Ch 22 Matthew

Matthew 22

22:1 uye kuteerera, Jesus again spoke to them in parables, vachiti:
22:2 “The kingdom of heaven is like a man who was king, who celebrated a wedding for his son.
22:3 And he sent his servants to call those who were invited to the wedding. But they were not willing to come.
22:4 zvakare, he sent other servants, vachiti, ‘Tell the invited: tarirai, I have prepared my meal. My bulls and fatlings have been killed, and all is ready. Come to the wedding.’
22:5 But they ignored this and they went away: one to his country estate, and another to his business.
22:6 Asi zvechokwadi, the rest took hold of his servants and, having treated them with contempt, killed them.
22:7 But when the king heard this, akatsamwa. And sending out his armies, he destroyed those murderers, and he burned their city.
22:8 Then he said to his servants: ‘The wedding, chaizvo, has been prepared. But those who were invited were not worthy.
22:9 saka, go out to the ways, and call whomever you will find to the wedding.’
22:10 And his servants, departing into the ways, gathered all those whom they found, bad and good, and the wedding was filled with guests.
22:11 Then the king entered to see the guests. And he saw a man there who was not clothed in a wedding garment.
22:12 Akati kwaari, 'Shamwari, how is it that you have entered here without having a wedding garment?’ But he was dumbstruck.
22:13 Then the king said to the ministers: ‘Bind his hands and feet, and cast him into the outer darkness, apo kuchava nokuchema nokugeda-geda kwemeno.
22:14 Nokuti vazhinji vakadamwa, but few are chosen.’ ”
22:15 Zvino vaFarisi, kubuda, akarangana kuti sei kuti anyengedze naye pakutaura.
22:16 Vakatuma vadzidzi vavo kwaari, chete navaHerodhi, vachiti: "Mudzidzisi, tinoziva kuti muri wechokwadi, uye kuti munodzidzisa nzira yaMwari muchokwadi, uye kuti kufurirwa nevamwe hapana kwamuri. Nokuti imi musafunga mukurumbira nevanhu.
22:17 saka, tiudze, sei sokuti iwe? Zvinobvumirwa nomutemo here kutera mutero kuna Kesari, kana kwete?"
22:18 asi Jesu, achiziva kuipa kwavo, akati: "Seiko Ndiidzei, imi vanyengeri?
22:19 Ndiratidzei mari vaverengwe mutero. "Ivo nedhinari kwaari.
22:20 Zvino Jesu akati kwavari, "Mufananidzo uyu ndowani, uye ane mashoko?"
22:21 Vakati kwaari, "NdezvaKesari." Ipapo akati kwavari, "Naizvozvo dzorerai kuna Kesari zvinhu zvaKesari; uye kuna Mwari zviri zvaMwari. "
22:22 Uye kunzwa izvi, vakashamiswa. And having left him behind, Vakaenda.
22:23 Nezuva iro, the Sadducees, who say there is to be no resurrection, akaswedera kwaari. Vakamubvunza,
22:24 vachiti: "Mudzidzisi, Moses akati: If anyone will have died, having no son, his brother shall marry his wife, and he shall raise up offspring to his brother.
22:25 Now there were seven brothers with us. And the first, having taken a wife, akafa. And having no offspring, he left his wife to his brother:
22:26 similarly with the second, uye wechitatu, even to the seventh.
22:27 Uye pakupedzisira, the woman also passed away.
22:28 Murumuko, ndokubva, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”
22:29 But Jesus responded to them by saying: “You have gone astray by knowing neither the Scriptures, kana simba raMwari.
22:30 For in the resurrection, vanofanira havawanani, kana kuroorwa. pachinzvimbo, they shall be like the Angels of God in heaven.
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken by God, achiti kwauri:
22:32 'Ini ndiri Mwari waAbhurahamu, uye Mwari waIsaka, uye Mwari waJakobho?’ He is not the God of the dead, but of the living.”
22:33 Zvino vazhinji vakati vanzwa izvi, vakashamiswa nedzidziso yake.
22:34 Asi vaFarisi, Paakanzwa kuti akanga aita kuti vaSadhusi vanyarare, akauya pamwe chete.
22:35 Uye mumwe wavo, chiremba wemurairo, vamubvunza, kuti amuedze:
22:36 "Mudzidzisi, ndeupi mutemo mukuru pamurairo?"
22:37 Jesu akati kwaari: " 'Ida Ishe Mwari wako kubva wose, uye nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose. '
22:38 Uyu ndiye mukuru uye wokutanga murayiro.
22:39 Asi Wechipiri wakafanana nawo: ‘You shall love your neighbor as yourself.’
22:40 On mirayiro iyi miviri mutemo yose inobva, uye ndichabvisawo vaprofita. "
22:41 ndokubva, when the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them,
22:42 vachiti: “What do you think about the Christ? Whose son is he?"Ivo vakati kwaari, “David’s.”
22:43 Akati kwavari: “Then how can David, in the Spirit, call him Lord, vachiti:
22:44 'Ishe akati kuna Ishe wangu: Gara kuruoko rwangu rworudyi, until I make your enemies your footstool?'
22:45 Naizvozvo, if David calls him Lord, how can he be his son?"
22:46 And no one was able to respond to him a word. And neither did anyone dare, from that day forward, to question him.