Ch 14 Luke

Luke 14

14:1 Zvino kuti, apo Jesu akapinda mumba mumwe mutungamiriri wevaFarisi nomusi weSabata kuti vadye chingwa, vakanga vachiona naye.
14:2 uye tarira, a certain man before him was afflicted with edema.
14:3 uye kuteerera, Jesus spoke to the experts in the law and to the Pharisees, vachiti, “Is it lawful to cure on the Sabbath?"
14:4 But they kept silent. Asi zvechokwadi, taking hold of him, he healed him and sent him away.
14:5 Uye kuteerera kwavari, akati, “Which of you will have a donkey or an ox fall into a pit, and will not promptly pull him out, on the day of the Sabbath?"
14:6 And they were unable to respond to him about these things.
14:7 Ipapo akavaudza mufananidzo, kune vaya vakanga vakokwa, Achiona kuti vakasarudza zvigaro rokutanga patafura, achiti kwavari:
14:8 "Kana wakokwa kumuchato, regai kugara pasi panzvimbo yokutanga, zvimwe umwe unokudzwa kupfuura iwe angadaro akakokwa naye.
14:9 Zvino uyo akakudanai vaviri iwe naiye, kusvika, angati kwauri, 'Ipa nzvimbo iyi kwaari.' Zvino iwe vaitanga, nenyadzi, kutora okupedzisira nzvimbo.
14:10 Asi kana wakokwa, famba, gara pasi panzvimbo yepasisa, kuti, kana uyo wakakukoka anosvika, azoti kwauri, 'Shamwari, kwira kumusoro. 'Ipapo ucharemekedzwa pamberi pavose vawakakokwa pakudya pamwe nemi.
14:11 Nekuti ani nani unozvikwiridzira uchaderedzwa, uye munhu wose anozvininipisa achakudzwa. "
14:12 Ipapo akatiwo kune uya akanga amukoka: "Paunogadzira zvokudya kana chirariro, usaridza kuzodana shamwari dzako, kana hama dzako, kana hama dzako, kana vavakidzani vako vakapfuma, zvimwe varege ipapo kukoka kwamuri kudzoka uye kunenge akaita kuti iwe.
14:13 Asi kana uchigadzira mabiko, dana varombo, vakaremara, zvirema, uye mapofu.
14:14 Uye uchakomborerwa nekuti havana nzira chokukuripa iwe. Naizvozvo, renyu mubayiro achava pakumuka kwevakarurama. "
14:15 Kana munhu akagara naye pakudya wakati achinzwa zvinhu izvi, akati kwaari, "Akaropafadzwa uyo uchadya chingwa paushe hwaMwari."
14:16 Saka akati kwaari: "Mumwe murume mabiko makuru, uye akakoka vazhinji.
14:17 Akatuma muranda wake, paawa yemutambo, kuudza vakokwa kuuya; nokuti ikozvino zvose zvakanga zvagadzirwa.
14:18 Pakarepo ivo vose vakatanga umwe neumwe kuzvikumbirira ruregerero. Wokutanga akati kwaari: 'Ndakatenga purazi, uye ndinofanira kuenda kunomuona. Ndinokukumbira kuti Pamusoroi. '
14:19 Uye umwe akati: 'Ndakatenga zvipani zvishanu zvenzombe, uye ndiri kuenda kunodziedza. Ndinokukumbira kuti Pamusoroi. '
14:20 Uye umwe akati, 'Ndakatora mukadzi, uye saka handigoni kuenda. '
14:21 uye kudzoka, Muranda akapira zvinhu izvi ishe wake. Ipapo baba mhuri, kutsamwa, akati kumuranda wake: 'Buda uende nokukurumidza munzira dzomumisha nharaunda muguta. Uye kutungamirira pano varombo, uye vakaremara, uye mapofu, uye zvirema. '
14:22 Muranda akati: 'Izvi zvakaitwa, sezvo imi akarayira, tenzi, uye nzvimbo ichipo. '
14:23 Zvino tenzi akati kumuranda: 'Buda kumigwagwa nemakwenzi, uye kumanikidza kuti vapinde, kuti imba yangu izare.
14:24 Nokuti ndinoti kwamuri, Hakuna umwe kune varume avo vakakokwa ucharavira chirayiro omutambo wangu. ' "
14:25 Zvino zvaunga zvikuru vaifamba naye. Uye kutendeuka, akati kwavari:
14:26 "Kana munhu akauya kwandiri, uye asingavengi baba vake, uye amai, uye mudzimai, uye vana, uye nehama, nehanzvadzi, uye chokwadi, kunyange upenyu hwake, haagoni kuva mudzidzi wangu.
14:27 Uye ani naani asingatakuri muchinjikwa wake akanditevera, haagoni kuva mudzidzi wangu.
14:28 Nokuti ndiani pakati penyu, achida kuvaka shongwe, haana agara pasi uye kuona mari kuti vanosungirwa, kuti aone kana ane nzira kuiripa?
14:29 zvimwe, pashure achaita nheyo uye vasina kukwanisa kuipedza, wose anoriona vangatanga kumuseka,
14:30 vachiti: 'Munhu uyu akatanga kuvaka zvaakanga akakoniwa kupedzisa.'
14:31 kana, chii mambo, okuchembera kuhondo kundorwa nomumwe mambo, haana agara pasi, akafungisisa kana angagona, zviuru gumi, kusangana uyo anouya kuzorwa naye nezvuru makumi maviri?
14:32 Kana zvisiri, ipapo apo mumwe wacho achiri kure, kutumira nhume, Iye vaimubvunza zverugare.
14:33 saka, vose kwamuri usingasii zvose zaanazvo ane haasi kukwanisa kuva mudzidzi wangu.
14:34 Munyu wakanaka. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. Uyo ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe. "