Ndira 14, 2018

kuverenga

Mutsamba Hebrews 1: 1-6

1:1 Munzvimbo dzakawanda uye nenzira dzakawanda, munguva dzekare, Mwari akataura kuna madzibaba kuburikidza nevaprofita;
1:2 Pakupedzisira, mumazuva iwayo, Iye akataura kwatiri kuburikidza noMwanakomana, waakaita mugari wenhaka yezvinhu zvose, uye naiyewo waakaita naye nyika.
1:3 Uye sezvo Mwanakomana ndiye kupenya kwembiri yake, uye mufananidzo fuma yake, uye akatakura zvinhu zvose neShoko simba rake, nokudaro kupedza imwe achinatsa zvivi, agere kuruoko rworudyi rwaChangamire munzvimbo dzakakwirira.
1:4 Uye zvaakaitwa saka nani zvikuru kupfuura Angels, zvaakagara nhaka zita zvikuru kupfuura zvavo.
1:5 Nokuti ndoupi pakati pavatumwa kwaakambotaura nokusingaperi akati: "Ndiwe Mwanakomana wangu; nhasi ndava baba imi?"Kana zvakare: "Ini ndichava baba vake, uye iye achava Mwanakomana kwandiri?"
1:6 uye zvakare, paachagumisa akaberekwa ari mumwe oga-Mwanakomana munyika, anoti: "Zvino vose Ngirozi yaMwari iye rumbidza."

Gospel

The Holy Gospel Maererano Mark 1: 14-20

1:14 ndokubva, after John was handed over, Jesus went into Galilee, preaching the Gospel of the kingdom of God,
1:15 uye vachiti: “For the time has been fulfilled and the kingdom of God has drawn near. Repent and believe in the Gospel.”
1:16 And passing by the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew, casting nets into the sea, nokuti vaiva vabati vehove.
1:17 Zvino Jesu akati kwavari, “Come after me, uye ndichakuitai vabati vavanhu. "
1:18 And at once abandoning their nets, vakamutevera.
1:19 And continuing on a little ways from there, he saw James of Zebedee and his brother John, and they were mending their nets in a boat.
1:20 And immediately he called them. And leaving behind their father Zebedee in the boat with his hired hands, vakamutevera.