Ch 10 John

John 10

10:1 "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, uyo asingadi kupinda nepamusuo kupinda mudanga ramakwai, asi anokwira kuti apinde naparutivi neimwe nzira, ndiye mbavha negororo.
10:2 Asi uyo anopinda napamukova ndiye mufudzi wamakwai.
10:3 Kwaari womusuo anomuzarurira, uye makwai anonzwa inzwi rake, Anodana makwai ake nezita, uye agoatungamirira kunze.
10:4 Zvino wakati watuma makwai ake, unoatungamirira, uye makwai anomutevera, nekuti anoziva inzwi rake.
10:5 Asi havaiti mweni; pachinzvimbo ivo anomutiza, nokuti haazivi inzwi revaeni. "
10:6 Jesu akataura chirevo ichi kwavari. Asi havana kunzwisisa zvaaireva kwavari.
10:7 saka, Jesu akavaudza zvakare: "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, kuti ndini mukova wamakwai.
10:8 vamwe All, vazhinji vauya, mbavha namakororo, uye makwai haana kuvanzwa.
10:9 Ini ndiri mukova. Kana munhu apinda neni, iye achaponeswa. Uye anofanira kupinda uye kubuda, uye anofanira kuwana mafuro.
10:10 Mbavha haiuyi, kunze kuti kuba uye nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu, uye ave nohwakazara.
10:11 Ini ndiri mufudzi wakanaka. Mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake.
10:12 Asi wemaricho ruoko, uye ani naani hausi mufudzi, uyo regai makwai ndezvaJehovha, anoona mhumhi ichiuya, uye iye ngaubve makwai, ndokutiza. Bumhi kuparadza uye anoparadzira makwai.
10:13 And the hired hand flees, nokuti muricho uye hapana nehanya nemakwai mukati make.
10:14 Ini ndiri mufudzi wakanaka, uye ndinoziva angu, uye angu anondiziva,
10:15 sezvo Baba vanoziva ini, uye ndinoziva Baba. Uye ndinorasira upenyu hwangu makwai angu.
10:16 Ndina mamwe makwai kuti asiri edanga rino, uye ndinofanira kuvatungamirira. Achanzwa inzwi rangu, uye kuchava chimwe remakwai uye mufudzi mumwe.
10:17 Nechikonzero ichi, Baba vanondida: nekuti ini ndinoradzika upenyu hwangu pasi, I kuitira kuti rokuhutorazve.
10:18 Hakuna ungahwutora kubva kwandiri. pachinzvimbo, Ini ndinohwuradzika pasi pachangu. Uye ndine simba rokuhurasa. Uye ndine simba rokuhutorazve. Uyu ndiwo murayiro ndakaupiwa naBaba vangu. "
10:19 A dissension occurred again among the Jews because of these words.
10:20 Then many of them were saying: “He has a demon or he is insane. Why do you listen him?"
10:21 Vamwe vakanga vachiti: “These are not the words of someone who has a demon. How would a demon be able to open the eyes of the blind?"
10:22 Zvino raiva Mutambo woKukumikidzwa kweTemberi paJerusarema, uye chaiva chando.
10:23 Zvino Jesu wakati achifamba mutembere, pabiravira raSoromoni.
10:24 Uye saka vaJudha iye vakakomba uye akati kwaari: "Rinhiko muchadadira mweya yedu muchizvidya? Kana iwe uri Kristu, tiudze pachena. "
10:25 Jesu akavapindura: "Ndinotaura kwamuri, uye imi hamutendi. Mabasa andinoita nezita raBaba vangu, izvi chipo uchapupu pamusoro pangu.
10:26 Asi imi hamutendi, nekuti hamusi vemakwai angu.
10:27 Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Uye ini ndinoaziva, uye anonditevera.
10:28 Uye ini ndinoapa upenyu husingaperi, uye havafaniri kuparara, nekusingaperi. Uye hakuna munhu dzokuzvitorera kubva muruoko rwangu.
10:29 Chii Baba vangu Andipa mukuru zvose, uye hakuna unogona kubvuta paruoko Baba vangu.
10:30 Ini naBaba tiri mumwe. "
10:31 saka, the Jews took up stones, in order to stone him.
10:32 Jesu akavapindura: “I have shown you many good works from my Father. For which of those works do you stone me?"
10:33 VaJudha vakamupindura: “We do not stone you for a good work, but for blasphemy and because, though you are a man, you make yourself God.”
10:34 Jesus responded to them: “Is it not written in your law, ‘I said: you are gods?'
10:35 If he called those to whom the word of God was given gods, and Scripture cannot be broken,
10:36 why do you say, about him whom the Father has sanctified and sent into the world, ‘You have blasphemed,’ because I said, ‘I am the Son of God?'
10:37 If I do not do the works of my Father, do not believe in me.
10:38 But if I do them, even if you are not willing to believe in me, believe the works, so that you may know and believe that the Father is in me, and I am in the Father.”
10:39 saka, they sought to apprehend him, but he escaped from their hands.
10:40 And he went again across the Jordan, to that place where John first was baptizing. And he lodged there.
10:41 And many went out to him. And they were saying: "Zvechokwadi, John accomplished no signs.
10:42 But all things whatsoever that John said about this man were true.” And many believed in him.