Ch 2 Matthew

Matthew 2

2:1 uye saka, apo Jesu akanga aberekwa muBhetrehema yaJudha, mumazuva amambo Herodhi, tarira, Magi kubva kumabvazuva vakasvika muJerusarema,
2:2 vachiti: "Aripiko iye akaberekwa ari mambo wevaJudha? Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva, uye tauya rumbidza kwaari. "
2:3 Zvino mambo Herodhe, kunzwa izvi, akashatiriswa, pamwe chete neJerusarema rose naye.
2:4 Uye aunganidza vapristi vakuru, uye vanyori vanhu, akatanga kuvabvunza kuti uko Kristu uchazvarirwa.
2:5 Vakati kwaari: "MuBheterehema reJudhea. Nokuti saka makanyorwa nemuporofita:
2:6 'Uye newe, Bethlehem, Nyika yeJudha, hausi mudukusa pakati pevatungamiriri veJudha. Nokuti mauri muchabuda mutungamiriri, + achafudza vanhu vangu Israeri. ' "
2:7 Ipapo Herodhi, chinyararire achidana Magi, nokushingaira vakadzidza kwavari nguva apo nyeredzi akazviratidza kwavari.
2:8 Ndichivatuma kupinda muBhetrehema, akati: "Endai uye nokushingaira mibvunzo pamusoro mukomana. Uye kana wawana iye, mudzoke kwandiri, saka ini, wo, ndiuyewo rumbidza kwaari. "
2:9 Vakati vanzwa mambo, Vakaenda. uye tarira, nyeredzi yavakanga vaona pavakanga vari kumabvazuva + yakavatungamirira, kunyange kusvikira, kusvika, Wakamira pamusoro panzvimbo paiva nomwana.
2:10 ndokubva, Pavakaona nyeredzi, vakanga wakafadza neboka mufaro kwazvo.
2:11 Uye vachipinda musha, vakawana mukomana naamai vake Mariya. uye saka, akawira pasi, Ivo akanamata kwaari. Zvino vakati vazarura fuma yavo, vakabayira naye zvipo: goridhe, zvichena, uye mura.
2:12 Agamuchira mhinduro iri hope kuti varege kudzokera kuna Herodhi, vakadzokera neimwe nzira kunyika yavo.
2:13 Uye mushure mekunge vaenda, tarira, mutumwa waIshe akaonekwa hope kuna Joseph, vachiti: "Simuka, uye utore mukomana naamai vake, utizire kuEgipita. Uye kuramba ikoko kusvikira ndinokuudzai. Nokuti zvichaitika kuti Herodhe uchatsvaka mukomana kuti amuparadze. "
2:14 Naizvozvo akasimuka, akatora mwana muduku naamai vake usiku, uye akaenda kuIjipiti.
2:15 Uye akaramba ikoko, kusvikira pakufa kwaHerodhi, kuti zvizadzike zvakataurwa naIshe nemuporofita, vachiti: "Abude muIjipiti, Ndakadana mwanakomana wangu. "
2:16 Ipapo Herodhi, achiona kuti akanga vakanyengerwa Magi, akatsamwa kwazvo. Uye saka akatumira kuuraya vose vakomana vaiva muBhetirehemu, uye nemumigumo yayo yose, kubvira pazera remakore maviri zvichidzika, maererano nenguva yaakanga adzidza paakabvunza kwevaMagi.
2:17 Zvino zviya zvakataurwa pachishandiswa muprofita Jeremiya zvakazadzika, vachiti:
2:18 "Inzwi kwave muRama, achichema kwazvo uye nekurira: Rachel achichema vana vake. Uye iye akanga asingadi kuti tinonyaradzwa, nekuti vakanga vasisipo. "
2:19 ndokubva, when Herod had passed away, tarira, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 vachiti: "Simuka, uye utore mukomana naamai vake, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 Uye asimuka, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 ndokubva, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.
2:23 uye kusvika, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”