Ch 3 maka

maka 3

3:1 uye zvakare, akapinda musinagoge. Uye kwakange kune munhuko wakange ane ruoko rwakawonyana.
3:2 Ivo akamuchengetedza, kuona kana aizorapa pamasabata, kuti vamupomere.
3:3 Zvino akati kumunhu waiva neruoko rwakawonyana, "Simuka umire pakati."
3:4 Akati kwavari: "Zviri pamutemo here kuita zvakanaka nomusi weSabata, kana kuita zvakaipa, kupa utano kuti upenyu, kana kuparadza?"Asi vakaramba vanyerere.
3:5 Zvino akaringa-ringa kwavari, nekutsamwa, muchisimbiswa chaizvo vakasuruvariswa pamusoro noupofu yavo, akati kumunhu, "Ruoko rwako." Iye akatambanudza nayo, uye ruoko rwake rukaporeswa kwaari.
3:6 Zvino vaFarisi, kubuda, pakarepo vakarangana nevaHerodhe pamusoro pake, kuti sei vangamuparadza.
3:7 Asi Jesu akabva navadzidzi vake vakaenda kugungwa. Uye boka guru revanhu rakamutevera vachibva Garirea neJudhiya,
3:8 uye kubva kuJerusarema, uye kubva neEdhomu uye akayambuka mhiri kweJorodhani. Uye avo Tire neSidhoni, pamusoro vachinzwa zvaakanga achiita, akauya kwaari chaunga chikuru.
3:9 Uye akaudza vadzidzi vake kuti igwa diki yaizova kubatsira kwaari, nokuda kwechaunga, varege kumutsikirira.
3:10 Nekuti wakange aporesa vazhinji, kuti sezvo vazhinji vavo sezvo akanga maronda kuti kumhanyirira akananga kwaari kuti vamubate.
3:11 Uye yetsvina, Ivo vakamuona, vakawira pasi nezviso pamberi pake. Vakadanidzira, vachiti,
3:12 "Ndimi Mwanakomana waMwari." Uye akakurudzira zvakasimba navo, varege kumubudisa kuvazivisa.
3:13 Uye akwira mugomo, akadana kwaari vaakange achida iye, uye vakauya kwaari.
3:14 Uye akaita kuti gumi vaizova naye, uye iye agozovatuma kuti kuparidza.
3:15 Akavapa simba kuti varape hosha, uye madhimoni:
3:16 uye kwakaitwa Simoni zita Peter;
3:17 naiye kwakaitwa naJakobho waZebhedhi, naJohani munun'una waJakobho, zita 'Bhoanajisi,'Ndiko, 'Vanakomana Vokutinhira;'
3:18 uye Andrew, Firipi, uye Bartholomew, uye Matthew, uye Thomas, uye James waArifiyosi, uye Tadhiyo, uye Simoni muKenani,
3:19 naJudhasi Isikariyoti, iyewo wakamutengesa.
3:20 Vakaenda imba, uye vazhinji vakaungana zvakare, zvokuti vakanga vasingagoni kunyange kudya chingwa.
3:21 Zvino rake vanzwa izvozvo, vakabuda kuti kumubata. Nokuti vakati: "Nokuti iye kupenga."
3:22 Zvino vanyori vakanga wakaburuka kubva kuJerusarema vakati, "Nokuti iye Una Bheerizebhuri, uye nokuti muchinda madhimoni anoita kuti madhimoni. "
3:23 Zvino wakadanira pamwe, akataura kwavari nemifananidzo: "Satani ungagona kubudisa Satani?
3:24 Nokuti kana umambo ichizvipesanisa, kuti umambo haisi kumira.
3:25 Kana imba ichizvipesanisa, imba isina kumira.
3:26 Uye kana Satani achizvipikisa pachake, aizosungwa kugoverwa, uye kwete aizokwanisa kumira; pachinzvimbo iye kunosvika pakuguma.
3:27 Hapana anokwanisa akapamba nhumbi dzayo mehamburamakaka, akapinda mumba, kunze kwekuti atanga kusunga hamburamakaka, uye anofanira apamba imba yake.
3:28 Amen ndinoti kwamuri, kuti zvivi zvose zvichakanganwirwa vanakomana vevanhu, uye kumhura iyo vachange rwakamhura.
3:29 Asi iye havana ndiani vakamhura Mutsvene haangavi kukanganwirwa mu mukusingaperi; pachinzvimbo uchava nemhosva mhosva kusingaperi. "
3:30 Nokuti vakati: "Ane mweya wetsvina."
3:31 Uye mai vake navanun'una vasvika. Uye akamira panze, Vakatuma kwaari, vachimudana.
3:32 Uye chaunga chakange chigere chakamukomba. Vakati kwaari, "Tarirai, mai venyu nevanin'ina venyu vari panze, kukutsvakai. "
3:33 Uye kuteerera kwavari, akati, "Amai vangu ndiani uye vanun'una vangu?"
3:34 Zvino akaringa-ringa avo vakanga vagere zvose vakamupoteredza, akati: "Tarirai, mai vangu navanun'una vangu.
3:35 Nokuti ani naani akaita kuda kwaMwari, ndiye munin'ina wangu, uye hanzvadzi yangu namai. "