Ch 4 Acts

MABASA AVAPOSTORI 4

4:1 Asi vachiri kutaura navanhu, vapristi wedzimhosva kwetemberi uye nevaSadhusi rakafukidza navo,
4:2 vakashungurudzika kuti vakanga vachidzidzisa vanhu uye achiparidza muna Jesu nekumuka kubva kuvakafa.
4:3 Zvino vakaisa maoko pamusoro pavo, uye ivo akavaisa pasi rwavarindi kusvikira mangwana. Nokuti akange atova madekwani.
4:4 Asi vazhinji vakanzwa shoko vakatenda. Uye uwandu hwevarume zviuru zvishanu.
4:5 Zvino fume mangwana vatungamiri vavo vakuru nevanyori vakaungana muJerusarema,
4:6 kusanganisira Anasi, mupristi mukuru, uye Kayafasi, naJohani naArekizanda, uye vazhinji vaiva vemhuri yomuprista.
4:7 Uye kumira vari pakati, Ivo akavabvunza: "By chii simba, kana chine zita, Makaita izvi?"
4:8 Ipapo Petro, azadzwa neMweya Mutsvene, akati kwavari: "Vatungamiriri vevanhu uye nevakuru, teerera.
4:9 Kana isu nhasi tiri ichizotongwa chinhu chakanaka kuitirwa munhu ndonda, iro rave kuporeswa,
4:10 zivai kuti mose uye vose vaIsraeri, kuti muzita raShe wedu Jesu Kristu weNazareta, wamakaroverera pamuchinjikwa, Mwari waakamutsa kubva kuvakafa, naye, murume uyu amire pamberi penyu, utano.
4:11 Ndiye dombo, yakarambwa nemi, vavaki, razova musoro wekona.
4:12 Uye hakuna ruponeso kune umwezve. Nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa kuvanhu, iyo zvakafanira kuti tikwanise kuponeswa. "
4:13 ndokubva, vachiona kugara Petro naJohani, wakati zvinosimbiswa kuti vaiva varume pasina tsamba kana kudzidza, vakashamiswa. Ivo vakaziva kuti vaiva naJesu.
4:14 wo, vachiona murume akanga aporeswa amire navo, vakanga vasingakwanisi kutaura kuti kuzvipikisa navo.
4:15 Asi vakavarayira kuti vabve panze, kure kanzuru, ivo vakasara pakati pavo,
4:16 vachiti: "Tichaita seiko navarume ava? Nokuti zvirokwazvo chiratidzo paruzhinji zvaitwa kuburikidza navo, pamberi vose vagere Jerusarema. Zviri pachena, uye hatigoni kuzviramba.
4:17 Asi zvimwe pakanyenga mberi pakati pavanhu, ngativayambirei varege kuzotaurazve nezita iri munhu. "
4:18 Uye kudana navo, havana akavayambira kutaura kana kutongodzidzisa muzita raJesu.
4:19 Asi zvechokwadi, Petro naJohani ati kwavari: "Tongai kana chete pamberi paMwari kuti titeerere imi, kwete Mwari.
4:20 Nokuti hatigoni kurega kutaura zvinhu zvatakaona nekunzwa. "
4:21 asi ivo, kutyisidzira kwavo, akavaendesa, musina kuwana nzira kuti achavaranga nemhaka vanhu. Nokuti vose vakarumbidza zvinhu zvaitwa zviitiko izvi.
4:22 Nekuti munhu uyo ​​chiratidzo ichi ane mushonga zvaitwa aiva makore anopfuura makumi mana okuberekwa.
4:23 ndokubva, kuva asunungurwa, vakaenda kwavo, uye vakaudza zvakakwana chii vatungamiri vapristi vakuru nevakuru zvavakange vataura kwavari.
4:24 Vakati vanzwa izvozvo, nemoyo umwe, vakasimudzira inzwi kuna Mwari, uye vakati: "Ishe, ndimi Iye akasika denga nepasi, gungwa uye nezvose zviri mazviri,
4:25 ani, neMweya Mutsvene, nemuromo baba vedu David, wenyu, akati: 'Nei vaHedheni kwave Vachiita, uye nei vanhu vanga kufungisisa mashokonhando?
4:26 Madzimambo enyika akasimuka, uye vatungamiriri vakabatana pamwe chete, kuzorwa naIshe uye noMuzodziwa Wake. '
4:27 Nokuti zvirokwazvo Herodhe naPondiyo Pirato, pamwe nevahedheni, nevanhu vekwaIsraeri, pamwe chete guta rino pamusoro renyu dzvene muranda waJesu, wamakazodza
4:28 kuita ruoko rwako zano vazvisunga raizoitwa.
4:29 Saka zvino, O Ishe, tarirai kutyisidzira kwavo, mupe varanda venyu kuti vataure shoko renyu nokushinga zvose,
4:30 paakaitira ruoko rwenyu muna nokuporesa uye zviratidzo nezvishamiso, kuitwa kubudikidza nezita reMwanakomana wenyu mutsvene, Jesu. "
4:31 Uye vakati vanyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana rikashamiswa. Zvino vakazadzwa vose neMweya Mutsvene. Uye vakanga vachitaura shoko raMwari nechivimbo.
4:32 Ipapo vazhinji vatendi vaiva nemoyo umwe uye mweya chete. Hakuna aiti chimwe chezvaaiva kuti ndechake vaiva rake, asi zvinhu zvose zvavo vose.
4:33 Uye nesimba guru, vapositori vakanga vanoita uchapupu Kumuka kwaJesu Kristu Ishe wedu. Nenyasha huru dzikava mavari zvose.
4:34 Uye kunyange munhu pakati pavo vanoshayiwa. Nokuti vazhinji vaiva varidzi minda kana dzimba, vachitengesa izvi, vaiuya yacho zvinhu vakanga vachitengesa,
4:35 uye vakanga akaisa pamberi petsoka kuvaapositori. Zvino yakakamurwa mumwe nomumwe, sezvaakanga vanoda.
4:36 Now Joseph, uyo Vaapostora Bhanabhasi (iro rinoshandurudzwa sezvo 'mwanakomana kunyaradzwa'), waiva muRevhi weSaipuresi dzinza,
4:37 sezvo akanga nyika, akaitengesera, uye iye vakauisa uye akaisa izvi patsoka kuvaapositori.