Ndira 13, 2018

Isaiah 42: 1- 4, 6- 7

42:1 Tarirai muranda wangu, Ndichaita kumubatsira, vasanangurwa vangu, naye mweya wangu unofadzwa. Ndatumira Mweya wangu pamusoro pake. Achaita kupa mutongo kumarudzi.
42:2 Haangadani mhere, uye haazonzwiri chizivano munhu; kana inzwi rake rinzwike kunze.
42:3 The Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni kutyora, uye nomwenje unopfungaira Haangatambudzi kudzima. Iye achatungamirira kururamisira chokwadi.
42:4 Haangazvambarari vakasuruvariswa kana kumanikidzika, kusvikira asimbisa mutongo panyika. Uye zvitsuwa achaita kumirira mutemo wake.
42:6 ini, Ishe, ndakudana nokururama, uye ndakatora ruoko rwako uye akachengetedzwa iwe. Uye Ndakupayi uve sungano yevanhu, sezvo chiedza kuvaHedheni,
42:7 kuti usvinudze meso asingaoni, uye kutungamirira kubva mujeri avo vagere murima paimba okusungirwa musungwa uye.

MABASA AVAPOSTORI 10: 34- 38

10:34 ndokubva, Peter, muromo wake, akati: "Ini vakagumisa muchokwadi kuti Mwari haasi muremekedzi wavanhu.
10:35 Asi mukati rwose, ani naani anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.
10:36 Mwari akatuma shoko vanakomana vaIsraeri, kuzivisa rugare kubudikidza naJesu Kristu, nokuti ndiye Ishe wavose.
10:37 Munoziva kuti Shoko yave wakaziviswa muJudhiya rose. Nokuti kutanga paGarirea, pashure rubhabhatidzo iyo John aiparidza,
10:38 Jesu weNazareta, uyo Mwari akazodza noMweya Mutsvene uye nesimba, akafamba kumativi achiita zvakanaka uye achiporesa vose vakamanikidzwa nadhiabhorosi. Nokuti Mwari aiva naye.

Luke 3: 15- 16, 21- 22

3:15 Zvino vose vakanga kufunga John mumwoyo yavo, uye vanhu vakafunga kuti zvimwe ave Kristu.
3:16 John akapindura achiti vose: "Zvechokwadi, Ini ndinokubhabhatidzai nemvura. Asi pane ichauya rimwe akasimba kupfuura ini, tambo ane shangu handina kufanira kuti ndisunungure. Iye achakubhabhatidzai noMweya Mutsvene, uye nomoto.
3:21 Zvino kuti, when all the people were being baptized, Jesus was baptized; and as he was praying, heaven was opened.
3:22 And the Holy Spirit, in a corporal appearance like a dove, descended upon him. And a voice came from heaven: "Ndiwe Mwanakomana wangu unodikamwa. In you, I am well pleased.”