Kubvumbi 9, 2019

Numbers 21: 4- 9

21:4Ipapo vakabva pagomo reHori, nenzira inoenda kuGungwa Dzvuku, kuti denderedzwa vakapoteredza nyika yaEdhomu. Zvino vanhu vakatanga kuneta rwavo uye nematambudziko.
21:5Uye vachipopotera Mwari naMosesi, vakati: "Nei iwe anotitungamirira kubva muIjipiti, kuti tifire murenje? Bread chinoshaikwa; hapana mvura. mweya yedu yava nauseous pamusoro ichi chikafu chiedza chaizvo. "
21:6Nechikonzero ichi, Jehovha akatuma nyoka dzinopenga pakati pavanhu, izvo vakuvadzwa kana vakauraya vazhinji vavo.
21:7Uye saka vakaenda Moses, uye vakati: "Takatadza, nekuti takapopotera Jehovha nemi. namata, kuti abvise nyoka idzi kubva kwatiri. "Ipapo Mozisi akakumbirira vanhu.
21:8Zvino Ishe akati kwaari: "Ita nyoka yendarira, muriise sechiratidzo. Uyo, wakati zvarohwa, anotarisa pamusoro payo, uchararama. "
21:9saka, Mosesi akaita nyoka endarira, uye rikadziisa sechiratidzo. Zvino avo vakanga akarova akanyatsoitarira pamusoro payo, vakaporeswa.

John 8: 21- 30

8:21saka, Jesus again spoke to them: “I am going, and you shall seek me. And you will die in your sin. Where I am going, you are not able to go.”
8:22And so the Jews said, “Is he going to kill himself, nekuti akati: 'Kwandinoenda, usingakwanisi kuenda?' "
8:23Akati kwavari: “You are from below. I am from above. You are of this world. I am not of this world.
8:24saka, I said to you, that you will die in your sins. For if you will not believe that I am, you will die in your sin.”
8:25And so they said to him, "Ndiwe ani?” Jesus said to them: “The Beginning, who is also speaking to you.
8:26I have much to say about you and to judge. But he who sent me is true. And what I have heard from him, this I speak within the world.”
8:27And they did not realize that he was calling God his Father.
8:28And so Jesus said to them: "Kana iwe uchava masimudza Mwanakomana wemunhu, munofanira kuona kuti ndiri, uye kuti handiiti chinhu pachangu, asi sezvo rakandidzidzisa Baba, saka itai ndinotaura.
8:29Uye iye wakandituma aneni, uye haana kusiyiwa ndiri ndoga. Nokuti ndinogara ndichiita zvinhu zvinomufadza. "
8:30Achiri kutaura izvi, vazhinji vakatenda kwaari.