Ch 9 Luke

Luke 9

9:1 Then calling together the twelve Apostles, he gave them power and authority over all demons and to cure diseases.
9:2 And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the infirm.
9:3 Akati kwavari: “You should take nothing for the journey, neither staff, nor traveling bag, nor bread, nor money; and you should not have two tunics.
9:4 And into whatever house you shall enter, lodge there, and do not move away from there.
9:5 And whoever will not have received you, upon departing from that city, shake off even the dust on your feet, as a testimony against them.”
9:6 Zvino wakabuda, they traveled around, through the towns, evangelizing and curing everywhere.
9:7 Now Herod the tetrarch heard about all the things that were being done by him, but he doubted, because it was said
9:8 by some, “For John has risen from the dead,” yet truly, by others, “For Elijah has appeared,” and by still others, “For one of the prophets from of old has risen again.”
9:9 And Herod said: “I beheaded John. Naizvozvo, who is this, about whom I hear such things?” And he sought to see him.
9:10 And when the Apostles returned, they explained to him all the things that they had done. And taking them with him, he withdrew to a deserted place apart, which belongs to Bethsaida.
9:11 Asi chaunga akaziva izvi, vakamutevera. Akavagamuchira akataura kwavari nezvoumambo hwaMwari. Uye vaya vaida kurapwa, akaporesa.
9:12 Ipapo zuva rakatanga kusviba. Uye kuswedera pedyo, navaviri akati kwaari: "Endesai vanhu vazhinji, kuti, kuburikidza kupinda akapoteredza nemisha, varege kuparadzana uye kuwana chikafu. Nokuti isu tiri pano panzvimbo yerenje. "
9:13 Asi iye akati kwavari, "Imi vapei zvokudya." Vakati, "Pane anesu hapana zvinopfuura zvingwa zvishanu, nehove mbiri, kana zvimwe tiri kundotenga zvokudya ichi vazhinji yose. "
9:14 Zvino kwakanga kuna varume vanenge zvuru zvishanu. Saka akati kuvadzidzi vake, "Itai kuti vatsenhame kudya mumapoka makumi mashanu."
9:15 Vakaita saizvozvo. Vakaitira vose kuti vatsenhame kudya.
9:16 ndokubva, achitora zvingwa zvishanu nehove mbiri, iye akatarira kumusoro kudenga, uye akavonga, akamedura uye akagovera kuvadzidzi vake, kuti uvaise pamberi pechaunga.
9:17 Zvino vakadya vose, vakaguta. Uye matengu gumi namaviri nezvimedu akatorwa akakwidzwa, zvakasiyiwa kwavari.
9:18 Zvino kuti, paakanga achinyengetera oga, Vadzidzi vake vakanga vanaye, akavabvunza, vachiti: "Zvaunga zvinoti ndini?"
9:19 Asi ivo vakapindura vachiti: "Johani Mubhabhatidzi. Asi vamwe vanoti Eria. Asi zvechokwadi, vamwe vanoti kuti mumwe wevaprofita pamberi wamuka. "
9:20 Ipapo akati kwavari, "Asi imi munoti ndini?"Achipindura, Simoni Petro akati, "The Kristu waMwari."
9:21 Asi kutaura nehasha navo, akavarayira kuti varege kuudza ichi munhu,
9:22 vachiti, "Nokuti Mwanakomana womunhu unofanira kutambudzika zvinhu zvizhinji, uye agorambwa navakuru uye navatungamiri vavaprista nevanyori, ourayiwa, uye pazuva retatu amukezve. "
9:23 Then he said to everyone: "Kana munhu achida kunditevera: ngaazvirambe, and take up his cross every day, uye anonditevera.
9:24 For whoever will have saved his life, acharasikirwa nawo. Yet whoever will have lost his life for my sake, will save it.
9:25 Nokuti zvichabatsirei murume, if he were to gain the whole world, yet lose himself, or cause himself harm?
9:26 For whoever will be ashamed of me and of my words: of him the Son of man will be ashamed, when he will have arrived in his majesty and that of his Father and of the holy Angels.
9:27 asi, I tell you a truth: There are some standing here who shall not taste death, until they see the kingdom of God.”
9:28 Zvino kuti, anenge mazuva masere pashure pemashoko aya, Akatora Petro, Jakobho naJohani, uye akakwira mugomo, kuti anyengetere.
9:29 Uye paakanga achinyengetera, chimiro chechiso chake chikashanduka, uye vestment yake ikachena nokuvhenekera.
9:30 uye tarira, varume vaviri vakanga vachikurukura naye. Uye izvi vaiva Mozisi naEria, anooneka noumambo.
9:31 Ivo akataura zvekubva kwake, zvaakanga chaizoita paJerusarema.
9:32 Asi zvechokwadi, Petro nevaiva naye vakange kuremerwa nehope. Uye kuva akangwarira, vakaona noukuru hwake uye varume vaviri vakanga vakamira naye.
9:33 Zvino kuti, sezvo izvi vakanga wakabva kwaari, Petro akati kuna Jesu: "Mudzidzisi, zvakanaka kuti tive pano. uye saka, Ngativakei matumba matatu: rimwe renyu, uye rimwe raMozisi, uye rimwe raEria. "Nokuti haana kuziva kuti akanga achiti.
9:34 ndokubva, paaitaura zvinhu, gore rakasvika rikavafukidza. Uye sezvo izvi vakanga vachipinda gore, vakatya.
9:35 Uye inzwi rakabva mugore, vachiti: "Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikamwa. Muteererei. "
9:36 Zvino izwi akanga hwakataurwa, Jesu akawanikwa ari oga. Uye vakanyarara vakasaudza munhu, mumazuva iwayo, chimwe chezvinhu izvi, avakange vaona.
9:37 But it happened on the following day that, as they were descending from the mountain, a great crowd met him.
9:38 uye tarira, a man from the crowd cried out, vachiti, "Mudzidzisi, Ndinokukumbirai, look kindly on my son, for he is my only son.
9:39 uye tarira, a spirit takes hold of him, and he suddenly cries out, and it throws him down and convulses him, so that he foams. And though it tears him apart, it leaves him only with difficulty.
9:40 Uye ndakakumbira vadzidzi venyu kuti vaubudise, and they were unable.”
9:41 Uye achipindura, Jesu akati: “O unfaithful and perverse generation! How long will I be with you and endure you? Bring your son here.”
9:42 And as he was approaching him, the demon threw him down and convulsed him.
9:43 And Jesus rebuked the unclean spirit, and he healed the boy, and he restored him to his father.
9:44 And all were astonished at the greatness of God. And as everyone was wondering over all that he was doing, akati kuvadzidzi vake: “You must set these words in your hearts. For it shall be that the Son of man will be delivered into the hands of men.”
9:45 But they did not understood this word, and it was concealed from them, so that they did not perceive it. And they were afraid to question him about this word.
9:46 Now an idea entered into them, as to which of them was greater.
9:47 asi Jesu, perceiving the thoughts of their hearts, took a child and stood him beside him.
9:48 Akati kwavari: “Whoever will receive this child in my name, unogamuchira ini; and whoever receives me, receives him who sent me. For whoever is the lesser among you all, the same is greater.”
9:49 uye kuteerera, John said: "Mudzidzisi, we saw a certain one casting out demons in your name. And we prohibited him, for he does not follow with us.”
9:50 Zvino Jesu akati kwaari: "Regai rambidza iye. For whoever is not against you, is for you.”
9:51 Zvino kuti, while the days of his dissipation were being completed, he steadfastly set his face to go to Jerusalem.
9:52 And he sent messengers before his face. And going on, they entered into a city of the Samaritans, to prepare for him.
9:53 And they would not receive him, because his face was going toward Jerusalem.
9:54 And when his disciples, Jakobho naJohani, had seen this, vakati, "Ishe, do you want us to call for fire to descend from heaven and consume them?"
9:55 And turning, he rebuked them, vachiti: “Do you not know of whose spirit you are?
9:56 Mwanakomana wemunhu wakauya, not to destroy lives, but to save them.” And they went into another town.
9:57 Zvino kuti, as they were walking along the way, someone said to him, “I will follow you, wherever you will go.”
9:58 Jesu akati kwaari: “Foxes have dens, and the birds of the air have nests. But the Son of man has nowhere to lay his head.”
9:59 Then he said to another, “Follow me.” But he said, "Ishe, permit me first to go and bury my father.”
9:60 Zvino Jesu akati kwaari: “Let the dead bury their dead. But you go and announce the kingdom of God.”
9:61 Uye umwe akati: “I will follow you, tenzi. But permit me first to explain this to those of my house.”
9:62 Jesu akati kwaari, “No one who puts his hand to the plow, and then looks back, is fit for the kingdom of God.”