Kubvumbi 12, 2019

Jeremiah 20: 10- 13

20:10Nokuti ndakanzwa kutuka zhinji, uye kutya kumativi ose: 'Vakamuvenga!'uye, 'Ngatipindei vakamuvenga!'Kubva vose varume vakanga norugare neni uye vakanga vakaramba vakarinda parutivi rwangu. 'Kudai paiva nzira kuti kunyengedzwa, uye tinogona timukunde uye kuwana kutsiva kubva kwaari!'
20:11Asi Ishe aneni, sezvinoita simba murwi. Nechikonzero ichi, vanonditambudza vachawa, uye ivo vachava sashanda. Ivo vachanyadziswa kwazvo. Nokuti havana kunzwisisa kunyadziswa husingaperi kuti hakungatongobviswi kure.
20:12Uye newe, O Ishe wehondo, ari Tester hwavakarurama, anoona nevakwegura, unhu uye mwoyo: Ndinokukumbirai kuti ngandione kutsiva kwenyu pamusoro pavo. Nokuti ndazivisa mhosva yangu kwamuri.
20:13Imbirai Jehovha! Rumbidzai Ishe! Nokuti akasunungura mweya wounoshaiwa pamaoko avakaipa.

John 10: 31- 42

10:31saka, the Jews took up stones, in order to stone him.
10:32Jesu akavapindura: “I have shown you many good works from my Father. For which of those works do you stone me?"
10:33VaJudha vakamupindura: “We do not stone you for a good work, but for blasphemy and because, though you are a man, you make yourself God.”
10:34Jesus responded to them: “Is it not written in your law, ‘I said: you are gods?'
10:35If he called those to whom the word of God was given gods, and Scripture cannot be broken,
10:36why do you say, about him whom the Father has sanctified and sent into the world, ‘You have blasphemed,’ because I said, ‘I am the Son of God?'
10:37If I do not do the works of my Father, do not believe in me.
10:38But if I do them, even if you are not willing to believe in me, believe the works, so that you may know and believe that the Father is in me, and I am in the Father.”
10:39saka, they sought to apprehend him, but he escaped from their hands.
10:40And he went again across the Jordan, to that place where John first was baptizing. And he lodged there.
10:41And many went out to him. And they were saying: "Zvechokwadi, John accomplished no signs.
10:42But all things whatsoever that John said about this man were true.” And many believed in him.