Ndira 6, 2019

Epiphany

Isaiah 60: 1- 6

60:1 Simuka kuti zvakavhenekerwa, About Jerusalem! Nokuti chiedza chenyu yasvika, uye kubwinya kwaIshe amuka pamusoro pako.
60:2 nokuti tarisai, rima richafukidza nyika, nerima kuchazadza vanhu. Ipapo Jehovha achasimuka kumusoro iwe, uye kubwinya kwake kuchaonekwa mamuri.
60:3 Uye marudzi achafamba muchiedza chenyu, uye madzimambo achafamba kubwinya kwavakafa yako.
60:4 Simudza meso ako kumativi ose uone! izvi zvose zvave vakaungana; Ivo vasvika pamberi penyu. vanakomana vako vanosvika vachibva kure kure, uye vanasikana venyu achasimuka achibva kurutivi rwako.
60:5 Ipapo uchaona, uye iwe ichafukidza, uye mwoyo wako uchashamisika uye kuwedzera. Zvino zvaunga kwegungwa vachange kuchinjwa here, simba marudzi tichaswedera iwe.
60:6 A vazhinji namakamera kuchaita inundate iwe: nemhuru dzemakamera kubva eMidhiani neEfa. Vose veShebha ichasvika, dzakatakura ndarama nezvinonhuwira, uye nokuzivisa rumbidzo kuna Jehovha.

Ephesians 3: 2- 3, 5- 6

3:2 Now zvirokwazvo, makanzwa eMweya nyasha dzaMwari, unopiwa kwandiri pakati penyu:
3:3 kuti, achishandisa nokuzarurirwa, chakavanzika wakaziviswa kwandiri, sezvandakachengeta zvakanyorwa pamusoro mune mazwi mashoma.
3:5 Panedzimwe, ichi chaiva isingazivikanwi vanakomana vavanhu, sezvazvakanyorwa chozarurirwa kuvaapositori vatsvene, nevaporofita neMweya,
3:6 saka kuti vaHedheni vaizonzwirwa mushandirapamwe venhaka, uye muviri chete, uye vamwe pamwe chete, nechipikirwa chake muna Kristu Jesu, kuburikidza Gospel.

Matthew 2: 1- 12

2:1 uye saka, apo Jesu akanga aberekwa muBhetrehema yaJudha, mumazuva amambo Herodhi, tarira, Magi kubva kumabvazuva vakasvika muJerusarema,
2:2 vachiti: "Aripiko iye akaberekwa ari mambo wevaJudha? Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva, uye tauya rumbidza kwaari. "
2:3 Zvino mambo Herodhe, kunzwa izvi, akashatiriswa, pamwe chete neJerusarema rose naye.
2:4 Uye aunganidza vapristi vakuru, uye vanyori vanhu, akatanga kuvabvunza kuti uko Kristu uchazvarirwa.
2:5 Vakati kwaari: "MuBheterehema reJudhea. Nokuti saka makanyorwa nemuporofita:
2:6 'Uye newe, Bethlehem, Nyika yeJudha, hausi mudukusa pakati pevatungamiriri veJudha. Nokuti mauri muchabuda mutungamiriri, + achafudza vanhu vangu Israeri. ' "
2:7 Ipapo Herodhi, chinyararire achidana Magi, nokushingaira vakadzidza kwavari nguva apo nyeredzi akazviratidza kwavari.
2:8 Ndichivatuma kupinda muBhetrehema, akati: "Endai uye nokushingaira mibvunzo pamusoro mukomana. Uye kana wawana iye, mudzoke kwandiri, saka ini, wo, ndiuyewo rumbidza kwaari. "
2:9 Vakati vanzwa mambo, Vakaenda. uye tarira, nyeredzi yavakanga vaona pavakanga vari kumabvazuva + yakavatungamirira, kunyange kusvikira, kusvika, Wakamira pamusoro panzvimbo paiva nomwana.
2:10 ndokubva, Pavakaona nyeredzi, vakanga wakafadza neboka mufaro kwazvo.
2:11 Uye vachipinda musha, vakawana mukomana naamai vake Mariya. uye saka, akawira pasi, Ivo akanamata kwaari. Zvino vakati vazarura fuma yavo, vakabayira naye zvipo: goridhe, zvichena, uye mura.
2:12 Agamuchira mhinduro iri hope kuti varege kudzokera kuna Herodhi, vakadzokera neimwe nzira kunyika yavo.