Ch 2 Matthew

Matthew 2

2:1 uye saka, apo Jesu akanga aberekwa muBhetrehema yaJudha, mumazuva amambo Herodhi, tarira, Magi kubva kumabvazuva vakasvika muJerusarema,
2:2 vachiti: "Aripiko iye akaberekwa ari mambo wevaJudha? Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva, uye tauya rumbidza kwaari. "
2:3 Zvino mambo Herodhe, kunzwa izvi, akashatiriswa, pamwe chete neJerusarema rose naye.
2:4 Uye aunganidza vapristi vakuru, uye vanyori vanhu, akatanga kuvabvunza kuti uko Kristu uchazvarirwa.
2:5 Vakati kwaari: "MuBheterehema reJudhea. Nokuti saka makanyorwa nemuporofita:
2:6 'Uye newe, Bethlehem, Nyika yeJudha, hausi mudukusa pakati pevatungamiriri veJudha. Nokuti mauri muchabuda mutungamiriri, + achafudza vanhu vangu Israeri. ' "
2:7 Ipapo Herodhi, chinyararire achidana Magi, nokushingaira vakadzidza kwavari nguva apo nyeredzi akazviratidza kwavari.
2:8 Ndichivatuma kupinda muBhetrehema, akati: "Endai uye nokushingaira mibvunzo pamusoro mukomana. Uye kana wawana iye, mudzoke kwandiri, saka ini, wo, ndiuyewo rumbidza kwaari. "
2:9 Vakati vanzwa mambo, Vakaenda. uye tarira, nyeredzi yavakanga vaona pavakanga vari kumabvazuva + yakavatungamirira, kunyange kusvikira, kusvika, Wakamira pamusoro panzvimbo paiva nomwana.
2:10 ndokubva, Pavakaona nyeredzi, vakanga wakafadza neboka mufaro kwazvo.
2:11 Uye vachipinda musha, vakawana mukomana naamai vake Mariya. uye saka, akawira pasi, Ivo akanamata kwaari. Zvino vakati vazarura fuma yavo, vakabayira naye zvipo: goridhe, zvichena, uye mura.
2:12 Agamuchira mhinduro iri hope kuti varege kudzokera kuna Herodhi, vakadzokera neimwe nzira kunyika yavo.
2:13 And after they had gone away, tarira, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph, vachiti: "Simuka, and take the boy and his mother, and flee into Egypt. And remain there until I tell you. For it will happen that Herod will seek the boy to destroy him.”
2:14 And getting up, he took the boy and his mother by night, and withdrew into Egypt.
2:15 And he remained there, until the death of Herod, in order to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet, vachiti: “Out of Egypt, I called my son.”
2:16 Ipapo Herodhi, seeing that he had been fooled by the Magi, was very angry. And so he sent to kill all the boys who were in Bethlehem, and in all its borders, from two years of age and under, according to the time that he had learned by questioning the Magi.
2:17 Then what was spoken through the prophet Jeremiah was fulfilled, vachiti:
2:18 “A voice has been heard in Ramah, great weeping and wailing: Rachel crying for her sons. And she was not willing to be consoled, because they were no more.”
2:19 ndokubva, when Herod had passed away, tarira, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 vachiti: "Simuka, and take the boy and his mother, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 Uye asimuka, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 ndokubva, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.
2:23 uye kusvika, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”