ලෙවී කථාව

ලෙවී කථාව 1

1:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට සාක්ෂි මණ්ඩපය සිට ඔහුට කතා, කියමින්:
1:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: ගවයන් සිට පූජාව සමිඳාණන් වහන්සේට ඔප්පු කරන, ඔබ අතර මිනිසා, බව ය, ගවයන් හෝ බැටළුවන් ගොදුරු පූජාවක්:
1:3 ඔහුගේ පූජාව සමූලඝාතනය වනු ඇත නම්, මෙන්ම ගව පට්ටියෙන් සිට, ඔහු සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දී සුදෝ පිරිමි ඔප්පු කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත තමා සතුටු කිරීමට.
1:4 ඔහු පූජාව හිස මත තම අත තැබිය යුතු ය, හා එය පිළිගත හැකි හා ඵලදායී විය යුතු ය, එහි ආශිර්වාදිත පූපය තුළ.
1:5 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි වස්සා ගිනි තබා ඇත. එවිට පූජකයෝ,, ආරොන්ගේ පුත්රයන්, එහි ලේ ඔප්පු කළ යුතු ය, පූජාසනය වටා එය වත්, සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ වහන්සේගේ එය.
1:6 සහ මරණකරු සම දැමුවාය පසු, ඔවුන් කෑලි සන්ධි දක්වා කැපිය යුතු ය,
1:7 හා පූජාසනය යටතේ ගිනි කාසියේ වාසිය ය, ලී තොගයක් කලින් සූදානම් කොට.
1:8 ඔවුහු එහි පිණිස දක්වා කපා ඇති කොටස් තැබිය යුතු ය: එනම්, හිස, සියලු අක්මාව දක්වා adjoin දේවල්,
1:9 බඩවැල් හා පාද ජලයෙන් සෝදා ලැබ. හා පූජක සමූලඝාතනය ලෙස සමිඳාණන් වහන්සේට මිහිරි සුවඳක් පූජාසනය මත ඔවුන් දැවිය යුතු ය.
1:10 එහෙත් පූජාව එළු බැටළු සිට නම්, එක්කෝ එළුවන්ගෙන් බැටළුවන් වෙන් කිරීමේ සමූලඝාතනය, ඔහු නොකැළැල් පිරිමි ඔප්පු කළ යුතු ය.
1:11 ඔහු උතුරු දෙසට පිටතට පෙනෙන පූජාසනයේ පැත්තකින් එය ගිනි තබා ඇත, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි. එහෙත් සැබෑ, ආරොන්ගේ පුත්රයන් සියල්ල වටා පූජාසනය මත ලේ වත් යුතු.
1:12 ඔවුන් අත් පා බෙදීමට ය, හිස, හා අක්මාව දක්වා යාබදව සියල්ල. ඔවුන් දර මත තැබිය යුතු ය, යටතේ ගිනි වීසි කිරීමට නියමිත.
1:13 එහෙත් සැබෑ, බඩවැල් සහ ඔවුන් ජලය සමග සෝදාගත යුතු ය පාද. පූජකයා, හැම දෙයක්ම පූජා කොට, එය සමූලඝාතනය ලෙස සමිඳාණන් වහන්සේට බොහෝ මිහිරි සුවඳක් පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය.
1:14 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත විනාශයෙන් තුවරලා කුරුල්ලන් නම්, කොබෙයියන් හෝ, හෝ තරුණ පරෙවි,
1:15 ද පූජාසනය එය ඔප්පු කළ යුතු ය: හා හිස ගෙල ආපසු රජුනි, ද තුවාලය තැන කැඩී යාමෙන්, ඔහු ලේ පූජාසනයේ කොනටම ක්රියාත්මක වන කළ යුතු ය.
1:16 එහෙත් සැබෑ, උගුර පිළිබඳ craw ඔහු නැගෙනහිර කොටසේ පූජාසනය අසල දැමිය යුතු ය පිහාටු, අළු සාමාන්යයෙන් වගුරුවනු ඇත ස්ථානයේ.
1:17 ඔහු එහි අංශයේ සන්ධි බිඳ දැමිය යුතු ය, නමුත් ඔහු කැපිය යුතු ය වත්, හෝ ලෝහ සමග එය බෙදා වෙන්, ඔහු පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය, දර යටතේ ගිනි තැබීමෙන්. එය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත සමූලඝාතනය හා වඩාත් මිහිරි සුවඳක් ක තුවරලා වේ.

ලෙවී කථාව 2

2:1 ආත්මය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ක තුවරලා ලබා ඇත විට, ඔහුගේ තුවරලා හොඳ තිරිඟු පිටි විය යුතු ය, ඔහු එය අවසන් තෙල් වත් යුතු, ඔහු සුවඳ පහළ කළ යුතු ය,
2:2 ඔහු ආරොන්ගේ පුත්රයන් එය ගෙනා යුතු ය, පූජකයන්. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් තෙල් පිටි අතලොස්සක් යුතු ය, මෙන්ම සියලු තුවරලා, ඔහු පූජාසනය මත සිහි කළ හසුවීම ය, සමිඳාණන් වහන්සේට බොහෝ මිහිරි සුවඳක්.
2:3 එවිට කුමක් පූජාව පවතිනු ඇත ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් සඳහා විය යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ oblations සිට ධන්ත ශුද්ධ.
2:4 එහෙත්, ඔබ හොඳ තිරිඟු පිටි වලින් උඳුන තුල පුලුස්සන ලද පූජාවක් ඔප්පු වනු ඇත විට, විශේෂයෙන්: මුහුන් තොරව, රොටි, තෙල් සහිත සුවිසල්, මුහුන් නොදැමූ ෙව්ෆර්ස්ද, තෙල් ආලේප:
2:5 ඔබගේ තුවරලා කබලෙන් ලිපට සිට වනු ඇත නම්, තෙල් හා මුහුන් තොරව පදම් පිටි,
2:6 ඔබ කුඩා කෑලිවලට බෙදීම හා ඒ මත තෙල් වත් යුතු.
2:7 එහෙත් පූජාව අවන් සැලෙසන සිට වනු ඇත නම්, සමානව හොඳ තිරිඟු පිටි තෙල් ඉස කළ යුතු ය.
2:8 ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ එය ඉදිරිපත් කරන විට, ඔබ පූජක අතට එය ඉදිරිපත් කල යුතුය.
2:9 ඔහු එය ඉදිරිපත් කර ඇත විට, ඔහු පූජා සිහි රැගෙන සමිඳාණන් වහන්සේට මිහිරි සුවඳක් පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය.
2:10 නමුත් කුමන ඉතිරි ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් සඳහා විය යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ oblations සිට ධන්ත ශුද්ධ.
2:11 සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කරන බව සෑම තුවරලා මුහුන් තොරව සිදු කළ යුතු ය; ඕනෑම මුහුන් හෝ මී පැණි පූජාව සමඟ සමිඳාණන් වහන්සේට පුළුස්සා මැරිය යුතු ය වත්.
2:12 ඔබ ත්යාග සමග මෙම පළමු පළතුරු පමණක් ඔප්පු කළ යුතු ය. එහෙත් සැබෑ, මෙම පැණි රසත්, ක සුවඳක් පූජාසනය මත තැබිය යුතු ය.
2:13 ඔබ ලබාදෙන ඕනෑම දෙයක් පූජාව, ඔබ ලුණු සමය එය වත්; වත් ඔබ ඔබේ පූජාව ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් ලුණු රැගෙන ය. ඔබගේ සියලු oblations දී, ඔබ ලුණු ඔප්පු කළ යුතු ය.
2:14 එහෙත්, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඔබේ ධාන්ය පළමු පලතුරු තෑග්ගක් ලබා ඇත නම්, තවමත් කොළ ධාන්ය කරල් සිට, ඔබ ගින්න එය parch ය, හා ආහාර වේලක් ඇති ආකාරයට එය විවෘත බිඳ. ඒ නිසා ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබේ පළමු පළතුරු ඔප්පු කළ යුතු ය:
2:15 එය අවසන් තෙල් වත්, තුවරලා පැනවීම, එය සමිඳාණන් වහන්සේගේ තුවරලා නිසා.
2:16 මෙම සිට, පූජක දැවිය යුතු ය, දීමනාව සිහි කළ, මුව විටටම ධාන්ය සහ තෙල් කොටසක්, මෙන්ම තුවරලා සියලු.

ලෙවී කථාව 3

3:1 එහෙත්, ඔහුගේ තුවරලා සහභාගිකමේ පූජා පූජාවක් වනු ඇත නම්, ඔහු ගවයන් සිට එය ඔප්පු කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි, පිරිමි හෝ ගැහැණු යන්න, ඔහු සුදෝ දේ ඔප්පු කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි.
3:2 ඔහු තම ගොදුර හිස මත අත තැබිය යුතු ය, වන සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ ළඟ බිලිපූජාවක් කළ යුතු ය. ආරොන්ගේ හා පුතුන්, පූජකයන්, පූජාසනය වටා ලේ වත් යුතු.
3:3 ඔවුන් සාමය පූජාව සිට ඔප්පු කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේට තුවරලා ලෙස: වැදගත් අවයව ආවරණය කරන තෙල, කුමන හෝ මේද අභ්යන්තර වේ,
3:4 දෙපස ආවරණය කරන මේදය සමග වකුගඩු දෙක, සහ කුඩා වකුගඩු දෙක සමග අක්මාව දැලි.
3:5 හා ඔවුන් සමූලඝාතනය ලෙස පූජාසනය මත ඔවුන් දැවිය යුතු ය, දර යටතේ ගිනි තැබීමෙන්, සමිඳාණන් වහන්සේට බොහෝ මිහිරි සුවඳක් ක තුවරලා ලෙස.
3:6 එහෙත් සැබෑ, ඔහුගේ තුවරලා හා සාමය පූජාව බැටළුවන් සිට වනු ඇත නම්, ඔහු පිරිමි හෝ ගැහැණු ලබා කරන්නේද යන්න, ඔවුන් නිතරම සුදෝ විය යුතු ය.
3:7 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි බැටළු පැටවෙකු පූජා කරන්නේ නම්,,
3:8 ඔහු මියගොස් ඇත්තේ හිස මත අත තැබිය යුතු ය. එය සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ වාහල්කඩ දී සියදිවි කළ යුතු ය. ආරොන්ගේ පුත්රයන් පූජාසනය වටා එහි රුධිර වත් යුතු.
3:9 ඔවුන් සහභාගිකමේ පූජා ගොදුරක් සිට ඔප්පු කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේට පූජාවක් ලෙස: තෙල, හා සමස්ත එල්ටිටීඊ
3:10 වකුගඩු සමඟ, උදරය ආවරණය වන හා මේදය, හා සියලු වැදගත් අවයව, දෙපස ළඟ බව තෙලෙන් කුඩා වකුගඩු දෙකම, සහ කුඩා වකුගඩු සමඟ අක්මාව දැලි.
3:11 හා ද පූජාසනය මත ඔවුන් දැවිය යුතු ය, ගින්නට ඉන්ධන ලෙස සමිඳාණන් වහන්සේගේ තුවරලා ලෙස.
3:12 ඔහුගේ තුවරලා එළු වනු ඇත නම්, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ එය ලබා ඇත,
3:13 ඔහු එහි හිස මත අත තැබිය යුතු ය, ඔහු සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරටුව එය ගිනි තබා ඇත. ආරොන්ගේ පුත්රයන් පූජාසනය වටා එහි රුධිර වත් යුතු.
3:14 ඔවුන් එය කළ යුතුය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ගිනි පෝෂණය කිරීම සඳහා: උදරය ආවරණය වන මේද, හා සියලු වැදගත් අවයව ආවරණය කරන බව,
3:15 දෙපස අසල ඔවුන් කෙරෙහි වන බව දැලි සමග කුඩා වකුගඩු දෙක, සහ කුඩා වකුගඩු සමඟ අක්මාව තෙල.
3:16 හා ද පූජාසනය මත ඔවුන් දැවිය යුතු ය, ගින්නට පෝෂණය ලෙස හා වඩාත් මිහිරි සුවඳක්. සියලු මේදය, සමිඳාණන් වහන්සේ ය;
3:17 සදාතනික නීතිය මගින්, ඔබගේ පරම්පරා හා ඔබගේ ජනාවාස පිළිබඳ සියලු, ලේ හෝ මේදය වත් ඔබ සියලු අනුභව කළ යුතු ය.

ලෙවී කථාව 4

4:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
4:2 ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් කියන්නේ: අවිද්යාව පව් කර ඇති වනු ඇත, ආත්මය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ආඥා ඕනෑම ගැන ඔහු කළ යුතු නොවේ උපදෙස් බව, සියලු දී ඕනෑම දෙයක් සිදු කර ඇති නම්,:
4:3 පූජක නම්, කරන අභිෂේක ලත් තැනැත්තා, පව් කර ඇති වනු ඇත, ජනතාව වරද සිදු කිරීමට ඇති, ඔහු තම පාපය නිතරම සුදෝ වසු සඳහා සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඔප්පු කළ යුතු ය.
4:4 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි සාක්ෂිය සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ කිරීමට එය මඟ ය. තවද, ඔහු ඊට හිස මත අත තැබිය යුතු ය, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ එය ගිනි තබා ඇත.
4:5 ඒ වගේම, ඔහු ඇත් පැටවාගේ රුධිරයෙන් යුතු ය, සාක්ෂි මණ්ඩපය බවට රැගෙන,
4:6 සහ ලේ බවට ඔහුගේ ඇඟිල්ල වැටිණි පසු, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි එය සත් වරක් ඉසිය යුතු ය, අභය භූමියේ වැස්ම ප්රතිවිරුද්ධ.
4:7 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ වඩාත් ප්රසන්න සුවඳ දුම් පූජාසනයේ අං පුරා ඔහු එම ලේ සමහර තැනින් ය, වන සාක්ෂි මණ්ඩපය වන. ඉන්පසු ඔහු සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ ළඟ සමූලඝාතනය පූජාසනය පදනම ලේ ඉතිරි වත් යුතු.
4:8 සහ, පාපය වෙනුවෙන්, ඔහු වසු තෙල ගත යුතුය, වැදගත් අවයව ආවරණය කරන බව සහ අභ්යන්තර බව සියලු දෙකම,
4:9 කුඩා වකුගඩු දෙක, දෙපස අසල ඔවුන් මත බව හා දැලි, සහ කුඩා වකුගඩු සමඟ අක්මාව තෙල,
4:10 එය සාමය පූජාව පිළිබඳ වස්සා ගෙන තිබෙන ලෙස. ඔහු මහා විනාශයෙන් පූජාසනය මත ඔවුන් දැවිය යුතු ය.
4:11 එහෙත් සැබෑ, සම සහ සියලු මස්, හිස හා පාද සමඟ, හා බඩවැල් සහ ගොම,
4:12 ශරීරයේ ඇති අතර ඉතිරි, ඔහු ඉවතට රැගෙන යන්න ය, කඳවුරේ ඔබ්බට, අළු සාමාන්යයෙන් වගුරුවනු ඇත එහිදී පිරිසිදු ස්ථානයට. ඔහු ලී තොගයක් පිට දැවිය යුතු ය. එතන, අළු වත් කර ඇත ස්ථානයේ, ඔවුන් පුළුස්සා ඇත.
4:13 නමුත් සියලු ඉශ්රායෙල් සෙනඟ අඥාන වී ඇත ඇත නම්, හා නොදැනුවත්කම හරහා සමිඳාණන් වහන්සේගේ ආඥාව පටහැනි දේ කළ බව ඇත,
4:14 හා පසුව ඔවුන්ගේ පාපය ද වටහාගත යුත්තේ: ඔවුන් ඔවුන්ගේ පාපය වෙනුවෙන් වස්සෙකු ඔප්පු කළ යුතු ය, ඔවුන් සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ කිරීමට එය මඟ ය.
4:15 ද ප්රජා මූලිකයෝ ද සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි සිය හිස මත අත් තැබිය යුතු ය. වසු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි බිලිපූජාවක් කර ඇත විට,
4:16 අභිෂේක කරන පූජකයා සාක්ෂි මණ්ඩපය බවට එහි රුධිර සමහර ගෙන ය.
4:17 ඔහු එය තම ඇඟිලි ගල්වා ය, වැස්ම ප්රතිවිරුද්ධ එය සත් වරක් ඉස.
4:18 ඔහු පූජාසනයේ අං මත සමාන ලේ සමහර තැනින් ය, වන සාක්ෂි මණ්ඩපය තුළ සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ය. එහෙත් ලේ ඉතිරි ඔහු වැටුනු වලේ පූජාසනයේ පාමුල වත් යුතු, සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දී ඇති වන.
4:19 ඔහු එහි සියලු මේදය ගෙන පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය,
4:20 ඔහු පෙර මෙන් ආකාරයට මේ වස්සා සමඟ එසේ. පූජකවරයා ඔවුන් වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරන අතර,, සමිඳාණන් වහන්සේ ද ඔවුන් සමාව දෙනු ඇත.
4:21 එහෙත් වසු ම ඔහු ඉවතට රැගෙන යන්න ය, කඳවුරේ ඔබ්බට, ඔහු ද එය දැවිය යුතු ය, හුදෙක් පෙර පැටවකු මෙන්, එය ආත්මාර්ථයක්මයි පාපය සඳහා වන නිසා.
4:22 නායකයෙක් පව් කර ඇති කරන්නේ නම්,, හා අවිද්යාව, සමිඳාණන් වහන්සේගේ නීතිය තහනම් කරන ලද බොහෝ දේ එක් කර ඇති වනු ඇත,
4:23 හා පසුව ඔහු තම පාපය ද වටහාගත යුත්තේ: ඔහු එළුවන් අතරින් සුදෝ ඔහු-එළු ඔප්පු කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේට පූජාවක් ලෙස.
4:24 තවද, ඔහු ඊට හිස මත අත තැබිය යුතු ය. ඔහු එය සියදිවි ඇත ඇත විට, හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ සාමාන්යයෙන් මළ ස්ථානයේ දී, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි, පාපයට නිසා,
4:25 පූජක පාපය සඳහා ගොදුරක් ලේ, තම ඇඟිලි ගල්වා ය, සමූලඝාතනය කරන පූජාසනයේ අං ස්පර්ශ, සහ එහි පාමුල ඉතිරි ගලාගෙන.
4:26 එහෙත් සැබෑ, ඔහු ඒ මත දැවිය යුතු ය තෙල, සාමාන්යයෙන් සහභාගිකමේ පූජා මගින් විපතට පත්වූවන් සිද්ධ වෙනවා වගේම. පූජකවරයා ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුගේ පාප වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහු එය නිදහස් කළ යුතු ය.
4:27 එහෙත්, දේශයේ සෙනඟ සිට ආත්මය අවිද්යාව පව් කර ඇති කරන්නේ නම්,, ඒ දේවල් කරන අයට ඕනෑම සිදු කර ඇත, සමිඳාණන් වහන්සේගේ නීතිය තහනම් කරන බව පිණිස, එමනිසා වරද සිදු,
4:28 ඔහු, ඔහුගේ පාපය අවබෝධ ය: ඔහු සුදෝ ඇය-එළු ඔප්පු කළ යුතු ය.
4:29 ඔහු පාපය සඳහා වන ගොදුරක් හිස මත අත තැබිය යුතු ය. ඔහු මහා විනාශයෙන් ස්ථානය එය ගිනි තබා ඇත.
4:30 පසුව ඔහු තම ඇඟිල්ලෙන් ලේ ටිකක් ගෙන ය, හා සමූලඝාතනය කරන පූජාසනයේ අං ස්පර්ශ, ඔහු එහි පාමුල ඉතිරි වත් යුතු.
4:31 එහෙත්, සියලු මේදය රැගෙන, එය සාමාන්යයෙන් සහභාගිකමේ පූජා ගොදුරු ඈතට ගෙන තිබෙන ලෙස, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේට මිහිරි සුවඳක් පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය. ඔහු ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහු එය නිදහස් කළ යුතු ය.
4:32 එහෙත් ඒ වෙනුවට කරන්නේ නම්, ඔහු එම රැළ ඔහුගේ පාපය සඳහා ගොදුරක් ලබා ඇත, විශේෂයෙන්, සුදෝ කාන්තා බැටළුවන්:
4:33 ඔහු එහි හිස මත අත තැබිය යුතු ය, ඔහු දවන ගොදුරු සාමාන්යයෙන් මළ යන ස්ථානයට එය ගිනි තබා ඇත.
4:34 පසුව ඔහු තම ඇඟිල්ලෙන් උගේ ලේ ටිකක් ගෙන ය, හා සමූලඝාතනය කරන පූජාසනයේ අං ස්පර්ශ, ඔහු එහි පාමුල ඉතිරි වත් යුතු.
4:35 ඒ වගේම, තෙල සියලු රැගෙන කළ යුතු ය, හුදෙක් බැටළුවාගේ තෙල ලෙස, සාමය පූජා ඔප්පු කිරීම සඳහා බිලිපූජාවක් වන, සාමාන්යයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ සුවඳ දුම් ලෙස පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය. ඔහු ගැන හා ඔහුගේ පාපය උදෙසා යාච්ඤා කරන්න යුතු ය, ඔහු එය නිදහස් කළ යුතු ය.

ලෙවී කථාව 5

5:1 ආත්මය පව් කර ඇති කරන්නේ නම්,, දිවුරුමක් යටතේ එක් සාක්ෂි හඬ අසා, නිසා හෝ ඔහු එය තමා දැක ඇති අතර ඔහු සාක්ෂි, හෝ ඔහු එය දන්නා: ඔහු එය හෙළි නොවේ නම්, ඔහු ඒ දුෂ්ටකම ගෙන ය.
5:2 අපවිත්ර කිසිවක් ස්පර්ශ කර ඇත, ආත්මය, එක්කෝ සතෙකු විසින් ඝාතනය කර ඇති, හෝ තමන්ගේ ම මියගොස් ඇති බව වන, හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජය වසා පැතිරෙන්ට පටන්ගත් දෙයක්, සහ එහි අපවිත්ර අමතක වී ඇත ඇත, ඔහු වරදකරු වන අතර වරද සිදු කර ඇත.
5:3 තවද-, උන් වහන්සේ මනුෂ්ය-අපවිත්ර කිසිවක් ස්පර්ශ කර ඇත නම්, ඔහු අපවිත්ර කළ හැකි විසින් අපිරිසිදු සෑම ආකාරයේ අනුව, එය අමතක කොට, පසුව එය අවබෝධ, ඔහු වරද සිදු නොකළ යුතුය.
5:4 නපුරු හෝ හොඳ හෝ දිවුරුම් ඔහු කරන්නේ ඒ ඔහුගේ ම තොල් ඔප්පු කරන ආත්මය, හා කරන දිවුරුමකින් හා ඔහුගේ ම වචන සමග එම බැඳී ඇති වනු ඇත, සහ, එය අමතක කොට, ඔහුගේ වරද පසුව තේරුම්,
5:5 ඔහු, ඔහුගේ පාපය සඳහා penance කරන්න ඉඩ දෙන්න,
5:6 ඔහු කාන්තා බැටළු හෝ ඇය-එළු බැටළුවන් සිට ඔප්පු කරමු, පූජකවරයා ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුගේ පාප වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය.
5:7 එහෙත්, ඔහු මෘගයා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි නොවේ නම්,, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ ඔප්පු කරමු, පාපය සඳහා එක්, හා යුදෙව් ජන සංහාරය සඳහා වෙනත්.
5:8 ඔහු පූජකයාට ඔවුන්ට දෙන්නෙමි, කවුද, පාපය සඳහා පළමු ඉදිරිපත්, කුඩා පියාපත් හිස නැවත කරකැවීමෙන් ය, එය ගෙල ඇලී සහ මුලුමනින් ම කැඩී නැති බව එසේ.
5:9 ඔහු පූජාසනයේ පැත්තකින් එහි ලේ සමහර ඉසිය යුතු ය. නමුත් කුමන පවතිනු ඇත, ඔහු එය, එම පදනම කඩා පොඟවමි කිරීමට හේතු ය, පාපයට නිසා.
5:10 එහෙත් සැබෑ, ඔහු සමූලඝාතනය ලෙස දැවිය යුතු ය අනෙක්, සාමාන්යයෙන් සිද්ධ වෙනවා වගේම. පූජකවරයා ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහුගේ පාප සඳහා, ඔහු එය නිදහස් කළ යුතු ය.
5:11 එහෙත්, ඔහුගේ අත කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ ඔප්පු කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්, ඔහු ඔප්පු කළ යුතු ය, ඔහුගේ පාපය සඳහා, හොඳ තිරිඟු පිටි කිලෝග්රෑම් දසයෙන් කොටස. ඔහු එය තෙල් දමා නොකළ යුතු ය, හෝ ඒ මත ඕනෑම තුවරලා තැනින්, පාපයට නිසා.
5:12 ඔහු පූජකයාට එය ඉදිරිපත් කල යුතුය, එය අතලොස්සක් යුතු ය, එය ඉදිරිපත් කළ ඔහු සිහි කළ පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය,
5:13 ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා පව් කමාව කරමින්. එහෙත් සැබෑ, ඉතිරි කොටස ඔහු තෑග්ගක් ලෙස තිබිය යුතු ය.
5:14 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
5:15 ආත්මය නම්, වැරදීමකින්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ශුද්ධ බව එම දේවල් දී උත්සව කඩ වී යන, ඔහු එළු බැටළු සිට සුදෝ බැටළුවෙකු ඔහුගේ වරදක් සඳහා ඔප්පු කළ යුතු ය, කාසි දෙකක් මිලදී ගත හැකි වැනි, අභය භූමියේ බර අනුව.
5:16 හා ඔහු විසින් බිහි කර ඇති බව එම හානිය ගෙවිය යුතු ය, ඔහු තව පහෙන් කොටසක් එකතු කළ යුතු ය, පූජකවරයා වෙත එය බෙදාහැරීම, බැටළුවා පූජා අතර වූ ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහු එය නිදහස් කළ යුතු ය.
5:17 ආත්මය, අවිද්යාව නිසා පව් කර ඇති කරන්නේ නම්,, සමිඳාණන් වහන්සේගේ නීතිය කිරීම තහනම් කරන ඒ දේවල් කරන අයට එක සිදු කර ඇත ඇත, සහ, පාපයක් වීම, ඒ දුෂ්ටකම අවබෝධ,
5:18 ඔහු පූජකයාට සුදෝ බැටළුවෙකු එළු බැටළු සිට ඔප්පු කළ යුතු ය, පාපයේ පියවරක් හා නිරවුල් අනුව, ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා යුතු වූ, ඔහු නොදැනුවත්වම එය කළා නිසා, ඔහු එය නිදහස් කළ යුතු ය,
5:19 වැරදීමකින් ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේට විරුද්ධ ව කඩ නිසා.

ලෙවී කථාව 6

6:1 සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
6:2 පව් කර ඇති කරන, ආත්මය, සහ, සමිඳාණන් වහන්සේ හෙළා දකියි, ඔහුගේ අසල්වැසියා ඔහු ආරක්ෂා කිරීම සඳහායි භාර වූ තැන්පතු ප්රතික්ෂේප කර ඇති වනු ඇත, හෝ බලය මගින් ඕනෑම දෙයක් බලෙන් එකතු කරන, හෝ ව්යාජ චෝදනාව කර ඇති කරන,
6:3 හෝ අහිමි දෙයක් ලැබෙනවා පසුව ද, දිවුරුම් දී බොරු පවසමින් එය, එකඟවී සිටින, හෝ කරන ලද මිනිසුන් සාමාන්යයෙන් පාපය විසින් බොහෝ දේ ගැන වෙනත් කිසිම සිදු කර ඇත ඇත:
6:4 වරද ලැබූවකු, ඔහු නැවත යුතුය
6:5 ඔහු වංචා විසින් ලබා ගැනීමට අවශ්ය සියලු, මුළු ප්ලස් අතිරේක පහෙන් කොටසක්, ඔහු හානි ගෙනා එරෙහිව අයිතිකරුට.
6:6 ඉන්පසු, ඔහුගේ පාපය වෙනුවෙන්, ඔහු රැළෙන් සුදෝ බැටළුවෙකු ඔප්පු කළ යුතු ය, ඔහු පූජකයාට දෙන්න ය, වරද ලෙස ඇස්තමේන්තු හා පියවරක් අනුව.
6:7 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහු ඔහු පව් කළ විට ඔහු කළ ඒ දේවල් කරන අයට ඕනෑම එකක් නිකුත් කළ යුතු ය.
6:8 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
6:9 ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් උපදෙස්: මෙය මහා විනාශයෙන් නීතිය. එය පූජාසනය මත පුළුස්සා මැරිය යුතු ය, උදෑසන වන තෙක් මුළු රෑ. ගිනි එකම පූජාසනය විය යුතු ය.
6:10 පූජක සළුවට හා හණ යට ඇඳුම් පවරා කළ යුතු ය. ඔහු ගිල ගිනි පරිභෝජනය කර ඇති බව අළු රැගෙන ය, සහ, ඊළඟ පූජාසනය ඔවුන් තැබීමෙන්,
6:11 ඔහු තම හිටපු වස්ත්ර ලකුණු අහිමි ය, හා අන් අය සමඟ සැරසී කරමින්, ඔහු කඳවුරේ ඔබ්බට ඔවුන් ගෙන ය, ඔහු ඔවුන් පරිභෝජනය කළ වීමට හේතු ය, embers දිලිසෙන පවා, ඉතා පිරිසිදු ස්ථානයක.
6:12 නමුත් පූජාසනය මත ගිනි සෑම විටම දැවිය යුතු ය, පූජක උදෑසන එක් එක් දිනකට ඒ යටතේ ලී තැබීමෙන් එය පෝෂණය ය සඳහා. සහ, හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ පනවමින්, ඔහු ඒ මත සාමය පූජා ලෙස මේදය දැවිය යුතු ය.
6:13 මේ සදාතනික ගිනි පූජාසනය මත කවදාවත් අසමත් යුතු ය යනු.
6:14 මෙම පූජාව සඳහා නීතිය හා පාන පූජා වේ, ආරොන්ගේ පුත්රයන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔප්පු කළ යුතු ය වන, හා පූජාසනය ඉදිරියේ.
6:15 පූජක හොඳ තිරිඟු පිටි අතලොස්සක් යුතු ය, තෙල් ඉස කර ඇති, සියලු තුවරලා, පිටි මත තැන්පත් කර ඇති, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත බොහෝ මිහිරි සුවඳ සිහි කළ පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය.
6:16 සහ පිටි ඉතිරි කොටස, ආරොන්ගේ ඔහුගේ පුත්රයන් සමඟ අනුභව කළ යුතු ය, මුහුන් තොරව. ඔහු, ඒ ශුද්ධ භූමිය තුළ එය අනුභව කළ යුතු ය, සම්මුඛ මණ්ඩපයේ ආලින්දය තුළ.
6:17 එහෙත් මේ හේතුව නිසා, මුහුන් පිඬකට නොකළ යුතු ය, එහි කොටසක් සමිඳාණන් වහන්සේගේ සුවඳ දුම් ලෙස ඉදිරිපත් කරන නිසා. ධන්ත ශුද්ධ එය විය යුතු ය, හුදෙක් පාපය වෙනුවෙන් හා වරද ගැන ඉදිරිපත් කළ දේ.
6:18 ආරොන්ගේ කොටස් පිරිමි පමණක් අනුභව කළ යුතු ය. මෙය සමිඳුන්ගේ පූජා සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ පරම්පරාවන් සදාකාල ආඥා පනත විය යුතු ය. මෙම ස්පර්ශ කරන සියලු පවිත්ර කළ යුතු ය.
6:19 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
6:20 මෙම ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් තුවරලා වේ, ඔවුන් තම අභිෂේක දවසේ දී සමිඳාණන් වහන්සේට ඔප්පු කළ යුතු වන. ඔවුන් සදාතනික පූජාවක් ලෙස හොඳ තිරිඟු පිටි කිලෝග්රෑම් දහයෙන් කොටසක් ඔප්පු කළ යුතු ය, උදෑසන එය භාගයක්, හා සවස එය භාගයක්.
6:21 එය තෙල් ඉසිනු හා කබලෙන් ලිපට බදින කළ යුතු ය. එය උණුසුම් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේට බොහෝ මිහිරි සුවඳක්,
6:22 නීතිය මගින් ඔහුගේ පියා සාර්ථක වූ පූජකයා විසින්. එය සම්පූර්ණයෙන්ම පූජාසනය මත පුළුස්සා මැරිය යුතු ය.
6:23 පූජක සෑම පූජාව ගින්නෙන් විනාශ කළ යුතු ය සඳහා; ඕනෑම කෙනෙකුට එය අනුභව කළ යුතු ය වත්.
6:24 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
6:25 ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන්ට මෙසේ කියන්න: මේ පාපය සඳහා මෘත නීතිය. හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ ඉදිරිපත් ස්ථානයේ දී, එය සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි බිලිපූජාවක් කළ යුතු ය. එය ධන්ත ශුද්ධ වන්නේ.
6:26 එය ඔප්පු කරන පූජකයා ශුද්ධ තැනකදී අනුභව කළ යුතු ය, සම්මුඛ මණ්ඩපයේ ආලින්දය තුළ.
6:27 එහි මස් ශුද්ධ කළ යුතු ය ස්පර්ශ කරන ඕනෑම දෙයක්. ඇඟලුම් එහි ලේ ඉස කරන්නේ නම්, එය ශුද්ධ භූමිය තුළ සෝදා ගත යුතු ය.
6:28 එවිට මැටි භාජනයක්, පොඟවා වූ තුළ, බිඳ දැමිය යුතු ය. නමුත් යාත්රාව ලෝකඩ වනු ඇත නම්, එය ජලය සමග යානා යොදවා ඇති අතර සෝදා ගත යුතු ය.
6:29 පූජක සම්භවයක් සෑම පිරිමි එහි ශරීරය පෝෂණය, එය ධන්ත ශුද්ධ නිසා.
6:30 පාපය සඳහා මළ බව ගොදුරක් සඳහා, ඔවුන්ගේ ලේ සාක්ෂි මණ්ඩපය බවට සිදු, මෙම අභය භූමිය තුළ ආශිර්වාදිත පූපය සඳහා, නොකෑ යුතු ය, නමුත් එය ගින්නෙන් විනාශ කළ යුතු ය.

ලෙවී කථාව 7

7:1 ඒ වගේම, මේ වරද සඳහා පූජාව සඳහා නීතිය මෙයයි. එය ධන්ත ශුද්ධ වන්නේ.
7:2 එබැවින්, හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ බිලිපූජාවක් කරනු ලබන, එය වරද සඳහා ගොදුරක් ද මරා කළ යුතු ය. එහි ලේ පූජාසනය වටා වගුරුවනු කළ යුතු ය.
7:3 ඔවුන් එය ඔප්පු කළ යුතු ය: එල්ටිටීඊ, වැදගත් අවයව ආවරණය කරන අතර මේදය,
7:4 කුඩා වකුගඩු දෙක, දෙපස ළඟ බව හා මේදය, සහ කුඩා වකුගඩු සමඟ අක්මාව දැලි.
7:5 හා ද පූජාසනය මත ඔවුන් දැවිය යුතු ය. එය වරද වෙනුවෙන් 'සමිඳාණන් වහන්සේගේ සුවඳ දුම් වේ.
7:6 පූජක සම්භවයක් සෑම පිරිමි ශුද්ධ ස්ථානයක් මෙම ශරීරය පෝෂණය, එය ධන්ත ශුද්ධ නිසා.
7:7 පාපය සඳහා පූජාවක් ඔප්පු තිබෙන ලෙස, එසේ ද වරද සඳහා; එක නීතියක් පූජා සඳහා විය යුතු ය. එය ඉදිරිපත් කරයි සිටි පූජක අයත් ය.
7:8 වැටුනු වලේ ගොදුරක් ඔප්පු කරන පූජක එහි සම තිබිය යුතු ය.
7:9 සහ සිහින් තිරිඟු පිටි සෑම පූජාව උඳුන තුල පුලුස්සන ලද වන, කුමන හෝ අවන් සැලෙසන හෝ කබලෙන් ලිපට සකසා, එය ඉදිරිපත් කරන පූජක සඳහා විය යුතු ය.
7:10 මෙම තෙල් ඉස කරන්ෙන්ද, හෝ ඉතිරි වියළි, සමාන පියවරක් ආරොන්ගේ පුත්රයන් එක් එක් ට වෙන් කළ යුතු ය.
7:11 මෙම පූජා ගොදුරක් වන නීතිය, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කරන.
7:12 මෙම තුවරලා ස්තුති සඳහා ක්රියාවක් වනු ඇත නම්, ඔවුන් තෙල් ඉස මුහුන් තොරව පාන් ඔප්පු කළ යුතු ය, තෙල් ආලේප මුහුන් නොදැමූ ෙව්ෆර්ස්ද, සහ සිහින් තිරිඟු පිටි, ෆ්රයිඩ්, හා කේක් තෙල් ඉසිනු හා මිශ්ර,
7:13 ද, ස්තුති පූජාව සමඟ මුහුන් දැමූ පාන්, සාමය පූජා ඔප්පු කිරීම සඳහා බිලිපූජාවක් වන.
7:14 මෙම, එක් පළමු-පලතුරු ලෙස සමිඳාණන් වහන්සේට ඔප්පු කළ යුතු ය, හා එක් ගොදුරක් ද ලේ වත් කරන පූජක සඳහා විය යුතු ය.
7:15 එය මස් එදිනම අනුභව කළ යුතු ය; වත් ඒ නිසා කිසිම උදෑසන වන තෙක් පවතිනු ඇත.
7:16 ඕනෑම කෙනෙකුට නම්, භාරයක් මගින් හෝ තම කැමැත්තෙන් ම, පූජාවක් ඔප්පු කර,, එය එම දිනයේ දී ම මේ හා සමාන අයුරින් අනුභව කළ යුතු ය. නමුත්, පසුව, එය ඕනෑම හෙට දක්වාම පවතියි ඇත නම්, එය අනුභව කළ නීත්යානුකූල එය.
7:17 එවිට, තුන් වන දා සොයා ගත වනු ඇත ඕනෑම ගින්නෙන් පරිභෝජනය කළ යුතු ය.
7:18 ඕනෑම කෙනෙකුට, තුන් වන දා සහභාගිකමේ පූජා ගොදුරක් මස් සිට ආහාරයට ඇත නම්, මෙම තුවරලා අහෝසි වී ඇත; වත් එය ඉදිරිපත් වූ එක් සෙත සැලසෙනු ඇත. එහෙත්, ඒ වෙනුවට, ආත්මය වැනි ආහාර සමග ම දූෂණය කරනු ඇත කුමන පාවාදීමක් වරදකරු වනු ඇත.
7:19 අපවිත්ර කිසිවක් ස්පර්ශ කර ඇති මස් නොකෑ යුතු ය, නමුත් එය ගින්නෙන් පුළුස්සා කළ යුතු ය. පිරිසිදු බව ඔහු එය පෝෂණය කරනු ඇත.
7:20 දූෂණයට ලක් වී ඇති ආත්මය සාමය පූජාව මස් සිට ආහාරයට ඇත නම්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කරන, ඔහු තම සෙනඟ සිට කලෙකත් විනාශ.
7:21 තවද, යමෙක් මනුෂ්ය අපවිත්ර ස්පර්ශ කර ඇත, හෝ මෘගයාගේ, හෝ අපවිත්ර කිරීමට හැකි වන කිසිම දෙයක්, හා කරන මස්, මේ වර්ගයේ සිට අනුභව කර,, ඔහුව මරා දැමිය යුතු ය.
7:22 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
7:23 ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් කියන්නේ: බැටළුවන් තෙල, හා, ගොනා, හා එළු ඔබ නොකෑ යුතු ය.
7:24 තමන්ගේ ම මියගොස් ඇති බව වන සැකැස්මක් තිබීම තෙල, හෝ මෘගයා විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සතුන්ගේ, ඔබ විවිධ භාවිතයන් සඳහා තිබිය යුතු ය.
7:25 ඕනෑම කෙනෙකුට තෙල ආහාරයට ඇත නම් වූ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවන පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කළ යුතු, ඔහු තම සෙනඟ සිට කලෙකත් විනාශ.
7:26 ඒ වගේම, ඔබ කිසි සතුන් ලේ ආහාර ගත යුතු ය, කුරුල්ලන් හෝ සතුන් යන්න.
7:27 ලේ අනුභව කර, සෑම ආත්මයක්ම තම ජනතාව කලෙකත් විනාශ.
7:28 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
7:29 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, කියමින්: යමෙක් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ගොදුරක් ඉදිරිපත් කරයි, ඔහු ද පූජාව එම අවස්ථාවේ දී ඔප්පු කරමු, බව ය, එහි පාන පූජා.
7:30 ඔහු තම අත ගොදුරක් තෙල දැරිය යුතු, සහ පියයුරු. ඔහු ඉදිරිපත් සමිඳාණන් වහන්සේට දෙකම මරාදමමින් ඇත විට, ඔහු පූජකයාට ඔවුන් ඉදිරිපත් කල යුතුය,
7:31 කරන පූජාසනය මත මේදය දැවිය යුතු ය. එහෙත් පියයුරු ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් සඳහා විය යුතු ය.
7:32 එලෙසම, සහභාගිකමේ පූජා ගොදුරක් දකුණු උරහිස පළමු පළතුරු ලෙස පූජකයාට වැටෙනු ඇත.
7:33 ආරොන්ගේ පුත්රයන් අතර, යමෙක් ලේ හා තෙල් ද එහි ඔප්පු කර,, එම එක් ද, තමාගේ කොටස සඳහා ඇති අයිතිය උරහිස් තිබිය යුතු ය.
7:34 එබැවින්, ඔසවා ඇති බව පියයුරු, සහ උරහිස වෙන් කරන බව, මම ඊශ්රායෙල් සෙනඟට සිට ගෙන ඇති, සාමය පූජා ඔවුන්ගේ ගොදුරු සිට, මම පූජක ආරොන්ගේ මේ ලබා දී ඇති අතර ඔහුගේ පුත්රයන්ට, හැමදාටම නීතියක් ලෙස, මුළු ඉශ්රායෙල් ජනතාව සිට.
7:35 මෙම ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් අභිෂේක වේ, සමිඳාණන් වහන්සේගේ උත්සව විසින්, මෝසෙස් ඔවුන් ඉදිරිපත් දවසේ දී,, ඔවුන් පූජක ඉටු කරන පිණිස,
7:36 මෙම සමිඳාණන් වහන්සේ ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් විසින් ඔවුන්ට ලබා දීමට උපදෙස් දේ, ඔවුන්ගේ පරම්පරා තුළ සදාතනික සැමරීමක් ලෙස.
7:37 මේ මහා විනාශයෙන් නීතිය, හා පාපය සඳහා පූජාව, හා වරද සඳහා, හා කැප කිරීම සඳහා, හා සහභාගිකමේ පූජා ගොදුරු සඳහා,
7:38 ව සමිඳාණන් වහන්සේගේ සීනයි කන්ද මත මෝසෙස් පත්, සීනයි පාළුකරයේ දී සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත තම oblations ලබා දීමට ඔහු ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් අණ කළ අවස්ථාවේදී.

ලෙවී කථාව 8

8:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
8:2 ආරොන්ගේ ගන්න, ඔහුගේ පුත්රයන් සමඟ, ඔවුන්ගේ වස්ත්ර, හා අභිෂේක තෙල්, පාපය සඳහා වස්සෙකු, එළුවන් දෙදෙනකු, මුහුන් නොදැමූ රොටි හා කූඩයක්,
8:3 හා සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ එකට මුළු සභාව එක්රැස්.
8:4 එවිට මෝසෙස් සමිඳාණන් වහන්සේ අණ කළ ලෙස කළහ. හා මුළු සමූහයා මණ්ඩපයේ දොරටුව පෙර රැස් වූ විට,
8:5 ඔහු කිව්වා: 'සමිඳාණන් වහන්සේ සිදු කළ නියෝග කර ඇති වචනයකි. "
8:6 එකෙණෙහි, ඔහු ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් ඉදිරියට ගෙන. ඔහු ඔවුන් සෝදා විට,
8:7 ඔහු, හණ යටැඳුම් සමග උත්තම පූජකයා පවරා, පුළුල් තීරය ඔහුට ඔතා, සහ හයසින්ත් සළුවට ඔහුට වස්ත්ර, එය කට අධික ඔහු ඒපොද් සැට්ටය පනවා.
8:8 සහ පටිය එය ගැටගැසීමේ, ඔහු ළය එය සවි, මත මූලධර්ම හා සත්යය විය.
8:9 තවද, ඔහු තම හිස මත අලංකාර කර ඔතා, එය කට අධික, නළලේ ප්රතිවිරුද්ධ, ඔහු රන් තහඩුව තබා, පවිත්රවීම සමග කැප, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට උපදෙස් ලෙසම.
8:10 ඔහු අභිෂේක තෙල් රැගෙන, ඔහු මණ්ඩපය අභිෂේක සමග, එහි සියළු ලිපි සමග.
8:11 ඔහු එය ශුද්ධ කිරීම සඳහා පූජාසනය සත් වරක් ඉස කළ විට, ඔහු එය සහ එහි සියලු යාත්රා අභිෂේක. ඔහු තෙල් ශුද්ධ එහි පදනම සමග washtub.
8:12 ආරොන්ගේ හිස මත තෙල් වත්, ඔහු අභිෂේක කැප.
8:13 ඒ වගේම, ඔහු තම පුතුන් ඉදිරිපත් වූ පසු, ඔහු හණ ටයුනික්ස් ඔවුන්ට පවරා, හා පුරා පටි ඔවුන්ට ඔතා, ඔවුන් මත හිස් වැසුම් තබා, සමිඳාණන් වහන්සේ නියෝග කර තිබූ ලෙසම.
8:14 ඔහු පාපය සඳහා වසු ඉදිරිපත්. ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් එහි හිස මත අත් තබා තිබූ විට,
8:15 ඔහු එය බිලිපූජාවක්. සහ ලේ වැගිරීමක්, එය තම ඇඟිලි ලන, ඔහු වටා පූජාසනයේ අං ස්පර්ශ. එය expiated හා ශුද්ධ වූ විට, ඔහු එහි පදනම ලේ ඉතිරි වගුරුවනු.
8:16 එහෙත් සැබෑ, වැදගත් අවයව මත වූ මේදය, හා අක්මාව දැලි, ඔවුන්ගේ මේදය සහ කුඩා වකුගඩු දෙක, ඔහු පූජාසනය මත පුළුස්සා.
8:17 හා සම සමග වසු, හා මස්, හා ගොම, ඔහු කඳවුරේ ඔබ්බට පුළුස්සා, සමිඳාණන් වහන්සේ උපදෙස් ලෙසම.
8:18 ඔහු ද සමූලඝාතනය ලෙස බැටළුවෙකු ඉදිරිපත්. සහ එහි හිස මත ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් ඔවුන්ගේ අත් පනවා ඇති විට,
8:19 ඔහු එය බිලිපූජාවක්, ඔහු පූජාසනය වටා එහි ලේ වැගිරෙව්.
8:20 කෑලිවලට බැටළුවා කපා, ඔහු එහි නායකයා පුළුස්සා, අත් පා, ඒ ගිනි ඇති මේද,
8:21 පළමු බඩවැල් සහ පාද සෝදා ගැනීමෙන්. ඉන්පසු ඔහු පූජාසනය මත බැටළුවාගේ මුළු පුළුස්සා, එය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත බොහෝ මිහිරි සුවඳක් ක සමූලඝාතනය නිසා, ඔහු උපදෙස් ලෙසම.
8:22 ඔහු දෙවන බැටළුවෙකු ඉදිරිපත්, පූජක කැප ලෙස. ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් එහි හිස මත අත් තබා.
8:23 එවිට මෝසෙස් එය සියදිවි වූ විට, එහි ලේ සමහර ගැනීමෙන්, ඔහු ආරොන්ගේ දකුණු කන් ඔත්තුව ස්පර්ශ, ඔහුගේ දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල, හා සමානව ඔහුගේ අඩි.
8:24 ඔහු ද ආරොන්ගේ පුත්රයන් ඉදිරිපත්. සහ කවදද, ගිනිතබාගෙන සියදිවි ලද බැටළු ලේ වලින්, ඔහු එක් එක් කෙනා දකුණු කන අග ස්පර්ශ කළ, ඔවුන්ගේ දකුණු අතට සහ අත්පාවල, මෙන්ම ඔවුන්ගේ පාද, ඔහු වටා පූජාසනය මත ඉතිරි වගුරුවනු.
8:25 එහෙත් සැබෑ, තෙල, සහ එල්ටිටීඊ, සියලු බඩවැල් ආවරණය වන මේද, හා අක්මාව දැලි, ඔවුන්ගේ මේදය සහ වකුගඩු දෙක, හා දකුණු උරහිස, ඔහු වෙන්.
8:26 ඉන්පසු, නුමුහුන් රොටි කූඩය සිට මුහුන් තොරව පාන් ගනිමින්, සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වූ, හා කේක් තෙල් ඉසිනු, හා ෙව්ෆර්, ඔහු මේදය හා අයිතිය උරහිස මත තැන්පත්,
8:27 ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් මෙම සියලු බෙදාහැරීම. ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් ඔසවා බැලූ විට,
8:28 ඔහු තම අතින් නැවත ඔවුන් ලැබී, ඔහු මහා විනාශයෙන් පූජාසනය මත පුලුස්සා, එය කැප ක තුවරලා නිසා, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා මිහිරි සුවඳක්.
8:29 ඔහු කැප වන රාම් තම කොටස ගෙන, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි සිය පියයුරු ඔසවා, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුට උපදෙස් ලෙසම.
8:30 හා විලවුන් ගැනීමෙන්, පූජාසනය මත බව ලේ, ඔහු ආරොන් සහ ඔහුගේ වස්ත්ර පුරා එය ඉස, සහ ඔහුගේ පුත්රයන් හා ඔවුන්ගේ වස්ත්ර කට.
8:31 තවද, ඔහු ඔවුන්ගේ වස්ත්ර ඔවුන් ශුද්ධ වූ විට, ඔහු ඔවුන්ට උපදෙස්, කියමින්: "මණ්ඩපයේ දොරටුව පෙර මස් සුපවේදී, එය එහි අනුභව. ඒ වගේම, කැප රොටි කන්න, කූඩය තැන්පත් කර ඇති, සමිඳාණන් වහන්සේ මට උපදෙස් පරිදි, කියමින්: 'ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් ඔවුන්ට අනුභව කළ යුතු ය.' '
8:32 එවිට ඕනෑම දෙයක් මාංසයේ පවතිනු ඇත, රොටි ගින්නෙන් පරිභෝජනය කළ යුතු ය.
8:33 තවද, ඔබ දින හතක් සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ සිට පිටවීමේ යුතු නොවන, ඔබේ කැප කාලය අවසන් කළ යුතු ය, එම දිනය දක්වා. දින හතක් තුළ කැප නිම වී සඳහා,
8:34 මේ මේ කාලයේදී ආරම්භ කර ඇත පවා, ජීවිත පූජාවේ පතා ඉටු කළ හැකි වන පරිදි.
8:35 ඔබ මණ්ඩපයේ වන්නී ය, දිවා රෑ, සමිඳාණන් වහන්සේගේ අත් ඔරලෝසු නිරීක්ෂණය, වෙනත් ආකාරයකින් ඔබට මරණයට පත් කළ යුතු ය. එසේ කිරීම සඳහා එය මට අණ කර ඇත. "
8:36 ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් වහන්සේ මෝසෙස් විසින් කතා කළ බව හැම දෙයක්ම කළා.

ලෙවී කථාව 9

9:1 ඉන්පසු, අට වන දින පැමිණ පසු, මෝසෙස්, ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් කැඳවා, හා ඊශ්රායෙලය අතර උපත මගින් එම වැඩි, ඔහු ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ:
9:2 "ගව පට්ටියෙන් පාපය සඳහා වස්සෙකු ගෙන, එය සමූලඝාතනය හා බැටළුවෙකු, දෙකම සුදෝ, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් ඉදිරිපත්.
9:3 හා ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්, ඔබ කිව යුතු ය: 'පාප සඳහා ඔහු-එළු ගන්න, හා වසු මෙන්ම බැටළු, එක් හැවිරිදි හා නොකැළැල් දෙකම, එය සමූලඝාතනය ලෙස.
9:4 ද සහභාගිකමේ පූජා සඳහා ගොනෙකු සහ බැටළු ගන්න. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ගිනි තබා, තෙල් ඉස එක් එක් හොඳ තිරිඟු පිටි පූජාව සමඟ ඉදිරිපත්. අද සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබට දිස් වනු ඇත. ' "
9:5 ඒ නිසා ඔවුන් මෝසෙස් සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ පෙර නියෝග කර ඇති බව ද ඔහු සෑම දෙයක්ම ගෙන, එහිදී, මුළු සමූහයා එකට නැගී විට,
9:6 මෝසෙස් කී: "මෙම වචනය, ව සමිඳාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් ලබා දී ඇත. එය ඉටු, ඔහුගේ තේජස ඔබට දිස් වනු ඇත. "
9:7 ඔහු ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ: "පූජාසනය දෙසට ප්රවේශය, ඔබේ පාපය වෙනුවෙන් ගිනි තබා. හොලොකෝස්ටය පිලිබඳ ඔප්පු, සහ ඔබ සඳහා සහ ජනතාව වෙනුවෙන් යාච්ඤා. ඔබ ජනතාව සඳහා ගොදුරක් මරා විට, ඔවුන් වෙනුවෙන් යාච්ඤා, සමිඳාණන් වහන්සේ උපදෙස් දී ඇත සේම ".
9:8 වහාම ආරොන්, පූජාසනය දෙසට ළඟා, ඔහුගේ පාපය සඳහා වස්සා බිලිපූජාවක්.
9:9 සහ ඔහුගේ පුත්රයන් ඔහුට උගේ ලේ ගෙන, එය තම ඇඟිලි ලන, ඔහු පූජාසනයේ අං ස්පර්ශ, ඔහු එහි පාමුල ඉතිරි වගුරුවනු.
9:10 හා මේදය, සහ කුඩා වකුගඩු, හා අක්මාව දැලි, වන පාපය සඳහා වේ, ඔහු පූජාසනය මත පුළුස්සා, සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට උපදෙස් ලෙසම.
9:11 එහෙත් සැබෑ, මස් හා එහි සම් ඔහු කඳවුරට ඔබ්බට ගින්නෙන් දවනු.
9:12 ඔහු ද සමූලඝාතනය ගොදුරක් බිලිපූජාවක්. සහ ඔහුගේ පුත්රයන් ඔහුට උගේ ලේ ගෙන, ඔහු පූජාසනය වටා වගුරුවනු.
9:13 සහ මරණකරු ම කත කෑලි කපා විට, ඔවුන් ඔහුව හිස හා අත් පා එක් එක් ගෙන, ඔහු පූජාසනය මත ගින්නෙන් දවනු ක් වන අතර ඒවා සියල්ලම,
9:14 වතුරෙන් බඩවැල් සහ පාද සෝදා ගැනීමෙන්.
9:15 සහ එහි ජීවත් වන ජනතාවගේ ජන පාපයට පූජාවක් කරමින්, ඔහු ඔහු-එළු මරා දැමුවේය. හා පූජාසනය expiating,
9:16 ඔහු සමූලඝාතනය ඉටු,
9:17 ඒ සඳහා පාන පූජා පූජාව එකතු, වන එකට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ, පූජාසනය මත ඒවා පුළුස්සා, , ෙවන් ෙවන් වශෙයන් උදෑසන විනාශයෙන් උත්සව සිට.
9:18 ඔහු ද, ගොනා බිලිපූජාවක්, මෙන්ම බැටළුවා, ජනතාව සඳහා සාමය පූජා. සහ ඔහුගේ පුත්රයෝ ද ඔහු ලේ ගෙන, ඔහු වටා පූජාසනය මත වගුරුවනු.
9:19 එවිට, ගොනා තෙල, බැටළුවා හොරණෑවක්, ඔවුන්ගේ මේදය සහ කුඩා වකුගඩු දෙක, හා අක්මාව දැලි,
9:20 ඔවුන් පියයුරු මත තබා. හා මේදය පූජාසනය මත පුළුස්සා ඇති විට,
9:21 ආරොන්ගේ ඔවුන්ගේ පියයුරු හා දකුණු උරහිස් වෙන්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් ඔසවා, මෝසෙස් උපදෙස් දී ලෙස.
9:22 හා ජනතාවට තම අත් දීර්ඝ, ඔහු ඔවුන්ට ආශීර්වාද. ඉතිං මොක ද, පාපය සඳහා ගොදුරු, හා දවන, හා සහභාගිකමේ පූජා කටයුතු අවසන් වෙමින් පවතී, ඔහු බැස.
9:23 එවිට මෝසෙස් සහ ආරොන් සාක්ෂි මණ්ඩපය ඇතුළු, හා පසුව පිටතට අවුත් සෙනඟට ආශීර්වාද. සමිඳාණන් වහන්සේගේ තේජස මුළු සමූහයා ඉදිරියේ දර්ශනය.
9:24 සහ, පුදුමයකි, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙතින් ගිනි සමූලඝාතනය දැමීය, හා පූජාසනය මත වූ මේදය. සමූහයා මේ දුටු, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේට ප්රශංසා, ඔවුන්ගේ මුහුණු මත වැටෙන.

ලෙවී කථාව 10

10:1 ආරොන්ගේ හා පුතුන්, නාදාබ් සහ අබිහු, ඔවුන්ගේ censers අහුලා, ඔවුන් ගිනි තබා ඒ මත සුවඳ දුම්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි අමුතු ගිනි ඉදිරිපත්, එවැනි ඔවුන් උපදෙස් නැත ලෙස.
10:2 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ වෙතින් නික්ම එන ගිනි ඔවුන් විනාශ, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි මිය.
10:3 එවිට මෝසෙස් ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ: "මෙය සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක දේ: 'මම මට ළං කරන අය ශුද්ධ බව ඇත, මම මුළු සෙනඟ ඉදිරියෙහි ගෞරවයට පත් කරනු ලැබේ. ' "මේ ඇසු, ආරොන්ගේ නිහඬ විය.
10:4 එවිට මෝසෙස් මිෂායෙල් සහ Elzaphan කැඳවා, උශ්ශියෙල් පුත්රයන්, ආරොන්ගේ පියාගේ මාමා, ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,, "යන්න හා අභය භූමිය ඉදිරියෙහි ඔබේ සහෝදරයන් ගත, කඳවුරේ ඔබ්බට ඔවුන් ගෙන. "
10:5 සහ ඉක්මනින් ගමන්, ඔවුන් තැබූ ඔවුන් රැගෙන, හණ ටයුනික්ස් අයිතියට, ඔවුන් පිටත දමා, ඔවුන්ට අණ කළ ලෙස.
10:6 එවිට මෝසෙස් ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්ට, එලෙයාසර් සහ ඊතාමාර්: "ඔබේ හිස් අනාවරණය එපා, ඔබේ වස්ත්ර ම කැබලි නැහැ, සමහර විට නිෂ්ඵල නොවන පිණිස, ඔබ මිය යා හැක, හා කෝපය සමස්ත එකලස් පුරා නැගී හැක. ඔබේ සහෝදරයන් ඉඩ, ඉශ්රායෙල් සහ නිවසේ සියලු, සමිඳාණන් වහන්සේ ඇවිළී ඇති දැවෙන bewail.
10:7 එහෙත්, ඔබ සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ සිට පිටත් නොවිය යුතු ය; වෙනත් ආකාරයකින්, ඔබ කලෙකත් විනාශ. නිසැකව ශුද්ධ ආලේප තෙල් ඔබ මත ය. "ඔවුන් මෝසෙස් යන ශික්ෂා පදය අනුව සියල්ල කළේ සඳහා.
10:8 සමිඳාණන් වහන්සේ ද ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ:
10:9 "ඔබ වයින් පානය නොකළ යුතු ය, ඔබ හෝ ඔබේ පුත්රයන් inebriate කිරීමට හැකි බව හෝ කිසිම දෙයක්, ඔබ සාක්ෂි මණ්ඩපය ඇතුල් වූ විට, ඔබ මිය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,. එය ඔබගේ පරම්පරාවන් සදාකාල නියෝගය නම් සඳහා.
10:10 ඒ නිසා ඔබ ශුද්ධ හා පරුෂ අතර තෝරා බේරා ගැනීමට දැනුම තිබිය හැක, දූෂිත සහ පිරිසිදු අතර.
10:11 ඒ නිසා ඔබ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්ට මාගේ සියලු නියෝග ඉගැන්වීමට හැකි, වන සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට අතින් ඔවුන්ට කතා කර ඇත. "
10:12 එවිට මෝසෙස් ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්ට, එලෙයාසර් සහ ඊතාමාර්, කරන ඉතිරිව: "ස්වාමින් වහන්සේගේ තුවරලා සිට ඉතිරි වී ඇති පූජාව ගන්න, හා පූජාසනය අසල මුහුන් තොරව එය අනුභව, එය ධන්ත ශුද්ධ නිසා.
10:13 ඔබ ශුද්ධ තැනකදී අනුභව කළ යුතු ය සඳහා, ඔබ සහ ඔබේ පුත්රයන් දෙනු ලබන, සමිඳාණන් වහන්සේගේ oblations සිට, මට උපදෙස් දී ඇති පරිදි.
10:14 ඒ වගේම, ඉදිරිපත් වන පියයුරු, වෙන් කර ඇති උරහිස්, ඔබ වඩාත් පිරිසිදු ස්ථානයක අනුභව කළ යුතු ය, ඔබ සහ ඔබේ පුත්රයන්, ඔබ සමඟ, ඔබගේ ගැහැනු. මේ සඳහා ඔබ සහ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් ප්රතිලාභ ගොදුරු සිට ඔබේ දරුවන් සඳහා වෙන් කර ඇත.
10:15 ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔසවා ඇති බැවින්, උරහිස්, සහ පියයුරු, හා මේදය පූජාසනය මත පුළුස්සා ඇති බව, මෙම ද සදාතනික නීතිය ලෙස ඔබට හා ඔබේ පුත්රයන් අයත්, සමිඳාණන් වහන්සේ උපදෙස් දී ඇත සේම ".
10:16 මේ අතර, මෝසෙස් ඔහු-එළු සොයමින් විට, පාපය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ, ඔහු එය පුළුස්සා සොයා. සහ එලෙයාසර් සහ ඊතාමාර් කෝප වීම, ඉතිරි වූ ආරොන්ගේ පුත්රයන්, ඔහු කිව්වා:
10:17 "ඇයි ඔබ ඒ ශුද්ධ භූමිය තුළ පාපය සඳහා පූජාව අනුභව කළේ නැත, ධන්ත ශුද්ධාසනය යනු, හා, ඔබ ලබා දෙන ලදී, ඔබ ඒ අයුතුකම ගෙන පිණිස, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් වෙනුවෙන් යාච්ඤා විය,
10:18 එහි ලේ කිසිවක් ශුද්ධ ස්ථාන බවට කර ඇති, විශේෂයෙන්ම සිට, ඔබ අභය භූමිය තුළ එය අනුභව කළ යුතු බැවින්, මට උපදෙස් දෙන ලදී ලෙස?"
10:19 ආරොන්ගේ ප්රතිචාර: "අද දවස, පාපය සඳහා ගොදුරක් ඉදිරිපත් කර ඇත, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඝාතන හොලෝකෝස්ටය. එහෙත්, ඔබ මට වුණ දේ බලන්න. මම කොහොමද එය කන්න පුළුවන්, හෝ උත්සව සමිඳාණන් වහන්සේ සතුටු, එය ඔවුන් සිතන්නට මනස සහිත?"
10:20 එහෙත්, මෝසෙස් මේ ඇසූ විට, ඔහු සෑහීමකට පත් විය.

ලෙවී කථාව 11

11:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක, කියමින්:
11:2 ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් කියන්නේ: යි ඔබ පොළොවේ සියලු ජීවන දේවල් වලින් කෑම යුතු සතුන් වේ.
11:3 පවත්නේ බෙදී කුර ඇති බව සියලු, ඒ නැවත නැවත කන, ගවයන් අතර, ඔබ අනුභව කළ යුතු ය.
11:4 නමුත් නිසැකවම නැවත නැවතත් කන ඕනෑම දෙයක්, නමුත් වෙන් නො වන බව ඉතා කුර ඇති, එවැනි ඔටුවා සහ එවැනි අනෙකුත්, මෙම ඔබ නොකෑ යුතු ය, ඔබ ඔවුන්ට අපවිත්ර දේ අතර විය සලකා බැලිය යුත්ෙත්.
11:5 නැවත නැවතත් කන ලද ගල් හාවා, කාගේ කුර බෙදී නැත, අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය,
11:6 එසේ ද හාවා වේ, ඒ සඳහා බොහෝ නැවත නැවතත් කන සඳහා, තවමත් එහි කුර බෙදී නැත,
11:7 හා ද ඌරු, කුමන, එහි කුර බෙදී ඇත නමුත්, නැවත නැවතත් නොකන.
11:8 ඔබ අනුභව නොකළ යුතු ය මේ මස්, හෝ ඔබ ඔවුන්ගේ මළ සිරුරු ස්පර්ශ කිරීම කළ යුතු, උන් අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය නිසා.
11:9 මෙම ජලයේ බෝ කරන දේවල්, හා එය කෑමට නීත්යානුකූල වේ. කුඩා වරල් හා ඇති බව සියලු, මුහුදේ තරම්, ගංගා හා පොකුණු ලෙස, ඔබ අනුභව කළ යුතු ය.
11:10 නමුත් කුමන වරල් හා නැති, ජලයේ ජීවත් වන සහ ගමන් කරන බව ඒ දේවල් කරන අයට, ඔබ පිළිකුල් විය යුතු ය,
11:11 පිළිකුල්; ඔවුන්ගේ මස් අනුභව කළ යුතු ය, සහ ඔවුන්ගේ මළ සිරුරු වළක්වා ගැනීමට ඔබට ය.
11:12 ජලයේ වරල් හා නැති බව සියලු අපවිත්ර කළ යුතු ය.
11:13 මෙම අනුභව කළ යුතු වන පක්ෂීන් අතර එම දේවල්, හා ඔබ විසින් මග හැරිය යුතු ය: රාජාලියා, සහ ග්රිෆින්, හා osprey,
11:14 හා සරුංගල්, මෙන්ම ගිජුලිහිණියා, ඔවුන්ගේ කාරුණික අනුව.
11:15 හා සියලු කපුටන්ට ආකාරයේ වේ, ඔවුන්ගේ ස්වරූපයට සමාන අනුව,
11:16 පැස්බරා, සහ බස්සා, හා gull, හා උකුස්සෙකු, එම වර්ගයේ අනුව,
11:17 මෙම බස්සා, හා මුහුද පක්ෂි, හා අයිබිස්,
11:18 සහ හංස, සහ පෙලිකන්, හා වගුරු කිකිළියක්,
11:19 මෙම heron, හා plover ආකාරයේ අනුව, මෙම crested හූද් හූද්, හා ද පන්දුවට පහර.
11:20 කටය බව සියලු, අඩි හතරක් මත කුමන පියවරක් ඔබ පිළිකුල් විය යුතු ය.
11:21 නමුත් නිසැකවම අඩි හතරක් මත ඇවිදින ඕනෑම දෙයක්, ද පිටුපස දිගු කකුල් ඇත, එය පොළොව මත hops සමග,
11:22 ඔබ අනුභව කළ යුතු ය, එවැනි ආකාරයේ දී කුරුමිණියා ලෙස, සහ ක්රිකට්, හා තණකොළ, හා පළඟැටි, එක් එක් ආකාරයේ අනුව.
11:23 නමුත් පියාසර දේ අතර, ඇත කුමන අඩි හතරක් පමණක් ඔබ පිළිකුල් විය යුතු ය.
11:24 හා උන්ගේ මළකුණු ස්පර්ශ කර ඇත අපවිත්ර කළ යුතු ය, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
11:25 එය මෙම මළ දේවල් ගැන කිසි ඉටු කිරීමට අවශ වනු ඇත නම්, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත, ඔහු හිරු බැස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
11:26 නිසැකවම කුර ඇති බව සෑම සත්ව, නමුත් වෙන් නො වන, හෝ එය නැවත නැවත හපන නැහැ, අපවිත්ර විය යුතු ය. එය සතුටට පත් කළ යුතු ය, යමෙක් ස්පර්ශ කර ඇත.
11:27 සිය දෑත් මත ඇවිදින ඕනෑම දෙයක්, සියලු සතුන් ඉදිරියට සියලු සතුන් අතරින්, අපවිත්ර විය යුතු ය. උන්ගේ මළකුණු ස්පර්ශ කර ඇත සවස දක්වා අපවිත්ර කළ යුතු ය.
11:28 තවද, යමෙක් සැකැස්මක් තිබීම මේ ආකාරයේ සිදු වී ඇත, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත යුතු ය, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත. මේ සියලු අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය සඳහා.
11:29 ඒ වගේම, මෙම දූෂිත දේ අතර සලකා බැලිය යුතු ය, පොළොව මත ගමන් කරන සියලු පිටතට: මුගටි, සහ මූසිකය, හා කිඹුල්, එක් එක් ආකාරයේ අනුව,
11:30 මෙම කොයියම් මොහොතක, සහ කටුස්සා, සහ ගෙකෝ, සහ කටුස්සා, හා මවුලය.
11:31 මේ සියලු අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය. උන්ගේ මළකුණු ස්පර්ශ කර ඇත සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
11:32 සහ ඔවුන්ගේ මළ සිරුරු යමක් වැටී ඇත මත යමක් අපවිත්ර කළ යුතු ය, එය ලී භාජනයක් යන්න, හෝ ඇඟලුම්, හෝ සම්, හෝ haircloths, හෝ වැඩ සිදු කිසිවක් විසින්. මෙම ජලය ඉසිනු කළ සවස දක්වා අපවිත්ර කළ යුතු ය, නමුත්, පසුව, පසුව මෙම පවිත්ර වනු ඇත.
11:33 එහෙත් මැටි භාජනයක්, මෙම යමක් වැටී ඇත බවට, අපවිත්ර කළ යුතු ය; ඒ නිසා එය කඩා යුතු ය.
11:34 ඔබ කන්න බව ආහාර ඕනෑම, එවැනි යාත්රාවක් සිට ජලය මත වත් කළා ගෙන ඇත නම්, එය අපවිත්ර විය යුතු ය. හා එක් වැනි භාජනයක් පානය හැකි සෑම දියර අපවිත්ර විය යුතු ය.
11:35 මිය ගිය දේවල් මේ ආකාරයේ අතරින් නම් කිසිම දෙයක් ඒ මත වැටී තිබේ, එය අපවිත්ර විය යුතු ය, එය අවන් වේවා, අඩි හෝ භාජනයක්, මෙම අපවිත්ර විනාශ කළ යුතු ය.
11:36 එහෙත් සැබෑ, උල්පත් හා කටාරම්, සහ ජල සියලු ජලාශ පවිත්ර වනු ඇත. උන්ගේ මළකුණු ස්පර්ශ කර ඇත අපවිත්ර කළ යුතු ය.
11:37 එය බීජ ධාන්ය මත වැටුණොත්, එය අපවිත්ර නොවිය යුතු ය.
11:38 එහෙත්, යමෙක් බීජ ධාන්ය මත වතුර වක්කර තිබේ නම්,, හා පසුව එය මළ සිරුරු විසින් ස්පර්ශ කරන, එය වහාම අපවිත්ර කළ යුතු ය.
11:39 ඕනෑම සතුන් මිය ගොස් ඇති වේ නම්, ඔබ කෑම සඳහා එය නීත්යානුකූල වන සිට, යමෙක් සිය සැකැස්මක් තිබීම ස්පර්ශ කර ඇත සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
11:40 තවද, යමෙක් මේ කිසිම දෙයක් ආහාරයට ගැනීම හෝ සිදු වී ඇත, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත යුතු ය, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
11:41 පොළොව පුරා රහසේ සියලු පිළිකුල් විය යුතු ය, වත් එය ආහාර ලෙස ගෙන ය.
11:42 පපුව මත අඩි හතර දෙනෙකු විසින් අත්තිකාරම් ඕනෑම දෙයක්, හෝ බොහෝ පා ඇති, හෝ පස හරහා ශරීරයටත්, ඔබ අනුභව නොකළ යුතු ය, එය පිළිකුල් නිසා.
11:43 ඔබේ ආත්ම අපවිත්ර කිරීමට කැමති වෙන්න එපා, හෝ ඔබ මේ ඕනෑම ස්පර්ශ කිරීම කළ යුතු, ඔබ අපවිත්ර නොවන පිණිස.
11:44 මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි. ශුද්ධ විය යුතු, මා ශුද්ධ. ඕනෑම සමාජය වසා පැතිරෙන්ට පටන්ගත් දෙයක් ඔබේ ආත්ම දූෂනය නැහැ, රට පුරා තියෙන්නේ.
11:45 මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, ඊජිප්තු දේශයෙන් ඔබව නායකත්වය දුන්, මම ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ වන බව එසේ; ඔබ ශුද්ධ විය යුතු ය, මා ශුද්ධ.
11:46 මෙම සතුන් සහ අහසේ පියාසර දේවල් නීතිය, හා භූමිය ද ජලයෙන් හෝ බඩගා චලනය සෑම ජීවමාන වන,
11:47 ඔබ පවිත්ර හා අපවිත්ර අතර වෙනස දැන පිණිස, එසේ ඔබ කන්න යුතු දේ දැන හැකි බව, සහ ඔබ ප්රතික්ෂේප යුතු.

ලෙවී කථාව 12

12:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
12:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: කාන්තාවක්, ඇය පිරිමි දැරීමට බීජ ලබා තිබේ නම්,, දින හතක් අපවිත්ර විය යුතු ය, හුදෙක් ඔසප් වීම නිසා බෙදීමේ දින තුළ ලෙස.
12:3 හා අට වන දින, කුඩා ළදරු චර්මඡේදනය කළ යුතු ය.
12:4 එහෙත් සැබෑ, ඇය ඇගේ පිරිසිදු ලේ දින තිස් තුනක් සඳහා විය යුතුය. ඇය ශුද්ධ දෙයක් ස්පර්ශ නොකළ යුතු ය, හෝ ඇය අභය භූමිය එළඹිය යුතුය, ඇය පවිත්ර වීමේ දින අවසන් වන තෙක්.
12:5 නමුත් ඇය කාන්තා දරා ඇත නම්, ඇය සති දෙකක් අපවිත්ර විය යුතු ය, තම මාසික ගලා සිරිත් පරිදි, ඇය දින හැට හයක් ඇය පිරිසිදු ලෙයින් වන්නී ය.
12:6 සහ ඇගේ පවිත්ර වීමේ කාලය අවසන් වී ඇති මේ මොහොතේ, පුතෙක් හෝ දියණියක් සඳහා, ඇය සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ කිරීමට ගෙනා යුතු ය, එය සමූලඝාතනය ලෙස අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු, හා තරුණ පරෙවි හෝ පාපයක් සඳහා කොබෙයියා,, ඇය පූජක ඔවුන් ඉදිරිපත් කල යුතුය.
12:7 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔවුන් ඔප්පු කළ යුතු ය, ඔහු ඇය වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය. ඒ නිසා ඇය තම ලේ නිකුත් කිරීමෙන් පවිත්ර කළ යුතු ය. මෙය පිරිමි හෝ ගැහැණු දැරිය යුත්තේ කවුරුන් එකක් සඳහා නීතිය.
12:8 ඇගේ අත ලබා නැත හෝ බැටළු ලබා දීමට හැකි වී නම්,, ඇය කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ ගත යුතු ය: එය සමූලඝාතනය ලෙස එක්, හා පාපය සඳහා වෙනත්. පූජකවරයා ඇය වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, එසේ ඇය පවිත්ර කළ යුතු ය.

ලෙවී කථාව 13

13:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක, කියමින්:
13:2 කාගේ සම හෝ මස් ද විවිධ වර්ණ එහි හටගෙන තිබේ ඇත මිනිසා, හෝ pustule, හෝ දීප්තිමත් බව පෙනේ දෙයක්, ලාදුරු රෝගය ලකුණ වන වන, ආරොන්ට පූජක ගෙන කළ යුතු ය, හෝ ඔබ කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ඔහුගේ පුත්රයන් අතරෙන් කිරීමට.
13:3 ඔහු ලාදුරු ඔහුගේ සමේ බව දකින නම්, හා කෙස් සුදු වර්ණය හැරී ඇති බව, හා ලාදුරු පෙනී ස්ථානය සම ඉතිරි හා මස් ප්රමාණයට වඩා අඩු බව, එය ලාදුරු ලකුණ, සහ ඔහුගේ දේව විනිශ්චය දවසේ දී, ඔහු වෙන් කළ යුතු ය.
13:4 නමුත් සමේ දිදුලන රුචියවඩනසුළුයි වනු ඇත නම්, නමුත්, එය මස් ඉතිරි වඩා අඩු නොවේ, හා කෙස් එල්ලිලා ඉන්නවා වර්ණ වේ, පූජක දින හතක් සඳහා ඔහු seclude ය.
13:5 හත් වන දින ඔහු පරීක්ෂා ය, හා ලාදුරු නිසැකව තවදුරටත් වැඩි වී නැහැ නම්, හා සමේ පැතිරී නැත, ඔහු නැවත වරක් seclude ය, තවත් දින හතක්.
13:6 හත් වන දින, ඔහු ඇගයීමට ය. ලාදුරු රෝගය සුව මතභේදයක් තිබේ නම්,, හා සමේ වැඩි වී නැහැ, ඔහු පවිත්ර ඔහු ප්රකාශ කරන්නෙමි, එය වර්ජනයට එරෙහිව නිසා. ඒ මිනිසා තම වස්ත්ර සෝදාගත, ඔහු පවිත්ර විය යුතු ය.
13:7 එහෙත් ලාදුරු නැවත වැඩි නම්, ඔහු පූජක විසින් දැක පිරිසිදුකම ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමෙන් පසු, ඔහු උන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙන කළ යුතු ය,
13:8 ඔහු අපවිත්ර හෙලා දැකිය යුතු ය.
13:9 ලාදුරු රෝගය ලකුණ මිනිසෙකු වී තිබේ නම්,, ඔහු පූජක ගෙන කළ යුතු ය,
13:10 ඔහු ඔහු පිට දෙස,. හා සමේ සුදු පාට නැති විට, සහ එහි කේශ ඇත්තේත් වෙනස් පෙනුමක්, හා ද එම මස් ජීවත් පෙනේ,
13:11 එය නිදන්ගත ලාදුරු විනිශ්චය කළ යුතු ය, සම තුළට වර්ධනය වී ඇති. ඒ නිසා පූජකයා විසින් තමාට දූෂිත ප්රකාශ කරන්නෙමි, ඔහුට seclude නොකළ යුතු ය, ඔහු පැහැදිලිව අපවිත්ර නිසා.
13:12 එහෙත් ලාදුරු උග්රවී ඇති කරන්නේ නම්,, සම හරහා හසුකරලීමට, පවා පාද හිස සිට සියලු සම ආවරණය කර ඇත, ඇස් ඉදිරියෙහි වැටේ ඕනෑම දෙයක්,
13:13 පූජකයා විසින් තමාට පරීක්ෂා ය, හා ඔහු සතු ලාදුරු රෝගය සුව ඉතා පිරිසිදු බව විනිශ්චය, ඒ සියල්ල රුචියවඩනසුළුයි දෙසට හැරී ඇති නිසා, හා මේ හේතුව නිසා මිනිසා පවිත්ර වනු ඇත.
13:14 එහෙත් සැබෑ, ජීවමාන මස් ඔහු තුළ පෙනී සිටිය යුතු ය විට,
13:15 පූජකයා විනිශ්චය විසින් ඔහු දූෂිත විය යුතු ය, ඔහු අපවිත්ර අතර විය සලකා බැලිය යුතු ය. සජීවී මස් සඳහා, එය ලාදුරු රෝගය සැරිසරා නම්, අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය.
13:16 නැවත නම් එය රුචියවඩනසුළුයි බවට පත් කර,, හා සමස්ත මිනිසා විසින් ආවරණය කර ඇත,
13:17 පූජකයා විසින් තමාට පරීක්ෂා ය, ඔහු පවිත්ර විය ඔහුට අවබෝධ ය.
13:18 නමුත් මාංසය තුළ තුවාලයක් සහ සම වී ඇත විට, එය සුව කර,
13:19 හා තුවාලයක් තැන, සුදු හෝ රතු පැහැයට හුරු කැළලක් ඇති බව පෙනී යයි, මිනිසා පූජක ගෙන කළ යුතු ය.
13:20 ඔහු මස් අයට වඩා ලාදුරු රෝගය සුව අඩු තැන දැක ඇත විට, හා කෙස් සුදු හැරී ඇති බව, ඔහු දූෂිත ප්රකාශ කරන්නෙමි. ලාදුරු වසංගතය සඳහා තුවාලයක් සිට මතුව ඇති.
13:21 නමුත් කොණ්ඩය සුපුරුදු වර්ණ වන්නේ නම්, හා කැළල තරමක් අප්රකට වන අතර ළඟ පහත මස් වඩා අඩු නොවේ, ඔහු දින හතක් සඳහා ඔහු seclude ය.
13:22 එය නිසැකව වැඩි වී ඇති කරන්නේ නම්,, ඔහු ලාදුරු ඔහුට විනිශ්චය.
13:23 නමුත් එහි තැනක ඉන්නවා නම්, එය තුවාලයක් ඇති කැළල වේ, හා මිනිසා පවිත්ර වනු ඇත.
13:24 එහෙත්, මස්, සම ගින්නෙන් පුළුස්සා කර තිබේ නම්,, සහ, සුව වී තිබීමේ, දැන් සුදු හෝ රතු කැළලක් ඇති,
13:25 පූජක එය පරීක්ෂා ය, ඔහු එය සුදු හැරී ඇති බව දකින නම්, සහ එහි සිදු සම අයට වඩා අඩු බව, ඔහු දූෂිත ප්රකාශ කරන්නෙමි, ලාදුරු රෝගය ලකුණ කැළල මතු වී ඇතැයි සඳහා.
13:26 නමුත් කොණ්ඩය වර්ණ වෙනස් කර නොමැති නම්,, හෝ ලකුණ මස් ඉතිරි වඩා අඩු ය, හා ලාදුරු ම තරමක් අප්රකට බව පෙනී යයි, ඔහු දින හතක් සඳහා ඔහු seclude ය,
13:27 හත් වන දින ඔහු ඇගයීමට ය. ලාදුරු රෝගය සුව සම තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති කරන්නේ නම්,, ඔහු දූෂිත ප්රකාශ කරන්නෙමි.
13:28 එහෙත් රුචියවඩනසුළුයි එහි තැන රැඳී සිටින අතර ඉතා පැහැදිලි නොවේ නම්,, එය පිළිස්සුම් ලකුණ, හා මේ හේතුව නිසා ඔහු පවිත්ර ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ය, එය පිළිස්සුම් පමණක් කැළල නිසා.
13:29 ලාදුරු රෝගය හිස හෝ පුරුෂයෙකු හෝ ස්ත්රියක වූ රැවුල බිහිවීමයි ඇත නම්, පූජක ඔවුන් පිට දෙස,,
13:30 හා ස්ථානය නිශ්චිතව ම මස් අයට වඩා අඩු වූ විට, හා කෙස් රන්වන්, හා සාමාන්ය ප්රමාණයට වඩා වැඩි තිනර්, ඔහු ඔවුන්ට දූෂිත ප්රකාශ කරන්නෙමි, එය හිසේ ලාදුරු හා රැවුල නිසා.
13:31 එහෙත් ඔහු එම ස්ථානයේදීම වන ස්ථානය ළඟ පහත මස් සමග සමාන වන බව දකින නම්, හා කෙස් කළු බව, ඔහු දින හතක් සඳහා ඔහු seclude ය,
13:32 හත් වන දින ඔහු එය පරීක්ෂා ය. එම ස්ථානයේදීම වැඩි වී නැහැ නම්, හා කෙස් වර්ණ තබා ඇත, හා ලකුෙණ් ස්ථානය මස් සෙසු රටවල් සමඟ සමාන වේ,
13:33 මිනිසා බූ ගා විය යුතු ය, එම ස්ථානයේදීම තැන හැර, ඔහු තවත් දින හතක් හුදකලා කළ යුතු ය.
13:34 හත් වන දින, මෙම ලකුණ එහි ස්ථානයක රැඳී ඇති බව පෙනේ නම්,, එය මස් ඉතිරි වඩා අඩු නොවේ, ඔහු පවිත්ර ඔහු ප්රකාශ කරන්නෙමි, සහ, ඔහුගේ ඇඳුම් සෝදා ලැබ, ඔහු පවිත්ර විය යුතු ය.
13:35 එහෙත් නම්, ඔහුගේ පවිත්ර පසු, එම ස්ථානයේදීම සම නැවත වර්ධනය වී ඇත,
13:36 ඔහු තවදුරටත් කෙස් කහ හැරී ඇත යන්න විභාග කළ යුතු ය, ඔහු ඉතා පැහැදිලිව පවසන්නේ, අපවිත්ර නිසා.
13:37 තවද, එම ස්ථානයේදීම වැඩි වී නැහැ නම්, හා කෙස් කළු, ඔහු මිනිසා සුව කරන බව දැන: ඔහු දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව පිරිසිදු ඔහු ප්රකාශ කරමු.
13:38 එය රුචියවඩනසුළුයි මිනිසෙකු හෝ ස්ත්රියක සමේ පෙනී ඇත නම්,
13:39 පූජකයා, ඒවා පරීක්ෂා ය. ඔහු සම බැබළෙන ක මතභේදයක් රුචියවඩනසුළුයි හඳුනාගන්නා නම්, ඔහු එය ලාදුරු රෝගය නොවන බව ඔබ දන්නවා ඇති, නමුත් සුදු පැහැති කැළලක්, හා මිනිසා පිරිසිදු බව.
13:40 කොණ්ඩය ඔහුගේ හිස ක්ශෙත්රය මිනිසා තට්ට සහ පිරිසිදු වේ.
13:41 හා කෙස් ඔහුගේ නළල ක්ශෙත්රය නම්, ඔහු ඉදිරියේ තට්ට සහ පිරිසිදු වේ.
13:42 එහෙත් තට්ට හිස හෝ මුඩු නළලට සුදු හෝ රතු පැහැයට හුරු වර්ණය එහි මතුව නම් කර ඇත,
13:43 පූජකවරයා දැක තිබෙනවා ඇත, ඔහු ලාදුරු සැකයකින් තොරව, කසවලින් තළා ය, මෙම හිස දී ඇති වී තිබෙන.
13:44 එබැවින්, ලාදුරු රෝගය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත, යමෙක් ඇත, හා කළ පූජක දේව විනිශ්චය දවසේ දී, වෙන් කර ඇත,
13:45 ඔහුගේ ඇඳුම් unstitched තිබිය යුතු ය, ඔහුගේ හිස මුඩු, ඔහුගේ කට රෙදි කඩකින් ආවරණය, ඔහු, තමා දූෂිත බව මොර අමානුෂික ය.
13:46 ඔහු ලාදුරු රෝගියෙක් සහ අපවිත්ර ඔහු කඳවුරෙන් පිටත පමණක් ජීවත් වන්නේ ය කියා මුළු කාලය.
13:47 ලාදුරු රෝගය සුව පවත්වා ඇත ඒ ලොම් හෝ හණ ඇඟලුම්,
13:48 ප්රධාන තන්තු හෝ නූල් කිසිදු, හෝ නිසැකව සමේ, කුමන හෝ සමේ රෝගයෙන් කර තිබේ,
13:49 එය සුදු හෝ රතු පැල්ලම් ආසාදනය වී තිබේ නම්,, එය ලාදුරු රෝගය ලෙස සැලකිය යුතු ය, එය පූජකයාට පෙන්වා ඇත කළ යුතු ය.
13:50 සහ ඔහු, එය පරීක්ෂා කිරීමෙන්, දින හතක් එය අවසන් කරනු ලැෙබ්.
13:51 හත් වන දින, නැවත එය දෙස බලා, ඔහු වැඩි හඳුනාගන්නා නම්, එය දිගටම පවතින ලාදුරු වේ; ඔහු ඇඟලුම් දූෂණය කිරීමට විනිශ්චය, එය සමග සොයා ගෙන තිබේ සියල්ල සමග.
13:52 හේතුව නිසාම මෙම, එය ගිනි ජාලාවක් තුළ පුළුස්සා මැරිය යුතු ය.
13:53 නමුත් ඔහු එය වැඩි කර නැති බව දැක ඇති කරන්නේ නම්,,
13:54 ඔහු ඔවුන්ට දෙන්නෙමි, ඔවුහු එහි පිහිටි ලාදුරු ඇත කුමන සෝදාගත යුතු ය, ඔහු තවත් දින හතක් එය අවසන් කරනු ලැෙබ්.
13:55 ඔහු හිටපු පෙනුම නැවත ආපසු පැමිණ නැති බව දැක ඇති ඇත විට, ලාදුරු රෝගය සුව වැඩි වී නැහැ පවා නම්, ඔහු අපවිත්ර එය විනිශ්චය, ඔහු ගිනි තබා එය දැවිය යුතු ය, ලාදුරු රෝගය සුව ඇඟලුම් බාහිරට දී තැම්බුණු කර ඇත සඳහා, හෝ මුළු පුරා.
13:56 එහෙත් ලාදුරු ස්ථානය තරමක් තද වර්ණයෙන් දැක්වෙන බවට පත් වී තිබේ නම්,, ඇඟලුම් සෝදා කර ඇත පසු, ඔහු එය ඉවත් ඉරා ය, සහ ශබ්ද බව කොටසක් එය වෙන්.
13:57 එහෙත් නම්, මෙම පසු, පෙර සුදෝ තිබූ එම ස්ථානවල ඇති දිස් වනු ඇත, පියාසර හා ඉබාගාතේ ලාදුරු, එය ගින්නෙන් දවනු කළ යුතුය.
13:58 එය නතර වෙලා ඇත නම්, ඔහු ජලය සමග දෙවන වරට පවිත්ර වූ කොටස් සෝදාගත යුතු ය, ඔවුන් පිරිසිදු විය යුතු ය.
13:59 මෙම කිසිදු ලොම් හෝ හණ ඇඟලුම් සඳහා ලාදුරු ගැන නීතිය, වියන ලද්දේ මිනිසා තුල හා නූල් දී, හා හම් වලින් සාදන ලද සියළුම, එය කෙසේ පිරිසිදු හෝ දූෂිත හෝ ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ය.

ලෙවී කථාව 14

14:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
14:2 මෙම ලාදුරු රෝගියෙක් සඳහා පතා වේ, ඔහු පවිත්ර කිරීමට විට. ඔහු පූජක ගෙන කළ යුතු ය,
14:3 කවුද, කඳවුරේ සිට පිටත්වන්නේ, ඔහු විසින් සොයාගෙන තිබේ විට ලාදුරු රෝගය සුව කිරීමට,
14:4 තමා වෙනුවෙන් ජීවත් ගේ කුරුල්ලන් දෙකක් හඳුන්වා දීමට පවිත්ර කරනු ලැබිය යුතු සිටින ඔහුට දෙන්නෙමි, එය අනුභව කළ නීත්යානුකූල වන, කිහිරි ලී, හා vermillion, හා හිසොප්.
14:5 ඔහු ගේ කුරුල්ලන් එක් ජීවන ජලය පරදවා මැටි භාජනයකට බිලිපූජාවක් කළ නියෝග ය.
14:6 නමුත් අනෙක් ජීවත් එක්, කිහිරි ලී, හා තද රතු පාට, හා හිසොප්, ඔහු සියදිවි ගේ කුරුල්ලෙකු ලෙයින් ගල්වා ය.
14:7 ඔහු හත් වරක් පවිත්ර කිරීමට සිටින ඔහු ඉසිය යුතු ය, ඔහු කා අතරත් පවිත්ර විය හැකි බව ඒ නිසා. ඔහු ජීවත් ගේ කුරුල්ලෙකු නිදහස් ය, එය ක්ෂේත්රයේ ඉගිල පිණිස.
14:8 ඒ මිනිසා, තම ඇඳුම් සෝදා ඇත විට, ඔහු, ඔහුගේ සිරුර සිට සියලු හිසකෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිය යුතු ය, ඔහු ජලයෙන් සෝදා ගත යුතු ය. හා පවිත්ර කර ගැනීමෙන්, ඔහු කඳවුරට ඇතුළු වනු ඇත, මෙම තාක් දුරට පමනි: ඔහු දින හතක් තම කූඩාරමෙන් පිටත රැඳී හැකි බව.
14:9 හත් වන දින ඔහු තම හිසකෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිය යුතු ය, සහ ඔහුගේ රැවුල, සහ ඔහුගේ ඇහි බැම, මෙන්ම ඔහුගේ මුළු ශරීරය කෙස්. හා, නැවත වරක් ඔහුගේ ඇඳුම් සෝදා ගැනීමෙන්, , ඔහුගේ මෘත දේහය,
14:10 අට වන දින, ඔහු සුදෝ බැටළු පැටවුන් දෙදෙනෙකු යුතු ය, හා නොකැළැල් අවුරුද්දක් වයසැති ගැහැණු බැටළුවන්, හොඳ තිරිඟු පිටි හා පිටි කිලෝග්රෑම් තුනක්, තෙල් ඉස කර ඇති, පූජාවක් ලෙස, හා, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, තෙල් එක් දොළොස්වන hin.
14:11 ඒ මිනිසා පව් කමාව පූජකයා සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දී සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔහු සහ මේ සියල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත විට,
14:12 ඔහු බැටළු රැගෙන වරද සඳහා එය ඔප්පු කළ යුතු ය, තෙල් දොළොස් hin සමග. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ පෙර මේ සියලු පූජා කොට,
14:13 ඔහු බැටළු ගිනි තබා ඇත, පාපය සඳහා ගොදුරක් සාමාන්යයෙන් සමූලඝාතනය සමග ගිනිතබාගෙන සියදිවි කරනු ලබන, බව ය, ඒ ශුද්ධ භූමිය තුළ. හුදෙක් පාපය සඳහා එක් මෙන් සඳහා, කුමක් නිසා ද, වරද සඳහා ගොදුරක් පූජකයාට අයිති. එය ධන්ත ශුද්ධ වන්නේ.
14:14 සහ මරණකරු ලේ සමහර ගනිමින්, වරද සඳහා බිලිපූජාවක් ලද, පූජක පවිත්ර කොට ඇත තැනැත්තාගේ දකුණු කන් තොරතුරක් මත සිදු යුතු, ඔහුගේ දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල මත, එසේ ම අඩි.
14:15 ඔහු තෙල් දොළොස් hin සමහර තම වම් අතට යවන,
14:16 ඔහු එය තම අයිතිය ඇඟිල්ල ගල්වා, ය, ඔහු හත් වරක් සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි එය ඉසිය යුතු ය.
14:17 එහෙත්, ඔහුගේ වම් අතේ ඉතිරි වී ඇති තෙල්, ඔහු පවිත්ර කරනු ඇත තැනැත්තාගේ දකුණු කන් ඔත්තුව කට වත් යුතු, ඔහුගේ දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල මෙන්ම අඩි මත, හා වරද සඳහා වගුරුවා ලද ලේ මත,
14:18 ඔහුගේ හිස මත.
14:19 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහු පාපය වෙනුවෙන් පූජාව ඉටු යුතු. ඉන්පසු ඔහු සමූලඝාතනය ගිනි තබා ඇත,
14:20 සහ එහි පාන පූජා පූජාසනය මත තබන, හා මිනිසා නිසි පවිත්ර කරනු ඇත.
14:21 නමුත් ඔහු දුප්පත් නම්, ඔහුගේ අත පවසා ඇති දේ සොයා ගැනීමට නොහැකි වන, ඔහු වරද වෙනුවෙන් පූජාවක් ලෙස බැටළු යුතු ය, පූජක ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරන පිණිස, සහ සිහින් තිරිඟු පිටි දහයෙන් කොටසක් තෙල් ඉසිනු, පූජාවක් ලෙස, හා තෙල් දොළොස්වන hin,
14:22 හා කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ, එක් පාපය සඳහා විය හැකිය වන, හා සමූලඝාතනය වැනි අනෙක්.
14:23 ඔහු ඔවුන් තම පවිත්ර වීමේ අට වන දින පූජකවරයා වෙත සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඔප්පු කළ යුතු ය.
14:24 සහ ඔහු, වරද සඳහා බැටළු ලබා, හා තෙල් දොළොස් hin, ඔවුන් එකට ඔසවා ය.
14:25 ද බැටළු පැටවා බිලිපූජාවක් කර ඇත විට, ඔහු පවිත්ර කරනු ඇත තැනැත්තාගේ දකුණු කන් තොරතුරක් මත එහි රුධිර සමහර තැනින් ය, ඔහුගේ දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල මත, මෙන්ම අඩි.
14:26 එහෙත් සැබෑ, ඔහු තමාගේ ම වම් අතට තෙල් කොටසක් යැවිය යුතු,
14:27 එය ඔහුගේ දකුණු අත ඇඟිලි ලන, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි එය සත් වරක් ඉසිය යුතු ය.
14:28 ඔහු පවිත්ර කරනු ඇත තැනැත්තාගේ දකුණු කන් ඔත්තුව ස්පර්ශ කිරීම කළ යුතු, ඔහුගේ දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල, මෙන්ම අඩි, වරද සඳහා වගුරුවා ලද ලේ ස්ථානයේ.
14:29 එහෙත්, ඔහුගේ වම් අතේ වන තෙල් ඉතිරි කොටස, ඔහු පවිත්ර කරනු ලබන එක් හිස මත යැවිය යුතු, ඔහු වෙනුවෙන් සමිඳාණන් වහන්සේ සතුටු කිරීමට.
14:30 ඔහු කොබෙයියෙකු හෝ තරුණ පරෙවි ඔප්පු කළ යුතු ය,
14:31 වරද සඳහා එක්, හා සමූලඝාතනය වැනි අනෙක්, ඔවුන්ගේ පාන පූජා සමඟ.
14:32 මෙම ලාදුරු රෝගියෙක් පූජාව වේ, ඔහුගේ පවිත්ර සම්බන්ධ දේ ගැන සියලු ලබා ගැනීමට නොහැකි.
14:33 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක, කියමින්:
14:34 ඔබ කානාන් දේශයට ඇතුළු වී තිබේ ඇත විට, මම උරුමය ලෙස ඔබ වෙත ලබා දෙනු ඇත වන, ගොඩනැගිල්ලක ලාදුරු ලකුණ තිබේ නම්,
14:35 කාගේ නිවසක් පූජකවරයා වෙත ගොස් වාර්තා කළ යුතුය වේ ඔහු, කියමින්: "එය ලාදුරු රෝගය ලකුණ මගේ ගෙදර ඉන්නවා කියලා මට තේරෙනවා."
14:36 ඔහු එළියට සියලු දේ කිරීමට ඔවුන්ට උපදෙස් ය, ඔහු එය ඇතුල් කර එය ලාදුරු රෝගය යන්න දකිනවා පෙර, අපවිත්ර නිවසේ ඇති සියල්ල නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,. මෙම පසු, ඔහු නිවසේ ලාදුරු පරීක්ෂා කිරීමට ඇතුළු වනු ඇත.
14:37 ඔහු එහි බිත්තිවල කුඩා කුහරද වගේ දෙයක් දැක තිබෙනවා ඇත විට, paleness හෝ රත්පැහැ ගැන්වීම ඇතිව අංග විකල, අතර ඉතිරි මතුපිට වඩා අඩු,
14:38 ඔහු නිවසේ දොර විසින් එලියට ආ යුතුය, වහාම දින හතක් එය වසා.
14:39 හත් වන දින නැවත, ඔහු එය පරීක්ෂා ය. ඔහු ලාදුරු ව්යාප්ත වී ඇති බව දකී නම්,
14:40 එහි දී ඔහු ලාදුරු රෝගය සුව වේ ද ගල් ය, අපවිත්ර ස්ථානයක හාරා සහ නගරයෙන් පිටත දමනු කිරීමට,
14:41 හා නිවසේ වටා ඇතුළතින් සිරිය බව, හා පහත්වී දූවිලි අපවිත්ර තැනක දී ම නගරයෙන් පිටත විසිරී බව,
14:42 සහ අනෙකුත් මැණික් ගල් නැවත පත් කළ යුතු බව, රැගෙන ගොස් තිබූ එම ස්ථානයේ, හා නිවසේ වෙනත් මෝටාර් කපරාරු කරන.
14:43 එහෙත් නම්, ගල් හාරා ඇති පසු, හා දූවිලි ඉවත් විනාශ, එය වෙනත් මැටි සමඟ කපරාරු ඇත,
14:44 පූජක, ගිලීමේ, ලාදුරු රෝගය සුව පැමිණ ඇති බව දැක ඇති වනු ඇත, සහ බිත්ති ලප ඉස බව, එය දිගටම පවතින ලාදුරු වන අතර නිවසේ අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය.
14:45 ඒ නිසා ඔවුන් වහාම එය විනාශ යුතු, සහ එහි ගල් හා ලී දැමිය යුතු ය, ද සියලු දූවිලි, අපවිත්ර තැනක දී ම නගරය පිටත.
14:46 යමෙක් වේ ද, ඔහු එය දක්වා වසා ඇත විට ගෙට ඇතුල් සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
14:47 තවද, යමෙක් එය සිතිනි ඇත, හෝ කිසිම දෙයක් ආහාරයට, තම වස්ත්ර සෝදාගත.
14:48 නමුත් පූජක නම්, ගිලීමේ, ලාදුරු රෝගය සුව නිවසේ පැතිර නැති බව දැක ඇති වනු ඇත, එය අලුතින් කපරාරු කළ පසු, ඔහු එය ශුද්ධ ය, සෞඛ්ය එය නැවත ප්රතිසංස්කරණය.
14:49 සහ එහි පිරිසිදු, ඔහු ගේ කුරුල්ලන් දෙදෙනෙකු යුතු ය, කිහිරි ලී, හා vermillion, මෙන්ම හිසොප්,
14:50 සහ, ජීවන ජලය පරදවා මැටි භාජනයකට එක් ගේ කුරුල්ලෙකු බිලිපූජාවක් පසු,
14:51 ඔහු කිහිරි ලී යුතු ය, හා හිසොප්, හා තද රතු පාට, හා ජීවන ගේ කුරුල්ලෙකු, ඔහු සියදිවි ගේ කුරුල්ලෙකු ලේ මේ සියලු ගල්වා ය, ද ජීවන ජලය, ඔහු නිවසේ සත් වරක් ඉසිය යුතු ය.
14:52 ඔහු ජීවන ජලය සමග ලෙස ගේ කුරුල්ලෙකු ලේ සමග තරම් එය ශුද්ධ ය, හා ජීවන ගේ කුරුල්ලෙකු සමඟ, හා කිහිරි ලී, හා හිසොප්, හා vermillion.
14:53 ඔහු ක්ෂේත්රයේ නිදහසේ ඉගිල කිරීමට ගේ කුරුල්ලෙකු නිදහස් කර තිබේ විට, ඔහු ගෙට සඳහා යාච්ඤා ය, එය කා අතරත් පවිත්ර කළ යුතු ය.
14:54 මෙම ලාදුරු වසංගතය සෑම ආකාරයේ නීතියක්:
14:55 ඇඳුම් සහ නිවාස ලාදුරු,
14:56 කැලැල් සහ පුපුරා පැල්ලම් ඇති, දිලිසෙන ලක්ෂෙය්, පෙනුම ද විචිත්ර විට,
14:57 එය දෙයක් පිරිසිදු, අපවිත්ර දේ අවස්ථාවේ දී ප්රසිද්ධ කරනු ලැබිය හැකි වන පරිදි.

ලෙවී කථාව 15

15:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක, කියමින්:
15:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, මෙසේ කියන්න: බීජ ගලා මගහැර සිටි ඒ මිනිසා, අපවිත්ර විය යුතු ය.
15:3 එවිට ඔහු මෙම වරද යටත් විනිශ්චය කළ යුතු ය, එය නීච තරල නම්, එක් එක් මොහොතේ, ඔහුගේ මාංසය ඇලී එහි එක්රැස්.
15:4 ඔහු නිදා ගන්නවා ඇති සෑම ඇඳ අපවිත්ර විය යුතු ය, ඔහු වැඩ හිඳින එහිදී සෑම තැන.
15:5 යමෙක් ඔහුගේ යහන ස්පර්ශ කර තිබේ නම්, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත, හා ජලයෙන් සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:6 ඒ මනුෂ්යයා පෙනී සිට ඇත එහිදී ඔහු පෙනී ඇත නම්, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත, හා ජලයෙන් සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:7 යමෙක් ඔහුගේ මාංසය ස්පර්ශ කර, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත යුතු ය, හා ජලයෙන් සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:8 එවැනි මිනිසෙකු පිරිසිදු වන තමා පිට spittle ප්රකාශ කර තිබේ නම්, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත, හා ජලයෙන් සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:9 ඔහු පෙනී සිට ඇත, එම සෑදල අපවිත්ර විය යුතු ය.
15:10 කුමන හෝ බීජ ගලා සවස දක්වා අපවිත්ර කළ යුතු ය සිදු කළ ඔහු යටතේ ඇති. යමෙක් මේ දේවල් ඕනෑම සිදු තම වස්ත්ර සෝදාගත, හා ජලයෙන් සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:11 එවැනි එක් ස්පර්ශ කර සියල්ල, ඉදිරියෙහි තම දෑත් සෝදා නොදීම, තම වස්ත්ර සෝදාගත, හා ජලයෙන් සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:12 ඔහු මැටි බඳුනක් ස්පර්ශ කර තිබේ නම්, එය බිඳ දැමිය යුතු ය. නමුත්, එය ලී භාජනයක් නම්, එය ජලයෙන් සෝදා ගත යුතු ය.
15:13 මෙම දුක් පීඩා පෙළෙන ඔහු සුව කරනු ඇත නම්, ඔහු තම පවිත්ර දින හතක් පසු ගණන් ය, හා ජීවන ජලය තම වස්ත්ර හා ඔහුගේ සිරුර සෝදා ගැනීමෙන්, ඔහු පවිත්ර විය යුතු ය.
15:14 ඉන්පසු, අට වන දින, ඔහු කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ ගත යුතු ය, ඔහු ඉදිරියට ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි, සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දෙසට, ඔහු පූජකයාට මෙම දෙන්නෙමි,
15:15 පාපය සඳහා එක් ඔප්පු කළ යුතු ය කරන, හා සමූලඝාතනය වැනි අනෙක්. ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහු තම බීජ ගලා සිට පවිත්ර විය හැකි බව ඒ නිසා.
15:16 ලිංගික සංසර්ගය බීජ යනවා කවුරුන් මිනිසෙක් ජලය සමග ඔහුගේ සිරුර සෝදාගත යුතු ය, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:17 ඔහුට ලැබේ වන ඇඟලුම් හෝ සම, ඔහු ජලය සමග සෝදාගත යුතු ය, එය සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:18 ඔහු ලිංගික සංසර්ගයෙහි යෙදී ඇත ඇත්තේ කවුරුන් සමග කාන්තාවක් ජලයෙන් සෝදා ගත යුතු ය, ඇය සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:19 ස්ත්රිය කවුද, මාසයේ එන විට, ලේ ගැලීමක් දින හතක් වෙන් කළ යුතු ය මගහැර.
15:20 ඇය සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත ස්පර්ශ කරන සියලු.
15:21 සියලු දේ ඇය නිදා ගන්නවා හෝ පිහිටන මත, ඇය බෙදීමේ දින තුළ, දූෂණය කළ යුතු ය.
15:22 යමෙක් ඇගේ ඇඳ ස්පර්ශ කර ඇත, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත යුතු ය, හා ජලය සමග තමා සෝදාගත්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:23 ඇය වාඩි වී ඇති කිසිදු අයිතමය ස්පර්ශ කර ඇත ඕනෑම කෙනෙකුට, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත යුතු ය, හා ජලය සමග තමා සෝදාගත්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර කළ යුතු ය.
15:24 මිනිසෙකු ඇගේ ලේ මාසික ගලා කාලයේ දී ඇය සමඟ ලිංගික සංසර්ගයෙහි නම්, ඔහු දින හතක් අපවිත්ර විය යුතු ය, ඔහු නිදා ගන්නවා ඇති සෑම ඇඳ දූෂණය කළ යුතු ය.
15:25 ඔසප් වීම පිළිබඳ ඇයට කාලය ඉක්මවා ලේ බොහෝ දින ගලන සංකිර්ණ වූ කාන්තාවක්, හෝ ඔවුන්ගේ ලේ ඔසප් රුධිරය පසු ගලා කිරීමට නැති නොවේ, තාක් කල් ඇය මෙම දුක් පීඩා වලට යටත් වේ ලෙස, ඇය අපවිත්ර විය යුතු ය, ඇය ඔසප් වීම ඇයගේ කාලය තුළ නම් සේම.
15:26 ඇය නිදා ගන්නවා ඇති සෑම ඇඳ, ඇය පිහිටන හා සෑම අයිතමය, දූෂණය කළ යුතු ය.
15:27 යමෙක් මේ ස්පර්ශ කර ඇත, ඔහු තම වස්ත්ර සෝදාගත යුතු ය, හා ජලය සමග තමා සෝදාගත්, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත.
15:28 ලේ නතර කර ඇති අතර ගලා නවතා දමන තිබේ නම්,, ඇය පිරිසිදු දින හතක් ගණන් ය,
15:29 හා අට වන දින ඇය සඳහා ඔප්පු කළ යුතු ය, පූජකවරයා වෙත, කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ, සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දී.
15:30 ඔහු පාපය සඳහා එක් ඔප්පු කළ යුතු ය, හා සමූලඝාතනය වැනි අනෙක්, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඇය වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, සහ ඇගේ අපවිත්ර ගලා සඳහා.
15:31 එබැවින්, ඔබ අපවිත්ර සැලකිලිමත්විය යුතු ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් ඉගැන්වීමට ය, ඔවුන් තම වචනයෙන් බැණ මිය නොයන පිණිස, ඔවුන් මගේ මණ්ඩපය දූෂණය කර ඇත විට, ඔවුන් අතර ඇති වන.
15:32 මෙම බීජ ගලා මගහැර සිටි ඔහු නීතිය, හෝ ලිංගික සංසර්ගය මගින් අපවිත්ර කරන,
15:33 හා ඔසප් වීම කාලයේ දී වෙන් කරන ඇය, හෝ ලේ අඛණ්ඩව ගලා ඇති, ඇය සමඟ නිදා ගන්නවා කරන මිනිසාගේ.

ලෙවී කථාව 16

16:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, ආරොන්ගේ පුත්රයන් දෙදෙනා මිය ගිය පසු, ඔවුන් අමුතු ගිනි පුද කිරීම සඳහා විනාශ කළ.
16:2 එවිට ඔහු උපදෙස්, කියමින්: ඔබේ සහෝදරයා වන ආරොන්ට කතා, ඔහු නැති විය හැකි බව එසේ, ඕනෑම වේලාවක, මෙම අභය භූමිය ඇතුළු, වැස්ම තුළ ක්රියාත්මක වේ, ගිවිසුම් කරඬුව ආවරණය වන විසින් සමඟි පෙර, ඔහු මිය යන්නේ නැත පිණිස, (මම, ඔරකල් ඉහත වලාකුළක් දිස් වනු ඇත සඳහා)
16:3 ඔහු කලින් මේ දේවල් සිදු කර ඇත වේ නම්. උන් වහන්සේ පාපය සඳහා වස්සෙකු ඔප්පු කළ යුතු ය, එය සමූලඝාතනය හා බැටළුවෙකු.
16:4 ඔහු සිහින් හණ සළුවට පවරා කළ යුතු ය. ඔහු හණ යට ඇඳුම් ඔහුගේ නිරුවත අනාවරණය වසන් යුතු. ඔහු සිහින් හණ පටිය ඔතා කළ යුතු ය, ඔහු ඔහුගේ හිස මත සිහින් හණ අලංකාර කර පැනවීමට ය. මෙම ශුද්ධ වස්ත්ර වේ. මේ සියලු ඔහු මත තැබිය යුතු ය, ඔහු සෝදා කර ඇත පසු.
16:5 ඔහු ලැබිය යුතුය, ඉශ්රායෙල් පුත්රයන්ගේ මුළු සමූහයා කෙරෙන්, පාපය සඳහා එළුවන් දෙකක්, එය සමූලඝාතනය ලෙස, එක බැටළු වස්සෙක්.
16:6 ඔහු වසු ඉදිරිපත් කර ඇත විට, හා තමා හා තම නිවසට වෙනුවෙන් යාච්ඤා කර ඇත,
16:7 ඔහු එළුවන් දෙදෙනා සාක්ෂි මණ්ඩපය දොරකඩ සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි සිටීමට ඇති ය.
16:8 එවිට ඔවුන් දෙදෙනාගේ කට දාදු, එක් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ, අතර අනෙක් රාජ්යතාන්ත්රිකයෙක් එළු වීමයි.
16:9 කාගේ ගොඩක් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත විරසක එක්, ඔහු පාපය සඳහා ඔප්පු කළ යුතු ය.
16:10 එහෙත් රාජ්යතාන්ත්රිකයෙක් එළු වෙන්න යන එක සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරිපිට ය, වූ නිසා ඔහු ඔහු පිට යාච්ඤා වත් හැක, පාළුකරයට ඔහු පිටත් කොට යවන්නේ හැක.
16:11 මේ දේවල් නිසි සමරනු ලැබූ පසු, ඔහු වසු ඔප්පු කළ යුතු ය, හා තමා හා තම නිවසට වෙනුවෙන් යාච්ඤා, ඔහු එය ගිනි තබා ඇත.
16:12 හා censer ගැනීමෙන්, ඔහු පූජාසනයේ ගිනි අඟුරු වලින් පිරී ඇත, සහ සුවඳ දුම් සඳහා සුගන්ධ සංයෝගයක් තම අත්වලින් සකස්, ඒ වැස්ම තුළ ඇතුළත් ය, ශුද්ධස්ථානයට,
16:13 මෙම aromatics ගිනි පිට තබා විට එසේ, එහි වලාකුළු හා වාෂ්ප, ඔරකල් ආවරණය විය හැක, සාක්ෂිය ඉහත ඇති වේ, ඔහු මිය යන්නේ නැත හැක.
16:14 ඒ වගේම, ඔහු වසු ලේ ටිකක් ගෙන ය, හා සමඟි ප්රතිවිරුද්ධ සත් වරක් සිය ඇඟිල්ලෙන් එය ඉසිය යුතු ය, නැගෙනහිර දෙසට.
16:15 ඔහු ජනතාවගේ පාපය සඳහා ඔහු-එළු මරා විට, ඒ වැස්ම තුළ සිය රුධිරය ගෙන ය, ඔහු ඇත් පැටවාගේ ලේ කරන්න උපදෙස් දෙන ලදී මෙන්, වූ නිසා ඔහු, ඔරකල් ප්රදේශයේ සිට එය ඉවත් ඉසිය යුතු ය හැක,
16:16 ඔහු ඉශ්රායෙල් පුත්රයන්ගේ අපවිත්ර සිට අභය භූමිය expiate පිණිස, සහ ඔවුන්ගේ වැල්වටාරම්වලට සීමා ඔවුන්ගේ පාප සෑම එකක්. මෙම පිළිවෙත අනුව, ඔහු සාක්ෂි මණ්ඩපය දෙසට ක්රියා ය, ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන වන අසභ්ය මධ්යයේ ඔවුන් අතර ස්ථාවර.
16:17 උත්තම පූජකයා යාච්ඤා කිරීම සඳහා අභය භූමිය ඇතුල් වන විට කිසිවෙකුට මණ්ඩපය විය යුතුයි, ඔහුගේ ගෙදර සඳහා, හා මුළු ඉශ්රායෙල් සභාව සඳහා, ඔහු කළ ආකාරය දක්වා.
16:18 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වන පූජාසනය පිටවිය විට, ඔහු තම ජීවිතය වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරමු, වසු ලේ ගැනීම, සහ ඔහු-එළු, ඔහු වටා එහි අං මත වත් ඉඩ.
16:19 සිය ඇඟිල්ලෙන් ඉස සත් වරක්, ඔහු ඊශ්රායෙල් සෙනඟ අපවිත්ර සිට එය expiate හා ගෞරවයට ඉඩ.
16:20 ඔහු අභය භූමිය පවිත්ර කර පසුව, හා මණ්ඩපය, හා පූජාසනය, ඔහුට ජීවන එළු ඔප්පු කරමු.
16:21 සහ එහි හිස මත අත් දෙක තැබීමෙන්, ඔහු ඉශ්රායෙල් පුත්රයන්ගේ සියලු අයුතුකම් පාපොච්චාරණය කරමු, හා ඔවුන්ගේ වැරදි සහ සියලු පාප. සහ එහි හිස මත මෙම පහළ ඉල්ලා, ඔහු එය ඉවත් යවන, එසේ කිරීමට සූදානම් මිනිසෙක් මාර්ගයෙන්, පාළුකරයට.
16:22 හා එළු හුදකලා දේශයට ඔවුන්ගේ සියලු අයුතුකම් සිදු කර ඇත විට, කාන්තාරය වෙත නිදහස් කර ඇත,
16:23 ආරොන්ගේ සාක්ෂි මණ්ඩපය බවට ආපසු දිය යුතු ය. හා ඒ වස්ත්ර ඉවත තැබීමෙන්, යනුවෙන් ඔහු අභය භූමිය පැමිණි විට ඔහු පැළඳිය ඇත, එහි ඔවුන් හැර,
16:24 ඔහු, ඒ ශුද්ධ භූමිය තුළ ඔහුගේ මාංසය සෝදාගත යුතු ය, ඔහු තමාගේ ම වස්ත්ර කළ යුතු ය. හා පසුව පිටත්වන්නේ, ඔහු තමාගේ ම සමූලඝාතනය ඉදිරිපත් කිරීමට හා ජනතාව බව ය: ඔහු ජනතාව ගැන තමා තරම් යාච්ඤා ය.
16:25 හා පාප සඳහා ඉදිරිපත් වන මේද, ඔහු පූජාසනය මත දැවිය යුතු ය.
16:26 එහෙත් සැබෑ, මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයෙක් එළු ජලය සමග ඔහුගේ ඇඳුම්, ඔහුගේ මෘත දේහය සෝදාගත යුතු ය පිටත් කර යැවූ කළ ඔහු, හා ඒ නිසා ඔහු කඳවුර එළඹිය යුතුය.
16:27 එහෙත් වසු ඔහු-එළු, පාපය සඳහා බිලිපූජාවක් කරන ලද, කාගේ ලේ ආශිර්වාදිත පූපය සම්පූර්ණ කිරීමට අභය ගෙන එන ලදී, මෙම කඳවුරෙන් පිටත සිදු කළ හා ගිනි පුළුස්සා මැරිය යුතු ය: ඔවුන්ගේ සම් හා සමග, ඔවුන්ගේ මනස සහ ශරීරය ගොම ද.
16:28 තවද, යමෙක් පුළුස්සා ඇති වනු ඇත ඔවුන් ජලය සමඟ, තම ඇඳුම් සහ මස් සෝදාගත යුතු ය, හා ඒ නිසා ඔහු කඳවුර එළඹිය යුතුය.
16:29 මෙය ඔබට සදාකාල ආඥා පනත විය යුතු ය. හත් වන මාසයේ දී, මාසයේ දස වන දින, ඔබේ ජීවිතය ඔබට හිරිහැර ය, ඔබ කිසි වැඩක් නොකළ යුතු ය, දේශීය උපන් හෝ කෙනෙකු, ඔබ අතර sojourns කරන හෝ නවකයෙක් වූ.
16:30 මෙම දින, ඔබ පව් කමාව ඇති විය යුතු ය, ද ඔබේ සියලු පව් වලින් පවිත්ර. ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි පවිත්ර කළ යුතු ය.
16:31 විවේකයක් ගැනීම සබත් දවස සඳහා, ඔබ සදාතනික සැමරීමක් ලෙස ඔබේ ආත්ම ගැන දුක් ය.
16:32 හා ඇති පූජක අභිෂේක කර, හා අත් පා තම පියාගේ ස්ථානයේ පූජක ක්රියාත්මක කිරීමට කැප වී ඇති, සමඟි ය. ඔහු, හණ වස්ත්රයක් ද ශුද්ධ වස්ත්ර පැළඳගෙන කළ යුතු ය.
16:33 ඔහු අභය භූමිය හා සාක්ෂි මණ්ඩපය හා පූජාසනය expiate ය, එසේම පූජකයා ද මුළු ජනතාව.
16:34 මෙය ඔබට සඳහා සදාතනික නීතිය විය යුතු ය, ඔබ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් වෙනුවෙන් යාච්ඤා කළා, හා ඔවුන්ගේ සියලු පාප වලට වසරකට වරක්. එබැවින්, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට උපදෙස් ලෙසම.

ලෙවී කථාව 17

17:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
17:2 ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් කතා, සහ සියලු ඉශ්රායෙල් ජනයා වෙත, ඔවුන්ට කියා: මෙම වචනය, වන සමිඳාණන් වහන්සේ අණ කළ, කියමින්:
17:3 ඉශ්රායෙල් වංශය සියලු ඕනෑම කෙනෙක්, ඔහු ගොනෙකු මරා ඇත නම්, හෝ බැටළුවෙකු, හෝ එළු කඳවුරේ හෝ කඳවුරට ඔබ්බට,
17:4 එය සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දී සමිඳාණන් වහන්සේට තුවරලා ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත නොහැකි, ඔහු ලේ වරදකරු විය යුතුය. එය ඔහු ලේ වගුරුවා නම් මෙන් ම; එසේ නම්, ඔහු තම සෙනඟ අතරේ සිට කලෙකත් විනාශ.
17:5 එබැවින්, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් පූජකයාට ඔවුන්ගේ ගොදුරු දිය යුතු, ඔවුන් ක්ෂේත්රයේ ඝාතනය, ඔවුන් සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ පෙර සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ගෞරව පිණිස, හා ඒ නිසා ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ලෙස ගිනි තබා හැකි බව.
17:6 පූජකයා සමිඳාණන් වහන්සේගේ පූජාසනය මත ලේ වත් යුතු, සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ දී, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේට මිහිරි සුවඳක් තෙල දැවිය යුතු ය.
17:7 ඔවුන් තවදුරටත් භූතයන් තමන්ගේ ගොදුරු ගිනි තබා ඇත, ඔවුන් වේශ්යාකම් කවුරුන් සමග. එය ඔවුන් සඳහා සහ ඔවුන්ගේ මතු පරපුර උදෙසා සදාකාල ආඥා පනත විය යුතු ය.
17:8 ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: ඊශ්රායෙල් මිනිසා, හෝ ඔබ සමඟ වසන පළකලහ ක, කරන සමූලඝාතනය හෝ ගොදුරක් ඉදිරිපත් කරයි,
17:9 හා කරන සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ වෙත ගෙන නැත, එය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ඒ නිසා, තමාගේ සෙනඟ කෙරෙන් පහ ය.
17:10 ඉශ්රායෙල් වංශය සියලු ඕනෑම කෙනෙක්, හෝ ඔවුන් අතර වසන පළකලහ ක, ඔහු ලේ අනුභව තිබේ නම්,, මම ඔහුගේ ආත්මයට විරුද්ධ ව මාගේ මුහුණ දැඩි ඇත, මම ඔහුගේ ජනතාව ඔහුට නොවැරදී.
17:11 සඳහා මස් ජීවිතය ලේ ය, මම එය ඔබට ලබා දී ඇති, ඔබට මහත් පූජාසනය මත එය සමග පිරිසත් පිණිස, සහ ලේ ආත්මයේ ආශිර්වාදිත පූපය සඳහා විය හැකි බව ඒ නිසා.
17:12 මේ හේතුව නිසා, මම ඊශ්රායෙල් සෙනඟට පවසා ඇත: ඔබ අතර කිසිදු ලේ නොකෑ යුතු ය, හෝ ඔබ සමඟ වසන පළකලහ අතර.
17:13 සියල්ල ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් ඕනෑම කෙනෙක්, හෝ ඔබ සමඟ වසන පළකලහ සිට, දඩයම සහ කුරුළු-නෙත් ඇදගන්නා විසින් වේවා, ඔහු මෘගයා හෝ පක්ෂි බලහත්කාරකමින් නම්, කන්න නීත්යානුකූල වන, ඔහු උගේ ලේ වගුරුවා ඉඩ දෙන්න සහ ඒ සමඟ පොළොව ආවරණය.
17:14 සියලු මස් ජීවිතය ලේ ය. එබැවින්, මම ඊශ්රායෙල් සෙනඟට කතා කොට, ': ඔබ කිසි මස් ලේ අනුභව නොකළ යුතු ය, මාංසයේ ජීවිතය රුධිරයේ නිසා, හා යමෙක් වේ ද, ඔහු එය නැති වී ය අනුභව කර ඇත.
17:15 තමන්ගේ ම මිය ගොස් ඇත දේ අනුභව ආත්මය, හෝ සතෙකු විසින් කුමක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ, ඔහු දේශීය උපත හෝ නවකයෙක් ද යන්න, ජලය සමග තම ඇඳුම් හා තමා සෝදාගත යුතු ය, ඔහු සවස දක්වා අපවිත්ර කළ යුතු ය. මෙම විසින් ඔහු පවිත්ර කළ යුතු බවයි.
17:16 එහෙත් ඔහු, තම ඇඳුම් සහ ඔහුගේ සිරුර සෝදා නැහැ නම්, ඔහු තම දුෂ්ටකම ගැන වගකිව යුතු.

ලෙවී කථාව 18

18:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
18:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
18:3 ඔබ මිසර දේශය සිරිත් පරිදි ක්රියා නොකළ යුතු ය, ඔබ ජීවත් වන; හෝ ඔබ හැසිරෙන ය කානාන් කලාපයේ පුරුද්ද අනුව, මම ඔබට මඟ පෙන්වනු ඇත වූ බවට; වත් ඔබ ඔවුන්ගේ ආඥා පනත්වල ගමන් කරන්නෙමි.
18:4 ඔබ මගේ විනිශ්චය ඉටු කරන්නෙමි, ඔබ මගේ ශික්ෂා පද පිළිපැදිය යුතු ය, ඔබ ඔවුන්ට ගමන් ය. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
18:5 , නීති හා තීන්දු තබා; මිනිසෙකු මේ කරන්නේ විට, ඔහු ඔවුන් ජීවත් වේ. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
18:6 කිසිවෙකුට සමීප ලේ-සාපේක්ෂ ඔහුට සිටින ඇය වෙත ළඟා ය, ඇගේ නිරුවත අනාවරණය කිරීමට තරම්. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
18:7 ඔබ ඔබේ පියා නෑයන්ට හෙළිදරව් නොකළ යුතු ය, හෝ මවගේ හෝ නෑයන්ට. එයා ඔයාගේ අම්මා; ඔබ ඇගේ නිරුවත අනාවරණය නොකළ යුතු ය.
18:8 ඔබ ඔබේ පියාගේ බිරිඳ නෑයන්ට හෙළිදරව් නොකළ යුතු ය; එය ඔබගේ පියාගේ නින්දාවකි සඳහා.
18:9 ඔබ ඔබේ සහෝදරිය නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය, පියා හෝ මව යන්න, ඇය නිවසේ හෝ විදේශයන්හි උපත යන්න.
18:10 ඔබ ඔබේ පුත් දියණිය නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබේ දියණිය ගේ දියණිය; එය ඔබගේ ම නින්දාවකි සඳහා.
18:11 ඔබ ඔබේ පියාගේ බිරිඳගේ දියණිය නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය, ඇය ඔබේ පියා බිහි කළාය කා, ඔබේ සහෝදරිය කවුද.
18:12 ඔබ ඔබේ පියාගේ සහෝදරිය නෑයන්ට හෙළිදරව් නොකළ යුතු ය; ඇය ඔබේ පියාගේ මාංසය සඳහා.
18:13 ඔබ ඔබේ මවගේ සහෝදරිය නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය, ඇය ඔබේ මවගේ මස් නිසා.
18:14 ඔබ ඔබේ පියාගේ සහෝදරයාගේ නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ ඔහුගේ භාර්යාව වෙත ළඟා ය, ආකර්ෂණ බලය මගින් ඔබට එක් කරන.
18:15 ඔබ ඔබේ දියණිය වූද, නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය, ඇය ඔබේ පුතාගේ බිරිඳ සඳහා; වත් ඔබ ඇයට නින්දා හෙළිදරව් ය.
18:16 ඔබේ සහෝදරයාගේ භාර්යාව නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය; එය ඔබගේ සහෝදරයා නින්දාවකි සඳහා.
18:17 ඔබ ඔබේ බිරිඳ සහ දියණිය නෑයන්ට අනාවරණය නොකළ යුතු ය. ඇගේ පුත්රයා දියණිය හෝ ඇයගේ දියණිය ගේ දියණිය ගත යුතු ය, ඇය අගෞරවයට අනාවරණය කිරීමට තරම්; සඳහා ඔවුන්, ඇගේ මාංස වේ, එවැනි ලිංගික සංසර්ගය ව්යාභිචාර වේ.
18:18 ඔබ, ප්රතිවාදී අනියම් ලෙස ඔබේ බිරිඳ සොහොයුරිය ගත යුතු ය; හෝ ඔබ ඇගේ නිරුවත අනාවරණය යුතු, ඔබේ බිරිඳ තවමත් ජීවත් වන අතර,.
18:19 ඔබ ඔසප් ලබන සිටින කාන්තාවක් වෙත ළඟා නොවිය යුතු ය, හෝ ඔබ ඇයට foulness අනාවරණය යුතු.
18:20 ඔබ, ඔබගේ අසල්වැසියාව බිරිඳ සමඟ ලිංගික සංසර්ගය නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ බීජ කුඩා චෛත්යයක් දූෂ්ය කළ යුතු ය.
18:21 ඔබ ඒ රූපයට Moloch කැප කිරීමට ඔබේ බීජ සමහරක් නොකියව, හෝ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දූෂනය කිරීම. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
18:22 ඔබ පිරිමි සමඟ ලිංගික ක්රියා සිදු නොවිය යුතු ය, ගැහැණු ළමයෙකු සමග ලිංගික සංසර්ගයේ වෙනුවට, මේ සඳහා පිළිකුලකි.
18:23 ඔබ යම් සතෙකු සමඟ ලිංගික ක්රියා සිදු නොවිය යුතු ය, හෝ ඔබ එය දූෂ්ය කළ යුතු ය. කාන්තාව මෘගයා සමඟ සයනය නොකළ යුතු ය, හෝ එය සමග ලිංගික ක්රියා සිදු; මේ සඳහා දුෂ්ටකමින්.
18:24 මේ දේවල් ඕනෑම සමඟ ඔබ දූෂනය නැහැ, ජාතීන්ගේ සියලු විසින්, මම ඔබේ ඇස් හමුයෙහි දුරු වනු ඇත, දූෂිත වී ඇති
18:25 හා වන දේශයේ ඉඩම් දූෂණය කර ඇත. මම මේ දේශය දුෂ්ටකම සංචාරය කරනු ඇත, එය එහි වැසියන් පෙන්වා වමනය පිණිස.
18:26 මගේ නියෝග සහ තීන්දු තබා, මෙම පිළිකුල් ඕනෑම කරන්න එපා: උපත දේශීය, මෙන්ම පදිංචිකරුවන්, ඔබ අතර sojourns.
18:27 මේ සියලු පිළිකුල් දේවල් ඔබ ඉදිරියේ සිටි එම දේශයේ වැසියන් විසින් සිදු කරන ලදී සඳහා, ඔවුන් එය දූෂණය කර ඇත.
18:28 එබැවින්, පරෙස්සම්, මේ හා සමාන අයුරින් නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, එය ද ඔබට සිදු වමනය විය හැක, ඔබ මේ එකම දේ කරන්න නම්, එය ඔබට පෙර සිටි සෙනඟ පිටතට වමනේ දාපු මෙන්.
18:29 මෙම පිළිකුල් ඕනෑම කැප ය කරන සෑම ආත්මයක්ම තම සෙනඟ මැද සිට කලෙකත් විනාශ.
18:30 මාගේ ආඥා. ඔබට පෙර සිටි අය විසින් සිදු කර ඇති අතර එම දේවල් කරන්න කැමති වෙන්න එපා, මේ දේවල් දූෂණය එපා. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.

ලෙවී කථාව 19

19:1 සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
19:2 ඉශ්රායෙල් පුත්රයන්ගේ මුළු සභාව වෙත කතා, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: ශුද්ධ විය යුතු, මම, ඔබේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ, මම ශුද්ධ.
19:3 එක් එක් කෙනා තම පියා ද මව ද බිය ඉඩ. මාගේ සබත් නිරීක්ෂණය. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
19:4 රූප පරිවර්තනය කිරීමට කැමති වෙන්න එපා, ඔබ ම වාත්තු දෙවිවරුන් බවට පත් කළ යුතු නැහැ. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
19:5 ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ගොදුරක් ගිනි තබා නම්, ඔහු හිස උදුම්මාගත යුතු පිණිස,
19:6 ඔබ එය සියදිවි විට ලෙස එම දිනයේ දී ම එය අනුභව කළ යුතු ය, හා හෙට දවස. එවිට ඔබට ඕනෑම දෙයක් ගින්නෙන් දැවිය යුතු ය, තුන් වන දා පවතිනු ඇත.
19:7 ඕනෑම කෙනෙකුට නම්, දින දෙකකට පසු, එය අනුභව කර,, ඔහු අපහාස හා දුරුකිරීමට වරදකරු විය යුතුය.
19:8 එවිට ඔහු තම දුෂ්ටකම ගැන වගකිව යුතු, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ශුද්ධ දේ දූෂණය කර ඇත සඳහා. හා ඒ ආත්මය ඔහුගේ සෙනඟ සිට කලෙකත් විනාශ.
19:9 ඔබ ඔබේ ඉඩම් ධාන්ය කෙත් වතුවල අස්වැන්න ඇති ඇත විට, ඔබ, භූමිය මතුපිට එය කපා නොකළ යුතු ය, පවා බිම, හෝ ඔබ ධාන්ය ඉතිරි කන් රැස් කරන්නෙමි.
19:10 ඔබ ඔබේ මිදි වත්තේ වැටී ඇති පොකුරු හෝ තනි මිදි රැස් කරන්නෙමි වත්, එහෙත් ඔබ ගන්නා paupers හා සංචාරකයින් සඳහා ඔවුන් අත්හැර. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
19:11 සොරකම් නොකරව. ඔබ බොරුවක් කල්මරන්නේ නෑ. ඕනෑම කෙනෙකුට තම අසල්වැසියාට රැවටීමට ය වත්.
19:12 ඔබ මාගේ නාමයෙන් perjury නසා නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ ඔබේ දෙවිගේ නාමය අපවිත්ර ය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:13 ඔබේ අසල්වැසියාට විරුද්ධව නැඟී නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ ප්රචන්ඩත්වය මගින්, ඔහු පීඩා යුතු ය. කුලියට ගත් අත් වැටුප්, ඔබ හෙට වන තුරු ඔබ සමඟ පමා නොවිය යුතු ය.
19:14 ඔබ බිහිරි නපුරු ලෙස කතා නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ අන්ධ පෙර බාධාවකි තැනින් ය, නමුත්, ඔබ ඔබේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ බිය ය, මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:15 ඔබ අසාධාරණ දේ නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ අසාධාරණ ලෙස විනිශ්චය. ඔබ දුප්පත් කීර්තිය ගැන සලකා නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ බලවත් වූ මුහුණද ගෞරව කරමි. ඔබේ අසල්වැසියාට සාධාරණව විනිශ්චය.
19:16 ඔබ detractor නොවිය යුතු, වත් whisperer, ජනතාව අතර. ඔබේ අසල්වැසියාට ලේ එරෙහිව නැගී නොකළ යුතු ය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:17 ඔබේ සිතින් ඔබේ සහෝදරයාට වෛර නොකළ යුතු ය, නමුත් ඔහු විවෘතව අවවාද, ඔබ ඔහුට වඩා පාපයක් නැති නිෂ්ඵල නොවන.
19:18 පළිගැනීම එපා, වත් ඔබ, ඔබේ සහෝදර පුරවැසියන්ගේ තුවාල බිය විය යුතු යුතුය. ඔබ ඔබේ මිතුරා මෙන් ප්රේම. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:19 මගේ නීති නිරීක්ෂණය. ඔබ ඔබේ ගව වෙනත් සත්තුන්ගෙන් සමග බෝ කිරීමට හේතු නොවිය යුතු ය. ඔබ විවිධ බීජ ඔබේ ක්ෂේත්රයේ වපුරන නොකළ යුතු ය. ඔබ කරුණු දෙකක් සිට පහළට කර ඇති ඇඟලුම් වස්ත්ර නොකළ යුතු ය.
19:20 මිනිසෙකු ඇය හා ලිංගික සංසර්ගයෙහි සිතිනි ඇත නම්, සේවකයා හා කරන ද විවාහ කර ගැනීමට හැකි වන ඇත, එහෙත් ඔහු මිල දී ඇය නිදහස් කර නැත, හෝ නිදහස් ඇගේ නියම කිරීමට ගෙවා, ඔවුන් දෙදෙනාම පහර කළ යුතු ය, නමුත් ඔවුන් මිය යන්නේ නැත ය, ඇය නිදහස් කාන්තාවක් නොවේ සඳහා.
19:21 හැබැයි, ඔහුගේ වරදක් සඳහා, ඔහු සාක්ෂි සම්මුඛ මණ්ඩපයේ දොරකඩ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත බැටළුවෙකු ඔප්පු කළ යුතු ය.
19:22 පූජකවරයා ඔහු වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔහුගේ පාප සඳහා, සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි, ඔහු ඔහු වෙනුවෙන් නැවත වරක් ඔහුගේ අනුමැතිය දිනාගැනීමට ය, හා පාපයට සමාව කළ යුතු ය.
19:23 දේශයට ඔබ ඇතුළු වී තිබේ ඇත විට, එය පළතුරු ගස් රෝපණය කර,, ඔබ ඔවුන්ගේ පළමු පළතුරු රැගෙන ය; germinates අපවිත්ර ලෙස සැලකිය යුතු ය යන පළතුරු, ඔබ මේ දක්වා අනුභව කළ යුතු ය වත්.
19:24 නමුත් සතර වන අවුරුද්දේ දී, ඔවුන්ගේ සියලු පළතුරු, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ප්රශංසාව සඳහා ශුද්ධ කළ යුතු ය.
19:25 හා පස් වන අවුරුද්දේ දී ඔබ නිෂ්පාදන අනුභව කළ යුතු ය, ගෙන එන ලබන පලතුරු රැස්. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
19:26 ඔබ ලේ අනුභව නොකළ යුතු ය. ඔබ ගුරුකම් නොකළ යුතු ය, සිහින හෝ නිරීක්ෂණ.
19:27 ඔබ circularly ඔබේ හිසකෙස් කපා නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබේ රැවුල බූගා.
19:28 ඔබ මිය ගිය අය වෙනුවෙන් ඔබේ ශරීරය කපා නොකළ යුතු ය, හා ඔබ ඔබ වෙනුවෙන් වෙනත් සංඛ්යා හෝ ලකුණු නොවිය යුතු ය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:29 ඔබේ දියණිය ගනිකා වෘත්තියට නැහැ, දේශය අපරාධ සමග දූෂිත හා සම්පූර්ණ කළ නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
19:30 මාගේ සබත් නිරීක්ෂණය, මගේ අභය භූමිය දෙසට ඇතිවීම. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:31 ශාස්ත්රඥයන් කිරීමට පසෙකට හැරී නැහැ, හෝ කියන්නන් විමසුවේය සමඟ සාකච්ඡා, ඔවුන් හරහා දූෂණය කළ හැකි වන පරිදි. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
19:32 අළු හිසකෙස් හිස ඉදිරියේ නැඟිට, හා වැඩිමහල් කීර්තිය ගෞරවය, ඔබේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ බිය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
19:33 නවකයෙක් ඔබේ දේශයේ ජීවත් සහ ඔබ අතර එකඟ නම්, ඔහු නින්දා නැහැ,
19:34 නමුත් එක් දේශීය උපත වැනි ඔහු ඔබ අතර විය යුතුයි. හා ඔබ මෙන් ඔහුට ප්රේම ය. මිසර දේශයේ දී නවක සාමාජිකයන්ට ප්රයෝජනවත් විය ද වූහ සඳහා. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
19:35 විනිශ්චය අයුතුකම ඉටු කිරීමට කැමති වෙන්න එපා, දිග, ස්කන්ධයෙන්, ප්රමාණයක්.
19:36 කොරපොතු පමණක් ඉඩ දෙන්න සහ බර සමාන, වියළි පියවරක් පමණක් විය හැකි ඉඩ හා ද්රව පියවරක් සමාන විය. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි, ඊජිප්තු දේශයෙන් ඔබව නායකත්වය දුන්.
19:37 මගේ සියලු ශික්ෂා පද තබා, මගේ සියලු තීන්දු, ඒවා ඉටු. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.

ලෙවී කථාව 20

20:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
20:2 ඔබ ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්ට මේ දේවල් කතා කළ යුතු ය: පුත්රයන් ඉශ්රායෙල්වරුන් අතරෙහි මිනිසෙක්, හෝ ඊශ්රායෙල් ජීවත් වන නවක සාමාජිකයන්ට ප්රයෝජනවත් විය අතර, ඔහු තම බීජ, ඒ රූපයට Moloch ලබා ඇති කරන්නේ නම්,, ඔහු මරණයට පත් කළ යුතු ය: දේශයේ සෙනඟ ඔහුට ගල් ගසා.
20:3 මම ඔහුට විරුද්ධව මාගේ මුහුණ යොමු කරනු ඇත. මම ඔහුගේ සෙනඟ අතරේ ඔහු කපා ඇත, ඔහු තම බීජ Moloch ලබා දී ඇති නිසා, ඔහු මගේ අභය භූමිය අපවිත්ර කර ඇත, හා මාගේ ශුද්ධ නාමය අපවිත්ර.
20:4 එහෙත් නම් දේශයේ ජනතාව, ක්රි වී මගේ බලය සඳහා කුඩා සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වීම පසු, ඔහුගේ බීජ Moloch ලබා දී ඇති මිනිසා නිදහස්, ඔවුන් ඔහුව මරා දැමීමට සූදානම් නැති,
20:5 මම ඒ මනුෂ්යයා කෙරෙහි මාගේ මුහුණ සහ ඔහුගේ සහෝදරයන් පුරා ඇත, මම ඔහුට සහ Moloch සමග fornicate ඔහු සමඟ එකඟ වූ සියලු දෙකම කපා ඇත, සිය ජනතාවගේ මැද සිට.
20:6 ශාස්ත්රඥයන් සහ කියන්නන් විමසුවේය කිරීමට පසෙකට හැරී තිබේ කරන ආත්මය, කවුද ඔවුන් සමඟ fornicated ඇති වනු ඇත, මම ඔහුට විරුද්ධව මාගේ මුහුණ යොමු කරනු ඇත, මම ඔහුගේ සෙනඟ අතරේ ඔහු විනාශ කරනු ඇත.
20:7 විශුද්ධ කර ශුද්ධ විය යුතු, මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
20:8 මගේ ශික්ෂා පද දෙස හොඳින් බලන්න, ඒවා ඉටු කළ. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, නුඹලා විශුද්ධ.
20:9 යමෙක් තම මවට හෝ පියාට හෝ ශාප මරණ මරණයට පත් කළ යුතු ය; ඔහු තම පියා ද මව ද ශාප. ඒ නිසා ඔහුගේ ලේ ඔහු පිට විය යුතුයි.
20:10 ඕනෑම කෙනෙකුට තවත් බිරිඳ සමඟ ලිංගික ක්රියා සිදු කර ඇති ඇත නම්, හෝ තම අසල්වැසියාගේ සහකරු හෝ සහකාරිය සමඟ අනාචාරයේ මුදාහරිමින් ඇති වනු ඇත, ඔවුන් මරණයට මරණයට පත් කළ යුතු ය, පරදාර හා සේවනය යන දෙකම.
20:11 යමෙක් ඔහුගේ පෙම්වතිය සමග සිතිනි ඇත, හෝ තම පියාගේ ලැජ්ජාවට සොයාගෙන ඇත ඇත, ඔවුන් දෙදෙනාම මරණ මරණයට පත් කළ යුතු ය. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ලේ ඔවුන් පිට විය යුතුයි.
20:12 යමෙක් තම ලේලිය සමග සිතිනි ඇත නම්, දෙකම මරණයට පත් කළ යුතු ය, ඔව්හු දුෂ්ටකම අනුව කටයුතු කර ඇති බවත් සඳහා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ලේ ඔවුන් පිට විය යුතුයි.
20:13 ඕනෑම ගැහැණු ළමයෙකු සමඟ ලිංගික සංසර්ගයේ වෙනුවට පිරිමි එක්ක නිදා තිබේ නම්,, දෙදෙනාම බහුපාක්ෂික පනත සිදු කර ඇති, ඔවුන් මරණයට මරණයට පත් කළ යුතු ය. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ලේ ඔවුන් පිට විය යුතුයි.
20:14 යමෙක් නම්, දුව විවාහ කර ෙගන,, ඇගේ මව හා විවාහ වී සිටින ඇත, ඔහු දුෂ්ටකමට අනුව කටයුතු කර ඇති. ඔහු ඔවුන් සමඟ ජීවත් පුළුස්සා කළ යුතු ය. මෙතරම් මහත් බහුපාක්ෂික පනත ඔබ අතරේ දිගටම යුතු වත්.
20:15 යමෙක් යම් සත්ව හෝ ගව සමග ලිංගික ක්රියා සිදු කර ඇති ඇත, ඔහු මරණය මරණයට පත් කළ යුතු ය. ඒ වගේම, ඔබ මෘගයා මරා යුතු.
20:16 කිසි සත්ව යටතේ සිටිති කරන ස්ත්රිය එය සමග එකට විනාශ කළ යුතු ය. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ලේ ඔවුන් පිට විය යුතුයි.
20:17 යමෙක් තම සොහොයුරිය ගෙන ඇති වනු ඇත, තම පියාගේ දියණිය හෝ තම මවගේ දියණිය, හා ඇගේ නිරුවත දැක ඇත, ඇය තම සහෝදරයාගේ ලැජ්ජාවට දෙස ඇති වනු ඇත, ඔවුන් බහුපාක්ෂික පනත සිදු කර ඇති. ඔවුන්, ඔවුන්ගේ ජනතාව ඉදිරියෙහි මරා කළ යුතු ය, ඔවුන් එකිනෙකාට කරන නින්දාවකි සොයාගෙන ඇත නිසා. ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම ගැන වගකිව යුතු.
20:18 යමෙක් තම ඔසප් ප්රවාහ ඇය හා ලිංගික සංසර්ගයෙහි, හා ඇගේ නිරුවත අනාවරණය කර ඇත, ඇය ඇගේ ලේ ගැලීම දෙදෙනා විවෘත කර ඇත, ඔවුන්ගේ සෙනඟ මැද සිට විනාශ කළ යුතු ය.
20:19 ඔබ ඔබේ මාතෘ හෝ පියාගේ නැන්දා නෑයන්ට හෙළිදරව් නොකළ යුතු ය. යමෙක් මේ කරන්නේ තම ඉඳුරන් ලැජ්ජාවට එලිදරව් කර තිබේ; දෙදෙනාම තම දුෂ්ටකම ගැන වගකිව යුතු.
20:20 ඕනෑම මිනිසෙකු තම පියාගේ හෝ මවගේ මාමා බිරිඳ සමඟ ලිංගික සංසර්ගයෙහි යෙදී ඇත තිබේ නම්,, ඔහු තම සමීපතම ඥාතියෙකු වන ලජ්ජාව සොයාගෙන ඇත, දෙදෙනාම තම පාපය ගැන වගකිව යුතු ය. ඔවුන් දරුවන් නොමැතිව මිය යනු ඇත.
20:21 යමෙක් තම සහෝදරයාගේ බිරිඳ නීති විරෝධී දෙයකි විවාහ කර ඇත; මන්ද, ඔහු සිය සොහොයුරා නග්නව සොයාගෙන ඇත. ඔවුන් දරුවන් නොමැතිව විය යුතු ය.
20:22 මගේ නීති මෙන්ම මාගේ පණත් නිරීක්ෂණය, හා ක්රියා, ඔවුන්ට අනුව, දේශය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඔබ ඇතුල් කළ හා ජීවත් වන බවට, ඔබ පිටතට වමනය විය හැක, ද.
20:23 ජාතීන් සඳහා නියෝග විසින් ගමන් කිරීමට කැමති වෙන්න එපා, මම ඔබ ඉදිරියෙහි නෙරපීමට ඇත. ඔවුන් මේ සියලු දේවල් සිදු කර ඇත සඳහා, ඒ නිසා මම ඔවුන් abominate.
20:24 එහෙත්, මම ඔබට කියමි: ඔවුන්ගේ දේශය, මම උරුමයක් ලෙස ඔබ වෙත ලබා දෙනු ඇත වන, කිරි සහ මී පැණි ගලා යන දේශයක්. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි, කළ අනෙකුත් ජාතීන්ගෙන් නුඹලා වෙන්.
20:25 එබැවින්, ඔබ ද අපවිත්ර සිට පිරිසිදු සතුන් වෙන් කළ යුතුය, අපවිත්ර හා පවිත්ර වූ කුරුල්ලන්. ගව ඔබේ ආත්ම දූෂනය නැහැ, හෝ කුරුල්ලන්, හෝ පොළොව මත ගමන් කරන ඕනෑම දෙයක්, හා වන මම අපවිත්ර ඔබ පෙන්වා දී ඇත.
20:26 ඔබ මට කතා ශුද්ධ විය යුතු ය, ඒ නිසා මම, සමිඳාණන්, මම ශුද්ධ, මම අනෙක් ජාතීන්ගෙන් නුඹලා වෙන්, ඔබ මගේ විය හැකි බව එසේ.
20:27 මිනිසෙක් හෝ කාන්තාවක්, කාට ඔරකල් වැනි හෝ divining ආත්මය පවතී, මරණයට පත් කළ යුතු ය. ඔවුන් ගල් ගසා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ලේ ඔවුන් පිට විය යුතුයි.

ලෙවී කථාව 21

21:1 සමිඳාණන් වහන්සේ ද මෝසෙස්ට කතා කොට, '': පූජකයන් කතා, ආරොන්ගේ පුත්රයන්, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: පූජකයෙක් තම පුරවැසියන් මරණය සතුටට පත් කළ ඉඩ දෙන්න එපා,
21:2 ඔහුගේ ලේ-ඥාතීන් හා ආසන්න ඥාතීන් විසින් පමණක් හැර, බව ය, පියාගේ හෝ මවගේ, හෝ දුව හෝ පුතා හෝ විසින්, හෝ ද සහෝදරයා,
21:3 හෝ කන්යාවක් සහෝදරිය, කරන සැමියා විවාහ වී නැත.
21:4 නමුත් පවා ඔහුගේ ජනතාවගේ නායකයා විසින් ඔහු සතුටට පත් කළ යුතු ය.
21:5 ඔවුන් තම හිස හෝ ඔවුන්ගේ රැවුල බූගා යුතු වත්, ඔවුන් තම ජීවිතයේ කැපීමක් නොවිය යුතු ය.
21:6 ඔව්හු තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ද ශුද්ධ විය යුතු ය, ඔවුන් ඔහුගේ නම දූෂනය නොකළ යුතු ය. ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේගේ සුවඳ දුම් හා ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන ආහාරය ලබා සඳහා, මේ නිසා, තමන් ශුද්ධ විය යුතු ය.
21:7 ඔවුන් අනාචාරය කාන්තාවක් විවාහ කර නොගත යුතු ය, හෝ ගණිකාවක්, හෝ ඇයගේ ඇගේ සැමියා විසින් ප්රතික්ෂේප කර ඇති. ඔව්හු තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කැප වේ සඳහා,
21:8 ඔවුන් ඉදිරියේ රොටි ලබා. එබැවින්, ඔවුන් ශුද්ධ විය යුතුයි, මම ද මම ශුද්ධ සඳහා: සමිඳාණන්, කරන ඔවුන් විශුද්ධ.
21:9 පූජකයෙක් දුව ගණිකා වෘත්තිය ගෙන ඇත ඇත නම්, සහ ඇගේ පියාගේ නම උල්ලංඝනය කර ඇත, ඇය ගින්නෙන් විනාශ කළ යුතු ය.
21:10 උත්තම පූජකයා, බව ය, ඔහුගේ සහෝදරයන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වන පූජක, කාගේ හිස මත ආලේප තෙල් වත් කර ඇත, හා අත් පා පූජක සඳහා කැප වී ඇති, හා කරන ශුද්ධ වස්ත්ර සමඟ අයිතියට පත් කර තිබේ: ඔහු ඔහුගේ හිස හෙළිදරව් නොකළ යුතු ය; ඔහු තම වස්ත්ර ම කැබලි නොකළ යුතු ය.
21:11 ඔහු කිසිම මළ සිරුරට ඇතුළු නොවිය යුතු ය; එසේ ම, පවා තම පියා හෝ මව විසින් ඔහු සතුටට පත් කළ යුතු ය නොවන.
21:12 වත් ඔහු ශුද්ධ ස්ථාන එලියට පැන ය, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ අභය භූමිය අපවිත්ර නොවන පිණිස. ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ ආලේප තෙල් සඳහා ඔහු පිට වේ. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
21:13 ඔහු තම බිරිඳ ලෙස කන්යාවක් යුතු ය.
21:14 නමුත් වැන්දඹුව, ප්රතික්ෂේප හෝ දූෂ්ය වී සිටින හෝ එක්, හෝ ද අනියම්, බව පිළිගැනීමට ද ඔහු නොකළ යුතු ය, එහෙත්, උන් වහන්සේ තමන්ගේ සෙනඟ අතර සිට මංගල පමණක්.
21:15 ඔහු ජාතියේ පොදු ජනතාව සමග ඔහුගේ පවුලේ කොටස් මිශ්ර නොකළ යුතු ය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, කරන ඔහු විශුද්ධ.
21:16 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
21:17 ආරොන්ට කියන්න: ඔබේ දරුවන් සිට මිනිසෙක්, ඔවුන්ගේ පවුල් පුරා, එය කැළලක් ඇති, තමාගේ දෙවියන් රොටි ඔප්පු නොකළ යුතු ය.
21:18 ඔහු සේවය කිරීමට යොමුවීම ය වත්: ඔහු අන්ධ නම්, ඔහු කොර නම්, ඔහු කුඩා නම්, හෝ විශාල, හෝ වංක නාසය ඇත,
21:19 ඔහුගේ පා ​​හෝ අත කැඩිලා නම්,
21:20 ඔහු තරවන පිටුපස හෝ ඒඛ්ඛ් තිබේ නම්, නැතහොත් තම ඇසේ සුදු ස්ථානයේදීම තිබේ නම්, හෝ නිදන්ගත වර්ජනයට එරෙහිව, හෝ ඔහුගේ සිරුර මත සම රෝග, හෝ hernia.
21:21 ආරොන්ගේ දරුවන් සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට, පූජක, එය කැළලක් ඇති, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ඔප්පු කිරීමට ළඟා නොවිය යුතු ය, තමාගේ දෙවියන් හෝ පාන්.
21:22 ඒ කෙසේ වුවත්, ඔහු අභය භූමිය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද රොටි අනුභව කළ යුතු ය.
21:23 නමුත් එය එසේ වුවත්, ඒ වැස්ම තුළ නොවීම, හෝ පූජාසනය ප්රවේශය. ඔහු කැළලක් ඇති කිරීම සඳහා, ඔහු මගේ අභය භූමිය අපවිත්ර නොකළ යුතු. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, කරන ඔවුන් විශුද්ධ.
21:24 එබැවින්, මෝසෙස් ආරොන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්ට, ද සියලු ඉශ්රායෙල් කිරීමට, ඔහුට අණ කළ සියල්ල.

ලෙවී කථාව 22

22:1 කියා ද සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා:
22:2 ආරොන්ට සහ ඔහුගේ පුත්රයන්ට කතා, ඔවුන් ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් සඳහා කැප වී ඇති ඒ දේවල් කරන අයට පරිස්සම් විය හැකි බව ඒ නිසා, ඔවුන් මට ශුද්ධ දේවල් නම සහ ජලය අපවිත්ර නොවන පිණිස, ඔවුන් ලබා. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
22:3 ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ පරම්පරාවට දායාද කරන ඔබ මෙසේ පවසනු:: ඔබේ කොටස් සෑම මිනිසෙකු, කරන කැප කර ඇති එම දේවල් දෙසට ළඟා, හා වන ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් වහන්සේට ඉදිරිපත් කර නැත, කවුරුන් අපිරිසිදු පවතී, සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි කලෙකත් විනාශ. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
22:4 ආරොන්ගේ පැවතෙන මිනිසා, කරන ලාදුරු රෝගියෙක් හෝ බීජ ගලා දුක් සිටින, මට ශුද්ධ කර ඇති ඒ දේවල් කරන අයට අනුභව නොකළ යුතු ය, තමා සුව වන තුරු. යමෙක් නිසා මිය ගිය අපවිත්ර දේ ස්පර්ශ කර ඇත, ඔහු සිය බීජ ඔහු නික්මෙන, ලිංගික නම්,
22:5 එසේම එලෙස සමාජය වසා පැතිරෙන්ට පටන්ගත් දෙයක් ස්පර්ශ කර, අපවිත්ර දෙයක් හෝ ඕනෑම ආකාරයක, කැත වන හද කලතන,
22:6 සවස දක්වා අපවිත්ර වනු ඇත, හා ශුද්ධ කර ඇති එම දේවල් අනුභව නොකළ යුතු ය. නමුත් ඔහු ජලය සමග ඔහුගේ මාංසය සෝදා විට,
22:7 හා හා හිරු නියම කර තිබේ, එවකට, පවිත්ර කර ගැනීමෙන්, ඔහු ශුද්ධ කර ඇති දේ සිට අනුභව කළ යුතු ය, එය ඔහුගේ ආහාර නිසා.
22:8 තමන්ගේ ම මිය ඕනෑම දෙයක්, කුමන හෝ මෘගයෙක් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත, ඔවුන් අනුභව නොකළ යුතු ය, හෝ ඔවුන් මේ දූෂණය කළ යුතු ය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
22:9 ඔවුන් මගේ ශික්ෂා පද නිරීක්ෂණය කරමු, ඔවුන් පාපය යටතට නොවැටෙන පිණිස, හා අභය භූමිය තුළ මිය, ඔවුන් එය අපවිත්ර කර ඇත ඇත විට. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, කරන ඔවුන් විශුද්ධ.
22:10 කිසිම විදේශිකයෙකුට ශුද්ධ කර ඇති දේ සිට අනුභව කළ යුතු ය; පූජකයන් සහ කුලියට ගත් සේවකයා අමුත්තෙකු ඔවුන්ගෙන් අනුභව නොකළ යුතු ය.
22:11 නමුත් පූජක තමාට අභිමත මිලදී ගෙන ඇත, යමෙක් තමාගේ ගෙට බිහි වී ඇත, මෙම ඔවුන්ගෙන් අනුභව කළ යුතු ය.
22:12 පූජකයෙක් දුව ජනතාවගේ කිසිදු විවාහ කර තිබේ නම්,, ඇය ශුද්ධ කර ඇති දේ වලින් අනුභව නොකළ යුතු ය, හෝ පළමු ඵල.
22:13 නමුත් ඇය වැන්දඹුවක් හෝ දික්කසාද නම්, සහ, දරුවන් නොමැතිව, ඇගේ පියාගේ ගෘහයේ නැවත, ඇගේ පියාගේ ආහාර පෝෂණය වන කළ යුතු ය, ඇය තරුණියක් ලෙස කරන්න පුරුදු වුණා වගේම. කිසිම විදේශිකයෙකුට ඔවුන් කන්න බලය තිබිය යුතු ය.
22:14 කවුරු වුනත්, අවිද්යාව, ශුද්ධ කර ඇති දේ වලින් කෑම ඔහු අනුභව කළ බව පස්වන කොටස එකතු කළ යුතු ය, ඔහු අභය දී පූජක දෙන්න ය.
22:15 ඔවුන් ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් සිට ශුද්ධ කර ඇති දේ සහ ජලය අපවිත්ර නොවිය යුතු ය, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේට ඔප්පු,
22:16 සමහර විට ඔවුන් තම වරද අයුතුකම දුක් විය හැක නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඔවුන් ශුද්ධ කර ඇති දේ ආහාරයට ඇත විට. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, කරන ඔවුන් විශුද්ධ.
22:17 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
22:18 ආරොන්ට කතා, සහ ඔහුගේ පුත්රයන්ට, සහ සියලු ඉශ්රායෙල් ජනයා වෙත, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: ඉශ්රායෙල් වංශය සිට මිනිසා, හෝ ඔබ සමඟ ජීවත් වන නවක සාමාජිකයන්ට ප්රයෝජනවත් විය සිට, ඔහුගේ තුවරලා ඉදිරියට ගෙන එන, ඔහුගේ ඈට ඉටු හෝ ඉබේම වාගේ ඉදිරිපත් එක්කෝ, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ සඳහා සමූලඝාතනය ලෙස ඉදිරියට ගෙන එයි ඕනෑම දෙයක්,
22:19 ඔබ තුළින් ඉදිරිපත් වීම සඳහා, ගවයන් සිට සුදෝ පිරිමි ඔප්පු කළ යුතු ය, හෝ බැටළුවන් සිට, හෝ එළුවන්ගෙන්.
22:20 එය කැළලක් තිබේ නම්, ඔබ එය ඔප්පු නොකළ යුතු ය, එය පිළිගත හැකි නොවිය යුතු ය.
22:21 සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ගොදුරක් ඉදිරිපත් කර, මිනිසා, ඔහුගේ ඈට ඉටු හෝ ඉබේම වාගේ ඉදිරිපත් එක්කෝ, ගවයන් යන්න, හෝ බැටළුවන්, සුදෝ දේ ඔප්පු කළ යුතු ය, එය පිළිගත හැකි විය හැකි බව ඒ නිසා. එය කිසිදු කැළලක් ඇති විය යුතු ය.
22:22 එය අන්ධ නම්, හෝ එය බිඳ නම්, හෝ එය කැළලක් තිබේ නම්, හෝ එය ගෙඩියක් ඇති වේ නම්,, චර්ම රෝග හෝ ආසාදන හෝ, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ මේ ඔප්පු නොකළ යුතු ය, හෝ ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ පූජාසනය මත මෙම කිසිදු දැවිය යුතු ය.
22:23 ගොනෙකු හෝ බැටළුවෙකු, ක කපා ඉවත් කන හෝ වලිගය සහිත, ඔබ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වේ, නමුත් භාරයක් මේ මගින් ඉටු කිරීමට හැකි නොවේ.
22:24 ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පොඩි මෙම වෘෂණ කෝෂ ඇති ඕනෑම සත්ව ඔප්පු නොකළ යුතු ය, හෝ තැළුණු, හෝ කපා ඉවත්, ඔබ ඔබේ දේශයේ මේ දේවල් ඕනෑම ඇති නොකළ යුතු ය.
22:25 විදේශිකයෙක් අතින්, ඔබ, ඔබේ දෙවි රොටි ඔප්පු නොකළ යුතු ය, හෝ අන් ඔහු ලබා දීමට තීරණය කරන බව; මේ සියල්ල දූෂිත සහ කැළැල් කර ඇත සඳහා. ඔබ ඔවුන් පිළිගන්නේ නැහැ යුතු.
22:26 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
22:27 ගොනෙකු, බැටළුවෙක්, හෝ එළු, ඔවුන් උපත ලබා ඇත්තේ විට, දින හතක් තම මවගේ බුරුල්ල යටතේ සිටිය යුතු. එහෙත් අට වන දින සහ ඉන් පසුව, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි.
22:28 එය ගොනෙකු ද යන්න, හෝ බැටළුවෙකු, ඔවුන් තම අලුත උපන් සමග එම දිනයේ දී ම බිලිපූජාවක් නොකළ යුතු ය.
22:29 ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ස්තුති ක්රියාවක් ලෙස ගොදුරක් ගිනි තබා නම්, ඔහු සතුටු විය හැකි වන පරිදි,
22:30 ඔබ එම දිනයේ දී ම එය අනුභව කළ යුතු ය; ඒ එකක්වත් පසුවදා උදෑසන වන තෙක් පවතිනු ඇත. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
22:31 මාගේ ආඥා පිළිපදින, ඒවා ඉටු කළ. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
22:32 මාගේ ශුද්ධ නාමය අපවිත්ර කරන්න එපා, මම ඉශ්රායෙල් සෙනඟ අතරේ පවිත්ර විය හැකි බව ඒ නිසා. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, නුඹලා විශුද්ධ,
22:33 හා කරන ඊජිප්තු දේශයෙන් ඔබව නායකත්වය, මම දෙවියන් වහන්සේ ලෙස ඔබට විය හැකි බව ඒ නිසා. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.

ලෙවී කථාව 23

23:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
23:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මෙම සමිඳාණන් වහන්සේගේ මංගල්යය භෝජනවල වේ, ඔබ ශුද්ධ කතා යුතු ය.
23:3 දින හයක් ඔබ වැඩ කළ යුතු ය; හත් වන දින, එය සබත් දවස ඉතිරි නිසා, ශුද්ධ ලෙස කළ යුතු ය. ඔබ එදින කිසි වැඩක් නොකළ යුතු ය; එය ඔබගේ සියලු වාසස්ථාන දී සමිඳාණන් වහන්සේට කැප වූ සබත ය.
23:4 එබැවින්, මෙම සමිඳාණන් වහන්සේගේ මංගල්යය භෝජනවල වේ, ඔබ ඔවුන්ගේ කාලයේ දී පැවැත්විය යුතුයි වන.
23:5 පළමු වන මාසයේ, මාසයේ දහහතර වන දින, සවස, සමිඳාණන් වහන්සේගේ පාස්කු වේ.
23:6 මෙම මාසයේ පසළොස් වන දින සමිඳාණන් වහන්සේගේ නුමුහුන් රොටි උදාරත්වය වේ. දින හතක් ඔබ නුමුහුන් රොටි අනුභව කළ යුතු ය.
23:7 පළමු වන දින විශාල ගෞරවයක් හා ඔබ ශුද්ධ කළ යුතු ය; ඔබ එය කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය.
23:8 එහෙත්, ඔබ ගින්නෙන් පූජාවක් ඔප්පු කළ යුතු ය, දින හතක්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත. එවිට හත් වන දින වඩා ගෞරවයක් හා වඩා ශුද්ධ විය යුතු ය; නම් හා ඔබ විසින් එය කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය.
23:9 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
23:10 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මා ඔබට ලබා දෙනු ඇත වූ දේශයට ඇතුළු වී තිබේ ඇත විට, සහ ඔබ ඔබේ ධාන්ය කෙත් වතුවල අස්වැන්න ඇති වනු ඇත, ඔබ ධාන්ය මිටි රැගෙන ය, ඔබේ අස්වැන්න පළමු-පලතුරු, පූජකවරයා වෙත.
23:11 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි, ගොයම් මිටියක් ඔසවන්න ය, කළ සබත් දිනට පසු දින, එය ඔබ වෙනුවෙන් පිළිගත හැකි විය හැකි බව ඒ නිසා, ඔහු එය පවිත්ර ය.
23:12 හා එම දිනයේ ගොයම් මිටිය කැප වන බව, එක් හැවිරිදි සුදෝ බැටළු ස්වාමීන්ගේ සමූලඝාතනය ලෙස මරා කළ යුතු ය.
23:13 හා පාන පූජා එය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ය: තෙල් ඉස හොඳ තිරිඟු පිටි-පිටි කිලෝග්රෑම් දෙකක්, සමිඳාණන් වහන්සේ සඳහා සුවඳ දුම් හා වඩාත් මිහිරි සුවඳක්; එසේ ම, වයින් පාන පූජා, එය hin සිව්වන කොටස.
23:14 පාන්, හා බැදපු ධාන්ය, හා තම්බා ධාන්ය, ඔබ ධාන්ය ක්ෂේත්රයේ අනුභව නොකළ යුතු ය, ඔබ එය ඔබේ දෙවි ඔප්පු කළ යුතු ය දිනය දක්වා. එය ඔබගේ පරම්පරා හා ඔබේ වාසස්ථානය ස්ථාන පිළිබඳ සියලු සදාකාල නියෝගය නම්.
23:15 එබැවින්, ඔබ සබත් දිනට පසු දින සිට ගණන් ය, වන අතර ඔබට පළමු පළතුරු ගොන්නක් ඉදිරිපත්, සම්පූර්ණ සබත් දින හතක්,
23:16 හත්වන සතියේ අවසන් වූ පසු සියලු දවස මාර්ගය, බව ය, පනස් දින, සහ ඉන් අනතුරුව, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත නව පූජාව ඔප්පු කළ යුතු ය,
23:17 ඔබේ වාසස්ථානය ස්ථාන සියලු: පළමු ඵල රොටි දෙක, මුහුන් දමා හොඳ තිරිඟු පිටි-පිටි කිලෝග්රෑම් දෙකක්, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ පළමු පළතුරු ලෙස පිළිස්සීම යුතු ය.
23:18 ඔබ රොටි සමග ඔප්පු කළ යුතු ය: සුදෝ අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් හත් දෙනෙකු, රැළ හා එක් වස්සා, එළුවන් දෙදෙනකු, මෙම ඉතා සමූලඝාතනය විය යුතු ය, ඔවුන්ගේ පාන පූජා සමඟ, සමිඳාණන් වහන්සේට බොහෝ මිහිරි සුවඳක්.
23:19 ඔබ ද පාපය සඳහා ඔහු-එළු ඔප්පු කළ යුතු ය, සහභාගිකමේ පූජා ගොදුරු ලෙස අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් දෙදෙනෙකු.
23:20 පූජකයා පළමු පලතුරු රොටි සමග ඔවුන් ඔසවා ඇත විට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි, ඔවුන් තම භාවිතා කිරීම වැටෙනු ඇත.
23:21 ඔබ ඉතාමත් ගෞරවණීය මේ දවස ඉල්ලා යුතු අතර, ඉතා ශුද්ධ; ඔබ එය කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය. එය ඔබගේ සියලු වාසස්ථාන හා පරම්පරාවන් සදාකාල ආඥා පනත විය යුතු ය.
23:22 සහ ඔබ ඔබේ ඉඩම් ධාන්ය කෙත් වතුවල අස්වැන්න ඇති ඇත විට, ඔබ බිම සියලු ආකාරයෙන් එය කපා නොකළ යුතු ය; ඔබ කරල් ඉතිරිව රැස් කරන්නෙමි වත්, එහෙත් ඔබ paupers හා ආගන්තුකයන් සඳහා මෙම අත්හැර. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
23:23 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
23:24 ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් කියන්නේ: හත් වන මාසයේ, මෙම මාසයේ පළමු වන දින, ඔබ සබත් විය යුතු ය, සිහි, හොරණෑ ඇති සැකසංකා සමග, එය ශුද්ධ ලෙස කළ යුතු ය.
23:25 ඔබ එය කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය ඔප්පු කළ යුතු ය.
23:26 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
23:27 හත් වන මාසයේ දස වන දින පව් නසන දවස විය යුතු ය; එය ඉතාමත් ගෞරවණීය කළ යුතු ය, එය ශුද්ධ ලෙස කළ යුතු ය. ඔබ එදින ඔබේ ආත්ම ගැන දුක් ය, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේට සමූලඝාතනය ඔප්පු කළ යුතු ය.
23:28 ඔබ මේ දවස කාලයේ දී කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය; එය ඇත්තාට ගත යුතු දින, ඒ නිසා, ඔබේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබට හට කරුණා කළ හැක.
23:29 මෙම දින පීඩා කර නොමැති බව සෑම ආත්මයක්ම තම ජනතාව කලෙකත් විනාශ,
23:30 කිසිවෙකුට වැඩ සිදු කර ඇත කරන, තම සෙනඟ සිට මා ඔහු පිටත් කොට පිස ය.
23:31 එබැවින්, ඔබ එදින කිසි වැඩක් නොකළ යුතු ය. මෙය ඔබේ සියලු පරම්පරා හා වාසස්ථාන ඔබ වෙනුවෙන් සදාකාලික ආඥා පනත විය යුතු ය.
23:32 විවේකයක් ගැනීම සබත් දවස, ඔබ නව වන දින පිළිබඳ පටන් ඔබේ ආත්ම ගැන දුක් ය: සවස සිට සවස දක්වා ඔබ සබත් දවස් සැමරීම ය.
23:33 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
23:34 ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් කියන්නේ: හත් වන මාසයේ පසළොස් වන දින සිට, කූඩාරම් මංගල්යය තිබිය යුතු ය: මන්ද, සමිඳාණන් වහන්සේට දින හතක්.
23:35 පළමු වන දින ඉතාමත් ගෞරවණීය කෙනෙකු හා ශුද්ධ වූ නම් කළ යුතු ය; ඔබ එය කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය.
23:36 දින හතක් ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත දවන ඔප්පු කළ යුතු ය. ඒ වගේම, අට වන දින ඉතාමත් ගෞරවණීය කෙනෙකු හා වඩාත්ම ශුද්ධ විය යුතු ය, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත දවන ඔප්පු කළ යුතු ය. එය එකලස් රැස් දවස නම්. ඔබ එය කිසිදු වහල් වැඩ කළ යුතු ය.
23:37 මෙම සමිඳාණන් වහන්සේගේ මංගල්යය භෝජනවල වේ, ඔබ ඉතාමත් ගෞරවණීය කෙනෙකු හා ශුද්ධ වූ කතා යුතු ය, සහ ඔවුන් තුළ ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත oblations ඔප්පු කළ යුතු ය: එක් එක් විශේෂිත දවසේ පතා අනුව දවන හා පාන පූජා,
23:38 පසෙකට සමිඳාණන් වහන්සේගේ සබත් සිට, ඔබේ පරිත්යාග, ඔබ භාරයක් විසින් ඉදිරිපත් කරන බව, හෝ ඔබ ස්වයංසිද්ධව සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ලබා දෙන.
23:39 එබැවින්, හත් වන මාසයේ පසළොස් වන දින සිට, ඔබ ඔබේ දේශයේ සියලු පලතුරු එක්රැස් වී තිබෙනවා ඇත විට, ඔබ දින හතක් සමිඳාණන් වහන්සේගේ මංගල්ය සැමරීමට ය. පළමු වන දින හා අට වන දින සබත් විය යුතු ය, බව ය, නිවාඩු දවසක්.
23:40 හා ඔබ ම ගත යුතු ය, පළමු වන දින, වඩාත්ම ලස්සන ගස් ඵල, තාල වර්ගයේ ගස් ශාඛා, හා ඝන ශාක පත්ර සමග ගස්වල අතු, හා ටොරන්ට් සිට විලෝ. ඔබ, ඔබේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි ප්රීති ප්රමෝද.
23:41 ඔබ එක් එක් වර්ෂය දින හතක් එහි උදාරත්වය සැමරීමට ය. මෙය ඔබේ පරම්පරාවන් සදාකාල ආඥා පනත විය යුතු ය. හත් වන මාසයේ දී, ඔබ භෝජන සංග්රහයක් පිළියෙළ සැමරීමට ය,
23:42 ඔබ දින හතක් සඳහා ආවරණ යටතේ ජීවත් වන්නේ ය. ඉශ්රායෙල් පවුලේ සිටින සියලු කූඩාරම් තුළ වාසය කරන්නෝ ය,
23:43 ඔබේ මතු පරපුර මම ඊශ්රායෙල් සෙනඟට කූඩාරම් ජීවත් වීමට ඇති බව දැනගන්න පිණිස, මම, ඔවුන් ඉවතට ඊජිප්තු දේශයෙන් නායකත්වය විට. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
23:44 හා මෝසෙස් ඊශ්රායෙල් සෙනඟට සමිඳාණන් වහන්සේගේ solemnities ගැන කතා කළා.

ලෙවී කථාව 24

24:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
24:2 ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් උපදෙස්, ඔවුන් පැහැදිලි තෙල් පිරිසිදු ඔලිව් සිට ඔබ වෙත ගෙන ඒමට හැකි වන පරිදි, දිගින් දිගටම පහන් සැපයීම සඳහා
24:3 ගිවිසුම් මණ්ඩපයේ සාක්ෂිය වැස්ම පිටත. සහ ආරොන් මෙම තැනින් ය, සවස සිට උදෑසන වන තෙක්, සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි, ඔබගේ පරම්පරා තුළ සදාතනික නමස්කාරය හා චාරිත්රයක් ලෙස.
24:4 ඔවුන් හැම විටම සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි වඩාත් පිරිසිදු පහන් මත තැබිය යුතුය.
24:5 ඔබ ද හොඳ තිරිඟු පිටි ලැබිය යුතුය, ඔබ එය රොටි දොළහක් පිළිස්සීම ය, වන එක් එක් රොටියක්-පිටි කිලෝග්රෑම් දෙකක් තිබිය යුතු ය.
24:6 ඔබ ඔවුන්ට පිළියෙල ය, එක් එක් පැත්තේ හයක්, සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඉතා පිරිසිදු මේසයක් මත.
24:7 ඔබ ඔවුන් මත පැහැදිලි තුවරලා තැනින් ය, රොටි, සමිඳාණන් වහන්සේ තුවරලා සිහි විය හැකි බව ඒ නිසා.
24:8 එක් එක් සබත් දිනක, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වෙනස් කළ යුතු ය, සදාකාල ගිවිසුමක් ද ඉශ්රායෙල් පුත්රයන් ලැබී පසු.
24:9 ඔවුන් ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්රයන් සඳහා විය යුතු ය, ඔවුන්, ඒ ශුද්ධ භූමිය තුළ මෙම කන්න පිණිස; එය සමිඳාණන් වහන්සේ පූජා සිට ධන්ත ශුද්ධ ය, සදාතනික අයිතියක් ලෙස.
24:10 ඉන්පසු, පුදුමයකි, ඊශ්රායෙල් ස්ත්රියගේ පුත්රයා, ඇය ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් අතර ඊජිප්තු මනුෂ්ය උපත ලැබූ, එළියට යනවා, ඉශ්රායෙල් මිනිසෙකු සමඟ කඳවුරේ දබර කරන ලදී.
24:11 ඔහු නාමයට සාප කළ විට, එය ශාප කළ, ඔහු මෝසෙස්ට නායකත්වය. (දැන් ඔහුගේ මව ෂෙලොමිත් හැඳින්වූ, දාන්ගේ ගෝත්රයේ සිට දිබ්රීගේ දුව.)
24:12 ඔවුන් බන්ධනාගාර උන් වහන්සේ ඔහු වෙත යැවී, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේ අණ කරන දේ දැන තෙක්,
24:13 මෝසෙස් කතා,
24:14 කියමින්: කඳවුරේ ඔබ්බට නාමයට අපහාස ගෙනියන්න, ඔහු ඔහුගේ හිස මත අත් තැබිය ඇසූ සියල්ලෝ ඉඩ, ඔහු සමස්ත ජනතාව ගල් ඉඩ.
24:15 ඔබ ඊශ්රායෙල් සෙනඟට මෙසේ ය: තම දෙවි ශාප කළ මිනිසා, ඔහුගේ පාපය ගැන වගකිව යුතු ය,
24:16 යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට සාප කර ඇත මරණයට පත් කළ යුතු ය. සමස්ත සමූහයක් ගල් ඔහුට ඉක්මවා ය, ඔහු පුරවැසියකු හෝ sojourner වේවා. යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය අපහාස මරණයට පත් කළ යුතු ය.
24:17 යමෙක් පහර දී ඝාතනය කර, මිනිසෙකු මරණයට පත් කළ යුතු ය.
24:18 යමෙක් සත්ව පහර කර, ඊට සමාන දෙම්ද, බව ය, ජීවිත සඳහා ජීවිතය.
24:19 යමෙක් තම පුරවැසියන් හෝ මත කැළලක් සිදුව ඇති ඇත, ඔහු කර ඇති පරිදි, ඒ නිසා ඔහුට සිදු කළ යුතු ය:
24:20 කැඩී කැඩී යාම, ඇසට ඇස, දතට දත, ඔහු දෙම්ද. ඔහු හානිදායක කැළලක් මොනවා උපාධිය, ඒ නිසා ඔහු දුක් විඳීමට බල කළ යුතු ය.
24:21 එලෙස මෘගයා බැස පහර, තවත් දෙම්ද. යමෙක් මිනිසෙකුට පහර දඬුවම් කළ යුතු ය.
24:22 ඔබ අතර සමාන විනිශ්චය වේ වා!, එය sojourner හෝ පව් කළ ඇත කරන, ගරු කරන පුරවැසියකු යන්න. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
24:23 හා මෝසෙස් ඊශ්රායෙල් සෙනඟට කතා. ඔවුන් අපහාස කළ ගියහ, කඳවුරේ ඔබ්බට, ඔවුන් ගල් ඔහුට යටපත්. හා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට උපදෙස් ලෙසම.

ලෙවී කථාව 25

25:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ සීනයි කන්ද මත මෝසෙස් කතා, කියමින්:
25:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: මා ඔබට ලබා දෙනු ඇත වූ දේශයට ඇතුළු වී තිබේ ඇත විට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ සබත් දින ඉතිරි.
25:3 වසර හයක් තිස්සේ ඔබේ කෙතෙහි ඔබ වපුරන ය, අවුරුදු හයක් ඔබට ඔබේ මිදි රැකබලා ය, සහ එහි පලතුරු රැස් කරන්නෙමි.
25:4 එහෙත් සත් වන අවුරුද්දේ දී, දේශයේ සබත් තිබිය යුතු ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඉතා පහල. ඔබේ කෙතෙහි ඔබ වපුරන නොකළ යුතු ය, ඔබ ඔබේ මිදි රැකබලා නොකළ යුතු ය.
25:5 කුමක්ද පස ස්වයංසිද්ධව නිෂ්පාදනය ය, ඔබ අස්වැන්න යුතු නොවන. ඔබ බෝග ලෙස පළමු පලතුරු මිදි පල නොකළ යුතු ය. එය එහි ඉඩම් සඳහා ඉතිරි වසර වන.
25:6 එහෙත්, මේ ආහාර සඳහා ඔබේ විය යුතු ය, ඔබ වෙනුවෙන් සහ ඔබගේ පිරිමි හා කාන්තා සේවකයන් සඳහා, ඔබේ කුලියට ගත් අත් සඳහා, ඔබ සමඟ වසන මේ නවක සාමාජිකයන්ට ප්රයෝජනවත් විය:
25:7 තමන්ගේ ම වර්ධනය බව සියලු ඔබගේ තිරිසනුන් හා ගව ආහාර සැපයිය යුතු.
25:8 ඔබ අවුරුදු සති හතක් අංකය නුඹට ද, බව ය, සත් වරක් හත, එක්ව හතළිස් නවයක් කරයි.
25:9 ඔබ හත් වන මාසයේ දී හොරණෑව පිඹිනු ය, මාසයේ දස වන දින, වන්දියක් අවස්ථාවේ, ඔබගේ සියලු දේශය පුරා.
25:10 ඔබ පණස් වර්ෂය ශුද්ධ ය, සහ ඔබ ඔබේ දේශයේ සියලු වැසියන් සඳහා යොදති ප්රකාශ ය: ඒ සඳහා එම විශේෂ වේ. මිනිසෙක් තම උරුම ආපසු දිය යුතු ය, හා එක් එක් එක් ඔහුගේ මුල්ම පවුල ආපසු යා යුතු ය,
25:11 එය ජුබිලි හා පණස් වසර ය. ඔබ ම වපුරන දෙය නොකළ යුතු ය, ඔබ ඉබේම ක්ෂේත්රයේ මෘගයන්ට නෙලා යුතු ය, ඔබ බෝගයේ පළමු පළතුරු රැස් නොකළ යුතු ය,
25:12 ජුබිලි විශුද්ධ නිසා. නමුත් ඔවුන් තමන් ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරයට ඔබ අනුභව කළ යුතු ය.
25:13 ජුබිලි වර්ෂයේ, සියල්ල තම සන්තකයේ ආපසු දිය යුතු ය.
25:14 ඔබ, ඔබේ සහෝදර පුරවැසියන් කිසිවක් විකිණීමට ඇත විට, හෝ ඔහු කිසිවක් මිලදී, ඔබේ සහෝදරයා ශෝකය ඇති නොකරයි, නමුත් එම විශේෂ සිට අවුරුදු ගණන අනුව ඔහුව මිලදී,
25:15 ඔහු වගා කරන හැටිත් අනුව ඔබ විකිණීමට ය.
25:16 ජුබිලි පසු පවතිනු ඇත බව තවත් වසර, වඩා මිල වැඩි ය, හා අඩු කාලය අංකනය කර, මේ තරම් අඩු මිලදී ගැනීමේ දී මිල විය යුතු ය. ඔහු ඔබට නිෂ්පාදන සඳහා කාලය අලෙවි කරනු සඳහා.
25:17 ඔබේ රට ගැන දුක් කිරීමට කැමති නැහැ, නමුත් එක් එක් කෙනා තම දෙවියන් වහන්සේට ගරුබිය ඉඩ. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
25:18 මගේ ශික්ෂා පද ඉටු, මගේ තීන්දු නිරීක්ෂණය, ඒවා සම්පූර්ණ, ඔබ කිසිදු බිය සැකයකින් තොරව දේශයේ ජීවත් විය හැකි පිණිස,
25:19 හා පස ඔබ වෙනුවෙන් එහි පලතුරු නිෂ්පාදනය පිණිස, නුඹලාට කන්නට සිට, පවා ප්රණීත රසය කිරීමට, කිසිවෙකු විසින් dreading ප්රචණ්ඩත්වය.
25:20 එහෙත්, ඔබ කියනු ඇත නම්: අපි සත් වන අවුරුද්දේ දී කුමක්ද අනුභව කළ යුතු ය, අපි වපුරන නෑ සහ අපේ නිෂ්පාදන එකතු නැති නම්?
25:21 මම හය වැනි වසරේ ඔබට මගේ ආශිර්වාදය ලබා දෙනු ඇත, එය වසර තුනක් නිෂ්පාදන යටත් ය.
25:22 හා අට වන වර්ෂයේ දී ඔබ වපුරන්නේ ය, නමුත් ඔබ පැරණි නිෂ්පාදන සිට අනුභව කළ යුතු ය, නව වන අවුරුද්ද දක්වා, නව කල් පිරිමට දේ තෙක්, ඔබ මහලු දේ අනුභව කළ යුතු ය.
25:23 තවද, දේශය හැමදාටම අලෙවි නොකළ යුතු ය, ඒක මගේ සඳහා, ඔබ මට පිවිසෙන්නන්ට හා පදිංචිකරුවන් සිටී.
25:24 එබැවින්, ඔබ සතුව සෑම ප්රදේශයක මිදීමේ තත්ත්වය යටතේ අලෙවි කළ යුතු ය.
25:25 ඔබගේ සහෝදරයා ඔබට, අවශ්ය වීම, ඔහුගේ කුඩා සතුව අලෙවි වී ඇති අතර ඔහුගේ සමීපතම ඥාතියෙකු කැමති, ඔහු අලෙවි කළ දේ භාවිතා කිරීමට හැකි.
25:26 නමුත් ඔහු අසල සාපේක්ෂ නොමැති නම්, එවිට ඔහු එය මුදා ගැනීමට මිල සොයා ගැනීමට හැකි වේ,
25:27 නිෂ්පාදන ඔහු එය විකුණූ විට එම කාලය ගණනය කළ යුතු ය. හා අඩුවකට ඇත්තේ, ඔහු ගැණුම්කරුගේ දෙම්ද, හා ඒ නිසා ඔහු සන්තකයේ තබා ලැබිය යුතුය.
25:28 එහෙත්, ඔහුගේ අත මිල ආපසු ගෙවීම සඳහා වන මාර්ගයක් සොයා ගෙන ඇත නැත නම්, ගැණුම්කරු ඔහු මොන තිබිය යුතු ය, එම විශේෂ වසර වන තෙක්. එම වසරේ දී විකුණා ඇති බව මුළු අයිතිකරුට ආපසු දිය යුතු ය සඳහා, සහ මුල් සතුව කිරීමට.
25:29 එලෙස නගරයේ පවුරු තුළ නිවසක් අලෙවි වී ඇත එය භාවිතා කිරීමට නිදහස තිබිය යුතු ය, පළමු වසර සම්පූර්ණ කරන තෙක්.
25:30 ඔහු එය නිදහස් නොමැති නම්,, හා වසර සම්පූර්ණ රවුම බවට පත් කර තිබේ ඇත, ගැනුම්කරු සහ ඔහුගේ පරම්පරාව එය හිමි, හැමදාටම, එය නිදහස් කළ හැකි නො වේ, පවා ජුබිලි දී.
25:31 නමුත් නිවසේ ගමේ නම්, ඉන් කිසිදු බිත්ති ඇත, එය ක්ෂේත්ර නීතිය විසින් අලෙවි කළ යුතු ය. එය කලින් නිදහස් කර නොමැති නම්, පසුව එම විශේෂ එය අයිතිකරුට ආපසු දිය යුතු ය.
25:32 ලෙවීවරුන්ගේ ගොඩනැගිලි, වන නගර වේ, සෑම විටම නිදහස් කළ හැකි.
25:33 ඔවුන් නිදහස් කර නොමැති නම්,, පසුව එම විශේෂ ඔවුන් හිමිකරුවන්ට ආපසු දිය යුතු ය, ලෙවීවරුන්ගේ නගර නිවාස ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් අතර ඔවුන් සතුව තිබී සඳහා වේ සඳහා.
25:34 නමුත් ඔවුන්ගේ තදාසන්න අලෙවි නොවන ඉඩ, එය සදහට ම අයිති ය.
25:35 ඔබේ සහෝදරයා දරිද්ර බවට පත් වී තිබේ නම්,, අත හෝ අබල දුබල, ඔබ ඔහු ගැන ගත, නවකයෙක් හෝ sojourner වැනි, ඔහු ඔබ සමඟ ජීවත්,
25:36 ඔහු වෙතින් ජලස්නානය පිළිගන්නේ නැහැ, ඔබ ලබා දුන් දේ හැර දෙයක් නැත වැඩි. ඔබේ දෙවියන් වහන්සේට ගරුබිය, ඔබේ සහෝදරයා ඔබ සමඟ ජීවත් වීමට හැකි වනු ඇත එසේ.
25:37 ඔබ ජලස්නානය විසින් ඔහු ඔබේ මුදල් දෙන්න නොකළ යුතු ය, හෝ නිශ්චිත ඔහු වෙතින් නිෂ්පාදන අසමබර ප්රමාණයක්.
25:38 මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි, ඊජිප්තු දේශයෙන් ඔබව නායකත්වය දුන්, මම ඔබට කානාන් දේශය දෙන පිණිස, මම නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ වනු පිණිස.
25:39 ඔබගේ සහෝදරයා ඔබට, දරිද්රතාව මගින් බල කරනු ලැබ, ඔබ තමා අලෙවි වී ඇත, ඔබ සේවකයින් ගෙන්වා ගන්නා වූ අ ය සමඟ ඔහුට පීඩා නොකළ යුතු ය.
25:40 නමුත් ඔහු කුලියට ගත් අත් හෝ පදිංචිකරුවන් වගේ වේවි; ඔහු ඔබ සමඟ වැඩ කර, එම විශේෂ වසර වන තෙක්.
25:41 හා පසු, ඔහු තම දරුවන් සමඟ පිටත් ය, ඔහු තම සහෝදරයන් වෙත ආපසු දිය යුතු ය, ඔහුගේ පියවරුන්ගේ උරුම.
25:42 මේ සඳහා මගේ සේවකයන්, මම මිසර දේශයේ සිට ඔවුන් වහන්සේ ගෙන; ඔවුන් අ ය තත්ත්වය බවට අලෙවි නොවන ඉඩ.
25:43 බලය විසින් ඔහුට හිරිහැර කරන්න එපා, නමුත් ඔබගේ දෙවියන් බියට පත්විය.
25:44 ඔබගේ පිරිමි හා කාන්තා සේවකයන් ඔබ වටේ සිටින ජාතීන් සිට වෙමු,
25:45 ඔබ සමඟ වසන පළකලහ සිට, හෝ ඔබේ දේශයේ ඔවුන්ගෙන් උපත ලැබූ. ඔබ සේවකයන් ලෙස තිබිය යුතු මෙම,
25:46 සහ, උරුමය අයිතිය, ඔබ ඔබේ අනාගත පරපුර උදෙසා සම්ප්රේෂණය ය, ඔබ ඔවුන්ට සදහටම උරුම කරගන්නෝ. එහෙත්, ඔබේ සහෝදරයන් පීඩා නෑ, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්, බලය විසින්.
25:47 නවකයෙක් හෝ sojourner අතින්, ඔබ අතර ශක්තිමත් වර්ධනය වී තිබේ වේ නම්, ඔබේ සහෝදරයා, දරිද්ර බවට පත් කිරීමෙන්, ඔහුට තමා අලෙවි වී ඇත, හෝ ඔහුගේ කොටස් ඕනෑම,
25:48 අලෙවියෙන් පසු, ඔහු නිදහස් කළ හැකි ය. යමෙක් ඔහුගේ සහෝදරයන් අතර කැමති ඔහු මුදාගත යුතු ය:
25:49 එක්කෝ පියාගේ මාමා, හෝ පියාගේ මාමා පුතා, හෝ ඔහුගේ සමීපතම ඥාතියෙකු, ලේ හිතෛෂීවන්ත විසින්. එහෙත් උන් වහන්සේ ද හැකි වනු ඇත නම්, ඔහු මුදාගත යුතු ය,
25:50 එම විශේෂ වසර වන තෙක් ඔහුගේ විකිණීම කාලයේ සිට වසර පමණක් සලකා, හා ඒ සඳහා ඔහු අලෙවි කරන ලද මුදල් ගණනය, වසර ගණන සහ කුලියට ගත් අතේ ගිණුම් අනුව.
25:51 ජුබිලි තෙක් පවතින, වසර ගණනාවක් මතු වී ඇති කරන්නේ නම්,, මෙම අනුව ඔහු ද මිල දෙම්ද.
25:52 කිහිපයක් නම්, ඔහු අවුරුදු ගණන අනුව ඔහු සමග ගිණුම්කරණ තීරණය කළ, ඔහු වසර ඉතිරි ඉතිරි කරන දේ මගින් ගැණුම්කරුගේ දෙම්ද;
25:53 ඔහුගේ වැටුප් පෙර සේවය දේ වලින් පනවනු ලබන. ඔහු ඔබ ඉදිරියෙහි ඔහු දරුණු ලෙස හිරිහැර නොකළ යුතු ය.
25:54 එහෙත් නම්, මෙම මාර්ගයෙන්, ඔහු නිදහස් කළ නොහැකි වනු ඇත, පසුව විශේෂ අවුරුද්ද තුළ ඔහු තම දරුවන් සමඟ පිටත් ය.
25:55 සඳහා ඔවුන් මගේ සේවකයන්, ඊශ්රායෙල් පුත්රයන්, මම ඊජිප්තු දේශයෙන් පිටත් ගෙනා.

ලෙවී කථාව 26

26:1 මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි. ඔබ ම රූපයක් හෝ කොණ නොවිය යුතු ය. ඔබ ස්මාරක ඉදි යුතු වත්, හෝ ඔබේ දේශයේ කැපී පෙනෙන ගල් සකස්, ඔබ එය අගේ කරනවා පිණිස. මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
26:2 මාගේ සබත් නිරීක්ෂණය, මගේ අභය භූමිය දෙසට බිය විය. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි.
26:3 ඔබ මගේ ශික්ෂා පද ගමන් කරන්නේ නම්,, මාගේ ආඥා පිළිපදින, ඒවා ඉටු, මම එහි කාලය තුළ ඔබ වැසි දෙයි,
26:4 බිම එහි බීජ පැල පිටතට ගෙනා යුතු ය, හා ගස් පළතුරු නැවත පුරවා.
26:5 අස්වැන්න කමත් මෙම මිදි වතු දක්වා පවතිනු ඇත, සහ මිදි වතු වැපිරීම රථයකට ඉස්සර ය. ඔබ ප්රණීත රසය ඔබේ රොටි අනුභව කළ, ඔබ බියෙන් තොරව ඔබේ දේශයේ ජීවත් වන්නේ ය.
26:6 මම ඔබේ දුර ඈත ප්රදේශ සාමය දෙන ඇත. ඔබ නිදා ඇත, හා ත්රස්තවාදය සමග ඔබ වැඩ වර්ජනය කිරීමට කිසිම කෙනෙක් නැහැ. මම හානිකර වන මෘගයන් රැගෙන ඇත, හා කඩුව ඔබේ දේශ සීමා තරණය නැහැ.
26:7 ඔබ ඔබේ සතුරන් ලුහුබැඳ, ඔවුන් ඔබ ඉදිරියෙහි දී වැඳ වැටී.
26:8 ඔබේ පහක් සිය විදේශිකයන් ලුහුබැඳ, ඔබ සියයක් දස දහසක් ලුහුබැඳ. ඔබ සතුරන් ඔබ ඉදිරියෙහි කඩුවෙන් වැටෙනු ඇත.
26:9 මම ඔබට දෙවිගේ අනුමැතිය ඇත, මම ඔබ වැඩි කිරීමට හේතු වනු ඇත; ඔබ ගුණ කළ යුතු වනු ඇත, මම ද ඔබ සමඟ මාගේ ගිවිසුම තහවුරු වනු ඇත.
26:10 ඔබ මහලු දේ පැරණිතම කන්නේ, සහ, නව පැමිණි දේ විට, ඔබ මහලු දේ විසි ඇත.
26:11 මම ඔබ අතරේ මගේ ශුද්ධ කූඩාරම සකස් කරනු ඇත, මගේ ආත්මය ඔබ දුරු නැහැ.
26:12 මම, ඔබ අතර ගමන් කරනු ඇත, මම ඔබේ දෙවි වනු ඇත, ඔබ මගේ සෙනඟ වන්නෝ ය.
26:13 මම නුඹලාගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි, මිසර දේශයේ සිට ඔබ ඉවතට නායකත්වය දුන්, ඔබ ඔවුන් සේවය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, හා ඔබේ ගෙල වටා ඇති දම්වැල් කඩා, ඔබ අවංක ගමන් කරන බව ඒ නිසා.
26:14 එහෙත් ඔබ මට සවන් දෙන්නේ නැත නම්, හෝ මාගේ ආඥා සියල්ල ඉටු,
26:15 ඔබ මගේ නීති හෙළා නම්, මගේ තීන්දු ගති සොබා, ඔබ මා විසින් පිහිටුවා ඇති එම දේවල් ඉටු කරන්නේ නැති බව එසේ, ඔබ පරමාධිපත්යය අහුරමින් ඒකාධිපති ඇද මාගේ ගිවිසුම හේතු නිසා,
26:16 එවිට මම ද ඔබට මේ දේ කරන්නේ. මම ඉක්මනින් අසරණකමේ ඔබ සංචාරය කරනු ඇත, තාපය හා දැවෙන, ඔබේ ඇස් ඉවතට නාස්ති වන, ඔබේ ජීවිත පරිභෝජනය. නිෂ්ඵල ඔබ ඔබේ බීජ වපුරන, ඔබේ සතුරන් විසින් මරා දැම්මා කරනු ලබන.
26:17 මම ඔබට විරුද්ධව මාගේ මුහුණ ඇත, ඔබ, ඔබේ සතුරන්ට ඉදිරියෙහි වැඳ වැටී, ඔබ ඔබට වෛර කරන අය කළෞය ඇත. ඔබ පලා යයි, කිසිවෙකු ලුහුබැඳ නමුත්.
26:18 එහෙත්, ඔබ මේ ආකාරයෙන් මට කීකරු කළ නොහැකි වනු ඇත නම්,, පසුව මම ඔබේ දීමේදී ආත්මයෝ සත් එකතු වේ, නිසා ඔබේ පව්.
26:19 මම ඔබේ සිත් දැඩිකම ගැන දී අභිමානය පොඩි කර නැති, මම යකඩ මෙන් ඉහත ස්වර්ගයෙහි ඔබට දෙනු ලැබේ, හා ලෝකඩ වැනි, පහත පොළොවේ.
26:20 ඔබේ ශ්රම කිසිදු අරමුණ පරිභෝජනය කරනු ඇත; ඉඩම් බීජ පැල බිහි නොකරනු ඇත, හෝ ගස් පල ලබා දෙනු ඇත.
26:21 ඔබ මට අහිතකර ලෙස ගමන් කරනවා නම්,, ඔබ මට සවන් දෙන්න කැමති නොවේ නම්,, මම ඔබේ වසංගත කිරීමට ආත්මයෝ සත් එකතු වේ, නිසා ඔබේ පව්.
26:22 හා මම ඔබ දෙස කෙතේ වන මෘගයන් එවන්නෙමි, ඔබ සහ ඔබේ ගව පරිභෝජනය කරනු ඇත, හා දුගී නිවැසියන් සියල්ල කරන අවම වනු ඇත, ඔබේ මාර්ග පාළු බවට පත් කිරීමට හේතු.
26:23 එහෙත්, ඔබ මේ ආකාරයට විනය ලබා ගැනීමට කැමති නොවේ නම්,, ඔබ තවමත් මා වෙත විරුද්ධකාරයා මෙන් ගමන්,
26:24 එසේ ම, මම විරුද්ධකාරයා ලෙස ඔබට විරුද්ධ ව ඉදිරියට ගෙනයාම, මම ඔබට සත් වරක් පහර දෙන්නෙමි, නිසා ඔබේ පව්.
26:25 මම ඔබ කෙරෙහි මාගේ ගිවිසුම පළි ගැනීමක් යුතු බවට කඩුව හේතු වනු ඇත. ඔබ නගර පලා ගොස් ඇතැයි ඇත විට, මම ඔබ අතරේ බවට වසංගත එවනු ලැබේ, සහ ඔබ ඔබේ සතුරන් අතට පාවා දෙනු ලබන ඇත.
26:26 මෙම පසු, මම ඔබේ රොටි කාර්ය වැටිලා ඇත, එසේ කාන්තාවන් දස එක උදුනක රොටි පුළුස්සන්න බව, බර අනුව එය බෙදා. ඔබ අනුභව හා නොකළ යුතු ය පිරවිය.
26:27 ඉන්පසු, ඔබ මේ දේවල් හරහා මට සවන් දෙන්නේ නැත නම්, ඔබ තවමත් මට විරුද්ධව ගමන්,
26:28 එවිට මම ද ඔබට විරුද්ධ ව ඉදිරියට ගෙනයාම, ප්රති විරුද්ධ කෝපයෙන්, මම වසංගත සත ඔබට දඬුවම් ඇත, නිසා ඔබේ පව්:
26:29 මේ තරම් ඔබ ඔබේ පුත්රයන්ට හා ඔබේ දූවරුන් මාංසය අනුභව කරන පිණිස,.
26:30 මම ඔබේ පූජනීය ස්ථාන විනාශ කරනු ඇත, මම ඔබේ බොරු රූප වෙන් කඩා බිඳ දමනු ඇත. ඔබේ රූප නටබුන් අතර ඔබ වැටෙනු ඇත, මගේ ආත්මය ඔබ abominate ඇත:
26:31 මේ තරම් මම පාළුකර නගර අඩු වනු පිණිස, මම ඔබේ අභය භූමි පාළු වනු ඇත, මම තවදුරටත් වඩාත් මිහිරි මැලව පිළිගනු ඇත.
26:32 මම තරයේම ඔබේ දේශය විනාශ වනු ඇත, ඔබේ සතුරන් එය දෙන්නා භාග්ය වන්තයන් කළ යුතු ය, ඔවුන් එහි වැසියන් බවට පත්ව ඇත ඇත විට.
26:33 එවිට මම විජාතීන් අතර ඔබ විසුරුවා ඇත, මම ඔබ පසු කඩුව unsheathe ඇත. ඔබේ ඉඩම් අතහැර ඇත, ඔබේ නගර කඩා ඇත.
26:34 එවිට දේශයේ ඇගේ සබත් දවස් විසින් සතුටු වනු ඇත, ඇය ඔබගේය සියලු දින පුරා. ඒ නිසා, ඔබ විය හැකිය
26:35 සතුරා දේශයේ, ඇය ඔබගේය සබත් නමස්කාර හා රැඳෙනු ඇත, ඇය සබත් දවස් ගැන පැලපදියම් වී නැති නිසා, ඔබ ජීවත් වූ අතර ඇය විට.
26:36 හා ඔබ කවුරුන් පවතිනු ඇත, මම ඔවුන්ගේ සතුරන් ප්රදේශ ඔවුන්ගේ හෘදයන්හි භීතිය ඇතුළු එවනු ලැබේ. පියාසර කොළ ශබ්දය ඔවුන්ට මහත් සේ බියට පත් වන, හා ඒ නිසා ඔවුන් පලා, කඩුවෙන් නම්. ඔවුන් වැටෙනු ඇත, කිසිවෙකු ලුහුබැඳ නමුත්.
26:37 ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් මත එක් එක් වැටෙනු ඇත, ඔවුන් යුද්ධ සිට පලා නම් ලෙස; ඔබ අතර කිසිවෙක් ඔබේ සතුරන්ට විරුද්ධ එඩිතර ඇත.
26:38 විජාතීන් අතර ඔබ විනාශ වී යනු ඇත, සතුරාගේ දේශය ඔබ පරිභෝජනය කරනු ඇත.
26:39 එහෙත්, මේ සමහර කිහිපයක් තවමත් නම්, ඔවුන් තම අයුතුකම් ඉවතට නාස්ති ය, ඔවුන්ගේ සතුරන් දේශයේ, ඔවුන් භාජනය වේ, ඔවුන්ගේ පියවරුන් සහ ඔවුන්ගේ පව් කළ පව්,
26:40 ඔවුන් තම අයුතුකම් පාපොච්චාරණය තෙක්, ඔවුන්ගේ පියවරුන් සහ එම, ඔවුන් මට විරුද්ධව කඩ මට සතුරන් ලෙස ඇවිද ඇති විසින්.
26:41 එබැවින්, මම ද ඔවුන්ට එරෙහිව ගමන් කරනු ඇත, මම සතුරු දේශයට ඔවුන් හේතු වනු ඇත, ඔවුන්ගේ සිත් පවිත්ර මනස ලැජ්ජාවට පත් විය යුතු ය තුරු. එසේ නම් ඔවුන් ඔවුන්ගේ දුරුකිරීමට වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය.
26:42 මම මාගේ ගිවිසුම මතක, වන කල මම ජාකොබ් සමඟ පිහිටුවන, හා ඊසාක්, සහ ආබ්රහම්. මම ද දේශය මතක,
26:43 කුමන, ඇය ඔවුන් විසින් ඉතිරි කර ඇත විට, ඇය සබත් විසින් සතුටු කළ යුතු ය, ඔවුන් නිසා ඔබගේය කල්පවත්නා. එහෙත් සැබෑ, ඔවුන් ඔවුන්ගේ පාප වෙනුවෙන් යාච්ඤා ය, ඔවුන් මාගේ පණත් පසෙකට දමා නිසා, ඔවුන් මාගේ නීති හෙළා.
26:44 ඒ නිසා බොහෝ පසුව පවා, ඔවුන් තම සතුරා දේශයේ සිටි විට, මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන් අත්හැර දමා නැත, මම ඒ නිසා ඔවුන් පරිභෝජනය කරන බව ඔවුන් හෙළා නැත, හෝ මම ඔවුන් සමඟ මාගේ ගිවිසුම අහෝසි කරන බව ඒ නිසා. මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ සමිඳාණන් වහන්සේ මම වෙමි.
26:45 මම මගේ මුල් ගිවිසුම සිහි වනු ඇත, මම, ඔවුන් ඉවතට ඊජිප්තු දේශයෙන් නායකත්වය විට, විජාතීන් ඉදිරියෙහි, ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන පිණිස. මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි. මෙම නඩු තීන්දු වේ, කීකරුවීම හා, සහ නීති, වන සමිඳාණන් වහන්සේ හා ඊශ්රායෙල් සෙනඟ අතර ලබා දී ඇත, සීනයි කන්ද මත, මෝසෙස් විසින්.

ලෙවී කථාව 27

27:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා, කියමින්:
27:2 ඊශ්රායෙල් සෙනඟට, ඔබ ඔවුන්ට කතා කොට: ඇස්තමේන්තු අනුව භාරයක් වෙමින් දෙවියන් වහන්සේ තම ජීවිතය වැලඳගත් ඇති කරන මිනිසා මිල දෙන්නෙමි.
27:3 එය අවුරුදු විසි වසර හැටක් පිරිමි නම්, ඔහු රිදී කාසි පණහක් දිය යුතු ය, අභය භූමියේ පියවරක් විසින්;
27:4 එය කාන්තාවක් නම්, තිස්.
27:5 එහෙත්, පස් වන අවුරුද්දේ සිට විසිවන තෙක්, පිරිමි කාසි විසි දෙන්නෙමි; කාන්තා, දස.
27:6 එක් මාසයක සිට පස්වන වසර වන තෙක්, පිරිමි සඳහා, කාසි පහක් ලබා දිය යුතු ය; කාන්තා සඳහා, තුන්.
27:7 වසර හැටක් දී හා ඉන් ඔබ්බට, පිරිමි කාසි පහළොවක් දෙන්නෙමි; කාන්තා, දස.
27:8 ඔහු දිළිඳු නම්, ඔහු ඇස්තමේන්තු ගෙවන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැත, ඔහු පූජක ඉදිරියෙහි සිටිනු ඇත, හා කෙතරම් ඔහු අගය කරන අතර ඔහු ගෙවීමට හැකි බව පෙනෙනු ඇත, මේ තරම් ඔහු විසින් දිය යුතුය.
27:9 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත බිලිපූජාවක් කළ හැකි සත්ව, ඕනෑම කෙනෙකුට එය බාරයක් වී, ශුද්ධ විය යුතු ය,
27:10 එය හුවමාරු කළ නොහැකි, බව ය, නරක අතට වත් වඩා හොඳ, හෝ හොඳ නරක. ඔහු එය හුවමාරු තිබේ නම්,, හුවමාරු වූ දෙකම, එය හුවමාරු වූ එම ස්වාමීන් වහන්සේට කැප කළ යුතු ය.
27:11 දෙවියන් වහන්සේට පූජා කළ නොහැකි අපවිත්ර සතුන්, ඕනෑම කෙනෙකුට එය බාරයක් වී, පූජක පෙර නායකත්වය කළ යුතු ය,
27:12 කවුද, එය හොඳ හෝ නරක හෝ යන්න විනිශ්චය, මිල කළ යුතු ය.
27:13 එහෙත් එය ඉදිරිපත් කරන ඔහු දෙන්න කැමති නම්, ඔහු ඇස්තමේන්තු ඉහත පස්වන කොටස එකතු කළ යුතු ය.
27:14 මිනිසෙක් තම නිවසේ සපථ කොට තිබේ නම්,, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේ එය ශුද්ධ කර ඇත, පූජක එය පරීක්ෂා ය, එය හොඳ ද නරක ද යන්න, එය ඔහු තහවුරු කර ඇති වනු ඇත මිල අනුව අලෙවි කළ යුතු ය.
27:15 නමුත් එය සපථ කළ ඔහු එය මුදා ගැනීමට කැමති නම්, ඔහු ඇස්තමේන්තු ඉක්මවා පහෙන් පංගුවක් දෙන්නෙමි, ඔහු නිවසේ තිබිය යුතු ය.
27:16 නමුත් ඔහු තම උරුම ක්ෂේත්ර බාරයක් වී, එය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත කැප කර ඇත, මිල බීජ, එම පියවර අනුව ඇස්තමේන්තු කළ යුතු ය. දේශය බාර්ලි තිස් පියවර සමග වපුරා කළ නම්, එය රිදී කාසි පනහක් අලෙවි ඉඩ.
27:17 ඔහු ජුබිලි වත්මන් වසරේ සිට පටන් ඔහුගේ ක්ෂේත්රයේ සපථ කොට තිබේ නම්,, එය වටිනා විය හැකිය තරම්, ඒ නිසා ඇස්තමේන්තු කළ යුතු ය.
27:18 එහෙත් නම්, කාලය යම් මුදලක් පසු, පූජකයා ජුබිලි තෙක් පවතිනු ඇති බවට වසර ගණන අනුව මුදල් ඇගයීමට ය, පසුව මිල අඩු කළ යුතු ය.
27:19 නමුත් කවුද ඒ කඩන්ට නම්, ඔහුගේ ක්ෂේත්රයේ මුදවා ගැනීමට කැමති විය, ඔහු ඇස්තමේන්තු කිරීමට මුදල් පහෙන් කොටසක් එකතු කළ යුතු ය, පසුව ඔහු එය හිමි.
27:20 නමුත් ඔහු එය මුදා ගැනීමට කැමති නොවේ නම්, එය වෙනත් ඕනෑම විකුණා කළ යුතු ය; එය සපථ කළ ඔහු තවදුරටත් එය භාවිතා කිරීමට හැකි.
27:21 ජුබිලි දවසේ පැමිණි විට සඳහා, එය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ශුද්ධ කළ යුතු ය. හා කැප කර ඇති බව උරුමය ලෙස, එය සම්පූර්ණ අයිතිය පූජකයාට අයිති.
27:22 ක්ෂේත්ර මිලදී ගෙන තිබේ නම්,, එය මුතුන් මිත්තන් සතුව සිට නොවේ, එය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ශුද්ධ කළ යුතු ය.
27:23 පූජකයා ජුබිලි තෙක් අවුරුදු ගණන අනුව මිල ඇගයීමට ය; එය කඩන්ට තැනැත්තා සමිඳාණන් වහන්සේ විසින් දිය යුතුය.
27:24 ඉන්පසු, ජුබිලි දී, එය හිටපු අයිතිකරු ආපසු කළ යුතු ය, එය අලෙවි කර ඇති අයට ද, ඔහුගේ හිමි වූ බොහෝ තුළ එය පැවති සිටි එක්.
27:25 සියලු ඇස්තමේන්තු අභය භූමියේ කිරුම් අනුව බර කළ යුතු ය. ඒ කිරුම් obols විසි කර.
27:26 කුලුඳුල්, වන දෙවියන් වහන්සේ හට අයිති, කිසිවෙකු ශුද්ධ කිරීමට හැකි හෝ බාරයක් වන, එය ගොනෙකු යන්න, හෝ බැටළුවෙකු, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේට ය.
27:27 නමුත් එය අපවිත්ර සතුන් නම්, යමෙක් වේ ද, ඔහු එය ඉදිරිපත් කරයි එය මුදාගත යුතු ය, ඔබේ තක්සේරුව අනුව, ඔහු මිල පස්වන කොටස එකතු කළ යුතු ය. ඔහු එය මුදා ගැනීමට කැමති නොවේ නම්, එය ඔබ විසින් තක්සේරු කරන ලදී ඕනෑම දෙයක් මුදල සඳහා තවත් විකුණා කළ යුතු ය.
27:28 සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත කැප කරන බව සියලු, එය මිනිසා යන්න, හෝ සත්ව, හෝ ක්ෂේත්ර, අලෙවි නොකළ යුතු ය; එය නිදහස් කළ හැකි වන්නේ නැත. කිසිවක්, එය කැප කර ඇත වරක්, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ධන්ත ශුද්ධ විය යුතු ය.
27:29 හා කැප කර ඇති බව සියලු, මිනිසා විසින් ඉදිරිපත් කරන, නිදහස් කළ යුතු ය, නමුත් නියත වශයෙන්ම මරණයට පත් කළ යුතු ය.
27:30 දේශයේ සියලු දසයෙන් කොටස, ධාන්ය වලින් යන්න, හෝ ගස් ඵල, සමිඳාණන් වහන්සේ සඳහා වන අතර ඔහු වෙත කැපවූවන් වන්නේ.
27:31 එහෙත්, යමෙක් තම දසයෙන් කොටස මුදවා ගැනීමට කැමති නම්, ඔහු ඔවුන්ට පහෙන් පංගුවක් එකතු කළ යුතු ය.
27:32 ගවයන් සියලු දසයෙන් කොටස පිටතට, සහ බැටළුවන්, හා එළුවන්, එඬේරා පිළිබඳ සැරයටිය යටතේ වන හරස්, පැමිණි සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ශුද්ධ යුතු බවට සෑම දහයෙන් එකක්.
27:33 එය හොඳ හෝ නරක දේ විසින් තෝරා ගත යුතු ය; එය තවත් හුවමාරු කළ යුතු ය වත්. ඕනෑම කෙනෙකුට එය හුවමාරු කර තිබේ නම්, හුවමාරු වූ දෙකම, එය හුවමාරු වූ බව සඳහා, සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත ගෞරව හා නිදහස් කළ යුතු ය ය.
27:34 මේවා ශික්ෂා, ව සමිඳාණන් වහන්සේගේ සීනයි කන්ද මත ඊශ්රායෙල් පුත්රයන් සඳහා මෝසෙස්ට අණ.