Ch 16 Matthew

Matthew 16

16:1 And Pharisees and Sadducees approached him to test him, and they asked him to show them a sign from heaven.
16:2 But he responded by saying to them: “When evening arrives, unoti, ‘It will be calm, for the sky is red,'
16:3 uye mangwanani, ‘Today there will be a storm, for the sky is red and gloomy.’ So then, you know how to judge the appearance of the sky, but you are unable to know the signs of the times?
16:4 An evil and adulterous generation seeks a sign. And a sign shall not be given to it, except the sign of the prophet Jonah.” And leaving them behind, akaenda kure.
16:5 And when his disciples went across the sea, they forgot to bring bread.
16:6 Akati kwavari, “Consider and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.”
16:7 But they were thinking within themselves, vachiti, “It is because we have not brought bread.”
16:8 Zvino Jesu, knowing this, akati: “Why do you consider within yourselves, O shoma mukutenda, that it is because you have no bread?
16:9 Do you not yet understand, nor remember, the five loaves among the five thousand men, and how many containers you took up?
16:10 Or the seven loaves among the four thousand men, and how many baskets you took up?
16:11 Why do you not understand that it was not because of bread that I said to you: Beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees?"
16:12 Then they understood that he was not saying that they should beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees.
16:13 Zvino Jesu wakapinda kumativi eKesariya yeFiripi. Uye akabvunza vadzidzi vake, vachiti, "Vanhu vanoti Mwanakomana woMunhu ndiani?"
16:14 Vakati, "Vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, uye vamwe vanoti Eria, vamwewo Jeremiya kana mumwe wevaprofita. "
16:15 Jesu akati kwavari, "Asi imi munoti ndini?"
16:16 Simon Petro akapindura akati, "Ndimi Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu. "
16:17 Uye achipindura, Jesu akati kwaari: "Makaropafadzwa imi, Simon mwanakomana waJona. Nekuti nyama neropa hazvina kukuzarurira izvozvo, asi Baba vangu, vari kudenga.
16:18 Zvino ndinoti kwamuri, kuti muri Peter, uye pamusoro peruware urwu ndichavaka Chechi yangu, uye masuwo eGehena anofanira kurikunda.
16:19 Uye ini ndichakupai kiyi dzoumambo hwokudenga. Uye chero unofanira kusungira panyika chichasungwa, kunyange kudenga. Uye chero iwe unofanira kusunungura panyika anofanira kusunungurwa, kunyange kudenga. "
16:20 Ipapo akarayira vadzidzi vake kuti varege kuudza munhu kuti ndiye Jesu iye Kristu.
16:21 Kubva panguva iyoyo, Jesu akatanga kuzivisa vadzidzi vake kuti zvakanga zvakakodzera kuti vaende kuJerusarema, uye kutambura zvikuru nevakuru nevanyori navakuru vavapristi, uye kuti anofanira kuurayiwa, uye agomuka pazuva retatu.
16:22 And Peter, akamuburusa parutivi, akatanga kumutsiura, vachiti, "Ishe, ngazvive kure nemi; izvi hazvingatongoitiki kuitika kwauri. "
16:23 Uye furatira, Jesu akati kuna Petro: "Ibva shure kwangu, Satani; muri chipingamupinyi kwandiri. Hausi kuzvibata maererano Mwari, asi maererano nevanhu. "
16:24 Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake: "Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atakure muchinjikwa wake, uye anonditevera.
16:25 Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake, acharasikirwa nawo. Asi munhu wose anorasikirwa nomweya wake nokuda kwangu, uchazviwanazve.
16:26 Nokuti zvichabatsirei murume, kana akawana nyika yose, asi zvechokwadi achitambura kukuvara mweya wake? Kana kuti munhu angaripeiko kuti adzikinure mweya wake?
16:27 Nekuti Mwanakomana wemunhu ichasvika mukubwinya kwaBaba vake, pamwe Angels ake. Uye ipapo acharipira mumwe nomumwe maererano nemabasa ake.
16:28 Amen ndinoti kwamuri, pane vamwe pakati vamire pano, vasingazoraviri rufu, kusvikira vaona Mwanakomana wemunhu asvika kwake. "