Kubvumbi 15, 2019

Isaiah 42: 1- 7

42:1Tarirai muranda wangu, Ndichaita kumubatsira, vasanangurwa vangu, naye mweya wangu unofadzwa. Ndatumira Mweya wangu pamusoro pake. Achaita kupa mutongo kumarudzi.
42:2Haangadani mhere, uye haazonzwiri chizivano munhu; kana inzwi rake rinzwike kunze.
42:3The Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni kutyora, uye nomwenje unopfungaira Haangatambudzi kudzima. Iye achatungamirira kururamisira chokwadi.
42:4Haangazvambarari vakasuruvariswa kana kumanikidzika, kusvikira asimbisa mutongo panyika. Uye zvitsuwa achaita kumirira mutemo wake.
42:5Zvanzi naJehovha Mwari, iye akasika matenga uye kuwedzera izvozvo, Muumbi wenyika nezvose zvinobuda mairi, anopa kufema kuvanhu mairi, uye mweya kune vaya vanofamba pamusoro payo.
42:6ini, Ishe, ndakudana nokururama, uye ndakatora ruoko rwako uye akachengetedzwa iwe. Uye Ndakupayi uve sungano yevanhu, sezvo chiedza kuvaHedheni,
42:7kuti usvinudze meso asingaoni, uye kutungamirira kubva mujeri avo vagere murima paimba okusungirwa musungwa uye.

John 12: 1- 11

12:1Ipapo mazuva matanhatu pasika isati, Jesu akaenda kuna muBhetani, apo Razaro akanga afa, naJesu akamutswa.
12:2Uye vakaita mabiko ipapo. Uye Marita waishandira. uye zvechokwadi, Razaro akanga ari mumwe wevaya vakanga vagere pakudya naye.
12:3Zvino Maria akatora gumi Ounces yakaisvonaka nadhi mafuta, inokosha chaizvo, uye iye akazodza tsoka dzaJesu, uye iye akapukuta tsoka dzake nebvudzi rake. Uye imba ikazadzwa nekunhuhwira kwemafuta.
12:4Ipapo mumwe wavadzidzi vake, Judhasi Isikariyoti, akanga nokukurumidza kuti amutengese, akati,
12:5"Mafuta awa aregerei kutengeswa uye akapiwa navanoshayiwa nemadhinari mazana matatu?"
12:6Wakareva izvi, kwete kubva hanya nevanotambura, asi nokuti aiva mbavha uye, sezvo vakaita chikwama, akashandisa kutakura zvakanga wakadyara.
12:7Asi Jesu akati: "Chirega naye, kuti iye achengetere Makatsamwira zuva rokuvigwa kwangu.
12:8Nokuti murombo, imi mune nguva dzose. asi ini, imi munogara hamuna. "
12:9Zvino chaunga chikuru chevaJudha chakaziva kuti panzvimbo iyoyo, uye saka vakauya, kwete zvikuru nemhaka kwaJesu, asi kuti vaonewo Razaro, waakanga amutsa kubva kuvakafa.
12:10Navakuru vavapristi vakaronga kuuraya naRazarowo zvakare.
12:11Nokuti vazhinji vevaJudha, nokuda kwake, vachienda kure uye vachitenda kunaJesu.