Ch 2 maka

maka 2

2:1 Uye pashure pemazuva, iye zvakare akapinda muKapenaume.
2:2 Uye zvikanzwikwa kuti ari mumba. Uye vazhinji vakaungana kuti pakanga pasina nzvimbo vakasiya, kunyange pamukova. Akataura shoko kwavari.
2:3 Uye vakauya kwaari, vakaisa wakange akafa mitezo, akanga akatakurwa navarume vana.
2:4 Zvino vakati vasingagoni kundomukumikidza kwaari nekuda kwechaunga, vakapfurunyura denga paakange ari. Uye rokuizarura, Ivo kutura vakaburusira pakamubhedha akanga akaoma rutivi rwomuviri akanga avete.
2:5 ndokubva, apo Jesu akanga aona kutenda kwavo, akati kune wakange akafa mitezo, "Mwanakomana, zvivi zvako zvaregererwa. "
2:6 Asi vamwe vevanyori vakanga vagere munzvimbo iyoyo uye kufunga mumwoyo yavo:
2:7 "Munhu uyu anotaura nenzira iyi? Ari kumhura. Ndiani unogona kukangamwira zvivi, asi Mwari oga?"
2:8 Kamwe chete, Jesu, vachiziva mumweya wake kuti vakanga vachifunga ichi mukati mavo, akati kwavari: "Seiko muchifunga zvinhu izvi mumwoyo yenyu?
2:9 Ndezvipiko zvakareruka, kuti kune wakafa mitezo, 'Zvivi zvako zvaregererwa,'Kana kutaura, 'Simukai, tora rukukwe rwako, uye famba?'
2:10 Asi kuti muzive kuti Mwanakomana wemunhu une simba panyika rekukangamwira zvivi,"Akati kuna akanga akafa mutezo:
2:11 "Ndinoti kwamuri: Simukai, tora rukukwe rwako, uende kumba kwako. "
2:12 Pakarepo akasimuka, ndokusimudza pakamubhedha ake, akaenda kure pamberi pavo vose, zvekuti vose vakashamisika. Ivo akaremekedza Mwari, nokutaura, "Hatina kumboona chinhu chakadai."
2:13 Zvino akaendazve gungwa. Zvino yose vazhinji vakauya kwaari, Akavadzidzisa.
2:14 Uye sezvo akanga achipfuura, akaona Revhi waArifiyosi, agere tsika hofisi. Akati kwaari, "Nditevere." Achisimuka, iye akamutevera.
2:15 Zvino kuti, agere pakudya mumba make, vateresi vazhinji nevatadzi vakagarawo pakudya pamwe naJesu nevadzidzi vake. Nokuti avo vaimutevera vazhinji.
2:16 Zvino vanyori nevaFarisi, achiona kuti akadya nevateresi nevatadzi, akati kuvadzidzi vake, "Sei mudzidzisi wenyu achidya nokunwa nevateresi nevatadzi?"
2:17 Jesu, wakati anzwa izvi, akati kwavari: "The utano havatsvaki chiremba, asi vaya vane vachinetseka kuita. nekuti handina kuuya kuzoshevedza akarurama, asi vatadzi. "
2:18 And the disciples of John, and the Pharisees, were fasting. And they arrived and said to him, “Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?"
2:19 Zvino Jesu akati kwavari: “How can the sons of the wedding fast while the groom is still with them? During whatever time they have the groom with them, they are not able to fast.
2:20 But the days will arrive when the groom will be taken away from them, and then they shall fast, mumazuva iwayo.
2:21 No one sews a patch of new cloth onto an old garment. zvimwe, the new addition pulls away from the old, and the tear becomes worse.
2:22 Uye hakuna unodira waini itsva muhombodo tsaru dzewaini. zvimwe, the wine will burst the wineskins, and the wine will pour out, uye dzewaini richaparara. pachinzvimbo, new wine must be put into new wineskins.”
2:23 uye zvakare, while the Lord was walking through the ripe grain on the Sabbath, his disciples, as they advanced, began to separate the ears of grains.
2:24 But the Pharisees said to him, "Tarirai, why are they doing what is not lawful on the Sabbaths?"
2:25 Akati kwavari: “Have you never read what David did, when he had need and was hungry, both he and those who were with him?
2:26 How he went into the house of God, under the high priest Abiathar, and ate the bread of the Presence, which it was not lawful to eat, except for the priests, and how he gave it to those who were with him?"
2:27 Akati kwavari: “The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.
2:28 uye saka, the Son of man is Lord, even of the Sabbath.”