Ch 16 Luke

Luke 16

16:1 And he also said to his disciples: “A certain man was wealthy, and he had a steward of his estate. And this man was accused to him of having dissipated his goods.
16:2 And he called him and said to him: ‘What is this that I hear about you? Give an account of your stewardship. For you can no longer be my steward.’
16:3 And the steward said within himself: ‘What shall I do? For my lord is taking the stewardship away from me. I am not strong enough to dig. I am too ashamed to beg.
16:4 I know what I will do so that, when I have been removed from the stewardship, they may receive me into their houses.’
16:5 uye saka, calling together each one of his lord’s debtors, he said to the first, ‘How much do you owe my lord?'
16:6 Saka akati, ‘One hundred jars of oil.’ And he said to him, ‘Take your invoice, and quickly, sit down and write fifty.’
16:7 Next, he said to another, ‘In truth, how much do you owe?’ And he said, ‘One hundred measures of wheat.’ He said to him, ‘Take your record books, and write eighty.’
16:8 And the lord praised the iniquitous steward, in that he had acted prudently. For the sons of this age are more prudent with their generation than are the sons of light.
16:9 Uye saka ndinoti kwamuri, make friends for yourself using iniquitous mammon, kuti, when you will have passed away, they may receive you into the eternal tabernacles.
16:10 Whoever is faithful in what is least, is also faithful in what is greater. And whoever is unjust in what is small, is also unjust in what is greater.
16:11 Naizvozvo, if you have not been faithful with iniquitous mammon, who will trust you with what is true?
16:12 And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is yours?
16:13 No servant is able to serve two lords. For either he will hate the one and love the other, or he will cling to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.”
16:14 Asi vaFarisi, who were greedy, were listening to all these things. And they ridiculed him.
16:15 Akati kwavari: “You are the ones who justify yourselves in the sight of men. But God knows your hearts. For what is lifted up by men is an abomination in the sight of God.
16:16 The law and the prophets were until John. kubvira ipapo, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one dot of the law to fall away.
16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who has been divorced by her husband commits adultery.
16:19 Mumwe murume akanga akapfuma, uye akanga akapfeka rwehute nemicheka yerineni. Zvino mutambo splendidly ose zuva.
16:20 Uye kwakange kune umwe mupemhi, wainzi Razaro, akarara pasuo rake, azere namaronda,
16:21 vachida muzadzwe zvimedu zvaiwa patafura mupfumi wacho. Asi hakuna munhu akamupa. Uye kunyange imbwa dzaiuya dzichinanzwa maronda ake.
16:22 Zvino zvakaitika kuti mupemhi wakafa, uye akanga akatakurirwa nevatumwa muchipfuva Abraham. Zvino mupfumi akafawo, uye akanga entombed Muhero.
16:23 Zvino wakasimudza meso ake, paakanga ari pamarwadzo, akaona Abhurahama ari kure, uye naRazaro ari pachipfuva chake.
16:24 Uye vachishevedzera, akati: 'Baba Abhurahama, ndinzwireiwo ngoni, mutume Razaro, kuti anyike muromo womunwe wake mumvura kuzorodza rurimi rwangu. Nokuti ndiri vakatambudzwa mumoto uyu. '
16:25 Abhurahamu ndokuti kwaari: 'Mwanakomana, kuyeuka kuti iwe wakagamuchira zvinhu zvakanaka muupenyu hwako, uye kuenzanisa, Razaro akagamuchira zvinhu zvakaipa. Asi zvino tinonyaradzwa, uye zvirokwazvo iwe uri kurwadziwa.
16:26 Uye kunze kwezvinhu izvi, pakati pedu nemwi pane nyonganyonga huru hwakagadzwa, kuitira kuti vaya angada kuyambuka kubva kuno vachiuya kwamuri vakonewe, uyewo unogona munhu kuyambukira kubva ikoko. '
16:27 Akati: 'Zvino, baba, Ndinokumbira kuti mumutumire kuimba yababa vangu, nokuti ndine vanun'una vashanu,
16:28 saka kuti anyatsovapupurira kwavari, zvimwe ivowo vangauya panzvimbo ino yokutambudzwa. '
16:29 Abhurahamu ndokuti kwaari: 'Mozisi navaprofita. Ngavarumbidze kuvateerera. '
16:30 Saka akati: 'Aihwa, baba Abraham. Asi kana mumwe munhu akanga kuenda kwavari kubva kuvakafa, vangatendeuka. '
16:31 Asi iye akati kwaari: 'Kana musingazonditeereri kuna Mozisi nevaporofita, havangatendiswi vanotenda kunyange kana mumwe munhu akamutswa kubva kuvakafa. ' "