Ch 10 Matthew

Matthew 10

10:1 And having called together his twelve disciples, he gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to cure every sickness and every infirmity.
10:2 Now the names of the twelve Apostles are these: the First, Simon, who is called Peter, naAndiriya munin'ina wake,
10:3 James waZebhedhi, and John his brother, Firipi Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, uye James waArifiyosi, and Thaddaeus,
10:4 Simon the Canaanite, naJudhasi Isikariyoti, iyewo wakamutengesa.
10:5 Jesus sent these twelve, Ndokuvaraira, vachiti: “Do not travel by the way of the Gentiles, and do not enter into the city of the Samaritans,
10:6 but instead go to the sheep who have fallen away from the house of Israel.
10:7 Zvino wakabuda, paridza, vachiti: 'Nokuti umambo hwokudenga hwaswedera pedyo.'
10:8 Kuporesa ndonda, mutsai vakafa, natsai vane maperembudzi, madhimoni. Makagamuchira pachena, ipai pachena.
10:9 Musatora ndarama, kana sirivha, kana mari muzvikwama zvenyu,
10:10 kana mbuva yorwendo, kana nguvo mbiri, kana shangu, kana mudonzvo. Nokuti mubati wakafanirwa mugove wake.
10:11 ikozvino, Muguta ripi neripi kana mumusha iwe vachapinda, bvunzai kuti ndiani akakodzera mukati maro. Uveko kusvikira muchibvapo.
10:12 ndokubva, pamunopinda mumba, kwazisai vanenge varimo, vachiti, 'Rugare ngaruve muimba ino.'
10:13 uye kana, chaizvo, imba kuti akafanira, rugare rwenyu ruchazorora pamusoro payo. Asi kana usina kukodzera, rugare rwenyu ndichadzokera kwamuri.
10:14 Uye ani naani asina kugamuchira iwe, kana kuteerera mashoko enyu, wakabva imba kuti kana guta, zuzai guruva retsoka dzenyu.
10:15 Amen ndinoti kwamuri, zvicharerukira zvinotonzi nyika yeSodhoma neyeGomora nezuva rekutongwa, kupfuura guta iroro.
10:16 tarirai, I am sending you like sheep in the midst of wolves. saka, be as prudent as serpents and as simple as doves.
10:17 Asi chenjerai vanhu. Nokuti vachakuendesai emakurukota, uye vachakuzvamburai mumasinagogi avo.
10:18 Uye iwe Uchaperekwa pamberi pevatongi nemadzimambo nekuda kwangu, sezvo uchapupu kwavari nokuvaHedheni.
10:19 Asi kana vakati kumatare, usaridza kufunga sei kana chii kutaura. Nokuti kutaura muchapiwa kwamuri kuti awa.
10:20 Nokuti hausi iwe vachava kutaura, asi Mweya waBaba venyu, ndiani achataura mamuri.
10:21 Uye mukoma achagamuchidza pamusoro munin'ina kurufu, uye baba achagamuchidza pamusoro mwanakomana. Uye vana vachamukira vabereki uye ounza avaurayisa.
10:22 Uye muchavengwa nevose nekuda kwezita rangu. Asi ani naani vakatsungirira, kusvikira pakuguma, ndiye achaponeswa.
10:23 Now when they persecute you in one city, flee into another. Amen ndinoti kwamuri, you will not have exhausted all the cities of Israel, before the Son of man returns.
10:24 The disciple is not above the teacher, nor is the servant above his master.
10:25 It is sufficient for the disciple that he be like his teacher, and the servant, like his master. If they have called the Father of the family, ‘Beelzebub,’ how much more those of his household?
10:26 saka, do not fear them. For nothing is covered that shall not be revealed, nor hidden that shall not be known.
10:27 What I tell you in darkness, speak in the light. And what you hear whispered in the ear, preach above the rooftops.
10:28 And do not be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. But instead fear him who is able to destroy both soul and body in Hell.
10:29 Are not two sparrows sold for one small coin? And yet not one of them will fall to the ground without your Father.
10:30 For even the hairs of your head have all been numbered.
10:31 saka, Usatya. Imi munokosha kupfuura shiri duku zhinji.
10:32 saka, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, vari kudenga.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, vari kudenga.
10:34 Do not think that I came to send peace upon the earth. I came, not to send peace, but the sword.
10:35 For I came to divide a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law.
10:36 And the enemies of a man will be those of his own household.
10:37 Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter above me is not worthy of me.
10:38 And whoever does not take up his cross, and follow me is not worthy of me.
10:39 Whoever finds his life, acharasikirwa nawo. And whoever will have lost his life because of me, uchazviwanazve.
10:40 Whoever receives you, unogamuchira ini. Uye ani nani unogamuchira ini, receives him who sent me.
10:41 Whoever receives a prophet, in the name of a prophet, shall receive the reward of a prophet. And whoever receives the just in the name of the just shall receive the reward of the just.
10:42 And whoever shall give, even to one of the least of these, a cup of cold water to drink, solely in the name of a disciple: Amen ndinoti kwamuri, he shall not lose his reward.”