Ndira 11, 2019

Tsamba John First 5: 5- 13

5:5 Ndianiko unokunda nyika? Chete anotenda kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari!
5:6 Ndiye wakavuya nemvura neropa: Jesu Kristu. Kwete nemvura chete, asi nemvura uye neropa. Uye Mweya ndiye anopupura kuti Kristu ndiye Chokwadi.
5:7 Nekuti kune vatatu vanopa uchapupu kudenga: Baba, Shoko, uye Mweya Mutsvene. Uye ava vatatu ndimumwe.
5:8 Uye kune vatatu vanopa uchapupu panyika: Mweya, uye mvura, uye ropa. Uye ava vatatu ndimumwe.
5:9 Kana tikabvuma uchapupu hwevanhu, zvino uchapupu hwaMwari ukuru. Nokuti ichi ndicho uchapupu hwaMwari, Chikuru: kuti wakapupura pamusoro poMwanakomana wake.
5:10 Ani naani anotenda muMwanakomana waMwari, akabata uchapupu Mwari mukati make. Munhu asingatendi muMwanakomana, anomuita murevi wenhema, nekuti haana kutenda uchapupu Mwari akapupura pamusoro poMwanakomana wake.
5:11 Uye uku ndiko kupupura Mwari waakapa kwatiri: Hupenyu husingaperi. Uye Life uyu muMwanakomana wake.
5:12 Uyo ane Mwanakomana, ane Life. Uyo asina Mwanakomana, haana Life.
5:13 Ndiri kunyora zvinhu izvi kwamuri, kuti muzive kuti mune Hupenyu Husingaperi: imi munotenda muzita roMwanakomana waMwari.

The Holy Gospel Maererano naRuka 5: 12-16

5:12 Zvino kuti, while he was in a certain city, tarira, there was a man full of leprosy who, upon seeing Jesus and falling to his face, kumuteterera, vachiti: "Ishe, if you are willing, uchikwanisa kundinatsa. "
5:13 And extending his hand, he touched him, vachiti: "Ndinoda. Be cleansed.” And at once, the leprosy departed from him.
5:14 And he instructed him that he should tell no one, “But go, show yourself to the priest, and make the offering for your cleansing, just as Moses has commanded, sezvo uchapupu kwavari. "
5:15 Yet word of him traveled around all the more. And great crowds came together, so that they might listen and be cured by him from their infirmities.
5:16 And he withdrew into the desert and prayed.