Ch 11 Matthew

Matthew 11

11:1 Zvino kuti, when Jesus had completed instructing his twelve disciples, he went away from there in order to teach and to preach in their cities.
11:2 Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, akati kwaari,
11:3 “Are you he who is to come, or should we expect another?"
11:4 Jesu, kugamuchira, akati kwavari: “Go and report to John what you have heard and seen.
11:5 The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead rise again, the poor are evangelized.
11:6 And blessed is he who has found no offense in me.”
11:7 ndokubva, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out to the desert to see? A reed shaken by the wind?
11:8 So what did you go out to see? A man in soft garments? tarirai, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings.
11:9 Then what did you go out to see? A prophet? Ehe, Ndinokuudzai, and more than a prophet.
11:10 For this is he, of whom it is written: 'Tarirai, I send my Angel before your face, who shall prepare your way before you.’
11:11 Amen ndinoti kwamuri, pakati pevakaberekwa nevakadzi, ipapo hapana kumutswa mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi. Asi muduku muumambo hwokudenga mukuru kwaari.
11:12 Asi kubvira mumazuva aJohani Mubhabhatidzi, kunyange kusvikira ikozvino, umambo hwokudenga akatsungirira mhirizhonga, uye chisimba ndokuatakurira kure.
11:13 Nekuti vaporofita vose nemurairo vakaporofita, kunyange kusvikira John.
11:14 Uye kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria, anozouya.
11:15 Uyo ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.
11:16 Asi kune ndicharufananidza neiko rudzi urwu? Rakafanana nevana vagere pamusika,
11:17 ani, anoshevedzera kushamwari dzavo, vanoti: 'Takakuridzirai nyere, uye hamuna kutamba. takaungudza, uye hamuna kuchema. '
11:18 Nekuti Johwani wakauya asingadyi kana kunwa; uye vanoti, 'Ane dhimoni.'
11:19 Mwanakomana wemunhu wakauya achidya, achimwa; uye vanoti, 'Tarirai, Munhu anodya voraciously uye anonwa waini, shamwari yavateresi navatadzi. 'Asi njere dzinoruramiswa navana vake. "
11:20 Then he began to rebuke the cities in which many of his miracles were accomplished, for they still had not repented.
11:21 “Woe to you, Chorazin! Mune nhamo imi, Bethsaida! For if the miracles that were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in haircloth and ashes.
11:22 Asi zvechokwadi, Ndinoti kwamuri, Tyre and Sidon shall be forgiven more than you, on the day of judgment.
11:23 Uye newe, Capernaum, would you be exalted all the way to heaven? You shall descend all the way to Hell. For if the miracles that were done in you had been done in Sodom, perhaps it would have remained, kusvikira nhasi.
11:24 Asi zvechokwadi, Ndinoti kwamuri, that the land of Sodom shall be forgiven more than you, on the day of judgment.”
11:25 Panguva iyoyo, Jesu akapindura akati: "Ini tinokuzivai, Baba, Ishe wedenga nenyika, nokuti makavanzira zvinhu izvi vakachenjera uye akangwara, uye mukazvizarurira vaduku.
11:26 Ehe, Baba, nokuti ichi rikafadza pamberi penyu.
11:27 Zvinhu zvose zvakakumikidzwa kwandiri naBaba vangu. Uye hakuna unoziva Mwanakomana kunze kwaBaba, uyewo hapana munhu anonyatsoziva Baba kunze kwoMwanakomana, uye avo kune uyo Mwanakomana anoda kumuzivisa.
11:28 Come to me, all you who labor and have been burdened, and I will refresh you.
11:29 Take my yoke upon you, and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you shall find rest for your souls.
11:30 For my yoke is sweet and my burden is light.”