Ndira 12, 2018

The First Tsamba St. John 5: 14-21

5:14 Uye ichi ndicho chivimbo hwatinahwo Mwari: kuti pasinei tichazovei kukumbira, maererano nezvaanoda, anotinzwa.
5:15 Uye tinoziva kuti anotinzwa, pasinei tinokukumbirai; saka tinoziva kuti tinokwanisa kuwana zvinhu tinokukumbirai naye.
5:16 Uyo anoziva kuti munin'ina wake vatadza, ane chivi kuti hahwusviki murufu, Ngaanyengetere, uye upenyu ichapiwa kwaari asina kutadza murufu. Pane chivi chiri cherufu. Handirevi kuti munhu kubvunza vachimiririra kuti chivi.
5:17 Zvose zviri zvakaipa chivi. Asi pane chivi cherufu.
5:18 Tinoziva kuti umwe neumwe wakaberekwa naMwari haaiti chivi. pachinzvimbo, kuberekwazve muna Mwari anochengetedza naye, uye akaipa haagoni kubata naye.
5:19 Tinoziva kuti tiri vaMwari, uye kuti nyika yose iri vanosimbiswa zvakaipa.
5:20 Uye tinoziva kuti Mwanakomana waMwari yasvika, uye kuti akatipa kunzwisisa, kuitira kuti vazive Mwari wechokwadi, uye kuti tinogona kuramba noMwanakomana wake vechokwadi. Uyu ndiye Mwari wechokwadi, uye ichi ndicho Hupenyu Husingaperi.
5:21 Little vanakomana, rambai pakunamata kwenhema. Amen.

John 3: 22-30

3:22 Shure kwezvinhu izvi, Jesus and his disciples went into the land of Judea. And he was living there with them and baptizing.

3:23 Now John was also baptizing, at Aenon near Salim, because there was much water in that place. And they were arriving and being baptized.

3:24 For John had not yet been cast into prison.

3:25 Then a dispute occurred between the disciples of John and the Jews, about purification.

3:26 And they went to John and said to him: "Rabhi, the one who was with you across the Jordan, about whom you offered testimony: tarira, he is baptizing and everyone is going to him.”

3:27 John responded and said: “A man is not able to receive anything, unless it has been given to him from heaven.

3:28 You yourselves offer testimony for me that I said, ‘I am not the Christ,’ but that I have been sent before him.

3:29 He who holds the bride is the groom. But the friend of the groom, who stands and listens to Him, rejoices joyfully at the voice of the groom. uye saka, ichi, my joy, has been fulfilled.

3:30 He must increase, while I must decrease.