Ch 24 Luke

Luke 24

24:1 ndokubva, nesabata rokutanga, at very first light, vakaenda kuguva, carrying the aromatic spices that they had prepared.
24:2 And they found the stone rolled back from the tomb.
24:3 Uye pamusoro vachipinda, they did not find the body of the Lord Jesus.
24:4 Zvino kuti, while their minds were still confused about this, tarira, two men stood beside them, in shining apparel.
24:5 ndokubva, since they were afraid and were turning their faces toward the ground, these two said to them: “Why do you seek the living with the dead?
24:6 Haasi pano, for he has risen. Recall how he spoke to you, when he was still in Galilee,
24:7 vachiti: ‘For the Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise again.’ ”
24:8 And they called to mind his words.
24:9 And returning from the tomb, they reported all these things to the eleven, and to all the others.
24:10 Now it was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary of James, and the other women who were with them, who told these things to the Apostles.
24:11 But these words seemed to them a delusion. And so they did not believe them.
24:12 asi Petro, akasimuka, ran to the tomb. And stooping down, he saw the linen cloths positioned alone, and he went away wondering to himself about what had happened.
24:13 uye tarira, vaviri vakabuda, nezuva iroro, kuguta rainzi Emausi, yaiva chinhambwe makumi matanhatu masitadhiya kubva kuJerusarema.
24:14 Zvino vakataurirana pamusoro zvose izvi zvaitika.
24:15 Zvino kuti, pavakanga kufungidzira uye vachipikisana mukati mavo, Jesu pachake, richiswedera pedyo, akaenda navo.
24:16 Asi meso avo akabatwa, kuti varege kumuziva.
24:17 Akati kwavari, "Ko mashoko awa, yauri kukurukurirana mumwe, sezvo imi kufamba uye makasuruvara?"
24:18 Uye mumwe wavo, zita rake rainzi Kiriyopasi, akapindura akati kwaari, "Ndiwe woga mushanyi muJerusarema asingazivi zvinhu zvakaitikamo mumazuva ano?"
24:19 Akati kwavari, "Zvinhu zvipi?"Vakati, "ZvaJesu weNazareta, uyo aiva muporofita womuchinda, simba mumabasa uye mashoko, pamberi paMwari nevanhu vose.
24:20 Uye kuti vapristi vedu vakuru nevatungamiriri akamugamuchidza kuti andotongerwa rufu. Vakati vamuroverera pamuchinjikwa.
24:21 Asi isu takanga tichitarisira kuti ndiye aizova Mudzikunuri waIsiraeri. Saka zvino, pamusoro izvi zvose, nhasi ndiro zuva rechitatu kubva zvinhu izvi zvaitika.
24:22 ndokubva, wo, vamwe vakadzi pakati pedu zvakatyisa nesu. For vasati masikati, vakanga vari guva,
24:23 uye, musina mutumbi wake, vakadzoka, vachiti vaona chiratidzo Angels, uyo akati mupenyu.
24:24 Vamwe vedu vakabuda kuguva. Uye vawana zvakaita sezvakanga zvataurwa nevakadzi vacho. asi zvirokwazvo, havana kumuwana. "
24:25 Akati kwavari: "Kupusa uye vasingadi mumwoyo uri, kutenda zvose zvakataurwa nevaprofita!
24:26 Ndiye Kristu havadikanwi kuti kutambudzika zvinhu, uye saka agozopinda mukubwinya kwake?"
24:27 Ipapo akatanga naMozisi navaprofita vose, akadudzira kwavari, muMagwaro ose, zvinhu zvakanga nezvake.
24:28 Ivo vakaswedera mumusha mavakanga vachienda. Iye aizvibata kuti vaende mberi mberi.
24:29 Asi vakaramba naye, vachiti, "Garai nesu, nekuti koda kuvira, uye ikozvino kwaedza iri kuderera. "Uye saka akapinda navo.
24:30 Zvino kuti, paakanga pakudya navo, akatora chingwa, uye akavonga uye akachimedura, iye akatambanudza kwavari.
24:31 Zvino meso avo akasvinudzwa, vakamuziva. Iye ndokunyangarika kwavari kubva pameso avo.
24:32 Vakati mumwe, "Ko, mwoyo yedu yanga isingapisi mukati medu, paakanga achitaura munzira, uye wakati magwaro isu?"
24:33 Uye asimuka panguva iyoyo, vakadzokera kuJerusarema. Uye vakawana vanegumi neumwe vakaungana, uye vaya vakanga navo,
24:34 vachiti: "In chokwadi, Ishe amuka, uye azviratidza kuna Simoni. "
24:35 Ivo yakatsanangura zvakanga zvaitika munzira, uye kuti vakaziva sei naye pakumedura chingwa.
24:36 ndokubva, vachiri kutaura pamusoro pezvinhu izvi, Jesu akamira pakati pavo, Akati kwavari: "Rugare ngaruve nemi. Ndini. Usatya."
24:37 Asi zvechokwadi, vakanga vakavhiringidzika kwazvo uye kutya, vachifunga kuti vaona mweya.
24:38 Akati kwavari: "Munotambudzika neiko, uye seiko kukahadzika izvi Simukai yenyu?
24:39 Ona maoko angu netsoka, kuti ndini ndomene. Tarirai uye kubata. Nekuti mweya hauna nyama nemafupa, sezvamunoona ndinazvo ini. "
24:40 Zvino wakati areva izvi, akavaratidza maoko ake netsoka.
24:41 ndokubva, pavakanga vachiri kusadavira uye achishamisika kubva nomufaro, akati, "Mune chokudya here pano?"
24:42 Vakabayira Vakamupa chimedu chehove yakagochwa, uye wouchi.
24:43 Zvino wakati adya izvi pamberi pavo, kushandisa zvakasara, akapa kwavari.
24:44 Akati kwavari: "Aya ndiwo mashoko randakataura kwamuri ndichiri nemwi, nekuti zvinhu zvose zvinofanira kuzadziswa, zvakanyorwa pamurairo waMozisi, uye Vaprofita, nomuMapisarema pamusoro pangu. "
24:45 Ipapo akazarura ndangariro dzavo, kuti vanzwisise Magwaro.
24:46 Akati kwavari: "Nokuti izvi ndizvo zvakanyorwa, uye saka zvakanga zvakakodzera, nokuti Kristu atambure uye kuti amuke kubva kuvakafa pazuva rechitatu,
24:47 uye, muzita rake, nokuti kutendeuka nokuregererwa kwezvivi kuchaparidzirwa, pakati pemarudzi ose, kutanga paJerusarema.
24:48 Uye imi muri zvapupu zvezvinhu izvi.
24:49 And I am sending the Promise of my Father upon you. But you must stay in the city, until such time as you are clothed with power from on high.”
24:50 Then he led them out as far as Bethania. And lifting up his hands, akavaropafadza.
24:51 Zvino kuti, while he was blessing them, he withdrew from them, and he was carried up into heaven.
24:52 And worshiping, they returned to Jerusalem with great joy.
24:53 And they were always in the temple, praising and blessing God. Amen.