Ndira 5, 2019

John First 3: 11- 21

3:11 Nokuti ichi ndicho chiziviso ramakanzwa kubva pakutanga: kuti unofanira kudanana.
3:12 Regai kuva saKaini, akanga ari wowakaipa, uye uyo akauraya munun'una wake. Uye nei kumuuraya? Nokuti mabasa ake akanga akaipa, asi munin'ina wake mabasa akanga chete.
3:13 Kana nyika ichikuvengai, hama, usashamisika.
3:14 Tinoziva kuti takabva murufu tikaenda muupenyu. Nokuti tinoda sehama. Uyo asingadi, unogara murufu.
3:15 Munhu wose anovenga hama yake muurayi. Uye munoziva kuti hakuna mhondi ine upenyu hwusingaperi hwunogara mukati make.
3:16 Tinoziva rudo rwaMwari saizvozvo: nekuti akaisa upenyu hwake nokuda kwedu. uye saka, tinofanira kuisa upenyu hwedu nokuda kwehama dzedu.
3:17 Uyo ane nhumbi dzenyika ino, uye akaona hama yake kushaiwa, asi kuvhara mwoyo wake kwaari: nenzira ipi anoita kuda kwaMwari kugara maari?
3:18 Vanakomana vangu mudiki, ngatiregerei kuda namashoko chete, asi namabasa uye nechokwadi.
3:19 Nenzira iyi, isu vachaziva kuti tiri muchokwadi, uye isu ichakurumbidzai mwoyo yedu pamberi pake.
3:20 Nokuti kunyange kana mwoyo yedu anotuka isu, Mwari mukuru kupfuura mwoyo yedu, uye anoziva zvinhu zvose.
3:21 Most mudiwa, kana mwoyo yedu isingatipi vachikunyombai, tinogona kuva nechivimbo kuna Mwari;

John 1: 43- 51

1:43 Pazuva rakatevera, aida kuenda kuGarirea, uye akawana Firipi. Zvino Jesu akati kwaari, "Nditevere."
1:44 Zvino Firipi wakange ari weBhetisaidha, guta raAndiriyasi naPetro.
1:45 Firipi akawana Natanieri, uye akati kwaari, "Tamuwana uya nezvake akanyora naMozisi muMurayiro naVaprofita: Jesu, mwanakomana waJosefa, weNazareta. "
1:46 Nataniyeri ndokuti kwaari, "Pane chinhu chakanaka kubva kuNazareta?"Firipi akati kwaari, "Uya uone."
1:47 Jesu wakaona Nataniyeri achiuya kwaari, akati nezvake, "Tarirai, muIsraeri uyo zvechokwadi hapana kunyengera. "
1:48 Nataniyeri ndokuti kwaari, "Unoziva ini kupi?"Jesu akapindura akati kwaari, "Usati Philip akudana, kana uri pasi pomuonde, Ndakuona. "
1:49 Nataniyeri akapindura ndokuti kwaari: "Rabhi, iwe uri Mwanakomana waMwari. Ndimi Mambo weIsraeri. "
1:50 Jesu akapindura akati kwaari: "Nokuti ndakuudza kuti ndakuona uri pasi pomuonde, imi munotenda. zvinhu zvikuru kupfuura izvi, uchaona."
1:51 Akati kwaari, "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, muchaona denga rakazaruka, uye vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka pamusoro poMwanakomana woMunhu. "