Kubvumbi 17, 2019

kuverenga

Isaiah 50: 4 - 9

50:4akapa Jehovha akandipa rurimi vakadzidza, Ndinoda kuti muzive kuti kutsigira neshoko, anenge simba. Iye rinobuda mangwanani, achisimuka nzeve yangu mangwanani, I kuitira kuti titeerere iye wakaita mudzidzisi.
50:5Ishe Mwari wakadziura nzeve dzangu. Uye handirevi kuzvipikisa iye. Handina kudzokera shure.
50:6Ndapa muviri wangu avo wandirova, uye matama angu kune avo vaidzura vavo. Handina kudziviswa chiso changu avo akatuka ini uye mate pandiri.
50:7Ishe Mwari ndiye mubatsiri wangu. saka, Handina kunyadziswa. saka, Ndakaita chiso changu sedombo chaizvo, uye ndinoziva kuti handinganyadziswi nenyadzi.
50:8Anopembedza neni pedo. Ndiani vanondireva? Ngatimirei tiri pamwechete. Ndiani mudzivisi wangu? Ngaaswedere kwandiri.
50:9tarirai, Ishe Mwari ndiye mubatsiri wangu. Ndiani uyo aizondibatsira mhosva? tarirai, vachava vose aipfeka kure senguvo; zvipfunho uchavapedza.

Gospel maererano Matthew 26:14 - 25

26:14Ipapo umwe wevanegumi nevaviri, wainzi Judhasi Isikariyoti, akaenda vakuru vavapristi,
26:15uye akati kwavari, "Munoda kuti mundipe, kana ndikapa naye kwamuri?"Naizvozvo vakagadza wokumutengesa kwaari.
26:16Uye kubvira ipapo, akatsvaka mukana wakafanira wekumutengesa.
26:17ndokubva, pazuva reZvingwa Zvisina Mbiriso, vadzidzi vakauya kuna Jesu, vachiti, "Ndekupi kwamunoda kuti tigadzirire kuti mudye pasika?"
26:18Naizvozvo Jesu akati, "Endai muguta, kune mumwe, uti kwaari: 'Mudzidzisi ati: Nguva yangu yava pedo. Ndiri paseka nemi, pamwe nevadzidzi vangu. ' "
26:19Vadzidzi vakaita Jesu sezvaakavaraira akagadza kwavari. Vakagadzirira pasika.
26:20ndokubva, kana manheru asvika, akagara patafura nevadzidzi gumi nevaviri.
26:21Zvino vakati vachidya, akati: "Amen ndinoti kwamuri, kuti mumwe wenyu kuda achanditengesa. "
26:22Uye iko kusuruvariswa zvikuru, mumwe nomumwe wavo akatanga kutaura, "Chokwadi, hazvisi I, tenzi?"
26:23Asi iye akapindura akati: "Uyo kuseva neni mundiro, ndiye uchanditengesa.
26:24chaizvo, Mwanakomana wemunhu unoenda, sezvarakanga zvakanyorwa pamusoro pake. Asi une nhamo munhu uyo ​​Mwanakomana wemunhu achapandukirwa agoiswa. Zvaiva nani kwaari kana munhu uyo ​​aiva asina kuzvarwa. "
26:25Judhasi, uyo wakamutengesa, akapindura nokutaura, "Chokwadi, hazvisi I, tenzi?"Iye akati kwaari, "Wataura iwe."