Genesis

Genesis 1

1:1 Pakutanga, Mwari akasika denga nenyika.
1:2 Asi nyika yakanga isina uye dzisingafambwi, uye darknesses vaiva pamusoro pechiso rakadzikadzika; uye saka Mweya waMwari akaunzwa pamusoro pemvura.
1:3 Mwari akati, "Ngakuve nechiedza." Uye chiedza akava.
1:4 Zvino Mwari wakaona chiedza, kuti zvakanga zvakanaka; uye akaparadzanisa chiedza kubva darknesses.
1:5 Akatumidza chiedza, 'Zuva,'Uye darknesses, 'Night.' Zvino ava manheru uye mangwanani, nerimwe zuva.
1:6 Mwari akatiwo, "Ngakuve nenzvimbo pakati pemvura, uye ngaiparadzanise mvura nemvura. "
1:7 Zvino Mwari wakaita nzvimbo, uye akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo, vaya vaiva pamusoro payo. Uye saka chakava.
1:8 Zvino Mwari akatumidza nzvimbo 'Denga.' Uye ikava manheru uye mangwanani, pazuva rechipiri.
1:9 Zvirokwazvo Mwari akati: "Mvura iri pasi pedenga ngaiungane panzvimbo imwe chete; uye pasi pakaoma ngapaonekwe. "Uye saka chakava.
1:10 Zvino Mwari akatumidza pasi pakaoma, 'Earth,'Akatumidza kuunganidzwa mvura, 'Seas.' Uye Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.
1:11 Akati, "Regai Nyika kumera zvinomera, vose avo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero, unobereka michero maererano nemarudzi, ane mbeu iri mukati pachayo, pamusoro yose. "Uye saka chakava.
1:12 Nyika ikabereka zvinomera, vose avo inobereka mbeu, maererano azvo, nemiti inobereka michero, nerimwe riine ayo nzira pachavo yokudyara, maererano nemhando dzayo. Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.
1:13 Uye ava manheru uye mangwanani, nezuva retatu.
1:14 Ipapo Mwari akati: "Ngakuve nezviedza munzvimbo yedenga. Ngavatsvake zviparadzanise masikati kubva pausiku, uye ngavave zviratidzo, zvose mwaka, uye mazuva nemakore.
1:15 Ngavave chipenye yedenga uye kuvhenekera nyika. "Naizvozvo zvakava.
1:16 Zvino Mwari wakaita zviedza zvikuru zviviri: chiedza chikuru, kutonga zuva, uye chiedza chiduku, kutonga usiku, pamwe nyeredzi.
1:17 Akazviisa panzvimbo yedenga, kuti ivhenekere yose,
1:18 uye kutonga zuva uyewo usiku, uye kuti zviparadzanise chiedza kubva parima. Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.
1:19 Uye akava manheru uye mangwanani, zuva rechina.
1:20 Zvino Mwari akati, "Mvura kubereka mhuka ine mweya mupenyu, uye zvinobhururuka pamusoro penyika, pasi yedenga. "
1:21 Zvino Mwari akasika zvisikwa zvikuru zvegungwa, uye zvose ane mweya mupenyu uye kukwanisa kufamba kuti mvura akabudiswa, maererano namarudzi avo, uye zvose zvinobhururuka, maererano azvo. Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.
1:22 Akavaropafadza, vachiti: "Berekanai muwande, uye muzadze mvura yegungwa. Uye ngakurege shiri ngazviwande pamusoro panyika. "
1:23 Uye akava manheru uye mangwanani, zuva rechishanu.
1:24 Mwari akatiwo, "Nyika ngaimerese mipenyu avo mhando: mombe, uye mhuka, nezvikara zvenyika, maererano namarudzi avo. "Naizvozvo zvakava.
1:25 Zvino Mwari akaita mhuka dzesango maererano namarudzi adzo, uye mombe, uye mhuka dzose panyika, maererano nemarudzi adzo. Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.
1:26 Akati: "Ngatiitei munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu. Ngaanzvenge ushe pamusoro pehove dzegungwa, uye zvisikwa zvinobhururuka dzedenga, uye nezvikara, uye nyika yose, uye mhuka dzose zvinokambaira panyika. "
1:27 Zvino Mwari wakasika munhu nomufananidzo wake; iye akamusika nemufananidzo waMwari; mukono nehadzi, akavasika.
1:28 Zvino Mwari wakavaropafadza, uye akati, "Berekanai muwande, uye muzadze nyika, nekuitonga, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, uye zvisikwa zvinobhururuka dzedenga, uye nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. "
1:29 Mwari akati: "Tarirai, Ndakupai ose zvinobereka mbeu panyika, uye miti yose kuti vane pachavo vachikwanisa kudyara pachavo mhando kwavo, kuti zvive zvokudya imi,
1:30 uye mhuka dzose venyika, uye zvose zvinobhururuka zvinhu dzedenga, uye zvinhu zvose zvinofamba panyika uye iyo pane mweya mupenyu, kuitira kuti vave izvi pairi zvokudya. "Uye saka chakava.
1:31 Zvino Mwari wakaona zvose zvaakaita. Uye vakanga vakanaka kwazvo. Uye akava manheru uye mangwanani, Pazuva rechitanhatu.

Genesis 2

2:1 Uye saka matenga nenyika apera, nenhumbi dzavo shonga.
2:2 Uye pazuva rechinomwe, Mwari akazadzisa basa rake, yaakavaka. Uye pazuva rechinomwe akazorora kubva pabasa rake rose, zvaakanga aita.
2:3 Uye akaropafadza zuva rechinomwe akariita dzvene. Nokuti, akanga rikanyarara ake ose: basa naro akasika Mwari chero anofanira kuita.
2:4 Ndiyo nhoroondo wedenga nepasi, ravakasikwa, pazuva kana Jehovha Mwari akaita denga napasi,
2:5 uye sembeu ichangotanga kumera dzose dzesango, pamberi vaisimuka munyika, uye mhuka chirimwa ose, isati kuti imere. Nokuti Ishe Mwari akanga asina akaunza mvura pamusoro penyika, uye kwakange kusina munhu kushanda nyika.
2:6 Asi tsime huchibva panyika, rokudiridza pepasi nyika.
2:7 Zvino Jehovha Mwari wakaumba munhu nevhu wenyika, uye akafemera dzake mweya weupenyu chiso, munhu ndokuva mweya mupenyu.
2:8 Zvino Ishe Mwari akanga akasima Paradhiso mufaro kubva pakutanga. mariri, akaisa munhu waakanga aumba.
2:9 Uye kubva muvhu Ishe Mwari yakabereka miti yose yakanga yakanaka tarira uye inofadza kudya. Uye kunyange muti woupenyu waiva pakati Paradise, uye muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa.
2:10 Uye rwizi vakabuda panzvimbo tifare kuti diridza Paradise, iyo rakakamurwa kubva ipapo misoro mina.
2:11 Zita ndiye Phison; ndicho anomanyira yose nyika Hevilath, apo goridhe anozvarwa;
2:12 uye ndarama yenyika iyoyo ndiyo yakanakisisa. In nzvimbo yakawanikwa yaitaridzika reonikisi.
2:13 Zvino zita rerwizi rwechipiri Gehon; ndicho anomanyira yose nyika Ethiopia.
2:14 Zvirokwazvo, zita rerwizi rwechitatu Tigirisi; izvozvo kufambira mberi pakatarisana vaAsiria. Asi rwizi rwechina, ndiyo Yufuratesi.
2:15 saka, Ishe Mwari akavigira munhu, akamuisa Paradhiso tifare, kuva kuitira kuti vakapinda uye akachengetedzwa naye.
2:16 Uye akarayira naye, vachiti: "Ungadya miti Paradise, iwe uchadya.
2:17 Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, hamufaniri kudya. Nokuti zuva chero muchadya kubva, uchafa rufu. "
2:18 Ishe Mwari akati: "Hazvina kunaka kuti munhu ave oga. Ngatiite mubatsiri akamukwanira zvakafanana pachake. "
2:19 saka, Ishe Mwari, wakati aumba kubva muvhu mhuka dzose dzenyika uye zvose zvisikwa zvinobhururuka dzedenga, akadziisa Adam, kuti aone kuti aizotumidza navo. Nokuti chero Adam aizotumidza chimwe chipenyu, kuti aizova zita rayo.
2:20 Uye Adhamu akatumidza mumwe wevapenyu zvinhu mazita avo: zvisikwa zvinobhururuka zvose dzedenga, uye zvose nezvikara zvenyika. Asi zvechokwadi, Adhamu, kwakanga kusina kuwanikwa mubatsiri akafanana pachake.
2:21 Uye saka Ishe Mwari akatuma hope huru pamusoro Adam. Zvino wakati ava nehope, akatora mbabvu yake imwe, uye iye akaipedza nenyama nokuti.
2:22 Uye Ishe Mwari akavaka rumbabvu, chaakanga atora kubva Adam, mukadzi. Akaenda naye Adam.
2:23 And Adam akati: "Zvino ichi ndicho ipfupa kubva mapfupa angu, uye nyama yenyama yangu. Uyu achanzi Mukadzi, nekuti akanga akatorwa pamurume. "
2:24 Nechikonzero ichi, murume achasiya shure baba vake naamai, uye anofanira kunamatira wake; uye vaviri vachava nyama imwe.
2:25 Zvino vose vari vaviri vakange vasina kupfeka: Adam, ehe saizvozvo, uye mudzimai wake. Uye havana kunyara.

Genesis 3

3:1 zvisinei, nyoka yakanga ina manomano kupfuura zvipenyu panyika kuti Ishe Mwari akanga aita. Akati kumukadzi, "Nei Mwari akarayira iwe, kuti haufaniri kudya miti yose Paradise?"
3:2 Mukadzi akapindura kwaari: "Kubva michero yemiti vari muParadhiso, tinodya.
3:3 Asi zvechokwadi, kubva muchero wemuti uri pakati Paradise, Mwari Akatiraira kuti hatifaniri kudya, uye kuti hatifaniri kuubata, zvimwe tingafa. "
3:4 Ipapo nyoka akati kumukadzi: "By haangatongopembedzi iwe rufu.
3:5 Nokuti Mwari anoziva kuti, pazuva chero muchadya kubva, ichazarurwa meso ako; uye muchava vakafanana vamwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. "
3:6 Saka mukadzi akaona kuti muti wacho wakanga wakanakira kudya, uye akanaka pameso, uye unofadza nezvacho. Uye akatora muchero yawo, uye akadya. Akapa murume, vakadya.
3:7 Zvino meso avo vari vaviri akasvinudzwa. Vakati vaziva pachavo kuti kupfeka, ivo pamwe chete mashizha uye omuonde.
3:8 Zvino vakati vanzwa izwi raIshe Mwari vari kufamba muParadhiso masikati kamhepo, Adam nemudzimai wake vakavanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti Paradhiso.
3:9 Uye Ishe Mwari akadana Adhamu akati kwaari: "Uri kupi?"
3:10 Akati, "Ndanzwa inzwi renyu muParadhiso, uye ndakatya, nekuti ndakanga ndisina kusimira, uye saka ndavanda. "
3:11 Akati kwaari, "Zvino ndianiko akuudza kuti wanga usina kupfeka, kana iwe usina ukadya muti wandakakurayira akarayira here kuti iwe haufaniri kudya?"
3:12 And Adam akati, "Mukadzi, wamakandipa kwandiri somunhu shamwari, akapa kwandiri kubva pamuti, uye ini ndikadya. "
3:13 Uye Ishe Mwari akati kumukadzi, "Seiko maita izvi?"Iye akapindura, "Nyoka yandinyengera, uye ini ndikadya. "
3:14 Uye Ishe Mwari akati kunyoka: "Nokuti waita izvi, watukwa pakati zvose zvipenyu zvose, kunyange mhuka dzomusango dzenyika. Pachifuva chenyu munofanira kufamba, uye ivhu Munofanira kudya, mazuva ose oupenyu hwako.
3:15 Ndichaisa kuvengana pakati pako nomukadzi, pakati pembeu yako nembeu yake,. Iye achakupwanya musoro wako, uye iwe uchava vanovandira chitsitsinho chake. "
3:16 Mukadzi, Iye akati: "Ndichawanza pamabasa kwako pfungwa. In marwadzo Unofanira kubereka vanakomana, uye imi muchava pasi simba murume wako, uye achava nesimba pamusoro pako. "
3:17 Asi zvechokwadi, kuna Adam, akati: "Nokuti wateerera inzwi romudzimai wako, uye ukadya muti, yandakatama akarayira here kuti iwe haufaniri kudya, akatukwa nyika kuti vashande. In kutambudzika anofanira raunoudya, mazuva ose oupenyu hwako.
3:18 Minzwa norukato anofanira ibereke kwamuri, uye iwe uchadya miriwo pasi.
3:19 Neziya rechiso chako zvichakutorerai iwe udye chingwa, kusvikira wadzokera pasi kubva mawakabva. Nokuti uri guruva, uye kuguruva uchadzokera. "
3:20 Zvino Adhamu wakatumidza zita rake mudzimai, 'Eve,'Nekuti iye akanga ari mai vavapenyu vose.
3:21 Ishe Mwari akaitira Adhamu nomukadzi wake nguo dzamatehwe kubva, iye akavafukidza.
3:22 Akati: "Tarirai, Adam wava somumwe wedu, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. saka, zvino zvimwe anogona akatambanudza ruoko rwake akatorawo kubva pamuti weupenyu, uye kudya, uye vanogara nokusingaperi. "
3:23 Uye saka Ishe Mwari akamudzinga kubva Paradhiso tifare, kuti vashande pasi kubva raakakwidzwa.
3:24 Zvino kunze Adam. Uye pamberi peParadhiso tifare, akaisa makerubhi nomunondo unopfuta, wekushanduka pamwe, kurindira nzira yomuti woupenyu.

Genesis 4

4:1 Zvirokwazvo, Adhamu wakaziva mukadzi wake Evha, yaiye akabereka Kaini, vachiti, "Ini vakawana munhu kuburikidza waMwari."
4:2 Uye zvakare akabereka munun'una wake Abheri. Asi Abheri aiva mufundisi nemakwai, uye Kaini aiva murimi.
4:3 Zvino zvakaitika, pashure pemazuva mazhinji, kuti Kaini akapa zvipo Ishe, kubva michero yenyika.
4:4 Abheri Saizvozvowo akapa pamatangwe makwai ake, uye kubva adzo. Uye Ishe akatarira achifarira Abheri uye zvipo zvake.
4:5 Asi chokwadi, haana achifarira Kaini uye zvipo zvake. Uye Kaini aiva zvakasimba wakatsamwa, uye chiso chake chikaunyana.
4:6 Zvino Ishe akati kwaari: "Watsamwirei? Uye nei chiso chako chakaunyana?
4:7 Kana mukaita zvakanaka, hamungambovi kugamuchira? Asi kana mukaita zvakaipa, havazogari kutadza pakarepo kuva pamukova? Uye saka chido chayo chichava mukati menyu, uye iwe uchava hunodzorwa nayo. "
4:8 Zvino Kaini akati kuna Abheri munun'una wake, "Handei panze." Vakati vari kusango, Kaini akarwisa munun'una wake Abheri, iye akamuuraya.
4:9 Zvino Jehovha akati kuna Kaini, "Aripiko munun'una wako Abheri?"Iye akapindura: "Handizive. Ndiri muchengeti wemunin'ina wangu?"
4:10 Akati kwaari: "Waiteiko? Inzwi reropa remunin'ina wako rinodaidzira kwandiri richibva kunyika.
4:11 ikozvino, saka, iwe ngavatukwe panyika, iyo muromo wayo uye vakagamuchira ropa romunun'una wako paruoko rwako.
4:12 Paunoshanda nayo, harizokudzoreri kukupa zvibereko zvayo; mumwe vagrant uye mutizi munofanira kuva pamusoro penyika. "
4:13 Zvino Kaini akati kuna Jehovha: "Zvakaipa kwangu kukuru kuti anzwirwe mutsa.
4:14 tarirai, makandisunga kunze nhasi pamberi penyika, uye chiso chako ndichapiwa kuvanzwa; uye ndichava vagrant uye nomupoteri panyika. saka, ani naani anondiwana achandiuraya. "
4:15 Zvino Ishe akati kwaari: "Hapana nzira zvichava saizvozvo; asi, ani naani kuti kuuraya Kaini, vacharangwa kanomwe. "Ipapo Jehovha akaisa chisimbiso pamusoro Kaini, kuti ani naani akamuwana havana kumuuraya.
4:16 Uye saka Kaini, Vakabva chiso chaIshe, akararama somupoteri panyika, ichayerera nharaunda weEdheni.
4:17 Zvino Kaini wakaziva mukadzi wake, iye akatora pamuviri, akabereka Enoki. Uye akavaka guta, uye akaritumidza zita raro nezita romwanakomana wake, Enoch.
4:18 zvapera izvozvo, Enoki pamuviri Iradhi, uye Iradhi mimba Mahujael, uye Mahujael mimba Mathusael, uye Mathusael mimba Rameki.
4:19 Rameki akawana madzimai maviri: zita romumwe rainzi Adha, uye zita romumwe rainzi Zira.
4:20 Adha mimba Jabel, uyo aiva baba veavo vanogara mumatende uye vane vafudzi.
4:21 Uye zita remunin'ina wake raiva Jubhari; iye waiva baba veavo Vanoimba Rudimbwa, nhengo.
4:22 Zira pamuviri yaTubharikaini, uyo aiva hammerer uye Artisan pamabasa ose yendarira. Saizvozvo, nehanzvadzi yaTubharikaini waiva Noema.
4:23 Zvino Rameki wakati kuvakadzi vake: Adha naZira: "Teererai inzwi rangu, imi vakadzi vaRameki, teererai nhaurwa yangu. Nokuti ndauraya munhu wangu zvakaipa pachake, uye kuyaruka kuti yangu kupwanywa.
4:24 Kanomwe kutsiva achapiwa Kaini, asi Rameki, makumi manomwe nekanomwe. "
4:25 Adhamu akazivazve mukadzi wake zvakare, uye iye akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rinonzi Seti, vachiti, "Mwari andipa mumwe mwana, panzvimbo paAbheri, uyo akauraya Kaini. "
4:26 Asi Seti akaberekerwawo mwanakomana, vaakadana Enos. Uyu munhu wakatanga vachidana zita raIshe.

Genesis 5

5:1 Iri ndiro bhuku renhoroondo yaAdhamu. Pazuva Mwari akasika murume, Wakamusvutidza nemufananidzo waMwari.
5:2 Akavasika, mukono nehadzi; uye akavaropafadza. Akatumidza zita ravo Adam, pazuva ravakasikwa.
5:3 Zvino Adhamu wakararama nezana namakumi matatu. Akabereka mwanakomana wake nomufananidzo, akatumidza zita rake Seti.
5:4 Uye shure kwokubereka Seti, mazuva aAdhamu kuti akapfuura aiva makore mazana masere. Uye akazova vanakomana navanasikana.
5:5 Uye nguva yose akapfuura apo Adhamu akararama aiva mazana mapfumbamwe nemakumi matatu, uye ipapo akafa.
5:6 Seti Saizvozvowo akararama kwemakore zana nemakumi mashanu, akabereka Enos.
5:7 Uye shure kwokubereka Enos, Seti akararama kwemakore mazana masere nemanomwe, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:8 Zvino ose mazuva aSeti kuti akapfuura aiva makore mazana mapfumbamwe negumi nemaviri, uye ipapo akafa.
5:9 In chokwadi, Enosi wakararama makore makumi mapfumbamwe, akabereka Kenani.
5:10 Pashure aberekwa, akararama mazana masere negumi nemashanu, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:11 Uye mazuva ose aEnosi kuti akapfuura aiva mazana mapfumbamwe nemashanu, uye ipapo akafa.
5:12 zvakafanana, Kanani wakararama makore makumi manomwe, akabereka Maharareri.
5:13 Uye shure kwokubereka kwake Maharareri, Kanani ndokurarama mazana masere namakumi mana, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:14 Uye mazuva ose aKanani kuti akapfuura aiva makore mazana mapfumbamwe negumi, uye ipapo akafa.
5:15 Zvino Maharareri wakararama makore makumi matanhatu nemashanu, akabereka Jaredhi.
5:16 Uye shure kwokubereka Jaredhi, Maharareri akararama mazana masere nemakumi matatu, nokuti, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:17 Uye mazuva ose aMaharareri vaipfuura mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemashanu, uye ipapo akafa.
5:18 Zvino Jaredhi wakararama nezana namakumi matanhatu namaviri, akabereka Enoki.
5:19 Uye shure kwokubereka Enoki, Jaredhi wakararama mazana masere nemakore, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:20 Uye mazuva ose aJaredhi kuti akapfuura aiva mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemaviri, uye ipapo akafa.
5:21 Zvino Enoki wakararama makore makumi matanhatu nokuda nemashanu, akabereka Metusera.
5:22 Zvino Enoki wakafamba naMwari. Uye shure kwokubereka kwake Metusera, akararama makore mazana matatu, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:23 Uye mazuva ose aEnoki vaipfuura mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu.
5:24 Uye akafamba naMwari, akabva aona kuzovapo, nekuti Mwari wakamutora.
5:25 zvakafanana, Metusera akararama kwemakore zana nemakumi masere namanomwe, akabereka Rameki.
5:26 Uye shure kwokubereka Rameki, Metusera akararama kwemakore mazana manomwe nemakumi masere nemaviri, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:27 Uye mazuva ose aMetusera kuti akapfuura aiva mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemapfumbamwe, uye ipapo akafa.
5:28 Zvino Rameki akararama kwemakore zana nemakumi masere nemaviri, uye akabereka mwanakomana.
5:29 Akatumidza zita rake kuti Nowa, vachiti, "Uyu kuchatibatsira kunyaradza kubva pamabasa uye nematambudziko emaoko edu, munyika iyo Jehovha paakapa rushambwa. "
5:30 Uye shure kwokubereka Noah, Rameki akararama kwemakore mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu, uye akazova vanakomana navanasikana.
5:31 Uye mazuva ose aRameki vaipfuura mazana manomwe namakumi manomwe namanomwe, uye ipapo akafa. In chokwadi, apo Nowa waiva nemakore mazana mashanu,, akabereka Shemu, hamu, naJafeti.

Genesis 6

6:1 Zvino varume vakatanga ngazviwande panyika, uye vanasikana vakaberekwa kwavari,
6:2 vanakomana vaMwari, kuona kuti vanasikana vevanhu, kuti vakanga vakanaka, akatora pachavo vakadzi vose uyo vakasarudza.
6:3 Mwari akati: "Mudzimu wangu haungarambi kuramba murume zvachose, nekuti iye inyamawo. Uye saka mazuva ake achava makore zana nemakumi maviri. "
6:4 Zvino Hofori panyika mumazuva iwayo. Nokuti vanakomana vaMwari vakapinda kuvakunda vevanhu, uye ivo mimba, izvi yakava simba makarekare, Varume vakakurumbira.
6:5 Ipapo Mwari, vachiona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika uye kuti zvose pfungwa nomwoyo wavo akanga akatsunga pamusoro zvakaipa nguva dzose,
6:6 akazvidemba kuti akanga aita munhu panyika. Uye kubatwa nechomukati ane shungu pamoyo,
6:7 akati, "Ini achabvisa murume, vandakasika, kubva panyika, kubva kumunhu kusvika zvimwe zvinhu zvipenyu, kubva mhuka kusvikira zvinobhururuka zvinhu dzedenga. Nekuti zvinovava kwazvo kwandiri kuti ndakazviita. "
6:8 Asi zvechokwadi, Noa akawana nyasha pamberi paJehovha.
6:9 Ndiyo nhoroondo yedzinza raNowa. Noa aiva munhu wakarurama, asi akanga vakawanda pakati pamazera ake, nokuti akafamba naMwari.
6:10 Iye akava nemimba vanakomana vatatu: Shemu, hamu, naJafeti.
6:11 Asi nyika kwakakanganiswa pamberi paMwari, uye akazadzwa zvakaipa.
6:12 Zvino Mwari wakaona kuti nyika yakanga yaora, (chaizvo, nyama yose yakaodza nzira dzayo panyika)
6:13 akati kuna Noa: "Kupera kwenyama zvose yasvika pamberi pangu. Nyika yave izere zvakaipa avo pamberi, uye ndichaparadza kuvaparadza, pamwe nenyika.
6:14 Unozviita areka kubva ndokudzora huni. Unofanira kuitawo duku dzokugara muareka, uye iwe unofanira vaname nenamo pamusoro menyika uye kunze.
6:15 ndizvo zvichaita iwe kuti: Kureba kweareka ngakuve makubhiti mazana matatu, yakafara makubhiti makumi mashanu, uye kukwirira kwayo makubhiti makumi matatu.
6:16 Unofanira kuitawo hwindo muareka, uye iwe unofanira ucharipedza mukati kubhiti kubva kumusoro. Ipapo uchaisa suo reareka parutivi rwayo. Unofanira kuita mariri: yakaderera chikamu, dzepamusoro, uye wechitatu pamwero.
6:17 tarirai, Ndichaunza mvura nemafashamo makuru panyika, kuti kuurawa nyama yose ine mweya weupenyu pasi pedenga. Zvose zvinhu panyika ichaparadzwa.
6:18 Ndichasimbisa sungano yangu newe, uye unofanira kupinda muareka, iwe navanakomana vako, mudzimai wako nemadzimai evanakomana vako vauinavo.
6:19 Uye kubva pezvipenyu zvose inyama, unofanira kutungamirira maviri muareka, kuti varege kurarama nemi: kubva vanhurume uye munhukadzi,
6:20 kubva shiri, maererano azvo, uye kubva nemhuka, mu adzo, uye pakati pemhuka dzose dziri panyika, maererano azvo; maviri kubva nomumwe anofanira kupinda nemi, kuitira kuti vakwanise kurarama.
6:21 saka, unofanira kutora nemi vose zvokudya vanokwanisa kudyiwa, uye iwe unofanira kutakura izvi newe. Uye izvi zvinofanira kushandiswa sezvo chikafu, vamwe nokuti iwe, uye navamwe kwavari. "
6:22 Naizvozvo Noa akaita zvose sezvakanga Mwari akamurayira.

Genesis 7

7:1 Zvino Ishe akati kwaari: "Pinda muareka, iwe imba yako yose. Nokuti ndaona iwe chete kuva pamberi pangu, mukati parudzi urwu.
7:2 Kubva mhuka dzose dzakachena, tora nomwe, mukono nehadzi. Asi zvechokwadi, mhuka dzisina kuchena, tora maviri, mukono nehadzi.
7:3 Asi nokubva shiri dzedenga, tora nomwe, mukono nehadzi, kuti mwana uponeswe pamusoro pechiso chenyika yose.
7:4 Nokuti kubva panguva iyoyo, uye shure kwamazuva manomwe, Ndichanisa pamusoro penyika mazuva makumi mana neusiku. Uye ini Achabvisa fuma yose chandakaita, kubva panyika. "
7:5 saka, Noa akaita zvose sezvakanga zvarayirwa naJehovha naye.
7:6 Uye wakange ava nemakore mazana matanhatu panguva mvura yemafashame kukuru kufashamirwa nyika.
7:7 Zvino Nowa muareka, uye vanakomana vake, mukadzi wake, uye navakadzi vavanakomana vake pamwechete naye, nekuda kwemvura yemafashame huru.
7:8 Uye kubva mhuka zvose kuchena, uye kubva shiri, uye kubva nezvose zvinofamba panyika,
7:9 zviviri zviviri Vakaiswa areka Noa, mukono nehadzi, sezvakanga zvarayirwa Noa.
7:10 Zvino mazuva manomwe akanga apfuura, mvura yemafashame kukuru kufashamirwa nyika.
7:11 Mugore remazana matanhatu reupenyu hwaNowa, mumwedzi wechipiri, mu nemanomwe romwedzi, zvose namatsime guru rakadzikadzika vakasunungurwa, uye masuo okudenga akazarurwa.
7:12 Uye mvura akauya pamusoro penyika mazuva makumi mana neusiku.
7:13 Pazuva iroro, Noa nevanakomana vake, Shemu, hamu, naJafeti, uye mudzimai wake uye nevakadzi vatatu vevanakomana vake pamwe navo, akapinda muareka.
7:14 Ivo kumhuka maererano nemarudzi adzo, uye zvose nemombe dzavo mhando, uye zvose zvinofamba panyika adzo, uye zvose zvinobhururuka chinhu maererano nemarudzi adzo, Shiri dzose uye zvose zvinogona kubhururuka,
7:15 akapinda muareka Noa, zviviri kubva zvose kuti vaviri inyama, umo makanga mweya weupenyu.
7:16 Uye avo vaipinda mukono nehadzi, kubva zvose kuti inyama, sezvakanga zvarayirwa naMwari iye. Zvino Jehovha akavhara maari kubva kunze.
7:17 Uye mafashamo makuru kwakaitika kuti makumi mana panyika mazuva. Mvura ikawanda, uye vakasimudza areka pamusoro penyika.
7:18 Nokuti dzakayerera zvikuru, uye vakazadza zvose pamusoro panyika. Zvino areka akatakurwa kuyambuka mvura.
7:19 Zvino mvura yakakwirira nesimba kwazvo mhiri pasi. Uye yakakwirira makomo ose pasi pedenga rose akaputirwa.
7:20 Mvura yakanga gumi namashanu kupfuura makomo ayo yazadza.
7:21 Uye nyama yose rwaparadzwa wakaita pamusoro penyika: zvinobhururuka zvinhu, mhuka, mhuka, uye zvose zvinofamba zvinhu zvinokambaira pamusoro penyika. Uye vose,
7:22 uye zvose ine mweya weupenyu panyika, akafa.
7:23 Uye akaparadza kure fuma zvose zvakanga panyika, kubva kumunhu kusvika kumhuka, pezvinokambaira chete sekuda zvinobhururuka zvinhu dzedenga. Zvakaparadzwa kubva panyika. Asi Noa oga akasara, uye vakange vanaye muareka.
7:24 Mvura vapiwe pasi kwemazuva zana nemakumi mashanu.

Genesis 8

8:1 Ipapo Mwari akarangarira Noa, uye zvipenyu zvose, zvipfuwo zvose, vaiva naye muareka, uye akauya mhepo mhiri pasi, uye mvura kwakaderera.
8:2 Namatsime rakadzikadzika uye namahwindi ematenga akavharwa. Zvino mvura yakabva kudenga ikadziviswa.
8:3 Mvura vakadzorerwa kuuya kwavo uye kubva pasi. Vakatanga kungadzikira shure kwemazuva zana nemakumi mashanu.
8:4 Zvino areka yakagara mumwedzi wechinomwe, nezuva ramakumi maviri namanomwe romwedzi, pamusoro pamakomo eArarati.
8:5 Asi chokwadi, mvura yakanga kutama uye kudzikira kusvikira pamwedzi wegumi. Nokuti nomwedzi wegumi, nezuva rokutanga romwedzi, kumuromo kwematanda yemakomo yakaoneka.
8:6 Zvino mazuva makumi mana apera, Noah, akazarura hwindo raakanga aita muareka, akatuma gunguo,
8:7 rakabuda uye havana kudzokera, kusvikira mvura yapwa mhiri pasi.
8:8 zvakafanana, Akatumawo njiva vanomutevera, kuti aone kana mvura yaserera pachiso chenyika.
8:9 Asi kana iye haana kuwana nzvimbo rutsoka yake kuti zororo, ikadzokera kwaari muareka. Nekuti mvura yaiva pamusoro yose. Iye akatambanudza ruoko rwake, akamubata wake, Akauyisa naye muareka.
8:10 Ndokuzo, pokumirira zvimwe mazuva manomwe, Akatumazve njiva muareka.
8:11 Uye akauya kwaari manheru, akatakura mumuromo wake yemiorivhi bazi egirini. Saka Noa akaziva kuti mvura yakanga yaserera panyika.
8:12 uye zvisinei, Akamirirazve kwamamwe mazuva manomwe. Akatuma njiva, iyo vasisiri vakadzokera kwaari.
8:13 saka, ari mazana matanhatu nerimwe, nomwedzi wokutanga, nezuva rokutanga romwedzi, mvura yakanga kutapudzwa panyika. And Noah, kuvhura kavha peareka, akanyatsoitarira panze akaona kuti panyika yakanga yaoma.
8:14 Mumwedzi wechipiri, nezuva ramakumi maviri namanomwe romwedzi, nyika yakaitwa yakaoma.
8:15 Ipapo Mwari akataura kuna Noa, vachiti:
8:16 "Buda muareka, iwe nemukadzi wako, navanakomana vako uye navakadzi vavanakomana vako pamwechete newe.
8:17 Buda nemi zvose zvipenyu zvinhu nemi, zvose zviri nyama: sezvinoitwa shiri, saizvozvowo pamwe chete nemhuka dzesango uye zvose Pamhuka panyika. Uye kupinda panyika: kuwedzera uye muwande pamusoro payo. "
8:18 Naizvozvo Noa nevanakomana vake vakabuda, uye mudzimai wake uye navakadzi vavanakomana vake pamwechete naye.
8:19 Ipapo vose zvipenyu zvose, uye mombe, uye Pamhuka panyika, maererano nemarudzi azvo, kubva muareka.
8:20 Ipapo Noa akavakira Jehovha aritari yaJehovha. uye, achitora kubva neimwe mombe uye neshiri dzakanaka, akabayira zvipiriso zvinopiswa paaritari.
8:21 Uye Ishe yakafunga nderamafuta kwakanaka uye akati: "Handichadzingizve kutuka nyika nekuda kwemunhu. Nemanzwiro uye dzemwoyo womunhu havatani zvakaipa kubvira pauduku hwake. saka, Handichadzingizve baya mweya mipenyu yose ini kunoitwa.
8:22 Mazuva ose enyika, yokudyara uye kukohwa, kutonhora nekudziya, zhizha nechando, usiku nemasikati, haringaperi. "

Genesis 9

9:1 Zvino Mwari wakaropafadza Nowa nevanakomana vake. Akati kwavari: "Tiwedzereiwo, uye muwande, uye muzadze nyika.
9:2 Uye regai kutya nokubvunda kwenyu ngakuve pamusoro nemhuka dzose dzenyika, uye dzose shiri dzedenga, pamwe zvose zvinokambaira mhiri pasi. All hove dzegungwa zvakaiswa mumaoko enyu.
9:3 Uye zvose zvinofamba kuti uye upenyu zvichava zvokudya imi. Sezvo pamwe dzinodyiwa miti, Ndavaisa zvose kwamuri,
9:4 asi kuti nyama neropa musadya.
9:5 Nokuti ndichaita kuongorora ropa hwenyu paruoko mhuka dzose. saizvozvo, paruoko vanhu, paruoko nomumwe nomumwe uye nehama yake, Ndichaita kuongorora upenyu hwevanhu.
9:6 Ani naani anoteura ropa romunhu, ropa rake richadururwa. Nokuti murume akanga zvechokwadi akaita kuti mufananidzo waMwari.
9:7 Asi kana murimwi: kuwedzera uye muwande, uye uende panyika uye uhuite. "
9:8 Noa nevanakomana vake vaainavo, Mwari akatiwo ichi:
9:9 "Tarirai, Ndichasimbisa sungano yangu nemi, nembeu yenyu inokuteverai,
9:10 uye mweya mipenyu yose anemi: sezvo zvikuru shiri sezvinoitwa mombe mhuka dzose dzenyika kuti vabva muareka, uye vose nezvikara zvenyika.
9:11 Ndichasimbisa sungano yangu nemi, uye handichisiri zvichaita zvose kuti inyama anofanira kuurayiwa nemvura nemafashamo makuru, uye, zvino, ipapo hakuzovi mafashamu huru chose nyika. "
9:12 Mwari akati: "Ichi ndicho chiratidzo chibvumirano kuti I itai pakati pangu nemi, uye kuti mweya mipenyu yose kuti anemi, kusvikira kumarudzi asingaperi.
9:13 Ndichaisa chinhu chakakombama wangu mumakore, uye uchava chiratidzo chibvumirano pakati ndoga uye nyika.
9:14 Uye kana ini vasaziva denga namakore, chinhu chakakombama yangu vachaonekwa mumakore.
9:15 Uye ndicharangarira sungano yangu nemi, uye mweya mipenyu yose enlivens nyama. Uye pachange pasisina mvura kubva mafashamo makuru kuti kupukuta zvose kuti inyama.
9:16 Uye chinhu chakakombama achava mumakore, uye ini achazviona, uye ndicharangarira sungano isingaperi yakanga wakadzikwa pakati paMwari nemweya mipenyu yose zvose nyama pamusoro penyika. "
9:17 Zvino Mwari wakati kuna Nowa, "Ichi ndicho chichava chiratidzo chesungano yandakaita yakasimbiswa pakati pachangu uye zvose zviri nyama pamusoro penyika."
9:18 Uye saka vanakomana vaNoa, vakabuda muareka, vaiva Shemu, hamu, naJafeti. Zvino Hamu ndiye baba vaKanani.
9:19 Ava vatatu ndivo vaiva vanakomana vaNoa. Uye kubva izvi zvose mhuri vanhu vakapararira pamusoro penyika.
9:20 And Noah, murimi chakanaka, akatanga kukudziridza nyika, uye akadyara munda wemizambiringa.
9:21 Uye nokunwa waini yayo, akava vakadhakwa uye akanga akashama mutende rake.
9:22 Nokuda kwaizvozvi, apo Ham, baba vaKanani, akanga zvechokwadi akaona dzakavanzika baba vake takashama, akashuma kuti vakoma vake vaviri panze.
9:23 uye zvechokwadi, Shemu naJafeti akaisa nguo pamusoro maoko avo, uye, okuchembera nechekumashure, akafukidza dzakavanzika kwababa vavo. Uye zviso zvavo zvaiva zvakatarira shure, naizvozvo havana kuona urume baba vavo.
9:24 Ipapo Noa, akapepuka kubva waini, wakati akaziva zvaakaitirwa nemwanakomana wake muduku akanga aitirwa,
9:25 akati, "Kenani ngaatukwe, muranda wevaranda achava nehama dzake. "
9:26 Akati: "Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari waShemu, Kenani ngaave muranda wake.
9:27 Mwari ngaakurise Jafeti, uye dai iye vanogara mumatende aShemu, uye Kenani ngaave muranda wake. "
9:28 Uye shure kwemafashame huru, Noa akararama kwemakore mazana matatu nemakumi mashanu makore.
9:29 Uye mazuva ake ose apera makore mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ari, uye ipapo akafa.

Genesis 10

10:1 Awa marudzi evanakomana vaNowa: Shemu, hamu, naJafeti, uye pavanakomana vakaberekerwa vana shure kwemvura zhinji kwazvo.
10:2 Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri, naMagogi, naMadhai, uye neJavhani, neTubhari, naMesheki, naTirasi.
10:3 Zvino vanakomana naGomeri vaiva Ashikenazi, Rifati, naTogama.
10:4 Vanakomana vaJavhani vaiva Erisha, uye Tashishi, yeKitimi, naRodhanimi.
10:5 Zvitsuwa vahedheni vakapesana nokuda izvi kupinda munzvimbo vavo, mumwe nomumwe maererano norurimi rwake, uye nemhuri dzavo, nendudzi dzavo.
10:6 Vanakomana vaHamu vaiva Kushi, naMiziraimu, uye Isa, uye Kenani.
10:7 Vanakomana vaKushi vaiva Sebha, naHavhira, naSabhata, naRama, naSabhiteka. Vanakomana vaRama: Shebha Dadan.
10:8 Zvino Kushi pamuviri vaNimurodhi; akatanga kuva nesimba panyika.
10:9 Uye aiva kukwanisa mudzinganisi pamberi paJehovha. kubva ichi, chirevo kwakabuda: 'SaNimrodhi, nyanzvi muvhimi pamberi paJehovha. '
10:10 uye saka, mavambo eushe hwake aiva muBhabhironi, neEreki, neAkadhi, uye Chalanne, munyika yeShinari.
10:11 Kubva kunyika, WaAsiria kwakabuda, uye akavaka Ninivhe, uye mumigwagwa yeguta, neKara,
10:12 uye zvakare neReseni, pakati peNinivhe neKara. Iri ndiro guta guru.
10:13 uye zvechokwadi, Miziraimi pamuviri vavaRudhi, nevaAnami, uye vaRehabhi, nevaNafituhimu,
10:14 nevaPaturusi, nevaKasiruhi, kubva iye akabuda vaFiristia uye navaKafitori.
10:15 Zvino Kanani mimba Sidhoni dangwe rake, muHiti,
10:16 navaJebhusi, navaAmori, nevaGirigashi,
10:17 muHivhi, uye muAriki: nevaSini,
10:18 uye Arvadian, ari Samarite, nevaHamati. Uye pashure peizvi, vanhu vaKanani vakava kwakapararira.
10:19 Uye miganhu waKenaana akaenda, somunhu nzendo, kuSidhoni kuGerari, kusvikira Gaza, kusvikira umwe anopinda Sodhoma neGomora, uye kubva neAdhamu neZibhoimu, kusvikira Lesa.
10:20 Ava ndivo vanakomana vaHamu zvavo pehama, uye nendimi, uye zvizvarwa, uye nyika, uye marudzi.
10:21 zvakafanana, kubva Shemu, baba zvose vanakomana waHebheri, mukuru mukoma vaJafeti, Vanakomana vakaberekerwa.
10:22 Vanakomana vaShemu vaiva Eramu, naAshuri, uye Aripakishadhi, neRudhi, uye Aram.
10:23 Vanakomana vaAramu vaiva: Uzi, naHuri, Geteri, uye Mash.
10:24 asi zvirokwazvo, Aripakishadhi pamuviri vaShera, kubva kwakazvarwa naEbheri.
10:25 Uye kuna Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri: zita romumwe raiva Peregi, nokuti pamazuva ake nyika rakaparadzana, uye munun'una wake ainzi Jokitani.
10:26 This Jokitani pamuviri vaArimodhadhi, naSherefi, naHazarimavheti, Jera
10:27 uye Hadhorami, Uzari Dhikira,
10:28 uye Dhikira uye Abimael, Sheba
10:29 Ofiri, naHavhira naJobhabhu. Vose ava vaiva vanakomana vaJokitani.
10:30 Uye Ugaro hwavo yaibva Messa, somunhu ugere, kusvikira kuSefari, gomo kumabvazuva.
10:31 Ava ndivo vanakomana vaShemu maererano nekuhama, uye nendimi, uye kumatunhu mukati nendudzi dzavo.
10:32 Ndidzo mhuri yaNoa, maererano vanhu dzavo uye nendudzi. Marudzi rakaparadzana maererano izvi, panyika shure kwemafashame huru.

Genesis 11

11:1 Zvino nyika yakanga mutauro mumwe uye kutaura chete.
11:2 Zvino vakati mberi kubva kumabvazuva, vakawana bani munyika yeShinari, uye vakagara mairi.
11:3 Zvino mumwe nomumwe wakati kushamwari yake, "Uya, ngatiite zvidhina, tigozvipisa nomoto. "Zvino zvidhina pachinzvimbo mabwe, nenamo pachinzvimbo dhaka.
11:4 Vakati: "Uya, ngatiite guta neshongwe, kuti kukwirira kwayo isvike kudenga. Uye ngatiite zita redu yakakurumbira tisati akakamurwa dzose. "
11:5 Zvino Jehovha wakaburuka kuzoona guta neshongwe, izvo vanakomana vaAdhamu vaivaka.
11:6 Akati: "Tarirai, Vanhu vakabatana, uye zvose vane rurimi chete. Uye sezvo vatanga kuita izvi, havangagamuchiri kurega zvirongwa zvavo, kusvikira vapedza basa ravo.
11:7 saka, uya, ngatiregei buruka, uye panzvimbo mukanganise marimi avo, kuti varege kuteerera, mumwe nomumwe inzwi muvakidzani wake. "
11:8 Naizvozvo Ishe akavakamura kubva panzvimbo kunyika dzose, zvikaguma kuvaka guta.
11:9 Uye nokuda kwechikonzero ichi, zita raro rakanzi 'Bhabheri,'Nokuti nzvimbo kuti mutauro wenyika yose ndivhiringidzike. Uye kubvira ipapo, Jehovha akavaparadzira mhiri chiso nharaunda yose.
11:10 Ndiwo marudzi aShemu. Shemu wakange ane makore zana kana akabereka Aripakishadhi, Makore maviri shure kwemafashame huru.
11:11 Uye shure kwokubereka Aripakishadhi, Shemu akararama kwemakore mazana mashanu, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:12 Next, Aripakishadhi ndokurarama nokuti makore makumi matatu nemashanu, akabereka Shera.
11:13 Uye shure kwokubereka kwake Shera, Aripakishadhi ndokurarama mazana matatu nemakore, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:14 zvakafanana, Shera akararama kwemakore makumi matatu, akabereka Ebheru.
11:15 Uye shure kwokubereka Ebheru, Shera akararama kwemakore mazana mana nematatu makore, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:16 Ipapo Ebheri akararama kwemakore makumi matatu nemana, uye akabereka Peregi.
11:17 Uye shure kwokubereka kwake Peregi, Ebheri akararama kwemakore mazana mana nemakumi matatu, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:18 zvakafanana, Peregi akararama kwemakore makumi matatu, akabereka Reu.
11:19 Uye shure kwokubereka Reu, Peregi akararama kwemakore mazana maviri nemapfumbamwe, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:20 Zvino Rehu wakararama makumi matatu nemaviri, akabereka Serugu.
11:21 zvakafanana, shure kwokubereka Serugu, Reu akararama kwemakore mazana maviri nemanomwe, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:22 In chokwadi, Serugu akararama kwemakore makumi matatu, akabereka Nahori.
11:23 Uye shure kwokubereka kwake Nahori, Serugu akararama kwemakore mazana maviri nemakore, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:24 Uye saka Nahori akararama kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe, akabereka Tera.
11:25 Uye shure kwokubereka kwake Tera, Nahori akararama kwemakore zana nemakumi nemapfumbamwe, uye akazova vanakomana navanasikana.
11:26 Tera ndokurarama makore makumi manomwe, akabereka Abhuramu, uye naNahori, uye Harani.
11:27 Uye izvi zvizvarwa zvaTera. Tera pamuviri Abhuramu, Nahori, uye Harani. Harani Next pamuviri Roti.
11:28 Uye Harani akafa, baba vake Tera, munyika yaakaberekerwa, muUri yevaKadheya.
11:29 Zvino Abhuramu naNahori vakazvitorera vakadzi. Zita remukadzi waAbhuramu raiva Sarai. Uye zita remukadzi waNahori raiva Mirika, mwanasikana waHarani, baba vaMirika, uye nababa vaIsika.
11:30 Asi Sarai waiva mhanje uye vakanga vasina vana.
11:31 Uye saka Tera wakatora mwanakomana Abhuramu wake, uye muzukuru wake Roti, mwanakomana waHarani, uye ake muroora Sarai, mukadzi waAbhuramu mwanakomana wake, uye akavatungamirira kubva muUri yevaKadheya, kuenda kunyika yeKanani. Zvino akaswedera Harani, vakagarapo.
11:32 Zvino mazuva aTera kuti akapfuura aiva makore mazana maviri nemashanu, uye ipapo akafa paHarani.

Genesis 12

12:1 Zvino Jehovha akati kuna Abramu: "Ibvai munyika yenyu, uye kubva yako nokuhama, uye kubva paimba yababa vako, uuye kunyika yandichakuratidza iwe.
12:2 Uye ndichakuita rudzi rukuru, uye ndichakuropafadza uye kukudza zita renyu, uye ucharopafadzwa.
12:3 Ndichakomborera vaya vanokukomborera, uye kutuka vanokutukai, uye mauri ose apanyika acharopafadzwa. "
12:4 Uye saka Abhuramu ndokuenda sezvakanga zvarayirwa naJehovha, uye Roti akaenda naye. Abhuramu wakange ane makore makumi manomwe nemashanu pakubva kwake Harani.
12:5 Uye akatora mukadzi wake Sarai, uye Roti, mwanakomana wemunin'ina wake, uye zvose venhumbi vakanga vauya nhaka, uye noupenyu yavakange vawana muHarani, uye vakabva kuti vaende kunyika yeKenani. Uye pavakasvika mairi,
12:6 Abhuramu akapfuura nomunyika kusvikira panzvimbo yeShekemu, kusvikira akakurumbira mawere mumupata. Zvino nenguva iyoyo, vaKenani vakanga vari munyika iyo.
12:7 Ipapo Jehovha akazviratidza kuna Abramu, uye akati kwaari, "To mwana wako, Ndichapa nyika ino. "Zvino wakavakirapo Jehovha aritari yaJehovha, uyo akanga azviratidza kwaari.
12:8 Uye achipfuura kubva ipapo kuenda kugomo, waiva pakatarisana kumabvazuva eBheteri, akadzika tende rake ipapo, Bheteri kumavirira, uye Ai kumabvazuva. Akavaka aritari kuna Jehovha, akatumidza zita rake.
12:9 Abhuramu akafamba, kubuda uye kupfuurira mberi mberi, kurutivi rwezasi.
12:10 Asi nzara yakaitika munyika. Zvino Abhuramu ndokuburukira kuEgipita, kundogarako. Nokuti nzara panyika.
12:11 Zvino wakati ava pedyo nokupinda muIjipiti, akati kumukadzi wake Sarai: "Ndinoziva kuti uve mukadzi akanaka.
12:12 Uye kana vaEgipita kukuona, vachati, 'Iye ndiye mudzimai wake.' Vachatora andiuraye, uye kuyeuka iwe.
12:13 saka, Ndinokumbira kuti uri hanzvadzi yangu, kuti zvive zvakanaka neni nokuda kwenyu, uye kuti mweya wangu ugorarama nenyasha dzenyu. "
12:14 uye saka, apo Abrama asvika muIjipiti, vaEgipita vakaona mukadzi wakange akanaka.
12:15 Machinda akaudza Farao, vakarumbidza kwaari. Zvino mukadzi aigona kupinzwa mumba maFarao.
12:16 In chokwadi, ivo wakabata Abhuramu zvakanaka nekuda kwake. Uye akava nemakwai nenzombe uye nhongo nemadhongi, uye varume varanda, uye vakadzi varanda, uye embongoro, nengamera.
12:17 Asi Ishe arohwe Farao neimba yake maronda makuru nekuda kwaSarai, mudzimai waAbramu.
12:18 Farao ndokudana Abhuramu, uye akati kwaari: "Chii ichi chawaita kwandiri? Nei usina kundiudza mukadzi wako?
12:19 Akaitirei iwe vanoti wake kuti hanzvadzi yako, saka kuti ndinoda kutora naye kwandiri ave mukadzi? Naizvozvo ikozvino, tarirai wako, kugamuchira uende. "
12:20 Farao akarayira varume ake pamusoro Abrama. Uye vakamuisa nomudzimai wake nezvose zvaakanga anazvo.

Genesis 13

13:1 saka, Abhuramu akakwira achibva kuIjipiti, iye nomudzimai wake, uye zvose zvaakanga anazvo, naRoti anaye, kurutivi rwezasi nharaunda.
13:2 Asi akanga akapfuma kwazvo nokuda nhaka goridhe nesirivha.
13:3 Akadzokera nenzira yaakauya, kubva Meridian kupinda Bheteri, zvose nzira kunzvimbo asati adzika tende rake, pakati peBheteri neAi.
13:4 There, panzvimbo paaritari yaakanga aita asati, akadana zvakare kuzita raIshe.
13:5 Asi Roti, akanga naAbhurama, waiva makwai, uye mombe, uye nematende.
13:6 Kunyange nyika kuringana navo, kuti vagare pamwe chete. chaizvo, fuma yavo yakange zvokuti vakanga vasingagoni kurarama zvakafanana.
13:7 Zvino pakavawo kupesana pakati pavafudzi naAbramu Roti. Zvino nenguva iyo vaKanani nevaPerezi vaigara panyika iyo.
13:8 saka, Abhuramu ndokuti kuna Roti: "Ndinokubvunzai, kurege kuva bopoto pakati pangu nemi, uye pakati vangu vafudzi uye vafudzi vako. Nokuti tiri hama.
13:9 tarirai, nyika yose iri pamberi penyu. Abve kwandiri, Ndinokukumbirai. Kana iwe uchaenda kuruboshwe, Ndichabvisa kurudyi. Kana ukasarudza kodzero, Ini achapfuura kuruboshwe. "
13:10 Uye saka Roti, Ndokusimudzira meso ake, akaona yose yakapoteredza Jodhani, rakanga unodiridzwa kwazvo, Ishe asati Sodhoma neGomora. Rakanga rakaita muParadhiso waJehovha, uye zvakanga zvakafanana Egipita, kusvika akananga Zoari.
13:11 Roti akazvisarudzira yakapoteredza Jodhani, uye akabva nenzira yokumabvazuva. Vakakamurwa, imwe hama kubva vamwe.
13:12 Abhuramu wakagara munyika yeKanani. In chokwadi, Roti akagara pamaguta aiva yakapoteredza Jodhani, uye akararama muSodhoma.
13:13 Asi varume veSodhoma vakanga vakaipa kwazvo, uye vaiva vatadzi pamberi paJehovha zvikuru.
13:14 Zvino Jehovha akati kuna Abramu, Roti yakakamurwa kubva kwaari: "Simudza meso ako, uye kutarisa kubva panzvimbo yauri ikozvino, kuchamhembe uye kune Meridian, uye kumavirira kumabvazuva.
13:15 Nyika yose yaunoona, Ndichapa kwamuri, uye kuti vana vako kunyange nokusingaperi.
13:16 Uye ndichaita mbeu yako seguruva renyika. Kana munhu anokwanisa kuverenga guruva renyika, achakwanisa kuverenga vana vako pamwe.
13:17 Simuka ufambe nenyika pakureba kwayo, uye hupamhi. Nokuti ndichakupa iwe. "
13:18 saka, zvinofamba tende rake, Abhuramu ndokuenda ndokugara pamiti mawere pamupata Mamre, iri muHebhuroni. Uye akavaka aritari kuna Jehovha.

Genesis 14

14:1 Zvino munguva iyoyo kuti aAmuraferi, mambo weShinari, naArioki, mambo nePontasi, uye Kedhoriraomeri, mambo navaEramu, naTidhari, mambo Nations,
14:2 vakaenda kundorwa naBhera, Mambo weSodhoma, uye pamusoro naBherisha, mambo weGomora, uye pamusoro Shinabhi, mambo weAdhamu, uye pamusoro naShemebheri, mambo weZebhoimi, uye pamusoro namambo weBhera, kuti Zoari.
14:3 izvi zvose vakaungana vari chisango mumupata, riri ikozvino Gungwa roMunyu.
14:4 Nokuti vakanga vakashumira Kedhoriraomeri kwemakore gumi nemaviri, uye negore regumi nematatu vakabva kwaari.
14:5 saka, negore regumi namana, Kedhoriraomeri akasvika, uye madzimambo akanga anaye. Vakauraya vaRefaimi pana Ashteroti nenyanga mbiri, uye Zuzim navo, uye Emim pana paShavhe-kiriataimi.
14:6 uye Chorreans mumakomo vaSeiri, kusvikira pamapani reParani, riri murenje.
14:7 Ivo vakadzoka uye akasvika tsime mishpati, paKadheshi. Vakauraya yose mudunhu wavaAmareki, navaAmori vakanga vagere munyika paHazazonitamari.
14:8 Zvino mambo weSodhoma, uye mambo weGomora, uye mambo weAdhamu, uye mambo weZebhoimi, uye zvirokwazvo namambo weBhera, rinova Zoari, vakabuda. Uye vakarayira pfungwa dzavo pamusoro pavo chisango mumupata,
14:9 zvinoti, kuti varwe naKedhoriraomeri, mambo navaEramu, naTidhari, mambo Nations, naAmuraferi, mambo weShinari, naArioki, mambo nePontasi: madzimambo mana akamirisana nemashanu.
14:10 Zvino chisango mupata wakange Makomba akawanda bhitumini. Naizvozvo mambo weSodhoma namambo weGomora akadzoka ndokuwiramo. Uye vakasara, vakatizira kugomo.
14:11 Ipapo vakatora pfuma yose veSodhoma uye Gomorrahites, uye zvose zvaiva zvokudya, vakaenda,
14:12 pamwe vose Roti, mwanakomana wemunin'ina waAbhuramu, waigara paSodhoma, uye fuma yake.
14:13 uye tarira, mumwe akanga apukunyuka vakandovudza Abhuramu muHebheru, vaigara mawere mumupata yaMamure muAmori, uyo aiva munun'una waEshkori, uye munun'una waAneri. Nokuti izvi akanga aumba sungano naAbhuramu.
14:14 Zvino Abhuramu wakati anzwa izvi, zvinoti, kuti munin'ina wake Roti yatapwa, akaverenga mazana matatu negumi nevasere zvake varume nezvombo uye iye akatevera kusvikira kuDhani.
14:15 Uye unogovera kambani yake, vaimhanyira pamusoro pavo usiku. Uye akavarova akavateverera kusvikira paHobha, riri kurudyi rweDhamasiko.
14:16 Zvino wakadzosa nefuma, uye Roti hama yake, nenhumbi dzake, Saizvozvowo vakadzi vanhu.
14:17 Ipapo mambo weSodhoma ndokubuda kunosangana naye, mushure pakuuraya pa naKedhoriraomeri, uye madzimambo aiva naye pamupata paShavhe, unova mupata wamambo.
14:18 Zvadaro muchokwadi, Merikizedheki, mambo weSaremi, ikameresa chingwa newaini, nokuti akanga ari mupristi waMwari Wokumusorosoro;
14:19 akamuropafadza, uye akati: "Ngaarumbidzwe Abhuramu Wokumusorosoro Mwari, uyo akasika denga nenyika.
14:20 Uye akaropafadzwa kuva Mwari Wokumusorosoro, kuburikidza ane kudzivirira vavengi dziri mumaoko enyu. "Iye akamupa chegumi kubva zvose.
14:21 Zvino mambo weSodhoma wakati kuna Abhuramu, "Ndipei mweya izvi, uye kutora zororo pachako. "
14:22 Iye akapindura kwaari: "Ndinosimudzira ruoko rwangu kuna Jehovha Mwari, Wokumusorosoro, muridzi wekumatenga nepasi,
14:23 kuti kubva imwe shinda mukati negumbeze, kunyange chimwe tambo yeshangu, Handingatori chinhu zvako, kuti urege kuzoti, 'Ini kwakavandudza Abhuramu,'
14:24 asi izvo majaya akadya, uye migove varume vakauya neni: madzitateguru, weEshikori, uye Mamre. Izvi zvichaitika migove yavo. "

Genesis 15

15:1 uye saka, izvi ndapera transacted, shoko raJehovha rakasvika kuna Abramu nechiratidzo, vachiti: "Usatya, Abhuramu, Ndini wenyu mudziviriri, uye mubairo wenyu kwazvo. "
15:2 Abhuramu ndokuti: "Ishe Mwari, muchavapeiko kwandiri? Ndiende pasina vana. Uye mwanakomana kumutariri weimba yangu ndiEriezeri weDhamasiko. "
15:3 Abhuramu akawedzera: "Asi iwe hauna kundipa vana. uye tarira, muranda wangu vakaberekerwa mumba mangu achava mudyi wenhaka yangu. "
15:4 Uye pakarepo shoko raJehovha rakasvika kwaari, vachiti: "Uyu haangavi mudyi wenhaka wako. Asi uyo uchabuda muchiuno mako, chete uchava zvaunazvo mudyi wenhaka wako. "
15:5 Zvino wakamubudisa panze, uye akati kwaari, "Tora kumatenga, uye nhamba nyeredzi, kana muchigona. "Iye akati kwaari, "Saizvozvo ndichaita mbeu yako."
15:6 Abhurama akatenda Mwari, uye zvikanzi vairatidza kwaari kusvikira kururamisira.
15:7 Akati kwaari, "Ndini Jehovha akakubudisa kubva muUri yevaKadheya, kuti ndikupe nyika iyi, uye kuitira kuti ive. "
15:8 Asi iye akati, "Ishe Mwari, nenzira ipi inogona I kukwanisa kuziva kuti ndichaita ive?"
15:9 Uye Ishe akapindura akati: "Nditorere cow makore matatu, uye iye-mbudzi makore matatu, negondohwe remakore matatu, uyewo nenjiva uye hangaiwa. "
15:10 Kutora zvose izvi, Akagovera navo napakati, uye akaisa mitezo vose pakatarisana mumwe. Asi shiri haana kudzipamura.
15:11 Uye shiri wakaburuka pamusoro pezvitunha, asi Abhuramu wakaadzinga.
15:12 Zvino zuva rakati rovira, hope huru dzakawira pana Abhuramu, uye kutya, kukuru uye kwasviba, vakapinda naye.
15:13 Zvikanzi kwaari: "Ziva kare kuti vana vako remangwana vachava vatorwa munyika isiri yavo, uye ivo vachava muchamanikidza navo muuranda uye mavarova kwemakore mazana mana.
15:14 Asi zvechokwadi, Ndichakutongai rudzi rwavachashandira, uye pashure peizvi vachaita kuenda nenhumbi zhinji.
15:15 Asi iwe uchaenda kumadzibaba ako nerugare uye kuvigwa pa anyatsokura.
15:16 Asi pachizvarwa chechina, Vachadzoka pano. Nokuti zvakaipa avaAmori hadzisati yapera, kusvikira nguva ino. "
15:17 ndokubva, kana zuva ravira, kwakauya mhute yerima, uye kwakaonekwa choto uye mwenje moto achipfuura pakati pamapoka avo.
15:18 Pazuva iroro, Mwari akaumba sungano naAbhuramu, vachiti: "Kuvana vako ndichapa nyika ino, kubva parwizi rweEgipita, kusvikira parwizi rukuru Yufratesi:
15:19 nyika vaKeni uye Kenizzites, nevaKenizi nevaKadhimoni
15:20 neyavaHeti, navaPerezi, saizvozvo vaRefaimi,
15:21 navaAmori, uye vaKenani, navaGirigashi, navaJebhusi. "

Genesis 16

16:1 zvino Sarai, mudzimai waAbramu, akanga asina pamuviri vana. asi, kuva murandakadzi muEgipita ainzi Hagari,
16:2 Akati kumurume wake: "Tarirai, Ishe akandipa kuvharwa, ndirege kubereka. Pinda kumurandakadzi wangu, kuti zvimwe ndingave nokugamuchira vanakomana vake kanenge. "Uye kana akabvuma wake nokukumbira,
16:3 iye akatora Hagari muEgipita, murandakadzi wake, pashure pemakore gumi vakatanga kugara munyika yeKanani, uye iye akamupa kuna murume ave mudzimai.
16:4 Uye akapinda kwaari. Asi paakaona kuti wava nemimba, iye akazvidza tenzikadzi wake.
16:5 Zvino Sarai akati kuna Abramu: "Waita zvakanaka pamusoro pangu. Ini ndakapa murandakadzi wangu pachipfuva chako, ani, paakaona kuti akanga pamuviri, dzakanditsigira mu nokuzvidzwa. Dai Ishe achatonga pakati pangu nemi. "
16:6 Abhuramu akapindura kwaari richiti, "Tarirai, murandakadzi wako uri paruoko rwako kubata sezvamunoda. "Uye saka, apo Sarai naye, akatora kutiza.
16:7 Zvino awana Mutumwa waJehovha wake, pedo pachitubu chemvura murenje, riri panzira inoenda kuShuri mugwenga,
16:8 akati kwaari: "Hagari, murandakadzi Sarai, Wabvepiko kubva? Uye Uchaenda apo?"Akapindura, "Ini kutiza Sarai, tenzikadzi wangu. "
16:9 Mutumwa waJehovha akati kwaari, "Dzokera kuna tenzikadzi wako, uzvininipise rwake. "
16:10 Akatizve, "Ndichawanza vana vako nguva dzose, uye havazopfeki kuverengwa nokuda kwokuwanda kwavo. "
16:11 Asi pashure pacho akati: "Tarirai, iwe pamuviri, uye uchabereka mwanakomana. Uye uchadana zita rake kuti Ishimaeri, nekuti Jehovha wanzwa kutambudzika kwako.
16:12 Iye uchava mbizi murume. ruoko rwake rucharwa zvose, uye maoko zvose vacharwisana naye. Uye achaita matende ake kubva kunzvimbo nehama dzake dzose. "
16:13 Zvino akatumidza zita raJehovha, uyo akanga ataura kwaari: "Ndimi Mwari wakaona ini." Nokuti iye akati, "Zvechokwadi, pano ndaona musana uyo anondiona. "
16:14 Nokuda kwaizvozvi, akatumidza kuti tsime: 'The tsime anogara uye anondiona.' Ndizvo pakati peKadheshi neBheredhi.
16:15 Uye Hagari akabereka Abhuramu mwanakomana, akadana zita rake Ishimaeri.
16:16 Abhuramu wakange ane makore makumi masere nematanhatu Hagari paakaberekera kuna Ishimaeri kwaari.

Genesis 17

17:1 In chokwadi, pashure akatanga makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe pazera, Jehovha akazviratidza kwaari. Akati kwaari: "Ndini Mwari Wemasimbaose. Fambai pangu uye uve wakakwana.
17:2 Uye ndichaita sungano yangu pakati pangu newe. Uye ndichawanza iwe kukurusa. "
17:3 Abhuramu ndokuwa nechiso chake asingatani.
17:4 Zvino Mwari akati kwaari: "NDIRI, uye sungano yangu inewe, uye iwe uchava baba vendudzi zhinji.
17:5 Hachizoiti zita renyu kunzi Abramu. Asi iwe uchanzi Abrahamu, nokuti ini makasimbisa uve baba vemarudzi mazhinji.
17:6 Ndichaita kuti kuwedzera kwazvo, uye ndichaisa iwe pakati pamarudzi, uye madzimambo vachabva kwauri.
17:7 Uye ndichasimbisa sungano yangu pakati pangu newe, uye nevana vako vanokutevera pamazera, nesungano isingaperi: kuti ave Mwari kwauri nekumbeu yako inokutevera.
17:8 Uye ndichapa kwauri nekumbeu yako, nyika yenyu vatorwa, nyika yose yeKenani, sezvo ive yako nokusingaperi, uye ndichava Mwari wavo. "
17:9 Zvakare Mwari akati kuna Abrahamu: "Zvino iwe Naizvozvo munofanira kuchengeta sungano yangu, uye nezvizvarwa zvako pamazera.
17:10 Iyi ndiyo sungano yangu, zvamunofanira kuchenjera, pakati pangu newe, uye vana vako vanokutevera: All varume pakati penyu anofanira kudzingiswa.
17:11 Uye iwe unofanira kudzingisa nyama yenyu chikanda, kuti chive chiratidzo chesungano pakati pangu nemwi.
17:12 An runamazuva mashoma masere uchadzingiswa pakati penyu, chirume pamazera enyu. Saizvozvowo vashandi wauchaberekerwa, uyewo avo vakatengwa, uchadzingiswa, kunyange vaya vasiri unganidza yenyu.
17:13 Uye sungano yangu ichava panyama yenyu, ive sungano yekusingaperi.
17:14 The munhurume, nyama ane chikanda haangavi kudzingiswa, uyo anofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Nokuti akaita sungano yangu maturo. "
17:15 Mwari akatiwo kuna Abhurahama: "Mudzimai Your Sarai, iwe usadana Sarai, asi Sarah.
17:16 Ndichaparadza zvaro, uye ndichakupa kwaari mwanakomana, uyo ndichavaropafadza, uye iye achava pakati pamarudzi, uye madzimambo avanhu achamuka kubva kwaari. "
17:17 Abhurahamu ndokuwa nechiso chake, uye iye akaseka, achiti mumwoyo make: "Munofunga kuti mwanakomana anogona angaberekwa zana gore mutana? Uye achaita Sarah kubereka nemakore makumi mapfumbamwe?"
17:18 Akati kuna Mwari, "Dai Ishimaeri aizorarama pamberi penyu."
17:19 Zvino Mwari akati kuna Abrahamu: "Mudzimai wako Sara uchabereka mwanakomana, uye uchadana zita rake kuti Isaka, uye ndichamisa sungano yangu naye ive sungano isingaperi, uye nevana vake vanomutevera.
17:20 zvakafanana, pamusoro Ishmael, Ndakunzwawo. tarirai, Ndichamukomborera ndikurise naye, uye ndichawanza iye zvikuru. Iye ichabereka vatungamiri gumi, uye ndichamuita rudzi rukuru.
17:21 Asi chokwadi, Ndichasimbisa sungano yangu naIsaka, uyo Sara ichabudisa kwamuri panguva ino gore rinouya. "
17:22 Zvino wakati apedza kutaura naye, Mwari akakwira achibva Abrahamu.
17:23 Zvino Abhurahamu ndokutora Ishimaeri mwanakomana wake, uye vose vakaberekerwa mumba make, uye zvose waakanga atenga, vanhurume varume veimba yake, uye iye akadzingisa nyama yavo chikanda nokukurumidza, iroro, sezvakanga zvarayirwa naMwari iye.
17:24 Zvino Abhurahamu waiva nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe paakadzingiswa akadzingisa nyama yechikanda chake.
17:25 Uye mwanakomana wake Ishmaeri apedza makore gumi nematatu panguva kudzingiswa kwake.
17:26 Pazuva iroro, Abraham akadzingiswa pamwe nemwanakomana wake Ishmael.
17:27 Zvino varume vose veimba yake, vakazvarirwa mumba make, uyewo vaya vakatengwa, kunyange vatorwa, vakadzingiswa pamwe naye.

Genesis 18

18:1 Ipapo Jehovha akazviratidza kwaari, mu mawere mumupata Mamre, paakanga agere pamukova wetende rake, chaiwo pakupisa kwezuva.
18:2 Zvino wakati akasimudza meso ake, kwakaonekwa varume vatatu kwaari, vamire pedyo naye. Akati aona navo, akamhanya kundosangana navo kubva pamukova wetende rake, iye nokupfugamira navo pasi.
18:3 Akati: "Kana ini, O ishe, ndawana nyasha pameso ako, musapfuura mushandi wenyu.
18:4 Asi ndichauyisa mvura shoma, uye unogona tsoka dzenyu, muzorore pasi pemuti.
18:5 Uye Ndichasimuka kudya chingwa, kuti simbisa mwoyo wako; pashure peizvi iwe achapfuura pamusoro. Chikonzero ichi kuti iwe vakatsaukira mushandi wenyu. "Ivo vakati, "Ita sezvawataura."
18:6 Abhurahamu ndokukurumidza kupinda mutende kuna Sara, uye akati kwaari, "Kurumidza, sanganisa pamwe zviyero zvitatu hwakatsetseka negorosi kuti zvingwa akabika pasi mumadota. "
18:7 In chokwadi, iye ndokumhanyira kumombe, uye akatora mhuru imomo, yakapfava chaizvo uye yakanaka chaizvo, uye akapa muranda, uyo akakurumidza nokuibika.
18:8 zvakafanana, akatora ruomba nomukaka, uye nemhuru yaakange yakabikwa, uye akaisa pamberi pavo. Asi zvechokwadi, iye akamira pedo navo munyasi memuti.
18:9 Vakati vadya, vakati kwaari, "Mudzimai wako Sara aripiko?"Akapindura, "Tarirai, iye ari mutende. "
18:10 Akati kwaari, "Pavaidzoka, Ndichauya kwamuri panguva ino, vane upenyu sezvinoita shamwari, uye mukadzi wako Sara achava nomwanakomana. "Kunzwa ichi, Sara wakaseka shure pamukova wetende.
18:11 Zvino vakanga vachembera, uye munzvimbo yepamusoro ezvinhu upenyu, uye kwakange kwaguma kuna Sara nemutowo wevakadzi.
18:12 Uye iye kuseka muchivande, vachiti, "Mushure Ndakwegura, uye ishe wangu vakwegura, Ndichaita pachangu kuti basa rinofadza?"
18:13 Ipapo Jehovha akati kuna Abhurahama: "Seiko Sara aseka, vachiti: 'Ndingaita sei, tsaru mukadzi, chaizvoizvo kubereka?'
18:14 Pane chinhu chakaoma kuti Mwari? Maererano chiziviso, Achadzokera kwamuri ichi iyoyowo, vane upenyu sezvinoita shamwari, uye Sara achava nomwanakomana. "
18:15 Sarah akaramba, vachiti, "Handina kuseka." Nokuti akanga achitya zvikuru. Asi Ishe akati, "Hazvina kudaro; nokuti imi aseka. "
18:16 saka, kana varume amuka kubva ipapo, vakarayira meso avo pamusoro peSodhoma. Uye Abrahamu akafamba navo, achivatungamirira.
18:17 Zvino Jehovha akati: "Ndingaita seiko vanovanza zvandiri kuda kuita kubva Abrahamu,
18:18 sezvo achava mukuru uye akasimba zvikuru rudzi, uye maari marudzi ose enyika acharopafadzwa?
18:19 Nokuti ndinoziva kuti achaita vadzidzise vanakomana vake, neimba yake vanomutevera, kuti uchengete kuti nzira yaIshe, uye kuita nokururamisira nokururama, kuti, nokuda Abraham, Ishe auyise pamusoro zvose zvaakanga ataura naye. "
18:20 Uye saka Ishe akati, "Kuchema muSodhoma neGomora yave vawanda, uye chivi chavo yava kwazvo chinoshungurudza.
18:21 Ini uchaburukira muone kana ivo vakazadzisa basa kuchema kwasvika kwandiri, kana zvisina kudaro, kuti ndizive. "
18:22 Vakatendeuka pachavo kubva ipapo, vakaenda vakananga Sodhoma. Asi chokwadi, Abraham vachiri vakamira pamberi paJehovha.
18:23 Uye sezvo vakaswedera, akati: "Muchaparadza vakarurama pamwe akaipa?
18:24 Dai kwaiva makumi mashanu chete muguta, vachaita kuparadzwa pamwechete navamwe? Uye achakupa mukasaregerera nzvimbo iyo nekuda kwevakarurama makumi mashanu chete, kana vakanga vari mariri?
18:25 Ngazvive kure nemwi kuita chinhu ichi, uye kuuraya wakarurama pamwe pavatadzi, uye akarurama kubatwa sezvakaita pavatadzi. Aihwa, ichi hachina kufanana nemi. Iwe uchatonga zvose pasi; iwe vaisazombofa kuita mutongo wakadaro. "
18:26 Zvino Ishe akati kwaari, "Kana ndikawana muSodhoma mashanu chete mukati meguta, Ndichaita kuregedza nzvimbo yose nekuda kwavo. "
18:27 Abhurahamu akapindura akati: "Kubvira zvino ndatanga, Ndichataura Ishe wangu, kunyange ndiri guruva nedota.
18:28 Zvakadini kana paiva vashanu asingasviki mashanu chete? Ungazviita here, pasinei mana navashanu, kubvisa guta rose?"Akati, "Ini handidi kuhupedza, kana ndikawanamo makumi mana nevashanu. "
18:29 Uye zvakare akati kwaari, "Asi kana makumi mana vakawana imomo, waizoitei?" Akati, "Ini haizogumburwi, nokuda kwevane makumi mana. "
18:30 "Ndinokubvunzai," akati, "Kwete kutsamwa, tenzi, kana ndichitaura. Zvakadini kana makumi matatu akanga vachawanikwamo?"Akapindura, "Ini handidi kuita, kana ndikawana makumi matatu imomo. "
18:31 "Kubvira zvino ndatanga," akati, "Ndichataura Ishe wangu. Zvakadini kana makumi maviri vakawanikwapo?" Akati, "Ini handidi kuurawa, nokuda maviri. "
18:32 "Ndinokukumbira," akati, "Kwete kutsamwa, tenzi, kana ndinotaura asi zvakare. vaakawana Ko kana gumi ikoko?"Akati, "Handingariparadzi nokuda kwevane gumi."
18:33 Uye Ishe akabva, mushure apedza kutaura naAbhurahamu, uyo akabva adzokera kunzvimbo yake.

Genesis 19

19:1 Zvino ngirozi dziya mbiri dzakasvika kuSodhoma manheru, uye Roti akanga agere pasuo reguta. Zvino wakati aona kuti, akasimuka akaenda kundosangana navo. Zvino vaitya asingatani pasi.
19:2 Akati: "Ndinokukumbira, madzishe angu, kutsaukira imba yomuranda wenyu, uye yekurara ikoko. Tsoka dzenyu, uye mangwanani muchanzwa mberi nenzira yenyu. "Vakati, "Kana bodo. Asi tivate mumugwagwa. "
19:3 Iye ndikaasvinira kwazvo kuti kutsauka kwaari. Vakati vapinda mumba make, akaita mutambo, uye akabika chingwa chisina mbiriso, uye vakadya.
19:4 Asi vasati vaenda kunorara, varume veguta vakakomba imba, kubva vakomana kune vakwegura, vose pamwe chete vanhu.
19:5 Zvino vakadana kuna Roti, uye vakati kwaari: "Varume vakanga vapinda kwauri usiku vari kupi? Ndivabudisire pano, kuti tivazive. "
19:6 Roti ndokubudira kwavari, uye rakanga rakavhara suo, akati:
19:7 "USA, Ndinokukumbira iwe, hama dzangu, regai kuva nechido vaite zvakaipa ichi.
19:8 Ndine vanasikana vaviri vasati vasina kumbovata. Ndichauyisa ndivabudisire kwamuri; vavashungurudze sezvamunoda, chero kuti zvaunoita hapana chakaipa kuti vanhu ava, nokuti vakapinda pasi pomumvuri wedenga reimba yangu. "
19:9 Asi vakati, "Ibva kure ikoko." Uye zvakare: "Iwe wakapinda," vakati, "Mweni; Unofanira zvino kutonga? saka, isu ruchakutambudzai pachako kupfuura navo. "Uye akaita chaizvo nechisimba Roti. Uye vakanga vava kutoda kutyora yakazaruka masuo.
19:10 uye tarira, varume ruoko rwavo, uye vakakwevera Roti kwavari, uye vakavhara suo.
19:11 Vakauraya vakanga kunze noupofu, kubva kumuduku kusvikira kumukuru, zvekuti vakange vasingagoni musuwo.
19:12 Ipapo vakati kuna Roti: "Une pano mumwe wenyu? Navose vari vako, Vanakomana vomudzimai, kana vanakomana, kana vanasikana, Vabudisire muguta rino.
19:13 Nokuti isu achabvisa nzvimbo ino, nekuti kuchema pakati pavo yakawedzera pamberi paJehovha, vatituma kuvaparadza. "
19:14 Uye saka Roti, kubuda, akataura navanakomana womwana wake, vakanga vachienda kugamuchira vanasikana vake, uye akati: "Simuka. Ibvai pano. Nokuti Jehovha achaparadza guta rino. "Uye kwavari zvakava kuti aitaura playfully.
19:15 Zvino kwakati mangwanani, Ngirozi akamanikidza naye, vachiti, "Simuka, tora mukadzi wako, uye vanasikana vaviri kuti une, zvimwe newewo apararire pakati uipi muguta. "
19:16 uye, sezvo hanya navo, vakatora rwake, uye ruoko rwake mudzimai, uyewo kuti vanasikana vake vaviri, nekuti Jehovha akanga kukudzivirirai iye.
19:17 Vakamuuyisa kunze, uye akaisa naye mhiri kweguta. Uye ikoko vakataura naye, vachiti: "Chengetedza upenyu. Rega kwete kucheuka. Haufaniriwo kugara yose yakapoteredza. Asi chizviponesa mugomo, zvimwe newewo aparare. "
19:18 Roti ndokuti kwavari: "Ndinokukumbira, Mwari wangu,
19:19 kunyange muranda wenyu awana nyasha pamberi penyu, uye makurisa tsitsi dzenyu, rawakavaitira kwandiri, pakuponesa upenyu hwangu, Handigoni kuponeswa mugomo, zvimwe vamwe chakaipa kumubata ini ndikafa.
19:20 Pane rimwe guta pedyo, icho ndinogona kutiza; zviri iduku, uye ini vachaponeswa mariri. Ko hausi mwero mumwe, uye musingazopandukiri mweya wangu urarame?"
19:21 Akati kwaari: "Tarirai, kunyange ikozvino, Ndanzwa zvawakakumbira nezvazvo, kwete kuti tiputse guta iri nokuda rawataura.
19:22 Kurumidzai vagoponeswa ikoko. Nekuti handigoni kuita chinhu kusvikira mapinda imomo. "Nokuda kwechikonzero ichi, zita reguta rakanzi Zoari.
19:23 Zuva rakanga rabuda panyika, uye Roti akanga paZoari.
19:24 saka, Ishe wakanaisa pamusoro peSodhoma neGomora sarufa nomoto, kubva Ishe, kubva kudenga.
19:25 Uye akapidigura maguta aya, uye zvose yakapoteredza: vose vagere mumaguta, uye zvose zvinobuda nyika.
19:26 Uye mudzimai wake, achitarisa shure pacharo, kukava chidhori munyu.
19:27 Ipapo Abhurahama, achifumira mangwanani, panzvimbo yaakanga akamira pamberi naIshe,
19:28 vakatarira Sodhoma neGomora, uye nyika yose iyoyo. Uye akaona kumazimbe asimuka panyika soutsi kubva pachoto.
19:29 Nokuti kana yakaparadza Mwari maguta kuti nharaunda, Kuyeuka Abraham, Iye akasunungura Roti kubva pakuputsa mumaguta, umo akanga agere.
19:30 Roti akakwira kubva Zoari, uye akagara mugomo, uye saizvozvo vanasikana vake vaviri pamwe naye, (nekuti wakatya kugara muZoari) uye iye akagara mubako, iye nevakunda vake vaviri pamwe naye.
19:31 Zvino mukuru akati kumuduku: "Baba vedu vakwegura, uye hapana munhu anoramba panyika anogona kupinda kwatiri maererano netsika yose.
19:32 uya, ngatiregei inebriate naye waini, uye ngatirege kurara naye, kuti tigone kuchengetedza mwana baba vedu. "
19:33 Uye saka vakapa baba vavo waini kuti vanwe usiku ihwohwo. Zvino mukuru akapinda, uye iye akavata naye baba. Asi haana kuchigamuchira, kana apo mwanasikana wake akarara pasi, kana akamuka.
19:34 zvakafanana, mangwana, ari mukuru akati kumuduku: "Tarirai, nezuro ndakarara nababa vangu, ngativamwise waini asi zvakare usiku huno, uye iwe uchava kurara naye, kuti tinogona kuponesa mwana baba vedu. "
19:35 Ipapo vakapa baba vavo waini kuti vanwe usiku ihwohwowo, uye mwanasikana muduku akapinda, uye akavata naye. Uye kwete kunyange ipapo haana kuona kana iye akarara pasi, kana wakati asimuka.
19:36 saka, Vanasikana vaviri vaRoti nemimba nababa vavo.
19:37 Zvino mukuru akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rake kuti Moabhu. Ndiye baba vevaMoabhi, kusvikira nhasi.
19:38 zvakafanana, muduku akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rake vaAmoni, ndiko, 'Mwanakomana vanhu vangu.' Iye ndiye baba wavaAmoni, kunyange nhasi.

Genesis 20

20:1 Abrahamu akawedzera kubva imomo kumaodzanyemba nyika, uye akagara pakati peKadheshi neShuri. Uye akava mutorwa muGerari.
20:2 Akati pamusoro mukadzi wake Sarah: "Ihanzvadzi yangu." Naizvozvo, Abhimereki, mambo weGerari, akatuma kwaari kundomutora.
20:3 Zvino Mwari akauya kuna Abhimereki kuburikidza muchiroto usiku, uye akati kwaari: "Chii, iwe uchafa nokuda kwomukadzi kuti wawatora. Nokuti iye ane murume. "
20:4 In chokwadi, Abhimereki akanga asina Akabata, uye saka akati: "Ishe, Waizonzwa kuurayiwa vanhu, vasingazivi uye wakarurama?
20:5 Haana kuti kwandiri, 'Ihanzvadzi yangu,'Uye haana iye haana kutaura, 'Iye ndiye munin'ina wangu?'Mumazuva nomwoyo wose wangu uye kuchena kwemaoko angu, Ndakaita izvi. "
20:6 Zvino Mwari akati kwaari: "Zvino ndinoziva kuti makaita nomwoyo wose. Uye saka ndakaramba iwe urege kunditadzira, uye handina rokukusunungura kumubata.
20:7 Naizvozvo ikozvino, kudzokera wake mudzimai kumurume, nekuti muporofita. Iye achakunyengetererai, uye uchararama. Asi kana iwe usiri kuda kudzokera kwaari, ziva izvi: iwe uchafa rufu, iwe nezvose zvako. "
20:8 Uye pakarepo Abhimereki, wakasimuka usiku, akadana varanda vake vose. Akataura mashoko aya ose munzeve dzavo, uye vose varume vakatya kwazvo.
20:9 Abhimereki ndokudana uyewo Abrahamu, uye akati kwaari: "Chii chawaita kwatiri? Sei isu vakutadzirai, kuitira kuti imi kwaizounza chikuru chivi pamusoro pangu uye pamusoro umambo hwangu? Chawaita kwatiri chii waisafanira chawakaita. "
20:10 Uye remonstrating iye zvakare, akati, "Ko iwe uone, kuti ungaita ichi?"
20:11 Abhurahamu akadavira: "Ndakafunga kuti, vachiti: Zvichida hapana kutya Mwari panzvimbo ino. Uye vachava undiuraye nekuda mukadzi wangu.
20:12 asi, mune imwe nzira, iye ihanzvadzi yangu zvechokwadi, mukunda wababa vangu, uye kwete mukunda wamai vangu, uye ndamutora kuva mukadzi.
20:13 ndokubva, pashure Mwari akatungamirira mukandidzinga mumba mababa vangu, Ndikati kwaari: 'Muchava ngoni ichi kwandiri. Pose, kuti tichaita kufamba, iwe uchati kuti ndiri hama yako. ' "
20:14 saka, Abhimereki ndokutora makwai nemombe, uye varume varanda nevakadzi varanda, akavapa kuna Abhurahama. Uye akadzoka mudzimai wake Sara kwaari.
20:15 Akati, "Nyika iri pamberi penyu. Gara pose zvichafadza izvozvo iwe. "
20:16 Zvino Sara akati: "Tarirai, Ndapa hanzvadzi yako mari chiuru. Izvi zvichava uve chifukidziro meso ako, vose vaunavo uye kwose uchava kufamba. uye saka, yeuka kuti iwe vakatorwa. "
20:17 Zvino kana Abhurahama akanyengetera, Mwari ndokuporesa Abhimereki nemukadzi wake, uye navarandakadzi vake, ivo abereka.
20:18 Nokuti Jehovha wakange avhara ose chizvaro weimba Abhimereki, nokuda Sarah, mudzimai waAbrahamu.

Genesis 21

21:1 Zvino Jehovha wakashanyira Sara, sezvaakanga avimbiswa; uye akazadzisa zvaakanga ataura.
21:2 Iye akava nemimba, akabereka mwanakomana wake akwegura, nenguva iyo Mwari akanga afanotaura kwaari.
21:3 Zvino Abhurahamu wakatumidza zita remwanakomana wake, Sara waakamuberekera kuti iye, Isaac.
21:4 Uye akamudzingisa pazuva rechisere, sezvakanga zvarayirwa naMwari iye,
21:5 paakanga ava namakore zana okuberekwa. chaizvo, Panguva iyi youpenyu hwake yababa, Isaka akazvarwa.
21:6 Sara ndokuti: "Mwari aita kuseka kwandiri. Ani vachazvinzwa uchaseka neni. "
21:7 uye zvakare, akati: "Kunzwa ichi, vaizobvuma Abraham, kuti Sarah zamu dzakakodzwa mwanakomana, uyo akabereka, pasinei nokuva vakwegura?"
21:8 Zvino mukomana akakura uye akarumurwa. Abhurahamu ndokuita mabiko makuru pazuva arumurwa rake.
21:9 Zvino Sara wakaona mwanakomana waHagari, muEgipita achiseka nomwanakomana wake Isaka, iye akati kuna Abhurahama:
21:10 "Dzinga mukadzi uyu muranda uye mwanakomana wake. Nokuti mwanakomana womukadzi mushandi haangavi mudyi wenhaka pamwe nemwanakomana wangu, pamwe naIsaka. "
21:11 Abhurahamu ndokutora ichi kwazvo, nokuda mwanakomana wake.
21:12 Zvino Mwari akati kwaari: "Regai sowe kwete nehasha kwamuri pamusoro mukomana wako mukadzi muranda. In zvose kuti Sara akati kwamuri, teerera inzwi rake. Vana vako vachaparadzwa naro Isaka.
21:13 Asi ini achaitawo mwanakomana womukadzi muranda rudzi rukuru, nokuti mwana wako. "
21:14 Abhurahama akamuka mangwanani, akatora chingwa uye ganda remvura, akaisa pafudzi rake, uye mumaoko mukomana, uye iye akasunungura wake. Iye wakati vaenda, iye akadzungaira murenje reBheerishebha.
21:15 Zvino mvura paganda akanga atsva, iye parutivi mukomana, pasi mumwe wemiti vaivapo.
21:16 Uye yaaifamba kure uye akagara munzvimbo ine kure, kusvikira uta anogona kusvika. Nekuti wakati, "Handichazooni mukomana kufa." Uye saka, vagere pakatarisana naye, akasimudza inzwi rake akabudisa misodzi.
21:17 Asi Mwari akanzwa inzwi romukomana. Uye mutumwa waMwari ndokudanidzira kuna Hagari kubva kudenga, vachiti: "Uri kuitei, Hagari? Usatya. Nokuti Mwari akateerera inzwi romukomana, kubva panzvimbo paakange ari.
21:18 Simukai. Tora mukomana umubate noruoko. Nokuti ndichamuita rudzi rukuru. "
21:19 Mwari ndokusvinudza meso ake. Uye kuona tsime remvura, iye akaenda guchu, uye iye akapa mukomana kuti anwe.
21:20 Uye Mwari akanga anaye. Iye akakura, uye akagara murenje, uye akava jaya, wemiseve.
21:21 Uye akagara mugwenga reParani, uye mai vake vakatora mukadzi kubva kunyika yeEgipita.
21:22 Panguva imwe, Abhimereki naPikori, mutungamiri wehondo yake, akati kuna Abhurahama: "Mwari anewe pazvinhu zvose zvaunoita.
21:23 saka, kupika Mwari kuti iwe Hazvizokuvadzi kwandiri, nevazukuru vangu, uye unganidza yangu. Asi maererano nengoni kuti ini sezvandaita kwamuri, zvauchaitira kwandiri uye kune nyika, hwamunoshuvazve makatsauka somunhu waachangoroora. "
21:24 Abhurahamu ndokuti, "Ndichapika."
21:25 Iye wakatsiura Abhimereki nekuda kwetsime remvura, izvo varanda vake vatora nechisimba.
21:26 Abhimereki akapindura, "Handizivi aita chinhu ichi, asi iwe haana kuzivisa kuti ini, handina akazvinzwa, nhasi pamberi. "
21:27 Abhurahama ndokutora makwai nemombe, akavapa kuna Abhimereki. Uye vaviri akatema chibvumirano.
21:28 Abhurahamu akatsaura makwayana makadzi manomwe kubva kuboka.
21:29 Abhimereki ndokuti kwaari, "Chii chinangwa vane pamakwayana manomwe izvi chikadzi, vamakanga zvakakonzera kumira ariega?"
21:30 Asi iye akati, "Muchagamuchira makwayana makadzi manomwe kubva rwangu, kuitira kuti ave uchapupu kwandiri, kuti ndakachera tsime iri. "
21:31 Nechikonzero ichi, nzvimbo iyo yakanzi Bheerishebha, nokuti akapika vaviri.
21:32 Zvino akatanga chibvumirano achimiririra mutsime mhiko.
21:33 Abhimereki naPikori, mutungamiri wehondo yake, akasimuka, uye vakadzokera kunyika namaParistina. In chokwadi, Abhurahamu ndokusima mutamarisiki * paBheerishebha, uye ipapo akadana kuzita raJehovha Mwari Wokusingaperi.
21:34 Uye aiva anobva munyika yacho namaParistina mazuva mazhinji.

Genesis 22

22:1 Shure kwezvinhu izvi zvaitika, Mwari wakaedza Abhurahama, uye akati kwaari, "Abrahamu, Abrahamu. "Iye akapindura, "Ndiri pano."
22:2 Akati kwaari: "Tora zvako chete akaberekwa mwanakomana Isaka, waunoda, uende kunyika chiratidzo. Ipapo munofanira kuuya iye sokuparadzanya pamusoro rimwe pamakomo, yandichakuratidza kwamuri. "
22:3 Abhurahama, ndichifumomuka usiku, mahanisi mbongoro yake, akatora vechiduku vaviri, uye mwanakomana wake Isaka. Zvino wakatsemura huni chinopiswa, akaenda kunzvimbo, sezvo akanga adzidziswa Mwari iye.
22:4 ndokubva, nezuva retatu, Ndokusimudzira meso ake, akaona nzvimbo nechokure.
22:5 Akati kuvaranda vake: "Chimbomira pano nembongoro. Ini mukomana achava kukurumidza mberi mberi panzvimbo. Taisa vakanamata, vachadzokera kwauri. "
22:6 Akatorawo huni chinopiswa, uye iye akavarambidza Isaka mwanakomana wake. Uye iye pachake akatakura mumaoko ake mumoto uye bakatwa. Uye sezvo vaviri vakaramba pamwe,
22:7 Isaka ndokuti kuna baba vake, "Baba vangu." Iye akapindura, "Unodei, mwanakomana?"" Tarirai," akati, "Moto nehuni. Aripiko wacho nokuda chinopiswa?"
22:8 Asi Abhurahama akati, "Mwari pachake ndiye achapa munhu kuti chinopiswa, mwanakomana wangu. "Saka vakaramba vari pamwe chete.
22:9 Zvino vakasvika panzvimbo Mwari akanga aratidza kwaari. Ikoko akavaka atari, uye akaisa huni pamusoro payo. Zvino wakati akasunga mwanakomana wake Isaka, akamuradzika paaritari pamusoro nemurwi danda.
22:10 Uye akatambanudza ruoko rwake, akabata munondo, kuti abayire mwanakomana wake.
22:11 uye tarira, mutumwa waShe akadana kubva kudenga, vachiti, "Abrahamu, Abrahamu. "Iye akapindura, "Ndiri pano."
22:12 Akati kwaari, "Regai riwedzere ruoko rwako pamusoro mukomana, uye regai kuita chinhu kwaari. Ikozvino ndinoziva kuti unotya Mwari, sezvo usina kutongoomera yako chete akaberekwa mwanakomana nokuda kwangu. "
22:13 Abhurahamu ndokusimudza meso ake, uye akaona shure kwake gondohwe pakati peminzwa, rakabatwa nyanga, chaakanga atora uye akapa sokuparadzanya, pachinzvimbo mwanakomana wake.
22:14 Zvino wakatumidza zita renzvimbo iyo: 'Ishe Anoona.' Saka, kusvikira nhasi, zvinonzi: 'On gomo, Ishe achaona. '
22:15 Ipapo mutumwa waJehovha wakadanidzira kuna Abhurahama rwechipiri kubva kudenga, vachiti:
22:16 "By yangu pachangu, Ndakapika, ndizvo zvinotaura Ishe. Nekuti waita chinhi ichi, uye hauna akaponesa akaberekwa mwanakomana wako chete nokuda kwangu,
22:17 Ndichakuropafadza, uye ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga, uye sejecha riri pamahombekombe egungwa. vana vako vachava varidzi masuo avavengi vavo.
22:18 Uye mbeu yako, ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa, nekuti iwe wakateerera inzwi rangu. "
22:19 Abrahamu akadzokera kuvashandi vake, uye vakaenda kuBheerishebha pamwe, uye akagara ikoko.
22:20 Shure kwezvinhu izvi zvaitika, akaudzwa Abrahamu kuti Mirika, zvakafanana, abereka vana munun'una wake Nahori:
22:21 pamusoro, dangwe, neBhuzi, mukoma wake, naKemueri, baba vaAramu,
22:22 naKesedhi, uye Miti, saizvozvowo Piridhashi, naJidhirafi,
22:23 uyewo naBhetueri, kwakazvarwa Rebekah. Ava vasere Mirika wakavakaberekera Nahori, nokuti, munin'ina waAbhurahamu.
22:24 In chokwadi, nomurongo wake, ainzi Ruma, bhowa Tebha, naGahami, naTahashi, naMaaka.

Genesis 23

23:1 Zvino Sara akararama kwemakore zana nemakumi maviri nemanomwe.
23:2 Uye iye akafa muguta Abha, ndiro Hebhuroni, munyika yeKanani. Abhurahamu ndokuuya ndokuchema achichema.
23:3 Zvino wakati amuka kubva pamariro mabasa, Akataura nevanakomana vaHeti, vachiti:
23:4 "Ini ndiri waachangoroora uye mutorwa pakati penyu. Ndipei kodzero muguva pakati penyu, kuti ndivige wakafa wangu. "
23:5 Vanakomana vaHeti vakapindura nokutaura:
23:6 "Tinzwei, O ishe, uri mutungamiri waMwari pakati pedu. Vigai wakafa wenyu vakasanangurwa marinda dzedu. Uye hakuna munhu ungagona rambidza kubva kuviga nyakufa wenyu mukati ake chirangaridzo. "
23:7 Abraham akasimuka, uye vaitya vanhu venyika, zvinoti, vanakomana vaHeti.
23:8 Akati kwavari: "Kana zvichifadza mweya wako kuti ndivige wakafa wangu, ndinzwei, uye ataure pamusoro pangu pamwe Efuroni, mwanakomana waZohari,
23:9 kuti andipe bako kaviri, zvaakanga ane panguva kure pamagumo emunda wake. Anogona kushandisa nayo kwandiri kuti sezvo zvikuru mari sezvo zvakakodzera pamberi penyu, ive muguva. "
23:10 Efuroni zvino agere pakati pevanakomana vaHeti. Efuroni akapindura Abhurahama munzeve vose akanga achipinda pasuo reguta rake, vachiti:
23:11 "Regai hazvina kuva zvakadaro, Mwari wangu, asi iwe unofanira kuteerera zvikuru kune zvandinotaura. Munda I richabva kwauri, uye bako riri mauri. In pamberi pavanakomana vavanhu vangu, vigai wakafa wenyu. "
23:12 Abrahamu vaitya pamberi pavanhu venyika.
23:13 Zvino wakataura kuna Efuroni, amire pakati pavanhu: "Ndinokumbira kuti mundinzwe. Ndichakupa iwe mari nokuti munda. Tora, uye saka ndivige wakafa wangu mairi. "
23:14 Zvino Efuroni akapindura: "Mwari wangu, ndinzwei.
23:15 Nyika kuti ukakumbira ndewe mashekeri esirivha mazana mana. Ndiyo mutengo pakati pangu nemi. Asi zvakadini ndeichi? Vigai wakafa wenyu. "
23:16 Zvino Abhurahamu wakati anzwa izvi, akatanga ayera mari kuti Efuroni akanga akumbira, munzeve dzevanakomana vaHeti, mashekeri esirivha mazana mana, of anotenderwa pachena mari.
23:17 Uye wakati kwakaratidza kuti munda, umo maiva bako miviri yakatarisana Mamre, kare vaiva Efuroni, zvose uye guva, nemiti yaro yose, nenhumbi dzayo akaripoteredza nemiganhu,
23:18 Abhurahamu ndokutora ive, pamberi vanakomana vaHeti uye vose akanga achipinda pasuo reguta rake.
23:19 Naizvozvo, Abhurahamu wakaviga Sara mukadzi wake ari kaviri mubako romunda akatarisana Mamre. Uyu Hebhuroni panyika yeKanani.
23:20 Zvino munda hwakasimbiswa Abrahamu, pamwe nebako raiva mauri, sechirangaridzo nhaka pamberi pevanakomana vaHeti.

Genesis 24

24:1 Zvino Abhurahamu wakange akwegura uye mazuva mazhinji. Uye Jehovha akanga amuropafadza pazvinhu zvose.
24:2 Akati kumuranda mukuru weimba yake, uyo akanga ari mutariri zvose zvaakanga anazvo: "Isa ruoko rwako pasi pechidya changu,
24:3 I kuitira kuti kuti upike naJehovha, Mwari wokudenga napasi, kuti haungatoreri mukadzi mwanakomana wangu kubva kuvakunda vevaKanani, wandinoda pakati.
24:4 Asi kuti iwe uchava mberi kunyika yangu uye nokuhama, uye kubva ipapo utore mukadzi mwanakomana wangu Isaka. "
24:5 Muranda akapindura, "Kana mukadzi ungasada kunditevera kunyika ino, Ndinofanira kutungamirira mwanakomana wako kudzokera kunzvimbo iyo iwe vakaenda?"
24:6 Abhurahamu ndokuti: "Chenjera kuti iwe urege kutungamirira mwanakomana wangu akadzokera panzvimbo.
24:7 Ishe Mwari wokudenga, iye wakanditora paimba yababa vangu, uye kubva panyika yechiberekerwa yangu, uyo akataura neni uye akandipikira, vachiti, 'Kuti mwana wenyu ini ndichapa nyika ino,'Pachake achatuma mutumwa wake pamberi pako, uye yauchatora ikoko mukadzi mwanakomana wangu.
24:8 Asi kana mukadzi asingatendi kukutevera, iwe haungaiswi dzaidzidziswa mhiko. Chete haanamati mwanakomana wangu akadzokera kunzvimbo iyoyo. "
24:9 saka, Muranda akaisa ruoko rwake pasi pechidya chaAbhurahama, ishe wake, iye akavapikira pashoko rake.
24:10 Akatora makamera gumi kubva pamombe ishe wake, uye akaenda, akatakura naye zvinhu zvose nhumbi dzake. Uye akaisa panze, uye akaramba, kuguta raNahori, muMesopotamiya.
24:11 Zvino wakati makamerawo pasi kunze kweguta, pedo tsime remvura, manheru, panguva apo vakadzi vakajaira kundochera mvura, akati:
24:12 "O Ishe, Mwari washe wangu Abrahamu, kusangana neni nhasi, Ndinokukumbirai, uye ngoni ishe wangu Abrahamu.
24:13 tarirai, Ndinomira pedo pachitubu chemvura, uye vanasikana vagere muguta rino uchabuda kuzochera mvura.
24:14 saka, musikana wandichati achati, 'Zano chako ndimwe, kuti ndinwe,'Uye iye achapindura, 'Drink. Saizvozvo, Ndichanwisawo ngamera dzenyu mvura zvakare,'Chete ndiye waakanga mukagadzirira muranda wenyu Isaka. Uye ichi, Ini vachanzwisisa kuti makaitira ngoni kuna ishe wangu. "
24:15 Asi akanga asati apedza mashoko aya mukati make, apo, tarira, Rabheka wakabuda, mwanasikana waBhetueri, mwanakomana waMirika, mudzimai waNahori, munin'ina waAbhurahamu, nokuva chirongo pafudzi rake.
24:16 Aiva musikana naka kwazvo, uye mhandara yakaisvonaka, uye ndisingazikanwi nomunhu. Uye iye akaburuka kutsime, uye iye akazadza chirongo, uye akanga kudzoka.
24:17 Zvino muranda wakamhanyira kunomuchingamidza, uye akati, "Ipai kwandiri mvura shoma yokunwa kubva chako ndimwe."
24:18 Uye iye akapindura, "Inwai, ishe wangu. "Naizvozvo akakurumidza vakaburusa chirongo pafudzi rake, uye iye akamupa chokunwa.
24:19 Uye pashure akanwa, akawedzera, "Saizvozvo, Ndichaita makamera enyu zvakare, kusvikira zvose zvinobata. "
24:20 Uye kudurura chirongo kupinda zvimwiro, akamhanya kutsime kunochera mvura; uye akavhomora, iye akapa zvose ngamera.
24:21 Asi akanga kufunga kwake chinyararire, achida kuziva kana Jehovha akanga aita kuti rwendo rwake richibudirira kana kwete
24:22 ndokubva, pashure ngamera vakanwa, murume akatora goridhe mhete, mashekeri maviri, uye zvakafanana uwandu zvamaoko, mashekeri gumi uremu.
24:23 Akati kwaari: "Uri mwanasikana waaniko? Ndiudze, pane nzvimbo mumba yababa vako yekurara?"
24:24 iye akapindura, "Ndiri mwanasikana waBhetueri, mwanakomana waMirika, uyo akabereka nokuda Nahori. "
24:25 Uye akaramba, vachiti, "Pane uswa chaizvo uye uswa nesu, uye yakafarikana pokugara. "
24:26 Murume akakotamira pasi, uye akanamata Jehovha,
24:27 vachiti, "Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari washe wangu Abrahamu, uyo asina kubviswa tsitsi dzake uye chokwadi ishe wangu, uye iye akanditungamirira pamusoro zvakananga rwendo kuenda kumba mukoma dzashe wangu. "
24:28 Saka musikana akamhanya, uye iye vakanopira zvose kuti akanga anzwa mumba amai.
24:29 Zvino Rabheka waiva nehanzvadzi, ainzi Rabhani, uyo akabuda nokukurumidza kumunhu, apo tsime rakanga.
24:30 Zvino wakati aona nemhete nezvishongo mumaoko ehanzvadzi yake, uye akanga anzwa mashoko ose kuitwawo, "Izvi ndizvo zvakataurwa murume akataura neni,"Akasvika munhu umire pamakamera uye pedyo chitubu chemvura,
24:31 uye akati kwaari: "Pindai, O wakaropafadzwa naJehovha. Makamirirei panze? Ndagadzirira imba, uye nenzvimbo yemakamera. "
24:32 Zvino akaenda naye kumunda wake muenzi nepedyo. Zvino unharnessed ngamera, uye akagova uswa uswa, nemvura yekushambidza tsoka dzake uye kuti wevarume dzakasvika naye.
24:33 Uye chingwa yakataurwa pamberi pake. Asi iye akati, "Ini handidi kudya, kusvikira ndataura mazwi angu. "Iye akamupindura, "Taura."
24:34 Akati: "Ini ndiri muranda waAbhurahamu.
24:35 Uye Jehovha wakaropafadza tenzi wangu zvikuru, uye wava mukuru. Uye wakamupawo makwai, nemombe, sirivha nendarama, Varume varanda nevakadzi varanda, ngamera nembongoro.
24:36 And Sarah, mudzimai ishe wangu, abereka mwanakomana ishe wangu achembera, uye wakamupawo zvose zvaakanga anazvo.
24:37 Uye ishe wangu akaita kuti ndipike, vachiti: 'Usatorera mukadzi mwanakomana wangu kubva vaKanani, vemunyika yavo mandigere.
24:38 Asi iwe unofanira kufamba imba yababa vangu, uye iwe unofanira kutora mukadzi yangu hama kuti mwanakomana wangu. '
24:39 asi zvirokwazvo, Ndakapindura ishe wangu, 'Ko kana mukadzi asingadi kuuya neni?'
24:40 'Jehovha,' akati, 'Andakavabudisa pamberi kufamba, achatuma mutumwa wake newe, uye Agoruramisa nzira yenyu. Uye iwe unofanira kutora mukadzi mwanakomana wangu kubva yangu hama uye kubva paimba yababa vangu.
24:41 Asi imi muchava vasina mhosva yangu chituko, kana, kana iwe uchasvika pedyo hama dzangu, havangagamuchiri kupa izvi kwamuri. '
24:42 uye saka, nhasi Ndakasvika patsime remvura, uye ndikati: 'O Ishe, Mwari washe wangu Abrahamu, kana uchinge nokuanangidzira yangu, yandinofanira kufamba,
24:43 tarira, Ndimire parutivi petsime remvura, uye mhandara, uyo uchabuda kuzochera mvura, vachanzwa kwandiri, "Ndipewo mvura shoma yokunwa kubva chako ndimwe."
24:44 Uye iye achati kwandiri, "Munonwa, uye ndichacherera makamera enyu. "Regai chete kuva mukadzi, uyo Jehovha akagadzirira mwanakomana tenzi wangu. '
24:45 Uye apo ndaifunga pamusoro izvi chinyararire mukati mangu, Rabheka akazviratidza, Pavakasvika ane chirongo, izvo iye akatakura papfudzi rake. Uye iye akaburuka kutsime uye akachera mvura. Zvino ndakati kwaari, 'Ndipei zvishoma yokunwa.'
24:46 Uye iye akakurumidza kuburutsa chirongo kubva rwake, akati kwandiri, 'Munonwa, uye kune makamera enyu ndichaita kuparadzira mvura yokunwa. 'I kunwa, uye anwisawo ngamera.
24:47 Uye ndikakubvunzai wake, vachiti, 'Uri mwanasikana waani?'Iye akapindura, 'Ndiri mwanasikana waBhetueri, mwanakomana waNahori, waakaberekerwa naMirika kwaari. 'Naizvozvo, Ini akaturika nemhete yake, kuti vashongedze chake, uye ndikaisa nezvishongo pamaoko ake.
24:48 Uye akawira pasi, Ini akanamata Jehovha, kukomborera Ishe, Mwari washe wangu Abrahamu, uyo akanditungamirira munzira yakarurama kuti nditore mwanasikana mukoma ishe wangu mwanakomana wake.
24:49 Nechikonzero ichi, kana iwe zvaaizoita maererano nengoni uye chokwadi ishe wangu, Ndiudze saka. Asi kana zvichifadza iwe zvimwe, vanoti kwandiri zvakare, I kuitira kuti vaende yokutsaukira kurudyi, kana kuruboshwe. "
24:50 Rabhani naBhetueri vakapindura: "A shoko akabva kuna Jehovha. Hatina kukwanisa kutaura chimwe kwamuri, zvinopfuura zvinomufadza.
24:51 izvozvo, Rabheka uri pamberi penyu. Mutore mberi, uye ngaave mukadzi mwanakomana ishe wako, sezvakataurwa naJehovha. "
24:52 Kana mushandi waAbrahamu vanzwa izvi, akawira pasi, iye akanamata Jehovha.
24:53 Akabudisa nemidziyo yesirivha nendarama, uyewo nguo, akapa Rabheka kwavari somunhu mutero. zvakafanana, akapa zvipo vake nehama uye namai vake.
24:54 Uye mutambo akatanga, uye mutambo uye vakanwa pamwe, vakavatapo. Nokusimuka mangwanani, Muranda akati, "Tinosunungurwa ini, I kuitira kuti vaende kunashe wangu. "
24:55 Uye vake nehama uye mai akapindura, "Regai musikana agare kwemazuva anenge gumi nesu, uye pashure paizvozvo, iye acharamba mberi. "
24:56 "Usatya nechido," akati, "Kwandiri kunonotsa, nokuti Jehovha akatungamirira nzira yangu. ini Tisunungurirei, kuti ndirege kuenda ishe wangu. "
24:57 Vakati, "Ngatidane musikana, uye mukumbire kuda. "
24:58 uye kana, ndadaidzwa, iye asvika, vaida kuziva, "Uchaenda nomurume uyu?"Akati, "Ndichaenda."
24:59 saka, Vakazosunungurwa naye nomureri wake, uye muranda waAbhurahamu neshamwari dzake,
24:60 achida kubudirira hanzvadzi yavo, nokutaura: "Uri hanzvadzi yedu. Dai iwe kuwedzera nezviuru. Uye vana vako ngavatore masuo avavengi vavo. "
24:61 uye saka, Rabheka navasikana, akatasva makamera, akatevera murume, uyo akakurumidza kudzokera ishe wake.
24:62 ndokubva, panguva imwe, Isaka akanga achifamba munzira inotungamirira patsime, ane zita iri: 'Uyo anorarama uye ndiani anoona.' Nokuti waigara kumaodzanyemba panyika.
24:63 Uye akanga abuda kunorangarira kusango, sezvo masikati akanga zvino kuderera. Zvino wakati akasimudza meso ake, akaona makamera mberi kure.
24:64 zvakafanana, Rebekah, wakati aona Isaka, vakabva ngamera.
24:65 Akati kumuranda, "Ndianiko munhu uyo ​​kufambira mberi kuzosangana nesu kuburikidza musango?"Iye akati kwaari, "Ndicho ishe wangu." Naizvozvo, nokukurumidza achitanga jasi rake, iye akazvifukidza.
24:66 Ipapo muranda akatsanangurira Isaka zvose zvaakanga aita.
24:67 Zvino akaenda naye mutende raSara amai vake, uye akagamuchira ave mukadzi. Uye akamuda kudaro zvikuru, kuti wakabatanidza kusuwa iyo vaitirwa iye ari kwamai vake.

Genesis 25

25:1 In chokwadi, Abhurahamu ndokutora mumwe mukadzi, ainzi Ketura.
25:2 Uye iye akamuberekera Zimurami, naJokishani, naMedhani, naMidhiani, naIshibhaki, naShua.
25:3 zvakafanana, Jokishani mimba Shebha naDhedhani. Vanakomana vaDhedhani vaiva Asshurim, uye Letushim, nevaRetushi nevaReumi.
25:4 uye zvechokwadi, kubva vaMidhiani akaberekwa neEfa, Eferi, uye Hanoki, Abhidha, naEridha. Vose ava vaiva vanakomana vaKetura.
25:5 Abhurahamu ndokupa zvose zvaakanga ndechake Isaka.
25:6 Asi vanakomana vevarongo akapa zvipo norupo, uye akaparadzanisa kubva Isaka mwanakomana wake, paakanga achiri akararama, ichayerera nharaunda.
25:7 Zvino mazuva oupenyu hwaAbrahamu zana namakumi manomwe namashanu.
25:8 uye kuderera, akafa akwegura, uye panguva azara upenyu, mazhinji. Uye akasanganiswa navanhu vake.
25:9 Uye vanakomana vake Isaka naIshimaeri vakamuviga kaviri mubako, rakanga riri mumunda waEfuroni, nemwanakomana waZohari muHeti, mhiri kubva kunzvimbo Mamre,
25:10 raakanga atenga kubva kuvanakomana vaHeti. Napaakavigwa, nemudzimai wake Sarah.
25:11 Uye pashure ake kupfuura, Mwari akaropafadza mwanakomana wake Isaka, aigara pedyo netsime ainzi 'kwouya anogara uye ndiani anoona.'
25:12 Awa mazera alshimaeri, mwanakomana waAbhurahamu, naHagari muIjipita, mushandi waSara, akamuberekera.
25:13 Uye awa mazita evanakomana vake maererano mutauro wavo uye zvizvarwa. Dangwe raIshumaeri raiva Nebhayoti, naKedhari, uye Adhibheeri, naMibhisami,
25:14 saizvozvowo naMishima, Dhuma, naMasa,
25:15 Hadhadhi, uye Tema, uye Jeturi, naNafishi, naKedhema.
25:16 Ava ndivo vaiva vanakomana vaIshumaeri. Ndiwo mazita avo kumarudzi nhare dzavo nemisha: machinda gumi nemaviri marudzi avo.
25:17 Uye makore eupenyu hwaIshimaeri vaipfuura zana namakumi matatu namanomwe. uye kuderera, akafa uye akaiswa vanhu vake.
25:18 Zvino akanga ararama kubva paHavhira kusvikira kuShuri, iyo haatarisi Ijipiti sezvo anosvika vaAsiria. Iye akapfuura kure pamberi pehama dzake dzose.
25:19 zvakafanana, awa mazera alsaka, mwanakomana waAbhurahamu. Abraham pamuviri Isaac,
25:20 ani, paakanga ava namakore makumi mana okuberekwa, akatora Rabheka, hanzvadzi yaRabhani, mukunda waBhetueri, muSiriya kuMesopotamia, somudzimai.
25:21 Zvino Isaka akateterera Jehovha akamiririra wake, nekuti wakange ari mhanje. Zvino akamunzwa, uye akapa pakurongwa Rabheka.
25:22 Asi pwere vachisundana mudumbu make. Naizvozvo iye akati, "Kana zvaiva saizvozvo neni, chii chinodiwa pakanga pamuviri?"Iye akaenda kunobvunza Ishe.
25:23 uye kuteerera, akati, "Ndudzi mbiri dziri muchizvaro chako, uye marudzi maviri vachapesana kubva muchizvaro chako, uye mumwe vanhu richavakunda vamwe vanhu, uye mukuru achashumira muduku. "
25:24 Zvino nguva yakanga yasvika yokubereka, uye tarira, mapatya dzakafukurwa mudumbu make.
25:25 Iye akabva tanga kwakanga mutsvuku, uye zvachose mvere sezvinoita dehwe; uye zita rake rinonzi Esau. Pakarepo mumwe akabva achisimudzira rutsoka womukoma wake muruoko rwake; uye nokuda kwaizvozvi akanzi Jacob.
25:26 Isaka waiva nemakore makumi matanhatu apo pwere vaakaberekerwa.
25:27 Uye sezvo vakuru, Esau akava ruzivo muvhimi uye munhu kurima, asi Jacob, iri nyore murume, akagara mumatende.
25:28 Isaka aifarira Esau, nokuti zvaidyapo pakuvhima kwake; Rabheka waida Jakove.
25:29 Zvino Jakove wakange abika kudya chiduku. Esau, wakati asvika aneta kumunda,
25:30 akati kwaari, "Ndipeiwo ichi dzvuku nyemba, nokuti ndaneta chaizvo. "Nokuda kwechikonzero ichi, zita rake rinonzi Edhomu.
25:31 Jakobho akati kwaari, "Nditengesere rworudyi kwenyu dangwe."
25:32 akapindura, "Chii, Ndofa, chii chichaita udangwe achindichengeta?"
25:33 Jakobho akati, "Saka zvino, ngaandipikire. "Esau akapika kwaari, uye akatengesa kodzero yake dangwe.
25:34 uye saka, kutora chingwa uye zvokudya nenyemba, akadya, uye akanwa, uye iye akaenda, kupa shoma uremu kuti wakati atengesa udangwe.

Genesis 26

26:1 ndokubva, kana nzara yakavapo panyika, pashure paizvozvo mbereko zvaitika mumazuva aAbhurahamu, Isaka ndokuenda kuna Abhimereki, mambo namaParistina, muGerari.
26:2 Zvino Jehovha akazviratidza kwaari, uye akati: "Regai vanoburukiramo Egipita, asi zororo munyika ndichakuudza,
26:3 uye vatorwa mairi, uye ndichava newe, uye ndichakuropafadza. Nekuti iwe nezvizvarwa zvako ndichapa kumatunhu ose aya, ndakapedza mhiko yandakapikira Abrahamu baba vako.
26:4 Ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga. Uye ndichapa hwako kuvazukuru kumatunhu ose aya. Uye mbeu yako ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa,
26:5 nekuti Abhurahamu wakateerera inzwi rangu, mukachengeta zviga zvangu uye nemirayiro, uye vakaona yemichato uye mitemo. "
26:6 Uye saka Isaka akaramba muGerari.
26:7 Zvino wakati uchibvunzwa varume panzvimbo pamusoro wake, akapindura, "Ihanzvadzi yangu." Nokuti akanga achitya kureurura kwaari kuti ave mudzimai wake, vachifunga kuti zvimwe vangadai vakamuuraya nekuda runako.
26:8 Zvino mazuva mazhinji kwazvo apfuura, uye akanga akagara panzvimbo, Abhimereki, mambo namaParistina, akanyatsomutarira napahwindo, vamuona ari tamba Ribheka, mukadzi wake.
26:9 Uye akadana kwaari, akati: "Zviri pachena kuti iye mudzimai wako. Nei nhema vanoti naye kuti hanzvadzi yako?"Akapindura, "Ndaitya, ndirege kuti kufa nokuda kwake. "
26:10 Abhimereki ndokuti: "Seiko kukuremedza nesu? Mumwe kubva vanhu vaigona akavata mudzimai wako, uye ungadai wauisa chivi chikuru pamusoro pedu. "Akarayira vanhu vose, vachiti,
26:11 "Ani naani kubata mudzimai uyu achafa munhu rufu."
26:12 Zvino Isaka akadzvara munyika iyoyo, uye akawana, iroro gore, imwe zana. Uye Jehovha akamuropafadza.
26:13 Zvino murume wakange yemwoyo, uye akaramba vachibudirira uyewo kuwedzera, kusvikira ava mukuru zvikuru.
26:14 zvakafanana, akava nefuma makwai nemombe, uye mhuri yakakura chaizvo. Nokuda kwaizvozvi, ari namaParistina vakamugodora,
26:15 saka, panguva iyoyo, ivo pavhurike matsime ose nevashandi vaAbrahamu baba vake avakange vachera, achizadza navo ivhu.
26:16 It zvasvika padanho Abhimereki akati kuna Isaka, "Ibva kure nesu, nokuti mava zvikuru kwazvo kupfuura isu. "
26:17 Vakabva, akabva akaenda akananga rukova weGerari, uye iye akagara ikoko.
26:18 zvakare, akachera mamwe matsime, izvo varanda Abhurahama baba vake avakange vachera, uye izvo, pashure porufu rwake, vaFirisitia vakanga kare pavhurike. Zvino akavadanira mazita chete kuti baba vake vakanga akavadanira pamberi.
26:19 Ivo akachera rukova, uye vakawana mhenyu mvura.
26:20 Asi panzvimbo uyewo vafudzi weGerari nharo pamusoro pavafudzi Isaac, nokutaura, "Hazvina mvura yedu." Nokuda kwechikonzero ichi, akatumidza zita tsime, nokuti zvakanga zvaitika, 'Calumny.'
26:21 Ipapo vakachera vakakwira imwezve. Uye pamusoro mumwe ivo vakarwa, akaitumidza, 'Nevavengi.'
26:22 Mberi kubva ipapo, akachera rimwe tsime, pamusoro izvo havana nharo. Uye saka akaritumidza zita raro, 'Latitude,'vachiti, "Zvino Jehovha isu kuwedzerwa uye akatibereka kuwedzera munyika."
26:23 Akazokwira kubva panzvimbo iyoyo akapinda Bheerishebha,
26:24 apo Jehovha akazviratidza kwaari usiku ihwohwo, vachiti: "Ndini Mwari waAbrahamu baba vako. Usatya, nokuti ini ndinewe. Ndichakuropafadza, uye ndichawanza vana vako nekuda kwaAbhurahamu muranda wangu. "
26:25 Uye saka akavaka atari ipapo. Zvino naro zita raIshe, uye akatambanudza tende rake. Uye akarayira vashandi vake kuti akachera tsime.
26:26 apo Abhimereki, uye Ahuzzath, shamwari yake, naPikori, mutungamiriri muchiuto, vakanga vachibva kuGerari kusvika panzvimbo,
26:27 Isaka ndokuti kwavari, "Seiko kwandiri, murume uyo unovenga, uye vamusina akadzingwa pakati penyu?"
26:28 Ivo vakapindura: "Takaona kuti Jehovha unewe, uye saka takati: Ngakuve nemhiko pakati pedu, uye ngatiitei kutanga chibvumirano,
26:29 kuti murege kuita isu chero zvakaipa mhando, sezvo tine akabata chinhu kwenyu, uye havana kushaisa chinhu zvinokuvadza kwamuri, asi rugare isu asunungurwe iwe, augmented nechikomborero raShe. "
26:30 saka, iye ndokuvaitira mabiko, uye pashure zvokudya uye zvokunwa,
26:31 yomuka mangwanani, Vakapika kuna mumwe. Isaka ndokuendesa navo murugare kunzvimbo yavo.
26:32 ndokubva, tarira, pazuva iroro vashandi vaIsaka vakauya, kushuma kwaari pamusoro petsime ravakange vachera, uye vachiti: "Tawana mvura."
26:33 saka, akaritumidza, 'Kutaura Kuzhinji.' Zvino zita reguta rakavambwa sezvo 'Bheerishebha,'Kusvikira nhasi.
26:34 In chokwadi, makore makumi mana okuberekwa, Esau wakatora vakadzi: Judith, mwanasikana waBheeri, muHiti, Bhasimati, mwanasikana waEroni, wapo.
26:35 Uye vose vakagumburwa pfungwa kwaIsaka naRibheka.

Genesis 27

27:1 Zvino Isaka wakange akwegura, uye meso ake akanga Cloudy, uye saka akanga asina kukwanisa kuona. Ipapo akadana Esau mwanakomana wake mukuru, uye akati kwaari, "Mwanakomana wangu?"Iye akapindura, "Ndiri pano."
27:2 baba vake vakati kwaari: "Unoona kuti ini ndakwegura, uye handizivi zuva rokufa kwangu.
27:3 Tora zvombo zvako, goba uye neuta, ugobuda. Uye kana iwe wakatora chinhu nokuda kunovhima,
27:4 kuita pauri zvokudya duku kwandiri, Sezvamunoziva dzandinoda, ugouya nazvo, I kuitira kuti vadye uye ukukomborere ndisati ndafa mweya wangu. "
27:5 Zvino Rabheka akanga anzwa izvi, uye akanga aenda kusango kuti azadzise murayiro wake yababa,
27:6 akati kuna Jakobho mwanakomana wake: "Ndakanzwa baba vako vachitaura naIsau mukoma wako, uye achiti iye,
27:7 'Uyai kwandiri achibva pakuvhima yenyu, uye kuti ini zvokudya, saka kuti ndidye, ndigokuropafadza pamberi paJehovha ndisati ndafa. '
27:8 saka, ikozvino mwanakomana wangu, kubvumirana zano rangu,
27:9 uye vanoenda makwai, uye ini kuuya mbiri yakanakisisa mbudzana, zvokuti kwavari ndikuitei nyama baba vako, akadai nokuzvidira anodya.
27:10 ndokubva, Kana mabudisa izvi uye iye akadyiwa, vakukomborere vasati vafa. "
27:11 Iye akamupindura: "Munoziva kuti mukoma wangu Esau murume une mvere, uye ini ndiri murume wakatsetseka.
27:12 Kana baba vangu vanofanira kuisa maoko pamusoro pangu uye kurinzwisisa, Ndinotya arege kufunga kwangu achida kumuseka, uye ndichauyisa kutukwa pamusoro pachangu, pachinzvimbo chekuropafadzwa. "
27:13 Uye mai vake vakati kwaari: "Regai kutukwa uku kuva pamusoro pangu, Mwanakomana wangu. Asi teererai inzwi rangu, uende zvakananga kuunza zvandakareva. "
27:14 Akabuda, Akauyisa, uye akapa mai vake. Iye yaakagadzira zvikafu, chete yaidikanwa baba vake.
27:15 Uye iye nguvo nguo dzakaisvonaka kwazvo Esau, izvo wakange pamba naye.
27:16 Uye iye zvevakoma maoko ake zvishoma pelts kubva mbudzana, uye iye akafukidza akaberekera mutsipa wake.
27:17 Uye iye akamupa duku kudya, uye iye vakamupa chingwa kuti akanga zvakabikwa.
27:18 Akaenda idzi, akati, "Baba vangu?"Akapindura, "Ndiri kuteerera. Ndiwe ani, Mwanakomana wangu?"
27:19 Jakove ndokuti: "Ndini Esau, dangwe renyu. Ndaita sezvo imi makandirayiridza. simuka; mukai mudye achibva pakuvhima yangu, saka kuti mweya wenyu undiropafadze. "
27:20 Uye zvakare Isaka ndokuti kumwanakomana wake, "Sei iwe unogona kukurumidza zvakadaro ariwana, Mwanakomana wangu?"Akapindura, "Kwakanga kuda kwaMwari, saka kuti chii ndakatsvaka akasangana neni nokukurumidza. "
27:21 Isaka ndokuti, "Huya pano, saka kuti ndikangobata iwe, Mwanakomana wangu, kuti ndizive kana uri mwanakomana wangu Esau, kana kwete. "
27:22 Akaudza baba vake, uye wakati sokuti iye, Isaka ndokuti: "Inzwi zvechokwadi inzwi raJakobho. Asi maoko maoko aEsau. "
27:23 Uye haana kumuziva, nekuti maoko ake mvere akamuita sokuti akafanana mukuru mumwe. saka, kumuropafadza,
27:24 akati, "Ndiwe mwanakomana wangu Esau?"Akapindura, "Ndiri."
27:25 Akati, "Ini Uya zvokudya achibva pakuvhima yako, Mwanakomana wangu, kuti akuropafadzei mweya wangu iwe. "Zvino wakati adya zvakanga vakapa, iye akabudisa waini kwaari. Uye mushure akaipedza,
27:26 akati kwaari, "Uyai kwandiri uye unditsvode, Mwanakomana wangu."
27:27 Akasvika akamutsvoda. Uye pakarepo vaziva munhuwi dzake. uye saka, kumuropafadza, akati: "Tarirai, munhuwi wemwanakomana wangu kwakafanana nokunhuhwira munhu waibereka, izvo Ishe raakaropafadza.
27:28 Mwari vakupei, kubva nedova rokudenga uye kubva nekukora kwenyika, zviyo zvakawanda newaini.
27:29 Uye dai vanhu kukushandira, uye dai madzinza muremekedze iwe. Uve ishe wehama dzako, uye vanakomana vamai vako vachakotamira pamberi pako. Anotuka iwe, ngaave wakatukwa, uye ani naani anokomborera iwe, iye anofanira muzadzwe nezvikomborero. "
27:30 Kashoma akanga Isaka apedza mashoko ake, uye Jakobho akabva, apo Esau akasvika.
27:31 Akauya baba zvokudya vake vakabika achibva pakuvhima kwake, vachiti, "Simuka, baba vangu, uye kudya yemhuka wako, saka kuti mweya wenyu undiropafadze. "
27:32 Isaka ndokuti kwaari, "Asi ndiwe?"Akapindura, "Ndini mwanakomana wenyu, dangwe, Esau. "
27:33 Isaka akatya nekushamisika chaizvo. Uye achishamisika rinopfuura chinogona vakatenda, akati: "Zvino ndianiko uyo yapfuura akandibudisa chakaurawa achibva pakuvhima kwake, izvo ndikadya, usati asvika? Uye ndamuropafadza, uye ucharopafadzwa. "
27:34 Esau, anzwa mashoko ababa vake, Ndakagomera mhere nokuchema kukuru. uye, Vakavhunduka, akati, "Asi Ndiropafadzei iniwo, baba vangu. "
27:35 Akati, "Munun'una wako auya nokunyengera, uye maropafadzo ako. "
27:36 Asi iye akapindura: "Kutumidzwa zita rake rinonzi Jakobho. Nokuti akandirwira kuribvisa asi imwe nguva. udangwe hwangu akazvitora pamberi, Saka zvino, ichi kechipiri, atora chikomborero changu. "Uye zvakare, Akati kuna baba vake, "Hamuna kundichengeterawo kana ropafadzo iniwo?"
27:37 Isaka ndokupindura: "Ndamuita ishe wako, uye ini yakakunda hama dzake zvose varanda vake. Handina kusimba iye nezviyo newaini, uye pashure peizvi, Mwanakomana wangu, chii zvimwe Ndingakuitirai iwe?"
27:38 Zvino Esau wakati kwaari: "Munongova neropafadzo imwe chete, baba? Ndinokukumbirai, Ndiropafadzei neniwo. "Zvino iye akachema mhere,
27:39 Isaac akakurudzirwa, uye akati kwaari: "In nekukora kwenyika, uye kure nedova rekudenga rinobva kumusoro,
27:40 vachava chikomborero enyu. Iwe uchararama nomunondo, uye uchashumira munin'ina wako. Asi nguva ichauya apo iwe uchava zuzai uye kusunungura joko rake ribve pamutsipa wako. "
27:41 saka, Esau akavenga Jakobho, nokuti kweropafadzo baba vake yavakamuropafadza nayo. Akati mumwoyo make, "Mazuva okuchema baba vangu, uye ndichauraya munin'ina wangu Jakove. "
27:42 Izvi zvakanga akaudzwa Rabheka. Ndichivatuma uye kudana Jakobho mwanakomana wake, iye akati kwaari, "Tarirai, mukoma wako Esau ari kutyisidzira kukuuraya.
27:43 saka, ikozvino mwanakomana wangu, teerera inzwi rangu. Simuka okutizira hanzvadzi yangu Rabhani, kuHarani.
27:44 Uye muchagara naye kwamazuva mashoma, kusvikira hasha dzomukoma wako dzaserera,
27:45 uye hasha dzake rinopera, uye akanganwa zvinhu zvamakaita kwaari. shure kwaizvozvo, Ndichatuma pamusoro penyu uye uuye iwe kubva ipapo kusvika pano. Nei ndichifanira kushayikirwawo vanakomana vangu vaviri zuva rimwe?"
27:46 Zvino Rabheka ndokuti kuna Isaka, "Ndanetswa neupenyu hwangu nekuda kwevakunda vaHeti. Kana Jakobho akatora mukadzi kubva ndiri munyika ino, Ndingadai ndisiri kuda kurarama. "

Genesis 28

28:1 Uye saka Isaka akashevedza Jakobho, uye akamuropafadza, uye akarayira naye, vachiti: "Musava kugamuchira wokuroorana naye kubva mhuri yeKenani.
28:2 asi enda, uye rwendo Mesopotamia yeSiriya, kuimba yaBhetueri, baba namai vako, uye ipapo kubvuma undozvitorera mukadzi kubva kuvakunda vaRabhani, yenyu rwaamai babamunini.
28:3 Uye dai Mwari wemasimbaose akuropafadzei, uye dai iye kukonzera kuti kuwedzera uye kuti muwande, kuti muve nesimba pakati pevanhu.
28:4 Uye ngaakupe maropafadzo Abrahamu kwamuri, uye kuti vana vako vanokutevera, kuti nyika yeutorwa hwenyu, hwaakapikira sekuru vako. "
28:5 Zvino Isaka akanga vaendeswa iye, mamiriro, akaenda kuMesopotamiya yeSiriya, Rabhani, mwanakomana waBhetueri, muSiriya, hama kuna Rabheka, mai vake.
28:6 asi Esau, achiona kuti baba vake yavakamuropafadza Jakobho uye akamuendesa kunyika Mesopotamia yeSiriya, kutora mudzimai ikoko, uye kuti, mushure chikomborero, akanga amurayiridza, vachiti: 'Hamufaniri kugamuchira mukadzi kuvakunda veKanani,'
28:7 uye kuti Jakobho, kuteerera vabereki vake, akanga aenda Siria,
28:8 ndine uchapupu kuti baba vake havana kutarira nyasha pamusoro veKenani,
28:9 Iye wakaenda kuna Ishimaeri, uye akatora somudzimai, kunze avo akanga asati, Maharati, mukunda walshimaeri, Abraham wokupedzisira, hanzvadzi yaNebhayoti.
28:10 Zvichakadaro Jacob, akabva Bheerishebha, akaramba Harani.
28:11 Zvino wakati asvika pane imwe nzvimbo, paaizotonga zororo pashure panovira zuva, Akatora vamwe matombo kuti avetepo, uye akaisa navo pasi musoro wake, akarara panzvimbo.
28:12 Uye akaona mu hope dzake: manera amire pamusoro penyika, wayo bata denga pamusoro, wo, Ngirozi dzaMwari dzaikwira nokudzika pariri,
28:13 uye Ishe, akazendamira pamusoro manera, achiti kwaari: "Ndini Jehovha, Mwari waAbhurahamu baba vako, uye Mwari waIsaka. nyika, umo ukarara, Ndichaipa kwauri nekumbeu yako.
28:14 Uye mbeu yako ichava seguruva renyika. Muchava dzakapararira kuna West, uye kune East, uye North, uye kune Meridian. Uye mauri uye muvana vako, madzinza ose enyika acharopafadzwa.
28:15 Uye ini ndichava muchengeti wako pose hamungandiurayi rwendo, uye ini ndichakudzosazve munyika ino. Handichazofambisa omudzinga iwe, kusvikira ndapedza zvose zvandakataura. "
28:16 Zvino Jakove wakati muhope, akati, "Chokwadi, Ishe ari panzvimbo ino, uye handina kuzviziva. "
28:17 Uye zvakatyisa, akati: "Mune nhamo nzvimbo ino! Hachizi chimwe chinhu kunze kweimba yaMwari, uye pagedhi denga. "
28:18 saka, Jacob, yomuka mangwanani, ndokutora ibwe raakange akaisa pasi musoro wake, uye iye akarimisa shongwe, kudira mafuta pamusoro pacho.
28:19 Zvino akatumidza zita reguta, 'Bheteri,'Izvo vasati rainzi Ruzi.
28:20 Zvino akaita mhiko, vachiti: "Kana Mwari akava neni, uye uchandichengetera kurinda munzira pandakanga kufamba, uye akandipa chikafu chekudya uye nenguo dzokupfeka,
28:21 uye kana Ndichadzokazve nokubudirira imba yababa vangu, ipapo Jehovha achava Mwari wangu,
28:22 uye dombo iri, izvo ndakagadza sezvo shongwe, achanzi 'Imba yaMwari.' Uye pazvinhu zvose zvamuchandipa kwandiri, Ini ichapa chegumi kwamuri. "

Genesis 29

29:1 Uye saka Jacob, mamiriro, asvika rokumabvazuva panyika.
29:2 Uye akaona tsime musango, uyewo mapoka matatu emakwai pakudya pedyo nayo. Nokuti mhuka akadiridza nawo, uye muromo waro yakavharwa nebwe guru.
29:3 Uye tsika yakanga, apo vakaungana zvose makwai, kumonera ibwe. Zvino mapoka akanga wakasimbiswa, vakaiisa pamusoro pamuromo wetsime zvakare.
29:4 Akati kune vafudzi, "Brothers, unobva kupi?"Ivo vakapindura. "Kubva kuHarani."
29:5 Uye akavabvunza, akati, "Unoziva Rabhani, mwanakomana waNahori?" Vakati, "Tinomuziva."
29:6 Akati, "Anofara?"" Ndiye chaizvo zvakanaka," vakati. "Uye tarira, Rachel mwanasikana wake anosvika neboka rake. "
29:7 Jakove ndokuti, "Pane zvizhinji masikati asara, uye haisi nguva kudzokera mapoka mudanga. Ipai makwai kutanga kunwa, uye ipapo kuvatungamirira akadzokera mafuro. "
29:8 Vakapindura, "Hatikwanise, kusvikira zvose Mhuka aunganidzwa uye isu kubvisa ibwe kubva pamuromo wetsime, kuti tinogona kudiridza makwai. "
29:9 Vakanga vachiri kutaura, uye tarira, Rachel akasvika nemakwai ababa vake; nokuti iye achifudza makwai.
29:10 Apo Jakobho aona wake, uye akaona kuti akanga chokutanga yake rwaamai, uye kuti izvi zvaiva makwai sekuru vake Rabhani, akabvisa ibwe akavhara tsime.
29:11 Uye wakati akamwisa makwai, akatsvoda naye. Uye ndokusimudza inzwi rake, akachema.
29:12 Uye akaratidza kwaari kuti aiva hanzvadzi yababa vake, uye mwanakomana waRabheka. uye saka, akakurumidza, iye akazivisa kuna baba vake.
29:13 Zvino wakati anzwa kuti Jakobho, mwanakomana wehanzvadzi yake, akanga asvika, akamhanya kundosangana naye. Uye akarimbundikira, uye kutsvodana iye nomwoyo wose, Akamupinza mumba make. Asi wakati achinzwa zvikonzero rwendo rwake,
29:14 iye akapindura, "Imi muri pfupa rangu nenyama yangu." Uye pashure pamazuva mwedzi mumwe apera,
29:15 akati kwaari: "Kunyange uri hama yangu, Muchandifananidza kundishandira pasina? Ndiudze kuti mubayiro ungadai kugamuchira. "
29:16 In chokwadi, aiva nevanasikana vaviri: zita remukuru rakange riri Rea; uye zvechokwadi muduku ainzi Rakeri.
29:17 Asi apo Rea akanga bleary takangwaririra, Rachel aiva yakashongedzwa chitarisiko uye akanga rikwezve tarira.
29:18 Jakove, rudo naye, akati, "Ini uchashumira kwemakore manomwe iwe, nokuda kwaRakeri mwanasikana wenyu muduku. "
29:19 Rabhani akapindura, "Zviri nani kuti ndimupe iwe pane kuti mumwe murume; vanoramba neni. "
29:20 saka, Jakobho akashanda makore manomwe nokuda kwaRakeri. Uye izvi zvaiita sokuti mazuva mashoma, nemhaka yokuwanda rudo.
29:21 Akati kuna Rabhani, "Ipai mudzimai wangu neni. Nokuti ikozvino nguva yakwana, kuti ndipinde kwaari. "
29:22 Zvino, akadanira nechaunga shamwari dzake kumutambo, akabvuma kumuchato.
29:23 Uye usiku, Akapinza mwanasikana wake Rea kwaari,
29:24 achipa mwanasikana wake mumwe murandakadzi ainzi Ziripa. Pashure Jakobho akanga aenda kwaari, maererano netsika, kana mangwanani yakanga yasvika, akaona Leah.
29:25 Akati kuna baba vake tezvara, "Chii menyu? Handina kushumira Rakeri iwe? Seiko yandinyengera?"
29:26 Rabhani akapindura, "Haisi tsika munzvimbo ino kupa munin'ina muwanano yokutanga.
29:27 Pedzisa vhiki mazuva pamwe kuberekesana ichi. Uye ipapo ndichamupa ichi mumwe kwamuri zvakare, basa kuti achapa kwandiri kwemamwe makore manomwe. "
29:28 Akabvuma dzoMweya ake. Uye shure vhiki apfuura, akatora Rachel somudzimai.
29:29 Kwaari, akanga apa baba Bhiriha sezvo muranda wake.
29:30 uye, kuva pakupedzisira akawana muchato zvaaida, akasarudza rudo yokupedzisira pamberi vaimbova, uye iye akashanda naye mamwe makore manomwe.
29:31 Asi Ishe, achiona kuti akazvidza Leah, akazarura chizvaro chake, asi hanzvadzi yake akaramba asingabereki.
29:32 kuva pamuviri, iye akabereka mwanakomana, ndokutumidza zita rake kuti Rubheni, vachiti: "Jehovha akaona nokunyadziswa kwangu; ikozvino murume wangu uchandida. "
29:33 Uye zvakare akava nemimba uye akabereka mwanakomana, uye iye akati, "Nokuti Jehovha akanzwa kuti ndakanga chinozvidzwa, iye anokupai uyu kwandiri. "akamutumidza zita rake kuti Simioni.
29:34 Uye akava nemimba kechitatu, uye akabereka mwanakomana, uye iye akati: "Zvino saizvozvowo murume wangu achabatanidza neni, nekuti ndamuberekera vanakomana vatatu. "Naizvozvo nokuda kweizvi, akamutumidza zita rake Levi.
29:35 A nguva chechina pamuviri, akabereka mwanakomana, uye iye akati, "Chete zvino ndinobvuma kuna Jehovha." Uye nokuda kwechikonzero ichi, iye akamudana Judha. Uye iye vakarega mwana inobereka.

Genesis 30

30:1 Zvino Rakeri, vanonzwisisa kuti akanga asingakwanisi kubereka, wakagodora mukoma wake, uye saka iye akati kumurume wake, "Ndipe vana, Ndai uchafa. "
30:2 Jacob, akatsamwa, vakateerera kwaari, "Ndiri panzvimbo yaMwari, uyo akudzivisa iwe pamusoro wauchazvara?"
30:3 Asi iye akati: "Ndine murandakadzi vaBhiriha. Pinda kwaari, kuti asunungukire pamabvi angu, uye ndingachema vanakomana kwaari. "
30:4 Uye iye akamupa Bhiriha muwanano.
30:5 Zvino murume wake akanga aenda kwaari, iye akatora pamuviri, akabereka mwanakomana.
30:6 Rakeri ndokuti, "Jehovha wakatonga kwandiri, Iye akateerera inzwi rangu, kundipa mwanakomana. "Zvino nokuda ichi, akamutumidza zita rake kuti Dhani.
30:7 Uye yokubereka zvakare, Bhiriha ndokubereka mumwe,
30:8 nezvake Rakeri akati, "Mwari akandibatsira kuenzaniswa hanzvadzi yangu, uye ini ukakunda. "Iye akadana Nafutari.
30:9 Leah, achiziva kuti akanga arega mwana inobereka, akanunura Ziripa, murandakadzi wake, murume.
30:10 uye iye, pashure pokunge abereka mwanakomana yakaoma,
30:11 akati: "Mufaro!"Uye nokuda kwechikonzero ichi, akamutumidza zita rake kuti Gadhi.
30:12 zvakafanana, WaRea akaberekera mumwe.
30:13 Rea ndokuti, "Uyu ndiye mufaro wangu. chaizvo, Vakadzi achanditi ndakaropafadzwa. "Nokuda kwaizvozvi, iye akamudana Asher.
30:14 Ipapo Rubheni, kuenda kusango nenguva yokukohwa gorosi, mamandirakisi. Izvi akauya kuna mai vake Rea. Rakeri ndokuti, "Ndipei mugove mamandiraki omwanakomana wako."
30:15 iye akapindura, "Zvine yakadaro chiduku kwamuri, kuti imi abvuta kwandiri murume wangu, kana nemiwo tora omwanakomana wangu?"Rakeri akati, "Achaita kurara newe usiku huno nekuda kwemamandirakisi emwanakomana wako."
30:16 Zvino Jakobho akadzoka achibva kumunda manheru, Rea ndokubuda kunomuchingamidza, uye iye akati, "Muchava kupinda kwandiri, nekuti handina vakaripira iwe mubairo omwanakomana wangu. "Naizvozvo akarara naye usiku ihwohwo.
30:17 Zvino Mwari akanzwa minyengetero yake. Iye akava nemimba, akabereka mwanakomana wechishanu.
30:18 Akati, "Mwari akapa mubayiro kwandiri, nekuti ndakapa murandakadzi wangu murume wangu. "Naizvozvo akamutumidza zita rake kuti Isakari.
30:19 yokubereka zvakare, Leah akabereka mwanakomana wechitanhatu.
30:20 Akati: "Mwari andipa chipo chakanaka. Saka zvino, panguva ino chijana, murume wangu uchava neni, nekuti handina pamuviri vanakomana vatanhatu kwaari. "Naizvozvo akamutumidza zita rake kuti Zebhuroni.
30:21 Akamutevera, akazobereka mwanasikana, ainzi Dinah.
30:22 Ishe, saizvozvo kuyeuka Rachel, vakateerera kwaari uye akazarura chizvaro chake.
30:23 Iye akava nemimba, akabereka mwanakomana, vachiti, "Mwari abvisa kuzvidzwa kwangu."
30:24 Akamutumidza zita rake kuti Josefa, vachiti, "Jehovha akawedzera kwandiri umwe mwanakomana."
30:25 Asi apo Joseph akaberekwa, Jakove ndokuti kuna baba vake tezvara: "Tinosunungurwa ini, I kuitira kuti ndidzokere yangu chizvarwa nyika nenyika yangu.
30:26 Ipai kwandiri vakadzi vangu, uye vana vangu, nokuti vandakashandira kwamuri, saka ini apukunyuke. Munoziva varanda nawo Ndakakushandirai. "
30:27 Rabhani ndokuti kwaari: "Ndiwane nyasha pamberi penyu. Handina nekutarisisa kuti Mwari wakandiropafadza nekuda kwako.
30:28 Sarudzai mubayiro wako, yandichapa iwe. "
30:29 Asi iye akapindura: "Munoziva kuti ndakakushandirai, uye zvikuru sei yenyu akava mumaoko angu.
30:30 Waifanira zvishoma ndisati ndasvika kwauri, uye ikozvino makawana pfuma. Uye Jehovha akakukomborerai kubvira rangu kusvika. Inongova, saka, kuti panguva imwe nguva neniwo vanofanira kugovera imba yangu. "
30:31 Rabhani ndokuti, "Ndichakupei kwamuri?"Asi iye akati, "Ndinoda chinhu. Asi kana iwe uchaita ndinobvunza, Ini achafura uye kurinda makwai ako zvakare.
30:32 Pota kuburikidza zvenyu zvose makwai vachaparadzanisa zvose makwai variegated kana pfumbu nemvere; uye chero richasvibiswa kana chakaremara kana variegated, zvikuru pakati gwai sezvo pakati pembudzi, zvichava mubayiro wangu.
30:33 Uye kururamisira kwangu kuchandipupurira nokuda kwangu mangwana, kana nguva kugarwa wasvika pamberi penyu. Uye zvose hazvina variegated kana chakaremara kana rima, zvikuru pakati gwai sezvo pakati pembudzi, izvi kucharatidza kuti ndive mbavha. "
30:34 Rabhani ndokuti, "Ndinopesana nyasha chikumbiro ichi."
30:35 Uye pazuva iroro yaakaparadzanisa dzembudzi, uye makwai, uye nhongo, uye makondobwe vane variegations kana rupawo. Asi umwe neumwe boka waiva mumwe ruvara, ndiko, michena kana dema nemvere, akavaisa mumaoko evanakomana vake.
30:36 Iye akasimbisa chinhambwe mazuva matatu rwendo pakati pachake uye mukuwasha wake, uyo achifudza yasara makwai ake.
30:37 Jakove, achitora matavi manyoro kuti yemishambangwena, uye omuarumondi, uye Nemionde, debarked navo chikamu. Zvino nemakwati zvakakwidzwa kure, vari nhengo aizotorerwa, kwakaonekwa yakachenesesa, asi nhengo vakanga vasara rose, akaramba girini. uye saka, nenzira iyi ruvara yakaitwa variegated.
30:38 Uye akavaisa zvimwiro, apo mvura wakadururwa, zvekuti kana zvipfuwo yakanga yasvika kunwa, vaizova matavi vachizviona, uye pamberi pavo zviteverwe.
30:39 Zvino kuti, chaiwo kupisa kubatana pamwe, makwai akatarira pamusoro pamatavi, uye akatakura chakaremara uye variegated, avo mavara pamwe siyana ruvara.
30:40 Zvino Jakove akaparadzanisa makwai, uye akaisa mapazi zvimwiro pamberi pamakondobwe. Zvino chero akanga chena kana dema raiva Rabhani, asi, muchokwadi, vamwe vaiva Jacob, nokuti zvipfuyo vakapararira pakati mumwe.
30:41 saka, apo wokutanga kusvika pataikwira pamusoro nhunzvi, Jakobho akaisa mapazi zvimwiro mvura pamberi makondohwe uye makwai, kuti zviteverwe pavakanga vakanyatsotarira pamusoro pavo.
30:42 Asi kana mukupera vanosvika uye vokupedzisira pamuviri vakanga kutendera mu, haana kuisa izvi. Uye saka avo kuti yakasvika kunonoka akava aRabhani, uye avo kuti yakasvika akatanga raJakobho.
30:43 Zvino murume wakange vafumiswa kupfuura muganhu, uye akanga makwai mazhinji, vakadzi varanda nevarume varanda, ngamera nembongoro.

Genesis 31

31:1 asi pashure, akanzwa mashoko evanakomana vaRabhani, vachiti, "Jakobho atora baba vedu zvose zvaiva zvaJehovha, uye mukukura nemano ake, ava nomukurumbira. "
31:2 zvakafanana, akaona kuti Rabhani chiso kwaisava zvakafanana chisakaita kwaari sezvandakafunga nezuro uye zuva risati.
31:3 Chikurukuru, Ishe wakati kwaari, "Dzokera kunyika yemadzibaba ako uye nezvizvarwa zvako, uye ndichava newe. "
31:4 Iye akatuma nhume kundodana Rakeri naRea, mumunda achifudza makwai,
31:5 uye akati kwavari: "Ndinoona kuti chiso chababa venyu harisi chete kwandiri sezvo raiva nezuro uye zuva risati. Asi Mwari wababa vangu wange aneni.
31:6 Uye munoziva kuti ndakashandira baba venyu nesimba rangu rose.
31:7 kunyange zvakadaro, baba venyu vakandinyengedzera circumvented, uye vakachinja mubayiro wangu kagumi. Uye Mwari asi haana akazomubvumira kundikuvadza.
31:8 Pose akati, 'Zvine makamba zvichava mubayiro wako,'Zvose makwai akabereka mavara vachangoberekwa. Asi zvechokwadi, paakati Kusiyana, 'Muchava kutora zvose chena mubayiro wako,'Mapoka ose akabereka chena ndivo.
31:9 Uye ndiMwari atora fuma yababa vako uye akahupa ini.
31:10 Nokuti mushure nguva yakanga yasvika yokuti nhunzvi pamuviri, Ndikarinzira meso angu, ndikaona hope dzangu kuti vanhurume vanokwira pamusoro nhunzvi vaiva variegated, makwapa, uye siyana Mavara.
31:11 Zvino mutumwa waMwari wakati kwandiri hope dzangu, 'Jakobho.' Ini akapindura, 'Ndiri pano.'
31:12 Akati: Simudza meso ako, uye ona kuti vose varume vanokwira pamusoro vakadzi vari variegated, pfumbu, uye zvakare mavara. Nokuti ndaona zvose Rabhani zvaaita kwauri.
31:13 Ndini Mwari weBheteri, pawakazodza ibwe uye mhiko kwandiri. Naizvozvo zvino simukai, uye abve munyika ino, vodzokera kunyika yechiberekerwa yenyu. ' "
31:14 Rakeri naRea akapindura: "Hatina chinhu akasiya pakati zviwanikwa uye nhaka mumba mababa vedu?
31:15 Haana isu kukurukurwa sevatorwa, uye isu vakatengesa, ukaparadza mutengo yedu?
31:16 Asi Mwari yaakatorera pfuma baba vedu uye mumaoko izvi kwatiri uye kune vanakomana vedu. saka, itai zvose kuti Mwari akarayira iwe. "
31:17 Uye saka Jakobho akasimuka, uye wakati akaisa vana navakadzi vake pamakamera, Akaenda.
31:18 Akatora ake ose nenhumbi uye mapoka, uye chero vawana Mesopotamia, uye iye akaenda baba vake Isaka, munyika yeKanani.
31:19 Panguva iyoyo, Rabhani wakange aenda kunoveura makwai, uye saka Rakeri akaba zvifananidzo mababa.
31:20 Uye Jakobho akanga asingadi kureurura baba vomurume wake kuti akanga achitiza.
31:21 Zvino wakati aenda navo zvose zvakadaro zvinhu zvakanga zvakarurama ake, uye, wakati vayambuka rwizi, akaramba vakananga Mount Gilead,
31:22 akaudzwa Rabhani nezuva retatu kuti Jakove watiza.
31:23 Uye akatora hama dzake naye, Iye akatevera naye kwemazuva manomwe. Akandovabata naye paGomo kuGiriyedhi.
31:24 Uye ndikaona muchiroto, Mwari akati kwaari, "Chenjerai kuti murege kutaura chinhu nehasha Jakobho."
31:25 Zvino Jakove wakange adzika tende rake mugomo. Zvino, nehama dzake, zvavawira iye, Akagadzawo tende rake panzvimbo imwe paGomo kuGiriyedhi.
31:26 Akati kuna Jakobho: "Zvamaita izvi nenzira, wakabva kwandiri muchivande, pamwe vakunda vangu nechisimba sevatapwa nemunondo?
31:27 Unoda kutiza pasina ruzivo rwangu uye pasina achindiudza, kunyange ndingadai zvaita iwe mberi nomufaro, uye nziyo, uye makandira, nembira?
31:28 Hauna ini akabvumira kutsvoda vanakomana vangu navanasikana. Waita zvoupenzi. Saka zvino, chaizvo,
31:29 Ruoko rwangu rune simba chokukuripa kwamuri zvakaipa. Asi Mwari wababa vako wakataura neni zuro, 'Chenjerai kuti murege kutaura chinhu shure Jakobho.'
31:30 Kungava kuti iwe vakada kuenda yako, uye kuti wanga uchishuva imba yababa vako. Asi wabirei vamwari vangu?"
31:31 Jakobho akapindura: "Ndakaisa ruoko, usingambozvizivi, nekuti ndakatya kuti kubvisa vanasikana venyu nechisimba.
31:32 asi, sezvo imi ini mhosva yokuba, pamwe wamunokangamwira muchawana vamwari venyu, ngaaurawe pamberi pehama dzedu. kutsvaka; chinhu wenyu kuti muchawana neni, vauuraye. "Zvino kana izvi, haana kuziva kuti Rakeri akanga aba zvifananidzo.
31:33 Uye saka Rabhani, kupinda mutende raJakobho, uye Leah, uye zvose varandakadzi, havana kudziwana. Zvino wakati apinda mutende Rachel,
31:34 akakurumidza akaviga zvifananidzo pasi makushe zvekufuga, uye iye akagara pamusoro pavo. Zvino wakati bata tende rose uye kuzviwana,
31:35 akati: "Musanditsamwira, Mwari wangu, kuti handikwanisi kusimuka pamberi penyu, nokuti zvino zvakaitika kwandiri maererano netsika vakadzi. "Saka ake munonyatsotsvaka zvakavhiringidzwa.
31:36 Jakove, kuitwa inflated, akati kukakavara: "Nokuti izvo mhosva yangu, kana kuti chii chivi yangu, Iwe wava saka rwandaiva narwo pamusoro pangu
31:37 uye akatsvaka zvose zvinhu yeimba yangu? Chii Makawaneiko kubva nefuma yose yeimba yako? Akariisa pano pamberi pehama dzangu, uye nehama dzako, uye kuti vatonge pakati pangu nemi.
31:38 Nokuti chii chikonzero ndinemwi kwauri makore makumi maviri? nhunzvi dzenyu dzembudzi havana asingabereki; makondohwe enyu amakwai handina kuparadza.
31:39 Uyewo handina kukuzivisa chii wakabatwa nechikara. I yakatsiva zvose zvakanga zvaparadzwa. Chero yakarasika ne kuba, iwe ndaitora kwandiri.
31:40 Day uye usiku, Ndakabayiwa kupisa kupisa uye chando, uye hope dzakatiza kubva mumaziso angu.
31:41 Uye nenzira iyi, kwemakore makumi maviri, Ndakakushandirai mumba mako: gumi nemana nekuda kwevakunda venyu, uye matanhatu enyu amakwai. Iwe wo vakashandura mubayiro wangu kagumi.
31:42 Kana Mwari wababa vangu Abhurahamu nekutya kwaIsaka aisava pedyo neni, zvichida ikozvino mungadai makandidzinga kupfeka. Asi Mwari akatarisa nomutsa kwangu kutambudzika uye nebasa remaoko angu, akamhura iwe nezuro. "
31:43 Rabhani akamupindura: "Vanasikana vangu uye vanakomana, namakwai ako, uye zvose kuti iwe unzwisise ndezvangu. Chii chandingaita kuti vanakomana vangu nevazukuru?
31:44 uya, saka, tipinde chibvumirano, kuti ave uchapupu pakati pangu newe. "
31:45 Uye saka Jakobho akatora ibwe, uye akarimisa kuva chirangaridzo.
31:46 Akati kuhama dzake, "Uyai mabwe." Uye, kuunganidza mabwe, akaita guva, vakadya pamusoro payo.
31:47 Rabhani akautumidza, 'Tomb Zvapupu,'Uye Jacob, 'Pile yeChipupuriro;'Mumwe nomumwe wavo maererano vanokodzera here wake mutauro pachake.
31:48 Rabhani ndokuti: "Guva iri richava chapupu pakati pangu newe nhasi." (Uye nokuda kwechikonzero ichi, zita rayo rakashevedzwa Gilead, ndiko, 'Tomb Zvapupu.')
31:49 "Dai Ishe funga uye mutongi pakati pedu, kana isu vachave wakasuduruka umwe.
31:50 Kana ukatambudza vakunda vangu, uye kana iwe uuye dzimwe vakadzi pamusoro pavo, hapana ari chapupu mashoko edu kunze Mwari, anonzwisisa kare. "
31:51 Uye zvakare akati kuna Jakobho. "Chii, guva ichi uye ibwe ndakagadza pakati pangu nemi,
31:52 richava chapupu. guva This," Ndinoti, "Uye ibwe, vava uchapupu, kana kana ini kuyambuka mhiri nayo kuenda kwamuri, kana muchinge mberi nayo kufunga kundikuvadza.
31:53 Dai Mwari waAbhurahamu, uye Mwari waNahori, Mwari wababa vavo, kutonga pakati pedu. "Saka, Jakove ndokupika neKutya kwababa vake Isaka.
31:54 Uye mushure mokunge immolated zvibayiro mugomo, akadana hama dzake kuti vadye chingwa. Vakati vadya, vakavatapo.
31:55 In chokwadi, Rabhani akamuka usiku, uye akatsvoda vanakomana vake nevanasikana, uye akavaropafadza. Akadzokera kunzvimbo yake.

Genesis 32

32:1 zvakafanana, Jakobho akapfuurira norwendo kuti akanga atanga. Uye vatumwa vaMwari vakasangana naye.
32:2 Akati aona navo, akati, "Ava ndivo nemisasa vaMwari." Zvino wakatumidza zita renzvimbo iyo kuti Mahanaimi, ndiko, 'Nematende.'
32:3 Ipapo akatuma nhume pamberi pake kuna Esau mukoma wake, munyika yeSeiri, munharaunda yeEdhomu.
32:4 Uye akavarayira, vachiti: "Unofanira kutaura nenzira iyi kuna ishe wangu Esau: 'Munun'una wenyu Jakobho anoti izvi: "Ini mutorwa naRabhani, uye ndave naye kusvikira nhasi.
32:5 Ndine mombe, nemadhongi, uye makwai, uye varume varanda, uye vakadzi varanda. Zvino ndinotuma nhume kuna ishe wangu, kuti ndiwane nyasha pameso enyu. " '"
32:6 Zvino nhume dzakadzoka kuna Jakobho, vachiti, "Takaenda Esau mukoma wako, uye tarira, iye anomhanya kuzokuchingamidzai nevarume mazana mana. "
32:7 Jakobho akatya kwazvo. Uye kutyisa kwake, akakamura vanhu vaaiva navo, saizvozvo mapoka, uye makwai, nenzombe, uye namakamera, mapoka maviri,
32:8 vachiti: "Kana Esau akaenda mumwe kambani, akarirova, Rimwe boka, rakasara shure, achaponeswa. "
32:9 Jakove ndokuti: "Mwari wababa vangu Abhurahamu, uye Mwari wababa vangu Isaka, O Ishe akati kwandiri: 'Dzokera kunyika yako, uye kunzvimbo yechiberekerwa yako, uye ndichaita zvakanaka. '
32:10 Ini ndiri muduku kupfuura netsitsi dzenyu chokwadi, vamakanga kuzadziswa muranda wenyu. Netsvimbo yangu I vakayambuka Joridhani urwu. Uye ikozvino ndinoenda shure mapoka maviri.
32:11 Ndinunurei paruoko rwemukoma wangu Esau, nokuti ndinotya zvikuru naye, zvimwe iye auye uye yomunguva mai nevanakomana.
32:12 Hauna kutaura kuti ungaita zvakanaka neni, uye kuti imi raizopararira vana vangu sejecha regungwa, izvo, nekuda kwayo vazhinji, risingagoni kuverengwa. '
32:13 Zvino wakati vakavatapo usiku ihwohwo, yaakaparadzanisa, kubva pazvinhu zvaakanga anazvo, zvipo Esau mukoma wake:
32:14 mazana maviri dzembudzi, makumi maviri nenhongo, nhunzvi mazana maviri, namakondobwe maviri,
32:15 kukama matatu makamera nevana vavo, mhou makumi mana, nehando makumi maviri, makumi maviri hadzi nembongoro, uye gumi vavo vaduku.
32:16 Akavatuma nemaoko navaranda vake, mumwe anodirana voga, uye akati kuvaranda vake: "Pfuurai pamberi pangu, uye kurege kuva nzvimbo pakati pamakwai namakwai. "
32:17 Uye akarayira wokutanga, vachiti: "Kana iwe zvichaitika kuzosangana mukoma wangu Esau, uye kubvunza iwe: "Uri waani?"kana, "Uri kuendepi?"kana, "Waani izvi izvo vanokuteverai?"
32:18 iwe unofanira kupindura: "Jakobho muranda vako. Akatuma kwavari sechipo kuna ishe wangu Esau. Iye ari kuuya shure kwedu. "
32:19 Saizvozvowo, akaraira wechipiri, uye wechitatu, uye vose vaitevera mapoka, vachiti: "Taura mashoko iwayo kuna Esau, pamunosangana naye.
32:20 Uye uchawedzera: 'Jakobho pachake muranda wenyu anotevera isu, nekuti akati: "Ndichaderedza kuvatsamwira naye zvipo kuti vaende mberi, uye pashure peizvi, Ini achamuona; zvichida iye achava nyasha neni. " '"
32:21 Nokudaro zvipo zvakamutungamirira, asi iye akarara mumusasa usiku ihwohwo.
32:22 Zvino wakati amuka mangwanani, akatora vakadzi vake vaviri, uye zvakafanana uwandu varandakadzi, nevanakomana vake gumi nomumwe, uye iye akayambuka zambuko reJakove.
32:23 Zvino wakaisa pamusoro zvose zvaiva kwaari,
32:24 akaramba oga. uye tarira, mumwe murume akaita mutsimba naye kusvikira mangwanani.
32:25 Zvino wakati achiona haana kuti aizokwanisa kumukunda, akabata etsinga wake pahudyu, uye pakarepo yakasvava.
32:26 Akati kwaari, "Tinosunungurwa ini, nokuti ikozvino utonga hunokwira. "Iye akapindura, "Ini handingakubatiyi rokukusunungura, musati mandiropafadza. "
32:27 Naizvozvo akati, "Zita rako ndiani?"Akapindura, "Jakobho."
32:28 Asi iye akati, "Zita rako kwete kunzi Jacob, asi Israeri; nokuti kana iwe wanga simba pamusoro Mwari, zvikuru sei iwe ndikamukunda varume?"
32:29 Jacob ndokumubvunza, "Ndiudze, nezita ripi muri kunzi?"Akapindura, "Seiko uchibvunza zita rangu?"Akamuropafadza panzvimbo.
32:30 Zvino Jakove wakatumidza zita renzvimbo iyo kuti Penieri, vachiti, "Ndaona Mwari chiso nechiso, uye mweya wangu yachengetwa. "
32:31 Uye pakarepo zuva akasimuka pamusoro pake, mushure vayambuka mhiri Penieri. Asi chokwadi, akakamhina netsoka dzake.
32:32 Nechikonzero ichi, vanakomana vaIsraeri, kusvikira nhasi, regai kudya etsinga kuti yakasvava Jakobho hudyu, nekuti akabata etsinga wake pahudyu uye raiita.

Genesis 33

33:1 Jakove, Ndokusimudzira meso ake, akaona Esau kusvika, uye pamwechete naye varume vana mazana mana. Akagovera vana Rea naRakeri, uye zvose varandakadzi.
33:2 Akaisa maviri varandakadzi nevana vavo pakutanga. Zvirokwazvo, Leah nevanakomana vake vaiva munzvimbo yechipiri. Zvino Rakeri naJosefa vari vokupedzisira.
33:3 uye okuchembera, iye vaitya pasi pasi kanomwe, kusvikira mukoma vake vakasvika.
33:4 Uye saka Esau akamhanya kundosangana mukoma wake, uye akamumbundira. Uye kuswedera pedyo mutsipa wake uye kutsvodana iye, akachema.
33:5 Ndokusimudza meso ake, akaona vakadzi vavo vaduku, uye akati: "Ko izvi kushayiwa pachavo?"Uye" Ivo vakarondedzera kwamuri?"Akapindura, "Ava ndivo vaduku kuti Mwari akapa sechipo kwandiri, Muranda "wenyu.
33:6 Varandakadzi navana vavo vakaswedera uye vakakotama pasi.
33:7 Saizvozvowo Leah, nevanakomana vake, vakaswedera. Vakati nokupfugamira saizvozvo, Pakupedzisira, Joseph uye Rachel nokupfugamira.
33:8 Esau ndokuti, "Ko Makambani aya kuti ndave musangano?"Akapindura, "Naizvozvo ini nyasha pamberi pashe wangu."
33:9 Asi iye akati, "Ndine zvakawanda, mukoma wangu; regai izvi kuva pachako. "
33:10 Jakove ndokuti: "Ndinokukumbira, Ngahurege kuva zvakadaro. Asi ini kana ndawana nyasha pameso enyu, kugamuchira chiduku chipo kubva mumaoko angu. Nokuti ndakatarira pasi nechiso chako sezvo ndinoda kutarira chiso chaMwari. Ndinzwirei nyasha,
33:11 uye utore chikomborero zvandakauyisa kwamuri, uye izvo Mwari, uyo Anokudza zvose zvinhu, akapa sechipo kwandiri. "Kubvuma nayo nyongoroka, panguva kuomerera munun'una wake,
33:12 akati, "Ngatiendei tose, uye ndichaita kuenda iwe parwendo rwenyu. "
33:13 Jakove ndokuti: "Mwari wangu, munoziva kuti ndine neni vanyoro nepwere, uye makwai, uye mhou rina. Kana ndikafambisa izvi kuti basa rakawandisa kufamba, zvose richafa nezuva rimwe.
33:14 Ngazviitike kufadza ishe wangu kuenda pamberi kumuranda wake. Uye ndichaita kutevera zvishoma nezvishoma makwara ake, sezvo zvikuru sezvo ndinoona vangu vaduku kuti kukwanisa, kusvikira ndasvika kuna ishe wangu paSeiri. "
33:15 Esau akapindura, "Ndinokukumbira, kuti pane vamwe vanhu vandinavo ugare kuperekedza iwe munzira. "Asi iye akati, "Hapana chikonzero. I munoshaiwa chimwe chinhu chete: kuwana nyasha, Mwari wangu."
33:16 Uye saka Esau ndokudzoka zuva iroro, nenzira yaakanga yasvika, Seiri.
33:17 Zvino Jakove akaenda Sukoti, apo, wakati akavaka imba uye matende, akatumidza zita iroro nzvimbo Sukoti, ndiko, 'Tents.'
33:18 Zvino vakayambukira Salem, guta yavaShekemu, riri panyika yeKanani, pashure pokunge adzoka Mesopotamia yeSiriya. Uye akagara pedyo neguta.
33:19 Akatenga chikamu munda iye yakanga matende ake kubva kuvanakomana vaHamori, baba vaShekemu, nezana makwayana.
33:20 Uye dzichiisa aritari, iye naro pamusoro payo Mwari kupfuura simba waIsraeri.

Genesis 34

34:1 Zvino Dhina, mwanasikana waRea, akabuda kunoona vakunda kuti nharaunda.
34:2 Zvino Shekemu, mwanakomana waHamori muHivhi, mutungamiri wenyika, ndaona naye, Iye kudanana naye. Uye saka Yakabata naye uye akavata naye, yakafukidza mhandara nechisimba.
34:3 Uye mweya wake rakada akasungwa kwaari, uye, sezvo akanga washungurudzika, iye Unofadzwa varo kumeso.
34:4 Zvino wakati apfuurira Hamori, baba vake, akati, "Wana musikana uyu kwandiri somunhu mumwe."
34:5 Asi Jakobho akanzwa izvi, sezvo vanakomana vake vakanga vasipo uye akanga kubatikana kufudza mombe, akaramba akanyarara kusvikira vakadzoka.
34:6 ndokubva, apo Hamori, baba vaShekemu, akanga abuda kutaura Jacob,
34:7 tarira, vanakomana vake vachibva kusango. Uye kunzwa zvakanga zvaitika, vakatsamwa kwazvo, nekuti akanga aita tsvina chinhu muIsraeri uye, mune kutyora mwanasikana waJakobho, vakanga kwamaitira pamutemo chiito.
34:8 Uye saka Hamori wakataurirana navo: "Mweya womwanakomana wangu Shekemu yava wanamatira mwanasikana wenyu. Kumupa ave mudzimai.
34:9 Uye ngatirambei tipemberere michato mumwe nomumwe. Tipei vanasikana venyu, uye kugamuchira vanasikana vedu.
34:10 Uye kurarama nesu. Nyika iri musimba renyu: kukudziridza, tengeserana, uye nhaka. "
34:11 Zvino Shekemu akatoti kuna baba vake nokuhanzvadzi dzake: "Ndiwane nyasha pameso enyu, uye chero iwe achagadza, Ndichapa.
34:12 Kuwedzera roora, uye chikumbiro zvipo, uye ndichaita pachena ndiunganidzire chii muchakumbira. Ingondipai musikana uyu kuti ave mudzimai wangu. "
34:13 Vanakomana vaJakove ndokupindura Shekemu nababa vake nokunyengera, kuitwa akatsamwira panguva chibharo hanzvadzi yavo:
34:14 "Hatigoni kuita zvamunokumbira, kana kupa hanzvadzi yedu munhu kudzingiswa. Zvedu, izvi pamutemo uye rakaipa.
34:15 Asi tinogona kubudirira mune ichi, kuti chingashamwaridzana nemi, kana muchida kuva akafanana nesu, uye kana zvose vanhurume pakati penyu uchadzingiswa.
34:16 Tichataurira wezvikamu kupa uye kugamuchira vanasikana venyu uyewo needu; uye tichararama nemi, uye tichava rudzi rumwe.
34:17 Asi kana musingadi kudzingiswa, tichatora mukunda wedu uye ngavabude. "
34:18 chipo chavo rakafadza Hamori naShekemu mwanakomana wake.
34:19 Hakuna jaya kukonzera chero kunonoka; chokwadi akabva akazadzika zvakanga akumbira. Nokuti akada musikana zvikuru, uye akanga aizivikanwa yose yababa vake.
34:20 Uye vachipinda pasuwo reguta, vakataura kuvanhu:
34:21 "Varume ava vane rugare, uye vanoda kurarama pakati pedu. Ngavave mugotenga panyika uye kwayaizoitwa, nokuti, kuva wakapamhama uye yakafara, iri kuda kurimwa. Tichagamuchira vanasikana vavo kuti vave madzimai, uye isu achavapa edu.
34:22 Pane chimwe chinhu kuti kunotadzisa mukuru wakanaka: kana isu achadzingisa vanhurume vedu, tichitevedzera tsika kworudzi rwavo.
34:23 Uye fuma yavo, uye mombe, uye zvose kuti vazvitorere, igova yedu, kana chete ticharamba kubvuma ichi, uye saka, kurarama pamwe chete, vachava kuumba vanhu mumwe. "
34:24 Uye vose vakabvumirana kuti kudzingisa rimwe nerimwe vanhurume.
34:25 uye tarira, nezuva retatu, kana kwokurwadziwa ronda waiva mukuru, vanakomana vaviri vaJakobho, Simiyoni naRevhi, Hama Dhina, vakashinga kupinda muguta neminondo. Uye vakauraya vose varume.
34:26 Ndokuuraya Hamori naShekemu pamwechete, achitora hanzvadzi yavo Dhina mumba maShekemu.
34:27 Vakati vabva, vamwe vanakomana vaJakove vakamhanya pamusoro pevakauraiwa, uye vakapamba guta kutsiva nokuda chibharo.
34:28 Vachitora makwai avo, nemombe, nemadhongi, nekuratidza tsvina kune zvimwe zvose zvaiva mudzimba dzavo uye muminda yavo,
34:29 vakatorawo vavo vaduku navakadzi vavo nhapwa.
34:30 Vakati noushingi vapedza mabasa aya, Jakove ndokuti kuna Simioni naRevhi: "Manditambudza, uye makandiita vanovengwa nevaPerezi, vagere munyika ino. Tiri shoma. ivo, kuungana pamwe chete, dai ini uraya, uye ipapo ini imba yangu Richatsvairwa kure. "
34:31 Vakapindura, "Vanofanira uchisvibisa hanzvadzi yedu sechifeve?"

Genesis 35

35:1 About nguva ino, Mwari akati kuna Jakobho, "Simuka, enda kuBheteri, uye vanogara ikoko, uye kuti atari Mwari, uyo akazviratidza kwauri kana iwe vakatiza Esau mukoma wako. "
35:2 In chokwadi, Jacob, wakadanira pamwe imba yake yose, akati: "Rasai vamwari vavatorwa vari pakati penyu uye anofanira kunatswa, uyewo majasi enyu.
35:3 simuka, uye tikwire kuBheteri, kuti tizive kuti atari ikoko Mwari, ani ini vakateerera pazuva pakutambudzika kwangu, uye ndinayo parwendo rwangu. "
35:4 saka, Vakamupa vamwari vavatorwa zvose izvo vakanga, uye zvendarama zvakanga zviri panzeve dzavo. Akabva vakaaviga pasi pomuoki muti, riri mhiri guta vaShekemu.
35:5 Vakati yakataurwa, kutya Mwari vavamba maguta ose akapoteredza, uye havana kumbozviti vakavateverera zvavakanga vachienda.
35:6 uye saka, Jakobho paakasvika kuRuzi, riri panyika yeKanani, anonziwo Bheteri: iye navanhu vose vaakanga anavo.
35:7 Uye akavaka atari ipapo, akatumidza zita renzvimbo iyo, 'Imba yaMwari.' Nokuti ipapo Mwari akazviratidza kwaari panguva yaakatiza mukoma wake.
35:8 Panenge panguva imwe chete, Deborah, Nesi waRabheka, akafa, uye iye akavigwa mujinga Bheteri, pasi pomuouki muti. Uye zita renzvimbo iyo rakanzi, 'Oak misodzi.'
35:9 Zvino Mwari wakazviratidzazve kuna Jakove, pashure pokunge adzoka Mesopotamia yeSiriya, uye akamuropafadza,
35:10 vachiti: "Muchanwa harichazonzi Jakobho, nokuti zita renyu vaIsiraeri kuva. "Saka iye akamudana Israel,
35:11 uye akati kwaari: "Ndini Mwari Wemasimbaose: kuwedzera uye muwande. Nemadzinza nevanhu vemarudzi zvichava kwauri, uye madzimambo achabuda kubva muchiuno mako.
35:12 Uye nyika yandakapa Abhurahama naIsaka, Ndichapa kwamuri, uye kuti vana vako vanokutevera. "
35:13 Uye akabva kwaari.
35:14 In chokwadi, akamisa shongwe yebwe, panzvimbo Mwari yaakange areva kwaari, Kudururwa zvinodururwa pamusoro payo, uye kudira mafuta,
35:15 akatumidza zita renzvimbo iyo, 'Bheteri.'
35:16 ndokubva, wakabva ipapo, akasvika yechirimo nyika inoenda Efurata. uye ipapo, apo Rakeri paakanga achisununguka,
35:17 nekuti kwaiva aberekwa zvakaoma, iye akatanga kuva pangozi. Nyamukuta akati kwaari, "Usatya, nokuti uchava nomwanakomana uyu. "
35:18 ndokubva, apo upenyu hwake wobuda nekurwadzwa, uye rufu yakanga yava pedyo, akatumidza zita mwanakomana wake Bhenoni, ndiko, mwanakomana marwadzo wangu. Asi zvechokwadi, baba vake vakamutumidza Bhenjamini, ndiko, mwanakomana rworudyi.
35:19 Uye saka Rakeri akafa, uye iye akavigwa panzira inoenda Efurata: nzvimbo iyi Bheterehemu.
35:20 Jakove shongwe. pamusoro neguva rake. Ndiyo shongwe raRakeri, kusvikira nhasi.
35:21 Wakabva ipapo, akadzika tende rake mhiri kweshongwe Paboka.
35:22 Uye paakanga achigara munzvimbo iyoyo, Rubheni akabuda, uye akarara naBhiriha murongo wababa vake, wakange asina kudaro chiduku kuti zvikasazikamwa naye. Zvino vanakomana vaJakove vaiva gumi nevaviri.
35:23 Vanakomana vaRea: Reuben dangwe, naSimiyoni, uye Levi, uye Judha, Isakari, naZebhuruni.
35:24 Vanakomana vaRakeri: Joseph uye Benjamin.
35:25 Vanakomana vaBhiriha, murandakadzi Rachel: Dhani naNafutari.
35:26 Vanakomana vaZiripa, murandakadzi waRea: Gadhi naAsheri. Ava ndivo vanakomana vaJakobho, uyo vaakaberekerwa kuMesopotamia yeSiriya.
35:27 Zvino akaenda kuna baba vake Isaka Mamre, guta Abha: nzvimbo iyi ndiro Hebhuroni, Abhurahamu paaigara naIsaka vari vatorwa.
35:28 Zvino mazuva aIsaka apera: makore zana nemakumi masere.
35:29 Uye kuti ufungisise yokukwegura, akafa. Zvino akaiswa vanhu vake, akwegura, azara nemazuva. Uye vanakomana vake, Esau naJakobho, vakamuviga.

Genesis 36

36:1 Zvino awa marudzi aEsau, unova Edhomu.
36:2 Esau wakatora vakadzi kubva kuvakunda veKanani: Adha mukunda waEroni muHeti, naOhoribhama mwanasikana waEna, mukunda waZibhioni muHivhi,
36:3 Bhasimati, mukunda walshimaeri, hanzvadzi yaNebhayoti.
36:4 Ipapo Adha ndokuberekera Erifazi. Bhasimati pamuviri Rueri.
36:5 Ohoribhama pamuviri Jeushi, naJarami, naKora. Ava vanakomana vaEsau, uyo vaakaberekerwa munyika yeKenani.
36:6 Zvino Esau wakatora vakadzi vake, uye vanakomana, uye vanasikana, uye mweya yose yeimba yake, uye fuma yake, uye mombe, uye chero akakwanisa kuwana munyika yeKanani, uye akapinda mumwe nharaunda, Kuregedzesa kubva Jakobho mukoma wake.
36:7 Nokuti vakanga vakapfuma kwazvo uye vakanga vasingakwanisi kugara pamwe chete. Kunyange nyika yavo vatorwa vanokwanisa kuvatsigira, nokuda kwokuwanda zvipfuyo zvavo.
36:8 Zvino Esau akararama panguva pagomo reSeiri: ndiye Edhomu.
36:9 Saka awa marudzi aEsau, baba vaEdhomu, pagomo reSeiri,
36:10 uye aya ndiwo mazita evanakomana vake: Erifazi mwanakomana waAdha, mukadzi waEsau, saizvozvowo Rueri, mwanakomana waBhasimati, mukadzi wake.
36:11 Ipapo Erifazi vanakomana: shamwari, Omar, Zefo, naGatamu, uye Kenez.
36:12 Zvino Timuna waiva murongo waErifazi, mwanakomana Esau. Iye akamuberekera Amareki. Ava ndivo vanakomana vaAdha, mukadzi waEsau.
36:13 Vanakomana vaReueri vaiva Nahati, naZera, Shama naMiza. Ava ndivo vanakomana vaBhasimati, mukadzi waEsau.
36:14 zvakafanana, ava vanakomana vaOhoribhama, mukunda waAna, mukunda waZibhioni, mukadzi waEsau, waakaberekera kwaari: Jeushi, naJarami, naKora.
36:15 Ava vaiva vakuru vevanakomana Esau, Vanakomana vaErifazi, dangwe raEsau: mutungamiri Friend, mutungamiri Omar, mutungamiri Zefo, mutungamiri Kenez,
36:16 mutungamiri Kora, mutungamiri naGatamu, mutungamiri Amareki. Ava ndivo vanakomana vaErifazi, munyika yeEdhomu, uye ava vanakomana vaAdha.
36:17 zvakafanana, ava vanakomana vaRueri, mwanakomana Esau: mutungamiri Nahati, mutungamiri Zera, mutungamiri Shama, mutungamiri naMiza. Aya vatungamiri aRueri, munyika yeEdhomu. Ava ndivo vanakomana vaBhasimati, mukadzi waEsau.
36:18 Zvino ava ndivo vanakomana vaOhoribhama, mukadzi waEsau: mutungamiri Jeushi, mutungamiri Jaramu, mutungamiri Kora. Ava ndivo vaiva vatungamiriri vaOhoribhama, mukunda waAna mukadzi waEsau.
36:19 Ava vanakomana vaEsau, uye izvi zvakanga vatungamiriri vavo: uyu Edhomu.
36:20 Ava ndivo vanakomana vaSeiri, muHori, vagere munyika: Rotani, naShobhari, naZibhioni, naAna,
36:21 naDhishoni, naEzeri, naDhishani. Ndivo vakuru evaHori, vanakomana vaSeiri, munyika yeEdhomu.
36:22 Zvino vaRotani yakabereka vana: Hori naHemani. Asi hanzvadzi yaRotani aiva Timuna.
36:23 Uye ava vanakomana vaShobharu: Arivhani, Manahati, naEbhari, uye Shefo, naOnamu.
36:24 Uye ava vanakomana vaZibhioni: Aja naAna. Uyu ndiye Ana akawana matsime emvura inopisa murenje, paakanga achifudza madhongi baba vake waZibhioni.
36:25 Uye akanga ane mwanakomana Dhishoni, uye mwanasikana vaOhoribhama.
36:26 Ava ndivo vanakomana vaDhishoni: Hemidhani, uye Esheban, uye Itirani, naKerani.
36:27 zvakafanana, Ndivo vanakomana vaEzeri: Bhirihani, naZaavhani, uye Will.
36:28 Ipapo vaDhishani vaiva vanakomana: Uzi naArani.
36:29 Ndivo vakuru evaHori: mutungamiri Rotani, mutungamiri Shobhari, mutungamiri waZibhioni, mutungamiri naAna,
36:30 mutungamiri Dhishoni, zviuru mutungamiri, mutungamiri naDhishani. Ava vaiva vatungamiriri evaHori aitonga munyika yeSeiri.
36:31 Zvino vanakomana vaIsraeri asati aiva mambo, madzimambo aitonga muEdhomu vakanga izvi:
36:32 Bhera mwanakomana waBheori, uye zita reguta rake raiva Dhinihabha.
36:33 Zvino Bhera wakafa, Jobhabhu, mwanakomana waZera aibva kuBhozira, paushe.
36:34 Jobhabhu akafa, Hushani wenyika yavaTemani akatonga pachinzvimbo chake.
36:35 zvakafanana, uyu munhu takafa, Hadhadhi mwanakomana waBhedhadhi akamutevera paumambo. Akauraya Midhiani munharaunda weMoabhu. Uye zita reguta rake rainzi Avhiti.
36:36 Zvino Hadhadhi akafa, Samura weMasereka akatonga pachinzvimbo chake.
36:37 zvakafanana, uyu munhu takafa, Shauri rwizi Rehobhoti, paushe.
36:38 Zvino iye akanga zvapfuura, Child dzevanhu, mwanakomana waAkibhori, akabudirira kuti umambo.
36:39 zvakafanana, uyu munhu takafa, Hadhari akatonga pachinzvimbo chake; uye zita reguta rake rainzi Pau. Uye mudzimai wake ainzi Mehetabheri, mwanasikana waMatiredhi, mwanasikana waMezahabhi.
36:40 saka, aya mazita vatungamiri Esau, nemhuri dzavo, uye nzvimbo, uye pakutaura kwavo: mutungamiri Timna, mutungamiri Arivha, mutungamiri Jeteti,
36:41 mutungamiri naOhoribhama, mutungamiri Era, mutungamiri Pinon,
36:42 mutungamiri Kanez, mutungamiri Friend, mutungamiri Mibhizari,
36:43 mutungamiri Magidhieri, mutungamiri naIramu. Ava ndivo vaiva vatungamiriri Edhomu kurarama munyika utongi hwavo: uyu Esau, baba Idhumea.

Genesis 37

37:1 Zvino Jakove akagara munyika yeKenani, youtorwa hwababa vake.
37:2 Uye awa mazera ake. Joseph, paakanga akanga anamakore gumi namatanhatu, akanga achifudza makwai pamwechete navakoma vake, paakanga achiri mukomana. Iye aiva nevanakomana vaBhiriha, navanakomana vaZiripa, madzimai ababa vake. Zvino akapomera hama dzake baba vavo zvikuru mutadzi mhosva.
37:3 Zvino Isiraeri akanga achida Josefa kupfuura zvose vanakomana vake, nekuti akanga agamuchirwa iye akwegura. Uye akamuitira nguo, dzakarukwa yakareba ina maoko.
37:4 Zvino hama dzake, achiona kuti iye aidiwa baba vake kupfuura vamwe vanakomana vake vose, vakamuvenga, uye havana kukwanisa kutaura chimwe chinhu norugare naye.
37:5 Ipapo zvakare zvakaitika kuti akarondedzera chiratidzo hope hama dzake, nokuti icho chikonzero kuvenga zvikuru akatanga pautsva.
37:6 Akati kwavari, "Inzwai hope dzangu kuti ndakaona.
37:7 Ndakafunga takanga tichisunga zvisote mumunda. Uye chisote changu zvaiita kusimuka uye umire, uye zvisote zvenyu, chimire denderedzwa, nokupfugamira chisote changu. "
37:8 hama dzake akapindura: "Munoda kuva mambo wedu? Kana isu pasi yenyu nesimba?"Naizvozvo, nyaya iyi hope dzake nemashoko kupa unobvira kwavo negodo uye ruvengo.
37:9 zvakafanana, akaona mumwe hope, hwaakanga akatsanangurira hama dzake, vachiti, "Ndakatarira hope, sokunge zuva, uye mwedzi, nenyeredzi gumi vakanga ini reverencing. "
37:10 Wakati akarondedzera izvi kuna baba vake nevakoma, baba vake vakamutsiura, uye akati: "Zvinorevei kwamuri, ichi kurota zvamaona? Ndiite here, uye mai vako, uye nehama dzako uremekedze iwe panyika?"
37:11 saka, hama dzake dzakanga shanje naye. Asi zvechokwadi, baba vake nyaya chinyararire.
37:12 Uye apo hama dzake achigarapo paShekemu, makwai baba vavo,
37:13 Isiraeri akati kwaari: "Vakoma vako havasi kufudza makwai paShekemu. uya, Ndikutumire kwavari. "Zvino iye akati,
37:14 "Ini ndakagadzirira,"Iye akati kwaari, "Enda, muone kana zvose vachibudirira nehama dzako uye mombe, munoudza ini zviri kuitika. "Saka, vatumwa kubva pamupata weHebhuroni, akasvika paShekemu.
37:15 Uye mumwe murume akamuwana achidzungaira musango, uye akamubvunza kuti akanga achitsvaka.
37:16 Saka akapindura: "Ndinotsvaka vakoma vangu. Ndiudze kwavanofudza kumafuro makwai. "
37:17 Murume akati kwaari: "Vakaita wakasuduruka panzvimbo ino. Asi ndakanzwa vachiti, 'Ngatiende Dhotani.' "Naizvozvo, Joseph akaramba achitevera vakoma vake, iye paDhotani.
37:18 uye, Vakati vamuona kure, asati asvika kwavari, ivo zvokumuuraya.
37:19 Uye vakati umwe kune umwe: "Tarirai, airota Nzira.
37:20 uya, ngatimuurayei timukandire mutangi rekare. Uye ngatiitei kutaura: 'Wakaipa chikara waparadza iye.' Zvino zvichava pachena chii achaita hope yake. "
37:21 asi Reuben, achinzwa izvi, akaedza kusunungura kubva mumaoko avo, uye akati:
37:22 "Regai kuvauraya, kana ropa. Asi timukandire mutangi ichi, riri murenje, uye saka chengeta maoko enyu seasingakuvadzi. "Asi iye akati izvi, achida kumununura kubva mumaoko avo, kuti amudzorere kuna baba vake.
37:23 uye saka, Paakangotaura akauya kuhama dzake, vakakurumidza chaizvo akamukururawo akamupa nguo yake, waiva neketani dzomumakumbo urefu uye dzakarukwa yakareba ina maoko,
37:24 uye vakakanda kwaari ive rekare, iyo akabata pasina mvura.
37:25 Uye akagara pasi kuti adye chingwa, vakaona vamwe vaIshimaeri, vafambi vachibva Giriyadhi, makamera avo, akatakura zvinonhuwira, uye nebwe, uye mafuta emura kuEgipita.
37:26 saka, Judha akati kuhama dzake: "Chii chichaitika kwatiri unobatsirwei, kana tikauraya munin'ina wedu tichivanza ropa rake?
37:27 Zviri nani kuti iye atengeswe kuvaIshimaeri, uye ipapo maoko edu rirege kusvibiswa. Nokuti iye ndiye munin'ina wedu, nyama yedu. "Vakoma vake vakabvuma mashoko ake.
37:28 Zvino vatengesi vavaMidhiani vakanga vachipfuura, vakasundidzira naye kubva patsime, uye vakatengesa naye kuvaIshimaeri namashekeri ana makumi maviri. Uye izvi zvakatungamirira kuEgipita.
37:29 Zvino Rubheni, Paakadzokera mutangi, havana kuwana mukomana.
37:30 Uye ichitsemura nguo dzake, akaenda kuhama dzake uye akati, "Mukomana haamo, uye saka ndichaendepiko?"
37:31 Ipapo vakatora nguo dzake, uye ivo akainyika ropa mbudzana, iyo vakauraya,
37:32 kutumira vaya vakatakura kuna baba vavo, uye vakati: "Takawana uyu. Ona kana penguvo yomwanakomana wenyu kana kwete. "
37:33 Uye kana baba vakabvuma nayo, akati: "Ndicho penguvo yomwanakomana wangu. An zvakaipa chikara chine kudya iye; imwe mhuka waparadza Joseph. "
37:34 Uye inoparadza nguo dzake, akanga akapfeka masaga, kuchema mwanakomana wake kwenguva yakareba.
37:35 ndokubva, apo vose navanakomana vake vakaungana kuderedza kusuruvara baba vavo, haana kubvuma kunyaradzwa, asi wakati: "Ini uchaburukira ndichichema mwanakomana wangu paSheori." Uye apo iye akatsungirira ari kuchema,
37:36 vaMidhiani muIjipiti vakatengesa Josefa Potifa, muchekwa Farao, murayiridzi wevanhu.

Genesis 38

38:1 Panenge panguva imwe chete, Judha, ichiburuka nehama dzake, akatendeuka vachienda muAdhuramu murume, ainzi Hira.
38:2 Zvino akaonapo mukunda womumwe murume ainzi Shua, yeKenani. Akamubata ave mudzimai, akapinda kwaari.
38:3 Iye akava nemimba, akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rake Eri.
38:4 Uye yokubereka vana zvakare, wakati abereka mwanakomana, akamutumidza Onani.
38:5 zvakafanana, Akabereka chetatu, uyo akadana Shera, pashure yokuberekwa, akaguma kubereka zvimwe.
38:6 Ipapo Judha akapa mukadzi wake wedangwe Er, ainzi Tamari.
38:7 Uye zvakare zvakaitika kuti Er, dangwe raJudha, akanga akaipa pamberi paJehovha, uye akaurayiwa naye.
38:8 saka, Judha akati kuna Onani mwanakomana: "Pindai kuti mudzimai womunun'una wako, uye shamwaridzana naye, kuti kurera vana mukoma wako. "
38:9 He, muchiziva kuti vanakomana vaizoberekwa aisazova ake, paakapinda kuti mudzimai womunun'una wake, iye wakateura mbeu yake pasi, kuti vana vanofanira kuzvarwa kwake womukoma zita.
38:10 Uye nokuda kwechikonzero ichi, Ishe akamurova, nekuti akaita chinhu chinosemesa.
38:11 Nokuda kwenyaya iyi, Judha akati kuna muroora Tamari, "Iva chirikadzi paimba yababa vako, kusvikira mwanakomana wangu Shera akura. "Nokuti akanga achitya, zvimwe naiyewo angafa, sezvakanga nehama dzake akaita. Iye akaenda, uye iye akagara mumba mababa.
38:12 ndokubva, pashure pemazuva mazhinji apfuura, mwanasikana Shua, mukadzi waJudha, akafa. Uye kana akabvuma kunyaradzwa pashure okuchema, akaenda vemakwai ake pana Timuna, iye Hira, ari mufudzi ari muAdhuramu boka.
38:13 Zvino vakaudza Tamari kuti baba vomurume vakanga vakwira Timuna kundoveura makwai.
38:14 Uye kuchengeta akabvisa nguo dzouchirikadzi hwake, iye akatora jira. Uye kuchinja zvokufuka, iye akagara ari crossroad inoenda Timuna, nekuti Shera akanga akura, uye akanga asina kumugamuchira somunhu murume.
38:15 Zvino Judha akati achimuona, akafunga naye chifeve. Nokuti akanga afukidza chiso chake, zvimwe iye anofanira kuzivikanwa.
38:16 Uye kupinda kwaari, akati, "Ndibvumirei kuti ndibatane nemi." Nokuti haana kuziva kuti ave mwanasikana womwana wake. Uye iye akapindura, "Chii muchavapeiko kwandiri, kwandiri vanakidzwe ave murongo?"
38:17 Akati, "Ndichatuma mbudzana inobva kuzvipfuwo." Uye zvakare, akati, "Ini ndichaita kubvumira zvaunoda, kana mukandipa rubatso, kusvikira unogona kutumira chii iwe vanovimbisa. "
38:18 Judha akati, "Munoda kuti kupiwa rubatso?"Iye akapindura, "Mhete Your uye norwonzi, uye netsvimbo kuti muchichengeta muruoko rwako. "Pakarepo, mukadzi, kubva pabonde kusangana, pamuviri.
38:19 Akasimuka akaenda. Uye kuchengeta kure nguvo zvaakanga warinozokwidzwa, iye akanga akapfeka nguo dzouchirikadzi hwake.
38:20 Zvino Judha akatuma mbudzana noruoko rweshamwari yake, muAdhuramu, kuti atore rubatso raakanga akapiwa mukadzi. asi, paakanga asina kumuwana,
38:21 akabvunza varume venzvimbo iyoyo: "Aripiko mukadzi agere kuruoko crossroad?"Uye vose vakapindura, "Kwakanga kusina chifeve pano."
38:22 Akadzokera kuna Judha, uye akati kwaari: "Handina kumuwana. Uyezve, Varume venzvimbo iyo akandiudza kuti chipfeve kumbobvira akagara ikoko. "
38:23 Judha akati: "Regai abate wake pachake kuti kupomera. zvechokwadi, iye haasi kukwanisa vanotipomera nhema. Ndatuma mbudzana kuti ndakanga avimbisa, uye hamuna kumuwana. "
38:24 uye tarira, pashure pemwedzi mitatu, vakaudza Judha, vachiti, "Tamari, muroora wako, akaita ufeve uye wake dumbu sokuti mukuriswe. "Judha akati, "Ipai naye, saka kuti apiswe. "
38:25 Asi kana iye akatungamirirwa kunze chirango, iye akatuma shoko kuna baba vomurume, vachiti: "Ini nemimba kwemunhu unoverengwa izvi ndezvaJehovha. Ziva ane mhete, uye norwonzi, uye netsvimbo iyi. "
38:26 asi iye, achibvuma zvipo, akati: "Iye akarurama kundipfuura. Nokuti handina kununura naye mwanakomana wangu Shera. "Zvisinei, aiziva kwake kuzovapo.
38:27 ndokubva, panguva pakuzvarwa, kwakaonekwa pemapatya mudumbu. uye saka, chaiwo chokuendesa vacheche, mumwe akatambanudza ruoko, pamusoro izvo nyamukuta rwodzi rutsvuku, vachiti,
38:28 "Uyu munhu kubuda kutanga."
38:29 Asi chokwadi, richiswedera musana rwake, vamwe vakabuda. Mukadzi akati, "Nei partition yakakamurwa kwamuri?"Uye nokuda kwechikonzero ichi, akamutumidza zita rake Perezi.
38:30 shure kwaizvozvo, mukoma wake akabuda, pamusoro ane ruoko rwakanga rwodzi rutsvuku. Uye iye akamudana naZera.

Genesis 39

39:1 Zvichakadaro, Joseph akatungamirirwa kuIjipiti. And Putiphar, muchekwa Farao, mutungamiriri weuto, mumwe murume muIjipiti, yakatengwa naye paruoko kuvaIshimaeri, uyo akaendeswa.
39:2 Uye Jehovha akanga anaye, uye iye akanga ari munhu akabudirira pane zvose zvaakaita. Uye akagara mumba ishe wake,
39:3 uyo ainyatsoziva kuti Jehovha aiva naye, uye kuti zvose zvakaitwa naye vakanga utitungamirire rwake.
39:4 Josefa akawana nyasha pameso paishe wake, iye akamushandira. uye, wakati akaiswa mutariri zvose naye, iye yaidzora imba yaakaronzeswa uye zvose zvakanga hwakaiswa kwaari.
39:5 Uye Jehovha akaropafadza imba yomuIjipiti, nokuda Joseph, uye iye Makawanza ake ose fuma, sezvo kwazvo zvivako, sezvo muminda.
39:6 Haana kuziva chinhu kunze chingwa akadya. Zvino Josefa wakange akanaka kwazvo pachimiro, uye kunokudzwa nechitarisiko.
39:7 uye saka, pashure pemazuva mazhinji, tenzikadzi wake wakakanda meso ake pamusoro Joseph, uye iye akati, "Rara neni."
39:8 Uye pasina Paakabvuma vose vakaipa chiito, akati kwaari: "Tarirai, ishe wangu wakaisa zvose kwandiri, uye haazivi zvaari mumba make.
39:9 Hakuna chinhu hachisi simba rangu, kana kuti haana akandipa, kunze iwe, nokuti muri mukadzi wake. zvino ndingaita sei chiito chakaipa ichi nditadzire Mwari wangu?"
39:10 Nemashoko akadai, yose rimwe zuva, mukadzi akanga pestering jaya, uye akanga achiramba upombwe.
39:11 Zvino zvakaitika, rimwe zuva, kuti Joseph akapinda mumba, uye zvaaiita chinhu, asina zvapupu.
39:12 uye iye, kubata mupendero wenguvo yake, akati, "Rara neni." Asi iye, achisiya jasi muruoko rwake, akatiza, akabuda panze.
39:13 Zvino mukadzi wakati achiona kuti nguvo mumaoko ake uye akazvifukidza risiri kuremekedzwa,
39:14 akatumidza varume veimba yake wakazvipindura, uye akati kwavari: "Chii, iye akauyisa munhu muHebheru kwatiri kushandisa. Akapinda kwandiri, kuti mubatane neni; uye kana ndakanga akadanidzira,
39:15 uye akanga anzwa izwi rangu, iye akasiya Nguvo I akabata, iye akatizira panze. "
39:16 Sezvo uchapupu, saka, kwake kuvimbika, iye zvabatwa jasi, uye iye akairatidza wake, paakadzoka kumba.
39:17 Akati: "Muranda muHebheru, vawakabudisa kwandiri, akaswedera kwandiri ini kushandisa.
39:18 Zvino wakati anzwa neni mhere, iye akasiya Nguvo I akabata, iye akatizira panze. "
39:19 ishe wake, pamusoro vachinzwa izvi, uye ndine kunyanya kuvimba nemashoko mudzimai wake, akatsamwa kwazvo.
39:20 Iye akarwira Josefa mujeri, apo vasungwa vamambo yaichengeterwawo, uye akanga akanyudzwa panzvimbo iyoyo.
39:21 Asi Jehovha akava naJosefa, uye, ane tsitsi pamusoro pake, iye akamupa nyasha pamberi mutungamiriri mujeri,
39:22 uyo muruoko rwake vasungwa vose vakasungwa. Uye zvose zvakaitwa, waiva pasi pake.
39:23 Haana pachake kuziva chinhu, wakati akaronzesa zvose kwaari. Nokuti Jehovha akanga anaye, uye akarayira zvose zvaakaita.

Genesis 40

40:1 Nepo izvi zvakanga zvichiitika, zvakaitika kuti varanda vaviri, mudiri wamambo weEgipita, uye Miller wezviyo, vakatadzira tenzi wavo.
40:2 And Farao, akatsamwa navo, (zvino mumwe aiva mutariri wevadiri, rimwe millers wezviyo)
40:3 akavatuma mujeri mutungamiriri muchiuto, umo Josefa akanga ari musungwa.
40:4 Asi wetirongo akavaisa kuna Joseph, vaishumira kwavariwo. Vamwe shoma nguva vachipfuura, pavakanga vakasungwa.
40:5 Uye vose vakaona yakafanana hope chimwe usiku, vane mhirikiro zvinofanira chokuita nomumwe.
40:6 Zvino Josefa akanga apinda kwavari mangwanani, uye vaona navo akasuwa,
40:7 akabvunza kwavari, vachiti, "Nei mashoko enyu sadder nhasi pane dzose?"
40:8 Vakapindura, "Taona hope, uye hakuna munhu angadzidudzira kwatiri. "Ipapo Josefa akati kwavari, "Ko kududzira hakuzi kwaMwari? Kuzvirondedzera kwandiri zvawaona. "
40:9 Mudiri akatsanangura kurota kwake pakutanga. "Ndakaona pamberi pangu muzambiringa,
40:10 pamusoro zvakanga matatu nhungirwa, izvo akakura nezvishoma nezvishoma vachipinda namabukira, uye, pashure maruva, izvozvo akakura mazambiringa.
40:11 Uye mukombe waFarao muruoko rwangu. saka, Ndikatora mazambiringa, uye ini ndikaasvinira mukapu kuti I akabata, uye Ndakakugamuchidzai mukombe kuna Farao. "
40:12 Joseph akapindura: "Uku ndiko kududzirwa kokurota. The matatu Matavi ndiwo mazuva matatu akatevera,
40:13 pashure naFarao achayeuka basa rako, uye achaita agokudzosera aimbova nzvimbo yako. Uye iwe achamupa mukombe maererano kuhofisi yako, sezvo imi tajaira kuita pamberi.
40:14 Only ndirangarirei, kana zvichava zvakanaka newe, uye itai kwandiri ngoni ichi, kureva kuti Farao kuti nditungamirirei kubuda mujeri iri.
40:15 Nokuti ini zvikabiwa zviri kunyika yavaHebheru, uye pano, tisingafungiri, I akakandwa mugomba. "
40:16 Mukuru Miller zviyo, achiona kuti akanga nokuchenjera Parakabhedhenurwa zvamakarota, akati: "Neniwo akarota: kuti ndaiva tswanda nhatu zveupfu pamusoro musoro wangu,
40:17 uye mudengu rimwe, waiva soro, I vakatakura zvokudya zvose kuti chinoitwa unyanzvi kubikira, shiri dzikazvidya pairi. "
40:18 Joseph akapindura: "Uku ndiko kududzirwa kokurota. Tswanda nhatu ndiwo mazuva matatu akatevera,
40:19 pashure naFarao Achagamuchira musoro wako, uyewo misa iwe kubva pamuchinjikwa, uye shiri dzichadya kubvarura nyama yako. "
40:20 Nezuva rechitatu pashure raiva zuva rokuberekwa waFarao. Uye kuita mabiko makuru varanda vake, akarangarira, munguva yomutambo, mukuru wavadiri nomukuru Miller wezviyo.
40:21 Akadzosera mumwe panzvimbo yake, kundomukumikidza mukombe;
40:22 mumwe akasungirira pamusoro pamatanda, uye saka chokwadi muturikiri hope akanga nekusimba.
40:23 Uye kunyange zvazvo vakaswedera nokubudirira zvikuru, mudiri vakakanganwa muturikiri ake zviroto.

Genesis 41

41:1 Pashure pemakore maviri, Farao akarota hope. Akafunga pachake kuti akamira pamusoro rwizi,
41:2 kubva zvaikwira mhou nomwe, kwazvo yakanaka uye zvikukutu. Ivo achifudzira munzvimbo marshy nzvimbo.
41:3 zvakafanana, mumwe nomwe dzakabuda murwizi, tsvina uye kwazvo akaondoroka. Ivo achifudzira musi iwoyo norwizi, rwegirini munzvimbo.
41:4 Uye Dzakadyawo avo vane chitarisiko uye mamiriro muviri zvokuti zvinoshamisa. Farao, ndapera kupepuka,
41:5 akazorora zvakare, uye akaona mumwe hope. hura nomwe dzezviyo dzichibuda padzinde rimwe, dzizere uye zvakanaka akaumba.
41:6 zvakafanana, dzimwe hura dzezviyo, chimwe chete nhamba, akasimuka, dzakaonda uye kurohwa nenyunje,
41:7 unopedza zvose kunaka wokutanga. Farao, kana iye akapepuka pashure zororo rake,
41:8 uye pakasvika mangwanani, muchisimbiswa zvakatyisa nokutya, vakatuma zvose vaturikiri yeIjipiti uye vose vakachenjera. Vakati kana vakadanwa, akavatsanangurira kurota kwake; asi kwakanga kusina munhu akagona kuzvidudzira.
41:9 Zvadaro pakupedzisira mudiri, Kuyeuka, akati, "Ini kureurura chivi changu.
41:10 Mambo, kuva akatsamwira varanda vake, akarayira ini nomukuru Miller wezviyo kuti kumanikidzwa kupinda mujeri mutungamiriri muchiuto.
41:11 There, usiku humwe, tose akarota presaging remangwana.
41:12 In nzvimbo, paiva Hebrew, muranda chete mutungamiri muchiuto, isu akatsanangura kurota kwedu kuna ani.
41:13 Chero zvatakanzwa akanga nekusimba pashure kubudikidza chiitiko yacho. Nokuti ini ndakadzoserwa kubasa rangu, uye akanga raizosungirirwa pamuchinjikwa. "
41:14 pakarepo, nesimba wamambo, Joseph akatungamirirwa mutirongo, uye ivo wakaveurwa naye. Uye kuchinja nguvo yake, vakapa naye kwaari.
41:15 Akati kwaari, "Ndaona zviroto, uye hakuna munhu anogona petenura navo. Ndanzwa kuti iwe vakachenjera chaizvo panguva nokududzira izvi. "
41:16 Joseph akapindura, "Kunze kwangu, Mwari achapindura zvakanaka kuna Farao. "
41:17 saka, Farao akatsanangura zvaakanga aona: "Ndaifunga pachangu kuti ndimire pamahombekombe rwizi,
41:18 uye mhou nomwe akakwira kubva murwizi, kwazvo yakanaka uye azere nyama. Dzikafura mumafuro ane marshy greenery.
41:19 uye tarira, kwakatevera pashure izvi, mumwe mhou nomwe, pamwe wakarebesa uye emaciation seni ndamboona munyika yeEgipita.
41:20 Ava vakapedza ukapisa wokutanga,
41:21 Kupa kusingaratidzi azere. Asi vakaramba imwe chete ezvinhu emaciation uye angagaramo. chisinga-, asi tichiremerwa kupinda hope zvakare,
41:22 Ndikaona kurota. hura nomwe dzezviyo ikamera padzinde rimwe, dzizere uye dzakanaka chaizvo.
41:23 zvakafanana, mumwe nomwe, dzakaonda uye kurohwa nenyunje, akasimuka kubva gunde.
41:24 Uye Dzakadyawo runako rokutanga. Ndakatsanangurira kurota uku kune vaturikiri, uye hakuna munhu anogona kuitika izvozvo. "
41:25 Joseph akapindura: "Hope mambo ndeimwe. Chii Mwari achaita, Iye akaratidza kuna Farao.
41:26 Mhou nomwe dzakanaka, uye hura nomwe dzezviyo, vari zvakawanda makore manomwe. Naizvozvo simba hope zvinonzwisiswa kuti zvakafanana.
41:27 zvakafanana, nomwe dzakaonda uye dzakaonda mhou, zvaikwira vanovatevera, uye nomwe Hura dzezviyo, vakanga vakundwa nemhepo uchipfuta, ndiwo manomwe kusvika makore enzara.
41:28 Izvi zvichazadzika kuitira iyi.
41:29 tarirai, kuchava svika makore manomwe wembereko huru munyika yose yeIjipiti.
41:30 shure kwaizvozvo, kuchava kutevera mumwe makore manomwe, mbereko huru yakadai kuti dzose dzaichimbova zvizhinji achaiswa mumaoko yokukanganwa. Nokuti nzara ichapedza nyika yose,
41:31 uye noukuru muurombo ichi achaita ukuru ukuru kurasika.
41:32 ikozvino, kuti zvamaona rwechipiri, ndiko hope chokuita zvimwechete. It kunoratidza kwayo akatsiga, nekuti shoko raMwari anofanira kuitwa, uye chinofanira vapedza nokukurumidza.
41:33 Naizvozvo ikozvino, regai mambo zvinopa akachenjera uye vanobishaira murume, uye isa iye pamusoro penyika yeEgipita,
41:34 kuti vave vatariri yose kumatunhu. Uye regai cheshanu zvibereko, yose makore manomwe yakaorera
41:35 kuti zvino Wakatotanga kuitika, vaunganidzwezve mumatura. Uye ngakurege zvose zviyo kuchengetwa kure, pasi simba raFarao, uye regai ichengeterwe mumaguta.
41:36 Uye unofanira kugadzirira ramangwana nzara makore manomwe, izvo zvichaita dzvanyirira Egypt, uye zvadaro nyika irege kuparadzwa ne muurombo. "
41:37 The zano rakafadza Farao uye vashumiri vake vose.
41:38 Akati kwavari, "Ungada isu kukwanisa kuwana mumwe murume akadaro, uyo uzere noMweya waMwari?"
41:39 saka, akati kuna Josefa: "Nokuti Mwari akuratidzai zvose zvamakataura, ndinoda kuwana munhu akachenjera uye zvakawanda semi?
41:40 Iwe uchava pamusoro peimba yangu, uye kuti simba kwomuromo wako, vose vanhu icharatidza kuteerera. Chete imwe nzira, ari choushe, Ini ndichaenda pamberi pako. "
41:41 uye zvakare, Farao akati kuna Josefa, "Tarirai, Ndakakugadzai pamusoro penyika yose yeEgipita. "
41:42 Akatora mhete paruoko rwake, uye iye akapa muruoko rwake. Zvino nguvo ane nguvo yomucheka wakanaka, uye akaisa chishongo chendarama muhuro make.
41:43 Uye akaita kuti kukwira pamusoro ake anomhanya ngoro yechipiri, pamwe muzivisi achizivisa kuti munhu wose apfugame ibvi zvavo pamberi pake, uye kuti vanofanira kuziva kuti akanga mubati wenyika yose yeEgipita.
41:44 zvakafanana, Mambo akati kuna Josefa: "Ndini Farao: kunze simba renyu, hapana kuchaita ruoko kana rutsoka rwake panyika yose yeEgipita. "
41:45 Akashandura zita rake uye akamuti, yokuIjipiti Rurimi: 'Muponesi wenyika.' Iye akamupa ave mudzimai, naAsenati, mwanasikana waPotifera, mupristi weOni. Uye saka Josefa akabuda munyika yeIjipiti.
41:46 (Zvino akanga ana makore makumi matatu paakamira pamberi pamambo paFarao.) Iye akafamba kumatunhu Egypt.
41:47 Uye kuorera makore manomwe akasvika. Zvino minda yezviyo vakasvika pakudya zvisote, izvi vakaunganidzwa muzvivigiro yeEgipita.
41:48 Zvino vose nezviyo zvizhinji yaichengetwa kure muguta rimwe nerimwe.
41:49 Uye kwakange yegorosi zvakadaro zvizhinji zvakanga anoenzanirana nacho gungwa, uye mairi vakapfuura chiyero zvose.
41:50 ndokubva, nzara isati yasvika, Joseph akanga akaberekerwa vanakomana vaviri, vaakaberekerwa naAsenati, mwanasikana waPotifera, mupristi weOni, akaberekera kwaari.
41:51 Zvino akatumidza wedangwe waManase, vachiti, "Mwari akaita kuti ini kukanganwa pamabasa angu ose uye neimba yababa vangu."
41:52 zvakafanana, akatumidza wechipiri Efuremu, vachiti, "Mwari aita kuti ndive kuwedzera munyika urombo hwangu."
41:53 uye saka, kana kushaya makore manomwe kuti kwakaitika muIjipiti akanga apfuura,
41:54 makore manomwe muurombo, iyo Joseph akanga ataura, akatanga kusvika. Uye nzara munyika yose, asi pakanga chingwa panyika yose yeEgipita.
41:55 Uye nzara, Vanhu vakachema kuna Farao, muchikumbira zvokudya. Akati kwavari: "Endai kuna Josefa. Uye kuita chero achakuudzai. "
41:56 Ipapo nzara yakawedzera zuva munyika yose. Josefa akazarura zvose matura uye akatengesera vaEgipita. Nokuti nzara yakanga akavamanikidza wo.
41:57 Uye ose enyika vakasvika Egipita, kutenga zvokudya uye chinofanira dambudziko muurombo kwavo.

Genesis 42

42:1 Jakove, kunzwa kuti chikafu ari kutengeswa muIjipiti, akati kuvanakomana vake: "Nei uri vakaregeredza?
42:2 Ndanzwa kuti zviyo ari kutengeswa muIjipiti. Kundotenga zvinodiwa isu, kuti tigone kurarama, uye kwete kupedzana muurombo. "
42:3 uye saka, kana vakoma gumi vaJosefa vakaburuka kundotenga zviyo Egipita,
42:4 Benjamin akanga akachengetwa kumba naJakobho, uyo akati kuhama dzake, "Zvimwe iye vangatambura kukuvadza parwendo."
42:5 Uye vakapinda munyika yeIjipiti pamwe chete nevamwe vaifamba kutenga. Nokuti nzara yakanga iripo panyika yeKenani.
42:6 Zvino Josefa aiva mubati panyika yeEgipita, uye zviyo akatengeswa pasi pekutungamirwa kuvanhu. Zvino vakoma vake vakanga nokupfugamira iye
42:7 uye akanga akavaziva, akataura nehasha, sezvo kana kuvatorwa, akavabvunza: "Makanga vanobva?"Ivo vakapindura, "Kunyika yeKenani, kutenga zvokudya zvakakodzera. "
42:8 Uye kunyange zvazvo aiziva kuti hama dzake, akanga asingazivi navo.
42:9 Uye akarangarira kurota, chaakanga aona imwe nguva, akati kwavari: "Muri vasori. Mauya kuti vaone zvikamu nyika dziri kurukutika. "
42:10 Vakati: "Hazvina kudaro, Mwari wangu. Asi varanda venyu vauya kuti titenge zvokudya.
42:11 Tiri vanakomana vomunhu mumwe. Tauya norugare, kana kuita chero zvako nyaya vanoronga zvakaipa. "
42:12 Iye akavapindura: "Hazvina kudaro. Mauya kuongorora unguarded nhengo munyika ino. "
42:13 Asi vakati: "We, varanda venyu, vane gumi navaviri vomunhu, vanakomana mumwe murume munyika yeKanani. Worugotwe ari kuna baba vedu; mumwe haasi mupenyu. "
42:14 Akati: "Izvi ndizvo sokutaura kwandaita. Muri vasori.
42:15 Ini zvino tichiisa iwe pakuedzwa. Pakazosvika utano waFarao, hamungambovi kubva pano, kusvikira munin'ina wenyu worugotwe anosvika.
42:16 Tumai mumwe wenyu uye uuye naye. Asi iwe uchava nengetani, kusvikira zvamakataura iri rikaratidzwa kuti kana chokwadi kana kuti nhema. zvimwe, nokuda utano waFarao, muri vasori. "
42:17 saka, akavaisa muchitokisi kwemazuva matatu.
42:18 ndokubva, nezuva retatu, Iye akavabudisa mutirongo, uye akati: "Itai sezvandakareva, uye uchararama. Nokuti ndinotya Mwari.
42:19 Kana iwe uri rugare, mumwe wehama dzako ngaagare akasungwa mutirongo. Zvadaro unogona kuenda uye kutakura zviyo rawatenga mudzimba dzenyu.
42:20 Uyai nomunun'una wenyu wegotwe kwandiri, I kuitira kuti vakwanise kuongorora mashoko ako, uye murege kufa. "Vakaita sezvaakataura,
42:21 ivo vakataurirana: "Tinokodzera kutambudzika zvinhu, nekuti takatadzira hama yedu, vachiona kutambudzika komweya wake, kana iye waakatinyengetera uye isu kuteerera. Nechikonzero ichocho, kutambudzika ichi chakauya pamusoro pedu. "
42:22 Zvino Rubheni, mumwe wavo, akati: "Handina kutaura kwamuri, 'Regai kutadzira mukomana,'Uye hamuna kuteerera kwandiri? ona, ropa rake chichitarisirwa. "
42:23 Asi havana kuziva kuti Josefa anonzwisisa, nekuti akanga achitaura navo kuburikidza nomuturikiri.
42:24 Ipapo akatendeuka kure zvishoma uye vachichema. uye kudzoka, akataura kwavari.
42:25 Uye akatora Simiyoni, uye anosunga naye pamberi pavo, Akarayira vashumiri vake kuti midziyo yavo izadzwe nezviyo, uye kuti kutsiva mari yomumwe nomumwe mumasaga avo, uye kuvapa, pamusoro pe, mbuva nzira. Vakaita saizvozvo.
42:26 ndokubva, wakati madhongi avo zviyo, vakasimuka.
42:27 Uye mumwe wavo, nokuvhura saga kupa mhuka dzake dzinotakuriswa zvokudya yavaeni, vatarira mari pamuromo wehomwe,
42:28 uye akati kuhama dzake: "Mari yangu kudzokera kwandiri. ona, zviri inoitwa saga. "Uye vakashamiswa uye akatambudzika, uye vakati mumwe, "Chii ichi kuti Mwari chataitirwa?"
42:29 Vakaenda kuna baba vavo Jakobho munyika yeKenani, uye vakatsanangura kwaari zvinhu zvose zvakanga zvaitika kwavari, vachiti:
42:30 "The ishe wenyika akataura nehasha kwatiri, uye aiona kuti tive vasori enyika.
42:31 Uye isu akamupindura: 'Tiri rugare, uye isu handidi chero kunyengera.
42:32 Tiri madzikoma nevanin'ina gumi nevaviri pamuviri chete baba. Mumwe haasi kurarama; worugotwe ari kuna baba vedu munyika yeKenani. '
42:33 Akati kwatiri: 'Saizvozvo ndichaita zvinoratidza kuti muri rugare. Tisunungurirei mumwe wehama dzako kwandiri, uye tora zvokudya zvakakodzera kuti dzimba dzenyu, ndokuenda,
42:34 uye muuye nomunun'una wenyu wegotwe kwandiri, I kuitira kuti muzive kuti hamusi vasori. Uye uyu, uyo wakaitwa namaketani, ungakwanisa kugamuchira zvakare. uye zvadaro, unofanira kuva mvumo kutenga zvaunoda. ' "
42:35 Areva izvi, kana vakadurura zviyo zvavo, akawana mumwe mari yake akasungirirwa mumuromo wehomwe yake. Uye vose vakatya pamwe.
42:36 baba vavo Jakobho akati, "Makaita kuti ndive pasina vana. Joseph haasi mupenyu, Simiyoni rakaitirwa ngetani, uye Benjamin zvauchaenda nazvo. Zvose zvinhu izvi zvakaipa kwakawira shure pamusoro pangu. "
42:37 Rubheni akamupindura, "Isa vanakomana vangu vaviri rufu, kana ini haanamati naye kwamuri. Kumuisa muruoko rwangu, Ndichaita kuti iwe uye agomudzosera. "
42:38 Asi iye akati: "Mwanakomana wangu haangaendi nemi. mukoma wake akafa, uye ndiye chete asara. Kana dambudziko richakuwira naye panyika yamunoyambukira kufamba, iwe aizotungamirira wangu wachena pasi nokuchema muguva. "

Genesis 43

43:1 Zvichakadaro, nzara chakatsindirwa zvikuru zvose munyika.
43:2 Uye wakati ukapisa zvatinopiwa zvavakanga vauya nazvo kubva kuIjipiti, Jakove akati kuvanakomana vake, "Dzokerai, mutitengere zvokudya zvishomanana."
43:3 Judha akapindura: "Murume pachake akatiudzawo, pasi chipupuriro mhiko, vachiti: 'Hamusi kuona chiso changu, kana iwe kuuya munin'ina wenyu worugotwe nemi. '
43:4 Naizvozvo kana muchida kuti ndimutume nesu, tichaita kufamba pamwe chete, uye tichava kutenga zvinodiwa iwe.
43:5 Asi kana imi havadi, hatizoshayi. Nokuti murume, sezvo tine kazhinji akati, akatiudzawo, vachiti: 'Hamusi kuona chiso changu, kana munin'ina wenyu worugotwe asina.' "
43:6 Isiraeri akati kwavari, "Waita ichi dzenhamo yangu, pakuti iwe yakaratidza kwaari kuti nemiwo mumwe munun'una. "
43:7 Asi dzakabvuma: "Murume akabvunza isu kuitira, pamusoro mhuri yedu: kana baba vedu vaigara, kana takava mukoma. Uye isu akamupindura azvaitwa, maererano akabvunza. Tingaziva sei kuti aizoti, 'Uyai nomunun'una wenyu nemi?' "
43:8 zvakafanana, Judha akati kuna baba vake: "Tumai mukomana neni, kuti tinogona kusimuka uye kukwanisa kurarama, tirege uye vedu vanofanira kufa.
43:9 I kubvuma mukomana; zvinoda iye kuruoko rwangu. Kutoti I zvokumutungamirira musana uye agomudzosera kwamuri, Ini ndichava nemhosva chivi kukuitirai nguva dzose.
43:10 Kana kunonoka asina kupindira, zvino tingadai tadzoka pano rwechipiri. "
43:11 saka, baba vavo Israeri vakati kwavari: "Kana zvakakodzera kudaro, ipapo ita chaunoda. tora, mumidziyo yenyu, kubva michero yakanaka yenyika, uye kutakura pasi zvipo murume: zvishoma nebwe, nouchi, uye storax mafuta, mafuta emura, turpentine, namaamanda.
43:12 wo, kutora mari newe kaviri, uye kutakura shure chii iwe wakawana muhomwe dzenyu, zvimwe zvakanga zvaitwa pakutsauka.
43:13 Asi tora hama dzako, uye kuenda murume.
43:14 Ipapo Mwari wangu Wemasimbaose kungaita kuti zvakafadza nemi. Uye munun'una wako, uyo akabata, newe, pamwe iyeyu, Benjamin. Asi ndirini, pasina vana vangu, Ini ndichava somunhu rakatorerwa. "
43:15 saka, varume vakatora zvipo, uye kaviri mari, uye Benjamin. Uye vakaenda kuIjipiti, uye ivo vakamira pamberi Joseph.
43:16 Zvino wakati aona navo uye Benjamin pamwe, akarayira mutariri weimba yake, vachiti: "Budisa varume mumba, uye kuuraya vakatambudzwa, uye kugadzirira mutambo, nekuti ivo vachanzi kudya neni masikati. "
43:17 Akaita chii akanga arayira kuti kuita, Akauyisa navarume mumba.
43:18 uye ipapo, kuitwa zvakatyisa, vakati umwe kune umwe: "Pamusana mari, ataiita shure nguva yokutanga muhomwe dzedu, takaitwa vakauyiswa, saka kuti bongozozo kupomera isu, uye nechisimba muchamanikidza vaviri isu nembongoro dzedu kwouranda. "
43:19 Nechikonzero ichi, pedyo mutariri weimba pamukova yake,
43:20 vakati: "Tinokunyengeterai, tenzi, kuti tinzwe. Takauya pasi kamwe asati kuzotenga zvokudya.
43:21 Wakati akaritenga, patakasvika yavaeni, isu akazarura homwe dzedu uye akawana mari mumiromo masaga, yatiri Makaenda shure zvakaenzana.
43:22 Asi isu hatina ndaunza mamwe sirivha, kuitira kuti vatenge zvinhu zvakakodzera kwatiri. Hakusi hana yedu akanga akauisa muhomwe dzedu. "
43:23 Asi iye akapindura: "Rugare ngaruve nemi. Usatya. Mwari wako, uye Mwari wababa vako, akakupai fuma muhomwe dzenyu. Kana mari iwe Andipa, I yaiitika sokuedzwa. "Akaenda Simioni kwavari.
43:24 Uye wakati akavatungamirira mumba, Akauya mvura, vakashambidza tsoka dzavo, uye akapa zvokudya kuvanhu mbongoro dzavo.
43:25 Asi naivowo vakagadzirira zvipo, kusvikira Joseph akapinda masikati. Nokuti vakanga vanzwa kuti vaizodyei chingwa ipapo.
43:26 Uye saka Josefa akapinda mumba make, vakabayira kwaari zvipo, vakabata mumaoko avo. Zvino vaitya asingatani pasi.
43:27 asi iye, zvinyoronyoro kukwazisa navo zvakare, akavabvunza, vachiti: "Baba venyu, mutana pamusoro wamaireva neni, utano hwakanaka? Achiri mupenyu?"
43:28 Vakapindura: "Muranda wenyu, baba vedu, makarwe; achiri mupenyu. "ndokurereka, Ivo vaitya naye.
43:29 Ipapo Josefa, Ndokusimudzira meso ake, akaona Bhenjamini, mukoma wake chete chizvaro, uye akati, "Ndiye munin'ina wako uyu mudiki, pamusoro wamaireva neni?"Uye zvakare, akati, "Mwari ngaakukomborere tsitsi kwamuri, Mwanakomana wangu."
43:30 Uye akakurumidza kubuda, nekuti moyo wake akanga atamira pamusoro munin'ina wake, uye misodzi ikadzutuka. Uye kuenda kunyika yake yomukati, akachema.
43:31 Uye ashambidza chiso chake, achibuda zvakare, dzaakanyora pachake, uye akati, "Isa chingwa."
43:32 Zvino yakataurwa, aparadzane Josefa, uye vachiravana hama dzake, saizvozvo aparadzane VaIjipita, vakadya panguva imwe chete, (nokuti hazvisi pamutemo kuti vaIjipiti kudya Hebrews, uye funga mutambo nenzira iyi kuti umwari)
43:33 Vakagara pamberi pake, dangwe maererano rake udangwe, uye gotwe maererano mamiriro ake upenyu. Uye vakashamiswa kwazvo,
43:34 kutora zvikamu kuti kubva kwaari. Zvino mugove chikuru vakaenda Benjamin, zvokuti nayo vakapfuura zvikamu zvishanu. Vakamwa uye vakatsva vakadhakwa pamwe naye.

Genesis 44

44:1 Ipapo Josefa akarayira mutariri weimba yake, vachiti: "Zadzai masaga avo zviyo, sezvavanogona vanokwanisa kubata. Uye isa mari yomumwe nomumwe iri pamusoro saga.
44:2 Asi isa sirivha yangu mbiya, uye mutengo kuti akapa nokuda gorosi, mumuromo wehomwe yomuduku. "Uye saka zvakaitwa.
44:3 Zvino utonga huchitsvuka, vakatumirwa pamwe mbongoro dzavo.
44:4 Zvino vakati vabva muguta uye akanga agadza chinhambwe. Ipapo Josefa, adana mutariri weimba yake, akati: "Simuka vorutevera varume. Uye kana iwe vaidzingana navo, vanoti: 'Madzokereiko zvakaipa zvakanaka?
44:5 Mukombe iwe vaba, zviri chinomwira ishe wangu, uye umo iye zvakajairwa kunzwisisa zviratidzo. Waita wokutadza chaizvo chinhu. ' "
44:6 Akaita sezvaakanga akanga arayira. Uye wakati zvavawira, akataura kwavari zvichienderana.
44:7 Ivo vakapindura: "Nei ishe wedu kutaura nenzira iyi, sezvinonzi varanda venyu aita chiito rakadaro zvinonyadzisa?
44:8 The mari, yatakawana pana pamusoro homwe dzedu, taitakura shure kwamuri kubva kunyika yeKenani. Saka chii nenzira anozviita kutevera kuti taizova dzichiba, paimba ishe wako, ndarama kana sirivha?
44:9 Hazvinei varanda venyu vachawanikwa kuti chii Munotsvaka, dai akafa, uye isu vachava varanda vashe wangu. "
44:10 Akati kwavari: "Ngazvive maererano mutongo wako. Ani naani achawanika, ngaave muranda wangu, asi imi muchava vasina kukuvadzwa. "
44:11 uye saka, vakakurumidza vakaisa homwe dzavo pasi, uye mumwe nomumwe yakavhurwa.
44:12 Zvino wakati atsvaka, kutanga vakuru, nzira yose kusvikira kumuduku, akawana mukombe musaga raBhenjamini.
44:13 asi ivo, inoparadza nguo dzavo uye kuremedza nemadhongi avo zvakare, vakadzokera kuguta.
44:14 Judha, wokutanga pakati pehama dzake, akapinda kuna Joseph (nokuti akanga asati abva panzvimbo) uye pamwechete vose vakawira pasi pamberi pake pasi.
44:15 Akati kwavari: "Sei waizosarudza kuita saizvozvi? Ungakwanisa musaziva kuti hakuna mumwe akafanana neni ruzivo zviratidzo vanonzwisisa?"
44:16 Zvino Judha akati kuna iye, "Chii chataigona kupindura ishe wangu? Uye chii Taizokwanisa kutaura, kana kuti zvakarurama vanoti? Mwari vawana varanda venyu zvakaipa. ona, isu tose tava varanda kuna tenzi wangu, isu, uye iye mukombe akawanikwa navo. "
44:17 Joseph akapindura: "Ngazvive kure neni kuti ndirege kuita saizvozvi. Iye akaba mukombe, iye achava muranda wangu. Asi iwe unogona kubuda kuna baba venyu. "
44:18 Ipapo Judha, kusvika pedyo, akati nechivimbo: "Ndinokukumbira, Mwari wangu, regai muranda wenyu ataure shoko munzeve dzenyu, uye regai kutsamwira muranda wenyu. Nokuti imi muri anotevera Farao.
44:19 Mwari wangu, iwe akabvunza varanda venyu vasati: 'Une baba kana munun'una?'
44:20 Uye isu akapindura iwe, Mwari wangu: 'Pane baba vedu, mutana, uye mukomana muduku, uyo akaberekwa akwegura. mukoma wake chete chizvaro afa, uye asiyiwa ari oga kuna mai vake, uye baba, vanoda zvechokwadi iye nounyoro. '
44:21 Uye imi makati kuvaranda venyu, 'Uyai naye kwandiri, uye ndichavatarira nameso angu pamusoro pake. '
44:22 Isu vataurira ishe wangu: 'Mukomana wacho haangasiyi baba vake. Nokuti kana achirega naye, achafa. '
44:23 Uye imi makati kuvaranda venyu: 'Kana munin'ina wenyu mudikisa wasvika nemi, hamungambovi chiso changu haingazomuonizve. '
44:24 saka, apo takanga akwira wenyu baba vedu, takamutsanangurira kuti zvose kuti ishe wangu ataura.
44:25 Uye baba vedu vakati: 'Dzokerai, mutitengere zvishoma gorosi.'
44:26 Uye isu akati kwaari: 'Hatigone kuenda. Kana munin'ina wedu mudiki anoburukira nesu, isu Ndichasimuka pamwe. zvimwe, yake kusavapo, tisingadi kuedza kuona chiso murume. '
44:27 Iye akapindura: 'Munoziva kuti mukadzi wangu pamuviri kaviri neni.
44:28 One akabuda, uye iwe akati, "A mhuka chakamudya." Uye kubvira ipapo, haana kuzviratidza.
44:29 Kana iwe tora uyuwo, uye chinhu chinoitika naye panzira, uchatungamirira wangu wachena pasi neshungu muguva. '
44:30 saka, kana ndingadai vaenda muranda wenyu, baba vedu, nemukomana vasipo, (kunyange hwake kunotsamira noupenyu maari)
44:31 uye kana aiva kuona kuti haasi nesu, aizofa, uye varanda venyu achatungamirira musoro wake wachena nokuchema muguva.
44:32 Regai kuva muranda wenyu kwazvo pachako, nokuti ndakabvuma uyu munzvimbo yangu chivimbo, uye ndakavimbisa, vachiti: 'Kana ini zvokumutungamirira shure, Ini ndichava nemhosva chivi pamusoro baba vangu nokusingaperi. '
44:33 Uye saka I, wenyu, Kucharamba panzvimbo mukomana, muushumiri kuna ishe wangu, uye ipapo mukomana akwire hake navana vababa vake.
44:34 Nokuti handigoni kudzokera baba vangu ndisina mukomana, ndirege kuoneka sechapupu dambudziko zvichaita achimanikidza baba vangu. "

Genesis 45

45:1 Joseph akanga asingakwanisi kudzora pachake machiri, vamire pamberi dzakawanda. saka, akarayira kuti vose vanofanira kuenda panze, uye kuti hapana mutorwa kunofanira pakati pavo vakaona mumwe.
45:2 Iye akasimudza inzwi rake nokuchema, VaEgipita vanzwa, pamwe yose neimba yaFarao.
45:3 Akati kuhama dzake: "Ndini Josefa. Baba vangu vapenyu?"Madzikoma ake kukwanisa kupindura, Vachinzi nemamiriro nokutya kwazvo.
45:4 Akati kwavari zvinyoronyoro, "Swederai kwandiri." Naizvozvo vakati kunotaura pedyo, akati: "Ndini Josefa, munin'ina wako, wamakatengesa kuEgipita.
45:5 Usatya, uye regai kurangarira here kuva matambudziko kuti vakatengesa ini kupinda munzvimbo idzi. Nokuti Mwari akandituma pamberi penyu kuIjipiti ruponeso rwenyu.
45:6 Nokuti makore maviri kubva nzara akatanga panyika, uye makore mashanu kuramba, umo hakuna kusingarimwi, kana kukohwa.
45:7 Uye Mwari akandituma mberi, kuti achengetedzwe panyika, uye kuitira kuti iwe aizokwanisa zvokudya kuti urarame.
45:8 Ndakatumwa pano, kwete zano renyu, asi nokuda kwaMwari. Akaita kuti ndive sababa Farao, uye kuti ave ishe weimba yake yose, uyewo gavhuna munyika yose yeEgipita.
45:9 Kurumidza, mukwire kuna baba vangu, uti kwaari: 'Mwanakomana wenyu Josefa rinorayira ichi: Mwari akaita kuti ndive ishe wenyika yose yeEgipita. Uyai kwandiri, musanonoka,
45:10 uye muchagara panyika yeGosheni. Uye imi muchava pedyo neni, iwe navanakomana vako uye vanakomana vevanakomana vako, Makwai enyu nemombe dzenyu, uye zvose zvaunazvo.
45:11 Uye ndichaita kumafuro iwe, (nokuti vachiri enzara makore mashanu asara) zvimwe zvose iwe imba vanopera, pamwe zvose zvaunazvo. '
45:12 tarirai, meso ako nameso omunin'ina wangu Bhenjamini anogona kuona kuti muromo wangu unotaura kwamuri.
45:13 Muchava vaudze baba vangu pamusoro kukudzwa kwangu kose, nezvose zvamaona muIjipiti. Kurumidza, muuye naye kwandiri. "
45:14 Zvino akawira pamutsipa munin'ina wake Bhenjamini, akamumbundira uye akachema. saizvozvowo, Benjamin akachema panguva iyoyo pamutsipa wake.
45:15 Zvino Josefa Akatsvoda vakoma vake vose, uye akadanidzira pamusoro mumwe nomumwe. shure kwaizvozvo, vakanga kushingiswa kutaura naye.
45:16 Zvino akanzwa, uye nhau yakapararira neshoko yose dare ramambo. Vakoma vaJosefa vasvika, Farao akanga wakafadza pamwe nemhuri yake yose.
45:17 Uye akaudza Joseph kuti arayire hama dzake, vachiti: " 'Mutoro mhuka dzenyu, uende kunyika yeKanani,
45:18 uye utore kubva ipapo baba vako uye nokuhama, muuye kwandiri. Uye ndichapa zvose zvakanaka zveEgipita iwe, kuti mudye kubva mwongo wenyika. ' "
45:19 "Uye unogona kunyange ndirayiridzewo kuti vanotora ngoro panyika yeEgipita, kuti kutakura vavo vaduku uyewo vakadzi vavo. uti: 'Tora baba vako, uye kurumidzai, nekukurumidza.
45:20 Haufaniri kurega chinhu kubva mhuri yako, nokuti pfuma yose yeIjipiti zvichava zvenyu. ' "
45:21 Uye vanakomana vaIsraeri vakaita seizvo vakarayirwa. Josefa akavapa ngoro, sezvakarairwa waFarao, uye mbuva yorwendo.
45:22 zvakafanana, Akarayira nguo mbiri mumwe nomumwe wavo kuti auiswe. Asi zvechokwadi, Bhenjamini akamupa mashekeri ana mazana matatu esirivha pamwe shanu zvakanakisisa nguo.
45:23 Akatuma sezvakanga zvikuru mari uye zvipfeko kuna baba vake, achiwedzera uyewo gumi varume mbongoro, nako kutakura zvose pfuma yeIjipiti, uye embongoro dzakawanda, dzakatakura zviyo nechingwa yerwendo.
45:24 Saka akaendesa hama dzake, uye sezvo vakasimuka akati, "Regai kutsamwa munzira."
45:25 Zvino akakwira Egipita, ivo vakasvika kunyika yeKenani, kuna Jakobho baba vavo.
45:26 Uye vakaudza kwaari, vachiti: "Mwanakomana wenyu Josefa mupenyu, uye ndiye mutongi panyika yose yeEgipita. Zvino Jakove wakanzwa ichi, akanga yabvongodzwa, sokunge nehope, asi iye haana kutenda nazvo.
45:27 To Kwete, vakatsanangura yose nyaya kuitira. Zvino wakati aona ngoro, uye zvose zvaakanga atumwa, mweya wake ukavandudzwa,
45:28 uye akati: "Zvaringana kwandiri, kana mwanakomana wangu Josefa achiri mupenyu. Ndichaenda kundomuona ndisati ndafa. "

Genesis 46

46:1 And Israel, atanga nezvinhu zvose zvaakanga anazvo, vasvika Patsime kwemhiko. Uye kubayira vawirwa ikoko kuna Mwari wababa vake Isaka,
46:2 akamunzwa, nechiratidzo usiku, vachimudana, uye achiti iye: "Jakobho, Jakobho. "Iye akamupindura, "Tarirai, pano ndiri. "
46:3 Mwari akati kwaari: "Ndini Mwari kupfuura simba wababa vako. Usatya. Vanoburukiramo Egipita, nokuti ndichakuita rudzi rukuru.
46:4 Ini uchaburukira nemi panzvimbo iyoyo, uye ini uchakutungamirira kubva ikoko, pakudzoka. wo, Joseph vachaisa maoko ake pamusoro pameso ako.
46:5 Jakove ndokusimuka kubva Well kwemhiko. Uye vanakomana vake vakamutora, nevana vavo uye madzimai, ari ngoro kuti Farao akanga atumwa kutakura mutana,
46:6 pamwe zvose zvaakanga ndechake munyika yeKanani. Uye paakasvika Egipita nevana vake vose:
46:7 vanakomana vake nevazukuru vake, vanasikana vake vose vana vake pamwe chete.
46:8 Zvino awa ndiwo mazita evanakomana vaIsraeri, uyo akapinda muIjipiti, iye nevana vake. Dangwe ndiro Reuben.
46:9 Vanakomana vaRubheni: Hanoki, naParu, Hezironi, naKarimi.
46:10 Vanakomana vaSimioni: Jemueri, naJamini, naOhadhi, naJakini naZohari, naShauri, mwanakomana womukadzi muKenani.
46:11 Vanakomana vaRevhi: Gerishoni, naKohati, naMerari.
46:12 Vanakomana vaJudha: Ko naOnani, uye Shera, naPerezi, naZera. Zvino Eri naOnani vakafira munyika yeKanani. Vanakomana vakaberekerwa Perez: Hezironi naHamuri.
46:13 Vanakomana vaIsakari: Tora naPuwa, uye Jobho naShimironi.
46:14 Vanakomana vaZebhuruni: Seredhi naEroni naJareeri.
46:15 Ndivo vanakomana vaRea, vaakaberekera, pamwe mwanasikana wake Dhina, muMesopotamiya weSiria. Zvose mweya vanakomana vake navanasikana vane makumi matatu.
46:16 Vanakomana vaGadhi: Zifioni, naHagi, uye Shuni, naEzibhoni, uye naEri uye naArodhi, uye naAreri.
46:17 Vanakomana vaAsheri: Imuna uye pum, uye Jessui naBheriya, uye hanzvadzi yavo Sarah. Vanakomana Beria: Hebheri, naMarikieri.
46:18 Ndivo vanakomana vaZiripa, Rabhani waakapa Rea, mukunda wake. Ndivo vaakaberekera Jakove: navatanhatu.
46:19 Vanakomana vaRakeri, mudzimai waJakobho: Joseph uye Benjamin.
46:20 Vanakomana vakaberekerwa Josefa munyika yeIjipiti, vaakaberekerwa naAsenati, mwanasikana waPotifera, mupristi weOni, akaberekera kwaari: Manase naEfuremu.
46:21 Vanakomana vaBhenjamini: Bhera, naBhekeri, naAshibheri naGera, naNaamani uye Ehi, naRoshi uye Moppim, uye naHupimi, naAdhi.
46:22 Ndivo vanakomana vaRakeri, waakaberekera Jakove: mweya zvose izvi tiri gumi.
46:23 Vanakomana vaDhani: Hushimi.
46:24 Vanakomana vaNafutari: Jazeeri, naGuni, naJezeri, naShiremi.
46:25 Ndivo vanakomana vaBhiriha, Rabhani waakapa Rakeri, mukunda wake, ndivo vaakaberekera Jakove: mweya zvose izvi tiri vanomwe.
46:26 Mweya yose vakaenda kuIjipiti naJakobho uye vakabuda pahudyu yake, tisingaverengi vakadzi vavanakomana vake, vaiva makumi matanhatu.
46:27 Zvino vanakomana vaJosefa, uyo vaakaberekerwa panyika yeEgipita, vaiva mweya miviri. Zvose mweya veimba yaJakove, uyo akaenda kuEgipita, vaiva makumi manomwe.
46:28 Ipapo akatuma Judha pamberi pake, Josefa, kuti kumuudza, uye kuitira kuti aizosangana naye yeGosheni.
46:29 Zvino wakati asvika ikoko, Joseph mahanisi ngoro yake, uye akaenda kundosangana baba vake panzvimbo imwe. Uye vamuona, akawira pamutsipa wake, uye, pakati kumbundirana, akachema.
46:30 Zvino baba vakati Josefa, "Zvino ini achafa kufara, nekuti ndaona chiso chako, uye ndiri kukusiya shure mupenyu. "
46:31 Akati kuhama dzake uye vose veimba yababa vake: "Ini ndichaenda ndiudze Farao, uye ndichati kwaari: 'Hama dzangu, uye imba yababa vangu, vaiva munyika yeKenani, vauya kwandiri.
46:32 Uye izvi zvinokudzwa varume vari vafudzi vemakwai, uye vane basa havafudzi makwai. mombe dzavo, nemombe, uye zvose kuti vakakwanisa kubata, vakauya navo. '
46:33 Zvino vachadana iwe uye achati, 'Chii basa rako?'
46:34 You achapindura, 'Varanda venyu vafudzi rukudzo, kubva kwedu paucheche kusvikira nguva ino, isu namadzibaba edu. 'Zvino iwe uchati izvi kuitira kuti mukwanise kurarama munyika yeGosheni, nekuti vaEgipita vanovenga vafudzi vose vemakwai. "

Genesis 47

47:1 Uye saka Josefa akapinda uye akaudza Farao, vachiti: "Baba vangu nevana vababa, makwai avo nemombe, uye zvose kuti vazvitorere, vauya vachibva kunyika yeKenani. uye tarira, vanomira pamwechete munyika yeGosheni. "
47:2 zvakafanana, akamira pamberi pavarume mambo shanu, wokupedzisira hama dzake.
47:3 Akavabvunza, "Chii chaunacho basa?"Vakapindura: "Varanda venyu vafudzi vemakwai, isu namadzibaba edu.
47:4 Takasvika vatorwa munyika yenyu, nekuti hakuna mafuro amakwai avaranda venyu, nzara ari rakaipa kwazvo munyika yeKanani. Uye isu kukumbira kwamuri kuti kurayira isu, varanda venyu, kuti munyika yeGosheni. "
47:5 Uye saka mambo akati kuna Josefa: "Baba vako navana vababa vauya kwauri.
47:6 Nyika yeIjipiti iri pamberi penyu. Nokuvadzidzisa kurarama yakanakisisa panzvimbo, uye kurwira kwavari muGosheni. Uye kana uchiziva pane kuva vanhu vanoshanda pakati pavo, gadzai izvi sezvo vakuru mombe dzangu. "
47:7 shure kwaizvozvo, Josefa akapinda baba vake mambo, uye akamira naye pamberi pake. Akamuropafadza,
47:8 Ndokumubvunza: "Vangani vari mazuva amakore oupenyu hwenyu?"
47:9 akapindura, "Mazuva angu kugara tiri zana nemakumi matatu, shoma uye kukodzera, uye havafaniri ruchasvika mazuva yakagara yamadzibaba angu. "
47:10 Uye kukomborera Mambo, akaenda kunze.
47:11 Zvirokwazvo, Josefa akapa baba vake navana vababa nhaka muIjipiti, panzvimbo yakanakisisa panzvimbo yenyika, muna paRamesesi, sezvo Farao zvarayirwa.
47:12 Akavararamisa, pamwe navose veimba yababa vake, ichipa migove yezvokudya kune mumwe nomumwe.
47:13 Nokuti nyika yose paiva nokushaiwa zvokudya, uye nzara dzaimbodzvinyirira nyika, vazhinji muIjipiti yose neKenani,
47:14 raakatorwa akaunganidza mari zviyo kuti vakatenga, uye Akahutora chefuma mambo.
47:15 Zvino vatengi vakanga vanopererwa nemari, Egypt zvose vakauya kuna Josefa, vachiti: "Tipei chingwa. Tofirei pamberi penyu, kushayikwa mari?"
47:16 Iye akavapindura: "Ini Uyai nemombe dzenyu, uye ndichapa chikafu kwamuri mukutsinhana pavo, kana usina mari. "
47:17 Vakati vauya navapostori, akavapa zvokudya namabhiza avo, uye makwai, nenzombe, nemadhongi. Iye achivatsigira kuti gore mukutsinhana mombe dzavo.
47:18 zvakafanana, vakapinda gore rechipiri, uye vakati kwaari: "Hatisi kuvanzira ishe wedu kuti mari yedu aenda; saizvozvo mombe dzedu dzaenda. Uyewo ndiwe kuziva kuti tine chakasara asi miviri yedu nenyika yedu.
47:19 saka, nei uchifanira vanotitarisa kufa? Isu nenyika yedu ichava. Titengei isu varanda youmambo, asi anopa mbeu, zvimwe kufa kubva varimi nyika kuderedzwa kuti renje. "
47:20 saka, Josefa akatengera yose yeEgipita, mumwe nomumwe kutengesa pfuma yake nokuda kwakakura nzara. Iye zvidaro kuna Farao,
47:21 pamwe vose vanhu vayo, kubva Newest kumuganhu weIjipiti, kunyange zvayo nomumumvuri nemiganhu,
47:22 asi nyika yavapristi, rakanga wakakumikidzwa kwavari namambo. ava chikamu zvokudya kuna kusvitsa kunze paruzhinji matura, uye, nechikonzero ichi, havana kumanikidzwa kutengesa zvinhu zvavo.
47:23 saka, Josefa akati kuvanhu: "Saka, sezvo imi kunzwisisa, mose zvenyu nyika vakagarwa naFarao; kutora mbeu uye Vadzvare minda,
47:24 kuti mukwanise kuva zviyo. Chimwe chikamu chechishanu iwe uchapa mambo; zvina dzasara I hamubvumiri kwamuri, sezvo mbeu uye zvokudya zvemhuri dzenyu nevana.
47:25 Ivo vakapindura: "Utano hwedu muruoko rwako; chete ishe wedu kutarira nomutsa pamusoro pedu, uye isu tichashumira mambo nomufaro. "
47:26 Kubva panguva iyoyo, kusvikira nhasi, munyika yose yeIjipiti, cheshanu yaenda pamusoro amadzimambo, uye yava hwakafanana mutemo, asi munyika vapristi, yakanga isina kubva ichi.
47:27 uye saka, VaIsraeri vakagara muIjipiti, ndiko, munyika yeGosheni, uye iye vanayo. Akawanza uye vakawanda kwazvo.
47:28 Uye akagara makore namanomwe. Uye mazuva ose oupenyu hwake kuti vaipfuura zana namakumi mana namanomwe.
47:29 Zvino akanzwisisa kuti zuva rokufa kwake roswedera, akadana mwanakomana wake Josefa, uye akati kwaari: "Kana ndawana nyasha pamberi penyu, isa ruoko rwako pasi pechidya changu. unofanira ini uye ngoni uye chokwadi, kwete kundiviga paEgipita.
47:30 Asi ini avata namadzibaba angu, kwandiri muuite kubva munyika ino undivige muguva madzitateguru angu. "Josefa akamupindura, "Ini ndichaita kuti iwe ndarongedza."
47:31 Akati, "Zvadaro pikai nayo kwandiri." Zvino paakanga vanopika, Israeri akanamata Mwari, akatendeuka musoro nzvimbo yake.

Genesis 48

48:1 Shure kwezvinhu izvi zvakaitwa, akaudzwa Josefa kuti baba vake airwara. Uye akatora vanakomana vake vaviri, Manase naEfuremu, ainanga kwaari.
48:2 Akaudzwa kuti mutana, "Tarirai, mwanakomana wenyu Josefa auya kwamuri. "Uye kusimbiswa, akagara pamubhedha.
48:3 Zvino wakati apinda kwaari, akati: "Mwari Wemasimbaose akazviratidza kwandiri paRuzi, riri panyika yeKanani, uye iye akandiropafadza.
48:4 Akati: 'Ini uchawedzera uye muwande, uye ndichaita kuti uve nesimba pakati pevanhu. Uye ndichapa nyika ino kwamuri, uye kuti vana vako vanokutevera, ive yavo nokusingaperi. '
48:5 saka, vanakomana vako vaviri, vakanga vawakaberekerwa munyika yeIjipiti ndisati ndauya kuno kwauri, vachava vangu. Efuremu naManase vachava kubatwa neni sezvakangoita Rubheni naSimioni.
48:6 Asi vakasara, uyo uchanamba vanovatevera, zvichava zvako, uye vachanzi nezita hama dzavo pakati zvavo.
48:7 Kana ndirini, pandakauya kuMesopotamia, Rachel vakafira munyika yeKenani munzira chaizvo, uye rakanga yechirimo. Uye ndapinda Efurati, akamuviga parutivi nzira Efrati, izvo rimwe zita rinonzi Bhetirehemu. "
48:8 ndokubva, achiona vana vake, akati kwaari: "Ava ndivanaani?"
48:9 akapindura, "Ndivo vanakomana vangu, ivo Mwari akapa kwandiri sechipo panzvimbo ino. " 'Uyai nazvo kwandiri," akati, "Saka kuti ndivakomborere."
48:10 Nokuti meso aIsraeri akaneta nemhaka yokukwegura kwake kukuru, uye akanga asingakwanisi kuona zvakajeka. Vakati apo akaiswa akamumukira, akatsvoda akavambundira.
48:11 Akati mwanakomana wake: "Handina chandakukanganisira kubva vanokuona. Uyezve, Mwari andiratidza mwana wako. "
48:12 Zvino Josefa akanga atora kubva pamakumbo ababa vake, iye vaitya asingatani pasi.
48:13 Uye akaisa Efuremu kurudyi rwake, ndiko, kurutivi ruoko yaIsraeri kuruboshwe. Asi zvechokwadi Manase aiva kuruboshwe rwake, zvinoti, kurutivi rworudyi kwababa. Iye akavaisa vose kuzorwa naye.
48:14 Zvino, Achitambanudzira ruoko rwake rworudyi, vakaiisa pamusoro waEfuremu, muduku mukoma, asi vakasiya ruoko rwakanga pamusoro waManase, aiva mukuru, zvokuti maoko ake vayambuka.
48:15 Jakove akaropafadza vanakomana vaJosefa, uye akati: "Mwari, vemunyika pamberi madzibaba Abhurahamu naIsaka akafamba yangu, Mwari uyo achifudzira ini kubva pauduku hwangu kusvikira nhasi,
48:16 mutumwa, iye anondirwira zvose zvakaipa: ropafadzai vakomana ava. Zita rangu ngaritumidzwe naro pamusoro pavo, uye zvakare mazita madzibaba angu, Abrahamu naIsaka. Uye dai kuwedzera kuva vazhinji mhiri pasi. "
48:17 asi Josefa, achiona kuti baba vake vakanga vaisa ruoko rwavo rworudyi pamusoro waEfuremu, vakarikunda zvakakomba. Uye kubata ruoko rwababa vake, akaedza kuchisimudza waEfuremu, aruise uye uchatamisa nayo pamupiro waManase.
48:18 Akati kuna baba vake: "Hazvifaniri rwazoitika ichi nenzira, baba. Nokuti uyu ndiye dangwe. Isa rwenyu rworudyi pamusoro wake. "
48:19 asi kuramba, akati: "Ndinoziva, Mwanakomana wangu, Ndinoziva. Uye uyu, chaizvo, vachava pakati pavanhu uye achaitwa mazhinji. Asi munin'ina wake achava mukuru kupfuura. Uye vana vake kuchawedzera pakati pemarudzi. "
48:20 Akavaropafadza panguva iyoyo, vachiti: "In iwe, Israeri achakomborerwa, uye zvichanzi: 'Mwari ngaakuite kukubata akafanana Efuremu, uye kufanana Manase. ' "Iye wakateya Efuremu pamberi paManase.
48:21 Akati mwanakomana wake Josefa: "Ona, Ndofa, uye Mwari achava newe, uye iye richakutungamirirai kunyika yamadzibaba enyu.
48:22 Ndinokupai chimwe chikamu mhiri kuti hama dzako, kwandakatambura paruoko muAmori nomunondo wangu nouta hwangu. "

Genesis 49

49:1 Zvino Jakove akadana vanakomana vake, uye akati kwavari: "Unganidzai, I kuitira kuti kuzivisa zvichaitika kwamuri pamazuva okupedzisira.
49:2 Unganai, munzwe, O vanakomana vaJakove. Teerera Israeri, baba vako.
49:3 Reuben, dangwe rangu, imi muri simba rangu uye nokutanga nokuchema kwangu: kutanga zvipo, zvikuru chiremera.
49:4 Uri semvura, dai usina kuwedzera. Nokuti imi yakwira zviende mubhedha wababa vako, uye iwe akasvibisa nzvimbo yake yokuzorora.
49:5 Hama Simeoni naRevhi: midziyo zvakaipa kurwa.
49:6 Ngaarege mweya wangu kuenda zano ravo, kana kukudzwa kwangu kuva mukati musangano wavo. Nokuti avo hasha vakauraya munhu, uye vaizvitora havazodyari vasanyanya rusvingo.
49:7 Ngaatukwe kwavo hasha, nekuti zvakanga wakaoma, uye hasha dzavo, nekuti zvakanga noutsinye. Ndichaita pakati paJakove, uye ndichaita ndivaparadzire pakati paIsraeri.
49:8 Judha, Ndichakurumbidzai hama dzako iwe. ruoko rwako ruchava panguva pamitsipa yavavengi vako; vanakomana vababa vako Vacharemekedza iwe.
49:9 Judha weshumba duku. Pawakafamba kuzopamba, Mwanakomana wangu. nepo achizorora, pawakarara seshumba. Uye chete Seshumbakadzi, vanoda achamumutsa?
49:10 Tsvimbo youshe yaJudha, mutungamiri wake pahudyu haangavi ichabviswa, kusvikira iye vachange akatuma anosvika, uye iye achava netarisiro vaHedheni.
49:11 Dzokubatanidza wembongoro ake muduku wemizambiringa, uye mbongoro yake, O mwanakomana wangu, kuti muzambiringa, achageza nguo dzake waini, uye jasi rake muropa ramazambiringa.
49:12 Meso ake yakanaka kupfuura waini, uye meno ake akachena kupfuura mukaka.
49:13 Zebhuruni achagara pamhenderekedzo yegungwa uye boka ravarwi ngarava, richisvika kusvikira paZidhoni.
49:14 Isakari achava dhongi rimwe simba, vakatsenhama pakati miganhu.
49:15 Akaona kuti zororo zvingava zvakanaka, uye kuti nyika yakanga yakanaka. Uye saka Akakunga fudzi rake kuti atakure, uye akava muranda pasi mutero.
49:16 Dhani achatonga vanhu vake sezvinoita mamwe rudzi muIsraeri.
49:17 Dhani ngaave nyoka munzira, nyoka mugwara, dzichiruma nemahwanda emabhiza, Kuti mutasvi waro angawa neshure.
49:18 Ndichamirira kuponeswa kwenyu, O Ishe.
49:19 Gadhi, akashonga, vacharwa pamberi pake. Uye iye achava chiuno shure.
49:20 Asheri: chingwa zvichava zvakakora, uye achapa zvinonaka yamadzimambo.
49:21 Nafutari iri hono yakatumwa, kupa mashoko runako hwakajeka.
49:22 Joseph ari kukura mwanakomana, kukura mwanakomana uye kunokudzwa kuti tarira; vanasikana vanomhanya neshure parusvingo.
49:23 Asi vaya akabata miseve, vakamukira, uye nharo naye, uye ivo vakamugodora.
49:24 uta hwake Anogara simba, uye zvisungo ake nemaoko vave kwadururwa nemaoko simba waJakobho. Kubva ipapo akaenda noufundisi, Dombo raIsraeri.
49:25 Mwari wababa vako zvichava mubatsiri wako, uye Wemasimbaose achakukomborera nezvikomborero kudenga kumusoro, nezvikomborero yegomba rakadzikadzika kuti nhema pasi, nezvikomborero zvemazamu nedzechizvaro.
49:26 Ropafadzo dzababa vako vanosimbiswa zvikomborero amadzibaba ake, kusvikira kuchiva zvikomo asingagumi anofanira svika. Dai ivo vave kumusoro waJosefa, uye panguva kukwirira muNaziri, pakati pehama dzake.
49:27 Bhenjamini ibere rinoparadza, mangwanani achadya mhuka yakabatwa, uye manheru achagova zvakapambwa. "
49:28 Ava vose ndiwo marudzi ane gumi namaviri alsiraeri. Izvi baba vavo akataura navo, uye akaropafadza mumwe nomumwe nezvikomborero yakakodzera.
49:29 Uye akavarayira, vachiti: "Ndiri kuiswa kwakaiswa vanhu vangu. Ndivigei nemadzibaba angu mubako kaviri, riri mumunda waEfuroni, muHeti,
49:30 pakatarisana neMamure, munyika yeKanani, iyo naAbhurahamu, pamwe munda wayo, kubva Efuroni muHeti, ive kuvigwa.
49:31 Ikoko vakamuviga, nomudzimai wake Sara. "Ipapo Isaka akavigwa wake Rabheka mukadzi. Ikokowo Leah nhema akachengetedzwa.
49:32 Zvino wakati apedza mirayiro chaakawana akarayira vanakomana vake, akavhomora tsoka dzake padenga mubhedha, uye iye akapfuura kure. Uye akasanganiswa navanhu vake.

Genesis 50

50:1 Joseph, kuziva izvi, akawira pamusoro pechiso chababa vake, nokuchema kutsvodana iye.
50:2 Akarayira muranda wake vanachiremba kuti vasasike baba vake aromatics.
50:3 Vachiri kuzadzisa zvirevo ake, mazuva makumi mana akapfuura. Nokuti ichi chaiva nzira kuvigwa zvitunha. Uye Ijipiti vakamuchema mazuva makumi manomwe.
50:4 Zvino nguva yokuchema hwakazadzika, Josefa akataura mhuri waFarao: "Kana ndawana nyasha pamberi penyu, taura munzeve dzaFarao.
50:5 Nokuti baba vangu vakaita kuti ndipike, vachiti: 'Onai, Ndofa. Unofanira kundiviga muguva randakazvicherera akachera ndoga munyika yeKenani. 'Naizvozvo, Ini ndichaenda uvige baba vangu, uye agodzoka. "
50:6 Zvino Farao akati kwaari, "Enda uvige baba vako, sezvavakaita kuti upike. "
50:7 Naizvozvo sezvo akakwira, vakuru vose veimba yaFarao akaenda naye, pamwe ose bhishopi munyika yeEgipita,
50:8 uye imba yaJosefa nehama dzake, kunze vavo vaduku uye makwai uye nemombe, akasiiwa shure munyika yeGosheni.
50:9 zvakafanana, akanga ari ake nengoro kambani uye vamabhiza. Uye akava revanhu kusingadzorwi.
50:10 Uye vasvika paburiro raAtadhi, iro riri mhiri kwaJoridhani. Ikoko akapedza mazuva manomwe azere vachipemberera netsika pamariro kukuru uye inopisa nokuungudza.
50:11 Zvino vagari vomunyika yeKenani vakanga vaona izvi, vakati, "Uyu ndiwo mariro kukuru vaIjipiti." Uye nokuda kwechikonzero ichi, zita renzvimbo iyo rakanzi, "Mariro yeIjipiti."
50:12 uye saka, Vanakomana vaJakove vakaita sezvaakanga akavarayira.
50:13 Uye akatakura kunyika yeKanani, vakamuviga munzvimbo kaviri mubako, iyo naAbhurahama pamwe munda wayo, kubva Efuroni muHeti, ive kuvigwa, pakatarisana neMamure.
50:14 Josefa akadzokera kuIjipiti nehama dzake uye vose kambani yake, wakati kuvigwa baba vake.
50:15 Zvino kuti akanga afa, vakoma vake vakanga vachitya, uye vakati mumwe: "Zvichida zvino uyeuke zvinokuvadza kuti aitambura uye pabindu nesu zvose zvakaipa zvatakaita kwaari."
50:16 Saka vakatuma shoko kwaari, vachiti: "Baba vako Akatiraira asati afa,
50:17 kuti tinofanira kutaura mashoko aya kubva kwaari: 'Ndinokukumbirai kuti kukanganwa zvakaipa hama dzako, uye chivi uye ruvengo kuti vaiita nemi. 'Saizvozvowo, isu kukumbira iwe kusunungura varanda vaMwari wababa vako pazvakaipa ichi. "Kunzwa ichi, Josefa akachema.
50:18 Uye vakoma vake vakaenda naye. Uye reverencing pasi nouso, vakati, "Tiri vashandi venyu."
50:19 Iye akavapindura: "Usatya. Ko isu kudzivisa kuda kwaMwari?
50:20 Iwe zvakaipa pamusoro pangu. Asi Mwari akafunga kuita zvakanaka, saka kuti ndive akwidziridze, sezvo imi parizvino kunzwisisa, uye kuti aunze ruponeso marudzi mazhinji.
50:21 Usatya. Ndichaita kumafuro iwe uye nepwere dzenyu. "Iye akavanyaradza, uye akataura nounyoro uye leniently.
50:22 Uye akagara Egipita yose yababa vake; uye akapona kwemakore zana negumi. Uye akaona vanakomana vaEfuremu vorudzi rwechitatu. zvakafanana, vanakomana vaMakiri, mwanakomana waManase, vakaberekerwa pana pamabvi aJosefa.
50:23 Shure kwezvinhu izvi zvaitika, Akati kuhama dzake: "Mwari achakurova, iwe ndafa, uye iye achaita kuti iwe kukwira kubva panyika ino kunyika yaakapikira kuna Abhurahama, Isaac, uye Jakobho. "
50:24 Zvino wakati ndikavapikisa uye akanga ati, "Mwari achakurova, iwe; kutakura mapfupa angu kubva panzvimbo ino,"
50:25 akafa, apedza makore ane zana negumi hwake. Uye ndapera akaomeswa pamwe aromatics, akanga ngarira zororo mubhokisi paEgipita.