධාන්ය ප්රධාන මිලර්.
40:21 එවිට ඔහු තම ස්ථානයට එක් ප්රතිසංස්කරණය, ඔහු කුසලාන ඉදිරිපත් කිරීමට;
40:22 අනෙක් ඔහු එල්ලුම් එල්ලා, හා ඒ නිසා සිහින භාෂණ සත්යය ඔප්පු කරන ලදී.
40:23 ඔහු මේ තරම් සෞභාග්ය සමග පෙරට වුවත්, ප්රධාන කුසලාන දරන්නා සිහින ඔහුගේ භාෂා පරිවර්තක අමතක.

උත්පත්ති 41

41:1 අවුරුදු දෙකකට පසු, පාරාවෝ සිහිනයක් දුටු. ඔහු ගඟ ඉහත සිටගෙන කිරීමට තමා කල්පනා,
41:2 එළදෙන්නු හත්දෙනෙක් කන්දට වන සිට, අතිශය සුන්දර සහ ස්ටවුට්. ඔවුන් වගුරු ස්ථාන රැළ.
41:3 ඒ වගේම, තවත් හත් ගඟ මතු, කැත තරයේ emaciated. ඔවුන් ගඟ එකම බැංකුව මත රැළ, හරිත ස්ථාන.
41:4 ඔවුන් ශරීරයේ කාගේ පෙනුම හා සෞඛ්ය තත්වය නිසා පුදුම විය අය දැමීය. පාරාවෝ, අවදි වී තිබීමේ,
41:5 නැවත නිදා, ඔහු තවත් සිහිනයක් දැක,. ධාන්ය කරල් හතක් එක ගොයම් ගහක හටගත්, පූර්ණ හා හොඳින් පිහිටුවා.
41:6 ඒ වගේම, ධාන්ය වෙනත් කන්, එම සංඛ්යාව, නැඟිට, සිහින් සහ සාපයට සමග ඇතිකර,
41:7 පළමු සියලු සුන්දරත්වය ගිල. පාරාවෝ, ඔහු තම සෙසු පසු අවදි වන විට,
41:8 හා උදෑසන විට, බිය සමග බියට පත් කරමින්, මුළු මිසර භාෂණ හා ප්රඥාවන්තයන්ගේ යවමින් සියලුම. ඔවුන් කැඳවා විට, ඔහුගේ සිහිනය ඔහු ඔවුන්ට පැහැදිලි; නමුත් එය අර්ථ නිරූපනය කළ හැකි කෙනෙක් නැත විය.
41:9 එවිට පසුගිය දී ප්රධානියා, සිහිපත් කිරීම,, පවසයි, "මම මගේ පාපොච්චාරණය.
41:10 රජු, තම සේවකයන් සමඟ කෝපයට වීම, ලබා දී ඇත්තේ ද යුද හමුදාවේ නායකයා බන්ධනාගාර තල්ලු කරනු මට හා ධාන්ය ප්රධාන මිලර් නියෝග.
41:11 එතන, එක් රාත්රියක් තුළ, අප දෙදෙනාම අනාගතය presaging සිහිනයක් දුටු.
41:12 එම ස්ථානයේ, හෙබ්රෙව් විය, ලබා දී ඇත්තේ ද යුද හමුදාවේ එම හමුදාපති සේවකයෙකු, අපේ සිහින පැහැදිලි කා.
41:13 අප මේ කාරණය පිළිබඳ සිද්ධිය මගින් පසුව සනාථ ඇසූ ඕනෑම දෙයක්. මම මගේ කාර්යාලයට සුව විය සඳහා, ඔහු කුරුසයක් මත අත්හිටුවා ඇත. "
41:14 වහාම, රජුගේ බලය විසින්, ජෝසප් සිරගෙයින් පිටතට ගෙන ගියා, ඔවුන් උන් වහන්සේ මුඩු. සහ ඔහුගේ ඇඟලුම් වෙනස්, ඔවුන් උන් වහන්සේ ඔහුට ඉදිරිපත්.
41:15 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "මම සිහින දැක ඇති, සහ ඔවුන් විහිද හැකි කෙනෙක් නැත. මම ඔබට මේ අර්ථ කථනය ඉතා ඥානවන්ත දෙයක් බව ඔබ අසා ඇත. "
41:16 ජෝසප් ප්රතිචාර, "මාගෙන් වෙන්ව, දෙවියන් වහන්සේ පාරාවෝට සතුටුදායක ප්රතිචාර දක්වනු ඇත. "
41:17 එබැවින්, ඔහු දුටු දේ පාරාවෝ පැහැදිලි: "මම ගංගා ඉවුරේ සිටගෙන කිරීමට සිතා,
41:18 හා එළදෙනුන් ගඟ දක්වා නැග, අතිශය සුන්දර සහ මස් ද පූර්ණ. ඔවුන් වගුරු සතා සිවුපාවට පවා ක තෘණ දී මම සිහිනයක්.
41:19 එවිට, මෙම පසු අනුගමනය එහි, තවත් කිරි ගවයින් හත්, එවැනි විකෘතිතාවය සහ emaciation සමග මම මිසර දේශයේ දී කවදාවත් දැක ලෙස.
41:20 මෙම දැමීය හා පළමු පරිභෝජනය,
41:21 පූර්ණ ලෙස ඇඟවුමක් ලබා. නමුත් ඔවුන් emaciation හා squalor එකම රාජ්ය තුල රැඳී. පිබිදීමක්, නමුත් නැවත නින්දකට පාඩුවේ කරමින්,
41:22 මම සිහිනයක් දුටු. ධාන්ය කරල් හතක් එක ගොයම් ගහක පැළ, පූර්ණ හා ඉතා අලංකාර.
41:23 ඒ වගේම, තවත් හත්, සිහින් සහ සාපයට සමග ඇතිකර, දලුව ද නැඟිට.
41:24 ඔවුන් පළමු සුන්දරත්වය දැමීය. මම භාෂණ මෙම සිහිනය පැහැදිලි, එය දිග හැරෙනු හැකි කෙනෙක් නැත. "
41:25 ජෝසප් ප්රතිචාර: "රජුගේ සිහිනය එක්. දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන දේ, ඔහු පාරාවෝ වෙත අනාවරණය කර තිබේ.
41:26 සුන්දර, එළදෙන්නු හත්දෙනෙක්, හා ධාන්ය කරල් හත, සමෘද්ධිමත් වූ අවුරුදු හත තුළ. එබැවින් සිහින බලය එම විය අවබෝධ කර ගත හැකි ය.
41:27 ඒ වගේම, තුනී හා emaciated එළදෙනුන්, වන ඔවුන් පසු කන්දට, හා ධාන්ය තුනී කරල් හතක්, දැවෙන සුළං සමග ඇතිකර ගත්, සාගතය කරා අවුරුදු හත.
41:28 මෙම මෙම නියෝගය දී ඉටු කරනු ඇත.
41:29 '' මෙන්න, ඊජිප්තුවේ සමස්ත දේශය පුරා මහා සාරවත් වසර හතක් එහි පැමිණීමට නියමිතය.
41:30 මෙම පසු, තවත් වසර හතක් එහි අනුගමනය කරනු ඇත, සියලු පෙර බහුල මතකයෙන් ඈත් භාර කර ඇති එවැනි මහා වඳභාවය ක. සාගතය සඳහා සියලු ඉඩම් පරිභෝජනය කරනු ඇත,
41:31 මෙම ජනයා අනාථ භාවයට ශ්රේෂ්ඨත්වය පිරී ඇති ශ්රේෂ්ඨත්වය අහිමි කරනු ඇත.
41:32 දැන්, නුඹලාට දෙවැනි වරට දුටු දේ ලෙස, එය එකම දේ අදාළ සිහිනයක්. එහි තද පැහැදිළි වේ, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය සිදු කළ යුතු ය නිසා, එය ඉක්මනින් ම අවසන් කළ යුතු ය.
41:33 එබැවින් දැන්, රජු ප්රඥාවන්ත කඩිසර මිනිසා ලබා දෙන්න, හා මිසර දේශය පුරා ඔහු සිදු,
41:34 ඔහු සියලු ප්රදේශ පුරා වැඩිමහල්ලන් පත් විය හැකි නිසා. හා පලතුරු පස්වන කොටස දෙන්න, සාරවත් වසර හතක් පුරා
41:35 දැන් මේ වන විටත් සිදු කිරීමට පටන්ගෙන ඇත, ගබඩාවලට රැස්. සියලු ධාන්ය ඉවතට ගබඩා කළ යුතුයි, පාරාවෝ බලය යටතේ, එය නගර තබා ගත කරමු.
41:36 එය වසර හතක් අනාගතය දුර්භික්ෂය සඳහා සූදානම් විය යුතුයි, ඊජිප්තුවේ පීඩා කරනු ලබන, පසුව ඉඩම් අසරණකමේ විසින් පරිභෝජනය කළ නොහැකි වනු ඇත. "
41:37 උපදෙස් ෆිර්අවුන් සහ ඔහුගේ සියලු ඇමතිවරුන්ට සතුටු.
41:38 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,, "අපි තවත් එවැනි මිනිසෙකු සොයා ගැනීමට හැකි වනු කැමතිද, කරන දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ පිරී ඇත?"
41:39 එබැවින්, ඔහු ජෝසෙප්ට කතා කොට,: "දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පැවසූ සෑම ඔබට අනාවරණය කර තිබේ නිසා, මම කාටවත් ඥානවන්ත හා ඔබ වැනි තරම් සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත?
41:40 ඔබ මාගේ නිවසට අවසන් වනු ඇත, ඔබේ මුඛය අධිකාරිත්වය, මුළු සෙනඟ කීකරු පෙන්වයි. එක් ක්රමයක් පමණක්, රාජ්යයේ සිංහාසනය දී, මම ඔබ ඉදිරියෙහි යනවා. "
41:41 නැවතත්, පාරාවෝ ජෝසෙප්ට කතා කොට,, "'' මෙන්න, ඊජිප්තුවේ මුළු දේශය පුරා ඔබ පත් කර තිබෙනවා. "
41:42 ඔහු තම අතින් පුහුණුකරු, ඔහු තම අතට දුන්නේ ය. ඔහු සිහින් ව කටින ලද හණ ක සළුව ඔහුට වස්ත්ර, ඔහු, ඔහුගේ ගෙළ වටා රන් මාලයක් තබා.
41:43 එවිට ඔහු ඔහුගේ දෙවන ඉක්මන් අශ්ව රථය මත යෑමට සිදුවන, හෙරල්ඩ් සෑම ඔහු ඉදිරියේ තම දණහිස නැමීම ප්රකාශ සමග, ඔවුන් ඔහු ඊජිප්තුවේ සමස්ත දේශය පුරා ආණ්ඩුකාර බව දැන ගත යුතු බව.
41:44 ඒ වගේම, රජු ජෝසෙප්ට කතා කොට,: "මම පාරාවෝ වෙමි: ලකුණින් බැහැරව භාවිතය සඳහා ඔබේ අධිකාරිය සිට, කිසිවෙකු, මුළු මිසර දේශය තුළ අත හෝ පය හෝ ගමන් කරනු ඇත. "
41:45 ඔහු සිය නම වෙනස් ඔහු නමින්, ඊජිප්තු බසින්: 'ලෝකයේ ගැලවුම්කරුවා.' ඔහු බිරිඳ ලෙස ඔහු ලබා දුන්, පොතිපෙරාගේ, Potiphera දුව, කවරකුදැයි පූජකයා. ඒ නිසා, යෝසෙප් ඊජිප්තුවේ දේශයට ගොස්.
41:46 (පාරාවෝ රජු ඉදිරියෙහි පෙනී විට දැන් ඔහුට වයස අවුරුදු තිහකි.) ඊජිප්තු ප්රදේශ පුරා සංචාරය.
41:47 සහ අවුරුදු හතක සාඵල්යතා පැමිණ. හා ධාන්ය ක්ෂේත්ර මිටි දක්වා අඩු වූ විට, මෙම මිසර ගබඩාවලට රැස් වූ.
41:48 හා දැන් ධාන්ය සියලු සමෘද්ධිය සෑම නගරයේ ගබඩා කළ.
41:49 එය මුහුදු වැලි සමාන බව තිරිඟු එවැනි මහා රාශියක් ඇති විය, සහ එහි සතුරෝද සෑම පියවරක්ම ඉක්මවා.
41:50 ඉන්පසු, සාගතය පැමිණීමට පෙර, ජෝසප් පුතුන් දෙදෙනෙක් උපන් ඇත, කවුරුන් පොතිපෙරාගේ, Potiphera දුව, කවරකුදැයි පූජකයා, ඔහු වෙනුවෙන් කරන සැහැල්ලු.
41:51 ඔහු කුලුඳුල් පුතුට මනස්සේ යන නම, කියමින්, 'දෙවියන් වහන්සේ මාගේ සියලු සේවකයන් ඉවත් සහ මගේ පියාගේ නිවසේ අමතක කිරීමට හේතු වී තිබේ. "
41:52 ඒ වගේම, ඔහු දෙවන එප්රායිම් නම්, කියමින්, 'දෙවියන් වහන්සේ මාගේ දුප්පත්කම දේශයේ වැඩි කිරීමට හේතු වී තිබේ. "
41:53 ඉතිං මොක ද, ඊජිප්තුවේ සිදුවූ දරු ඵල අවුරුදු හත ගෙවී ගිය පසු,
41:54 ජනයා අනාථ භාවයට අවුරුදු හත, වන ජෝශප් අනාවැකි පල, පැමිණීමට පටන්. සාගතය මුළු ලොව පුරා පැවති, නමුත්, මුළු මිසර දේශය තුළ පාන් විය.
41:55 හා බඩගින්නෙන් වීම, ජනතාව පාරාවෝට මොරගැසූ හ, ප්රතිපාදන ඉල්ලා. ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "යෝසෙප් වෙත යන්න. හා ඕනෑම දෙයක් ඔහු ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත නැහැ. "
41:56 එවිට සාගතය සියලු ඉඩම් දිනපතා වැඩි. සහ ජෝසප් වික්කේ සියලු විවෘත කොට, මිසර වාසීන්ට අලෙවි. සාගතය ද ඔවුන් පීඩා කළ සඳහා.
41:57 හා සියලු ම පළාත් මිසර, ආහාර මිල දී ගැනීම හා ඔවුන්ගේ දිළිඳුකම විපත අඩු කිරීමේ.

උත්පත්ති 42

42:1 එවිට යාකොබ්, ආහාර ඊජිප්තුවේ අලෙවි කරන බවට විභාග, ඔහුගේ පුත්රයන්ට ප්රකාශ: "ඇයි ඔබ නොසැලකිලිමත් වේ?
42:2 මම තිරිඟු ඊජිප්තුවේ අලෙවි කරන බව ඔබ අසා ඇත. පහළ ගොස් අපට අවශ්ය මිලදී, ඒ අනුව අපි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විය හැකිය, සහ අසරණකම විසින් පරිභෝජනය කළ නොහැකි ".
42:3 ඉතිං මොක ද, ජෝසප් සහෝදරයන් දස ඊජිප්තුවේ ධාන්ය මිල දී ගැනීමට ගිය විට,
42:4 බෙන්ජමින්, ජාකොබ් විසින් ගෙදර රඳවා සිටි, ඔහුගේ සහෝදරයන් අමතමින්, "ඉදිරියේදී සමහර විට ඔහු ගමන පිළිබඳ හානියක් දුක් විය හැක."
42:5 හා ඒවා මිලදී ගැනීමට බලා යන අය සමග මිසර දේශයට ඇතුළු. සාගතය සඳහා කානාන් දේශයේ සිටි.
42:6 සහ ජෝසප් මිසර දේශයේ දී ආණ්ඩුකාරයා, හා ධාන්ය ජනතාවට උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අලෙවි කරන ලදී. ද සහෝදරයෝ ද උන් වහන්සේ රැස්විණි වූ විට
42:7 ඔහු ඔවුන් පිළිගෙන ඇති, ඔහු දැඩි ලෙස කතා, විදේශිකයන්ට නම්, ඔවුන්ගෙන් ප්රශ්න: "ඔයා කොහෙද ආවේ?"ඔවුන් ඊට ප්රතිචාර, "කානාන් දේශයේ සිට, අවශ්ය ප්රතිපාදන මිලදී ගැනීමට. "
42:8 එවිට ඔහු තම සහෝදරයන් දැන වුවත්, ඔහු ඔවුන් විසින් දන්නා නැහැ.
42:9 හා සිහින ගැන සිහි, ඔහු තවත් කාලය තුළ තමා දැක ඇති, ඔහු ඔවුන්ට මෙසේ: "ඔබ බාලදක්ෂයින් වේ. ඔබ කරන ලද ඉඩම් කොටස් දුර්වල වේ දැකීමට පැමිණ ඇත. "
42:10 ඔව්හු කතා: "එය එසේ නොවේ, මාගේ ස්වාමීන්. එහෙත්, ඔබේ සේවකයන් ආහාර මිලදී ගැනීම සඳහා පැමිණ ඇති.
42:11 අපි එක් මිනිසෙකු සියලු පුත්රයෝ. අපි සාමය පැමිණ ඇත, හෝ ඔබේ විෂය නපුර සකස් කරන්නේ. "
42:12 ඔහු ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්: "එය එසේ වන්නේ. ඔබ මේ දේශයේ අනාරක්ෂිත දුම්රිය කොටස් පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණ ඇත. "
42:13 නමුත් ඔවුන් පවසයි: "අප, ඔබේ සේවකයන්, සහෝදරයන් කූරන්, කානාන් දේශයේ එක් මිනිසෙකු පුත්රයන්. ලාබාලතම අපේ පියා සමඟ ය; අනෙක් ජීවත් නොවේ. "
42:14 ඔහු කිව්වා: "මම මේ කියන විදියටම වේ. ඔබ බාලදක්ෂයින් වේ.
42:15 මම දැන් පරීක්ෂා ඔබ දමා කරනු ඇත. පාරාවෝ සෞඛ්ය විසින්, ඔබ මෙහි අහක්ව යන්නේ නැත, ඔබගේ බාලම සහෝදරයා එන තුරු.
42:16 ඔබ එක් යවන්න ඔහු ගෙන. එහෙත්, ඔබ විලංගු වනු ඇත, ඔබ ප්රකාශ කර දේ සත්ය හෝ අසත්ය හෝ බව ඔප්පු කරන තෙක්. එසේ නොමැති, පාරාවෝ සෞඛ්ය විසින්, ඔබ බාලදක්ෂයින් වේ. "
42:17 එබැවින්, ඔහු දින තුනක් අත්අඩංගුවට ඔවුන් පාවා දුන් සේක.
42:18 ඉන්පසු, තුන් වන දා, ඔහු සිරගෙයින් පිටතට ගෙන ඒමට, ඔහු සඳහන් කරයි: "කරන්න මම කී පරිදි, එවිට ඔබ ජීවත් වන්නෙහි. 'මා දෙවියන් වහන්සේට ගරුබිය සඳහා.
42:19 ඔබ සාමකාමී නම්, ඔබේ සහෝදරයන් එක් සිර බැඳී ඉඩ. එවිට ඔබ යන්න සහ ඔබ ඔබේ නිවාස සඳහා මිලදී ගෙන ඇති බව ධාන්ය රැගෙන හැක.
42:20 මට ඔබේ බාල සහෝදරයා ගෙන, මම ඔබේ වචන පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වනු ඇත එසේ, ඔබ මිය නොහැකි විය හැක. "ඔහු කී ලෙස ඔවුන් කළ,
42:21 ඔවුන් එකිනෙකා සමඟ කතා: "අපි මේ දේවල් දුක් විඳීමට සුදුසු, අපේ සහෝදරයා විරුද්ධ ව පව් කළ බැවින්, තම ජීවිතය පිළිබඳ සන්තාපය දුටු, ඔහු අපට බැගෑපත් අපි ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ විට. ඒ හේතුව නිසා, මෙම පීඩාව අප කෙරෙහි උදා වී ඇත. "
42:22 හා රූබන්, ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක්, පවසයි: "මම ඔබට කියමි, නැද්ද, 'ඒ දරුවා විරුද්ධ ව පව් නොකරන්න,'ඔබ මට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ? බලන්න, ඔහුගේ ලේ මළේ ය. "
42:23 නමුත් ඔවුන් ජෝසප් වටහාගත් බව දැන සිටියේ නැත, ඔහු භාෂා පරිවර්තකයෙකු මාර්ගයෙන් ඔවුන්ට කතා කළ නිසා.
42:24 එවිට ඔහු පිටත් කෙටියෙන් ගැන හඬමින් මෙසේ හරවා. හා නැවත, ඔහු ඔවුන්ට කතා.
42:25 සිමියොන් ගනිමින්, සහ ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ ඔහු බන්ධන, ඔහු තිරිඟු සමග තම තමන්ගේ මලු පිරවීම සඳහා ඔහුගේ ඇමතිවරුන් නියෝග, හා තම තමන්ගේ මලු, එක් එක්කෙනාගේ මුදල වෙනුවට, ඒවා දෙන්න, අතිරෙකව, මාර්ගය සඳහා ප්රතිපාදන. ඔවුන් එසේ කෙළේ.
42:26 ඉන්පසු, ධාන්ය සහිත බූරුවන් පටවා ගැනීමෙන්, ඔවුන් පිටත්.
42:27 ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක්, හෝටලයේ දී බරක් ආහාරයට ඔහුගේ මෘගයා දෙන්න මල්ලක් විවෘත, මෙම ගෝනියක කටේ දී මුදල් දෙස,
42:28 ඔහු තම සහෝදරයන්ට මෙසේ කීවේය: "මගේ මුදල් මට පැමිණ තිබේ. බලන්න, එය ගෙවූ පැවැත්වේ. "ඔවුන් පුදුමයට පත් හා සිත්, ඔවුන් එකිනෙකාට මෙසේ, "දෙවියන් වහන්සේ අපට කර ඇති මේ මොකක්ද?"
42:29 ඔවුන් කානාන් දේශයේ තම පියා වන ජාකොබ් වෙත ගොස්, හා ඔවුන් මොහොත වූ සියල්ල ඔහුට පැහැදිලි, කියමින්:
42:30 "දේශයේ, සමිඳාණන් වහන්සේ අපට දැඩි ලෙස කතා, ඔහු අපට පළාතේ බාලදක්ෂයින් ලෙස සැලකේ.
42:31 අපි ඔහුට මෙසේ පිළිතුරු දුන්නේය: 'අපි සාමකාමී වේ, අපි ඕනෑම ද්රෝහිත්වය අදහස් නො.
42:32 අපි සහෝදරයෝ දොළොස් එක් පියාගේ පිළිසිඳ වේ. එක් ජීවත් නොවේ; ලාබාලතම කානාන් දේශයේ අපගේ පියා සමඟ ය. ''
42:33 ඔහු අප වෙත පැවසීය: 'මේ අනුව මම ඔබට සාමකාමී බව ඔප්පු වනු ඇත. මට ඔබේ සහෝදරයන් එක් නිදහස්, ඔබේ නිවාස සඳහා අවශ්ය ප්රතිපාදන ගත, පලා යන්න,
42:34 මට ඔබේ බාලම සහෝදරයා ගෙන, මම ඔබට බාලදක්ෂයින් නොවන බව ඔබ දන්නවා ඇති බව එසේ. හා මෙම, දම්වැල් පැවති සිටින, ඔබ නැවත ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. සහ ඉන් පසුව, ඔබ ඔබට අවශ්ය දේ මිලදී ගැනීමට අවසර තිබිය යුතු ය. ''
42:35 මෙය පවසා තිබෙන අතර, ඔවුන් තම ධාන්ය වැගුරුවා, තම මල්ල මුඛයෙන් බැඳ, තම මුදල් එක් එක් සොයා. සියලු එකට ත්රස්ත ව භීතියට පත්.
42:36 ඔවුන්ගේ පියා වන ජාකොබ් කී, "ඔබ මට දරුවන් නොමැතිව විය විනාශ වී ඇති. ජෝසප් ජීවත් නොවේ, සිමියොන් දම්වැල් පැවැත්වේ, සහ බෙන්ජමින් ඔබ ඉවතට ගෙන ඇත. මේ සියලු නපුරු මා පිට නැවත පහත වැටී තිබේ. "
42:37 හා රූබන් වහන්සේ ඔහුට පිළිතුරු දෙමින්, "මරණය මගේ පුතුන් දෙදෙනා දාන්න, මම නැවත ඔබ වෙත ඔහුට නායකත්වය නැති නම්. මගේ අතට ඔහු බේරාගන්න, මම ඔහුව ඔබට නැවතත් යථා තත්වයට පත් කරනු ලබන ".
42:38 එහෙත්, ඔහු පැවසීය: "මගේ පුතා ඔබ සමඟ යන්නේ නැහැ. ඔහුගේ සහෝදරයා මිය ගිය, ඔහු පමණක් ඉතිරි වේ. ඕනෑම ආපදා ඔබ ගමන් කරන මෙම ඉඩම ඔහුට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත නම්, ඔබ සොහොන් දුක මගේ අළු හිසකෙස් කඩා ගෙන ඇත. "

උත්පත්ති 43

43:1 මේ අතර, සාගතය සියලු ඉඩම් මත දැඩි ලෙස තද.
43:2 ඔවුන් මිසර දේශයෙන් පිටතට ගෙනා විධිවිධාන පරිභෝජනය කිරීමෙන්, යාකොබ් තම පුත්රයන්ට කතා කොට, ', "නැවත පැමිණීම සහ යළි අපට කෑම ටිකක්."
43:3 ජුදා පිළිතුරු: "ඒ මිනිසා තමා අපට ප්රකාශ, දිවුරුම නැතහොත් සාක්ෂියද යටතේ, කියමින්: 'ඔබ මගේ මූණ දකින්න නැහැ, ඔබ සමඟ ඔබේ බාල සහෝදරයා නොගෙනාවොත්. '
43:4 ඒ නිසා නම්, ඔබ අප සමඟ ඔහු එහි යැවීමට කැමති, අපි එකට ගමන් කරනු ඇත, අපි ඔබ වෙනුවෙන් අවශ්යතා මිලදී ගන්නා.
43:5 එහෙත්, ඔබ කැමති නොවේ නම්,, අපි යන්නේ නැහැ. මිනිසා සඳහා, අප බොහෝ විට සඳහන් කර ඇති පරිදි, අපට ප්රකාශ, කියමින්: 'ඔබ ඔබේ බාලම සහෝදරයා තොරව මාගේ මුහුණ දකින්න ලැබෙන්නේ නැත.' "
43:6 ඊශ්රායෙල් ඔවුන්ට කතා කොට,, "ඔබ මගේ දුක්ඛිත සඳහා අප විසින් සිදු කළ බව, බව ඔබ තවත් සහෝදරයා බව ඔහුට අනාවරණය වී ඇත. "
43:7 නමුත් ඔවුන් ඊට ප්රතිචාර: "සඳහා ඒ මිනිසා අපට ප්රශ්න, අපේ පවුලේ අය ගැන: අපේ පියා ජීවත් යන්න, අපි සහෝදරයෙක් නම්. අපි පිළිවෙළින් වහන්සේ ඔහුට පිළිතුරු දෙමින්, ඔහු ඉල්ලා සිටින දෙය අනුව. අප ඔහු කියන්න බැරි බව දැන හැකි, 'ඔබ සමඟ ඔබේ සහෝදරයා එන්න?'"
43:8 ඒ වගේම, ජුදා තම පියාට මෙසේ කීවාය: "ළමයා මා සමඟ යවන්න, අපි පිටත් ජීවත් විය හැකි පිණිස, අප හා දරුවන්ව මිය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
43:9 මම පිරිමි ළමයෙක් පිළිගැනීමට; මගේ අත ඔහුට අවශ්ය. මම ඔහුට නැවත නායකත්වය සහ ඔහු ඔබ නැවත නම්, මම සියලු කාලය සඳහා ඔබට විරුද්ධව පාපයක් වනු ඇත.
43:10 ප්රමාදයක් මැදිහත් නොවන්නේ නම්, මේ වන විට අප දෙවන වරටත් මෙතන ආපසු ඇත. "
43:11 එබැවින්, ඔවුන්ගේ පියා ඊශ්රායෙල් ඔවුන්ට කතා කොට,: "එය එසේ කිරීමට අවශ්ය වන්නේ නම්, පසුව ඔබ කරන දේ කරන්න. ගත, ඔබේ භාජනවල, දේශයේ හොඳම පලතුරු, හා මිනිසා තෑගි බැස ගෙන: ටිකක් දුම්මල, මී පැණි හා, හා storax විලවුන්, සුවඳ ලාටු තෙල්, ටර්පන්ටයින්, සහ ආමන්ඩ්.
43:12 තවද, ද්විත්ව මුදල් ඔබ සමඟ ගත, සහ ඔබ ඔබේ ගෝනි සොයා දේ නැවත ගෙන, සමහර විට එය දෝෂයක් සිදු කරන ලදී නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
43:13 පමණක් නොව, ඔබේ සහෝදරයා, හා මිනිසා යන්න.
43:14 එසේ නම් මාගේ සියලු බලැති දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ඔබ විසින් සතුටු වීමට හේතු විය හැක. ඔබේ සහෝදරයා යැවීමට, කවුරුන් ඔහු දරන, නැවත ඔබ සමග, මේ එක සමග, බෙන්ජමින්. නමුත් මට ලෙස, මගේ දරුවන් නොමැතිව, මම තානාපති කාර්යාල දැනුවත් කරන එක හා සමාන වනු ඇත. "
43:15 එබැවින්, පිරිමි දීමනා ගෙන, හා මුදල් දෙගුණ, සහ බෙන්ජමින්. ඔවුන් මිසරයට ගොස්, ඔවුන් ජෝසප් ඉදිරියේ පෙනී.
43:16 ඔහු ඒවා එකට හා බෙන්ජමින් දැක, ඔහු තම නිවසේ සේවකයා උපදෙස්, කියමින්: "ඒ මිනිස්සු ගේ ඇතුලට Lead, සහ ගොදුරු මරා, හා මංගල භෝජනයක් පිළියෙළ, ඔවුන් ඉර මුදුන් දී මා සමඟ කෑම කරනු ඇත නිසා. "
43:17 ඔහු, ඔහු කිරීමට නියෝග කර ඇත දේ කළා, ඔහු ඔවුන්ව නිවසට ගෙන.
43:18 සහ එහෙ, බියට පත් වීම, ඔව්හු එකිනෙකාට කතා: "මක්නිසාද යත් මුදල්, අප අපගේ ගෝනි ප්රථම වරට නැවත සිදු, අප රැගෙන ගොස් ඇත, ඔහු අපට විරුද්ධ ව බොරු චෝදනා මුදා හැරීමේ පිණිස, හා ප්රචණ්ඩත්වය විසින් අ ය බවට අප ද අපේ බූරුවන් දෙකම සිය අනසක යටතට. "
43:19 මේ හේතුව නිසා, ඔහුගේ දොර නිවසේ සේවකයා කරා,
43:20 ඔව්න් කිව්වා: "අපි ඔබ අයදිනවා, සමිඳාණන්, අපට අහන්න. ආහාර මිල දී ගැනීම පෙර අප එක් වරක් බැස.
43:21 එය ගොඩගසාගෙන, අප හෝටලය පැමිණි විට, අපේ ගෝනි විවෘත හා ගෝනි කටවල් ඇති මුදල් සොයා, වන විට අපි එම ප්රමාණය නැවත සිදු කර ඇත.
43:22 නමුත් අපි ද, වෙනත් රිදී ගෙනා, අපි අප වෙනුවෙන් අවශ්ය බව එම දේවල් මිලට ගන්න පිණිස. එය අපගේ බෑග් තුළ තබා සිටි අපේ හෘදය සාක්ෂිය මත නොවේ. "
43:23 එහෙත් ඔහු ඊට ප්රතිචාර: 'ඔබට ශාන්තිය වේ වා. බය වෙන්න එපා. ඔබේ දෙවි, ඔබේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ ඔබේ ගෝනි තුළ නිධන් ලබා දී ඇත. ඔබ මට දුන් මුදල් සඳහා ලෙස, මම පරීක්ෂණයක් ලෙස එය පැවති. "එවිට ඔහු ඔවුන්ට සිදු සිමියොන් නායකත්වය.
43:24 හා ගෙට ඔවුන් මූලිකත්වය දරමින්, ඔහු වතුර ගෙනා, ඔවුන් ඔවුන්ගේ පාද සෝදා, ඔහු බූරුවන් කිරීමට ආහාරද දුන්නේය.
43:25 නමුත් ඔවුන් ද දීමනා සූදානම්, ජෝසප් ඉර මුදුන් දී ඇතුළු වන තෙක්. ඔවුන් එහි රොටි අනුභව කරන බව අසා සඳහා.
43:26 ඒ නිසා ජෝසෙප් තම නිවසට ඇතුල්, ඔවුන් උන් වහන්සේ දීමනා ඉදිරිපත්, ඔවුන් අත පැවැත්වීමේ. ඔවුන් බිම අවදානම රැස්විණි.
43:27 නමුත් ඔහු, මෘදු නැවත ඔවුන්ට ආචාර, ඔවුන්ගෙන් ප්රශ්න, කියමින්: "ඔබේ පියා ද, ඔබ මට කතා කළ ඔහු ගැන පැරණි මිනිසා, යහපත් සෞඛ්ය? ඔහු තවමත් ජීවතුන් අතර සිටින?"
43:28 ඔවුන් පිළිතුරු: "ඔබේ සේවකයා, අපේ තාත්තා, ආරක්ෂිත; ඔහු තවමත් ජීවතුන් අතර. "ඉන්පසු හිස නමාගෙන, ඔවුන් ඔහුව රැස්විණි.
43:29 එවිට ජෝසෙප්, ඔහුගේ ඇස් ඔසවා බැලූ, බෙන්ජමින් සිටින බව දුටු, එම කුසේ ඔහුගේ සහෝදරයා, ඔහු සඳහන් කරයි, "මේ ඔබේ පුංචි සහෝදරයා ද, ඔබ මට කතා කළ ඔහු ගැන?"නැවතත්, ඔහු කිව්වා, "දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කරුණාවක් ලැබේවා, මගේ පුතා."
43:30 ඔහු පෙන්වා වහාම, ඔහුගේ සිත ඔහුගේ සහෝදරයා හරහා චලනය කර ඇති නිසා, කඳුළු බීවෝ. සහ ඔහුගේ කාමරයට යනවා, ඔහු හඬමින්.
43:31 ඔහු ඔහුගේ මුහුණ සෝදා විට, නැවත එළියට එන, ඔහු රචනා, ඔහු සඳහන් කරයි, "පාන් සිදු කරන්න."
43:32 හා එය සකස් කරන විට, , ෙවන් ෙවන් වශෙයන් යෝසෙප්ට, හා, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඔහුගේ සහෝදරයන් සඳහා, මිසර වැසියන් සඳහා එසේ ම, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, කරන එම අවස්ථාවේ දී කා, (මිසර වැසියන්ගෙන් හෙබ්රෙව් සමඟ කෑමට එය නීති විරෝධී වේ, ඔවුන් අපහාස කිරීමට මේ ආකාරයෙන්, තෑගිබෝග සලකා)
43:33 ඔවුන් උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වාඩි, ඔහුගේ කුලුඳුල්කම අනුව කුලුඳුල්, බාලයා ජීවිතයේ ඔහුගේ රාජ්ය අනුව. ඔවුන් අතිශය පුදුම,
43:34 ඔවුන් උන් වහන්සේගෙන් ලැබූ බව කොටස් ගෙන. හා විශාල කොටසක් බෙන්ජමින් ගියා, එතරම් එය කොටස් පහක් ඉක්මවා එසේ. ඔවුන් පානය ඔහු සමග බීමත් බවට පත් විය.

උත්පත්ති 44

44:1 එවිට ජෝසෙප් තම නිවසේ සේවකයා උපදෙස්, කියමින්: "ධාන්ය සමඟ තම තමන්ගේ මලු පුරවා, ඔවුන් පැවැත්වීමට හැකි තරම්. හා ගෝනියක මුදුනේ එක් එක් මුදල් තැනින්.
44:2 නමුත් මගේ රිදී පාත්රයට තැනින්, ඔහු තිරිඟු සඳහා දුන් මිල, බාල වූ ගෝනියක මුඛයෙන් දී. "ඒ නිසා එය සිදු කරන.
44:3 හා උදය උද්ගත වූ විට, ඔවුන් තම බූරුවන් සමඟ පිටුපා.
44:4 හා දැන් ඔවුන් එම නගරය පිටත්ව ඇති අතර කෙටි දුර පිටත්ව ගියේ. එවිට ජෝසෙප්, ඔහුගේ නිවසේ සේවකයා සඳහා යැවීම, පවසයි: "නැඟිටින්න, මිනිසුන් ඉදිරියට. ඔබ ඔවුන්ට පසුකර ගොස් ඇති විට, කියන්න: 'ඇයි ඔබ හොඳ නපුර ආපසු පැමිණ ඇත?
44:5 ඔබ සොරකම් ඇති කුසලාන, එය කුමන මාගේ ස්වාමීන් බීම බව ය, හා, එහි දී ඔහු ලකුණු අවබෝධ පුරුදු වේ. ඔබ ඉතා පව්කාර දෙයක් සිදු කර ඇත. ' "
44:6 ඔහු විසින් නියෝග කර ඇත ලෙස ඔහු කළ. සහ ඔවුන් පසුකර ගොස් පසු, ඔහු මෙම නියෝගය අනුව ඔවුන්ට කතා.
44:7 ඔවුන් ප්රතිචාර: "ඇයි අපේ ස්වාමීන් මේ ආකාරයෙන් කථා, ඔබේ සේවකයන් එවැනි නින්දිත ක්රියාවක් කර තිබූ ඇති නමුත්?
44:8 මුදල්, අපේ ගෝනි මුදුනේ සොයාගත්, අපි කානාන් දේශයේ සිට නැවත ඔබ වෙත ගෙන. ඒ නිසා එය අප සොරකම් කරන බව අනුගමනය කරන්නේ කුමක් ආකාරයකින්, ඔබේ ස්වාමියා නිවසේ සිට, රන් හෝ රිදී?
44:9 ඔබේ සේවකයන් රජයේ කවර ඔබ සොයන දේ ඇති බැව් සොයාගෙන ඇත, ඔහු මිය යා හැක, අපි මගේ ස්වාමියාගේ සේවකයන්ගේ විය යුතු ය. "
44:10 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "එය ඔබගේ නඩු තීන්දුව අනුව වෙමු. එය සොයා ගත වනු ඇත ඕනෑම කෙනෙක් සමඟ, ඔහු මගේ සේවකයා විය යුතුයි, නමුත් ඔබට කිසිදු හානියකින් තොරව වනු ඇත. "
44:11 ඉතිං මොක ද, ඔවුන් ද වහා බිමට තම තමන්ගේ මලු තබා, හා එක් එක් එක් විවෘත කරන ලදී.
44:12 ඔහු සොයා වූ විට, පැරණිතම පටන්, බාල කිරීමට සියලු ආකාරයෙන්, ඔහු බෙන්ජමින්ට ගෙවූ කුසලාන සොයා.
44:13 නමුත් ඔවුන්, ඔවුන්ගේ ඇඳුම් ඉරා නැවත බූරුවන් බර පටවා,, නගරයට ආපසු.
44:14 හා ජුදා, ඔහුගේ සහෝදරයන් අතර පළමු, ජෝසප් ඇතුළු (ඔහු තවමත් සිදු පිටත්ව ලැබී තිබුණේ නැත) එකට ඔවුන් සියලු බිම උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැඳ වැටී.
44:15 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඇයි ඔබ මේ ආකාරයට ක්රියා කිරීමට තෝරාගන්නේ? ඔබ බුද්ධිමත් සංඥා දැනුම මා වැනි කිසිවෙකුට නොමැති බව නූගත් විය හැකි?"
44:16 හා ජුදා ඔහුට කතා කොට,, "අපි මාගේ ස්වාමීන් කුමක්ද පිළිතුරු හැකි? අපි මෙසේ පැවසීමට හැකි දේ වනු ඇත, කා අතරත් ප්රකාශය හෝ? දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ සේවකයන් අයුතුකම සොයාගෙන තිබේ. බලන්න, අප සියලු දෙනා මාගේ ස්වාමීන් සේවකයන් බවට පත්ව ඇත, අපි දෙන්නම, හා කුසලානය සොයා කවුරුන් සමග ඔහු. "
44:17 ජෝසප් ප්රතිචාර: "ඈත මම එලෙස ක්රියා කළ යුතු බව මට එය කළ. කුසලාන සොරකම් කළ ඔහු, ඔහු මගේ සේවකයා විය යුතු ය. එහෙත්, ඔබ ඔබේ පියා නිදහස් යන්න විය හැක. "
44:18 එවිට ජුදා, සමීප කරා, විශ්වාසයකින් යුතුව පැවසුවේ: "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, මාගේ ස්වාමීන්, ඔබේ සේවකයා ඔබේ කන් වචනයක් කතා කරන්න, ඔබේ සේවකයා සමඟ කෝප වෙන්න එපා. ඔබ පාරාවෝ වෙත ඉදිරි සිටින නිසා,.
44:19 මාගේ ස්වාමීන්, ඔබ ඔබේ සේවකයන් ඉදිරියේ ප්රශ්න: 'ඔබ පියා හෝ සහෝදරයා එපා?'
44:20 අපි ඔබ පිළිතුරු, මාගේ ස්වාමීන්: 'අපේ පියා නැත, පැරණි මිනිසා, සහ කුඩා පිරිමි ළමයෙක්, ඔහුගේ මහලු වියෙහි දී උපත ලැබූ. එම කුසේ ඔහුගේ සහෝදරයා මිය ගොස් ඇත, ඔහු පමණක් ඔහුගේ මව සහ පියා වෙත ඉතිරි, කරන සැබවින්ම මුදු මොළොක් එයාට ආදරෙයි. ''
44:21 සහ ඔබ ඔබේ සේවකයන්ට මෙසේ පැවසීය, 'ඔහු මා වෙත ගෙනෙන්නැ''යි, මම ඔහුට මගේ ඇස් සකස් කරනු ඇත. ''
44:22 අපි මාගේ ස්වාමීන් යෝජනා: 'පිරිමි ළමයා ඔහුගේ පියා හැර ගැනීමට නොහැකි. ඔහු ඔහුව යවයි නම් සඳහා, ඔහු මිය යනු ඇත. '
44:23 සහ ඔබ ඔබේ සේවකයන්ට මෙසේ පැවසීය: 'ඔබේ බාල සහෝදරයා ඔබ සමඟ පැමිණි නම්, ඔබ තවත් මගේ මූණ දකින්න නැහැ. '
44:24 එබැවින්, අපේ පියා ඔබේ සේවකයා ගිය පසු, අපි මාගේ ස්වාමීන් කී සියලු කරුණු පැහැදිලි කළේය.
44:25 සහ අපේ පියා පවසයි: 'ටික තිරිඟු, නැවත පැමිණීම සහ අපට මිල දී ගන්න.'
44:26 අපි ඔහුට කතා කොට,: 'අපි යන්න බැහැ. අපගේ බාල සහෝදරයා අප සමග පැවත එන නම්,, අපි එකට පිටත් වනු ඇත. එසේ නොමැති, ඔහු නැති, අපි මිනිසා හමුවේ බලන්න එඩිතර නැහැ. ''
44:27 ඔහු ප්රතිචාරය දක්වා: 'ඔබ මගේ බිරිඳ මා විසින් දෙවරක් පිළිසිඳ බව දැන.
44:28 එක් පිටතට ගොස්, ඔබ සඳහන්, "ඒ මෘගයා ඔහුව මරා දැම්මා." එවිට සිට, ඔහු පෙනී නැත.
44:29 ඔබ ද මෙය ගැනීමට නම්, කිසිවක් මාර්ගය මත ඔහුට සිදු, ඔබ සොහොන් දුක මගේ අළු හිසකෙස් කඩා හේතු වනු ඇත. ''
44:30 එබැවින්, මම ඔබේ සේවකයා ගොස් ඇත නම්, අපේ තාත්තා, ඒ දරුවා සමඟ පැමිණ සිටියේ නැත, (ඔහුගේ ජීවිතය ඔහුට ජීවිතය මත රඳා පවතී නමුත්)
44:31 හා ඔහු අප සමග නොවන බව දකින්න නම්, ඔහු මිය යන, ඔබේ සේවකයන් සොහොන් දුක සමඟ ඔහුගේ අළු හිසකෙස් හේතු වනු ඇත.
44:32 මට ඔබේ ම සේවකයා විය යුතුයි, මම මගේ විශ්වාසය බවට පිළිගෙන සඳහා, මම පොරොන්දු, කියමින්: 'මම ආපසු ඔහුට නායකත්වය නම්, මම සියලු කාලය සඳහා මගේ පියා එරෙහිව පාපයක් වනු ඇත. ''
44:33 ඒ නිසා මම, ඔබේ සේවකයා, ළමයා වෙනුවට පවතිනු ඇත, මාගේ ස්වාමීන් සේවයේ, පසුව, පිරිමි දරුවා ඔහුගේ සහෝදරයන් සමඟ යන්න ඉඩ.
44:34 මම ළමයා නැතුව මගේ පියා වෙත ආපසු නොහැකි සඳහා, මම මගේ පියා පීඩා කරන්නේ ය යන විපත්තිය සාක්ෂියක් ලෙස පෙනී නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,. "

උත්පත්ති 45

45:1 ජෝසප් තවදුරටත් තමා මැඩ පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වූ, ඉදිරියෙහි සිටගෙන බොහෝ. එබැවින්, ඔහු සියලු පිටත යා යුතු බව උපදෙස්, ඔවුන් එකිනෙකාට පිළිගත් ලෙස ආගන්තුකයෙකු ඔවුන් අතර විය යුතු බව.
45:2 ඔහු හඬා සමග ඔහුගේ හඬ ඔසවා, වන මිසර වැසියන් අසා, පාරාවෝගේ මුළු නිවසම සමග.
45:3 ඔහු තම සහෝදරයන්ට මෙසේ කීවේය: "මම යෝසෙප්. මගේ පියා තවමත් ජීවතුන් අතර?"උන් වහන්සේගේ සහෝදරයන් ප්රතිචාර නොහැකි විය, ඉතා මහත් බියක් ගැන බියට පත් කරමින්.
45:4 ඔහු මෘදු ඔවුන්ට කතා කොට,, "මා කෙරෙහි ප්රවේශය." එවිට ඔවුන් විසින් සමීප ළඟට පැමිණ, ඔහු කිව්වා: "මම යෝසෙප්, ඔබේ සහෝදරයා, ඔබ මිසරයට විකුණනු ලැබූ.
45:5 බය වෙන්න එපා, එය ඔබ මා මේ ප්රදේශ ලෙස විකුණන බව දුෂ්කරතා විය ඔබ බවක් ඉඩ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගැලවීම මිසරයට ඔබට පෙර මා එවා.
45:6 එය සාගතය මත වූහ වී වසර දෙකක්, හා අවුරුදු පහකට වඩා සිටිය, වත් දැවැන්ත සත්යග්රහයක් පැවැත්වීමට ඇති විය හැකි වන, හෝ නෙළා ගැනීම.
45:7 හා දෙවියන් වහන්සේ මට ඉදිරියට යවන, ඔබ පොළොවෙහි ආරක්ෂා කළ හැකි බව ඒ නිසා, ඔබ ජීවත් වීම සඳහා ආහාර කිරීමට හැකි වනු ඇත එසේ.
45:8 මම මෙතන යවන ලදී, ඔබගේ උපදෙස් නොවේ, එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව. ඔහු මට පාරාවෝ පියෙක් වගේ වෙන්න හේතු වී තිබේ, සහ ඔහුගේ මුළු නිවසේ ස්වාමියා විය, මුළු මිසර දේශය පුරා මෙන්ම ආණ්ඩුකාර.
45:9 කඩිමුඩියේ, මාගේ පියා වෙත ගොස්, ඔහුට කියන්න: 'ඔබේ පුත්රයා වන ජෝසෙප් මෙම විධාන: දෙවියන් වහන්සේ මට ඊජිප්තුවේ සමස්ත ඉඩම් ස්වාමීනි විය හේතු වී තිබේ. මට පහලට එන්න, ප්රමාද කරන්නේ නැහැ,
45:10 ඔබ ගෝෂෙන් දේශයේ ජීවත් වනු ඇත. මට ලබන ඔබ වනු ඇත, ඔබ සහ ඔබේ පුත්රයෝ ද ඔබේ පුත්රයන් පුත්රයන්, ඔබේ බැටළුවන් ද ගව පට්ටි, ඔබ සතුව සියලු.
45:11 එහි මම ඔබට තණ ඇත, (තවමත් ඉතිරි සාගත අවුරුදු පහක් සඳහා) ඔබ සහ ඔබේ ගෙදර විනාශ දෙකම නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඔබට තිබෙන, ඒ සමග.
45:12 '' මෙන්න, ඔබේ ඇස් සහ මගේ සහෝදරයා බෙන්ජමින් ඇස් එය ඔබ කතා මගේ කට බව දකින්න පුළුවන්.
45:13 ඔබ මගේ සියලු මහිමය ගැන මගේ පියා වෙත වාර්තා කරනු ඇත, හා පිළිබඳව ඔබට ඊජිප්තුවේ දැක ඇති බව සියලු. කඩිමුඩියේ, ඔහු මා වෙත රැගෙන එන්න. "
45:14 පසුව ඔහුගේ සහෝදරයා බෙන්ජමින් ගෙල මත වැටෙන, ඔහු හඬමින් මෙසේ වැළඳ. එසේ ම, බෙන්ජමින් ඔහුගේ බෙල්ලේ එම අවස්ථාවේ දී හඬා.
45:15 සහ ජෝසප් ඔහුගේ සියලු සහෝදරයන් සිප, ඔහු එක් එක් වැඩි ඇඬුවා. මෙම පසු, ඔවුන් උන් වහන්සේ කතා කිරීමට ධෛර්යය ලැබූ ලදී.
45:16 එය ඇසී විය, සහ ප්රවෘත්ති රජුගේ අධිකරණයට පුරා වචනය මගින් ව්යාප්ත. ජෝසෙප්ගේ සහෝදරයෝ පැමිණි, පාරාවෝ ඔහුගේ මුළු පවුල සමඟ සතුටු කර ලදී.
45:17 ඔහු තම සහෝදරයන් අණ කළ යුතු බව ජෝසප් පවසා, කියමින්: " 'බර ඔබගේ තිරිසනුන්, කානාන් දේශයට යන්න,
45:18 ඔබේ පියා එහි සිට රැගෙන නෑයන්, හා මා වෙත එන්න. මම ඔබට මුළු මිසර හොඳ දේවල් ලබා දෙන, ඔබ දේශයේ මිදුළු අනුභව කරන පිණිස. ' "
45:19 "ඔබ පවා ඔවුන් මිසර දේශයෙන් වැගන් ගැනීම උගන්වන්න, ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා. හා කියන්න: 'ඔබේ පියා ගන්න, සහ ඉක්මනින් එන්න, හැකි පමණ ඉක්මනින්.
45:20 ඔබ ඔබගේ නිවසේ සිට ඕනෑම දෙයක් අතහරින්න අවශ්ය නොවේ, මුළු මිසර ධනය සඳහා ඔබට අයිති වනු ඇත. ' "
45:21 හා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ ඔවුන් අණ කරන ලදී ලෙසම. හා යෝසෙප් ඔවුන්ට වැගන් දුන්, පාරාවෝ අණ අනුව, හා ගමන සඳහා ප්රතිපාදන.
45:22 ඒ වගේම, ඔහු රැගෙන ආ යුතු වන්නේ එක් එක් සඳහා සිවුරු දෙකක් නියෝග. එහෙත් සැබෑ, බෙන්ජමින් ඔහු හොඳම සිවුරු පහක් සමග රිදී කාසි තුන් සියයකට කෑලි දුන්නා.
45:23 ඔහු තම පියා වෙත මෙන් මුදල් ප්රමාණය සහ ඇඳුම් යවා, ද දස පිරිමි බූරුවන් එකතු, මුළු මිසර ධනය ප්රවාහනය සමග, ලෙස බොහෝ කාන්තා බූරුවන්, ගමන සඳහා තිරිඟු හා පාන් රැගෙන.
45:24 මේ අනුව ඔහු තම සහෝදරයන්ට පිටත් කර යැවූ, ඔවුන් ාම ලධා හා ඔහු පැවසීය, "මාර්ගය මත කෝප කරන්න එපා."
45:25 ඔවුන් මිසර දේශයෙන් පිටතට කන්දට, ඔවුන් කානාන් දේශයේ පැමිණ, ඔවුන්ගේ පියා වන ජාකොබ් වෙත.
45:26 ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත වාර්තා, කියමින්: "ඔබේ පුත් යෝසෙප් ජීවතුන් අතර, ඔහු, මුළු මිසර දේශය පුරා පාලකයා. ජාකොබ් ඒ අසා, ඔහු කෝප කරවන ලදී, ගැඹුරු නින්දෙන් නම්, තවමත් ඔහු ඔවුන් කී දෙය ද විශ්වාස නො.
45:27 ඊට පටහැනිව, ඔවුන් සඳහා සමස්ත කාරණය පැහැදිලි. ඔහු වැගන් දුටු, ඔහු යවා ඇති බව සියලු, ඔහුගේ බලය පුනර්ජීවනය,
45:28 ඔහු සඳහන් කරයි: "එය මට ප්රමාණවත්, මගේ පුතා ජෝසප් තවමත් ජීවතුන් අතර නම්,. මම මැරෙන්න කලින් මම ඔහුට යන්න හා දකිනු ඇත. "

උත්පත්ති 46

46:1 හා ඊශ්රායෙල්, ඔහු සන්තක සියල්ල ද සමඟ සැකසීම, පතිඥා දීම පිළිබඳ හොඳයි පැමිණ. සහ ඔහුගේ පියා වන ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ එහි ගොදුරු කැප,
46:2 ඔහු අසා, දර්ශනයක් ද විසින්, ඔහු ඉල්ලා, ඔහුට කියා: "යාකොබ්, ජාකොබ්. "එවිට ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,, "'' මෙන්න, මෙන්න මම."
46:3 දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "මම ඔබේ පියා වඩාත් ශක්තිමත් දෙවියන් වහන්සේ වෙමි. බය වෙන්න එපා. මිසරයට බැස, එහි මම ඔබ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි.
46:4 මම ඒ ස්ථානයට ඔබ සමඟ බැස ඇත, මම ඔබට නැවත එහි සිට හේතු වනු ඇත, නැවත. තවද, ජෝසප් ඔබේ ඇස් මත තම අත් වනු ඇත.
46:5 එවිට යාකොබ් තමා පතිඥා දීම පිළිබඳ හොඳයි නැඟිට. සහ ඔහුගේ පුත්රයෝ ද ඔහු ගෙන, ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් හා භාර්යාවන් සමග, පාරාවෝ පැරණි මිනිසා කිරීමට යවා ඇති බව වැගන් දී,
46:6 ඔහු කානාන් දේශයේ සන්තක සියල්ලටත් සමග. ඔහු ඔහුගේ සියලු දරුවන් සමග ඊජිප්තුවේ පැමිණ:
46:7 ඔහුගේ පුත්රයන් හා මුනුපුරන්, ඔහුගේ දියණියන් ද ඔහුගේ සියලු දරුවෝ එකට.
46:8 දැන් මේ ඉශ්රායෙල් පුත්රයන්ගේ නම්, කරන ඊජිප්තුවේ ඇතුළු, තම දරුවන් සමඟ ඔහු. කුලුඳුල් රූබන් ය.
46:9 රූබන් පුත්රයන්: හනොක් සහ පල්ලු, හෙශ්රොන් සහ කර්මී හා.
46:10 සිමියොන් පුත්රයන්: Jemuel හා Jamin හා Ohad, Jachin හා Zohar හා, හා Shaul, කානාන් ජාතික ස්ත්රියක් පුත්රයා.
46:11 ලෙවීගේ පුත්රයන්: ගේර්ෂොන් හා කොහාත්, හා මෙරාරීගේ.
46:12 ජුදා පුත්රයන්: ඒර් සහ ඕනාන්, හා ෂේලා, පෙරෙශ් හා සෙරා හා. දැන් ඒර් සහ ඕනාන් කානාන් දේශයේ දී මිය. හා පුතුන් පෙරෙශ් දාව උපන්: හෙශ්රොන් සහ Hamul.
46:13 ඉස්සාකර් පුත්රයන්: තෝලා සහ Puvah, හා රැකියා සහ ෂිම්රොන්.
46:14 සාබුලොන් පුතුන්: Sered හා බෙසමත් හා Jahleel.
46:15 මෙම ලෙයාගේ පුත්රයන්, කවුරුන් ඉපදෙන්න, ඔහුගේ දියණිය වූ දීනා සමග, සිරියාවේ මෙසපොතේමියාවේ. ඇගේ පුත්රයන් හා දූවරුන් සියලු ආත්මයන් තිස් තුනක්.
46:16 ගාද් පුත්රයෝ: Ziphion හා Haggi, මම සහ esbo, ERI හා Arodi හා, හා Areli.
46:17 ආෂෙර් පුත්රයන්: නම් ඉම්නාහ් හා ජේෂුවාගේ, Jessui සහ බෙරියා හා, ද තම සහෝදරිය වූ සාරා. බෙරියාගේ පුත්රයන්: Heber හා Malchiel.
46:18 මෙම ශිල්පාව පුත්රයෝය, ලාබන් තම දියණිය ලෙයා දුන් කා. මෙම ඇය යාකොබ්ට දාව බිහි: දහසය ආත්ම.
46:19 රාකෙල් පුත්රයන්, ජාකොබ් බිරිඳ: ජෝසප් සහ බෙන්ජමින්.
46:20 හා පුතුන් ඊජිප්තුවේ ජෝසෙප්ට දාව, කවුරුන් පොතිපෙරාගේ, Potiphera දුව, කවරකුදැයි පූජකයා, ඔහු වෙනුවෙන් කරන සැහැල්ලු: මනස්සේ සහ එප්රායිම්.
46:21 බෙන්ජමින් ගෝත්රයට: බෙලා සහ Becher, Ashbel හා ගේරාගේ හා, නාමන් හා Ehi හා, Rosh හා Moppim හා, Huppim හා ඉවත්ව යාම සහ.
46:22 මෙම රාකෙල් පුත්රයන්, ඇය යාකොබ්ට දාව බිහි කළ: මේ සියලු ආත්ම දහ හතරකට වේ.
46:23 දාන් පුත්රයන්: Hushim.
46:24 නප්තලී පුතුන්: Jahzeel හා Guni, Jezer හා Shillem හා.
46:25 මෙම බිල්හා පුත්රයෝය, ලාබන් තම දියණිය වන රාකෙල්ට දුන් කා, මෙම ඇය යාකොබ්ට දාව බිහි: මේ සියලු ආත්ම හතක්.
46:26 ජාකොබ් සමඟ මිසරයට ගිය සහ ඔහුගේ බිරියත් මාත් පිටත්ව ගොස් සිටින සියලු ආත්මයන්, ඔහුගේ පුත්රයන්ගේ භාර්යාවන් හැර,, හැට හය දෙනෙකු.
46:27 ජෝසප් දැන් පුත්රයන්, මිසර දේශයේ දී ඔහුට දාව උපන්, ආත්ම දෙකක්. ජාකොබ්ගේ වංශය සියලු ආත්මයන්, කරන මිසරයට ගොස්, හැත්තෑ විය.
46:28 එවිට ඔහු යූදා ඉදිරියට තමා යවන, ජෝසෙප්ට, ඔහු වාර්තා කිරීම සඳහා, ඒ නිසා ඔහු ගෝෂෙන් ඔහු හමු වන.
46:29 ඔහු එහි පැමිණි විට, යෝසෙප් තම අශ්ව රථය හැසිරවිය, ඔහු එම ස්ථානයේ ම ඔහුගේ පියා හමුවීමට ගියේ ය. ඔහු දුටු, ඔහු තම ගෙල මත වැටී, සහ, පිණස මධ්යයේ, ඔහු හඬමින්.
46:30 හා පියා ජෝසෙප්ට කතා කොට,, "දැන් මම සතුටු මිය යනු ඇත, මම ඔබේ මුහුණ දුටු නිසා, මම ජීවතුන් අතර පිටුපස ඔබ යනවා ".
46:31 එවිට ඔහු තම සහෝදරයන් හා ඔහුගේ පියාගේ සියලු ගෙයි කතා: "මම යන්න සහ ෆිර්අවුන් වෙත වාර්තා කරනු ඇත, මම ඔහුට කියන්න පුළුවන්: 'මගේ සහෝදරයා, මගේ පියාගේ නිවසේ, කානාන් දේශයේ සිටි, මා වෙත එන්න ඇති.
46:32 සහ බැටළුවන් පාලකයන්ද සමහරුන් මෙම ගෞරවනීය මිනිස්සු, ඔවුන් රැළ පෝෂණය කර්තව්යය ඇති. ඔවුන්ගේ ගවයන්, හා ගව පට්ටි, ඔවුන් පැවැත්වීමට හැකි වූ බව සියලු, ඔවුන් සමග ගෙන ඇත. ''
46:33 එවිට ඔහු ඔබට කතා කරනු ඇත කියන්න ඇත විට, 'ඔයාගේ වැඩේ කුමක් ද?'
46:34 ඔබ ප්රතිචාර, 'ඔබේ සේවකයන් ගෞරවය පාලකයන්ද සමහරුන් වේ, අපගේ කුඩා කාලයේ සිට පවා වර්තමාන කාලය, දෙකම අප ද අපේ පියවරුන්. 'දැන් ඔබ මේ කියන්නේ ඔබ ගෝෂෙන් දේශයෙහි වාසය කිරීමට හැකි වනු ඇත එසේ කරනු ඇත, බැටළුවන් සියලු පාලකවරු, මිසර පිළිකුල් නිසා. "

උත්පත්ති 47

47:1 ඒ නිසා ජෝසප් ඇතුළු පාරාවෝ වෙත වාර්තා, කියමින්: මගේ පියා සහ සහෝදරයන් ", , බැටළු හා ගව පට්ටි, හා ඔවුන් සතු සෑම දෙයක්ම, කානාන් දේශයේ සිට පැමිණි. එවිට, ඔවුන් ගෝෂෙන් දේශයේ එකට සිටින්න. "
47:2 ඒ වගේම, ඔහු රජු ඉදිරියෙහි මිනිසුන් පස් නැගී, ඔහුගේ සහෝදරයන් පසුගිය.
47:3 ඔහු ඔවුන්ගෙන් ප්රශ්න, "ඔබ කටයුතු සඳහා කුමක් කල යුතුද?"ඔවුන් ඊට ප්රතිචාර: "ඔබේ සේවකයන් බැටළුවන් පාලකයන්ද සමහරුන් වේ, අප ද අපේ පියවරුන් දෙකම.
47:4 අපි ඔබේ දේශයේ වසන පැමිණි, ඔබේ සේවකයන් වන සතුන්ට කිසිදු තණ නොමැති නිසා, සාගතය, කානාන් දේශයේ ඉතා බරපතළ වීම. අපි ඔබ අප ඇණවුම් හැකි බව ඔබ පෙත්සමක්, ඔබේ සේවකයන්, ගෝෂෙන් දේශයේ විය. "
47:5 ඒ නිසා රජු ජෝසෙප්ට කතා කොට,: "ඔබේ පියා හා සහෝදරයන් ඔබ වෙත පැමිණ ඇත.
47:6 ඊජිප්තු දේශයෙන් ඔබ ඉදිරියෙහි ය. ඔවුන් හොඳම තැන ජීවත් වීමට ඇති, ඔවුන්ට ගෝෂෙන් දේශය භාර. ඔබ එහි දන්නේ නම් සහ ඔවුන් අතර කඩිසර මිනිසුන් විය, මගේ ගව කට foremen ලෙස මෙම පත්. "
47:7 මෙම පසු, ජෝසප් රජු තම පියා ගෙන එන, ඔහු තම ප්රසාදය ද ඔහුට පෙනී. ඔහු ආශීර්වාද,
47:8 ඔහු උන් වහන්සේගෙන් ප්රශ්න: "ඔබේ ජීවිතයේ අවුරුදු ගණන කොපමණ වේ?"
47:9 ඔහු එයට ප්රතිචාර, "මගේ වසන දවස් එකසිය තිස් අවුරුදු, කිහිපයක් හා වටිනාකමක් නැති, ඔවුන් පවා මාගේ පියවරුන්ගේ ජනයාට මෙසේ වන දින ළඟා වන්නේ නැත. "
47:10 එවිට රජ ආශීර්වාද, ඔහු පිටතට ගොස්.
47:11 සැබැවින්, ජෝසෙප් තම පියා සහ සහෝදරයන් ඊජිප්තුවේ උරුම දුන්, දේශයේ හොඳම තැන දී, රාමෙසෙස් දී, පාරාවෝ උපදෙස් දී ලෙස.
47:12 ඔහු ඔවුන් පෝෂණය, ඔහුගේ පියාගේ සියලු ගෙයි සමග, එක් එක් ආහාර කොටස් ලබා.
47:13 සඳහා මුළු ලොව පාන් නොමැති විය, හා සාගතය දරුණු ලෙස පීඩා කළා, මුළු මිසර දේශයෙහි ද කානාන්හි ද බොහෝ,
47:14 ඔස්සේ ඔහු ඔවුන් මිලදී ගත් ධාන්ය සඳහා සියලු මුදල් රැස්, ඔහු රජුගේ භාණ්ඩාගාරයට එය රැගෙන.
47:15 හා මිලදී ගන්නන් මුදල් නැති වූ විට, මුළු මිසර ජෝසප් පැමිණි, කියමින්: "අපි පාන් දෙන්න. ඔබගේ ඇස් හමුයෙහි අපි ඇයි මිය, මුදල් නොමැති?"
47:16 ඔහු ඔවුන් ප්රතිචාර: "ඔබේ ගව එන්න, මම ද ඔවුන් සඳහා විනිමය ඔබට ආහාර ලබා දෙනු ඇත, ඔබ මුදල් නැති නම්. "
47:17 හා ඔවුන් ගෙන ආ විට, ඔහු ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අශ්වයන් සඳහා ආහාර ලබා දුන්, සහ බැටළුවන්, සහ ගවයන්, ද කොටළුවන් ද. තවද, ඔහු ඔවුන්ගේ ගවයන් සඳහා විනිමය එම වසරේ ඔවුන් තුවාල.
47:18 ඒ වගේම, ඔවුන් දෙවැනි වසර පැමිණි, ඔවුන් උන් වහන්සේ කතා කොට,: "අපි අපේ ස්වාමීන් සිට සඟවා නැත අපේ සල්ලි ගිහින් බව; එසේ ම අපේ ගව හොයාගන්න. ඔබට, අපි කිසිවක් නොව, අපගේ ශරීර, අපේ ඉඩම් ඇති බව නොදන්නා බව වත්.
47:19 එබැවින්, ඇයි ඔයා අපිට මැරෙනවා යුතු? අපි හා අපේ ඉඩම් දෙකම ඔබට අයිති වනු ඇත. රාජකීය අ ය බවට අපට මිලදී, නමුත් බීජ ලබා, දේශය වගාකරුවන්ගේ ඔබ්බෙන් වන මිය විසින් පාළුකරයට අඩු කළ නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,. "
47:20 එබැවින්, ජෝසප්, මුළු මිසර දේශය මිලදී, නිසා සාගත විශාලත්වය ඔහු සතු දේපළ විකිණීම එක් එක්. ඔහු පාරාවෝ එය යටත්,
47:21 එහි ජනතාවගේ සියලු සමග, ඊජිප්තුවේ නවතම දේශසීමා සිට, පවා එහි furthest සීමාව,
47:22 පූජකයන්ගේ ඉඩම් හැර, රජු විසින් ඔවුන්ට ලබාදී තිබූ. මෙම ද ආහාර කොටසක් රාජ්ය ගබඩා එළියට සැපයූවා කිරීමට, සහ, මේ හේතුව සඳහා, ඔවුන් තම ධන සම්පත් විකිණීම සඳහා බල නැත.
47:23 එබැවින්, ජෝසප් ජනතාවට මෙසේ කීවේය: "ඒ නිසා, ඔබ අවබෝධ ලෙස, ෆිර්අවුන් ඔබ සහ ඔබේ ඉඩම් දෙකම භුක්ති; බීජ රැගෙන යන ක්ෂේත්ර වපුරන,
47:24 ඔබ ධාන්ය ඇති කිරීමට හැකි වනු පිණිස. ඔබ රජු වෙත ලබා දෙනු ඇත පහෙන් එකක් කොටසක්; ඉතිරි හතර මම ඔබට අවසර, බීජ සහ ඔබේ දරුවන් හා පවුල් ගැන ආහාර වශයෙන්.
47:25 ඔවුන් ප්රතිචාර: "අපගේ සෞඛ්ය ඔබේ අතේ; පමණක් අපේ ස්වාමීන් කාරුණිකව අප මත දෙස බලමු, අපි ප්රීතියෙන් රජුට සේවය කරනු ඇත. "
47:26 ඒ කාලය සිට, පවා අද දවස දක්වා, ඊජිප්තුවේ සමස්ත දේශයේ, පස්වන කොටස රජවරුන්ට වඩා හැරී, ලබන අතර, එය නීතිය 'මෙන් බවට පත් වී තිබේ, පූජකයන්ගේ ඉඩම් හැර, මේ තත්ත්වය නිදහස් වූ.
47:27 ඉතිං මොක ද, ඊශ්රායෙල් ඊජිප්තුවේ ජීවත්, බව ය, ගෝෂෙන් දේශයේ, ඔහු එය සතුව. ඔහු වැඩි අතිශය ගුණ විය.
47:28 ඔහු අවුරුදු දාහතක් එය ජීවත්. සම්මත බව ඔහුගේ මුළු ජීවිත කාලය තුළ එකසිය හතළිස් හතක් අවුරුදු.
47:29 එවිට ඔහු තම මිය යන දවස පැමිණෙමින් සිටි බව වටහා විට, ඔහු තම පුත් යෝසෙප්ට කැඳවා, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "ඔබ ඉදිරියෙහි මට කරුණාව ලැබී තිබේ නම්, මගේ බිරියත් මාත් යටතේ ඔබගේ අත. ඔබ මට කරුණාව සහ දයාව සත්යය පෙන්වන, ඊජිප්තුවේ මට භූමදාන කිරීමට නොවේ.
47:30 නමුත් මම මගේ පියවරුන් නිදා ය, ඔබ මේ දේශයෙන් මා රැගෙන යන්න ඇත මගේ පියවරුන්ගේ සොහොන් මට භූමදාන. "ජෝසෙප් ඔහුට පිළිතුරු දෙමින්, "මම ඔබ නියෝග දේ ඇත."
47:31 එවිට ඔහු කතා, "එවිට එය මට දිවුරනවා." ඔහු දිවුරුම් කළ ලෙස, ඊශ්රායෙල් දෙවියන් හට භක්තිවන්ත, ඔහුගේ විවේක ස්ථානය ප්රධානියා වෙත හැරෙමින්.

උත්පත්ති 48

48:1 මේ දේවල් සිදු වූ පසු, එය ජෝශප් වාර්තා විය ඔහුගේ පියා අසනීපයෙන් සිටින බව. සහ ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා මනස්සේ සහ එප්රායිම් ගනිමින්, ඔහු සෘජුවම උන් වහන්සේ වෙතට ගොස්.
48:2 එය පැරණි මිනිසා වෙත දැනුම්, "'' මෙන්න, ඔබේ පුත්රයා වන ජෝසෙප් ඔබ වෙත එන්නේ. "එවිට ශක්තිමත් කරමින්, ඔහු ඇඳේ වාඩි.
48:3 ඔහු ඔහුට ඇතුළු වූ විට, ඔහු කිව්වා: "සියලු බලැති දෙවි ලූස් දී මට පෙනී, වන කානාන් දේශයේ, ඔහු මට ආශීර්වාද.
48:4 එවිට ඔහු කතා: 'මම ඔබට වැඩි සහ වැඩි වනු ඇත, මම ජනතාව අතර ඔබ බලවත් වනු ඇත. මම ඔබට මේ දේශය ලබා දෙයි, ඔබ පසුව ඔබේ දරුවන් සැම, සදාකාල උරුමයක් ලෙස. ''
48:5 එබැවින්, ඔබේ පුත්රයන් දෙදෙනා වන, මම ඔබට එන්න කලින් ඊජිප්තු දේශයේ ඉපදුණ, මගේ වේවි. එප්රායිම් සහ මනස්සේ පමණක් රූබන් සහ සිමියොන් මෙන් මා විසින් සලකනු ලැබේ.
48:6 නමුත් ඉතිරි, ඔබ ඔවුන් යෙදුනත් කරන්නේ කාටද, ඔබට අයිති වනු ඇත, ඔවුන් තමන් සතු අතර ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් නමින් හඳුන්වනු ඇත.
48:7 මට අනුව නම්, මම මෙසපොතේමියාවේ සිට පැමිණි විට, ඉතා දුර ගමනක් රාකෙල් කානාන් දේශයේ මිය, එය වසන්ත විය. මම Ephrath ඇතුළු Ephrath මාර්ගය ලබන ඇය තැන්පත්, තවත් නමක් විසින් කරන බෙත්ලෙහෙම් නම් වේ. "
48:8 ඉන්පසු, ඔහුගේ පුත්රයන් දුටු, ඔහු කතා කොට,: "මේ කවුද?"
48:9 ඔහු එයට ප්රතිචාර, "ඔවුන් මගේ පුත්රයන්, දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ දී මට තෑගි දුන් කා. "" මා වෙතට ගෙනෙන්න," ඔහු කිව්වා, "ඒ නිසා මම ඔවුන්ට ආශීර්වාද කළ හැක."
48:10 ඊශ්රායෙල් ඇස් ඔහුගේ ශ්රේෂ්ඨ වයස හේතුව සුරාවෙන් ලදී සඳහා, ඔහු පැහැදිලිව දැකගත නොහැකි වූ. ඔවුන් ඔහුට විරුද්ධ ව නැඟිට තබා විට, ඔහු ඔවුන් සිප වැළඳ.
48:11 එවිට ඔහු තම පුත් කී: "මම ඔබ දැක වංචා කර ගෙන නොමැති. තව, දෙවියන් වහන්සේ මට ඔබේ දරුවන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. "
48:12 හා ඔහුගේ පියා උකුල ඔවුන් ගෙන ඇති විට, ඔහු බිමට අවදානම රැස්විණි.
48:13 ඔහු සිය දකුණු එප්රායිම් තබා, බව ය, ඉශ්රායෙල් වම් අත දෙසට. එහෙත් සැබවින්ම මනස්සේ වම් විය, එනම්, තම පියාගේ දකුණු අත දෙසට. එවිට ඔහු, ඔවුන්ට දෙකම තබා.
48:14 සහ ඔහු, ඔහුගේ දකුණු අත දීර්ඝ, එප්රායිම් හිස තබා, බාල සහෝදරයා, නමුත් වම් අත මනස්සේගේ හිස මත විය, වැඩිමහල් සිටි, එම නිසා ඔහුගේ අත් එගොඩ බව.
48:15 එවිට යාකොබ් යෝසෙප්ගේ පුත්රයන්ගෙන් ආශීර්වාද, ඔහු සඳහන් කරයි: "දෙවි, කාගේ පෙනීම මගේ පියවරුන් ආබ්රහම් සහ ඊසාක් ඇවිද දී, වර්තමානය දක්වා ම යොවුන් වියේ සිට මට රැළ දෙවියන්,
48:16 දේව දූතයා, සියලු නපුරු සිට මට බේරාගනී: මෙම පිරිමි ළමුන් ආශීර්වාද. මගේ නම ඔවුන් කෙරෙහි උපයෝගී කර දෙන්න, ද මාගේ පියවරුන්ගේ නම්, ආබ්රහම් සහ ඊසාක්. ඔවුන් පොළොව පුරා රාශියක් බවට ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත. "
48:17 එහෙත් ජෝශප්, ඔහුගේ පියා එප්රායිම් හිස ඔහුගේ දකුණු අත තබා ඇති බව දුටු, අග්රාමාත්ය ස්ටීපන් එය රැගෙන. ඔහුගේ පියාගේ අතින් අල්ලාගෙන, ඔහු එප්රායිම්ගේ හිස සිට එය ඉවත් ද මනස්සේගේ හිස මතට එය මාරු කිරීමට උත්සාහ.
48:18 ඔහු තම පියාට මෙසේ කීවාය: "මේ පාරෙන් එන්න යුතු නැහැ, පියා. මේ එක සඳහා කුලුඳුල් වේ. ඔහුගේ හිසට ඔබගේ දකුණු අත තබන්න. "
48:19 එහෙත් ප්රතික්ෂේප, ඔහු කිව්වා: "මම දන්නවා, මගේ පුතා, මම දන්නවා. හා මෙම, ඇත්ත වශයෙන්ම, ජනතාව අතර වනු ඇති අතර, ගුණ කළ යුතු වනු ඇත. නමුත් ඔහුගේ බාල සහෝදරයා ඔහුට වඩා වැඩි වනු ඇත. සහ ඔහුගේ දරුවන් ජාතීන් අතර වැඩි වනු ඇත. "
48:20 ඔහු එම අවස්ථාවේ දී ඔවුන්ට ආශීර්වාද, කියමින්: 'ඔබ තුළ, ඊශ්රායෙල් ආශීර්වාද ලැබේ, හා එය මෙසේ සඳහන්: 'දෙවියන් වහන්සේ ඔබ එප්රායිම් වැනි ප්රතිකාර වා, සහ මනස්සේ කැමතියි. '' ඔහු මනස්සේ පෙර එප්රායිම් ස්ථාපිත.
48:21 එවිට ඔහු තම පුත් ජෝසෙප්ට කතා කොට,: "බලන්න, මම මැරෙමින් ඉන්නේ, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමඟ වේ, ඔහු ඔබගේ පියවරුන්ගේ දේශයට ඔබ ආපසු හේතු වනු ඇත.
48:22 මම ඔබ ඔබේ සහෝදරයන් බව ඔබ්බට එක් කොටසක් ලබා, වන මම මාගේ කඩුව සහ මගේ දුන්නෙන් අමෝරිවරුන්ගේ අතින් ගත්තා. "

උත්පත්ති 49

49:1 එවිට යාකොබ් තම පුත්රයන්ට නම්, ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "එකට එක් රැස් කරන්න, බව ඒ නිසා මම පසුගිය දින ඔබ වෙත ලබා දේ නිවේදනය විය හැක.
49:2 එකට එක් රැස් සවන් දෙන්න, ජාකොබ්ගේ සාමාන්ය පුතුන්. ඉශ්රායෙල් සවන් දෙන්න, ඔයාගෙ තාත්තා.
49:3 රූබන්, මගේ කුලුඳුල්, ඔබ මගේ ශක්තිය, මගේ දුක පටන්ගැන්ම ය: ත්යාග පළමු, බලය වැඩි.
49:4 ඔබ ජලය මෙන් පිදීමට සූදානම් වේ, ඔබ වැඩි නොවන පිණිස. ඔබ ඔබේ පියාගේ යහන මතට නැග සඳහා, ඔබ ඔහුගේ විවේක ස්ථානය අපවිත්ර.
49:5 සහෝදරයන් වූ සිමියොන් සහ ලෙවී: යුද්ධය දියත් අයුතුකම භාජන.
49:6 මගේ ආත්මය ඔවුන්ගේ උපදෙස් විසින් යමු, හෝ මාගේ ගෞරවය ඔවුන්ගේ රැස්වීමකට තුළ විය. ඔවුන්ගේ උදහස ඔවුන් මිනිසෙකු ඝාතනය සඳහා, සහ ඔවුන්ගේ ස්වයං-ඇත ඔවුන් බිත්ති වල කපා.
49:7 ඔවුන්ගේ උදහස වේවා ශාප, එය මුරණ්ඩු වූ නිසා, සහ ඔවුන්ගේ කෝපය, එය කටුක වූ නිසා. මම ජාකොබ් ඔවුන් අතර භේද ඇති කිරීමට කටයුතු කරනවා, මම ඉශ්රායෙල් ඔවුන් විසුරුවා ඇත.
49:8 ජුදා, ඔබේ සහෝදරයන් ඔබට ප්රශංසා කරන්නෙමි. ඔබේ අත ඔබේ සතුරන් ගෙල වනු ඇත; ඔබේ පියාගේ පුත්රයන් ඔබ ගෞරව කරනු ඇත.
49:9 ජුදා සිංහයෙකුගේ තරුණ වේ. ඔබ ගොදුරු දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත, මගේ පුතා. විවේක අතර, ඔබ සිංහයෙකු මෙන් සිටිති. අතර, යන්තම් lioness වැනි, තැනැන් වහන්සේ තදින් පොළඹවන්නෙමි ඇත?
49:10 ජුදා සිට රාජ යෂ්ටිය සහ ඔහුගේ කලව සිට නායකයා ඉවතට ගත යුතු නැහැ, ඔහු පැමිණි යවනු ලැබේ කරන තෙක්, ඔහු විජාතීන් අපේක්ෂාවන් වනු ඇත.
49:11 මිදි ඔහුගේ තරුණ කොටළු ගැටගැසීමේ, සහ ඔහුගේ කොටළුවා, මාගේ පුත්, මිදි වැල කිරීමට, ඔහු වයින් ඔහුගේ වස්ත්රය සෝදා ඇත, හා මිදි ලෙයින් තමාගේ සළුව.
49:12 ඔහුගේ ඇස් වයින් වඩා ලස්සනයි, සහ ඔහුගේ දත් කිරි වඩා සුදු.
49:13 සාබුලොන් මුහුදු වෙරළේ දී ජීවත් නැව් මුරපොලක් විසින් කරනු ඇත, ඈත සීදොන් ලෙස ළඟා.
49:14 ඉස්සාකර් ශක්තිමත් බූරුවා වනු ඇත, දේශසීමා අතර හාන්සි.
49:15 ඔහු ඉතිරි හොඳ වනු ඇත බව දුටු, හා ඉඩම් විශිෂ්ට බව. ඒ නිසා ඔහු කිරීමට ඔහුගේ උරහිස නැමී, ඔහු කප්පම් යටතේ සේවකයෙකු බවට පත් විය.
49:16 දාන් පමණක් ඊශ්රායෙල් වෙනත් ඕනෑම ගෝත්රය වගේ සෙනඟ විනිශ්චය කරන්නේය.
49:17 දාන් මාර්ගය ගැන සර්පයෙක් වෙමු, මාර්ගය තුළ Viper, අශ්වයන්ගේ කුර සපා, ඔහුගේ යතුරුපැදිය පදවන්නා පසුගාමී වැටී පිණිස.
49:18 මම ඔබේ ගැලවීම වෙනුවෙන් බලා සිටිනවා,, සමිඳුනි.
49:19 ගාද්, බැඳගෙන කරමින්, ඔහු ඉදිරියේ සටන් කරනු ඇත. එවිට ඔහු පසුගාමී බැඳගෙන ඇත.
49:20 ආෂෙර්: ඔහුගේ පාන් මේදය වනු ඇත, ඔහු රජවරුන්ට අසීමිත ලබා දෙනු ඇත.
49:21 නප්තලී එවූ මුවෙකු වේ, චතුර අලංකාර වචන ඉදිරිපත්.
49:22 ජෝසප් වර්ධනය වන පුතා, දකින්න වර්ධනය වන සහ පුත්රයා stately; දූවරුන් බිත්තිය මත සහ පසුපසට ධාවනය.
49:23 නමුත් දැවෙන පැවති අය, ඔහු කෝප, ඔවුන් ඔහු සමඟ වාද, ඔවුන් ඔහුට ඊර්ෂ්යා කළහ.
49:24 තම දුන්න ශක්තිය ඇදුමින්, සහ ඔහුගේ ආයුධ හා අත් පටි ජාකොබ්ගේ බලවත් එකක් අතට විසින් නිදහස් කරනු ලැබ ඇත ඇත. එහි සිට ඔහු පිටතට පාලකවරයෙකු ලෙස ගොස්, ඉශ්රායෙල් ගල්.
49:25 ඔබේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ සරණය වේ, උත්තරීතර අල්ලාහ් ඉහත ස්වර්ගයේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ආශීර්වාද, යටින් පිහිටා ඇති අගාධයේ ආශිර්වාදය, පියයුරු ආශිර්වාදයෙන් හා කුසේ.
49:26 ඔබගේ පියාගේ ආශිර්වාදය තමාගේ පියවරුන් ආශිර්වාදය විසින් ශක්තිමත්, සදාකාලික කඳු ආශාව පැමිණීමට යන තුරු. ඔවුහු යෝසෙප් ප්රධානියා විය හැකිය, හා Nazarite වන සමුලුව, ඔහුගේ සහෝදරයන් අතර.
49:27 බෙන්ජමින් කෑදර වෘකයා වේ, උදෑසන ඔහු ගොදුරු කා දමනු ඇත, සවස ඔහු කොල්ලය බෙදා වෙන් කරනු ඇත. "
49:28 මේ සියලු ඉශ්රායෙල් ගෝත්ර දොළොස වේ. මේ දේවල් ඔවුන්ගේ පියා ඔවුන්ට කතා කොට, ඔහු තම නිසි ආශිර්වාදය ඇතිව එක් එක් ආශීර්වාද.
49:29 ඔහු ඔවුන්ට උපදෙස්, කියමින්: "මම මැරෙන මොහොත මා. ද්විත්ව ලෙන් මගේ පියවරුන් මට ගෙඩියේ භාග දෙක, වන, හිත්තීය ජාතික Ephron ක්ෂේත්රයේ වේ,
49:30 Mamre ප්රතිවිරුද්ධ, කානාන් දේශයේ, වන ආබ්රහම් මිලදී, තම ක්ෂේත්ර සමග, Ephron සිට හිත්තීය ජාතික, තැන්පත් කිරීම සඳහා, උරුමය ලෙස.
49:31 එහි දී ඔවුන් ඔහු තැන්පත්, ඔහුගේ බිරිඳ වන සාරා සමඟ. "එවිට ඊසාක් තම බිරිඳ වන රෙබෙකාට තැන්පත් කරනු ලැබී ය. එහි ලෙයාට, කල් තබා ගන්නා බොරු.
49:32 ඔහු තම පුතුන් උපදෙස් විසින් මෙම නියෝග සම්පූර්ණ කිරීමෙන්, ඔහු ඇඳ මතට ඔහුගේ පාද යොමු, ඔහු අභාවප්රාප්ත විය. ඔහු තම සෙනඟට එකතු කරන ලදී.

උත්පත්ති 50

50:1 ජෝශප්, මෙම සාක්ෂාත්, තම පියාගේ මුහුණ මත වැටී, ඔහු හඬමින් සිප.
50:2 ඔහු aromatics සමග ඔහුගේ පියා එම්බාම් කිරීමට තම සේවකයා වෛද්යවරුන් උපදෙස්.
50:3 ඔවුහු ඔහුගේ නියෝග ඉටු වූ අතර, දින සතළිසක් සම්මත. මේ සඳහා මළ සිරුරු එම්බාම් ක්රමය නිසා. හා ඊජිප්තුවේ හැත්තෑ දින හඬා වැලපුණේ.
50:4 , ශෝකය සඳහා කාලය ඉටු වූ විට, ජෝසප් පාරාවෝගේ පවුලේ කතා: "ඔබ ඉදිරියෙහි මට කරුණාව ලැබී තිබේ නම්, පාරාවෝ කන් කතා.
50:5 මගේ පියා මට දිවුරූ, කියමින්: 'බලන්න, මම මැරෙමින් ඉන්නේ. ඔබ ඒ නිසා මම කානාන් දේශයේ මා සඳහා හාරා මගේ සොහොන් ගෙය මා භූමදාන යුතු ය. '', මම ගොස් මාගේ පියා භූමදාන ය, ඉන්පසු ආපසු යන්න. "
50:6 පාරාවෝ ඔහුට කතා කොට,, "ගොස් ඔබේ පියා භූමදාන, ඔහු ඔබ දිවුරූ ලෙසම. "
50:7 ඒ නිසා ඔහු ගොස් ලෙස, පාරාවෝගේ නිවසේ සියලු ප්රජා මූලිකයෝ ද උන් වහන්සේ සමඟ ගියහ, මිසර දේශයේ දී සෑම කුලදෙටු සමග,
50:8 සහ ඔහුගේ සහෝදරයන් සමඟ ජෝසෙප්ගේ, ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් මෙන්ම බැටළු සහ ද ගව පට්ටි හැර, ඔවුන් ගෝෂෙන් දේශයේ ඉතිරි.
50:9 ඒ වගේම, ඔහු තම සමාගම රථ ද අසරුවන් තිබුණු. හා එය සංයමයකින් තොරව විශාල පිරිසක් බවට පත් විය.
50:10 ඔවුන් Atad වන කමත ස්ථානයට පැමිණ, ජොර්දානෙන් එගොඩ පිහිටි. එහි දී ඔවුන් විශාල සහ තද පරුෂ විලාප අවමගුල් චාරිත්ර සැමරීමට පූර්ණ දින හතක් වැය.
50:11 කානාන් දේශයේ වැසියන් මෙම දුටු, ඔව්න් කිව්වා, "මෙම මිසර සඳහා මහත් ශෝකයෙන්." ඉන්පසු මේ හේතුව නිසා, එම ස්ථානයට යන නම විය, "ඊජිප්තුවේ අදෝනාව."
50:12 ඉතිං මොක ද, ජාකොබ්ගේ පුත්රයන් ඔහු ඔවුන්ට උපදෙස් ලෙසම.
50:13 කානාන් දේශයට ඔහු රැගෙන, ඔවුන් ද්විත්ව ගුහාවේ ඔහුව තැන්පත්, වන ආබ්රහම් තම ක්ෂේත්ර සමග මිලදී ගත්, Ephron සිට හිත්තීය ජාතික, තැන්පත් කිරීම සඳහා, උරුමය ලෙස, Mamre ප්රතිවිරුද්ධ.
50:14 හා ජෝසෙප් තම සහෝදරයන් සමඟ ඊජිප්තුවට පැමිණ තම සමාගම සියලු, තම පියා භූමදාන කොට.
50:15 දැන් ඔහු මිය ගොස් ඇති බව, ඔහුගේ සහෝදරයන් බිය වූහ, ඔවුන් එකිනෙකාට මෙසේ: "සමහර විට දැන් ඔහු සිදු වූ තුවාල මතක තබා ගැනීමට සහ අපි ඔහුට කළ සියලු අපරාධ සඳහා අප සරිලන ඵලවිපාක."
50:16 ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත පණිවුඩයක් යවා, කියමින්: "ඔහු මිය යන්න කලින් ඔබේ පියා අපට උපදෙස්,
50:17 අපි උන් වහන්සේ ඔබ මෙම වචන කිව යුතු බව: 'මම ඔබේ සහෝදරයන් වන දුෂ්ටකම් අමතක කිරීමට ඔබ අයදිනවා, මොවුන් ඔබට විරුද්ධ ව ප්රගුණ බව. '' ඒ වගේම පාප පුළිඟු, අපි මේ අයුතුකම ඔබේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෝ නිදහස් කිරීමට ඔබ කන්නලව්. "මේ ඇසූ, ජෝශප් ගැන හඬමින් මෙසේ.
50:18 ද සහෝදරයෝ ද උන් වහන්සේ වෙත ගොස්. බිම වැටී reverencing, ඔව්න් කිව්වා, "අපි ඔබේ සේවකයන්."
50:19 ඔහු ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්: "බය වෙන්න එපා. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත විරුද්ධ හැකි?
50:20 ඔබ මට විරුද්ධ ව දුෂ්ට සකස්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ යහපත් බවට පත්, ඔහු මට උසස් පිණිස, ඔබ දැනට අවබෝධ මෙන්, හා ඒ නිසා ඔහු බොහෝ ජනයන් ගැලවීම ගැන පමුණුවන පිණිස.
50:21 බය වෙන්න එපා. මම ඔබ හා ඔබේ කුඩා දරුවන්ට තණ වනු ඇත. "එවිට ඔහු ඔවුන්ට අස්වැසූ, ඔහු මෘදු හා leniently කතා.
50:22 ඔහු තම පියාගේ සියලු ගෙයි ඊජිප්තුවේ ජීවත්; ඔහු එක් අවුරුදු එකසිය දහයක් සඳහා දිවි ගලවා. ඔහු තුන්වන පරම්පරාව එප්රායිම් පුත්රයන් දුටු. ඒ වගේම, මාකීර්ගේ පුත්රයෝ, මනස්සේගේ පුත්, ජෝශප් දණ මතට උපන්.
50:23 මේ දේවල් සිදුවී පසු, ඔහු තම සහෝදරයන්ට මෙසේ කීවේය: "දෙවි මගේ මරණයෙන් පසු ඔබ සංචාරය කරනු ඇත, ඔහු ඔබ ආබ්රහම්ට දිවුරා පොරොන්දු වූ දේශයට මේ දේශයෙන් නඟින්නෙමි වනු ඇත, ඊසාක්, ද ජාකොබ් ද. "
50:24 ඔහු ඔවුන් දිවුරූ ඇති අතර මෙසේ වදාරා, "දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සංචාරය කරනු ඇත; මෙම ස්ථානයේ සිට ඔබ සමග මගේ ඇටකටු ගෙන,"
50:25 ඔහු මිය ගියා, ඔහුගේ ජීවිතයේ එක් අවුරුදු එකසිය දහයක් අවසන් කළ. හා aromatics සමග අනුකූලව කල්තබා ගැනීමේ රසායන යෙදූ ලැබ, ඔහු ඊජිප්තුවේ මිනී පෙට්ටියක තැන්පත් කරන ලදී.