Paul's 2nd Letter to Timothy

2 Timothy 1

1:1 Paul, mupostori waJesu Kristu kubudikidza nechido chaMwari, maererano nechipikirwa choupenyu huri muna Kristu Jesu,
1:2 Timoti, mwanakomana vakawanda vanodiwa. nyasha, tsitsi, runyararo, kuna Mwari Baba nokuna Kristu Jesu Ishe wedu.
1:3 Ndinovonga Mwari, wandinoshumira, sezvo madzitateguru angu akaita, nehana yakachena. Nokuti muchinyengetera ndinopesana kurangarirwa muminyengetero yangu, usiku nemasikati,
1:4 vanoda kukuonai, nokuyeuka misodzi yako kuti nomufaro,
1:5 achirangarira kutenda chete, riri mauri nekusanyengera, idzo pakutanga vaigara mbuya vako, Lois, uye mai vako, Eunice, uye zvakare, Ndiri vamwe, mamuri.
1:6 Nokuda kwaizvozvi, I ndikurayirei ndiponesezve nyasha dzaMwari, riri mauri maererano nokuiswa kwamaoko angu.
1:7 Nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi yokunaka, uye rudo, uye kuzvidzora.
1:8 uye saka, usanyadziswa neuchapupu hwaIshe wedu, kana ini, musungwa wake. pachinzvimbo, pamwe Vhangeri maererano kunaka kwaMwari,
1:9 uyo akatisunungura uye akatidana yake tsvene rakapihwa, kwete zvichienderana nemabasa edu, asi zvichienderana nezano rake, nenyasha, dzakapiwa kwatiri muna Kristu Jesu, isati yavapo nguva.
1:10 Uye izvi zvino chakaratidzwa pachena neruvhenekero kwemuponesi wedu Jesu Kristu, uyo zvechokwadi akaparadza rufu, uye iye uyewo zvakavhenekerwa upenyu uye kusaora kuburikidza Gospel.
1:11 Of Gospel ichi, Ndakagadzwa kuva muparidzi, uye nemuapositori, uye mudzidzisi wevahedheni.
1:12 Nechikonzero ichi, Neniwo kutambudzika zvinhu. Asi ini ndiri hazvingatongonyadziswi. Nokuti ndinoziva ndakatenda uyo, uye ndine chokwadi kuti ane simba kuchengetedza chii kwandakapiwa, kusvikira zuva.
1:13 Hold to the kind of sound words that you have heard from me in the faith and love which is in Christ Jesus.
1:14 Guard the good entrusted to you through the Holy Spirit, who lives within us.
1:15 Know this: that all those who are in Asia have turned away from me, among whom are Phigellus and Hermogenes.
1:16 May the Lord have mercy on the house of Onesiphorus, because he has often refreshed me, and he has not been ashamed of my chains.
1:17 pachinzvimbo, when he had arrived in Rome, he anxiously sought me and found me.
1:18 May the Lord grant to him to obtain mercy from the Lord in that day. And you know well in how many ways he has ministered to me at Ephesus.

2 Timothy 2

2:1 Zvino iwe, Mwanakomana wangu, be strengthened by the grace which is in Christ Jesus,
2:2 and by the things which you have heard from me through many witnesses. These things encourage faithful men, who shall then be suitable to teach others also.
2:3 Labor like a good soldier of Christ Jesus.
2:4 No man, acting as a soldier for God, entangles himself in worldly matters, so that he may be pleasing to him for whom he has proven himself.
2:5 ndokubva, wo, whoever strives in a competition is not crowned, unless he has competed lawfully.
2:6 The farmer who labors ought to be the first to share in the produce.
2:7 Understand what I am saying. For the Lord will give you understanding in all things.
2:8 Rangarirai kuti Ishe Jesu Kristu, ndiani mwana waDhavhidhi, wamuka kubva kuvakafa, maererano Gospel yangu.
2:9 I vanobata Gospel ichi, kunyange zvazvo akasungwa sezvinoita wezvakaipa. Asi Shoko raMwari harina kusungwa.
2:10 I kutsungirira zvinhu zvose nokuda kwechikonzero ichi: nekuda kwevasanangurwa, kuti, wo, vawane ruponeso rwuri muna Kristu Jesu, nokubwinya yokudenga.
2:11 Zviri rakatendeka: kuti kana takafa pamwe naye, tichararamawo pamwe naye.
2:12 Kana tikatambura, tichatonga pamwe naye. Kana tikamuramba, iye achatirambawo.
2:13 Kana tiri kutendeka, iye anoramba akatendeka: haagoni kuramba pachake.
2:14 Kungoti zvinhu, achipupurira pamberi paJehovha. Regai kuva negakava pamusoro pemashoko, nokuti ichi runobatsira chinhu asi dzokupandukira vateereri.
2:15 Iva solicitous mune basa kuratidza pachako pamberi paMwari somunhu yakaonekwa kuti ndeyechokwadi uye unashamed mushandi anenge akazvibata Shoko Rechokwadi nemazvo.
2:16 But avoid profane or empty talk. For these things advance one greatly in impiety.
2:17 And their word spreads like a cancer: among these are Hymenaeus and Philetus,
2:18 who have fallen away from the truth by saying that the resurrection is already complete. And so they have subverted the faith of certain persons.
2:19 But the firm foundation of God remains standing, having this seal: the Lord knows those who are his own, and all who know the name of the Lord depart from iniquity.
2:20 asi, in a large house, there are not only vessels of gold and of silver, but also those of wood and of clay; and certainly some are held in honor, but others in dishonor.
2:21 If anyone, ndokubva, will have cleansed himself from these things, he shall be a vessel held in honor, sanctified and useful to the Lord, prepared for every good work.
2:22 Naizvozvo, flee from the desires of your youth, asi zvirokwazvo, pursue justice, kutenda, tarisiro, mutsa, uye rugare, along with those who call upon the Lord from a pure heart.
2:23 But avoid foolish and undisciplined questions, for you know that these produce strife.
2:24 For the servant of the Lord must not be contentious, but instead he must be meek toward everyone, teachable, patient,
2:25 correcting with self-restraint those who resist the truth. For at any time God may give them repentance, so as to recognize the truth,
2:26 and then they may recover from the snares of the devil, by whom they are held captive at his will.

2 Timothy 3

3:1 Uye ziva izvi: that in the last days perilous times will press near.
3:2 Men will be lovers of themselves, greedy, kuzvipira kukwidziridza, zvitutumadza, blasphemers, vasingateereri vabereki, ungrateful, wicked,
3:3 pasina rudo, without peace, false accusers, unchaste, cruel, without kindness,
3:4 traitorous, reckless, self-important, loving pleasure more than God,
3:5 even having the appearance of piety while rejecting its virtue. uye saka, avoid them.
3:6 For among these are ones who penetrate houses and lead away, like captives, foolish women burdened with sins, who are led away by means of various desires,
3:7 always learning, yet never achieving knowledge of the truth.
3:8 And in the same manner that Jannes and Jambres resisted Moses, so also will these resist the truth, men corrupted in mind, reprobates from the faith.
3:9 But they will not advance beyond a certain point. For the folly of the latter shall be made manifest to all, just as that of the former.
3:10 But you have fully comprehended my doctrine, instruction, purpose, kutenda, longsuffering, rudo, moyo murefu,
3:11 persecutions, afflictions; such things as happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra; how I endured persecutions, and how the Lord rescued me from everything.
3:12 And all those who willingly live the piety in Christ Jesus will suffer persecution.
3:13 But evil men and deceivers will advance in evil, erring and sending into error.
3:14 Asi zvechokwadi, you should remain in those things which you have learned and which have been entrusted to you. For you know from whom you have learned them.
3:15 uye, from your infancy, you have known the Sacred Scriptures, which are able to instruct you toward salvation, through the faith which is in Christ Jesus.
3:16 All Scripture, having been divinely inspired, is useful for teaching, for reproof, for correction, and for instruction in justice,
3:17 so that the man of God may be perfect, having been trained for every good work.

2 Timothy 4

4:1 I testify before God, and before Jesus Christ, who shall judge the living and the dead through his return and his kingdom:
4:2 that you should preach the word urgently, in season and out of season: reprove, entreat, rebuke, with all patience and doctrine.
4:3 For there shall be a time when they will not endure sound doctrine, asi pachinzvimbo, according to their own desires, they will gather to themselves teachers, with itching ears,
4:4 and certainly, they will turn their hearing away from the truth, and they will be turned toward fables.
4:5 Asi kana murimwi, zvechokwadi, kusvinurira, laboring in all things. Do the work of an Evangelist, fulfilling your ministry. Show self-restraint.
4:6 Nokuti ini ndotodururwa zvaipfekwa kure, uye nenguva pokutaura yangu runonditsikirira pedyo.
4:7 Ndarwa kurwa kwakanaka. Ini wapedza kosi. Handina akachengetedzwa kutenda.
4:8 Kana zvasara, korona kururamisira yave ndakachengeterwa, mumwe naJehovha, akarurama mutongi, achaitira kwandiri nezuva iroro, uye kwete ini chete, asi kune vaya vanotarisira adzoka. Kukurumidza kudzokera kwandiri nokukurumidza.
4:9 For Demas has abandoned me, out of love for this age, and he has departed for Thessalonica.
4:10 Crescens has gone to Galatia; Titus to Dalmatia.
4:11 Luke alone is with me. Take Mark and bring him with you; for he is useful to me in the ministry.
4:12 But Tychicus I have sent to Ephesus.
4:13 When you return, bring with you the supplies that I left with Carpus at Troas, and the books, but especially the parchments.
4:14 Alexander the coppersmith has shown me much evil; the Lord will repay him according to his works.
4:15 And you should also avoid him; for he has strongly resisted our words.
4:16 At my first defense, no one stood by me, but everyone abandoned me. May it not be counted against them!
4:17 Asi Ishe akamira neni uye akandipa simba, saka kuti neni kuparidza raizoitwa, uye kuti vaHedheni vose aizonzwa. Ini akasunungurwa kubva pamuromo weshumba.
4:18 Jehovha akandipa vasunungurwa pabasa rose rakaipa, uye achaita ruponeso rwake umambo hwokudenga. Ngaave nokubwinya nokusingaperi-peri. Amen.
4:19 Greet Prisca, and Aquila, and the household of Onesiphorus.
4:20 Erastus remained at Corinth. And Trophimus I left sick at Miletus.
4:21 Hurry to arrive before winter. Eubulus, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brothers greet you.
4:22 May the Lord Jesus Christ be with your spirit. Nyasha ngadzive nemi. Amen.