Ndira 7, 2019

kuverenga

The First Tsamba Saint John 3: 22-4:6

3:22 uye chero isu anofanira kukumbira naye, tichagamuchira kwaari. Nekuti tinochengeta mirairo yake, uye tinoita zvinhu zvinofadza pamberi pake.
3:23 Uye uyu ndiwo murairo wake: kuti tinofanira kutenda muzita roMwanakomana wake, Jesu Kristu, uye kudanana, sezvaakataura akatirayira.
3:24 Uye avo vanochengeta mirayiro yake garai maari, uye iye mavari. Uye tinoziva kuti unogara matiri neizvi: neMweya, waakatipa kwatiri.
4:1 Most mudiwa, do not be willing to believe every spirit, but test the spirits to see if they are of God. For many false prophets have gone out into the world.
4:2 The Spirit of God may be known in this way. Every spirit who confesses that Jesus Christ has arrived in the flesh is of God;
4:3 and every spirit who contradicts Jesus is not of God. And this one is the Antichrist, the one that you have heard is coming, and even now he is in the world.
4:4 Little vanakomana, you are of God, and so you have overcome him. For he who is in you is greater than he who is in the world.
4:5 They are of the world. saka, they speak about the world, and the world listens to them.
4:6 We are of God. Whoever knows God, listens to us. Whoever is not of God, does not listen to us. Nenzira iyi, we know the Spirit of truth from the spirit of error.

Gospel

The Holy Evhangeri yaMateu 4: 12-17, 23-25

4:12 Zvino Jesu wakati anzwa kuti Johani akanga aiswa, akabva kuGarirea.
4:13 Uye achisiya muguta Nazareta, akaenda akandogara kuKapenaume, pedo negungwa, panguva mumiganhu yeZebhuroni uye aNafutari,
4:14 kuti zvizadzike zviya zvakataurwa pachishandiswa muprofita Isaya:
4:15 "Nyika yeZebhuruni nenyika yeNafutari, panzira yegungwa, mhiri kwaJoridhani, Garirea ravahedheni:
4:16 A vanhu vakanga vagere murima vakaona chiedza chikuru. Uye kune avo vagere munzvimbo yomumvuri worufu, wamuka chiedza. "
4:17 Kubva panguva iyoyo, Jesu akatanga kuparidza, uye kutaura: "Pfidzai. Nokuti umambo hwokudenga hwaswedera pedyo. "
4:23 Zvino Jesu akafamba zvose Garirea, achidzidzisa mumasinagoge avo, uye achiparidza vhangeri roumambo, uye achiporesa zvirwere ndonda ose pakati pevanhu.
4:24 And reports of him went out to all of Syria, and they brought to him all those who had maladies, those who were in the grasp of various sicknesses and torments, and those who were in the hold of demons, and the mentally ill, and paralytics. And he cured them.
4:25 And a great crowd followed him from Galilee, and from the Ten Cities, uye kubva kuJerusarema, and from Judea, and from across the Jordan.