Ch 9 Acts

MABASA AVAPOSTORI 9

9:1 zvino Sauro, achiri kufema kutyisa kurohwa pamusoro vadzidzi vaShe, akaenda kumupristi mukuru,
9:2 iye kumuteterera tsamba kumasinagogi aiva muDhamasiko, kuti, kana awana chero varume kana vakadzi kuva Way ichi, aigona avatungamirire sevasungwa kuJerusarema.
9:3 Uye sezvo aita rwendo, zvakaitika kuti akanga kusvika muDhamasiko. uye pakarepo, chiedza chakabva kudenga chikamupenyera kumativi ose kwaari.
9:4 Uye akawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari, "Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei?"
9:5 Akati, "Ndiwe ani, tenzi?"Zvino: "Ndini Jesu, waunotambudza. Zvakaoma kuti ukave Chibayiso. "
9:6 Zvino, Achidederawo nekushamisika, akati, "Ishe, unoda kuti ndiite sei?"
9:7 Zvino Ishe akati kwaari, "Simuka upinde muguta, uye ikoko uchaudzwa zvaunofanira kuita. "Zvino varume vakanga vaimuperekedza vakamira akashamiswa kwazvo akatanga, kunzwa zvirokwazvo inzwi, asi vasingaoni munhu.
9:8 Ipapo Sauro akasimuka kubva pasi. Uye pamusoro kuzarura maziso ake, akaona chinhu. Saka Saka vakamubata ruoko, vakauya naye Dhamaseko.
9:9 Uye panzvimbo iyoyo, akanga asina nemazuva matatu, uye haana kudya kana kunwa.
9:10 Zvino pakange pane umwe mudzidzi paDhamasiko, ainzi Ananiasi. Zvino Ishe akati kwaari muchiratidzo, "Ananiasi!"Akati, "Ndiri pano, Ishe. "
9:11 Zvino Ishe akati kwaari: "Simuka uende munzira kuti inonzi Yakarurama, uye tsvaka, mumba maJudhasi, uya ainzi Sauro weTaso. nokuti tarisai, ari kunyengetera. "
9:12 (Zvino Pauro akaona mumwe murume ainzi Ananiasi achipinda uye nokuisa maoko pamusoro pake, kuti aonezve.)
9:13 Asi Ananiasi akapindura: "Ishe, Ndakanzwa nevazhinji pamusoro pomurume uyu, sei zvakaipa zvaakaitira vatsvene venyu muJerusarema.
9:14 Uye ane simba pano kubva vakuru vavapristi, kusunga vose anzwirwe zita renyu. "
9:15 Zvino Ishe akati kwaari: "Enda, nokuti iyeyu ndiye mudziyo wakasarudzwa kwandiri kubudisa zita rangu pamberi pevahedheni nemadzimambo uye vanakomana vaIsraeri.
9:16 Nokuti ndichaita kumuzarurira sei anofanira kutambudzika nokuda kwezita rangu. "
9:17 Zvino Ananiasi wakaenda. Uye akapinda mumba. Uye achiisa maoko ake pamusoro pake, akati: "Muzvarwa Sauro, Ishe Jesu, iye akazviratidza kwauri munzira yawakauya nayo yasvika, andituma kuti iwe kuti uonezve uye uzadzwe neMweya Mutsvene. "
9:18 uye pakarepo, zvakaita sokuti mafunurwa ichiwira pamaziso ake, uye rikaonazve. Uye asimuka, akabhabhatidzwa.
9:19 Zvino wakati atora zvokudya, akasimbiswa. Zvino akanga nevadzidzi vaiva paDhamasiko mamwe mazuva.
9:20 Uye akanga akaramba achiparidza Jesu mumasinagogi: kuti iye ndiye Mwanakomana waMwari.
9:21 Uye vose vakamunzwa vakashamiswa, uye vakati, "Ko, uyu haasi iye, muJerusarema, akanga vachirwa avo kushandisa zita iri, uye vaiuya pano ichi: kuti avatungamirire kuenda vakuru vavapristi?"
9:22 Asi Sauro wakange vachiwedzera yakakura zvikuru mano, uye saka akavhiringidza vaJudha vaigara paDhamasiko, kubudikidza anosimbisa kuti ndiye Kristu.
9:23 Zvino mazuva mazhinji apera, vaJudha vakarangana somunhu, kuitira kuti vamuuraye.
9:24 Asi kunyengera kwavo chikazikamwa Sauro. Zvino vakanga vakanyatsomutarira masuo, masikati nousiku, kuitira kuti vamuuraye.
9:25 Asi vadzidzi, akamuburusa usiku, akamutumira pamusoro porusvingo nokubvumira naye pasi mudengu.
9:26 Zvino wakati asvika kuJerusarema, akaedza kubatana nevadzidzi. Vakashamisika vose vaimutya, vasingatendi kuti akanga ava mudzidzi.
9:27 Asi Bhanabhasi akamutora padivi uye akamutungamirira kuvaapositori. Uye akavatsanangurira kuti wakaona Ishe, uye kuti akanga ataura naye, uye sei, muDhamasiko, akanga aita nokutendeka muzita raJesu.
9:28 Uye akanga navo, achipinda uye kuenda Jerusarema, uye vakatendeka muzita raIshe.
9:29 Naiyewo akanga achitaura nevahedheni uye nharo vaGiriki. Asi vakanga vachitsvaka kumuuraya.
9:30 Zvino hama dzakanga akaziva izvi, vakauya naye kuna Kesariya uye akamuendesa kuTaso.
9:31 zvechokwadi, Chechi yakanga norugare yose muJudhiya mose nomuGarireya nomuSamariya, uye yakanga kuvakwa, apo tichifamba mukutya Ishe, uye rakanga muzere kunyaradzwa Mutsvene.
9:32 Zvino zvakaitika kuti Petro, sezvo akaenda kumativi kwese, akasvika kuvatsvene vaigara paRidha.
9:33 Asi Akawanapo umwe munhu, ainzi Eniasi, uyo aiva akafa mitezo, akanga akavata panhovo makore masere.
9:34 Zvino Petro akati kwaari: "Eniasi, Ishe Jesu Kristu anokuporesa. Simuka vatange mubhedha wako. "Pakarepo akasimuka.
9:35 Uye vose vaigara muRidha nomuSharoni naye, uye vakanga vatendeuka kuti Ishe.
9:36 Zvino paivapo paJopa umwe mudzidzikadzi wainzi Tabhita, umo shanduro rinonzi Dorcas. Akanga akazadzwa mabasa akanaka uye almsgiving kuti iye achiita.
9:37 Zvino kuti, mumazuva iwayo, iye akarwara ndokufa. Vakati vamushambidza, vakamuradzika muimba yepamusoro.
9:38 Zvino kubva Ridha zvarakange riri pedo neJopa, vadzidzi, pavakanzwa kuti Petro wakange aripo, vakatuma varume vaviri kwaari, vachimubvunza: "Regai kunonoka kuuya kwatiri."
9:39 Ipapo Petro, akasimuka, akaenda navo. Zvino wakati asvika, vakaenda naye yepamusoro. Uye chirikadzi dzose vakanga vamire vakamupoteredza, nokuchema kuratidza kwaari majasi uye nguo kuti Dhokasi akanga aita navo.
9:40 Zvino vose vakanga vatumwa panze, Peter, akapfugama, akanyengetera. Uye kumutumbi, akati: "Tabitha, muka. "Iye akasvinura meso ake, uye, paaizoona Peter, akagara zvakare.
9:41 Uye kupa kwake ruoko rwake, Iye akavamutsa. Zvino wakati akadana vatsvene nechirikadzi, akamuisa pamberi pavo achirarama.
9:42 Zvino izvi zvikazikamwa yose reJopa. Uye vazhinji vakatenda munaShe.
9:43 Zvino kuti akagara mazuva mazhinji paJopa, neumwe Simoni, musukuti wematehwe.