Ch 6 Luke

Luke 6

6:1 Zvino kuti, on the second first Sabbath, as he passed through the grain field, his disciples were separating the ears of grain and eating them, by rubbing them in their hands.
6:2 Then certain Pharisees said to them, “Why are you doing what is not lawful on the Sabbaths?"
6:3 Uye kuteerera kwavari, Jesu akati: “Have you not read this, what David did when he was hungry, uye vaya vakanga vanaye?
6:4 How he entered into the house of God, and took the bread of the Presence, and ate it, and gave it to those who were with him, though it is not lawful for anyone to eat it, except the priests alone?"
6:5 Akati kwavari, “For the Son of man is Lord, kunyange weSabata. "
6:6 Zvino kuti, nerimwe sabata, akapinda musinagoge, uye akadzidzisa. Uye kwakange kune munhuko, uye ruoko rwake rworudyi rwakanga rwakakokonyara.
6:7 Zvino vanyori nevaFarisi vakachengeta kana angaporesa nesabata, saka kuti nokudaro kuwana mhosva kwaari.
6:8 Asi zvechokwadi, iye wakaziva mifungo yavo, uye saka akati kumunhu waiva neruoko rwakawonyana, "Simuka umire pakati." Achisimuka, amira.
6:9 Zvino Jesu akati kwavari: "Ndinokubvunzai kana zviri pamutemo pamasabata kuita zvakanaka, kana kuita zvakaipa? Kupa utano kuti upenyu, kana kuhuparadza?"
6:10 Zvino akaringa-ringa vanhu vose, akati kumunhu, "Ruoko rwako." Iye akatambanudza nayo. Uye ruoko rwake rukaporeswa.
6:11 Vakabva vakazara neupengo, uye ivo achikurudzirawo mumwe, chii, zvikuru sei, vangamuitei nezvaJesu.
6:12 Zvino kuti, mumazuva iwayo, akabuda akaenda kugomo kundonyengetera. Uye akanga ari munyengetero Mwari usiku hwose.
6:13 Zvino masikati yakanga yasvika, akadana vadzidzi vake. Uye akasarudza gumi navaviri pakati pavo (vaakatumidzawo vapositori):
6:14 Simon, uyo waakatumidza zita rokuti Petro, naAndiriya munin'ina wake, Jakobho naJohani, Firipi Bartholomew,
6:15 Matthew uye Thomas, James waArifiyosi, Simoni anonzi Ziroti,
6:16 uye Judha waJakobho, naJudhasi Isikariyoti, aiva mutengesi.
6:17 Nokuburuka navo, akamira pakaenzana vazhinji vadzidzi vake, uye hune vazhinji vanobva muJudhiya mose neJerusarema yegungwa, uye Tire neSidhoni,
6:18 vakanga vauya kuitira kuti kumuteerera uye kuti vazoporeswa pahosha dzavo. Uye navaya vaitambudzwa nemweya yakaipa vakaporeswa.
6:19 Uye rose revanhu rakanga kuedza kumubata, nekuti simba vakabuda kwaari uye akavaporesa vose.
6:20 Ndokusimudza meso ake kuvadzidzi vake, akati: "Makaropafadzwa imi varombo, nokuti ndohwenyu umambo hwaMwari.
6:21 Makaropafadzwa imi vane nzara zvino, nokuti muchagutiswa. Makaropafadzwa imi vachichema ikozvino, nokuti muchaseka.
6:22 Blessed unofanira kuva kana vanhu vachave kuvenga iwe, uye kana vachava akakutsaurai uye kuzvidzwa iwe, uye kunze zita rako kana zvakaipa, nokuda kwoMwanakomana womunhu.
6:23 Farai nezuva iro uye mupembere. nokuti tarisai, mubayiro wenyu mukuru kudenga. Nokuti izvi chete zvinhu madzibaba avo kuvaporofita.
6:24 Asi zvechokwadi, nhamo imi vapfumi, nokuti une kunyaradzwa kwenyu.
6:25 Mune nhamo imi kugutsikana, nokuti muchava nenzara. Mune nhamo imi vanoseka zvino, nokuti muchava nekuwungudza.
6:26 Mune nhamo imi kana vanhu achange aikomborera iwe. Nokuti izvi chete zvinhu madzibaba avo kuvaporofita venhema.
6:27 But I say to you who are listening: Idai vavengi venyu. Itai zvakanaka kuna avo vanokuvengai.
6:28 Bless those who curse you, and pray for those who slander you.
6:29 And to him who strikes you on the cheek, offer the other also. And from him who takes away your coat, do not withhold even your tunic.
6:30 But distribute to all who ask of you. And do not ask again of him who takes away what is yours.
6:31 And exactly as you would want people to treat you, treat them also the same.
6:32 And if you love those who love you, what credit is due to you? For even sinners love those who love them.
6:33 And if you will do good to those who do good to you, what credit is due to you? chaizvo, even sinners behave this way.
6:34 And if you will loan to those from whom you hope to receive, what credit is due to you? For even sinners lend to sinners, in order to receive the same in return.
6:35 Saka zvechokwadi, love your enemies. Do good, and lend, hoping for nothing in return. And then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and to the wicked.
6:36 saka, tsitsi, sezvo Baba venyuwo vane tsitsi.
6:37 Regai kutonga, uye murege kutongwawo. Musapa mhosva, uye iwe haungaiswi mhosva. regerera, uye iwe acharegererwa.
6:38 ipai, uye achapiwa kwamuri: chiyero chakanaka, chakatsindirwa chakazunguzirwa uye chinofashukira, vachaisa pamusoro pamakumbo ako. zvechokwadi, nechiyero kuti kuera kubuda, ichashandiswa kuyera kwamuri zvakare. "
6:39 Now he told them another comparison: “How can the blind lead the blind? Would they not both fall into a pit?
6:40 The disciple is not above his teacher. But each one will be perfected, if he is like his teacher.
6:41 And why do you see the straw that is in your brother’s eye, while the log that is in your own eye, you do not consider?
6:42 Kana ungati sei kuhama yako, ‘Brother, allow me to remove the straw from your eye,’ while you yourself do not see the log in your own eye? batsavatsi, first remove the log from your own eye, and then will you see clearly, so that you may lead out the straw from your brother’s eye.
6:43 Nokuti hakuna muti wakanaka unobereka chibereko chakaipa, uyewo haritauri muti zvakaipa zvibereko zvakanaka.
6:44 Nokuti mumwe nomumwe muti unozikamwa nechibereko chawo. Nokuti havasi maonde paminzwa, uyewo Vanounganidza mazambiringa kubva parukato.
6:45 Munhu akanaka, kubva chakanaka idura mwoyo wake, anopa zvakanaka. Uye murume ane zvakaipa, kubva zvakaipa dura, anopa zvakaipa. Nokuti pazvizhinji zviri mumwoyo, muromo unotaura.
6:46 Asi nei muchinditi, 'Ishe, tenzi,'Uye kwete kuita zvandinoreva?
6:47 Ani naani anouya kwandiri, uye anonzwa mashoko angu, uye akaaita: Ini Achazarura kwamuri zvinhu wakafanana.
6:48 Iye wakafanana nemunhu wakavaka imba, uyo akachera zvakadzika uye nheyo paruware. ndokubva, apo mafashamo akauya, rwizi akanga kumhanyira imba iyoyo, uye haana kukwanisa kufamba nayo. Nekuti yakange yakateyiwa paruware.
6:49 Asi ani naani anonzwa asingaiti: wakafanana nemunhu wakavaka imba yake paivhu, pasina nheyo. The rwizi akamhanyira naro, uye nokukurumidza akawira pasi, uye kuwa kweimba iyo kukava kukuru. "