Kubvumbi 16, 2019

Isaiah 49: 1- 6

49:1Teerera, imi zviwi, uye nyatsoteerera, kure vanhu. Jehovha akandishevedza kubva mudumbu; kubva padumbu ramai vangu, iye kwave Rangarirai zita rangu.
49:2Uye akagadza muromo wangu somunondo unopinza. Mumumvuri rwake, iye ini kudzivirirwa. Uye iye wandipa somunhu vasanangurwa museve. In yegoba rake, iye ini zvakavanzika.
49:3Iye akati kwandiri: "Uri mushumiri wangu, Izirayeri. Nokuti imi, Ndichazvirumbidza "kukudzwa.
49:4Ndakati: "Ini vakashanda akananga maturo. Ndakavapedza simba rangu pasina chinangwa uye pasina. saka, kutongwa kwangu kuna Ishe, uye basa rangu rina Mwari wangu. "
49:5Saka zvino, ndizvo zvinotaura Ishe, iye akaumba neni kubva mudumbu sezvo muranda wake, I kuitira kuti ndidzorere Jakobho kwaari, Israeri haringapiwi vakaungana, asi ndakakudzwa pamberi paJehovha Mwari wangu ndiye wava simba rangu,
49:6uye saka iye akati: "Chinhu chiduku kuti uve muranda wangu kuti umutse marudzi aJakove, uye kuti kutendeuka pemasese vaIsraeri. tarirai, Ndikabayira uve chiedza kuvaHedheni, kuti muve ruponeso rwangu, kusvikira nomumumvuri dziri panyika. "

John 13: 21- 33, 36- 38

13:21Apo Jesu ataura izvi, akatambudzika mumweya. Uye akapupura achiti: "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, kuti pakati penyu uchanditengesa. "
13:22saka, Vadzidzi akatarisa mumwe, zivikanwa pamusoro paani.
13:23Uye akazendamira pamusoro pachifuva chaJesu aiva mumwe wevadzidzi vake, uya aidikanwa naJesu.
13:24saka, Simoni Petro akaninira iyeyu, akati kwaari, "Ndianiko ari kutaura pamusoro?"
13:25uye saka, akazendamira pachipfuva chaJesu, akati kwaari, "Ishe, ndiani?"
13:26Jesu akapindura, "Ndiye ndichava kungapfuurira uyo ndokunyika chingwa." Zvino aseva chingwa, akachipa kuna Judhasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni.
13:27Zvino shure kwechimedu, Satani akapinda maari. Zvino Jesu akati kwaari, "Zvauri kuita, kurumidzai kuita. "
13:28Hapana avo vagere pakudya wakaziva kuti ambotaura naye.
13:29Nokuti vamwe vakanga vachifunga kuti, nekuti Judhasi akatamba chikwama, kuti Jesu akanga audzwa, "Tenga zvinhu izvo zvinodiwa nesu pamutambo,"Kana kuti ape chimwe chinhu vanoshaya.
13:30saka, wakati akabvuma musuva, akabuda pakarepo. Uye hwaiva usiku.
13:31ndokubva, Wakati abuda, Jesu akati: "Zvino Mwanakomana womunhu wakudzwa, uye Mwari akudzwa maari.
13:32Kana Mwari akudzwa maari, ipapo Mwari uchamukudzawo maari pachake, uye achamukudza pakarepo.
13:33Little vanakomana, kwenguva yakati, Ndinewe. Unofanira kunditsvaka, uye sokutaura kwandakaita kuvaJudha, 'Kwandinoenda, usingakwanisi kuenda,'Saizvozvowo ndinoti kwamuri ikozvino.
13:36Simoni Petro akati kwaari, "Ishe, uri kuenda kupi?"Jesu akapindura: "Kwandinoenda, iwe havagoni kunditevera ikozvino. Asi munofanira kutevera pashure. "
13:37Petro akati kwaari: "Sei ndiri vasingakwanisi kukutevera ikozvino? Ndichakufirai upenyu hwangu kwamuri!"
13:38Jesu akamupindura: "Muchava akarara pasi upenyu hwako ini? Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, Jongwe harizoriri, kusvikira iwe uchandiramba katatu. "