Ch 17 Luke

Luke 17

17:1 Akati kuvadzidzi vake: "Hazvigoni kuti zvinonyadzisa worega. Asi ane nhamo iye uyo anouya!
17:2 Zvaiva nani kwaari kuti guyo akaiswa pamutsipa wake ndokukandirwa mugungwa, pane kuti vatsause mumwe wavaduku ava.
17:3 Ngadziteerere pachenyu. Kana hama yako vakutadzirai, kumururamisa. Uye kana akapfidza, kumukanganwira.
17:4 Uye kana iye ndakutadzirai kanomwe pazuva, uye kanomwe pazuva adzora kwamuri, vachiti, 'Ndine hurombo,'Ipapo kuikanganwira. "
17:5 Zvino vaapositori vakati kuna Ishe, "Tiwedzereiwo kutenda kwedu."
17:6 Asi Ishe akati: "Kana uine kutenda rwakaita setsanga yemasitadha, iwe angati kumuti womuonde uyu, 'Dzurwa, uye kuisirwa mugungwa. 'Uye waikuteererai.
17:7 Asi ndeupi kwamuri, une muranda unorima kana kufudza mombe, angati kwaari, sezvo akanga achibva kumunda, 'Uyai Pakarepo; ugare pasi udye,'
17:8 uye havana kutaura naye: 'Ndigadzirire chisvusvuro changu; zvisungei iwe mushumiri wangu, apo ini nokunwa; uye pashure pezvinhu izvi, Munofanira kudya nokunwa?'
17:9 Kwaizova kuonga mushandi kuti, nokuti kuita zvaanoda iye akarayira kuti aite?
17:10 Ndinofunga kwete. saizvozvowo, kana maita zvose izvi zvinhu vakadzidziswa kwamuri, unofanira kutaura: 'Tiri varanda pasina. Takaita zvatinofanira kuita. ' "
17:11 Zvino kuti, paakanga kuenda kuJerusarema, iye wakapfuura nepakati peSamaria neGarirea.
17:12 Uye sezvo akanga kupinda rimwe guta, varume gumi vaiva nemaperembudzi vakasangana naye, uye ivo vakamira nechokure.
17:13 Zvino ivo vakasimudza inzwi ravo, vachiti, "Jesu, mudzidzisi, tinzwireiwo ngoni. "
17:14 Zvino wakati achivaona, akati, "Enda, munozviratidza kuvaprista. "Uye zvakaitika kuti, Pavakanga vachienda, vakabva vanatswa.
17:15 Uye mumwe wavo, paakaona kuti akaporeswa, akadzoka, vachikudza Mwari nenzwi guru.
17:16 Akawira kusangana pasi pamberi petsoka dzake, muchivonga. Uye uyu aiva muSamaria.
17:17 Uye achipindura, Jesu akati: "Vanga vasiri gumi kunatswa? Uye saka vapfumbamwe varipi?
17:18 Akanga hapana akawanikwa vaizodzoka uye vakudze Mwari, kunze kwouyu mutorwa?"
17:19 Akati kwaari: "Simuka, budai. Nokuti kutenda kwako kwakuporesa. "
17:20 Ipapo wakange uchibvunzwa nevaFarisi: "Rini umambo hwaMwari svika?"Uye achipindura, akati kwavari: "Umambo hwaMwari hwasvika kuonekwa.
17:21 uye saka, vasazoti, 'Tarirai, zviri pano,'Kana' Tarirai, zviri imomo. 'Nokuti tarirai, umambo hwaMwari huri mukati menyu. "
17:22 Akati kuvadzidzi vake: "Nguva ichasvika apo amuchashuva kuona rimwe zuva Mwanakomana wemunhu, uye iwe harizoioni.
17:23 Uye vachati kwauri, 'Tarirai, iye pano,'Uye' Tarirai, uripo. 'Musatora kubuda, uye regai kuzovatevera.
17:24 Nokuti semheni inopenya ichibva pasi pedenga uye uvhenekere chero pasi pedenga, saizvozvowo zvichaita Mwanakomana wemunhu nezuva rake.
17:25 Asi anofanira kutambudzika zvinhu zvizhinji uye kutanga nekurambwa nezera iri.
17:26 And just as it happened in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of man.
17:27 They were eating and drinking; they were taking wives and being given in marriage, even until the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all.
17:28 It shall be similar to what happened in the days of Lot. They were eating and drinking; they were buying and selling; they were planting and building.
17:29 ndokubva, on the day that Lot departed from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and it destroyed them all.
17:30 According to these things, so shall it be in the day when the Son of man will be revealed.
17:31 In iyoyo, whoever will be on the rooftop, with his goods in the house, let him not descend to take them. And whoever will be in the field, saizvozvowo, let him not turn back.
17:32 Remember Lot’s wife.
17:33 Whoever has sought to save his life, acharasikirwa nawo; and whoever has lost it, will bring it back to life.
17:34 Ndinoti kwamuri, in that night, there will be two in one bed. One will be taken up, and the other will be left behind.
17:35 Two will be at the grindstone together. One will be taken up, and the other will be left behind. Two will be in the field. One will be taken up, and the other will be left behind.”
17:36 kuteerera, vakati kwaari, “Where, tenzi?"
17:37 Akati kwavari, “Wherever the body will be, in that place also, the eagles shall be gathered together.”