Ch 17 Matthew

Matthew 17

17:1 And after six days, Jesus took Peter and James and his brother John, and he led them onto a lofty mountain separately.
17:2 And he was transfigured before them. And his face shined brightly like the sun. And his garments were made white like snow.
17:3 uye tarira, there appeared to them Moses and Elijah, speaking with him.
17:4 And Peter responded by saying to Jesus: "Ishe, zvakanaka kuti tive pano. Kana muchida, let us make three tabernacles here, rimwe renyu, one for Moses, uye rimwe raEria. "
17:5 Uye paakanga achiri kutaura, tarira, a shining cloud overshadowed them. uye tarira, there was a voice from the cloud, vachiti: "Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodika, with whom I am well pleased. Muteererei. "
17:6 And the disciples, kunzwa izvi, fell prone on their face, and they were very afraid.
17:7 And Jesus drew near and touched them. Akati kwavari, “Rise up and do not be afraid.”
17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, except Jesus alone.
17:9 Uye vakati aidzika kubva mugomo, Jesu akavarayira, vachiti, "Usaudza munhu nezvechiratidzo, kusvikira Mwanakomana womunhu amuka kubva kuvakafa. "
17:10 Uye vadzidzi vake vakamubvunza, vachiti, "Ko, sei vadzidzisi vemirayiro vachiti zvakakodzera kuti Eria anofanira kutanga kuuya?"
17:11 Asi achipindura, akati kwavari: "Eriya, chaizvo, anofanira svika uye agovandudza zvinhu zvose.
17:12 Asi ndinoti kwamuri, kuti Eria wakatosvika yasvika, uye havana kumuziva, asi vakaita zvose zvavaida naye. Naizvozvo Mwanakomana wemunhu anofanira kutambudzika kubva kwavari. "
17:13 Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti akanga ataura kwavari nezvaJohani Mubhabhatidzi.
17:14 And when he had arrived at the multitude, a man approached him, falling to his knees before him, vachiti: "Ishe, take pity on my son, for he is an epileptic, and he suffers harm. For he frequently falls into fire, and often also into water.
17:15 And I brought him to your disciples, but they were not able to cure him.”
17:16 Then Jesus responded by saying: “What an unbelieving and perverse generation! How long shall I be with you? Ndichakuitirai kutsungirira iwe rini? Bring him here to me.”
17:17 And Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the boy was cured from that hour.
17:18 Then the disciples approached Jesus privately and said, "Nei tisina kugona kuti vaubudise?"
17:19 Jesu akati kwavari: “Because of your unbelief. Amen ndinoti kwamuri, zvechokwadi, if you will have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move. And nothing will be impossible for you.
17:20 But this kind is not cast out, except through prayer and fasting.”
17:21 Zvino vakanga vachikurukurirana pamwe muGarirea, Jesu akati kwavari: "Mwanakomana womunhu anofanira kuiswa mumaoko evanhu.
17:22 Uye vachamuuraya, asi uchamukazve pazuva rechitatu. "Uye vakanga chaizvo vakasuruvariswa.
17:23 Vakati vasvika muKapenaume, vaya raunganidza hafu yeshekeri akaswedera Peter, uye vakati kwaari, "Ko, mudzidzisi wenyu haaripi mutero womutemberi?"
17:24 Akati, "Hongu." Zvino wakati apinda mumba, Jesu akaenda pamberi pake, vachiti: "Sei sokuti iwe, Simon? Madzimambo enyika, kuti vanowana miripo kana mutero kuna ani: kubva kuvanakomana vavo kana pavatorwa?"
17:25 Akati, "Kubva vatorwa." Jesu akati kwaari: "Zvino vanakomana vakasununguka.
17:26 Asi kuitira kuti tirege kuva chipingamupinyi kwavari: enda kugungwa, uye vakakanda mune chiredzo, utore hove rokutanga iri wakabvisa, uye iwe kana muromo wayo, muchawana yeshekeri. Tora uye uvape, ini newe. "