Ndira 10, 2019

The First Tsamba Saint John 4: 19-5:4

4:19 saka, let us love God, for God first loved us.
4:20 If anyone says that he loves God, but hates his brother, then he is a liar. For he who does not love his brother, whom he does see, in what way can he love God, whom he does not see?
4:21 And this is the commandment that we have from God, that he who loves God must also love his brother.
5:1 Everyone who believes that Jesus is the Christ, is born of God. And everyone who loves God, who provides that birth, also loves him who has been born of God.
5:2 Nenzira iyi, we know that we love those born of God: when we love God and do his commandments.
5:3 For this is the love of God: that we keep his commandments. And his commandments are not heavy.
5:4 For all that is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world: our faith.

Luke 4: 14- 22

4:14 Zvino Jesu akadzokera, musimba roMweya, kuGarirea. Uye mukurumbira wake wakapararira munyika yose.
4:15 Iye ndokudzidzisa mumasinagoge avo, uye iye rikakudzwa nevanhu vose.
4:16 Akaenda kuNazareta, kwaakanga arerwa. Zvino wakapinda musinagoge, maererano netsika yake, pazuva resabata. Akasimuka kuti averenge.
4:17 Uye bhuku rwaIsaya kwaari. Uye sezvo akanga avhura rugwaro, akawana nzvimbo pakange pakanyorwa:
4:18 "Mweya waShe uri pamusoro pangu; nekuti izvi, wakandizodza. Akandituma kuti kundoparidza murombo, kuporesa unopfidza mwoyo,
4:19 kuparidza akanganwirwe kuvasungwa uye kumapofu, kusunungura ipazwe ruregerero, kuti ndiparidze gore raShe uye zuva nokudzorera. "
4:20 Zvino wakati akapeta bhuku, akadzokera kuna mufundisi, uye akagara pasi. Uye meso vose vari musinagoge akanga akati nde pake.
4:21 Akabva atanga kuti kwavari, "Pazuva iri, rugwaro urwu rwazadziswa munzeve dzenyu. "
4:22 Uye vose vakapa uchapupu kwaari. Vakashamisika mashoko akabva mumuromo make kwenyasha. Vakati, "Uyu haazi mwanakomana waJosefa?"