Ch 15 Luke

Luke 15

15:1 Zvino vateresi nevatadzi voswedera naye, saka kuti kumuteerera.
15:2 VaFarisi nevanyori vakatsutsumwa, vachiti, "Uyu munhu anogamuchira vatadzi uye anodya navo."
15:3 Akaudza mufananidzo uyu kwavari, vachiti:
15:4 "Ko munhu pakati penyu, ane makwai zana, uye kana iye achava vakafirwa nomumwe wavo, haana kusiya makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe murenje uye akatevera waakanga akarasika, kusvikira ariwana?
15:5 Uye kana ariwana, anoisa pamapfudzi ake, vachifara.
15:6 Uye kumba, unodana pamwe shamwari nevavakidzani, achiti kwavari: 'Ini vachikorokotedza! Nokuti ndawana gwai rangu, wakange zvarasika. '
15:7 Ndinoti kwamuri, kuti kuchava saizvozvo zvakawanda nomufaro kudenga pamusoro pemutadzi umwe unotendeuka, kupfuura pamusoro pemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe chete, vasingatsvaki kutendeuka.
15:8 Or what woman, having ten drachmas, if she will have lost one drachma, would not light a candle, and sweep the house, and diligently search until she finds it?
15:9 And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, vachiti: ‘Rejoice with me! For I have found the drachma, which I had lost.’
15:10 Saka ndinoti kwamuri, there will be joy before the Angels of God over even one sinner who is repentant.”
15:11 Akati: "Mumwe murume akanga aine vanakomana vaviri.
15:12 Muduku wavo ndokuti kuna baba, 'Baba, ndipei mugove wenyu wakare izvo vangaende neni. 'Zvino akakamura munda pakati pavo.
15:13 Uye mushure mamazuva mazhinji, mwanakomana muduku, kuzviunganidza zvose pamwe chete, akatanga rurefu kuti nharaunda kure. uye ipapo, iye akaparadza pfuma yake, kurarama muumbozha.
15:14 Uye mushure vapedzwa zvose, Nzara huru payakaitika munzvimbo iyoyo, uye akatanga kushayiwa.
15:15 Zvino wakaenda dzakabatanidzwa pachake mumwe wezvizvarwa zvenyika iyoyo. Akamutumira kupurazi rake, kuti zvokudya nguruve.
15:16 Uye aida kugutsa dumbu rake scraps nenguruve akadya. Asi hapana mupe.
15:17 Uye Paakadzokera apengenuke, akati: 'Vangani vemaricho maoko mumba mababa vangu vane zvingwa zvakawanda, apo ini ndofa mu nzara!
15:18 Ndichagara ndiende kuna baba vangu, uye ndichati kwaari: Baba, Ndakatadzira denga napamberi penyu.
15:19 Handina kunzi mwanakomana wenyu. Ndibatei mumwe maoko enyu vemaricho. '
15:20 Uye asimuka, akaenda kuna baba vake. Asi wakati achiri kure, baba vake vakamuona, uye akachinzwira tsitsi, uye chikamhanyira kwaari, akawira pamutsipa wake, akamutsvoda.
15:21 Zvino mwanakomana akati kwaari: 'Baba, Ndakatadzira denga napamberi penyu. Zvino handina kunzi mwanakomana wenyu. '
15:22 Asi baba vakati kuvaranda vake: 'Nokukurumidza! Budisa yakanakisisa nguo, mumupfekedze nayo. Muise mhete paruoko rwake, nemanyatera patsoka dzake.
15:23 Muuye mhuru pano, ndokuchiuraya. Ngatidyei uye mutambo.
15:24 Nekuti uyu mwanakomana wangu wakange afa, uye rakandiponesa; akanga arasika, uye rinowanikwa. 'Vakatanga mabiko.
15:25 Asi mwanakomana wake mukuru wakange ari kumunda. Zvino akadzoka uye akaswedera imba, akanzwa mumhanzi nekutamba.
15:26 Zvino wakadanira kwaari umwe wevaranda, Ndokumubvunza kuti zvinhu izvi zvairevei.
15:27 Akati kwaari: 'Munun'una wenyu akadzoka, uye baba venyu vamubayira mhuru yakakodzwa, nokuti akamugamuchira makamuchengetedza. '
15:28 Akabva vakatsamwa, uye akanga asingadi kupinda. saka, baba vake, kubuda, akatanga kumuteterera.
15:29 Uye achipindura, Akati kuna baba vake: 'Tarirai, Ndave achishumira iwe kwemakore akawanda kudaro. Uye handina kumbobvira murairo wenyu. asi, hamuna kutongondipa andipa mbudzana, saka kuti mabiko neshamwari dzangu.
15:30 Asi pashure mwanakomana wenyu uyu vakadzoka, wakaparadza nhumbi yake nounzenza, iwe vamubayira mhuru yakakodzwa nokuti iye. '
15:31 Asi iye akati kwaari: 'Mwanakomana, imi muneni nguva dzose, uye zvose zvandinazvo ndezvako.
15:32 Asi zvakanga zvakakodzera kuti mabiko uye kufara. Nokuti munin'ina wako uyu wakange afa, uye rakandiponesa; akanga arasika, uye rinowanikwa. ' "