Ch 13 Luke

Luke 13

13:1 And there were present, at that very time, some who were reporting about the Galileans, whose blood Pilate mixed with their sacrifices.
13:2 uye kuteerera, akati kwavari: “Do you think that these Galileans must have sinned more than all other Galileans, because they suffered so much?
13:3 Aihwa, Ndinokuudzai. But unless you repent, you will all perish similarly.
13:4 And those eighteen upon whom the tower of Siloam fell and killed them, do you think that they also were greater transgressors than all the men living in Jerusalem?
13:5 Aihwa, Ndinokuudzai. But if you do not repent, you will all perish similarly.”
13:6 And he also told this parable: “A certain man had a fig tree, which was planted in his vineyard. And he came seeking fruit on it, but found none.
13:7 Then he said to the cultivator of the vineyard: 'Tarirai, for these three years I came seeking fruit on this fig tree, and I have found none. saka, cut it down. For why should it even occupy the land?'
13:8 Asi achipindura, akati kwaari: 'Ishe, let it be for this year also, during which time I will dig around it and add fertilizer.
13:9 uye, chaizvo, it should bear fruit. Asi kana asina, in the future, you shall cut it down.’ ”
13:10 Zvino akanga achidzidzisa musinagoge ravo pamasabata.
13:11 uye tarira, kwaiva mukadzi waiva nemweya weundonda kwemakore gumi nemasere. Uye wakange akakombama musana; uye iye akanga asingakwanisi kutarira kumusoro zvachose.
13:12 Zvino Jesu wakati achimuona, akamudanira amene, uye akati kwaari, "Woman, wasunungurwa paundonda hwako. "
13:13 Akaisa maoko ake pamusoro wake, uye pakarepo akatasanudzwa anombotwasanudza, uye iye akarumbidza Mwari.
13:14 ndokubva, semagumo, mubati wesinagoge akatsamwa nokuti Jesu akanga arapwa nomusi weSabata, akati kuchaunga: "Pane mazuva matanhatu munofanira kushanda. saka, uyai murapwe vaya, uye kwete nemusi wesabata. "
13:15 Zvino Ishe akati kwaari Achipindura: "Imi vanyengeri! Ko mumwe nomumwe wenyu, nomusi weSabata, kusunungura nzombe yake kana mbongoro kubva mudanga, uye rigomutungamiriravo mvura?
13:16 Naizvozvo, hazvifaniri mwanasikana uyu waAbhurahama, Satani waakange akasunga, nokuti tarira izvi kwemakore gumi nemasere, kusunungurwa kuzvidzora rino nezuva resabata?"
13:17 Uye sezvo akanga achiti izvi, vapikisi vake vose vakanyadziswa. Vanhu vose vakafara zvose raiitwa mbiri naye.
13:18 Uye akati: "Kuna chii umambo hwaMwari zvakafanana, uye kuti chii mufananidzo ndichahuenzanisa nechii?
13:19 Hwakaita setsanga yemasitadha, munhu yaakatora akakanda mubindu rake. Ikakura, uye akava muti mukuru, uye shiri dzedenga yakagara awo. "
13:20 uye zvakare, akati: "Kuti chii mufananidzo ndingafananidza umambo hwaMwari?
13:21 It is like leaven, mukadzi yaakatora akaiisa muzviyero zvitatu zveupfu hwakatsetseka gorosi, kusvikira mukanyiwa wose waviriswa. "
13:22 Uye akanga achipfuura mumaguta nemisha, kudzidzisa uye kuita nzira yake kuJerusarema.
13:23 Uye mumwe munhu ati kwaari, "Ishe, ndivo vashoma avo vakaponeswa?"Asi iye akati kwavari:
13:24 "Rwisai chaizvo kuti mupinde napasuo rakamanikana. For vazhinji, Ndinokuudzai, vachaedza kupinda asi havangagoni.
13:25 ndokubva, apo baba mhuri mapinda uye gonhi, uchatanga kumira kunze nekugogodza pamukova, vachiti, 'Ishe, svinudzai kwatiri. 'Uye achipindura, achati kwamuri, 'Handizivi kwamunobva.'
13:26 Ipapo muchatanga kuti kutaura, 'Taidya nokunwa pamberi penyu, uye maidzidzisa munzira dzomumisha yedu. '
13:27 Uye achati kwamuri: 'Handizivi kwamunobva. Ibvai kwandiri, imi mose vaiti vezvakaipa!'
13:28 In nzvimbo, ipapo pachava nokuchema nokugeda-geda kwemeno, pamunoona Abhurahama, naIsaka, uye Jacob, uye vaprofita vose, muumambo hwaMwari, asi imi pachenyu vakadzingwa panze.
13:29 Uye vachagara vanosvika vachibva East, uye West, uye North, uye South; uye vachagara pakudya muushe hwaMwari.
13:30 uye tarira, vaya vokupedzisira vachava vokutanga, uye vaya vokutanga vachava vokupedzisira. "
13:31 On the same day, some of the Pharisees approached, achiti kwaari: “Depart, and go away from here. For Herod wishes to kill you.”
13:32 Akati kwavari: “Go and tell that fox: 'Tarirai, I cast out demons and accomplish healings, today and tomorrow. And on the third day I reach the end.’
13:33 Asi zvechokwadi, it is necessary for me to walk today and tomorrow and the following day. For it does not fall to a prophet to perish beyond Jerusalem.
13:34 Jerusalem, Jerusalem! You kill the prophets, and you stone those who are sent to you. mazuva ose, I wanted to gather together your children, in the manner of a bird with her nest under her wings, but you were not willing!
13:35 tarirai, your house will be left desolate for you. Asi ndinoti kwamuri, that you shall not see me, until it happens that you say: ‘Blessed is he who has arrived in the name of the Lord.’ ”