Isaiah

Isaiah 1

1:1 Zvakaonekwa naIsaya, mwanakomana waAmozi, aakaona pamusoro peJudha neJerusarema, pamazuva aUziya, Jotamu, Ahazi, uye Hezekia, madzimambo aJudha.
1:2 teerera, O matenga, uye teererai, O nyika, nokuti Jehovha azvitaura. Ini pautsva uye akamutsa vana, ini handina asi ivo arambwa.
1:3 An Nzombe inoziva muridzi wayo, uye mbongoro anoziva muchidyiro vashe wake, asi Israeri havandizivi, uye vanhu vangu havana kunzwisisa.
1:4 Nhamo rudzi runotadza, vanhu kuremedzwa nezvakaipa, akaipa vana, vana vakatukwa. Vakasiya Ishe. Ivo rwakamhura Mutsvene waIsraeri. Ivo rabviswa nechekumashure.
1:5 Nokuti chikonzero ndichati kuramba achakurova, sezvo imi kuwedzera kudarika? Musoro yose waziya, uye mwoyo yose unochema.
1:6 Kubvira parutsoka, kusvikira pamusoro pomusoro, hapana pakukutu mukati. Maronda nemakakuvara uye kuzvimba maronda: izvi hazvina mabhandeji, kana kubatwa mushonga, kana kuzorwa mafuta.
1:7 Nyika yenyu yava dongo. Maguta enyu ndokupiswa. Vatorwa vanodya mumaruwa yako pamberi penyu, uye uchava dongo, sokunge yakaparadzwa nevavengi.
1:8 Uye weZiyoni uchasiiwa, kufanana Baths mumunda wemizambiringa, uye sedumba mumunda wemagaka, uye seguta akaradzikwa kutambisa.
1:9 Kana Ishe wehondo asina isu ikazopiwa mwana, tingadai takaita seSodhoma, uye tingadai tave akafanana neGomora.
1:10 Teerera Shoko raShe, imi vatungamiri vanhu veSodhoma. Nyatsoteerera mutemo waMwari wedu, O vanhu veGomora.
1:11 Kuwanda kwezvibayiro zvenyu, chii kuti kwandiri, ndizvo zvinotaura Ishe? Ndaguta. Handidi zvinopiswa zvamakondohwe, kana mafuta zvakakodzwa, kana ropa remhuru ramakwayana uye renhongo.
1:12 Kana iwe kusvika pamberi pangu, ndiani kuti zvinoda izvi pamaoko enyu, kuitira kuti kufamba pavazhe dzangu?
1:13 Iwe kuvazve kupa chibayiro maturo. Zvinonhuhwira zvinondinyangadza kwandiri. The kwomwedzi uye maSabata nevamwe mazuva mabiko, Ini havazogamuchiri. kuungana dzenyu yakaipa.
1:14 anovenga mazuva ako rokuzivisa vako remitambo mweya wangu. Vava bothersome kwandiri. I basa kuitsungirira.
1:15 uye saka, kana iwe wedzera maoko ako, Ndichaita dzivirira meso angu kwamuri. Uye kana iwe muwande minyengetero yako, Handidi kuteerera iwe. Nokuti maoko enyu azere neropa.
1:16 geza, kuva vakachena, bvisai zvakaipa vavariro dzako kubva pameso angu. Regai kuita zvakaipa.
1:17 Dzidzai kuita zvakanaka. Tsvaka mutongo, kutsigira vanomanikidzwa, kutonga nokuti nherera, vadzivirire chirikadzi.
1:18 Zvino kutaura uye ini mhosva, ndizvo zvinotaura Ishe. ndokubva, kana zvivi zvenyu zvikaita somucheka mutsvuku, Vanofanira kuitwa chena sechando; uye kana vari somuti mutsvuku, vachava semakushe amakwai.
1:19 Kana muchida, uye imi nditeererei, ipapo muchadya zvakanaka zvenyika.
1:20 Asi kana imi havadi, uye imi vanditsamwise, ipapo munondo uchapedza iwe. Nokuti muromo waJehovha wazvitaura.
1:21 Sei ane guta rakatendeka, azere mutongo, rashanduka chifeve? Justice vaigara mariri, asi ikozvino mhondi.
1:22 Sirivha yako ikava marara. waini yako yave yakasanganiswa nemvura.
1:23 Vatungamiri Your kutendeka, ari shamwari dzembavha. Vose rudo zvipo; vachikuteverera mibayiro. Havaruramisiri nherera, uye nyaya yechirikadzi haina kuunzwa pamberi pavo.
1:24 Nokuda kwaizvozvi, Ishe Mwari wehondo, Mutendiwa waIsiraeri, anoti: Ah! Ndichava tinonyaradzwa pamusoro pavavengi vangu, uye ini hucharevererwa pavadzivisi vangu.
1:25 Ndichatambanudzira ruoko rwangu kwauri. Uye ndichaita dzikamisa marara zvenyu kuchena, uye ndichabvisa kure zvose gaba rako.
1:26 Ndichadzosera vatongi vako, kuti vachava sakare, namakurukota yenyu munguva refu yakapfuura. shure kwaizvozvo, iwe uchanzi Guta Just, Guta Faithful.
1:27 Ziyoni richadzikunurwa pakutonga, uye vachatsausa naye shure kururamisira.
1:28 Uye anofanira achapwanya chezvakayereswa uye vatadzi pamwechete. Uye vaya vakasiya Jehovha ichaparadzwa.
1:29 Nokuti vachanyadziswa nokuda zvidhori, dzavanotizira vakabayira. Uye iwe vachanyadziswa pamusoro peminda wakasarudza,
1:30 kana iwe wakaita womuoki ne kuwa mashizha, uye somunda usina mvura.
1:31 Uye simba rako vachafanana kumazimbe kubva mashanga, uye basa rako richava sesasaradzi dzomoto, uye zvose zvichatsva pamwechete, uye hapazovi nomunhu kudzima nayo.

Isaiah 2

2:1 Shoko raIsaya, mwanakomana waAmozi, pamusoro peJudha neJerusarema.
2:2 Uye mumazuva okupedzisira, gomo reimba yaJehovha ichagadzirirwa panguva kukwirira makomo, uye richakwiridzwa kumusoro kwezvikomo, uye marudzi ose achamhanyira kwariri.
2:3 Uye marudzi mazhinji achaenda, uye ivo vachati: "Ngatiswederei uye kukwira gomo raJehovha, uye kuimba yaMwari waJakobho. Uye achatidzidzisa nzira dzake, uye isu tichafamba mumakwara ake. "Nokuti mutemo uchabuda muZiyoni, uye Shoko raShe kubva kuJerusarema.
2:4 Iye achatonga marudzi, uye iye agovatuka marudzi mazhinji. Vanofanira minondo yavo vachiiita mapadza, namapfumo avo vachiaita majeko. Rumwe rudzi haruzosimudziri rumwe rudzi bakatwa, kana vakaramba kurovedza hondo.
2:5 O imba yaJakobho, ngatiswederei pedyo uye tifambe muchiedza chaIshe.
2:6 Nokuti makarasira parutivi vanhu venyu, imba yaJakobho, nekuti ivo wazadzwa vakakwira, sapamazuva dzekare, uye nokuti vakanga navafemberi sezvo vaFirisitia vane, uye nokuti vakabatana varanda dzokumwe.
2:7 nyika yavo yave izere nesirivha nendarama. Uye hakuna mugumo matura avo.
2:8 Uye nyika yavo yave izere namabhiza. Uye avo mana-bhiza ngoro havangaverengwi. Uye nyika yavo izere nezvifananidzo. Vakaita akanamata namaoko avo, zvakaitwa nemimwe yavo.
2:9 Uye munhu akakotamira pasi, uye saka murume ava dzakaipa. saka, haufaniri vakanganwirei.
2:10 Pinda mudombo, ndokuhwanda mugomba muvhu, pamberi nokutya Jehovha, uye nokuda kokubwinya koumambo hwake.
2:11 The anozvikudza Meso omunhu zvave akaninipiswa, namanyawi avanhu achaninipiswa. Zvino Ishe oga achakudzwa, nezuva iroro.
2:12 Nokuti zuva raJehovha wehondo zvichatekeshera pamusoro zvose vanozvikudza uye vanozvikwidziridza, uye pamusoro zvose vanozvikudza, uye mumwe nomumwe anofanira kuzvininipisa,
2:13 uye pamusoro zvose yakarurama uye varefu misidhari yeRebhanoni, uye yose yeBhashani;
2:14 uye pamusoro makomo ose marefu, uye pamusoro zvose chakakwirira zvikomo;
2:15 uye pamusoro peshongwe dzose refu, uye pamusoro ose akavakirirwa norusvingo;
2:16 uye pamusoro zvose zveTarishishi, uye pamusoro zvose kunaka kuti zvionekwe.
2:17 Uye manyawi evanhu achaninipiswa, namanyawi avanhu achaderedzwa. Uye Ishe oga achakudzwa, nezuva iroro.
2:18 Uye zvifananidzo richapwanywa kwazvo.
2:19 Uye vachagara mumapako amatombo, uye vakapinda nemakomba enyika, pamberi kwokutya Jehovha, uye nokuda kokubwinya koumambo hwake, kana achaita ndamuka nokurova nyika.
2:20 Nezuva iro, murume anofanira kukanda parutivi zvifananidzo zvake zvesirivha nezvifananidzo zvake zvendarama, yaakanga agadzira, sokunge vanotya kuti moles uye akotamire.
2:21 Naizvozvo vachaenda pemikaha yamatombo, uye vakapinda nemakomba ibwe, pamberi kwokutya Jehovha, uye nokuda kokubwinya koumambo hwake, kana achaita ndamuka nokurova nyika.
2:22 saka, zororo kubva kumunhu, ane mumhino dzake, nokuti anoona iye akakwidziridzwa.

Isaiah 3

3:1 nokuti tarisai, Changamire Ishe Jehovha wehondo uchabvisa, Jerusaremu naJudha, simba uye simba: zvose simba kubva chingwa, uye vose simba kubva mumvura;
3:2 murume akasimba, uye munhu hondo, mutongi uye nomuporofita, uye muoni nomukuru;
3:3 mutungamiriri pamusoro mashanu uye anokudzwa nechitarisiko; namakurukota, uye akachenjera pakati vavaki, uye unyanzvi usingaonekwi pakutaura.
3:4 Uye ndichaita kuti vana sezvo vatungamiriri vavo, uye mbodza vachatonga pamusoro pavo.
3:5 Uye vanhu vanomhanya, murume pamunhu, uye mumwe nomumwe wokwake. Mwana kumukira mukuru, uye ignoble pamusoro anokudzwa.
3:6 Nokuti munhu rekunzwisisa munin'ina wake, kubva yababa yake, vachiti: "The vestment ndeyako. Iva mutungamiriri wedu, asi regai kuparadzwa uku ngakugadzirwe noruoko rwako. "
3:7 Nezuva iro, achapindura nokutaura: "Ini handisi n'anga, uye hapana chingwa kana vestment mumba mangu. Musatora andiite ave mutungamiriri wavanhu. "
3:8 Nokuti Jerusarema raparadzwa, uye Judha rawa, nekuti mashoko avo zvirongwa zviri pamusoro paIshe, kuti kutsamwisa meso koumambo hwake.
3:9 Paruzivo rwavo chiso ndiyo mhinduro dzavo. Nokuti vakazivisa chivi chavo, seSodhoma; uye havana kuvanzika izvozvo. Nhamo mweya yavo! Nokuti zvakaipa vari achidzorerwezve kwavari.
3:10 Udzai akarurama kuti zvakanaka, nekuti iye kudya muchero wake zvirongwa.
3:11 Nhamo pavatadzi murume achinyatsotaurira zvakaipa! Nokuti kutsiviwa achapiwa kwaari kubva pamaoko ake.
3:12 Kana vanhu vangu, vamanikidzi vavo avavengi vavo, uye vakadzi vanovabata ushe pavo. vanhu vangu, anokudana wakakomborerwa, chete vari kuzvinyengera iwe uye kukanganisa nzira tsoka dzako.
3:13 Ishe anomirira mutongo, uye iye amire kuti atonge vanhu.
3:14 Ishe achatonga vakuru vavanhu vake, uye vatungamiriri vavo. Nokuti wanga kuparadza munda wemizambiringa, uye zvakapambwa zvavarombo zviri mumba mako.
3:15 Seiko kupfeka pasi vanhu vangu, muchikuya vakakwira zviso zvavarombo, ndizvo zvinotaura Ishe, Mwari wehondo?
3:16 Zvino Jehovha akati: Nekuti vanasikana veZiyoni vava kusimudzwa, uye ndafamba kwenguva mitsipa uye Anochonya maziso, nekuti vakaita akapfuurira, achifamba noisily uye mberi ane pretentious stride,
3:17 Ishe achaita misoro veZioni mhanza, uye Ishe achapfekenura navo bvudzi ravo.
3:18 Nezuva iro, Ishe achabvisa zvavo decoration shangu,
3:19 uye zvishoma napakugara kwemwedzi uye ngetani, uye zvishongo zvomuhuro norwonzi, uye heti,
3:20 nezvishongo kuti bvudzi ravo, uye hwamakumbo, uye unobatwa mura uye zvishoma mabhodhoro anonhuwira, uye mhete,
3:21 nemhete, uye zvishongo yakarembera pahuma dzavo,
3:22 uye kuchinja inoramba chitarisiko, uye pfupi pamipendero, uye linens akanaka uye nezvakarukwa machira,
3:23 uye nezvionioni, uye Scarves, uye RIBBONS, uye sparse zvipfeko zvavo.
3:24 Uye panzvimbo imwe kunhuhwirira, kuchava kunhuwa. Uye panzvimbo pebhandi, kuchava tambo. Uye panzvimbo Stylish bvudzi, pachava nemhanza. Uye panzvimbo imwe bhurauzi, kuchava masaga.
3:25 zvakafanana, enyu akaisvotsvinda vacharota nomunondo, uye simba Varume venyu vachawa muhondo.
3:26 Namasuwo aro vacharwadziwa uye vachachema. Uye iye achagara pasi, dongo.

Isaiah 4

4:1 Uye vakadzi vanomwe vachabata murume mumwe, nezuva iroro, vachiti, "Tichadya zvokudya zvedu uye tichapfeka zvipfeko zvedu, tinongoda kudanwa zita rako, kuti abvise kuzvidzwa kwedu. "
4:2 Nezuva iro, ari seedling Jehovha achava ukuru uye nokubwinya, uye zvibereko zvenyika zvichava zvikuru-vanoremekedzwa uye mufaro kune vanoda makaponeswa kuvaIsiraeri.
4:3 Uye ichi chichava: vose akasiya paZiyoni, uye vakasara muJerusarema, uchanzi mutsvene, vose zvakanyorwa muupenyu muJerusarema.
4:4 Ipapo Jehovha ashambidza tsvina yavakunda veZiyoni, uye achaita ashambidza ropa reJerusaremu achiribvisa mukati maro, achishandisa mudzimu kutongwa uye mweya zvikuru kuzvipira.
4:5 Uye Ishe achasika, pamusoro ose nzvimbo reZiyoni uye chero anonzi pamusoro, gore masikati uye utsi pamwe kubwinya moto unopfuta usiku. Kudzivirira uchava pamusoro ose kubwinya.
4:6 Uye kuchava tende mumvuri pakupisa kwezuva masikati, uye kuchengeteka, uye kuti vadzivirirwe muchamupupuri nemvura.

Isaiah 5

5:1 Ndichaimbira mudiwa wangu canticle yangu hama yemadzibaba, pamusoro wake wemizambiringa. A wemizambiringa yakaitwa mudiwa wangu, panguva runyanga kumwanakomana mafuta.
5:2 Iye newaya, uye akarinhonga mabwe mairi, uye iye mukausima nezvakanakisisa mizambiringa, uye akavaka shongwe pakati paro, akamisa chisviniro chewaini mukati maro. Uye yaaitarisira kuti kubereka mazambiringa, asi yakabereka dzomusango mizambiringa.
5:3 zvino, vagere Jerusaremu navarume vaJudha: ngaatonge pakati pangu nomunda wangu wemizambiringa.
5:4 Chiizve vanofanira zvandakaitira wangu wemizambiringa handina kuita izvozvo? Handifaniri hunge kubereka mazambiringa, kunyange yakabereka dzomusango mizambiringa?
5:5 Saka zvino, Ini Achazarura kwamuri zvandichaita munda wangu wemizambiringa. Ini achabvisa fenzi yacho, uye huchapambwa. Ndichaputsa matura rusvingo rwaro, uye richatsikwa.
5:6 Uye ndichaiita dongo. It Hauzochekererwi, uye haangautorerwi vachera. Norukato nemhinzwa achasimuka. Uye ini acharayira makore asina mvura pamusoro payo.
5:7 Nekuti munda wemizambiringa waJehovha wehondo ndiyo imba yaIsiraeri. Munhu Judha seedling ake fadza. Uye ndaitarisira kuti aizoita mutongo, uye tarira zvakaipa, uye kuti aizoita zvakarurama, uye tarira kushevedzera.
5:8 Mune nhamo imi vanowedzera dzimba nedzimba, uye ndiani zvinobatana munda nomunda, kunyange miganhu panzvimbo! Munoda kugara oga pakati penyika?
5:9 Zvinhu izvi zviri munzeve dzangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. zvimwe, dzimba zhinji, kukuru uye yakanaka, richava dongo, pasina unogaramo.
5:10 Zvino maeka ane gumi emizambiringa achabereka Bhodhoro rimwe duku waini, uye zviyero makumi matatu rembeu richabereka zviyero zvitatu zvebhari.
5:11 Mune nhamo imi vanomuka mangwanani kuti vatevere kudhakwa, uye kuti kunwa kusvikira manheru, kuti uchazvimba newaini.
5:12 Nembira uye namatambureni nenyere, uyewo waini, zviripo pamitambo yenyu. Asi iwe vasingaremekedzi basa raShe, uyewo iwe funga mabasa ake.
5:13 Nokuda kwaizvozvi, vanhu vangu torwa senhapwa, nokuti havana zivo, uye vakuru zvapfuura kubva nzara, uye vazhinji vavo dzapwa nenyota.
5:14 Nechikonzero ichi, Hero akaita kuwedzera mweya wayo, uye yakashama muromo wayo pasina miganho. Uye avo simba, uye vanhu vavo, uye avo vakakwidziridzwa uye anokudzwa vachapedza vanoburukiramo.
5:15 Uye murume achaninipiswa, uye murume achaninipiswa, uye meso akasimudzirwa achaderedzwa.
5:16 Uye Jehovha wehondo achakudzwa pakutonga, uye Mwari mutsvene richatsveneswa nokururamisira.
5:17 Uye makwayana Vachafura zvakakodzera kuti, uye vatsva uchadya kubva mumarenje kukava yakaorera nyika.
5:18 Mune nhamo imi vanokweva zvakaipa nerwodzi rwenhema, uye vanokweva chivi sokunge netambo mungoro,
5:19 uye vanoti: "Ngaaratidze kurumidza, uye regai basa rake vanosvika nokukurumidza, saka kuti tirione. Uye regai zano roMutsvene waIsraeri kusvika uye svika, kuti tizive izvozvo. "
5:20 Nhamo imi vanoti zvakaipa zvakanaka, uye zvakanaka zvakaipa; uyo okutsiva rima kuti chiedza, uye chiedza nerima; uyo kuchinjana kuvava panotapira, uye kutapira panovava!
5:21 Mune nhamo imi vakachenjera pameso ako, uye vakangwara pakufunga kwako!
5:22 Mune nhamo imi vari simba panguva kunwa waini, vari varume vakasimba mune contriving inebriation!
5:23 Nokuti imi tuzvikonzero ane akaipa murume mukutsinhana chiokomuhomwe, muuite kure ruramisiro wakarurama kwaari.
5:24 Nokuda kwaizvozvi, sezvo rurimi moto unoparadza mashanga, uye sezvo kupisa murazvo unopfuta zvachose, saka mudzi yavo yafanana anopenya kumazimbe, ndichaita saizvozvo nhungirwa dzavo kukwira seguruva. Nokuti makarasira parutivi murayiro waJehovha wehondo, uye ivo vakanyomba achitsetsenura roMutsvene waIsraeri.
5:25 Nechikonzero ichi, kutsamwa kwaJehovha kwave akatsamwira vanhu vake, uye iye akatambanudza ruoko rwake pamusoro pavo, uye iye akavarova. Uye makomo vakanetseka. Uye zvitunha zvavo vakava sendove pakati pemigwagwa. Shure kwaizvozvo zvose, kutsamwa kwake hakuna kudzorwa; pachinzvimbo, rwake akanga achiri unoratidzwa.
5:26 Uye Achasimudzira chiratidzo marudzi kure kure, nokuvaridzira muridzo ivo vari kumigumo yenyika. uye tarira, vachava kumhanyira mberi nokukurumidza.
5:27 Hapana simba kana kutambura pakati pavo. Havazosimudzirani vava kutsimwaira, uye havazopfeki hope. Uyewo bhandi muhudyu kwavo anoputsa, kana tambo kuti majombo dzavo harungadambuki.
5:28 Miseve yavo inopinza, uye uta hwavo hwose vari Taut. Namahwanda amabhiza avo achaita somusara, uye mavhiri avo vakafanana simba guru.
5:29 kuomba kwavo seshumba; vachaita savana veshumba. Ivo zvichafadza ngaritinhire uye andotora zvakatapwa kwavo. Uye ivo kuchiisa pachavo akapoteredza, uye hapazovi nomunhu anogona kununura nayo.
5:30 Uye nezuva iro, vachavesa ruzha pamusoro payo, sekutinhira kwegungwa. Isu achaona kubva kunyika, uye tarira, rima kwekutambudzika, uye kunyange chiedza kwave nerima neDare nokusuwa.

Isaiah 6

6:1 Mugore umo mambo Uziya, Ndakaona Ishe agere pachigaro choushe, kutobaya uye akakwidziridzwa, uye zvinhu zvakanga pasi pake wakazadza temberi.
6:2 The Seraphims akanga akamira kumusoro choushe. Mumwe aiva mapapiro matanhatu, uye mumwe chaiva namapapiro matanhatu: maviri vakanga akafukidza chiso chake, uye vaviri vakanga akafukidza tsoka dzake, uye vaviri vakanga achibhururuka.
6:3 Uye vakanga vachishevedzera kune mumwe nomumwe, uye vachiti: "Mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiye Jehovha Mwari wehondo! Nyika yose izere nokubwinya kwake!"
6:4 Uye nechepamusoro kumusoro zvamagonhi dzakazununguswa panguva inzwi reanodana. Uye imba ikazadzwa noutsi.
6:5 Ndakati: "Ndine nhamo! Nokuti ini ndaramba ndakanyarara. Nokuti ndiri munhu wemiromo yakanora, uye ini kurarama pakati pavanhu vane miromo isina kuchena, uye ndazviona nameso angu Mambo, Ishe wehondo!"
6:6 Uye mumwe Seraphims nendege kwandiri, uye muruoko rwake akanga zimbe romoto, yaakanga atora pamwe nembato kubva paaritari.
6:7 Ndokubata muromo wangu, uye akati, "Tarirai, ichi ragunzva miromo yako, uye saka zvakaipa zvenyu uchatorerwa, uye chivi chako richacheneswa. "
6:8 Uye ndakanzwa inzwi raIshe, vachiti: "Ndichatuma ani?"uye, "Ndiani achatiendera?"Ipapo ndakati: "Ndiri pano. Nditumei. "
6:9 Akati: "Budai! Uye iwe uti kuvanhu ava: 'Kana iwe teerera, muchanzwa musinganzwisisi. Uye kana ukaona chiratidzo, achakupa kunzwisisa. '
6:10 Inopofumadza mwoyo yavanhu ava. Itai nzeve dzavo inorema uye maziso avo, varege kuona nameso avo, uye kunzwa nenzeve dzavo, uye kunzwisisa nemwoyo yavo, uye mudzoke, uye ipapo ndigovaporesa. "
6:11 Ndakati, "Kwenguva yakareba sei, O Ishe?"Akati, "Kusvikira maguta ava matongo, pasina unogaramo, uye dzimba dzisisina munhu, uye ichasiyiwa nyika shure, dongo. "
6:12 Nokuti Jehovha achatonga vanhu kure, uye iye ndiani asiyiwa shure achaitwa mazhinji pakati penyika.
6:13 asi zvakadaro, kuchava chegumi mukati make, uye iye achava mudzoke, uye iye uchaiswa vanoonekwa, sezvinoita mumuoki muti uye sezvinoita pomuouki kunosvika matavi. Uye chii vacharamba vakamira mukati make achava mwana tsvene.

Isaiah 7

7:1 Zvino zvakaitika mumazuva aAhazi, mwanakomana waJotamu, mwanakomana waUziya, mambo waJudha, Rezini, mambo weSiria, naPeka, mwanakomana waRemaria, Mambo weIsraeri, akakwira kuJerusarema kunorwa naro. Asi vakanga vasingagoni kukunda nayo.
7:2 Zvino vakaudza imba yaDhavhidhi, vachiti: "Siriya abvisa vaEfuremu." Uye mwoyo wake dzakazungunuka, nemoyo yavanhu vake, sezvo miti yomusango vanozoona nechiso mhepo.
7:3 Zvino Jehovha akati kuna Isaya: Budai undosangana naAhazi, iwe nomwanakomana wako, naJashubhi, akanga asara, kusvikira pakuguma mugero, panguva rwedziva rokumusoro, munzira inoenda kumunda womusuki.
7:4 Uye iwe uchati kwaari: "Chenjerai kuti ukanyarara. Usatya. Uye havana kutya mumwoyo yenyu pamusoro pemiswe maviri anopfungaira izvi, anenge akadzimwa, inova kutsamwa nehasha Rezini, mambo weSiria, uye mwanakomana waRemaria. "
7:5 Nokuti VaSiria ashandiswe zano pamusoro penyu, pamwe zvakaipa yaEfuremu uye mwanakomana waRemaria, vachiti:
7:6 "Titenderei kukwira Judha, uye kumutsa ndikaridya, uye kuibvarura kure isu, uye ugadze mwanakomana waTabheeri samambo maro. "
7:7 Zvanzi naJehovha Mwari: Izvi haingamiri, uye izvi hazvingatongoitiki.
7:8 Nokuti musoro weSiriya iDhamasiko, uye musoro weDhamasiko ndiRezini; uye mukati matanhatu nemashanu kubva ikozvino, Efuremu kuchanyarara kuva vanhu.
7:9 Nokuti musoro wevaEfraimi ndiSamaria, uye musoro weSamaria mwanakomana waRemaria. Kana musingadi kutenda, hamungambovi mberi.
7:10 Uye Jehovha akataurazve naAhazi, vachiti:
7:11 Kumbira chiratidzo pachako naIshe Mwari wako, kubva pakadzika pasi, kusvikira kumusorosoro.
7:12 Ahazi akati, "Ini handidi kubvunza, nokuti ini handingaedze Jehovha. "
7:13 Akati: "Zvadaro teerera, O imba yaDhavhidhi. Chinhu chiduku here kuti dambudziko varume, kuti unofanirawo dambudziko Mwari wangu?
7:14 Nechikonzero ichi, Ishe pachake achapa kwauri chiratidzo. tarirai, mhandara ichava napamuviri, uye iye achabereka mwanakomana, uye zita rake richanzi Immanuel.
7:15 Iye achadya ruomba nouchi, kuti muzive kuti kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka.
7:16 Asi mukomana kunyange asati aziva kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka, nyika zvinonyangadza kwamuri achasiyiwa nechiso madzimambo aro maviri.
7:17 Ishe kuchaita pamusoro pako, uye pamusoro pavanhu venyu, uye pamusoro peimba yababa vako, mazuva asina kumbovapo chakaitika kubvira pamazuva okuzvitsaura vaEfuremu navaJudha namambo weAsiriya.
7:18 Uye ichi uchava iroro: Ishe achadana nhunzi, riri kure kwazvo zvikamu yenzizi dzeEgipita, uye nokuda mukuze, riri munyika waAsiria.
7:19 Uye ivo vachava svika, uye vose achazorora nzizi dzemipata, uye amatombo, uye ose mumiti, uye ose buri.
7:20 Nezuva iro, Ishe achaveura nechisvo chakakumbirwa ndivo unokubatira nevaya vari mhiri korwizi, namambo weAsiriya, kubva musoro bvudzi tsoka, pamwe yose ndebvu.
7:21 Uye ichi uchava iroro: munhu kunomutsa mhou pakati mombe, namakwai maviri,
7:22 uye, panzvimbo yakawanda mukaka, achadya ruomba. Nokuti vose vasara pakati penyika achadya ruomba nouchi.
7:23 Uye ichi uchava iroro: nzvimbo dzose, paiva chiuru mizambiringa inokosha masirivha chiuru, vachava minzwa norukato.
7:24 Vachapinda munzvimbo dzakadai nemiseve nouta. Norukato nemhinzwa vachava nenyika yacho yose.
7:25 Asi zvose makomo, izvo zvichashandiswa vachera pamwe nebadza, kutya minzwa norukato haazorambi kuswedera nzvimbo idzodzo. Uye kuchava nyika mafuro nenzombe, uye chikuva mombe. "

Isaiah 8

8:1 Zvino Jehovha akati kwandiri: "Torai pachako bhuku guru, uye nechinyoreso chemunhu mugonyora mairi: 'Bvisai zvakapambwa nokukurumidza; kuzopamba nokukurumidza. ' "
8:2 Uye ini akadana kuzvapupu pachangu akatendeka: Uriya, mupristi, naZekariya, mwanakomana waBherekia.
8:3 Uye ini akabatana pamwe muprofitakadzi, iye akatora pamuviri, akabereka mwanakomana. Zvino Jehovha akati kwandiri: "Mutumidze zita rake: 'Rush kutora zvakapambwa; Kukurumidza ichapambwa. '
8:4 Nokuti mwana asati aziva kuti kushevedzera kuna baba vake naamai vake, simba yeDhamasiko zvakapambwa Samaria uchatorerwa, pamberi pamambo weAsiriya. "
8:5 Zvino Jehovha akataura neni mberi, vachiti:
8:6 "Nokuti vanhu ava akakanda parutivi mvura yeShiroa, izvo vanoenda chinyararire, uye pachinzvimbo akasarudzwa Rezini nomwanakomana waRemaria,
8:7 nechikonzero ichi, tarira, Ishe achatungamirira pamusoro pavo mvura murwizi, simba uye mafashafasha: mambo weAsiriya nokubwinya kwake kose. Uye achasimuka kumarudzi nehova ake ose, uye iye ichafukidza nhivi dzarwo dzose.
8:8 Uye achapfuura nomunyika yeJudha, inundating nayo, uye iye achayambuka uye svika, kunyange panguva yayo mutsipa. Iye achatambanudza mapapiro ake, achizadza kufara kwenyika yako, O Imanueri. "
8:9 O vanhu, unganai, uye kukundwa! nyika All kure, teerera! kusimbiswa, uye kukundwa! Zvisungei, uye kukundwa!
8:10 Vaite urongwa, uye zvichava akaparadza! Taura shoko, uye harizoitwi! Nokuti Mwari anesu.
8:11 Nokuti Ishe akati kwandiri, uye iye akarayira izvi kwandiri noruoko rune simba, ndirege kubuda nenzira yavanhu ava, vachiti:
8:12 "Unofanira kutaura 'Hazvina nokumukira!'Nokuti zvose kuti vanhu ava anotaura kurangana. Uye iwe unofanira kuva nokutya kana kuvhundutswa nokutya kwavo.
8:13 Tsaurai Ishe wehondo pachake. Ngaave wako kutya, uye ngaave kutya kwenyu.
8:14 saizvozvo anofanira kuva vatsvene here. Asi achava ibwe remhosva nedombo nomusungo padzimba mbiri Israel, uye musungo uye dongo kuvagari vomuJerusarema.
8:15 Uye vazhinji vavo vachagumburwa uye vachawa, uye oputswa uye vakakorekana uye vakabvuta.
8:16 Kusunga uchapupu, namatidza murayiro, pakati pavadzidzi vangu. "
8:17 Uye ndichamirira Ishe, uyo chiso chake kubva imba yaJakobho, uye ndichamira pamberi pake.
8:18 tarirai: Ini nevana vangu, vandakapiwa kwandiri Ishe sechiratidzo nechishamiso, muIsraeri, kubva kuna Ishe wehondo, anogara muGomo reZiyoni.
8:19 Uye kunyange kwamuri, "Tsvakai kubva kuvaoni navauki,"Avo muridzo vari incantations dzavo, vanofanira vanhu havafaniri kubvunza kuna Mwari wavo, nokuda wevapenyu, uye kwete kubva kuvakafa?
8:20 Uye ichi ndicho, uyezve, nokuda kwemurairo nokuzvipupuriro. Asi kana havatauri maererano neShoko ichi, achabva vasina kwaedza.
8:21 Uye achaita nemairi; uchawa uye kuva nenzara. Uye kana achinge ane nzara, vachava neshungu, uye achataura zvakaipa pamusoro mambo wake naMwari wake, uye achaita Vanosimuka kumusoro.
8:22 Iye achaona pasi pasi, uye tarira: kutambudzika uye rima, nemukuparadzwa nokumanikidzwa, uye kutevera nokusuwa. Nokuti havazokwanisi kubhururuka kubva pakutambudzika ayo.

Isaiah 9

9:1 Panguva yapfuura, nyika yeZebhuruni nenyika yeNafutari okwidzwawo. Asi nenguva yokupedzisira, panzira yegungwa, mhiri kwaJoridhani, ari Garirea ravahedheni, akanga vakaremerwa.
9:2 Vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru. amuka chiedza vagari munzvimbo worufu.
9:3 Imi mawanza rudzi, asi imi hamuna makawedzera mufaro. Ivo uchafara pamberi pako, sevaya vanofara panguva yokukohwa, kufanana anokunda asvetuke atapa chiurawa, kana vachigoverana zvakapambwa.
9:4 Nokuti akakunda joko ravo rokutakura, uye pamusoro tsvimbo mafudzi avo, uye pamusoro tsvimbo yavamanikidzi vavo, sapamazuva avaMidhiani.
9:5 For chisimba zvakapambwa ose paine mheremhere, uye nguo ose yakasanganiswa ropa, richapiswa nemoto uye vachava huni dzomoto.
9:6 Nokuti takazvarirwa mwana, uye kwatiri tapiwa mwanakomana. Uye hutungamiri anoiswa pafudzi rake. Uye zita rake richanzi: zvinoshamisa Gota, Mwari ane simba, baba yemberi zera, Muchinda Worugare.
9:7 Kutonga kwake achawedzerwa, uye hapazovi nomugumo kwake runyararo. Iye achagara pachigaro choushe chaDhavhidhi napaushe hwake, kuti asimbise uye kusimbisa nayo, pakutonga nokururama, kubva ikozvino kusvikira pakusingaperi. Kushingaira kwaJehova wehondo kuchazviita.
9:8 Jehovha akatuma shoko kuna Jakove, ndokurova pamusoro paIsraeri.
9:9 Uye vose vaEfuremu vachaputswa kuzviziva. Vagari Samaria achati nayo, muna namanyawi nokuzvikudza kwemoyo yavo:
9:10 "Zvitinha zvawa, asi tichavaka namabwe akaenzana mabwe. Vakaparadza pasi mionde, asi tichaisa todzitsiva nemisidhari. "
9:11 Uye Ishe achamutsa vavengi Rezini pamusoro pake, uye achadzokera mhandu dzake kuva nebongozozo:
9:12 vaSiria kubva navaFiristia kubva kumavirazuva. Vachapedza Israeri nomuromo wavo wose. Shure kwaizvozvo zvose, kutsamwa kwake hakuna kudzorwa; pachinzvimbo, rwake akanga achiri unoratidzwa.
9:13 Uye vanhu havana kudzokera kuna Iye akavarova, uye havana kutsvaka Jehovha wehondo.
9:14 uye saka, Jehovha parara, kure Israel, musoro uye muswe, iye anokotama uye iye anodzivisa, nezuva rimwe.
9:15 The refu refu uye vanokudzwa, Ndiye musoro; uye muporofita anodzidzisa nhema, ndiye muswe.
9:16 Uye vaya neunyengeri kurumbidza vanhu ava, uye vaya vanorumbidzwa, achawisirwa pasi nechisimba.
9:17 Nechikonzero ichi, Jehovha haana kufara pamusoro vechiduku dzavo. Haangachiiti tsitsi nherera dzavo nechirikadzi. Nokuti mumwe nomumwe ndiye munyengeri, uye mumwe munhu akaipa, uye muromo ose ataura upenzi. Shure kwaizvozvo zvose, kutsamwa kwake hakuna kudzorwa; pachinzvimbo, rwake akanga achiri unoratidzwa.
9:18 Nokuti hanya nezvisina kururama kwave wakabatidzwa somoto: uchapedza minzwa uye munzwa, uye uchapisa iri musango, uye zvichaita kuti dzakarukwa chete vachikwira utsi.
9:19 Nyika yave runozunungutswa Nehasha dzaIshe wehondo, uye vanhu vachava huni dzomoto. Murume haringapembedzi munin'ina wake.
9:20 Achadzorera kurutivi rworudyi, uye iye achava nenzara. Iye achadya kurutivi kuruboshwe, uye achaita hamungaguti. Mumwe nomumwe achadya nyama yoruoko rwake: Manase naEfuremu, naEfuremu Manase, uye pamwe chete Vacharwisa Judha.
9:21 Shure kwaizvozvo zvose, kutsamwa kwake hakuna kudzorwa; pachinzvimbo, rwake akanga achiri unoratidzwa.

Isaiah 10

10:1 Vane nhamo vaya vanoita mitemo ichidzvinyirira, uye ndiani, paainyora, nyora kusaruramisira:
10:2 kuti munomanikidza varombo mutongo, uye kuita chisimba nyaya vanozvininipisa vanhu vangu, kuitira kuti chirikadzi vave zvavo, uye kuti vapambe nherera.
10:3 Muchabateiko nezuva rekushanyirwa uye dambudziko riri kusvika kure? To ani Muchatizira rubatsiro? Uye achakupa siya apo shure kwako kubwinya,
10:4 kuti murege vakakotamiswa pasi ngetani, uye kuwira navakaurayiwa? Nezvazvo zvose, kutsamwa kwake hakuna kudzorwa; pachinzvimbo, rwake akanga achiri unoratidzwa.
10:5 Nhamo waAsiria! Ndiye tsvimbo uye tsvimbo dzangu, uye hasha dzangu riri pamaoko avo.
10:6 Ndichatuma naye runonyengera rudzi, uye ndichaita kurayira naye kurwisa vanhu vangu hasha, kuti abvise zvakapambwa, uye unoparadzanisa nezvandingatapa, muriise kutsikwa wakaita dope mumigwagwa.
10:7 Asi haangavapinduri funga kuti zvidaro, uye mwoyo wake musafunge kuti izvi nenzira. pachinzvimbo, mwoyo wake kuiswa kupwanya uye chokuuraya kupfuura zvishoma marudzi.
10:8 Nokuti achati:
10:9 "Ko machinda angu semadzimambo zhinji? Ko Karikemishi, uye Hamati kufanana neAripadhi? Ko Samaria kufanana Dhamasiko?
10:10 Saizvozvo sezvo rwangu sezvarwakasvikira ushe dzechifananidzo, ndizvo zvazvichaita kusvika zvifananidzo zvavo venhema, avo veJerusarema uye Samaria.
10:11 Ndinofanira kuita Jerusarema varo venhema mifananidzo, sezvo ndakaita kuti Samaria nezvifananidzo zvaro?"
10:12 Uye ichi chichava: kana Ishe vachinge vapedza mumwe mabasa ake paGomo reZioni muJerusarema, Ndichaita aparadze michero akakwidziridzwa moyo wamambo waAsiria, uye pamusoro kubwinya kuzvikudza meso ake.
10:13 Nokuti iye akati: "Ini ndakaita nesimba rwangu, uye handina kunzwisisa yangu nouchenjeri pachavo, uye ini akabvisa miganhu yevanhu, uye ini zvamakapamba vatungamiriri vavo, uye, somunhu ane simba, Handina vakaputsa avo anogara kumusoro.
10:14 Uye ruoko rwangu yasvika simba vanhu, sezvamunoita dendere. uye, sezvakanga mazai ayo asiyiwa shure inovunganidzwa, saka handina kuunganidza nyika yose. Uye kwakange kusina munhu chakaita bapiro, kana kushamisa muromo, kana akataura snarl. "
10:15 Ko sanhu ringazvirumbidza pamusoro pake iye wields izvozvo? Kana unogona jeko kuzvikwidziridza pamusoro pake iye kuminyuka izvozvo? Sei tsvimbo vachasimudza pacharo akamumukira uyo wields izvozvo, kana mudonzvo kuzvikwidziridza, kunyange zviri chete huni?
10:16 Nokuda kwaizvozvi, Changamire Ishe Jehovha, Ishe wehondo, achatuma Ndinoonda pakati mafuta vake. Uye pasi pokudzora kubwinya kwake, hachizi shungu achaita hasha, somoto unoparadza.
10:17 Chiedza chavaIsiraeri chichava somoto, uye Mutsvene waIsraeri achava akafanana nemurazvo. Uye minzwa yake norukato zvichabviswa ndokupiswa dzikaidya, nezuva rimwe.
10:18 Uye kubwinya kwesango rake uye wake akanaka chikomo ichaparadzwa, kubva mweya kusvikira nyama. Uye iye achakutizai kure nokutya.
10:19 Uye zvakasara miti yedondo rake ichava mishoma zvokuti, uye nyore kuverengwa, kuti kunyange nomwana aigona kunyora.
10:20 Uye ichi uchava iroro: avo haana akawedzera vakasara vaIsraeri, uye vaya vachapukunyuka veimba yaJakobho, havazogari kuvimba iye Anovarova. pachinzvimbo, vachagara Uchasendamira Ishe, Mutsvene waIsraeri, muchokwadi.
10:21 Vakasara vaJakove, zvakare ndinoti vakasara, vachapiwa kutendeukira kuna Mwari ane simba.
10:22 Nokuti kunyange vanhu venyu, O Israeri, vachava sejecha regungwa, asi chete vakasara achanyorwa mudzoke. The pokuguma, wakati ipfupi, vachapiwa kufashamirwa nokururamiswa.
10:23 Nokuti Ishe, Mwari wehondo, achaita chinhu chidimbu uye pokuguma, pakati yose.
10:24 Nechikonzero ichi, Ishe, Mwari wehondo, anoti izvi: "Vanhu vangu, vanogara Zion: musatya waAsiria. Iye achakurova netsvimbo yake, uye achasimudza tsvimbo yake pamusoro pako, munzira weIjipiti.
10:25 Asi pashure kwechinguvana uye kwekanguva, hasha dzangu ichaparadzwa, uye hasha dzangu ndichatambanudzira kuipa kwavo. "
10:26 Uye Jehovha wehondo achamutsa tyava pamusoro pake, sezvinoita denda yaMidhiani padombo raOrebhi, uye iye achaita kuti pave tsvimbo yake pamusoro pegungwa, uye iye achaisimudza pamusoro nzira weIjipiti.
10:27 Uye ichi uchava iroro: mutoro wake huchatorwa kubva papfudzi rako, uye joko rake huchatorwa kubva pamutsipa wako, uye joko zvichave nekuwora pakutanga mafuta.
10:28 Iye tichaswedera Aiath; achaita kuyambukira Migroni; Iye achavimba midziyo yake paMikimashi.
10:29 Ivo ndagura vakakurumidza; Gebha ndiye chigaro yedu; Rama akanga akashamiswa kwazvo akatanga; Gibhiya raSauro vakatiza.
10:30 Anohwihwidzira nenzwi rako, mukunda weGarimi; teerera, Raishi, varombo mukadzi veAnatoti.
10:31 Madhimena kwakaita kure; kusimbiswa, imi vemuGebimi.
10:32 It richiri masikati, saka mira paNobhi. Iye vachadzungudza rwake pamusoro gomo romwanasikana weZiyoni, chikomo kweJerusarema.
10:33 tarirai, Changamire Ishe Jehovha wehondo huchapwanya duku rewaini nokutyisa, uye achakudzwa kwazvo uchatemwa pasi, uye yakakwirira achaderedzwa.
10:34 Uye musango vachapiwa wapindurudzwa nesimbi. Rebhanoni, wayo vakakwidziridzwa ndivo, vachawa.

Isaiah 11

11:1 Uye tsvimbo ichabuda mudzi waJese, uye ruva kuchakwira kubva pamudzi yake.
11:2 Ipapo Mweya waJehovha uchagara pamusoro pake: mudzimu wouchenjeri uye wokunzwisisa, mweya wamano kushinga, mudzimu wokuziva uye umwari.
11:3 Uye achazadzwa noMweya nokutya Jehovha. Haazotongi maererano Kuona kwameso, kana tsiura maererano vachinzwa nenzeve.
11:4 pachinzvimbo, achatonga varombo nokururamisira, uye achaita tsiura vanyoro venyika nokururama. Achawisira pasi neshamhu yomuromo wake, uye achauraya vakaipa nomweya wemiromo yake.
11:5 Uye kururamisira richava bhanhire redehwe muchiuno chake. Uye nokutenda chichava wemhare bhandi padivi rake.
11:6 Bere uchagara negwayana; ingwe ichavata pasi nembudzana; mhuru shumba uye makwai muchagara pamwe chete; uye mukomanawo zvake muduku uchavadzinga.
11:7 The mhuru nebere zvichafura pamwe chete; vana vazvo vacharara zororo pamwe chete. Uye achaita shumba ichadya uswa senzombe.
11:8 Uye achiyamwa mucheche achaita kutamba pamusoro inogara iri asp. Uye mwana uyo akarumurwa kuda kutambanudza ruoko rwake mugomba amambo nyoka.
11:9 Havazosimudzirani kukuvadza, uye havazopfeki kuuraya, pagomo rangu rose dzvene. Nokuti nyika izere nokuziva Ishe, semvura gungwa rakafukidza.
11:10 Nezuva iro, mudzi waJese, anomira sechiratidzo pakati vanhu, chete maJentairi ndinokumbirisa, uye guva rake richava rinobwinya.
11:11 Uye ichi uchava iroro: Ishe achatuma rwake kechipiri kuti mutore vakasara vavanhu vake ndiani vachasara shure: neAsiria, uye kubva muIjipiti, uye kubva yePatirosi, uye kubva Ethiopia, uye kubva Eramu, uye kubva yeShinari, uye kubva Hamati, uye kubva muzvitsuwa zvegungwa.
11:12 Uye Achasimudzira chiratidzo marudzi, uye achaita vaunganidzwe vatizi vaIsraeri, uye achaita vanounganidza VaJudha vakaparadzirwa kumatunhu mana enyika.
11:13 Ipapo godo vaEfuremu uchatorerwa, uye vavengi vaJudha vachaparadzwa. Efuremu hakuzovi muvengi kuna Judha, uye Judha haangarevi kurwa vaEfuremu.
11:14 Uye ivo kuchabhururuka pamusoro pamafudzi avaFirisitia nomugungwa; pamwe chete vachapamba vokumabvazuva. NeEdhomu uye Moabhi ichava mukutonga ruoko rwavo, uye vanakomana vaAmoni vachava kuteerera.
11:15 Uye Jehovha achaparadza nyika rurimi rwegungwa weIjipiti. Uye achasimudza ruoko rwake pamusoro perwizi, nesimba neMweya wake; achawisira nayo, ayo hova nomwe, kuitira kuti kuyambukira napo nomushangu dzavo.
11:16 Uye kuchava nzira vakasara vanhu vangu, ndiani uchasiiwa nevaAsiriya: sezvinoita pakanga Isiraeri nezuva akakwira kubva muIjipiti.

Isaiah 12

12:1 Uye uchati iroro: "Ini ndichaita kureurura kwamuri, O Ishe, nekuti makanga vakandishatirirwa; asi nehasha dzenyu yave kudzorwa, ini handina uye imi tinonyaradzwa.
12:2 tarirai, Mwari Muponesi wangu, Ndichazviita nokutendeka, uye handidi kuva afraid. Nokuti Jehovha ndiye simba rangu rumbidzo, uye iye akava ruponeso rwangu. "
12:3 Muchachera mvura nomufaro kubva namatsime Muponesi.
12:4 Uye uchati iroro: "Kureurura Ishe, udane zita rake! Ita ake kuronga pakati pavanhu! Yeuka kuti zita rake rinokudziwa!
12:5 Imbirai Jehovha, nokuti akaita magnificently! Zivisai kuti yose!
12:6 Nomufaro uye kupa rumbidzo, Iwe hugaro Zion! Nokuti Great One, Mutsvene waIsraeri, ari pakati pako!"

Isaiah 13

13:1 Chirevo pamusoro peBhabhironi naIsaya, mwanakomana waAmozi, saha.
13:2 Kwemakore ita bvungapfunga gomo Simudzai chiratidzo! Danidzirai, simudza ruoko, uye regai vatongi kupinda nepamagedhi!
13:3 In hasha dzangu, Ndakarayira vatsvene vangu, uye ndakashevedza yangu simba, avo nomufaro nokukudzwa kwangu.
13:4 Pamakomo, pane kwavazhinji, sokunge kuti vazhinji, inzwi nokuridza madzimambo, yemarudzi akaungana. Nokuti Jehovha wemauto araira varwi vehondo,
13:5 kune vaya vari kusvika kubva kure nenyika, kubva dzakakwirira dzokudenga. NdiShe uye nhumbi dzake hasha, kuti inoriparadza vose pasi.
13:6 ungudzai zvinonzwika! Nokuti zuva raJehovha zvarinoswedera pedyo! Zvichaita svika sezvinoita kuparadzwazve Ishe.
13:7 Nokuda kwayo, ruoko ose vachakundikana, uye mwoyo wose womunhu achava vavore uye haazopwanyiwi.
13:8 Writhing uye marwadzo achange dzokuzvitorera idzo. Vachava kurwadziwa, somukadzi ari kusununguka. Mumwe nomumwe achazviratidza akashamiswa kwazvo akatanga kuti muvakidzani wake. zviso zvavo zvichafanana nezviso zvakatendeka ukapisa.
13:9 tarirai, zuva raShe pedyo: zuva rimwe utsinye, azere nehasha nokutsamwa uye hasha, izvo vachaisa pasi ari oga uye achapwanya vatadzi kubva.
13:10 Nekuti nyeredzi dzokudenga, nokubwinya kwavo, havazogari kuratidza kwavo chiedza. Zuva richashanduka chakavanzwa panguva kwavakafa wayo, uye mwedzi haizopenyi naye wakachena.
13:11 Uye ndichaita aparadze uipi nyika, uye pamusoro pavatadzi zvavo. Uye ndichaita kuti kuzvikudza kutendeka kupere, uye ndichauyisa pasi kwokuzvikudza simba.
13:12 Munhu achava kunokosha kupfuura goridhe, uye vanhu vachava yakaisvonaka yakaisvonaka.
13:13 For chinangwa ichi, Ini achamutsa denga, uye nyika achazungunuswa kubva panzvimbo yaro, nokuda kwehasha raJehovha wehondo, nokuda zuva rake nehasha nokutsamwa.
13:14 Uye ivo vachava sezvinoita yengururu inotiza, kana semakwai; uye hapazovi nomunhu anogona kuaunganidzire. Mumwe nomumwe achadzokera kuvanhu vake, uye mumwe nomumwe achatizira kunyika yake.
13:15 Vose vanowanikwa achaurayiwa, uye vose vanobatwa kuziva vachawa nomunondo.
13:16 Vacheche vavo vacharoverwa pasi chisimba vachizviona. dzimba dzavo ichapambwa, uye vakadzi vavo ichava kutyorwa.
13:17 tarirai, Ini achamutsa vaMedhia kuzorwa navo. Havazosimudzirani kutsvaka sirivha, kana chido goridhe.
13:18 pachinzvimbo, nemiseve yavo, vachaisa vana vaduku rufu, uye vachabata havana tsitsi pamukaka vakadzi, uye ziso ravo haringakupembedzi vana vavo.
13:19 Zvino Bhabhironi, anokudzwa pakati umambo, kuti yakakurumbira rwokudada kwevaKadheya, vachaparadzwa, Ishe kunyange sezvo aparadza Sodhoma neGomora.
13:20 It harizogarwi, kusvikira pakuguma, uye haangautorerwi vakaumba, kunyange kusvikira kumarudzi. MuArabhu haazodziki tende rake imomo, uyewo vafudzi vanozorora ipapo.
13:21 pachinzvimbo, mhuka dzesango ichazorora ikoko, uye dzimba dzavo achazadzwa nyoka, uye mhou vachagara imomo, Paganda vachapfeka kwakuka ikoko.
13:22 Uye tawny mazizi achapindura mumwe ikoko, mukuvaka ayo, uye Sirens zvayo tutemberi mafaro.

Isaiah 14

14:1 nguva yake iri pedyo, uye mazuva aro haazosundirwi. Nokuti Jehovha achange tsitsi Jacob, uye achaita achiri kusarudza kubva Israel, uye iye achaita kuti zororo pamusoro pachavo ivhu ravo. Uye pakasvika itsva achazvibatanidza kwavari, uye achaita kuomerera imba yaJakobho.
14:2 Uye vanhu ruchandovatorapo, uye kuvatungamirira kunzvimbo yavo. Uye imba yavaIsiraeri ichavabata, munyika Ishe, sezvo varume nevakadzi varanda. Uye vachabata senhapwa vakanga vatora vakavatapa. Uye ivo vachava muchamanikidza vamanikidzi vavo.
14:3 Uye ichi uchava iroro: apo Mwari achaita akupa zororo kubva basa renyu, uye pakudzvinyirirwa yako, uye kubva zvakaoma muuranda mumamiriro rwamakandida akashanda pamberi,
14:4 uchabvuma mufananidzo uyu pamusoro pamambo weBhabhironi, uye iwe uchati: "Sei mumanikidzi wapera, pamwe ake mutero?
14:5 Ishe Akapwanyira mudonzvo akaipa, Tsvimbo despots,
14:6 rikarova vanhu nehasha ane vanga kurapwa, iyo yakakunda marudzi nehasha, izvo vakatambudza utsinye.
14:7 Yose zvava nyarara uye vachiri; rakachengetedzwa wakafadza uye unofara.
14:8 The makwenzi, wo, kufara pamusoro pako, uye misidhari yeRebhanoni, vachiti: 'Zvawakaramba akavata, hakuna munhu akamboenda vanoda kutiparadzanisa pasi. '
14:9 Gehena pazasi rikazungunuswa akasangana nemi panguva veMubatanidzwa yako; hazvina anomutswa pavarefu kwamuri. All vatungamiri venyika vakasimuka zvavo zvoushe, zvose vatungamiriri pakati pemarudzi. "
14:10 Munhu wose achaita sei uye vachati kwauri: "Zvino iwe vakakuvadzwa, sezvo taiva; wava akafanana nesu.
14:11 Kuzvikudza kwako rave vakakakatira pasi kuGehena. muviri wako rawa akafa. The moths chichange ukatakata pasi iwe, Honye achava wakafukidzwa.
14:12 Sei iwe wawa kudenga, O Lucifer, uyo akashandisa kumuka sezuva? Sei iwe kuti akapunzika, imi vakakuvadzwa marudzi?
14:13 Uye iwe wakati mumoyo mako: 'Ini achakwakuka kudenga. Ndichaisa chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ini ndichava choushe pamusoro pegomo yesungano, kuchamhembe zvikamu.
14:14 Ndichakwira kumusoro misoro makore. Ini achafanana-soro. '
14:15 Asi zvechokwadi, muchagurwa vakakakatira pasi kuGehena, mukudzika pegomba.
14:16 Avo kukuona, kuvimba kwamuri, uye achaona pamusoro pako, vachiti: 'Angava munhu anetseka nyika, aizunungusa ushe,
14:17 aishandura nyika renje uye akaparadza maguta ayo, uyo asingadi kunyange kuzarura vakasungirwa ake?' "
14:18 Madzimambo ose marudzi munyika yose ndivete mukubwinya, mumwe murume mumba make.
14:19 Asi makanzi varamba muguva rako, sezvinoita yakasvibiswa chirimwa maturo, uye imi makasungwa pamwe nevaya vakaurayiwa nebakatwa, uye ndiani ndokuburuka pasi pegomba, sezvinoita kuorera mazviri chitunha.
14:20 Iwe haungaiswi chokuita navo, kunyange muguva. Nokuti wakaparadza nyika yako; zvawakazouraya vanhu venyu. Vana revakaipa harizovipo kunzi pamusoro nokusingaperi.
14:21 Gadzirirai vana vake kuuraya, maererano kokushata kwamadzibaba avo. Havazosimudzirani kusimuka, kana nhaka yenyika, kana kuzadza uso hwenyika nemaguta.
14:22 Asi ini vachamukira navo, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Uye ini vachaparara zita weBhabhironi yayo vakasara: vose chirimwa chacho vana, ndizvo zvinotaura Ishe.
14:23 Ndichaita ugoripira ive nokuda tyoni, pamwe anezvimiti dzemvura. Ndicharitsvaira nomutsvairo kunze orisunga kure aine bhurasho, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.
14:24 Jehovha wehondo wakapika, vachiti: Chokwadi, sezvandakachengeta nezvazvo, saka zvichava, uye saizvozvo sezvo ndakamunyurura kuburikidza pfungwa dzangu,
14:25 zvinofanira kuitika. Saka ndichava achapwanya muAsiria munyika yangu, uye ini achatsika iye pamusoro pamakomo angu, uye joko rake achazvitorerwa kwavari, uye mutoro wake ichabviswa papfudzi ravo.
14:26 Ndiro urongwa kuti ndakazvipira, pamusoro penyika yose, uye ichi ndicho ruoko iyo chinoshanda pamusoro pamarudzi ose.
14:27 Nokuti Jehovha wehondo akarayira izvozvo, uye ndianiko anogona kuneta nayo? Uye ruoko rwake unoratidzwa, saka ndiani dzivirira nayo?
14:28 Mugore umo namambo Ahazi akafa, ichi mutoro wakapiwa:
14:29 Unofanira kufara, zvose iwe eFiristia, kuti tsvimbo kwaiye akurova rapwanyiwa. Nokuti mambo nyoka pamudzi wenyoka pachabuda, uye vana vake vachaita richawira izvo inobhururuka.
14:30 Uye dangwe varombo achapiwa achifudzira, uye varombo ichazorora nokutendeka. Ndichapfunhisa mudzi wako zvichipfuura nenzara, uye ndichaita kuti aurayiwe vakasara vako.
14:31 ungudzai, O gedhi! Danidzira, O guta! All eFiristia yave vakagwadama. Nokuti utsi ichasvika kubva kuchamhembe, uye hakuna munhu achapukunyuka mauto ake.
14:32 Uye chii chichava mhinduro nhau iyi pakati pamarudzi? Zvichava kuti Ishe wakadzikwa Zion, uye kuti varombo vavanhu vake vachava netariro maari.

Isaiah 15

15:1 Chirevo waMoabhu. Nekuti Ar waMoabhu raparadzwa usiku, zviri akanyarara chose. Nekuti rusvingo waMoabhu raparadzwa usiku, zviri akanyarara chose.
15:2 The imba akamboenda pamwe Dhibhoni kuti miti, ndichichema pamusoro peNebho napaMedhebha. Moabhu nokuhwihwidza. Pachava nemhanza zvose misoro yavo, uye ndebvu dzose achava kuveurwa.
15:3 At yokuchinja kwavo, vakatsanangurwa wakaputirwa masaga. On edzimba dzavo napamadare avo, vose pairi, kuungudza uye achichema.
15:4 Heshibhoni muchachema neEreari. inzwi ravo wanzwikwa kusvikira paJahazi. Over ichi, zvakanaka-vakanyatsogadzirira varume Moabhi achachema; mweya mumwe nomumwe achachema inozviitira.
15:5 mwoyo wangu vachachema kuna paMoabhi; nembariro dzayo vachachema kunyange Zoari, sezvinoita-nemakore matatu mhuru. Nokuti kuchakwira vachichema, nenzira yaikwira Luhith. Uye pamwe munzira Horonaimi, ivo Achasimudzira kuchema yokupfidza.
15:6 Nokuti mvura yeNimirimi ichaparadzwa, nekuti miti yaoma, uye seedling rakakundikana, uye vose greenery kwapfuura kure.
15:7 Izvi zvinoenderana kwakakura mabasa avo uye yokurohwa kwavo. Vachatsausa navo kurukova Pamikonachando.
15:8 Nokuti kuchema kwakaita rinoparadzirwa muganhu waMoabhu; ayo kuungudza Eglaim kunyange, kupopota kwayo kusvikira patsime Elim.
15:9 Nekuti mvura Dhibhoni kunge akazara neropa, Ndichaisa zvakatowanda pamusoro paDhibhoni: avo kubva vaMoabhi kutiza shumba, uye vachararama panyika.

Isaiah 16

16:1 O Ishe, atumire Gwayana, Mutongi wenyika, kubva Rock murenje kugomo romwanasikana weZiyoni.
16:2 Uye ichi chichava: akafanana neshiri inotiza, uye kufanana pemanyana dzichibhururuka kubva mudendere, ndizvo zvichaita vakunda vaMoabhi panguva ndima weAnoni.
16:3 Kuumba urongwa. Call kanzuru. Rega mumvuri yako sokunge usiku, kunyange masikati. Kuvanza vatizi, uye usapandukira vadzungairi.
16:4 vatizi My achararama nemi. Iva nzvimbo yokuvanda, O Moabhu, pachiso muparadzi. Guruva riri kuguma; ari wenhamo munhu atsva. Iye tsikwa pasi rakakundikana.
16:5 Chigaro choushe ichagadzirirwa ngoni, mumwe uchagara pamusoro pacho nechokwadi, mutende raDhavhidhi, achitonga, achitsvaka kururamisira, uye nokukurumidza anotsiva zvakarurama.
16:6 Takanzwa zvokuzvikudza kwaMoabhi; unozvikudza kwazvo. Kuzvikudza ake uye nokuzvikudza kwake uye hasha dzake kunopfuura simba rake.
16:7 Nechikonzero ichi, Moabhi achachema Moabhi; mumwe nomumwe achachema. Taura pamusoro maronda avo vanofara pamusoro pezvitina pamadziro.
16:8 Noruwa weHeshibhoni akasiiwa, uye madzishe vahedheni akatema wemizambiringa weSibhima. mizambiringa awo vasvika kunyange paJazeri. Vanodzungaira mugwenga. mizambiringa yakabva kumwe Its dzakasiyiwa. Vakaita vakayambuka gungwa.
16:9 Ini Vachachema nemisodzi yeJazeri pamusoro ichi, wemizambiringa weSibhima. Ndichaita inebriate iwe nemisodzi yangu, Heshibhoni neEreare! Nokuti inzwi vaya tsika apo pamusoro wako mazambiringa uye nepamusoro pokukohwa kwako.
16:10 uye saka, vachifara uye nomufaro huchatorwa kubva paKarimeri, uye hapazovi muchifarisisa kana nomufaro yemizambiringa. Iye akanga akajaira mutsike haazorambi kupura waini muchisviniro chewaini. Ndabvisa kurira vanotsika.
16:11 Over ichi, mwoyo wangu anoshandawo sembira pamusoro paMoabhi, uye yomukati zvikuru kuva kwangu nokuda wall.
16:12 Uye ichi chichava: kana Moabhi achinetseka pamusoro ake akakwirira, achaita kupinda nzvimbo yake tsvene kuzonyengetera, asi iye havazokukundi.
16:13 Iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha pamusoro paMoabhi pamusoro iyoyo.
16:14 Zvino ataura Ishe, vachiti: Mumakore matatu, akafanana nemakore omubatiri, kukudzwa kwaMoabhi pamusoro vazhinji yose vanhu uchatorerwa, uye chii chinosara shure vachava vashoma uye simba uye kwete hwakawanda.

Isaiah 17

17:1 Chirevo pamusoro peDhamasiko. tarirai, Dhamasiko kuchanyarara kuva guta, uye achafanana murwi wamabwe kukukanganisa.
17:2 Maguta kukukanganisa achasara kuti mapoka, uye ivo vachabata zororo ikoko, uye hapazovi nomunhu anogona kuzovatyisa.
17:3 Uye rubatsiro kuchaita panaEfuremu, uye umambo dzichaguma kubva kuDhamasiko. Uye vakasara veSiria vachava sembiri kwevanakomana vaIsraeri, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.
17:4 Uye ichi uchava iroro: kukudzwa kwaJakobho thinned, uye kukora kwenyama yake uchaderedzwa.
17:5 Zvino vachafanana nokuunganidzwa kukohwa chinogara, uye ruoko rwake richabatwa hura dzezviyo. Uye zvichava sezvinoita kutsvaka zviyo pamupata weRefaimu.
17:6 Uye chii chinosara shure mairi vachafanana rimwe sumbu remazambiringa, kana sezvinoita kuzununguswa muorivhi maviri kana matatu maorivhi kwenzira bazi, kana kufanana ina kana shanu maorivhi pamusoro muti, ndizvo zvinotaura Ishe Mwari waIsraeri.
17:7 Nezuva iro, munhu vachakotama pamberi Muiti wake, uye meso ake ichakurukura Mutsvene waIsraeri.
17:8 Haanganzwiri kukotama pamberi aritari maoko ake akaita. Haanganzwiri funga zvinhu neminwe yavo, okunamata nawo zvitsvene uye okunamata nawo.
17:9 Nezuva iro, maguta ake akasimba achasiyiwa, sezvinoita magejo nomuminda yezviyo zvakanga akasiyiwa pamberi pevanakomana vaIsraeri, uye iwe ichasiiwa.
17:10 Nekuti wakangamwa Mwari Muponesi wako, uye hauna kurangarira Munyaradzi renyu rakasimba. Nokuda kwaizvozvi, Uchadyara minda miti akavimbika, asi iwe uchadyara imwe mbeu.
17:11 Pazuva kwako yokudyara, mbizi muzambiringa uye mangwanani yako nembeu achamera. Kukohwa yatorwa kure kusvikira pazuva nhaka, uye iwe uchava neshungu doro.
17:12 Nhamo zhinji mazhinji avanhu, kufanana vazhinji inoomba gungwa! Nhamo bope revanhu, sokuunga kwemvura zhinji!
17:13 Avanhu achaita ruzha, zvichiita sokuunga kwemvura zhinji inokukura kose, asi achava mutsiure, uye saka iye achakutizai kure kure. Uye achaita kuti nokukurumidza atora, seguruva yamakomo pamberi pechiso mhepo, uye sechamupupuri pamberi nedutu.
17:14 Munguva yamadekwana, tarira: pachava nyonganyonga. Kana zviri mangwanani mangwanani, iye haazorambi. Ndiwo mugove wevaya akaparadza isu, uye ichi ndicho mugove wevaya zvamakapamba isu.

Isaiah 18

18:1 Nhamo nyika, kuti mapapiro ngwere, riri mhiri kwenzizi Ethiopia,
18:2 izvo anotumira nhume nenzira dzegungwa uye mumidziyo nenhokwe pamusoro pemvura. chibudai, Angels O kunokurumidza, kurudzi iyo yave pakabvunda uye zvakundikana, kune inotyisa vanhu, pashure uyo hakuna mumwe, kurudzi kushuvira vakaora mwoyo uye, rune nyika inokamurwa nenzizi.
18:3 All vagere munyika, iwe ugere panyika: kana chiratidzo vachange akakwidziridzwa pamakomo, uchaona, uye iwe vachanzwa kwehwamanda.
18:4 Nokuti Jehovha anoti ichi kwandiri: Ini ndichava nyarara, uye ndichaita funga panzvimbo yangu, sezvo chiedza masikati pachena, uye segore redova zuva wokukohwa.
18:5 Nokuti kukohwa kusati kwasvika, zvose zvakanga ndakajeka. Uye zvichaita kumera ane kukurumidza kupera, uye matavi awo shoma vachaparadzwa achichekerera ane curved reza. Uye inosara uchatemwa kure uye kuzununguswa kure.
18:6 Uye pamwe chete ivo achasiyiwa kuti shiri kumakomo nezvikara zvenyika. Uye shiri vachava ichi- pamusoro pavo chirimo, uye zvose nezvikara zvenyika zvichapedza chando pamusoro pavo.
18:7 In iyoyo, chipo chichaitwa kuna Jehovha wehondo, kubva vanhu akavakamura uye zvakundikana, kubva inotyisa vanhu, vaakadana hakuna kumbova mumwe, kubva kushuvira rudzi, kushuvira vakaora mwoyo uye, rune nyika nenzizi zvakakanganisa, uye chichaitwa kunzvimbo yezita raJehovha wehondo, kugomo reZiyoni.

Isaiah 19

19:1 Chirevo weEgipita. tarirai, Ishe kuchakwira pamusoro yakakwirira gore, uye achaita kupinda muEgipita, nemifananidzo venhema weIjipiti achazungunuswa pamberi pake, uye mwoyo weIjipiti vavore mukati mayo.
19:2 Ndichapfunhisa muIjipita kumhanya pamusoro muEgipita. Uye vacharwa: mumwe nomumwe hama yake, uye munhu pamusoro shamwari yake, guta neguta, umambo huchamukira umambo.
19:3 Uye Mweya weEgipita achaiswa ruptured ayo chaizvo moyo. Ndichaparadza pasi urongwa kwavo nechisimba. Uye vachatsvaka mhinduro yavo yenhema mifananidzo, navauki dzavo, uye avo vanotungamirirwa madhimoni, uye kuvaoni dzavo.
19:4 Uye ndichaisa Ijipiti muruoko utsinye vanatenzi, uye mambo ane simba uchava navo, ndizvo zvinotaura Ishe, Mwari wehondo.
19:5 Uye mvura yegungwa uchaomesa, uye rwizi ichava dongo uye yakaoma.
19:6 Uye nzizi achakundikana. Hova dzarwo kuchaita kuderedza nokuomesa. The rutsanga uye bulrush richaoma kure.
19:7 The yoRwizi achapiwa nguo pasi kwarwakabva, uye zvose unodiridzwa nokuda ichaomesa uye vooma hazvichazovipo.
19:8 Uye vabati vehove vacharwadziwa. Uye vose ukande chiredzo murwizi vachachema. Uye vaya vakakandira mumbure pamusoro pemvura yaro achava simba.
19:9 Avo vanoshanda yerineni, combing vakaruka Textiles yakanaka, vachanyadziswa.
19:10 Uye ayo unodiridzwa nzvimbo vachatanga vachikundikana, vose vaya vanoita madziva kutora hove.
19:11 Vatungamiri Tanis mapenzi. Varayiri Farao akachenjera ndapa zano benzi. Ungati sei kuna Farao: "Ndiri mwanakomana wisemen, mwanakomana wamadzimambo akare?"
19:12 wisemen yenyu varipiko ikozvino? Ngavarumbidze kurizivisawo kwamuri, uye ngavave kuzivisa naJehovha wehondo anoda kuIjipiti.
19:13 Vatungamiri Tanis vava mapenzi. Vatungamiri Memphis kunge raderera. Vakanyengera Egipita, pakona vanhu vayo.
19:14 Ishe akadira Mweya giddiness mukati mayo. Vakarasisa Egipita tichitadza pamabasa ayo, somunhu akadhakwa uyo staggers uye vomits.
19:15 Uye hapazovi basa kuIjipiti kuti aizova musoro kana muswe, uyo anokotama kana munhu anodzivisa kukotamira pasi.
19:16 Nezuva iro, Ijipiti vachafanana navakadzi, uye vacharwadziswa akashamiswa kwazvo akatanga uye zvinotyisa pamberi pamberi kuzunungusa ruoko rwaIshe wehondo, ruoko rwaakanga dzichadzedzereka pamusoro pavo.
19:17 Uye nyika yaJudha ichava kutya kuIjipiti. Munhu wose anofunga nezvazvo vachatyiswa pamberi zano raJehovha wehondo, zano raakanga asarudza pamusoro pavo.
19:18 Nezuva iro, pachava nemaguta mashanu munyika yeIjipiti vanotaura rurimi rweKanani, uye izvo naJehovha wehondo. Mumwe richanzi Guta Sun.
19:19 Nezuva iro, pachava neatari yaJehovha pakati penyika yeIjipiti uye shongwe waShe parutivi nemiganhu yayo.
19:20 Ichi chichava chiratidzo uye chapupu kuna Jehovha wemauto munyika yeIjipiti. Nokuti vachadanidzira kuna Jehovha pamberi kwekutambudzika, uye uchazvitumira muponesi uye ari mudziviriri uyo achasunungura navo.
19:21 Uye Ishe kubvumwa neIjipiti, uye vaIjipiti richacherechedza Ishe nezuva iroro, vachanamata kwaari nezvibayiro nezvipo. Uye ivo vachava mhiko kuna Jehovha, uye ivo achazadzisa navo.
19:22 Uye Jehovha acharova Ijipiti tyava, uye achaita ndivaporese. Uye ivo vachadzokera kuna Jehovha. Iye achapiwa placated kwavari, uye achaita ndivaporese.
19:23 Nezuva iro, kuchava nzira kubva kuIjipiti kuvaAsiria, vaAsiria achapinda Ijipiti, uye muEgipita achava navaAsiria, uye vaIjipiti tichashumira waAsiria.
19:24 Nezuva iro, Israeri ichava rechitatu muEgipita uye muAsiria, chikomborero pakati penyika,
19:25 naJehovha wehondo raakaropafadza, vachiti: Ngaaropafadzwe vanhu vangu muEgipita Ngaarumbidzwe, uye basa ramaoko angu muAsiriya, asi Israeri ndiye nhaka yangu.

Isaiah 20

20:1 Mugore umo Tharthan akapinda Ashidhodhi, apo Sagoni, mambo weAsiriya, akanga amutuma, uye wakati akarwa veAshidhodhi yakanga akarikunda,
20:2 munguva iyoyo, Jehovha akataura noruoko rwaIsaya, mwanakomana waAmozi, vachiti: "Budai, abvise masaga pachiuno chako, uye tora shangu dzako patsoka dzako. "Iye akaita saizvozvo, kubuda kupfeka uye asina shangu.
20:3 Zvino Jehovha akati: Mushumiri wangu Isaya sezvaakafamba asine nguvo asine shangu, sechiratidzo uye sezvo nechishamiso makore matatu pamusoro peEgipita pamusoro Ethiopia,
20:4 saizvozvowo zvichaita mambo weAsiriya kumanikidzira kutapwa weIjipiti, uye tama weItiopia: nevaduku, kupfeka uye asina shangu, pamwe magaro avo asina kufukidzwa, chinyadzo weIjipiti.
20:5 Uye vachakutyai nokukanganiswa pamusoro Ethiopia, tariro yavo, uye Ijipiti, kubwinya kwavo.
20:6 Uye nezuva iro, Vagari chimwe chiwi vachati: "Tarirai, ichi chaiva tariro yedu, isu vakatiza kwavari rubatsiro, angatisunungura kubva pamberi pamambo weAsiriya. Saka zvino, sei isu kukwanisa kutiza?"

Isaiah 21

21:1 Chirevo pamusoro perenje regungwa. Kungofanana nezvamupupuri vanouya vachibva Africa, izvozvo anosvika kubva kurenje, kubva kunyika inotyisa.
21:2 A chiratidzo zvakaoma kwave zvakaziviswa kwandiri: iye asingatendi, iye anoita kutendeka, uye uyo nomupambi, iye kuchaparadza. kwira, The Eramu! komba, The Media! Ndaita vacheme zvayo zvose kupururudza.
21:3 Nokuda kwaizvozvi, musana wangu repasi yave izere marwadzo, nokudumbirwa akandikomba akagarwa, kufanana marwadzo mukadzi ari kusununguka. Ndakawira pasi pandakanzwa izvozvo. Ndakanga pavaiona ndakati.
21:4 mwoyo wangu waoma. The rima akashamiswa kwazvo akatanga ini. Bhabhironi, mudiwa wangu, yava chishamiso kwandiri.
21:5 Gadzirai tafura. kufunga, kubva panzvimbo pakuongorora, vaya nokunwira. Simukai, imi vatungamiri! Torai nhoo!
21:6 Nokuti Jehovha ati kwandiri: "Enda uye chiteshi nharirire. Ngaanzvenge azivise chero achaona. "
21:7 Akaona ngoro nevatasvi vemabhiza maviri, uye mutasvi ane mbongoro, uye mutasvi ngamera. Iye akaona zvakanaka, ane anopenya kwakanyanya.
21:8 Uye shumba akashevedzera: "Ini ndiri pamusoro kunharire Ishe, vamire nguva dzose masikati. Uye ini ndiri panzvimbo yangu, vamire usiku hwose.
21:9 tarirai, mumwe murume anosvika, murume akatasva maviri bhiza ngoro. "Iye akapindura, uye akati: "Rawa, rawa Bhabhironi! Uye zvakavezwa vamwari ayo ose vave makapwanya muvhu!
21:10 O vakapurwa zviyo zvangu! O vanakomana wangu paburiro! Zvandakanzwa kuna Jehovha wehondo, Mwari waIsraeri, Handina yamagamuchirawo. "
21:11 Chirevo pamusoro peDhuma, akadanidzira kwandiri kubva paSeiri: "Watchman, sei anoenda usiku? nharirire, sei anoenda usiku?"
21:12 Nharirire ikati: "Morning anosvika kuna usiku. Kana uri kutsvaka: tsvaka, uye exchange, uye kusvika. "
21:13 Chirevo muArabia. Musango unofanira kurara, manheru pamusoro nzira Dedanim.
21:14 Imi mugere munyika nechezasi: pamusoro musangano nyota, kuunza mvura; tichingamidze mupoteri nezvokudya.
21:15 Nokuti vanotiza pamberi minondo, pamberi bakatwa yakarembera pamusoro pavo, pamberi uta hwakakungwa, pamberi muhondo dzakawanda.
21:16 Nokuti Ishe akati kwandiri: "Pashure rimwezve gore, sezvakangoita gore rimwe omubatiri, zvose kukudzwa eKedhari uchatorerwa.
21:17 Zvakasara kwokuwanda simba vouta kuvanakomana eKedhari vachava vashoma, nokuti Ishe, Mwari waIsraeri, wazvitaura. "

Isaiah 22

22:1 Chirevo pamusoro pomupata wezvakaonekwa. Zvinorevei kwamuri, ndokubva, kuti mumwe nomumwe wenyu ave kunyange akakwira edzimba?
22:2 Vachinetseka poruzha, zvokuita guta, guta raipembera nomufaro: wakafa wenyu havana vakaurayiwa nomunondo, havana kufira pakurwa.
22:3 vatungamiriri venyu vose vakatiza pamwechete, uye ivo wakasungwa nokutambura. Vose vakanga vakanyorwa vakasunganidzwa. Vakatiza kure kure.
22:4 Nechikonzero ichi, ndati: "Ibvai kwandiri. Ndinoda kuchema kwazvo. Ita kwete kuedza neni kunyaradza, pamusoro pokuparadzwa komukunda wavanhu vangu. "
22:5 Nokuti zuva rokufa, uye tsika, uye vachichema kuna Jehovha, Mwari wehondo, mumupata wokuratidzwa: kuongorora rusvingo uye ukuru pamusoro pegomo.
22:6 Uye Erami vakatora goba wengoro webhiza; uye nguo rusvingo nhoo.
22:7 Uye wako vasanangurwa mipata achazadzwa nengoro, navatasvi vamabhiza vachaita nzvimbo pachavo pamagedhi.
22:8 Uye chifukidziro chaJudha kuchafumurwa, uye nezuva iro, uchaona zvombo yomudondo imba.
22:9 Uye imi muchaona pakakoromoka paguta raDhavhidhi, nokuti izvi kwakawanda. Asi imi hamuna akaunganidza mvura rezasi hove-dziva.
22:10 Uye iwe mukaverenga dzimba dzeJerusaremu. Uye maparadza dzimba kuti musimbise rusvingo.
22:11 Uye makaita gomba pakati pamasvingo maviri nokuda kwemvura yekare hove-dziva. Asi imi hamuna vakanyatsomutarira zvichikwira iye akaita nawo, uye hamuna kufungwa, kunyange kubva kure, Muiti wayo.
22:12 Uye nezuva iro, Ishe, Mwari wehondo, vachadana vachichema nekurira, kuti mhanza uye kwokupfeka masaga.
22:13 asi tarisai: nomufaro uye kufara, kuurayiwa remhuru kunokunda namakondobwe, pokudya nyama uye kunwa waini: "Ngatidyei uye tinwe, nokuti mangwana tichafa. "
22:14 Uye inzwi raIshe wehondo wakazvizivisa munzeve dzangu: "Zvirokwazvo zvakaipa ichi haazokanganwirwi iwe, kusvikira iwe uchafa,"Anodaro Jehovha, Mwari wehondo.
22:15 Zvanzi naJehovha, Mwari wehondo: Buda upinde kuna iye anogara tabhenakeri, kuna Shebna, ndiani mutariri mutemberi, uye uti kwaari:
22:16 "Ndezvipi iwe pano, kana vari iwe vaizviti pano? Nokuti akavezwa muguva woga pano. Imi nokushingaira rakacherwa chiyeudzo mudombo, sezvo tabhenakeri pachako.
22:17 tarirai, Ishe achaita kuti akukurwe, sezvinoita dzaichengetwa jongwe, uye achabvisa iwe, kufanana yokunze.
22:18 Iye achava korona nemwi korona kutambudzika. Achaita kurikanda iwe sebhora Kukusvitsai uye wakapamhama nyika. Uchafira ikoko, uye ipapo ngoro dzokukudzwa kwako dzichava, nokuti zvinonyadzisa kuimba Ishe wenyu. "
22:19 Uye ini vachakudzingai panzvimbo yako, uye ndichaita akudubure iwe kubva ushumiri hwako.
22:20 Uye ichi uchava iroro: Ndichadana muranda wangu Eriakimi, mwanakomana waHirikia.
22:21 Uye ndichaita mumupfekedze vestment wako, uye ini achasimbisa naye bhandi rako, uye ndichapa simba renyu rwake. Uye anofanira kuva sababa vagere Jerusarema neimba yaJudha.
22:22 Ndichaisa kiyi yeimba yaDhavhidhi pafudzi rake. Uye paanovhura, hakuna kuvhara. Uye paanovhara, hapana angazarura.
22:23 Uye ndichaita varibatanidze naye sezvinoita mbambo panzvimbo akavimbika. Uye iye achava pamusoro chigaro mumba mababa vake.
22:24 Uye ivo vachava misa pamusoro pake zvose kukudzwa kweimba yababa vake: dzakasiyana-siyana midziyo uye ose shoma nyaya, kubva midziyo nemidziyo yose rudimbwa.
22:25 Nezuva iro, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, mbambo yakanga yakasungwa panzvimbo chakavimbika huchatorwa. Uye achaputswa, uye achawira, uye iye vachaparara, pamwe zvose zvakanga kwaibva pake, nekuti Jehovha akataura izvozvo.

Isaiah 23

23:1 Chirevo pamusoro peTire. ungudzai, imi zvikepe pagungwa! Nokuti imba, iro vaiwanzonwisa kuenda, rave dongo. Kunyika zveKitimi, ichi chinoratidzwa kwavari.
23:2 Nyararai, imi mugere chitsuwa! Vatengesi veSidhoni, kuyambukira gungwa, vakazadza iwe.
23:3 Mwana Nile riri mukati pemvura zhinji. The mukoho rwizi zvirimwa wake. Uye rava kumusika marudzi.
23:4 Nyarai, O Sidhoni! Nokuti gungwa anotaura, simba pagungwa, vachiti: "Handina kumbova pakubata, uye handina kumbobereka, uye handina kumutswa majaya, uyewo handina akatsigira kugadzira mhandara. "
23:5 Kana ranzwika muIjipiti, vachava nokurwadziwa, pavanonzwa kuti Tire.
23:6 Kuyambuka makungwa. ungudzai, imi mugere chitsuwa!
23:7 Uyu haazi nzvimbo yako, kubva pamazuva ayo ekutanga akaita nechinhu kwaro kare? Tsoka dzake achatungamirira naye kuti vatorwa kure kure.
23:8 Ndiani akaita kuti zano iri pamusoro Tire, iyo yaimbonzi akanga korona, raiva nevatengesi vaiva vatungamiriri, ane vatengesi vakanga rinobwinya panyika?
23:9 Jehovha wehondo ndiye akazvifunga ichi, saka kuti kuputsa zvokuzvikudza zvose kubwinya, uye vanogona chinonyadzisa vose nerakakurumbira panyika.
23:10 Kuyambuka nomunyika yako, sezvo kuburikidza sorwizi, O mwanasikana yegungwa. Hamucharambi une bhandi.
23:11 Iye akatambanudza ruoko rwake pamusoro pegungwa. Iye akamutsa ushe. Jehovha akapa murayiro pamusoro yeKenani, saka kuti achapwanya ayo akasimba.
23:12 Akati: "Unofanira asisiri kuwedzera kuti kubwinya, achitsungirira calumny, Iwe mhandara, mukunda weSidhoni. Simuka nechikepe yeKitimi; panzvimbo iyoyo, wo, hakungavi nezororo kwamuri. "
23:13 tarirai, nyika yavaKaradhea: kumbobvira pakanga rakadaro vanhu! WaAsiria Sapasi. Ivo vakaenda rayo simba muutapwa. Vakaputsa pasi dzimba dzaro. Vakasiya paro matongo.
23:14 ungudzai, imi zvikepe pagungwa! Nokuti simba renyu raparara.
23:15 Uye ichi uchava iroro: iwe, uye Tire, richakanganikwa kwemakore makumi manomwe, kufanana nemazuva amambo mumwe chete. ndokubva, makore makumi manomwe, kuchava, nokuti Tire, chinhu chakafanana canticle wechifeve.
23:16 Tora chine tambo. Tenderera nomuguta, iwe chifeve akanga akanganwa. Imbirai canticles zhinji zvakanaka, kuti urangarirwe.
23:17 Uye ichi chichava makore makumi manomwe: Ishe achashanyira Tire, uye achatungamirira wake shure kwake mari. Uye iye achava fornicate zvakare pamwe hwose hwenyika pamusoro penyika.
23:18 Uye varo mabhizimisi uye vake mari richatsveneswa kuna Ishe. Havazochemwi akakiyiwa kure uye ivo Hazvizochengetwi. Zvebhizimisi rake ichava vaya vachagara pamberi paJehovha, kuti vadye kusvikira kugutsikana, uye zvinogona zvakanaka akapfeka kunyange vakwegura.

Isaiah 24

24:1 tarirai, Jehovha kuisa tsvina panyika, uye iye achapfekenura nayo, uye achaita kuchema kwayo pamusoro, Achaparadzira vaigaramo.
24:2 Uye ichi chichava: sezvo vanhu, saka muprista; uye sezvo pamwe muranda, saka natenzi wake; sezvinoitwa murandakadzi, zvinoitirwa vahosi; sezvinoitwa mutengi, saka chete mutengesi; sezvo pamwe akakweretesa, saka pamwe anokwereta; sezvo vaine chikwereti, saka vaine chikwereti.
24:3 Nyika achaparadzwa chose uye vakapamba chose. Nokuti Jehovha ataura shoko iri.
24:4 Nyika vakachema, uye ndikapunyuka kure, uye simba. Nyika abva; manyawi vanhu venyika yakanga simba.
24:5 Uye nyika yakakanganiswa nevanhu vaigaramo. Nokuti vakadarika mirayiro, havana mitemo, havana akaparadza sungano isingaperi.
24:6 Nokuda kwaizvozvi, kutukwa achadya nyika, navageremo Uchatadzazve. Uye nokuda kwechikonzero ichi, vatarisiri yacho zvichava mipengo, uye varume vashoma uchasiiwa.
24:7 Mazambiringa anenge vakachema. Muzambiringa simba. Vose vakanga vachifara mumwoyo yavo kuti akagomera.
24:8 The nomufaro pamusoro ngoma kwabviswa. Inzwi rokufara yave vakanyaradza. The kutapira kuti tambo yave rakaparadzwa.
24:9 Havazosimudzirani waini rwiyo. The drink achava kuna vanozvimwa kuinwa.
24:10 Guta maturo rave zvasakara kure. imba yose yave avhara; hapana anopinda.
24:11 Pachava poruzha waini mumigwagwa. Kufara All kwakaregwa. Romufaro nyika yave vakatapwa.
24:12 Solitude ndizvo zvakasara muguta, uye yedambudziko richandifukidza magedhi.
24:13 Nokuti zvichava saizvozvo pakati penyika, pakati pavanhu: zvinoita sokuti maorivhi vakasara vari kuzununguswa womuorivhi, uye rwakaita shoma masumbu omuzambiringa, kana kukohwa mazambiringa yakatobuda rapera.
24:14 mashoma izvi achasimudza izwi ravo uye kupa rumbidzo. Apo Jehovha kunge akudzwa, vachava Pururudzai mugungwa.
24:15 Nokuda kwaizvozvi, kudzai Ishe padzidziso: zita raIshe, Mwari waIsraeri, nemuzvitsuwa zvegungwa.
24:16 Kubva kumigumo yenyika, takanzwa dzokurumbidza kubwinya Just One. Ndakati: "Chakavanzika wangu ini! chakavanzika wangu ini! Ndine nhamo! Avo achizomutengesa vedu isu ndatengesa, vedu uye kupandukirwa pamwe kusavimbika pakudarika. "
24:17 kutya, uye gomba, nomusungo vari pamusoro penyu, Iwe ugere panyika!
24:18 Uye ichi chichava: ani achatiza inzwi kwokutya achawira mugomba. Uye ani nani extricate amene pagomba achabatwa nomusungo. Nokuti namahwindi kumusoro akasvinudzwa, uye nheyo dzenyika achazungunuswa.
24:19 Nyika huchavhuniwa chose! Nyika richapwanywa chose! Nyika achazungunuswa chose!
24:20 Nyika vanodzedzereka zvikuru, sezvinoita munhu akadhakwa, uye chichaitwa kure, setende usiku rimwe. Uye zvakaipa chayo chichava rinorema pamusoro payo, uye vachawa uye kwete kumuka zvakare.
24:21 Uye ichi chichava: nezuva iroro, Ishe achashanyira pamusoro mauto kudenga kumusoro, uye pamusoro madzimambo enyika vari pasi.
24:22 Ivo achaungana kufanana nokuunganidzwa rimwe svinga mugomba. Uye vachaiswa akanyudzwa panzvimbo iyoyo, sezvo mujeri. Uye pashure pemazuva mazhinji, ivo Uchashanyirwa.
24:23 Uye mwedzi vachanyara, uye zuva vachanyadziswa, kana Jehovha wehondo achabata ushe pagomo reZiyoni, napaJerusaremu, uye kana achave akudzwa pamberi pavakuru vake.

Isaiah 25

25:1 O Ishe, muri Mwari wangu! Ndichakukudzai, uye ndichaita vakatenda zita renyu. Nokuti wapedza zvishamiso. urongwa Your, kubva kare, akatendeka. Amen.
25:2 Nokuti akatara guta kuva guva, guta rakasimba kuti zvikazomuparadzisa, imba avatorwa: kuti urege kuva guta, uye saka kuti rirege kuvakwazve zvachose.
25:3 Nezvazvo, simba vanhu achakurumbidza; guta ine akasimba vanhu vachatya iwe.
25:4 Nokuti imi makanga simba murombo, simba murombo pakutambudzika kwake, utiziro nechamupupuri, mumvuri pakupisa kwezuva. Nokuti mweya simba riri sechamupupuri unoshamisa parusvingo.
25:5 Uuye pasi yemuna avatorwa, sezvo kupisa kunounza nyota. Uye sezvinoita kupisa pasi madzvotsvotsvo gore, iwe ndichanyengeteresa nhungirwa simba wasvava.
25:6 Uye Jehovha wehondo achaita zvose marudzi pagomo rino kungoona nokukora, kungoona waini, mumwe mafuta azere nomwongo, munhu anatswa waini.
25:7 Uye achaita pasi nechisimba, pagomo rino, chiso ngetani, nako ndudzi dzose akanga akasungwa, uye mambure, nako ndudzi dzose akanga akafukidzwa.
25:8 Iye nesimba pasi kuchaita rufu nokusingaperi. Uye Ishe Mwari achabvisa misodzi yose chiso, uye iye achabvisa kuzvidzwa kwavanhu vake panyika yose. Nokuti Ishe akazvitaura.
25:9 Uye vachati nezuva iro: "Tarirai, uyu ndiye Mwari wedu! We takamumirira, uye achatidzidzisa kuponesa. Uyu ndiye Ishe! Tapera kwaari. Tichafara nomufaro uye nokufarira ruponeso rwake. "
25:10 Nokuti ruoko rwaShe ruchagara pagomo iri. Moabhu richatsikwa pasi pake, sezvo mashanga zvinopfekwa kure pedyo ngoro.
25:11 Iye achatambanudza maoko ake pasi pake, sezvinoita kushambira Achitambanudzira maoko ake kana achishambira. Achadzosera pasi kubwinya kwake aine ombera ake.
25:12 Uye nhare pamasvingo ako kutobaya vachawa, uye kuchaderedzwa, uye abvarura pasi, kusvikira muguruva.

Isaiah 26

26:1 Nezuva iro, canticle urwu ruchaimbwa panyika yaJudha. Mukati ichakurukurwa vakapisa guta simba redu: Zion, muponesi, rusvingo pamwe ichidzivirira.
26:2 Zarurai masuwo, uye regai chete vanhu vakanga kurinda chokwadi kupinda.
26:3 Kukanganisa yekare kwabva. Uchashumira rugare: runyararo, nokuti takatarisira kwamuri.
26:4 Wakavimba Ishe nokusingaperi, muna Ishe Mwari wemasimba ose nokusingaperi.
26:5 Nokuti achandipfugamira pasi vaigara dzokumusoro. Achauya guta pasi yakakwirira. Achaita kudzikisa nayo, kunyange pasi. Achaita ndikahubvisa pasi, kusvikira muguruva.
26:6 The rutsoka uchatsika pasi: tsoka dzavarombo, nhanho murombo.
26:7 The gwara ravakarurama dzakarurama; yakaoma gwara ravakarurama zvakarurama kufamba.
26:8 Uye munzira zvamakatonga, O Ishe, tapera kwamuri. zita rako chirangaridzo vari kuchiva mweya.
26:9 mweya wangu unopanga iwe usiku. Asi ini ndichabva murinde pamusoro penyu mweya wangu, mumwoyo mangu makavanda, kubva mangwanani. Kana iwe azadzise zvamakatonga panyika, vagere munyika vanodzidza zvakarurama.
26:10 Ngatifungisisei tsitsi pavatadzi mumwe, asi haazombodzidzi kururamisira. Munyika vatsvene, akaita zvakaipa, uye saka haangaoni kubwinya kwaJehovha.
26:11 tenzi, regai ruoko rwenyu ruchasimudzwa, Ngavarege kuzviona. Dai shanje vanhu vaone uye vachanyadziswa. Uye moto upedze vavengi venyu.
26:12 tenzi, iwe achatipa rugare. Nokuti zvose mabasa edu akaitwa isu nemi.
26:13 O Ishe Mwari wedu, mamwe madzishe kuti isu akagarwa kunze iwe, asi imi moga ngatiyeukei zita renyu.
26:14 Ngaarege akafa vanoraramireiko; ngaarege Hofori kumuka zvakare. Nechikonzero ichi, iwe vakashanya ndikavaparadza, uye waparara zvose kurangarirwa kwavo.
26:15 Wanga kungozviregerera kuvanhu, O Ishe, kungozviregerera kuvanhu. Asi hamuna wakudzwa? Makarashira zvose miganhu yenyika.
26:16 tenzi, vakaedza iwe kurwadziwa. dzidziso Your aiva navo, pakati kwokutambudzika kugunun'una.
26:17 Somukadzi wava nemimba uye riri kuswedera nguva pakukurukura, ani, kurwadziwa, Anodanidzira kwake kurwadziwa, saka hatina kuva pamberi pechiso chenyu, O Ishe.
26:18 Hatina pamuviri, uye zvinoita sokuti taiva basa, asi isu hatina kusununguka mhepo. Hatina akabudisa ruponeso panyika. Nechikonzero ichi, vagere panyika vasina rawa.
26:19 Vakafa venyu vachararama. Vakaurawa My ichamukazve. kumutswa, uye ipai rumbidzo, imi vanogara muguruva! Nokuti dova renyu rakaita sedova rechiedza, Uchadzingwa akakwevera pasi kunyika pavaRefaimu, kuti zvikazomuparadzisa.
26:20 famba, vanhu vangu! Pinda makamuri zvenyu. Kuvhara mikova yenyu shure kwenyu. Kuvanza pachenyu kwenguva pfupi nguva, kusvikira kutsamwa kwapfuura pamusoro pako.
26:21 nokuti tarisai, Ishe ichabuda panzvimbo yake, saka kuti kushanyira mumwe ugere panyika pamusoro pake kuipa. Uye nyika ichafukura ropa rayo, uye ikasazofukidzazve kwayo vakaurayiwa.

Isaiah 27

27:1 Nezuva iro, Ishe achashanyira, nomunondo wake utsinye uye mukuru uye simba, pamusoro Revhiatani, ari namazariro nyoka, uye pamusoro Revhiatani, nyoka yakagonyana, uye achauraya shato huru iri mugungwa.
27:2 Nezuva iro, wemizambiringa waini yakaisvonaka ichaimba kwavari.
27:3 Ndini Jehovha, anotarira pamusoro payo. Ndichavatizisapo pakarepo ndipe nayo. Ndichachenjerera pamusoro payo, usiku nemasikati, zvimwe mumwe kushanya naro.
27:4 Kutsamwa hazvisi zvangu. Ndiani achava munzwa uye runorwadza kwandiri muhondo? Ndichaita mberi pamusoro pavo. Ini vachiapisa pamwe chete.
27:5 Kana iye, pachinzvimbo, ngaabate simba rangu? Ingaita norugare neni? Achaita iye norugare neni?
27:6 Sezvo dzinofamba nechisimba Jakobho, Israeri achamera uye kumera, uye ivo vachava kuzadza uso hwenyika nevana.
27:7 Ko vakamuuraya denda kuti iye pachake akashandisa kurova vamwe? Kana ane akauraya nenzira kuti iye pachake akashandisa kuuraya vakatambudzwa ake?
27:8 Muchatonga ichi nokuenzanisa nechiyero chimwe, kana akadzingwa. Iye asarudza izvi, nomudzimu wake shure, nokuti zuva kupisa.
27:9 saka, pamusoro ichi, iyo imba yaJakobho zvakaipa achakanganwirwa. Uye ichi ndicho mubayiro zvose: kuti chivi yavo ichabviswa, kana aita zvose mabwe dzearitari kufanana vanonetseka cinders. Nokuti matsvene matanda namatanda okunamata haingamiri.
27:10 Nokuti guta rakavakirirwa richava dongo. The guta rinopenya achasiyiwa uye achasiyiwa sezvinoita gwenga. In nzvimbo, mhuru Vachafura, uye panzvimbo iyoyo, ucharara pasi, uye iye achafura kubva RESE ayo.
27:11 gohwo rayo ichaputswa ne kuoma. Vakadzi achasvika uye rundipupurire, nokuti haasi munhu wakachenjera vanhu. Nokuda kwaizvozvi, iye akaita hazvizorevi tsitsi payo, uye iye akaiumba haringapembedzi nayo.
27:12 Uye ichi chichava: nezuva iroro, Ishe acharova, kubva yoRwizi, kusvikira parukova rweEgipita. Uye iwe achaunganidzirwa, mumwe nemumwe, Vanakomana vaIsraeri.
27:13 Uye ichi chichava: nezuva iroro, ruzha achaitwa nokurira kwehwamanda kukuru. Uye avo vakanga varasikirwa tichaswedera kubva kunyika vaAsiria, nevaya vakanga vadzingirwa kunyika yeEgipita. Uye ivo vachava rumbidza Jehovha, pagomo dzvene, muJerusarema.

Isaiah 28

28:1 Nhamo korona kuzvikudza, kuti vakadhakwa vaEfuremu, uye akawira ruva, kubwinya kwake nomufaro, kune vaya vari pamusoro mafuta kwazvo mupata, inoshamisa kubva waini.
28:2 tarirai, Ishe simba uye wakasimba, sezvinoita dutu rechimvuramabwe, sezvinoita unorema sechamupupuri, kufanana simba wemvura zhinji, inundating, yakatumwa pamusoro nyika yakakura.
28:3 Korona vanozvikudza zvinozivikanwa vaEfuremu richatsikwa pasi petsoka.
28:4 Zvino akawira ruva, kubwinya kwake nomufaro, uyo ari kukwirira mafuta mumupata, achafanana muchero vakurumidze pamberi okusimba matsutso, izvo, kana onlooker anoiona, achangogara unoriisa muruoko rwake, achadya pairi.
28:5 Nezuva iro, Jehovha wehondo achava korona inobwinya uye chishongo nomufaro vakasara vavanhu vake.
28:6 Iye achava mweya mutongo vaya yokutonga, uye simba kune vaya vanodzoka vachibva hondo kumasuwo.
28:7 Asi zvechokwadi, ava kunge vasingazivi nokuda waini, uye vakatsauka nokuda inebriation. Mupristi nomuporofita zvave vasingazivi nemhaka inebriation. Vakanzi kunyura newaini. Vakaita vakadzungairira mu kudhakwa. Havazivi iye anoona. Ivo vanga vasingazivi mutongo.
28:8 Nokuti zvose matafura vave vakazara namarutsi uye tsvina, zvokuti pakanga pasina nzvimbo vakasiya.
28:9 Ndianiko waachadzidzisa ruzivo? Uye kuti ani iye kupa kunzwisisa chii richinzwika? Kune avo vakarumurwa pamukaka, avo vakatama kubva mazamu.
28:10 Naizvozvo: murayiro, muraire zvakare; murayiro, muraire zvakare; tarisira, uye kutarisira zvakare; zvishoma pano, uye zvishoma ikoko.
28:11 Nokuti kutaura kwemiromo uye ane zvakasiyana mutauro, Iye achataura nevanhu ava.
28:12 Akati kwavari: "Uyu ndiwo zororo rangu. Kuzorodza vakaneta,"uye, "Uyu ndiye zororo rangu." Asi vakanga vasingadi kuteerera.
28:13 uye saka, shoko raJehovha kwavari richava: "Command, muraire zvakare; murayiro, muraire zvakare; tarisira, uye kutarisira zvakare; zvishoma pano, uye zvishoma ikoko,"Kuitira kuti vaende mberi uye vawe nenhendashure, uye kuti varege kuputswa uye vateyiwe uye akabatwa.
28:14 Nokuda kwaizvozvi, inzwai shoko raIshe, iwe achiseka varume, anozviita madzishe vanhu vangu vari paJerusarema.
28:15 Nokuti imi makati: "Isu akatema kukurira rufu, uye isu akaumba chibvumirano Hell. Kana inundating ichipfuura, hazvizorevi isu richandifukidza. Nokuti isu hatina akaisa tariro yedu nhema, uye isu tiri kudzivirirwa nhema. "
28:16 Nechikonzero ichi, zvanzi naJehovha Mwari: tarirai, Ndichaisa ibwe mukati nheyo Zion, hwakaedzwa ibwe, mumwe rapakona, ibwe rinokosha, iyo hwakagadzwa muna nheyo: ani naani anovimba naye hedu kurumidza.
28:17 Uye ndichasimbisa mururamisire zviyero, uye kururamisira nezviyero. Uye chimvuramabwe achava matongo tariro mune nhema; uye mvura inundate yaro kudzivirira.
28:18 Uye ngaakuitirei yenyu rufu ichagumiswa, uye chibvumirano chenyu kuGehena haringamiri. Kana inundating ichipfuura, iwe richatsikwa pasi nayo.
28:19 Pose paanopfuura nepano, zvichakutorera kure. For, panguva chiedza chamangwanani rokutanga, achapfuura napakati, nezuva uye usiku, nenhamo chete ndichaita kuti unzwisise zvauri kunzwa.
28:20 Nokuti mubhedha yave kujekesa, zvokuti mumwe oga raizoparadzwa kunze, uye pfupi jira asingagoni kufukidza mbiri.
28:21 Nokuti Jehovha achasimuka, sezvakanga pagomo mumapoka. Iye achatsamwa, sezvakanga mumupata iri paGibhiyoni, saka kuti aite basa rake, basa rake chinoshamisa, saka kuti apedze basa rake, basa rake riri vatorwa iye.
28:22 Saka zvino, regai kuva nechido kuseka, kuti ngetani yako akasungirirwa. Nokuti ndanzwa, kubva Ishe, Mwari wehondo, pamusoro pokuguma uye abridgement pamusoro pasi rose.
28:23 Kunyatsoteerera, uye teererai inzwi rangu! Pinda munzwe achitsetsenura yangu!
28:24 Wakaramba murimi achirima, pashure dzokurima zuva rose kuti kudyara, pachinzvimbo kucheka akazaruka uye badza ivhu rake?
28:25 Ko, kana iye akaita pamusoro pamwero, kudyara dzekorianderi, uparadzire kumini, uye chirimwa gorosi mumisara, nebhari, uye mapfunde, uye vetch munzvimbo dzavo?
28:26 Nokuti kurayiridzwa pakutonga; Mwari wake achava amudzidzise.
28:27 Nokuti dzekorianderi hazvigoni vakapurwa pamwe Moro, uye cartwheel haagoni dzitendererane pamusoro pekumini. pachinzvimbo, dzekorianderi zvinozununguka kubva netsvimbo, nekumini netsvimbo.
28:28 Asi zviyo chingwa anofanira yakapwanyika. Zvirokwazvo, kuti thresher havagoni upure nayo unceasingly, uye cartwheel havagoni kuvhiringidza nayo, kana kuiputsa wayo pamusoro.
28:29 Uye ichi rabuda Ishe, Mwari wehondo, saka kuti aite urongwa hwake kunoshamisa uye kukudza kururamisira.

Isaiah 29

29:1 Nhamo Ariel, Arieri guta kurwa Dhavhidhi akarwa: gore rakawedzerwa kuti gore, yakatarwa kunge zvichiitika.
29:2 Uye ini vachatikomba Ariel nemabasa kukombwa, uye zvichava mukati kuchema, uye zvichava akafanana Ariel kwandiri.
29:3 Uye ndichaita vachakukomba sezvinoita rinosvika zvose kumativi iwe, uye ndichaita kusimudza runodzivirira newe, uye ini uchamutsa masvingo kuti blockade iwe.
29:4 Uchawiswa pasi. Iwe uchataura pasi, uye achitsetsenura yako kuchanzwika kubva tsvina. uye, kubva pasi, inzwi rako richava chakafanana Shato, uye achitsetsenura yako kuchabva kubva tsvina.
29:5 Uye vazhinji vaya dzinoshandisa uchava seguruva. Uye vazhinji vaya rakakurira muchava vakafanana kumazimbe kupera.
29:6 Uye izvi zvichaitika pakarepo uye nokukurumidza. It Uchashanyirwa kubva Ishe wehondo nokutinhira nokudengenyeka kwenyika, uye nomubvumo mukuru sechamupupuri uye dutu, uye ane nomurazvo womoto unopedza.
29:7 Zvino chaunga ose vaiedza kuzorwa Ariel kuchafanana anorota usiku, pamwe vose vakarwa, akakomba, akarikunda.
29:8 Uye zvichava somunhu ane nzara uye zviroto kudya, asi, kana iye kupepuka, mweya wake chinhu. Uye zvichava somunhu ane nyota uye vanorota kunwa, asi, mushure yave kupepuka, iye achiri apera nyota, uye mweya wake uri chinhu. Ndizvo zvichaita kuwanda kwamarudzi ose vave, avo vakarwisana pamusoro peGomo reZiyoni.
29:9 Iva akashamiswa kwazvo akatanga uye achishamisika! Kuzununguka uye Goba! Iva vakadhakwa, asi kwete newaini! dzedzereka, asi kwete kubva kudhakwa!
29:10 Nokuti Ishe akadira mweya wekutsumwaira kwamuri. Achaita maziso enyu. Achaita kufukidza vaprofita venyu uye vatungamiri, vanoona zviratidzo.
29:11 Uye zvakaratidzwa zvose zvichava kwauri sezvinoita mashoko ebhuku rakanamwa, izvo, vakapa kana kune munhu anoziva kuverenga, vachati, "Verenga ichi,"Asi iye achapindura, "Handikwanise; nokuti rakanamwa. "
29:12 Asi kana bhuku iri yakapiwa munhu asingazivi sei kuverenga, uye akati kwaari, "Verenga,"Ipapo achapindura, "Handizivi kuti kuverenga."
29:13 Zvino Jehovha akati: Sezvo vanhu ava pedyo neni chete nemiromo yavo, uye miromo yavo ndikudzei apo mwoyo yavo iri kure neni, uye kunditya kwavo kunobva mirairo nedzidziso dzevanhu,
29:14 nechikonzero ichi, tarira, Ndichaita mberi kuita chinoshamisa vanhu ava, guru uye akashamisa chishamiso. Nokuti uchenjeri uchaparara zvavo vakachenjera, uye kunzwisisa kwavo akangwara angavanda.
29:15 Mune nhamo imi vanoshandisa mukudzika mwoyo, kuti kuvanza vavariro dzako kubva Ishe. mabasa avo anoitwa murima, uye saka vanoti: "Ndiani anotiona?"Uye" ndiani anotiziva?"
29:16 chinangwa ichi vako rwakatsauka. Ndicho ivhu sokunge vaiva kuronga pamusoro muumbi, kana sokunge basa vaifanira kutaura noMuiti wayo: "Iwe hauna kundiita." Kana zvinoita kana chii chave akaumba vaifanira kutaura kune uya akaiumba, "Iwe havanzwisisi."
29:17 In kwete kupfuura kwechinguvana uye kwekanguva, Rebhanoni richashandurwa rive munda unobereka, uye munda unobereka ichakurukurwa kuva dondo.
29:18 Uye nezuva iro, matsi dzichanzwa mashoko ebhuku, uye parima kusvibirwa maziso emapofu achaona.
29:19 Uye vanyoro vachawedzerawo mufaro wavo muna Jehovha, uye varombo pakati pevanhu vachatsvaka nomufaro muMutsvene waIsraeri.
29:20 Nokuti uya akanga richikunda rakakundikana, uyo akanga Kutsvinyirwa yave kuparadzwa, uye vose vakanga vakamira vakarinda pamusoro zvakaipa Warigirwa.
29:21 Nokuti kuzivisa vanhu chivi neshoko, uye kuribvisa iye nharo pamusoro pavo pamagedhi, ivo vakatsauka kubva kururamisira pasina.
29:22 Nokuda kwaizvozvi, zvanzi naIshe, iye akadzikinura Abrahamu, imba yaJakobho: Kubva zvino, Jacob haazorambi kunyadziswa; kubvira zvino chiso chake haangavi ndinotsveruka nenyadzi.
29:23 pachinzvimbo, paanoona vana vake, vachava nebasa remaoko angu ake pakati, kutsvenesa zita rangu, uye ivo huchatsvenesa Mutsvene waJakove, uye ivo vachava vanoparidza Mwari waIsraeri.
29:24 Uye vaya vakanga vakatsauka mumweya vachaziva kunzwisisa, uye vaya vakanga vakanyunyuta vachadzidza murayiro.

Isaiah 30

30:1 "Vane nhamo vanakomana pakutenda!"Anodaro Jehovha. Nokuti imi zvaizotora zano, asi kwete neni. Uye iwe aizotanga micheka, asi kwete mweya wangu. Saka iwe wedzera chivi pamusoro pechivi!
30:2 Uchifamba kuti vanoburukiramo Egipita, uye hamuna vakatsvaka mhinduro kubva mumuromo mangu, pachinzvimbo kutarisira rubatsiro kubva simba raFarao uye akaisa mumumvuri weIjipiti.
30:3 uye saka, simba raFarao richakunyadzisai kuvhiringidzika kwako, uye mumumvuri weIjipiti achava kunyadziswa kwako.
30:4 Nokuti vatungamiriri venyu vaiva Tanis, uye nhume dzako kufamba kusvikira Hanes.
30:5 Vakaita zvose kunyadziswa nokuda vanhu vakanga vasingagoni kupa batsiro kwavari, vakanga vasi rubatsiro, kana zvimwe zvazvinombobatsira, kunze kupa kuvhiringidzika uye kuzvidzwa.
30:6 Chirevo pamusoro pezvikara kumaodzanyemba. Mune imwe nyika kutambudzika nenhamo, kubva izvo vanoenda yeshumba shumba, nenyoka uye zvinobhururuka mambo nyoka, vachiita fuma yavo pamusoro pamafudzi mhuka dzinotakuriswa, uye zvinhu zvavo zvaikosha pamusoro humps yengamera, kune vanhu vasiri kukwanisa kupa batsiro kwavari.
30:7 Nokuti Ijipiti ichapa rubatsiro, asi pasina chinangwa kana kubudirira. saka, pamusoro ichi, I akadanidzira: "Hazvina chete nokuzvikudza! Ramba wakadzikama. "
30:8 ikozvino, saka, pinda uye kunyora kwavari pamusoro chinyorero, uye cherechedza nayo nokushingaira mubhuku, uye ichi chichava uchapupu mumazuva okupedzisira, uye kusvikira pakusingaperi.
30:9 Nokuti ndivo vanhu vanotsamwisa hasha, uye vari kureva nhema vanakomana, vanakomana vasingadi kuteerera mutemo waMwari.
30:10 Vanoti kuvaoni, "Regai kuona,"Uye vaya tarira: "Regai tarira kwatiri zvinhu zvakarurama. Taura nesu kufadza zvinhu. Ona zvikanganiso kwatiri.
30:11 Tora neni kubva panzira. Dzivirira kwandiri nzira. Regai Mutsvene waIsraeri kwawakabva pamberi pechiso yedu. "
30:12 Nokuda kwaizvozvi, zvanzi noMutsvene waIsraeri: Zvawakaramba shoko iri, uye imi aitarisira calumny uye kupandukira, uye sezvo rwaizobva izvi,
30:13 nechikonzero ichi, kuipa uku kuchava kwamuri sapakakoromoka kuti rawa, uye kufanana mukaha mukuru rusvingo. Nokuti kuparadza kwayo zvichaitika pakarepo, kana haina kutarisirwa.
30:14 Uye richapwanywa, sezvakanga yevhu omuumbi rinoparadzwa unopinza furidza. Uye kwete kunyange chaenga zvayo zvevhu vachawanikwa, izvo aizopfuudzira zvishoma moto pachoto, kana izvo kuti kuzochera mvura shoma kubva mugomba.
30:15 Nokuti zvanzi naJehovha Mwari, Mutsvene waIsraeri: Kana ukadzokera uye vanyerere, iwe vachaponeswa. simba renyu vachawanikwa akanyarara uye mutariro. Asi iwe havadi!
30:16 Uye imi makati: "Never! pachinzvimbo, isu tichatiza nebhiza. "Nokuda kwechikonzero ichi, iwe uchaiswa kutiza. Uye imi makati, "Tichakunzwa vanokwira pamusoro kunokurumidza ndivo." Nokuda kwechikonzero ichi, vanodzingana nemwi muchava kunyange anomhanya.
30:17 varume A chiuru vachatiza nokutya pamberi chete, uye muchatiza nokutya pamberi shanu, kusvikira imi asiyiwa shure vakafanana rechikepe kwechikepe panguva pegomo, kana sezvinoita chiratidzo pamusoro pechikomo.
30:18 saka, Ishe inomira, kuti tsitsi iwe. uye saka, Iye achakudzwa nokuda ndikuregererei. Nokuti Jehovha ndiye Mwari wokururamisira. Vakakomborerwa vose vanomumirira.
30:19 Nokuti vanhu veZioni vachagara muJerusarema. zvikuru, hamungambovi kuchema. nengoni, Achatora tsitsi. Panguva inzwi kuchema kwenyu, paakangova anonzwa, achapindura iwe.
30:20 Uye Ishe achakupa gobvu chingwa uye mvura pindika. Uye haungavhenekeri mudzidzisi wako kubhururuka kubva kwamuri zvakare. Uye meso ako achaona murayiridzi wako.
30:21 Uye nzeve dzenyu uchateerera shoko rimwe vachikurayirai shure kwako: "Iyi ndiyo nzira! Fambai nayo! Uye regai kutsauka, kana kurudyi, kana kuruboshwe. "
30:22 Uye iwe uchava kusvibisa mahwendefa sirivha yako yakavezwa uye vestment yenyu nendarama yakanyungudutswa zvifananidzo. Muchakandira izvi kure sezvinoitwa kusachena mukadzi kumwedzi. Iwe uchati kwachiri, "Ibva pano!"
30:23 Uye chero iwe kudyara mbeu panyika, mvura achapiwa mbeu. Uye chingwa kubva zviyo enyika vachava rakawanda chaizvo uye azere. Nezuva iro, gwayana Vachafura munyika dzakakura munyika yenyu.
30:24 Uye nzombe yako, uye anoyamwisa wembongoro kuti ivhu, achadya kongiri kuti tsanga yakaita kuti nemitsvairo paburiro.
30:25 Uye kuchava, pagomo chose chakakwirira, uye ose chakakwirira, nzizi dzemvura inoyerera, nezuva rokuurawa nevakawanda, kana shongwe vachawira.
30:26 Uye chiedza chomwedzi chichafanana nechiedza chezuva, uye chiedza chezuva achapiwa kakapetwa kanomwe, sechiedza chamazuva manomwe, pazuva raIshe achasunga ronda vanhu vake, uye kana iye achava kuporesa nevanga denda ravo.
30:27 tarirai, zita raIshe anosvika kure. Hasha dzake unopfuta uye inorema kutakurwa. Miromo yake kunge vakazara nehasha, uye rurimi rwake rwakafanana nomoto unopedza.
30:28 Mweya wake sorukova, inundating, kunyange yakakwirira sezvo pakati mutsipa, kuti kuderedza ravahedheni, pamwe matomu yokukanganisa raiva shaya vanhu.
30:29 Pachava rwiyo kwamuri, sezvinoitwa usiku vatsvene mutambo, uye mufaro mwoyo, sezvo kana munhu anoenda mumhanzi kusvika pagomo raJehovha, kune Strong waIsraeri.
30:30 Uye Jehovha achaita kuti kukudzwa kwenzwi rake rinzwike, uye, ane ngozi hasha uye unopedza murazvo womoto, iye ichafukura kutya rwake. Iye achakupwanya nechamupupuri uye nechimvuramabwe.
30:31 Nekuti inzwi raIshe, WaAsiria achaita kutya kupiwa kurohwa netsvimbo.
30:32 Zvino ndima kwomudonzvo yave atanga, Jehovha achaita kuti zororo pamusoro pake, namatambureni nembira. Uye inokosha hondo, achaita kurwa navo.
30:33 Nokuti nzvimbo unopfuta, yakadzika uye yakafara, wakagadzirirwa kubva zuro, wakagadzirwa Mambo. zvokudya zvayo moto nehuni zhinji. The mweya waJehovha, yakaita sorukova nesarufa, unobatidza izvozvo.

Isaiah 31

31:1 Vane nhamo vaya vanoburukiramo kuIjipiti kunobatsirwa, vanotarira mabhiza, uye vachivimba mana-bhiza ngoro nokuti vazhinji, uye navatasvi vamabhiza nokuti vane simba kwazvo. Uye havana kutenda Mutsvene waIsraeri, uye havana kutsvaka Jehovha.
31:2 saka, kuva vakachenjera, iye akabvumira zvakaipa, uye haana akabvisa mashoko ake, uye iye achasimuka imba yowakaipa, uye vaya vanobatsira vaiti vezvakaipa.
31:3 Egypt ndiyo murume, uye kwete Mwari. Uye mabhiza avo inyama, uye kwete mweya. uye saka, Ishe kuchasvika rwake pasi, uye mubatsiri vachawira, uye uya akanga akabatsirwa achawa, uye vachava zvose vapera pamwe.
31:4 Nokuti Jehovha anoti ichi kwandiri: Saizvozvowo kuti kweshumba, uye shumba duku riri chayabata, uye kunyange vafudzi vazhinji vanogona kusangana naye, Haangashanduki kutya inzwi ravo, kana kutya kwavo nhamba, saka Ishe wehondo inaye kuti muhondo pamusoro pegomo reZiyoni napamusoro pechikomo charo.
31:5 Seshiri dzinodzengerera, saka Ishe wehondo kudzivirira Jerusarema, kuchengetedza uye chichisunungura, kuyambuka uye rokuponesa.
31:6 Kutendeukira chete udzamu kuti iwe ukatsauswa, Vanakomana vaIsraeri.
31:7 Nokuti muzuva iroro, munhu zvifananidzo zvake zvesirivha nezvifananidzo zvake zvendarama, vakaitwa kwamuri maoko enyu kuna chivi.
31:8 Uye waAsiria achawira nomunondo kwete munhu, uye munondo kwete wemunhu vanomudya. Haanganzwiri kutiza pamberi munondo, uye majaya ake achava pasi chirango.
31:9 Uye simba rake achapfuura nokutya, uye machinda ake achatiza kutya. Ishe akazvitaura. moto wake paZioni, uye vira ake paJerusaremu.

Isaiah 32

32:1 tarirai, mambo achabata ushe nokururama, uye machinda achatonga pakutonga.
32:2 Uye munhu achava somunhu yakavigwa kubva mhepo, uyo anovanda kubva dutu, kana sezvinoita dzemvura munguva nyota, kana somumvuri wedombo kuti juts kubva murenje.
32:3 Meso avo vanoona haringapiwi chakavanzwa, uye nzeve vanonzwa vachateerera kunyatsotevera.
32:4 Uye moyo wamapenzi achanzwisisa zivo, uye rurimi vane havachanyatsogoni kutaura achataura nokukurumidza uye pachena.
32:5 Uyo ane benzi harichazonzi mutungamiri, uyewo vanonyengera uchanzi mukuru.
32:6 Nokuti benzi rinotaura upenzi uye mwoyo wake anoshanda zvakaipa kuitira kuti aite unyengeri. Uye anotaura kuna Ishe neunyengeri, kuti vabudise zvose zviri mweya wavane nzara uye kuti abvise chokunwa kubva nyota.
32:7 Zvokushandisa unonyengedzera akaipa chaizvo. Nokuti dzakarukwa urongwa kuti aparadze vanyoro namashoko enhema nokuda, kunyange varombo vataure mutongo.
32:8 Asi zvechokwadi, muchinda kuchaita kuronga zvinhu kuti vakafanirwa muchinda, uye iye achamira pamusoro vatongi.
32:9 Imi vakadzi opulent, simuka teererai inzwi rangu! O vanasikana nechivimbo, tamba tikanyatsoteerera achitsetsenura yangu!
32:10 Nokuti pashure gore uye mamwe mazuva, imi vari chivimbo anovhiringidzika. Nokuti mazambiringa rapera; nokuunganidzwa vachange hazvichaitiki.
32:11 Be akashamiswa kwazvo akatanga, imi vakadzi opulent! vavhiringidzwe, O vasine! Strip pachenyu, uye vachanyadziswa; zvisungei nechemuchiuno.
32:12 Chemai pamusoro mazamu ako, pamusoro kunofadza nyika, pamusoro unobereka wemizambiringa.
32:13 Thorn uye minzwa achasimuka, pamusoro ivhu vanhu vangu. Ndoda pamusoro pedzimba dzose nomufaro, pamusoro guta rokupembera nomufaro?
32:14 Nokuti imba yasiyiwa. The vomuguta kwakaregwa. A rima nechifukidzo zvaiswa pamusoro mumapako ayo, kusvikira pakusingaperi. Uchava nomufaro mbizi uye mafuro ezvipfuwo,
32:15 kusvikira mweya uchidururwa pamusoro pedu uchibva kumusoro. Uye renje uchava munda unobereka, uye munda unobereka ichakurukurwa idondo.
32:16 Uye kutonga vachagara ushoma, uye kururamisira uchagara panzvimbo chakaorera.
32:17 Uye basa kururamisira richava rugare. Uye basa kururamisira vachava nyarara uye hwakachengeteka, zvachose.
32:18 Uye vanhu vangu uchagara mune Kunaka runyararo, uye mumatende nokutendeka, uye nekubudirira kwevanhu kuti restfulness.
32:19 Asi chimvuramabwe achava pamatenusirwa sango, uye guta achaderedzwa kwazvo.
32:20 Makaropafadzwa imi kudyara pamusoro chero mvura, kutumira makumbo enzombe neembongoro ikoko.

Isaiah 33

33:1 Mune nhamo imi hwevanovatadzira! Ucharamba imi here ichapambwa? Uye nhamo imi munozvidza! Ucharamba imi here achazvidzwa? Kana wapedza kupambwa yako, iwe huchapambwa. apo, kubva kuneta, uchange vakarega kuita kuzvidza, iwe uchava chinozvidzwa.
33:2 O Ishe, tinzwireiwo ngoni. Nokuti isu ndakamirira imi. Iva ruoko rwedu mangwanani uye yedu ruponeso panguva yokutambudzika.
33:3 Kubva inzwi Angel, vanhu vakatiza. Uye kubva kwenyu nomufaro, marudzi akaparadzirwa.
33:4 Uye zvakapambwa zvenyu achaungana, sezvinoita mhashu aunganidzwa apo kumigero vava izere navo.
33:5 Ishe yave rikakudzwa, nekuti iye akararama kumusoro. Akavazadza Ziyoni nokururamisira nokururama.
33:6 Uye kuchava kutenda munguva yako: pfuma ruponeso, uchenjeri nezivo. Nokuti kutya Ishe ndiyo fuma yake.
33:7 tarirai, kunze, avo vanoona achadanidzira. Ngirozi rugare dzichasvimha misodzi kwazvo.
33:8 Migwagwa vava dongo. Vafambi vakarega achitevedza nzira. Sungano yave rishaye. Iye akakanda parutivi maguta. Iye anenge azvidza varume.
33:9 Pasi vachichema uye simba. Rebhanoni rave nenyadzi uye desecrated. Uye Sharon yafanana nerenje. Uye Bhashani neKarimeri vave akarova pamwe.
33:10 "Zvino, Ini achasimuka!"Anodaro Jehovha. "Zvino ini achakwidziridzwa! Zvino ndichazviisa kukwira!"
33:11 Uchanamba kupisa. Uchabereka mashanga. mweya wako pachako richaparadza iwe somoto.
33:12 Uye vanhu vachava vakafanana madota ane moto. Ivo ichaparadzwa nomoto zvakafanana svinga yeminzwa.
33:13 "Imi muri kure kure, inzwai zvandakaita! Uye imi vari pedo, bvuma simba rangu!"
33:14 Vatadzi vari paZiyoni zvinovhundutswa; kudedera atobata nevanyengeri. Ndianiko pakati penyu anokwanisa kurarama nomoto unopedza? Ndianiko pakati penyu vachararama nomunhu murazvo husingaperi?
33:15 Munhu anofamba zvakarurama uye anotaura chokwadi, uyo runodzinga ruvengo udzvinyiriri rinodederesa fufuro zvose pamaoko ake, uyo Zvidhinha nzeve dzake kuitira kuti arege kuteerera ropa, uye avhara maziso ake kuti arege kuona zvakaipa.
33:16 Wakadaro achararama kumusoro; kuti nhare wamatombo achava nzvimbo yake yakakwirira. Chingwa rakapiwa kwaari; mvura yake yakavimbika.
33:17 Meso ake achaona mambo akanaka ake; vachaita kunzwisisa nyika kure.
33:18 mwoyo wenyu akafungisisa kutya. Zviripiko vakadzidza? Varipi vaya kufungisisa mashoko omurayiro? vadzidzisi vaduku varipiko?
33:19 hamungambovi kutarisa pamusoro fumuka vanhu, rudzi akakwidziridzwa mashoko. Nokuti imi havagoni kunzwisisa dissertation rurimi umo hakuna uchenjeri.
33:20 Tarirai achifarira Ziyoni, guta mutambo wedu. Meso ako achaona Jerusarema: imwe opulent ugaro, tende hakungamboitwi atora. mbambo dzaro haringapiwi nokutorwa, uyewo hapana kana yerwodzi ayo harungadambuki.
33:21 Nokuti chete panzvimbo izvo Ishe wedu vakanga rikakudzwa. It inzvimbo nzizi, yakakura kwazvo uye pakachena. No muchikepe zvikwasviso vachayambukira kuburikidza nawo, uyewo mukuru Greek chikepe napo.
33:22 Nokuti Jehovha ndiye mutongi wedu. Ishe ndiye mutemi wemirayiro yedu. Ishe ndiye Mambo wedu. Iye pachake achatiponesa.
33:23 Tambo dzako vava vakasununguka, uye havazokundi. rechikepe Your achava vakadaro kuti murege kukwanisa unfurl mureza. Ipapo zvakapambwa zvizhinji zvakapambwa vachapesana. Zvirema achabata zvakapambwa.
33:24 Uyo pedyo haazorambi kutaura: "Ini ndiri simba." Vanhu vanogara mairi vachave zvavo kuvatorera.

Isaiah 34

34:1 O marudzi uye vanhu: swederai, uye teerera, uye teererai! Regai nyika nezvizere mairi kunzwa, yose nyika uye zvayo zvose nevana.
34:2 Nokuti kutsamwa yaIshe pamusoro pamarudzi ose, shungu dzake pamusoro nehondo dzawo dzose. Iye akavauraya, uye iye akavaisa kuuraya.
34:3 Vakaurawa vavo vacharaswa kunze, uye wakaipa kunhuhwirira achasimuka achibva zvitunha zvavo. Makomo achava simba nokuda ropa ravo.
34:4 Uye uto rose rokumatenga zvichaita simba, uye denga zvichabviswa akapeta akafanana bhuku. Uye hondo yavo yose vachatsauka, sezvinoita shizha chinowa muzambiringa kana kubva pamuonde.
34:5 "Nokuti munondo wangu kudenga kwave vakadhakwa. tarirai, izvozvo uchaburukira pamusoro Idhumea, uye pamusoro vanhu nokuuraya vangu, kutongwa. "
34:6 Munondo waJehovha yave izere neropa. Rave thickened neropa ramakwayana uye nhongo, nokuda yomukatikati ropa zvamakondohwe. Nokuti waitirwa Ishe ari Bhozra, uye nokuuraya kukuru kuri munyika yeEdhomu.
34:7 Uye mhuka chete chine nyanga uchaburuka navo, uye nzombe pamwe simba. Nyika yavo ichava vakadhakwa neropa, uye ivhu kwavo mafuta avo simbe vavo.
34:8 Nokuti ndiro zuva rokutsiva kwaJehovha, gore kutsiviwa kuzotonga Zion.
34:9 Uye hova dzayo dzichashanduka dzikava tara, uye ivhu rayo sariferi. Uye nyika yavo ichaitwa unopfuta tara.
34:10 Night uye zuva, izvozvo hauzodzimwi; utsi hwayo achasimuka muchinyengetera. Kubva kumarudzi namarudzi vacharamba dongo. Hakuna munhu angapfuura noko, nokusingaperi.
34:11 Nehukurwizi uye tyoni vachagara nhaka. Nezizi guru negunguo vachagara mairi. Uye rwonzi rwokuyera zvichabviswa kuwedzerwa pamusoro payo, saka kuti kuderedzwa pasina, uye rwonzi rwokuyera, kusvikira kuparadzwa.
34:12 Makurukota ayo achange asiri panzvimbo iyoyo. pachinzvimbo, vachadana mambo, uye vatungamiri vayo vose vachava sechinhu chisipo.
34:13 Uye minzwa nezvibayo vachamuka dzimba dzaro, norukato munzvimbo dzayo dzakavakirirwa. Uye ichava nzvimbo inogara hwenyoka uye mafuro yamazizi.
34:14 Uye madhimoni uye zvikara uchasangana, Paganda ndivo vachachema vakataurirana. There, ari ogress zvaarara uye vakawana zororo akazvirerera.
34:15 In nzvimbo, ari tyoni wakandichengeta wayo the, uye akamutswa vazvo, uye akacherwa yakavapoteredza, uye akachengeta navo inodziya pamumvuri wawo. In nzvimbo, magora vakabatana pamwe chete, mumwe nomumwe.
34:16 Search uye verenga zvakanaka mubhuku Ishe. Hapana mumwe wavo akanga kushaiwa; hapana mumwe munhu achitsvaka mamwe. Nokuti chii zvakabuda mumuromo mangu, zvaakakurayirai, uye Mweya wake wakazviunganidza.
34:17 Uye iye mijenya pamusoro pavo. Uye ruoko rwake vakagovera ichi kwavari nechiyero. Vachataura nhaka, kusvikira pakusingaperi. Kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa, vachagara mairi.

Isaiah 35

35:1 The dongo uye safambika nyika ichafara, uye nzvimbo ushoma dzichapembera nomufaro, uye richabudirira seruva.
35:2 Chobuda uye ruva, uye zvichaita nomufaro nomufaro uye vachirumbidza. The zveRebhanoni rakapiwa kwariri, nokunaka paKarimeri Sharon. Izvi vachaona kubwinya kwaJehovha uye kunaka kwaMwari wedu.
35:3 Simbisai Kuregeredza maoko, uye kusimbisa simba nemabvi!
35:4 Udzai vaore: "Shingai uye usatya! tarirai, Mwari wako ichaunza kurevererwa chitarafu. Mwari pachake achauya angakuponesa. "
35:5 Ipapo meso amapofu achasvinudzwa, uye nzeve dzematsi achapiwa akachenurwa.
35:6 Ipapo vakaremara achakwakuka sezvinoita gotora, uye rurimi mbeveve achapiwa akasunungura. Nokuti mvura utambure mugwenga, uye hova oga munzvimbo.
35:7 Uye nyika yakanga yakaoma achava mudhamu, uye nyota nyika vachava zvemvura. Pamihoronga apo nyoka vaigara pamberi, kuchamuka vakakwira greenery netsanga uye bulrush.
35:8 Uye panofanira kuva nzira uye mugwagwa panzvimbo iyoyo. Uye ichanzi Mutsvene Way. The kusvibiswa harizopfuuri nomunyika nayo. Nokuti ichi chichava akarurama nzira imi, zvokuti mapenzi uye kutsauka pamwe nayo.
35:9 Pachange pasina shumba panzvimbo iyoyo, uye hunokuvadza mhuka dzomusango kana vakakwira pariri, kana vachawanikwamo. Chete avo asunungurwa achafamba panzvimbo iyoyo.
35:10 Zvino ravakadzikunurwa raShe achapiwa mudzoke, uye ivo vachadzokera kuna Ziyoni vachirumbidza. Uye mufaro usingaperi uchava pamisoro yavo. Vachawana mufaro nokufarisisa. Nokuti marwadzo uye kusuwa achatiza.

Isaiah 36

36:1 Zvino kuti, negore regumi namana ramambo Hezekia, Seniheribhi, mambo weAsiriya, vakandorwa ose akakombwa aJudha, iye Vakabatwa.
36:2 Uye mambo weAsiriya akatuma mukuru wavatariri vabve Rakishi muJerusarema, kuna mambo Hezekia, aine simba guru, akamira pedo mugero wedziva rokumusoro, panguva inoenda kumunda womusuki.
36:3 Uye vaya vakaenda naye vaiva Eriakimi, mwanakomana waHirikia, waichengeta imba, naShebhina, munyori, uye naJoa, mwanakomana waAsafi, dzakaitika.
36:4 Zvino mukuru wavatariri akati kwavari: "Udzai Hezekia: Zvanzi namambo mukuru, mambo weAsiriya: Kutenda chii ichi umo zvaunotenda?
36:5 Uye chii zano kana simba kuti kugadzirira kumukira? Maari chaunacho kutenda, zvokuti mungadai abve kwandiri?
36:6 tarirai, muri kuvimba neIjipiti, mu akaputsika mudonzvo kuti ane tsanga. Asi kana munhu vaifanira kuvimba naro, zvingava kupinda rwake uye rukamubaya. Ndizvo zvakaita Farao, Mambo weEgipita, vose vanovimba naye.
36:7 Asi kana imi Ndipindurei achiti: 'Tinovimba naJehovha Mwari wedu.' Hazvina matunhu ake akakwirira nearitari kuti naHezekia? Iye akati kuna Judha neJerusaremu, 'Munofanira kunamata pamberi pearitari iri.'
36:8 Saka zvino, mumaoko pachenyu kuna ishe wangu, mambo weAsiriya, uye ndichakupa iwe mabhiza zviuru zviviri, uye iwe havazokwanisi kuwana vatasvi pamusoro pawo woga.
36:9 Saka sei imi kukurira chiso mubati kunyange nzvimbo imwe, kunyange mudukusa pasi ishe wangu? Asi kana ukavimba muIjipiti, mana-bhiza ngoro nevatasvi vemabhiza:
36:10 ndinoita kuda kukwira kuzorwa nenyika ino kuti ndiiparadze ndisina Jehovha? Asi Ishe akati kwandiri, 'Enda unorwisa nyika iyi, uiparadze. ' "
36:11 Ipapo Eriakimu, naShebhina, uye naJoa vakati kumukuru wavatariri: "Taura kuvaranda venyu nomutauro wechiSiriya. Nekuti tinochinzwisisa. Musataura nesu nomutauro chechiJudha, munzeve vanhu, vari pamusoro porusvingo. "
36:12 Zvino mukuru wavatariri akati kwavari: "Ko ishe wangu akandituma kuna tenzi wako nokwauri here kuti nditaure mashoko awa ose, uye kunyange zvakawanda saizvozvo varume vagere parusvingo, kuitira kuti vadye ndove yavo nokunwa weti yavo pamwe chete nemi?"
36:13 Ipapo mukuru wavatariri akamira, akadanidzira nenzwi guru norurimi rwavaJudha, uye akati: "Teerera mashoko amambo mukuru, mambo weAsiriya.
36:14 Zvanzi namambo: Musarega Hezekia achikunyengerai. Nokuti iye haangavi kukununurai.
36:15 Uye Hezekia ngaarege kuita kuti muvimbe naJehovha, vachiti: 'Ishe achanunura otisunungura. guta rino harisi kuzoiswa muruoko rwamambo weAsiriya. '
36:16 Musateerera Hezekia. Nokuti mambo weAsiriya rinoti ichi: Kuita neni yako kubatsira, mubudirei kwandiri. Uye mumwe nomumwe adye muzambiringa wake, uye mumwe nomumwe muonde wake. Uye mumwe nomumwe drink mvura patsime yake,
36:17 kusvikira ndasvika ndikutorei, ndikuisei kunyika iyo yakaita zvenyu: nyika ine zviyo uye waini, nyika ine chingwa uye yemizambiringa.
36:18 Asi iwe unofanira Hezekia ngaarege kuvhiringidza iwe, vachiti, 'Ishe achatirwira.' Ko mumwe wavamwari nerimwe marudzi akanunura nyika yavo paruoko rwamambo weAsiriya?
36:19 Where ndimwari weHamati uye weAripadhi? Where ndimwari napaSefarivhaimi? Vakazviona akasunungura Samaria paruoko rwangu?
36:20 Ndiani aripo, pakati pavamwari vose venyika idzi, uyo akanunura nyika yake paruoko rwangu, saka kuti Ishe aizonunura Jerusarema paruoko rwangu?"
36:21 Vakanyarara uye havana kupindura shoko kwaari. Nekuti mambo akanga araira navo, vachiti, "Hamufaniri kumupindura."
36:22 Ipapo Eriakimu, mwanakomana waHirikia, waichengeta imba, naShebhina, munyori, uye naJoa, mwanakomana waAsafi, dzakaitika, akapinda kuna Hezekia, nguvo dzavo dzabvarurwa, uye vakaudza kwaari mashoko omukuru wavatariri.

Isaiah 37

37:1 Zvino kuti, Zvino mambo Hezekia wakati achizvinzwa, akabvarura nguvo dzake, uye akamonera amene masaga, uye akapinda muimba yaJehovha.
37:2 Akatuma Eriakimu, waichengeta imba, naShebhina, munyori, navakuru vavapristi, vakapfeka masaga, Isaya, mwanakomana waAmozi, muporofita.
37:3 Vakati kwaari: "Zvanzi naHezekia: Nhasi izuva kutambudzika, nerokutukwa, uye amhura. Nokuti vanakomana vasvika panguva yokuberekwa, asi hakuna simba zvakakwana kuti ndivabudise.
37:4 zvichida, sesaramusi, Jehovha Mwari wenyu achanzwa mashoko ose omukuru wavatariri, uyo mambo weAsiriya, ishe wake, waakatuma kuti chimhure Mwari mupenyu, agovatuka mashoko naJehovha Mwari wako akanzwa. saka, kusimudza minyengetero yako nokuda vakasara iyo asiyiwa shure. "
37:5 Uye saka varanda vamambo Hezekia akaenda Isaya.
37:6 Zvino Isaya akati kwavari: "Ltiyi kunashe wako: Zvanzi naJehovha: Usatya kutarisana mashoko awanzwa, iyo varanda vamambo weAsiriya vakamhura ini.
37:7 tarirai, Ndichatuma mweya kwaari, uye achanzwa shoko, uye achaita ndokudzokera kunyika yake. Uye ndichaita kuti aurayiwe nebakatwa, munyika yake. "
37:8 Ipapo Rabhisheki akadzoka, uye akawana mambo weAsiriya achirwa neRibhina. Nokuti akanga anzwa kuti akanga vachibva kuRakishi.
37:9 Zvino akanzwa pamusoro paTirihaka kubva, mambo weItiopia: "Iye rabuda kuitira kuti kuzorwa newe." Zvino wakati anzwa zvinhu izvi, akatuma nhume kuna Hezekia, vachiti:
37:10 "Iwe ltiyi Hezekia, mambo waJudha, vachiti: Usarega Mwari wako, waunovimba naye, unokunyengerai achiti: 'Jerusarema haringapiwi muruoko rwamambo weAsiriya.'
37:11 tarirai, makanzwa pamusoro zvose kuti madzimambo vaAsiria vakaita kunyika dzose kuti ivo vakakunda, uye saka, seiko iwe ucharwirwa?
37:12 Ko vamwari vedzimwe ndudzi anunura vaya wakakunda madzibaba angu: Gozani, uye Harani, naRezefi, uye vanakomana vaEdheni vaiva paTerasari?
37:13 Apo mambo weHamati namambo weAripadhi ndiko, kana mambo weguta vhaimi, kana neHena neIvha?"
37:14 Hezekia akagamuchira tsamba kubva muruoko rwenhume, uye iye akariverenga, uye akaenda kumba kwaJehovha, uye Hezekia akaipetenura pamberi paJehovha.
37:15 Ipapo Hezekia akanyengetera kuna Jehovha, vachiti:
37:16 "O Ishe wehondo, Mwari waIsraeri agere pamusoro makerubhi: imi moga ndimi Mwari pamusoro poushe hwose bwenyika. Makaita denga nepasi.
37:17 O Ishe, Rerekerai nzeve dzenyu uye kuteerera. O Ishe, svinudzai meso enyu, muone. Uye inzwai mashoko ose aSaniheribhi, aakatuma kuti chimhure Mwari mupenyu.
37:18 nokuti chokwadi, O Ishe, madzimambo vaAsiria kunge dongo kunyika uye nenharaunda.
37:19 Uye vakakanda vamwari vavo mumoto. Nokuti izvi zvakanga zvisina vamwari, asi namabasa amaoko avanhu, vematanda nevematombo. Vakaputsawo navo gura.
37:20 Saka zvino, O Ishe Mwari wedu, atiponese paruoko rwake. Uye regai hwose bwenyika vanobvuma kuti imi moga ndimi Ishe. "
37:21 And Isaiah, mwanakomana waAmozi, akatuma shoko kuna Hezekia, vachiti: "Zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri: Nemhaka chii wanyengetera kwandiri pamusoro paSaniheribhi, mambo weAsiriya,
37:22 heri shoko rakataurwa naJehovha pamusoro pake: Mhandara, mukunda weZiyoni, iwe uye akakuzvidzai. Mukunda weJerusaremu wakakudzungudzira musoro wake pa iwe.
37:23 Aniko kutukwa? Uye aniko rwakamhura? Uye hamuna vakasimudza aniko nenzwi rako uye akamutswa nameso enyu kumusoro? Against Mutsvene waIsraeri!
37:24 By navaranda venyu, iwe nako Ishe. Uye imi makati: 'Ndiine vazhinji dzangu ina-bhiza ngoro, Ini Makakwira kumusoro kumakomo yakabatana Lebanon. Ndichaparadza misidhari yayo mirefu uye ayo yakasarurwa mupaini miti. Uye ndichaita kusvika pamusoro wayo manhengatenga, kudondo raro rinobereka.
37:25 I akachera akadzikisa, uye ini ndikamwa mvura, uye ini waoma zvose rwizi mabhanga ari pamwe netsoka dzangu. '
37:26 Hauna kunzwa zvandaita nayo munguva dzekare? Makarekare, I akaiumba. Zvino ndauya nayo vakabudisa. Uye chakaiswa kuitira kuti zvikomo uye eEgipita vaizorwa pamwechete, mukuparadzwa kwayo.
37:27 Vagari dzavo maoko kutsiga. Vakanga pakabvunda vakavhiringika. Vakaita miriwo yemusango, uye uswa dzokumafuro, uye kufanana nemasora pamusoro pamatenga edzimba, izvo vooma vasati vakura.
37:28 Ndinoziva ugaro hwako, uye kusvika yako, uye nokubviswa kwako, noupengo kwenyu pamusoro pangu.
37:29 Kana iwe akatsamwa pamusoro pangu, Kuzvikudza kwako akasimuka munzeve dzangu. saka, Ndichaisa chindori pamhino dzako, uye zvishoma pakati miromo yako. Ndichashandura iwe shure munzira yawakauya yasvika.
37:30 Asi ichi ndicho chichava chiratidzo kwamuri: idya, mu gore rino, chero hunomera pamusoro wayo. Uye mugore rechipiri, kudya michero. Asi mugore rechitatu, mudyare uye kukohwa, uye minda yemizambiringa, uye kudya michero yavo.
37:31 Uye chii achaponeswa kubva imba yaJudha, uye chii chinosara shure, achaita kuumba midzi, uye achatakura dzakakwirira zvibereko.
37:32 For kubva kuJerusarema, vakasara vachabuda, uye ruponeso kubva pagomo reZiyoni. Kushingaira kwaJehova wehondo kuchazviita.
37:33 Nechikonzero ichi, zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiriya: Haazopindi muguta rino, kana kuposhera museve imomo, kana aubate nenhovo, kana kuchera mirwi zvose kumativi.
37:34 Achadzoka munzira yaakanga yasvika. Uye muguta rino, haazopindi, ndizvo zvinotaura Ishe.
37:35 Uye ini achachengeta guta rino, saka kuti ndive ndiriponese nokuda kwangu, uye nokuda kwaDhavhidhi, muranda wangu. "
37:36 Ipapo mutumwa waJehovha wakabuda, akauraya, pamisasa yavaAsiria, zana nemakumi masere nezvishanu. Uye vakasimuka mangwanani, uye tarira, izvi zvose zvava zvitunha.
37:37 And Saniheribhi, mambo weAsiriya, akabva akaenda. Uye akadzoka akandogara Ninivhe.
37:38 Zvino kuti, sezvo akanga adoring mwari wake mutemberi yaNisroki, vanakomana vake, Adramelech naSharezeri, vakamuuraya nomunondo. Vakatiza kunyika yeArarati. Esarihadhoni, mwanakomana wake, paushe.

Isaiah 38

38:1 Mumazuva iwayo Hezekia akarwara uye yaiva pedyo nokufa. uye saka, Isaiah, mwanakomana waAmozi, muporofita, akapinda kwaari, uye akati kwaari: "Zvanzi naJehovha: Isa imba yako kuitira, nokuti iwe uchafa, uye hamufaniri kurarama. "
38:2 Hezekia akatendeukira chiso chake kumadziro, uye akanyengetera kuna Jehovha.
38:3 Akati: "Ndinokukumbira, tenzi, Ndinokukumbirisai, kuyeuka kuti ndakafamba pamberi penyu nechokwadi nomoyo wose, uye kuti ndakaita zvakanaka pamberi penyu. "Hezekia akachema misodzi kwazvo.
38:4 Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Isaya, vachiti:
38:5 "Enda uti kuna Hezekiya: Zvanzi naJehovha, Mwari David, baba vako: Ndanzwa munyengetero wako, uye ndaona misodzi yako. tarirai, Ini uchawedzera makore gumi nemashanu pamazuva ako.
38:6 Uye ndichanunura iwe uye guta rino paruoko rwamambo weAsiriya, uye ndichaita kuchengetedza nayo.
38:7 Uye ichi chichava chiratidzo kwauri kuna Jehovha, kuti Ishe achaita shoko iri, chaakanga ataura:
38:8 tarirai, Ndichadzosa mumvuri mitsetse, iyo zvino wakaburuka pamusoro chaishandiswa aAhazi, kutama zvisizvo kuti mitsara gumi. "Uye saka, zuva akatamira shure nokuda misara gumi, kuburikidza madhigirii nawo akanga aburukira.
38:9 The kunyora waHezekiya, mambo waJudha, mushure mokunge wawira kurwara akaporazve pakurwara kwake:
38:10 "Ndati: Pakati pamazuva angu, Ndichaenda napamasuwo Hell. Saka ndakatsvaka zvasara makore angu.
38:11 ndati: Handidi kuona Jehovha Mwari munyika yavapenyu. Handichadzingizve tarira munhu, kana ugaro zororo.
38:12 hurefu wangu rabviswa; zvave wakapetwa uye yatorwa kwandiri, setende romufudzi. My upenyu yabviswa, sokunge nomusoni. Pandaiva ndichiri kutanga, iye ndipedze. Kubva mangwanani kusvikira manheru, iwe zvave kunze komuganhu dzangu.
38:13 ndaitarisira, kunyange kusvikira mangwanani. Seshumba, saka haana mapfupa angu ose. Kubva mangwanani kusvikira manheru, iwe zvave mitemo yangu.
38:14 Ini muchachema, somwana muduku nenyenganyenga. Ndinofungisisa, senjiva. Maziso angu apera simba achitarisa kumusoro. O Ishe, I kutambura mhirizhonga! Kupindura yangu nyasha.
38:15 Ndingadzidzei kutaura, kana chii kuti iye ndipindurei, sezvo iye pachake aita ichi? Ini muchazvigamuchira kusvika makore angu ose, uchirwadziwa mweya wangu.
38:16 O Ishe, kana zvakadaro upenyu, uye kana simba roupenyu wangu zvakadaro mhando, ini dai iwe kugadzirisa uye dai imi mundiraramise.
38:17 tarirai, norugare neshungu dzangu inonyanya kuvava. Asi makanunura mweya wangu, saka haana kuti vaparare. Makarasira zvivi zvangu zvose shure kwenyu.
38:18 KuGehena haangauyi kureurura kwamuri, uye rufu haangatenderi kukurumbidzai. Avo mugomba achava havangagoni kutarira zvokwadi yenyu.
38:19 The vapenyu, vapenyu, izvi ndichapa dzokurumbidza, seniwo nhasi! The baba achaita kuti chokwadi chizivikanwe vanakomana.
38:20 O Ishe, ndibatsirewo! Uye tichaimba mapisarema dzedu, mazuva ose oupenyu hwedu, mumba yaJehovha. "
38:21 Zvino Isaya akanga arayira kuti kutora namatidza yemaonde, uye kuti akaipetenura kufanana nesuko pamusoro ronda, saka kuti aizova aporeswa.
38:22 Hezekia akati, "Chii chichava chiratidzo chokuti ndiende kuimba yaJehovha?"

Isaiah 39

39:1 Panguva iyoyo, Merodhaki bharadhani, mwanakomana waBharadhani, mambo weBhabhironi, akatuma tsamba zvipo Hezekia. Nokuti akanga anzwa kuti akanga adonha kurwara akaporazve.
39:2 Hezekia akafara pamusoro pavo, uye akavaratidza mumatura ake Zvinonhuwirira, uye sirivha nendarama, uye zvinonhuhwira uye anokosha nezvizoro, uye vose repositories nokuda zvake, uye zvose zvakanga zviri pafuma yake. Kwakanga kusisina chinhu mumba make, kana muushe hwake hwose, kuti Hezekia haana kuvaratidza.
39:3 Ipapo muporofita Isaya akapinda pamberi pamambo Hezekia, uye akati kwaari, "Ko varume ava vakati kudini, uye kubva kupi kwauri?"Zvino Hezekia akati, "Vakauya kwandiri kubva kure kure nenyika, kubva kuBhabhironi. "
39:4 Akati, "Vaonei mumba mako?"Zvino Hezekia akati: "Vakaona zvose zviri mumba mangu. Hapana chandisina kuvaratidza pakati pefuma yangu. "
39:5 Zvino Isaya akati kuna Hezekia: "Inzwai shoko raJehovha wehondo:
39:6 tarirai, mazuva achauya kana zvose zviri mumba mako, uye zvose kuti madzibaba ako, kusvikira nhasi, uchatorerwa kuBhabhironi. Ikoko kuchava chinhu akasiya, ndizvo zvinotaura Ishe.
39:7 Uye vana vako, ndiani ngaateme kwauri, wamakaroverera ichabereka, ivo uchatorerwa. Uye vachava varanda mumba mamambo weBhabhironi. "
39:8 Zvino Hezekia akati kuna Isaya, "Shoko raJehovha raakanga ataura zvakanaka." Akati, "Asi ngakuve norugare uye chokwadi mumazuva angu."

Isaiah 40

40:1 "Iva tinonyaradzwa, anofanira tinonyaradzwa, O vanhu vangu!"Anodaro Mwari wenyu.
40:2 Taura mwoyo Jerusarema, uye shevedzerai kwariri! Nokuti utsinye kwaro kwasvika kuguma. zvakaipa yake yave zvivi. Ragamuchira kaviri pamusoro pezvivi zvaro kubva kuna Ishe.
40:3 Inzwi reunodanidzira murenje: "Gadzirai nzira yaShe! Ruramisai nzira dzaMwari wedu, ari oga nzvimbo.
40:4 Mupata wose uchakwiridzirwa, uye makomo ose nezvikomo achaderedzwa. Uye kururama achapiwa anombotwasanudza, uye gogonera vachava chechetere nzira.
40:5 Uye kubwinya kwaJehovha kucharatidzwa. Uye nyama yose pamwe chete vachaona kuti muromo waJehovha wazvitaura. "
40:6 Inzwi roanoti, "Danidzirai!"Ipapo ndakati, "Ndinofanira mhere?"" Vanhu vose uswa, uye kuyevedza kwakaita seruva rokusango.
40:7 The hwakasvibirira hwaoma, uye ruva wawa. Nokuti Mweya waIshe icharifuridza pamusoro payo. Zvirokwazvo, vanhu vakaita souswa.
40:8 The hwakasvibirira hwaoma, uye ruva wawa. Asi Shoko raShe wedu kunogara nokusingaperi. "
40:9 Imi kundoparidza Zion, kukwira rakakwirira! Imi kundoparidza Jerusarema, danidzira nenzwi rako nesimba! Danidzira! Usatya! Iti kumaguta aJudha: "Tarirai, Mwari wako!"
40:10 tarirai, Ishe Mwari uchasvika simba, uye ruoko rwake ruchamubatira ushe. tarirai, mubayiro wake anawo, uye basa rake riri pamberi pake.
40:11 Achaita makwai ake sezvinoita mufudzi. Achaita vaunganidzwe makwayana noruoko rwake, uye achasimudza navo ake pachipfuva, uye iye achatakura vaduku chaizvo.
40:12 Ndianiko akayera mvura zhinji muchanza choruoko rwake, uye uyo vaizoremerwa denga muchanza chake? Ndiani akambomisa mukanyiwa wenyika nemimwe mitatu, uye uyo nokuyera pamusoro nechiedzo, nezvikomo pachikero?
40:13 Ndiani rabatsira Mweya waIshe? Kana ndiani wakange ari murairidzi wake uye akazivisa zvinhu kwaari?
40:14 With ani ane akabvunza? Uye ndiani amurayiridza, uye akamudzidzisa nzira yokururamisira, uye yamutungamirira ruzivo, uye akazivisa nzira yokunzwisisa kwaari?
40:15 tarirai, marudzi akaita sedonhwe remvura riri mumugomo, uye vari sechinhu chiduku zviyo nechiyero. tarirai, zviwi akafanana zvishoma guruva.
40:16 Uye Rebhanoni haangavi kwakakwana kutanga moto, uye mhuka dzaro hakuzovi kwakakwanira chinopiswa.
40:17 Ndudzi dzose pamberi pake muri sokunge haripo, uye vari vanoonekwa naye sokunge chinhu uye maturo.
40:18 saka, kuna aniko iwe nei Mwari? Kana chii mufananidzo kuti iwe vomutsiva?
40:19 Ko unoveza vakakanda chifananidzo? Kana ano mupfuri wendarama akaumba nendarama, kana wesirivha pamwe mahwendefa sirivha?
40:20 Akasarudza huni simba kuti murege kuora. The nounyanzvi Artisan anotsvaka nzira akamisa chifananidzo kuti irege kuzununguswa.
40:21 Hamuzivi? Hauna kunzwa? Hazvina yamagamuchirawo kubva pakutanga? Hamuna kunzwisisa nheyo dzenyika?
40:22 Ndiye agere pamusoro yose yenyika, uye vagerepo vakaita semhashu. Vanotambanudza matenga sokunge hapana, uye iye anopararira navo setende, yokugaramo.
40:23 Iye akauyisa vaya kuongorora zvinhu zvakavanzika kuti chinhu. Iye akauyisa vatongi venyika kuti zvisina maturo.
40:24 uye zvechokwadi, nedzinde wavo kunyange wakasimwa, kana kudzvarwa, kana midzi muvhu. Iye pakarepo Varidza pavo kuzviwana, uye ivo yaoma, uye chamupupuri achatakura sehundi.
40:25 "Uye ani kuti ini iwe enzanisa kana inofananidza ini?"Anodaro iye Mutsvene.
40:26 Ringira meso ako kuzvikomo, muone kuti ndiani akasika izvozvi. Anotungamirira anobudisa uto razvo maererano nokuwanda, Anodana zvose namazita. Nokuda kuzara simba rake uye robustness nekunaka, hakuna mumwe wavo akanga asara shure.
40:27 Nei uchiti ichi, O Jacob, uye nei iwe taura ichi nzira, O Israeri? "Nzira yangu yange kuvanzwa Ishe, uye kutonga kwangu azivikanwa naMwari wangu. "
40:28 Hamuzivi, kana Hauna kunzwa? Jehovha ndiye Mwari usingaperi, uyo akasika miganhu yenyika. Haadi kutapudza, uye haana kunetseka. Hapana uchenjeri hwake searchable.
40:29 Ndiye anopa simba kune vakaneta, uye ndiye anowedzera kushinga uye simba vaya vari kukundikana.
40:30 Vashumiri vachava zvakaoma uye otadza, uye majaya achawira utera.
40:31 Asi avo vane tariro muna Jehovha vachavandudza simba ravo. Vachabata namapapiro samakondo. Vachamhanya kwete kutambura. Vachafamba vasinganeti tai.

Isaiah 41

41:1 Zviwi kuva makanyarara pamberi pangu, uye regai marudzi kutora simba idzva. Ngavaswedere pedyo, uye zvadaro taura. Ngatikurukurei kushandisa kutongwa pamwe.
41:2 Ndianiko wakamutsa mumwe akarurama kubva kumabvazuva, uye akamudana kuti vamutevere? Iye vachaisa marudzi pasi ake anopenya, uye achatonga madzimambo pamusoro. Achaita kuti seguruva pamberi munondo wake, sehundi inopepereswa nemhepo asati uta hwake.
41:3 Achaita vateverei. Achapfuura napo norugare. No zvisaririra achaonekwa pashure tsoka dzake.
41:4 Iye wakaponesa uye nokuzadzisa izvi, achishevedza zvizvarwa kubvira pakutanga? "Ndini, Ishe! Ndini wokutanga nowokupedzisira. "
41:5 Zviwi zvakaona uye vakatya. Migumo yenyika vakanga akashamiswa kwazvo akatanga. Ivo vakaswedera uye akasvika.
41:6 Mumwe nomumwe kuchabatsira wokwake uye achati munin'ina wake, "Iva akasimba."
41:7 The wendarira kurovana yedanda akamukurudzira akanga nokuchengetedza panguva iyoyo, vachiti, "Hazvina takagadzirira pokunamatidza." Iye akasimbisa nezvipikiri, kuitira kuti irege kuzununguswa.
41:8 Asi iwe, O Israeri, uri mushumiri wangu, O Jacob, wandakasarudza, mwana shamwari yangu Abrahamu.
41:9 Nokuda kwake, Ndakatora kubva kumagumo enyika, uye ndakudanai imi kubva ayo kunzvimbo kure. Ndikati kwamuri: "Uri mushumiri wangu. Ndakakusanangura, uye handina kukanda kukutsausai. "
41:10 Usatya, nokuti ini ndinewe. Regai kutsauka, nokuti ndini Mwari wako. Ini ndikasimbiswa iwe, uye ini ndaibatsira iwe, uye kurudyi rwangu chete munhu akatsigira iwe.
41:11 tarirai, vose vanorwa nemi vachanyadziswa uye vachanyara. Vachava sokunge haripo, uye varume anopikisa muchaparara.
41:12 Uchavatsvaka, uye iwe hauzovawani. Varume vapandukira muchava sokunge haripo. Uye varume vanorwa newe vachava sechinhu chinhu kuti yave kuparadzwa.
41:13 Nokuti ndini Jehovha Mwari wako. I kutora iwe noruoko rwenyu, uye ndinoti kwamuri: Usatya. Ini chakakubatsira.
41:14 Musatya, O honye Jakobho, imi vakafa mukati Israel. Ini chakakubatsira, ndizvo zvinotaura Ishe, Mudzikunuri wako, Mutsvene waIsraeri.
41:15 Ini makasimbisa iwe wakaita mutsva paburiro ngoro, kuva serrated mashizha. Muchava uchapura makomo uye kuvatsakatisa. Uye iwe uchatendeuka zvikomo kupinda hundi.
41:16 Uchazviurutsa navo, uye mhepo vachava kuaridza kure, uye chamupupuri chichaaparadzira kose. Uye iwe unofanira nomufaro muna Ishe; Unofanira kufara Mutsvene waIsraeri.
41:17 Murombo varombo vari kutsvaka mvura, asi hakuna. rurimi rwavo yaoma nenyota. ini, Ishe, vachateerera navo. ini, Mwari waIsraeri, havazosiyi navo.
41:18 Ndichazarura nzizi pamatunhu zvikomo, namatsime pakati mumapani. Ndichashandura gwenga rikava madziva emvura, uye safambika nenyika hova dzemvura.
41:19 Ndichasima musidhari panzvimbo yerenje, pamwe munzwa, uye pemiti, uye womuorivhi. Mugwenga, Ndichasima nemipaini, uye elm, nemifiri pamwe chete,
41:20 kuti vaone, vazive, bvuma uye kunzwisisa, pamwe chete, kuti ruoko rwaJehovha kwapera ichi, uye kuti Mutsvene waIsraeri ndiye wakazvisika.
41:21 Uyai nyaya yako mberi, ndizvo zvinotaura Ishe. Uyai nazvo pano, kana uine chinhu vakati, zvanzi namambo waJakobho.
41:22 Ngavarumbidze pedyo uye kuzivisa kuti zvinhu zvichaitika. Zivisai kwatiri zvinhu zvakanga zvisati. Uye isu muchashandisa mwoyo yedu kwavari, uye isu uchaziva magumo kwavo. uye saka, atiratidze zvinhu zvichaitika.
41:23 Zivisai zvinhu zvichaitika mune ramangwana, uye isu vachaziva kuti muri vamwari. zvakafanana, kuita zvakanaka kana zvakaipa, kana uchigona, uye ngatitaurei pamusoro payo uye kuzviona pamwechete.
41:24 tarirai, muriko kubva hapana, uye basa rako riri pane hakuwaniki; iye wakakusanangura anonyangadza.
41:25 Ndamutsa mumwe anobva kurutivi rwokumusoro, uye achaita svika kubva kumabudazuva. Iye achadana zita rangu, uye iye kuchaderedza vehurumende kuti madhaka, sezvinoita muumbi anoshanda ivhu.
41:26 Ndianiko akazivisa izvi kwavakafa kwayo, saka kuti tizive izvozvo, kana kubvira pakutanga kwayo, kuti tinogona kutaura, "Imi muri chete." Hakuna munhu kana inozivisa, kana anofanotaura, kana anonzwa mashoko enyu.
41:27 Yokutanga achati kuna Zion: "Tarirai, vari pano,"Uye kuJerusarema, "Ini kuuya muvhangeri."
41:28 Uye ndakaona, uye kwakanga kusina mumwe pakati chero wavo kuti bvunza, kana ndiani, kana Ndakabvunza, angapindura shoko.
41:29 tarirai, vose kusaruramisira, uye mabasa avo maturo. zvifananidzo zvavo imhepo nezvisina maturo.

Isaiah 42

42:1 Tarirai muranda wangu, Ndichaita kumubatsira, vasanangurwa vangu, naye mweya wangu unofadzwa. Ndatumira Mweya wangu pamusoro pake. Achaita kupa mutongo kumarudzi.
42:2 Haangadani mhere, uye haazonzwiri chizivano munhu; kana inzwi rake rinzwike kunze.
42:3 The Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni kutyora, uye nomwenje unopfungaira Haangatambudzi kudzima. Iye achatungamirira kururamisira chokwadi.
42:4 Haangazvambarari vakasuruvariswa kana kumanikidzika, kusvikira asimbisa mutongo panyika. Uye zvitsuwa achaita kumirira mutemo wake.
42:5 Zvanzi naJehovha Mwari, iye akasika matenga uye kuwedzera izvozvo, Muumbi wenyika nezvose zvinobuda mairi, anopa kufema kuvanhu mairi, uye mweya kune vaya vanofamba pamusoro payo.
42:6 ini, Ishe, ndakudana nokururama, uye ndakatora ruoko rwako uye akachengetedzwa iwe. Uye Ndakupayi uve sungano yevanhu, sezvo chiedza kuvaHedheni,
42:7 kuti usvinudze meso asingaoni, uye kutungamirira kubva mujeri avo vagere murima paimba okusungirwa musungwa uye.
42:8 Ndini Jehovha; ndiro zita rangu. Handingapi mumwe kukudzwa kwangu kune mumwe, kana kurumbidzwa kwangu kumifananidzo zvinhu.
42:9 Zvinhu zvakanga pakutanga, tarira, ivo vasvika. Uye neniwo kuzivisa zvinhu zvitsva. Tisati izvi inomuka, Ndichaita kuti unzwe nezvazvo.
42:10 Imbirai Jehovha canticle itsva, rumbidzo yake kubva kumagumo enyika, iwe vanobva mugungwa uye zvose nokuzara kwayo, zviwi navagere.
42:11 Regai Renje namaguta aro ukazvikudza. NaKedhari vachagara mudzimba. Imwi mugere padombo, kupa rumbidzo! Vachashevedzera kubva pamusoro pamakomo.
42:12 Ivo achakudza Jehovha, uye ivo achazivisa rumbidzo yake zviwi.
42:13 Ishe achabuda sezvinoita mehamburamakaka; somunhu wokurwa, achamutsa kushingaira. Achashevedzera mushevedzere. Iye kuchatekeshera navavengi vake.
42:14 I vagara nyarara; Ndakanga ndinyerere; Ndave achishivirira. Ndichataura sezvinoita mukadzi ari kusununguka. Ndichaparadza uye zvinodya, zvese kamwe chete.
42:15 Ndichaita matongo makomo nezvikomo, uye ini richaoma zvose zvavo uswa. Ndichashandura nzizi kuti dzive zvitsuwa, uye ndichaita madziva emvura.
42:16 Uye ndichaita mapofu pamwe nenzira iyo havazivi. Uye ini ndichavagarisa kufamba mumakwara izvo vakanga sazivikanwa. Ndichashandura rima rikava chiedza pamberi pavo, uye kururama mu ngaatarire. Zvinhu zvandakaitira kwavari. Nokuti handina kusiyiwa navo.
42:17 Vakanzi mudzoke zvakare. Regai avo vanovimba zvakavezwa nezvifananidzo vachanyadziswa kwazvo, nokuti vakati yakaumbwa chinhu, "Imi muri Mwari wedu."
42:18 Imi matsi, nzwa! Imi mapofu, Musaramba muone!
42:19 Ndiani bofu, kunze muranda wangu? Ndiani matsi, kunze munhu wandakasika nhume yangu? Ndiani bofu, kunze chete uyo akatengeswa? Uye ndiani bofu, kunze muranda waIshe?
42:20 Imi kuona zvinhu zvizhinji, hamungavatongi uzvichengete? Imi vane yakazaruka nzeve, hamungambovi kuteerera?
42:21 Uye Jehovha akanga achida kumutsvenesa, uye kukudza murayiro, uye kumurumbidza.
42:22 Asi ichi chete vanhu ava ndavanhu uye dongo. pahuduku hwavo zvose musungo, uye zvakavanzirwa mudzimba mujeri. Vava vakatambudzwa; hakuna munhu anogona anovarwira. Vakanzi nokupambarwa; hakuna munhu angati, "Dzosa."
42:23 Ndianiko pakati penyu achanzwa izvi, ndiani nyatsoteerera uye kuteerera ichi mune ramangwana?
42:24 Ndianiko mumaoko Jakobho zvakapambwa, uye Israeri muruoko pokuparadzwa? NdiShe pachake haana, pamusoro watakatadzira? Uye havana kuda kufamba munzira dzake, uye havana kuteerera murayiro wake.
42:25 uye saka, akadurura pamusoro pake kutsamwa kwake kukuru uye hondo simba. Uye akapisa kumativi ose, uye haana kuzviziva. Iye zvikamupisira, uye haana kuzvinzwisisa.

Isaiah 43

43:1 Zvino zvanzi naJehovha akasika iwe, O Jacob, uye akakuumba, O Israeri: Usatya. Nokuti ndakakudzikinura, uye ndakakudana nezita rako. You ndezvangu.
43:2 Kana uchipinda nomumvura zhinji, Ndichava newe, uye nzizi haangatenderi richakufukidza. Paunofamba kuburikidza moto, iwe haungaiswi kupiswa, uye murazvo haangatenderi kupisa iwe.
43:3 Nokuti ndini Jehovha Mwari wako, Mutsvene waIsraeri, Muponesi wako. Ndakupayi Egipita sezvo kuyananisa wako, Itiopia neShebha panzvimbo yenyu.
43:4 kubvira ipapo, wava unokudzwa mumaziso angu, uye rinobwinya. Ndakakudai, uye ndichaita kupa vanhu pamusoro penyu, uye vanhu nokuda hwako.
43:5 Musatya, nokuti ini ndinewe. Ini achatungamirira vana vako kubva East, uye ndichakuunganidzai kubva West.
43:6 Ndichati kuna North, "Tinosunungurwa iye,"Uye South, "Musatarira vakamudzosa." Uyai nevanakomana vangu vari kure kure, uye vanasikana vangu kubva kumagumo enyika.
43:7 Uye mumwe nomumwe anodana pamusoro zita rangu, Wandakasikira kukudzwa kwangu. Ndakakuumba iye, uye ndamuita.
43:8 Kutungamirira akabudisa vanhu vari mapofu uye vane maziso, vari matsi uye nzeve.
43:9 Marudzi ose vave vakaungana, uye madzinza vanga inounganidzwa. Ndianiko pakati penyu achazivisa ichi, uye ndiani achaita kuti titeerere zvinhu kutanga? Ngaagovere zvapupu zvavo. Varegei kuita zvakarurama, uye teerera, uti: "Ichokwadi."
43:10 Imi muri zvapupu zvangu, ndizvo zvinotaura Ishe, uye iwe uri muranda wangu, wandakasarudza, kuti muzive, uye titende mandiri, uye kuti munzwisise kuti ndini chete. pamberi pangu, kwakanga kusina mwari kuumbwa, uye pashure pangu hapangavi.
43:11 ndiri. Ndini Jehovha. Uye hakuna mumwe muponesi kunze kwangu.
43:12 Handina zvakaziviswa, uye ini ndakaponesa. Ndaita kuti rinzwike. Kwakanga kusino mweni pakati penyu. Imi muri zvapupu zvangu, ndizvo zvinotaura Ishe, uye ini ndiri Mwari.
43:13 Uye kubvira pakutanga, Ndini chete. Uye hakuna munhu anogona kununura paruoko rwangu. I kuita, uye ndiani angapikisana padivi?
43:14 Zvanzi naJehovha, Mudzikunuri wako, Mutsvene waIsraeri: Nokuda kwenyu, Ndatuma Bhabhironi, uye aizoputsa zvipfigiso zvavo zvose, navaKaradhea uyo kukudzwa pazvikepe zvavo.
43:15 Ndini Jehovha, Mutsvene wenyu, Musiki waIsraeri, King wako.
43:16 Zvanzi naJehovha, uyo akapa iwe nzira nomugungwa uye nzira kuburikidza rukova wemvura,
43:17 uyo akatungamirira ngoro nebhiza, mbiru nesimba mauto. Vakaenda kundovata pamwe, uye havazopfeki simuka. Vakanzi yakapwanyika akafanana neshinda, uye ivo apera.
43:18 Haufaniri vangayeuka kare, kana zvinhu kare.
43:19 tarirai, Ndiri kuita zvinhu zvitsva. uye parizvino, vachaita kumera. With chokwadi, muchavaziva. Ndichaita nzira murenje, uye nzizi ari impassible nzvimbo.
43:20 Mhuka dzesango achandikudza, pamwe nyoka nemhou. Nokuti ndauya mvura mugwenga, nzizi kuti dzisingasvikiki, kuti ndipe vanhu vangu, kuti vasanangurwa vangu.
43:21 Ndiro vanhu vandakazviumbira pachangu. Vachataura kurumbidzwa kwangu.
43:22 Asi iwe hauna kudana kwandiri, O Jacob, kana iwe akatambura kwandiri, O Israeri.
43:23 Hauna kundipa gondobwe kwenyu kukuru, uye iwe hauna kundikudza wenyu vakatambudzwa. Handina kukuremedza kuti uuye nezvipiriso, handina kukunetsa ndichiti rusenzi.
43:24 Makandimhura ipwa nemari, uye hamuna ini vakadhakwa namafuta ako vakatambudzwa. Asi zvechokwadi, makandisunga wakandiremedza nezvivi zvako; imi wakandinetsa nezvakaipa zvenyu.
43:25 ndiri. Ndini Iye uyo ndokupisika kure zvakaipa zvenyu nokuda kwangu. Uye handicharangariri zvivi zvako.
43:26 Ndishevedzei kuti tifunge, uye tiende mutongo pamwechete. Kana uine chinhu tuzvikonzero pachako, kuzvitsanangura.
43:27 baba vako vokutanga vakatadza, uye vapirikiri enyu ini ndatengesa.
43:28 uye saka, Ini vakasvibisa vatungamiriri tsvene. Handina mumaoko Jacob kuuraya, uye Israeri calumny.

Isaiah 44

44:1 Saka zvino, teerera, Jacob, muranda wangu, uye Israeri, wandakasarudza.
44:2 Zvanzi naJehovha, uyo akaita akakuumba, Mubetseri yako kubva mudumbu: Usatya, Jacob, muranda wangu akarurama kupfuura, wandakasarudza.
44:3 Nokuti ndichadurura mvura panyika ine nyota, uye nzizi pakaoma. Ndichadurura Mweya wangu pamusoro pavana vako, uye kukomborera yangu pamusoro unganidza yako.
44:4 Ivo chichaitika pakati mbesa, sezvinoita nemikonachando parutivi rwemvura kumhanya.
44:5 Uyu achati, "Ini ndini raIshe,"Uye kuti mumwe ndidanewo pachake nezita raJakobho, uye mumwezve achanyora noruoko rwake, "Nokuti Jehovha,"Uye achatora zita Israel.
44:6 Zvanzi naJehovha, Mambo uye Mununuri waIsraeri, Ishe wehondo: Ndini wekutanga, uye ndini wokupedzisira, uye hakuna Mwari kunze kwangu.
44:7 Ndiani akafanana neni? Ngaashevedzere uye munoudza. Ngaanzvenge kutsanangura kwandiri hurongwa zvinhu, sezvo ini akagadza vekare vanhu. Zvinhu pedyo uye yemberi iri kure, kumurega zivisa navo.
44:8 Usatya, uye regai vavhiringidzwe. Kubva panguva apo zvandakakumutsira kuteerera, Neniwo vakazivisa izvozvo. Imi muri zvapupu zvangu. Pane mumwe Mwari kunze kwangu, aivawo Maker, uyo handizivi?
44:9 Vose vaya kusika zvidhori hapana, uye zvinhu zvavo vadikamwa zvikuru hazvizokubatsiri navo. Ava zvapupu zvavo, nokuti havaruoni, uye havanzwisisi, saka kuti vanyare.
44:10 Ndiani akaumba mumwe mwari kana kututira mufananidzo wakaumbwa, izvo runobatsira chinhu?
44:11 tarirai, vose vaya vanodya izvi vachanyadziswa. Nokuti Vagadziri ava varume. Ivo vose vaungane pamwechete. Vachamira uye kuvhunduka. Uye vachanyadziswa pamwe chete.
44:12 Akaita simbi wakabata pamwechete faira ake. With mazimbe nenyundo, iye akaiumba, uye wakabata pamwechete simba rwake. Achazviita nzara uye kukura vakaziya. Haangarambi kunwa mvura, uye achaita kuneta.
44:13 Akaita matanda zvava mutongi wake. Iye akaumba nayo ndege. Akaita izvozvo makona, uye iye ndokudzora makakombama ayo. Uye akaita nomufananidzo womunhu, munhu anoita yakanaka, achigara mumba.
44:14 Iye misidhari; atora waigara uri girini pomuouki, uye pomuouki, akamira pakati pemiti yomudondo. Akadyara nemipaini muti, iyo mvura yave ndokurerwa.
44:15 Uye rinoshandiswa nevarume sehuni. Akatora pairi uye achidziya. Iye unopisa uye zvakabikwa chingwa. Asi kubva zvasara, akaita mwari, uye iye akanamata nayo. Akaita chifananidzo, uye akakotama pasi pamberi payo.
44:16 Part kwayo, nomoto, uye chikamu, iye akabika nyama; iye vakabika zvokudya uye akazadzwa. Uye akanga kudziyirwa, uye saka akati: "Ah, Ndadziya. Ini akanyatsoitarira moto. "
44:17 Asi kubva kwayo zvasara, akaita mwari uye chifananidzo pachake. Akakotama pamberi payo, uye iye akanamata nayo, uye akanyengetera pariri, vachiti: "Sunungura ini! Nokuti imi ndimi mwari wangu. "
44:18 Havana kana kuzivikanwa kana kunzwisisa. Nokuti meso avo vari chakavanzwa, varege kuona nameso avo uye kunzwisisa nemwoyo yavo.
44:19 Havazivi funga mupfungwa dzavo, kana kuita vanoziva, kana ivo vanofunga kuti kutaura: "Ndapisa rumwe rutivi rwawo mumoto, uye ndabika chingwa pamazimbe awo. I vakabika nyama uye ndakadya. Uye kubva kwayo Zvakasara, Ndinofanira kuita chidhori? Ndinofanira kuwira pasi pamberi hunde remuti?"
44:20 Chikamu chiri madota. mwoyo wake benzi adores nayo. Haazomuti vasununguke mweya wake, uye achaita kutaura, "Zvichida pane nhema muruoko rwangu rworudyi."
44:21 Yeuka izvi, O Jacob, O Israeri. Nokuti imi muri muranda wangu. Ndakakuumba. Uri muranda wangu, Izirayeri. Musandisiya kukanganwa.
44:22 I Makadzima kure zvakaipa zvenyu segore, uye zvivi zvenyu sezvinoita mhute. Dzokerai kwandiri, nekuti ndakakudzikinura.
44:23 Ipa rumbidzo, O matenga! Nokuti Jehovha akanzwira ngoni. Pururudzai nomufaro, O enyika! Regai makomo anokosha nokurumbidza, pamwe sango nemiti yaro yose. Nokuti Jehovha adzikinura Jakobho, uye Israeri ndichakudzwa.
44:24 Zvanzi naJehovha, Mudzikunuri wako, uye Muiti wako kubva mudumbu: Ndini Jehovha, anoita zvinhu zvose, iye oga kunosvika matenga, anoita nyika yakasimba. Uye hakuna mumwe neni.
44:25 Ndinoita zviratidzo vauki maturo, uye ini adzorere Vaoni kuti kupenga. I adzorere vakachenjera nechekumashure, uye kuti zivo yavo kuti ive upenzi.
44:26 Ndinosimudzira shoko muranda wangu, uye ini kuzadzikisa zvakarayirirwa nenhume angu. Ndinoti kuJerusarema, "Munofanira igarwe,"Uye kuti maguta aJudha, "Munofanira ivakwezve,"Uye ini achasimudza mumarenje ayo.
44:27 Ndinoti pakadzika, "Iva dongo,"uye, "Ini ndichaita nzizi dzako."
44:28 Ndinoti Koreshi, "Imi muri mufudzi wangu, uye iwe achaita zvose zvandinoda. "Ndinoti kuJerusarema, "Iwe richavakwa,"Uye kuti temberi, "Nheyo Your aitwe."

Isaiah 45

45:1 Zvanzi naJehovha kuna Koreshi wangu vakazodzwa, ane ruoko rworudyi ndinopesana, I kuitira kuti muchamanikidza marudzi pamberi pake, uye ndiende pamafudzi madzimambo, uye ndingachema kuzarura mikova pamberi pake, uye kuti magedhi haazovharwi.
45:2 Ini ndichaenda pamberi pako. Uye ini achazvininipisa inobwinya vepanyika. Ini Vachaputsa masuwo endarira, uye ndichaita kupunza esimbi.
45:3 Uye ndichakupa pfuma yakavanzwa uye ruzivo zvinhu zvakavanzika, kuti muzive kuti ndini Jehovha, Mwari waIsraeri, anodana zita renyu.
45:4 Nokuda kwaJakove, muranda wangu, uye Israeri, vasanangurwa vangu, Ini kunyange nezita rako. Ndakatora kuzokutora, uye imi havandizivi.
45:5 Ndini Jehovha, uye hakuna mumwezve. Hakuna mwari kunze kwangu. I chiuno iwe, uye imi havandizivi.
45:6 Naizvozvo vaya vari kubva kumabudazuva, uye vaya vari kubvira kwarinovirira, kuziva kuti hapana mumwe kunze kwangu. Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe.
45:7 Ndini ndinoumba chiedza, nokusika rima. Ndinoita rugare, nokusika njodzi. ini, Ishe, itai zvose izvi.
45:8 Tumai pasi dova rinobva kumusoro, O matenga, uye regai makore anayise pamusoro pevakarurama! Nyika ngaizaruke uye tsime kwakabuda muponesi! Uye regai kururamisira kusimuka pakarepo! ini, Ishe, akasikwa.
45:9 Ane nhamo anopesana Muiti wake, munhuwo shard kubva wevhu! Ko ivhu ringati kune muumbi, "Ndezvipi iwe kuita?"kana, "Basa renyu harina nemaoko ako?"
45:10 Ane nhamo anoti kuna baba vake, "Nei iwe pamuviri?"Kana kuti mukadzi, "Nei iwe kubereka?"
45:11 Zvanzi naJehovha, Mutsvene waIsraeri, Muiti wake: Munoda kundibvunza nezveramangwana, pamusoro pavanakomana vangu, uye ndirayirei napamusoro pebasa ramaoko angu?
45:12 Ini ndakaita nyika, uye ini akasika murume pamusoro payo. My ruoko akatatamura matenga, uye ndakarayira hondo dzavo dzose.
45:13 Ndakamumutsa kuna kururamisira, uye ndichaita nzira dzake dzose. Iye pachake achavaka guta rangu uye kuregedza nhapwa yangu, asi kwete nokuda kworudzikinuro kana zvipo, ndizvo zvinotaura Ishe, Mwari wehondo.
45:14 Zvanzi naJehovha: NeEgipita, uye zvebhizimisi weEtiopia, uye Sabeans, varume varefu, achapfuura kwamuri uye vachava vako. Vachafamba vari shure kwako. Vachataura kufamba, akasungwa necheni. Uye vachava rumbidza uye iwe kukumbira iwe: "In imi moga ndiye Mwari, uye hakuna Mwari kunze kwenyu.
45:15 Zvirokwazvo, muri Mwari akavanzika, Mwari waIsraeri, Muponesi. "
45:16 Vakaita zvose kunyadziswa uye vanofanira kunyara! fabricators izvi yokukanganisa kunge vabva pamwe akavavhiringidza!
45:17 Israeri achaponeswa muna Jehovha noruponeso rusingaperi. Iwe haungaiswi nenyadzi, uye iwe hamuzonyari, kunyange nokusingaperi.
45:18 Nokuti zvanzi naJehovha, iye akasika matenga, Mwari pachake akaumba nyika nokuiita, chaiye zvichaparara payo. Haana kusika nayo pasina. Akaiumba kuti kuitira kuti kugarwa. Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe.
45:19 Handina kutaura pakavanda, panzvimbo yenyika yerima. Handina akati vana vaJakobho, "Nditsvakei pasina." Ndini Jehovha, anotaura kururamisira, anozivisa zvakarurama.
45:20 Unganai, uye kusvika, uye swederai pamwechete, imi makaponeswa pakati pevahedheni. Havana ruzivo, uyo simudza mudondo chivezwa kwavo, uye ndiani kukumbira mwari asingagoni kuponesa.
45:21 zivisai nayo, uye kusvika, uye vanorangana. Ndiani akaita kuti izvi zvinzwiwe kubvira pakutanga, uye iye akafanotaura kubva panguva iyoyo? Hakuzi I, Ishe? Uye pane dzimwe mwari kunze kwangu? Ini ndiri Mwari akarurama Muponesi, uye hakuna mumwe kunze kwangu.
45:22 migumo yose yenyika, kutendeukira kwandiri, uye uchaponeswa. Nokuti ndiri Mwari, uye hakuna mumwe.
45:23 Ndakapika neni ndimene. Shoko kururamisira kunobva mumuromo mangu, uye hakuzodzoki.
45:24 Nokuti ose ibvi anofanira kukotama kwandiri, uye marimi ose achapika neni nayo.
45:25 saka, achati, "Muna Jehovha ndivo vatongi dzangu nesimba." Vachaenda kwaari. Uye vose vanorwisana naye vachanyadziswa.
45:26 In Ishe, vose vana vaIsraeri vachava vakarurama uye kurumbidzwa.

Isaiah 46

46:1 Bheri yatyoka. Nebho rapwanyiwa. zvifananidzo zvavo zvaiswa pamusoro pemhuka uye mombe, yako chinoshungurudza zvinorema, kusvikira kuneta.
46:2 Vakanzi yakarukutika pasi, kana uchinge akaputswa pamwe. Vakanga vasingagoni kuponesa uyo akavatakura, uye upenyu hwavo achatapwa.
46:3 Nditeererei, imba yaJakove, vose vakasara veimba yaIsraeri, vari akatakurwa pachipfuva changu, vakaberekwa kubva mudumbu rangu.
46:4 Kunyange wouchembere hwako, Ndini chete. Uye kunyange nezvinhu zvako vachena vhudzi, Ndichaita ndikutakurei. Ndakakuita, uye ini achakusimbisa. Ndichaita ndikutakurei, uye ndichakuponesai.
46:5 Kuna aniko iwe neni akafananidza, kana inofananidza ini, kana enzanisa ini, kana funga kuti ndive zvakafanana?
46:6 Iwe tora ndarama kubva muhomwe, uye iwe nokuyera sirivha pamwero, kuti vanoripira mupfuri wendarama kuti mwari. Uye voparadzwa pasi uye rumbidza.
46:7 Vanomutakura pamapfudzi avo, kumutsigira, uye ivo ndokumugadzika panzvimbo yake. Uye achaita mumire uye haangazvidembi kufamba kubva panzvimbo yake. Asi kunyange kana vachashevedzera kwaari, asinganzwi. Haangarambi kuvaponesa kubva pakutambudzika.
46:8 Yeuka izvi, uye vachanyadziswa. Return, imi vadariki, kuti mwoyo.
46:9 Rangarirai apfuura makore. Nokuti ndiri Mwari, uye hakuna mumwe mwari. Hakuna mumwe akafanana neni.
46:10 Kubva pakutanga, Wandinokuparidzirai okupedzisira zvinhu, uye kubvira pakutanga, zvinhu zvisati zvaitwa, vachiti: My urongwa icharamba yakasimba, uye yangu yose kuda zvinofanira kuitwa.
46:11 Ndinodana seshiri vachibva mabvazuva, uye kubva kure kure nenyika, munhu kwangu. Uye ini ndazvitaura, uye ndichazviita kunze. I makasika, uye ndichazviita.
46:12 Ndinzwei, imi vari dzakaoma mwoyo, vari kure nokururamisira!
46:13 Ndakauyisira kururamisira kwangu pedo. Hakuzovi kure kure, uye ruponeso rwangu hazvizononoki. Ndichaisa ruponeso paZiyoni, kukudzwa kwangu muIsraeri.

Isaiah 47

47:1 buruka, ugare muguruva, Iwe mhandara, mukunda weBhabhironi! Gara pasi. Hakuna choushe mukunda wavaKaradhea. Nokuti imi munofanira harichazonzi akatunhidzwa uye munyoro.
47:2 Tora guyo ukuye upfu. Vhurai nyadzi dzako, vakatakura papfudzi rako, zvinoratidza makumbo enyu, yambuka nzizi.
47:3 kunyadziswa kwako acharatidzwa, uye kunyadziswa kwako kuchaonekwa. Ini achabata kutsiva, uye hapana munhu ini budirira.
47:4 Mudzikunuri wedu, Jehovha wehondo ndiro zita rake, Mutsvene waIsraeri.
47:5 Gara unyerere, uye upinde murima, Iwe mukunda wavaKaradhea! Nokuti imi munofanira harichazonzi ari noblewoman huzhinji.
47:6 Ndakanga ndakatsamwira vanhu vangu. I vakasvibisa nhaka yangu, uye ndakapa mumaoko ako. Hauna ngoni kwavari. Makawanza kwazvo mutoro joko renyu pamusoro pavakuru.
47:7 Uye imi makati: "Ndichava noblewoman nokusingaperi." Hauna kuisa zvinhu izvi mumwoyo mako, uye hauna kurangarira kuguma kwako.
47:8 Saka zvino, inzwai izvi, imi vari akatunhidzwa uye tine chivimbo, vanoti mumwoyo mako: "Ndiri, uye hakuna mukuru kwandiri. Handingaiti chirikadzi, uye handidi kuziva mbereko. "
47:9 Zvinhu zviviri izvi zvichangoerekana pakarepo kukukunda nezuva rimwe: mbereko nouchirikadzi. Zvinhu zvose zvinofanira kukukunda, nokuda kwokuwanda hwako huzhinji uye nokuda utsinye kwazvo nouroyi hwako.
47:10 Uye wakavimba mukushata yako, uye imi makati: "Hakuna anondiona." Uchenjeri yako ruzivo, izvi makanyengera iwe. Uye iwe wakati mumwoyo mako: "Ndiri, uye kunze kwangu hakuna mumwe. "
47:11 Zvakaipa kukukunda, uye hauzombozivi cherechedzai kwavakafa kwayo. Uye njodzi achawira nechisimba pamusoro pako, uye iwe havazokwanisi wokudzivisa nayo. Iwe achangoerekana kuremerwa imwe nhamo dzakadai iwe kumboziva.
47:12 Mumire incantations dzenyu, uye nokuwanda kwenyu huzhinji, umo iwe vakashanda kubva pauduku hwako, sokunge zvimwe zvingaita sei, kana sokunge kukuita uve akasimba.
47:13 Iwe vakakundikana nokuwanda zvirongwa zvenyu! Regai Vaoni kumira vakuponese, avo vakanga vachifunga nyeredzi, uye yokuzvifungidzira mwedzi, saka kuti aiparidzire kubva izvi kwamuri zvinhu zvinouya.
47:14 tarirai, Ivo semashanga. Moto ukaapedza. Havazosimudzirani kuzvisunungura kubva pasimba marimi. Aya haasi mazimbe nezvavakatadzisa anogona kudziyirwa, kana uku moto ravakange vagare pedyo.
47:15 Naizvozvo zvose izvi, umo iwe vakashanda, ngaave kwauri. vatengesi wako kubvira pahuduku hwako, mumwe munhu atadza nenzira yake. Hakuna munhu anogona kukuponesa.

Isaiah 48

48:1 Teerera izvi, O imba yaJakobho, makatumidzwa zita raIsiraeri, uye vakabuda mumvura yaJudha. Upike nezita raJehovha uye iwe vangayeuka Mwari waIsraeri, asi kwete chokwadi, uye kwete nokururama.
48:2 Nokuti makadanirwa kubva guta dzvene, uye ivo yavakirwa Mwari waIsraeri. Jehovha wehondo ndiro zita rake.
48:3 Kubva panguva iyoyo, Ndakazvizivisa zvinhu zvakare. Vakabuda kubva mumuromo mangu, ndakagumisa kunzwiwa. Ndakazviita izvi pakarepo, uye ivo akazadzika.
48:4 Nokuti ndaiziva kuti muri mukukutu, uye kuti mutsipa wako wakafanana yedare runda, uye kuti huma yako sendarira.
48:5 Kubva panguva iyoyo, I akafanotaura kwamuri. izvi zvisati zvaitika, I mukazvizarurira iwe, kuti urege kuzoti: "Zvifananidzo My ndapedza izvi, uye yangu wakavezwa nemifananidzo yakaumbwa zvarayirwa. "
48:6 Ona zvose zvinhu zvawakanzwa. Asi vakanga imi ndivo akazivisa navo? Kubva panguva iyoyo, Zvandakakumutsira kunzwa nezvezvinhu zvitsva, uye hamuzivi sei izvi vakachengetedzwa.
48:7 Zvasikwa zvino, uye kwete kuti nguva. Uye kunyange nhasi pamberi, hauna kunzwa kwavari; zvimwe, ungati, "Tarirai, Ndaizviziva. "
48:8 Iwe kana kumbonzwa, kana kuzivikanwa, kana vaiva nzeve dzenyu rakazaruka iyoyo. Nokuti ndaiziva kuti mungadai vachidarika zvikuru, uye saka yandakakudanai mudariki kubva pachizvaro.
48:9 Nokuda kwezita rangu, Ndichatora chiso changu hasha kure kure. Uye nokuda kokurumbidzwa kwangu, Ndichaita kudzora iwe, urege kuparadzwa.
48:10 tarirai, Ndakakunatsa, asi haana kuita sirivha. Ndakakusarudzai kuti muvira urombo.
48:11 Nokuda kwangu, nokuda kwangu, Ndichazviita, kuti ini rirege kunyombwa. Nokuti handidi kukudzwa kwangu kune mumwe.
48:12 Nditeererei, O Jacob, uye vaIsraeri vandakarayira ndinodana. Ndini chete, Ndini wekutanga, uye ndini wokupedzisira.
48:13 wo, rwangu nheyo dzenyika, uye ruoko rwangu rworudyi akayera matenga. Ndichadana navo, uye ivo vachamira pamwechete.
48:14 unganai, mose, uye teerera. Ndiani pakati pavo akazivisa zvinhu izvi? Jehovha akamuda; iye achaita kuda kwake muBhabhironi, uye ruoko rwake ari pamusoro pavaKaradhea.
48:15 ndiri, Ini ndataura, uye ndakamudana. Handina akamutungamirira mberi, uye nzira yake kwave kururamiswa.
48:16 Swederai kwandiri, muzwe. Kubva pakutanga, Handina kutaura pakavanda. Kubva nguva zvisati zvaitika, Ndaivapo. Saka zvino, Jehovha Mwari akandituma, uye Mweya wake.
48:17 Zvanzi naJehovha, Mudzikunuri wako, Mutsvene waIsraeri: Ndini Jehovha, Mwari wako, anokudzidzisa zvinhu zvinobatsira, anotungamirira iwe munzira uchifamba.
48:18 Dai chete wakanga kuteerera mirayiro yangu! rugare rwako rungadai rwakaita sorwizi, uye kururamisira kwako kunge semafungu egungwa,
48:19 uye vana vako kuti vave sejecha, Nehunde kubva muchiuno mako rungadai rwakaita matombo ayo. zita rake haana zvapfuura, uyewo ingadai kunge aipfeka kure pamberi pechiso changu.
48:20 Ibvai Bhabhironi! Tizai vaKaradhea! Zivisai nayo nenzwi nomufaro. Chikonzero kuti rinzwike, uye kutakura kusvikira kumigumo yenyika. Iti: "Jehovha adzikinura mushumiri wake Jakobho."
48:21 Havana kunzwa nyota murenje, kana akavatungamirira kunze. Akasika mvura kubva padombo kwavari. Nokuti akatsemura dombo, uye mvura ikatanga kubuda.
48:22 "Hakuna rugare nokuda pavatadzi,"Anodaro Jehovha.

Isaiah 49

49:1 Teerera, imi zviwi, uye nyatsoteerera, kure vanhu. Jehovha akandishevedza kubva mudumbu; kubva padumbu ramai vangu, iye kwave Rangarirai zita rangu.
49:2 Uye akagadza muromo wangu somunondo unopinza. Mumumvuri rwake, iye ini kudzivirirwa. Uye iye wandipa somunhu vasanangurwa museve. In yegoba rake, iye ini zvakavanzika.
49:3 Iye akati kwandiri: "Uri mushumiri wangu, Izirayeri. Nokuti imi, Ndichazvirumbidza "kukudzwa.
49:4 Ndakati: "Ini vakashanda akananga maturo. Ndakavapedza simba rangu pasina chinangwa uye pasina. saka, kutongwa kwangu kuna Ishe, uye basa rangu rina Mwari wangu. "
49:5 Saka zvino, ndizvo zvinotaura Ishe, iye akaumba neni kubva mudumbu sezvo muranda wake, I kuitira kuti ndidzorere Jakobho kwaari, Israeri haringapiwi vakaungana, asi ndakakudzwa pamberi paJehovha Mwari wangu ndiye wava simba rangu,
49:6 uye saka iye akati: "Chinhu chiduku kuti uve muranda wangu kuti umutse marudzi aJakove, uye kuti kutendeuka pemasese vaIsraeri. tarirai, Ndikabayira uve chiedza kuvaHedheni, kuti muve ruponeso rwangu, kusvikira nomumumvuri dziri panyika. "
49:7 Zvanzi naJehovha, Mudzikunuri waIsiraeri, NoMutsvene wake, kumweya kunozvidzika, kuti chinonyangadza rudzi, kumuranda wamadzishe: Madzimambo vachaona, uye machinda achasimuka, uye ivo vachava rumbidza, nekuti Jehovha. Nokuti iye akatendeka, uye ndiye Mutsvene waIsraeri, wakakusanangura.
49:8 Zvanzi naJehovha: Mune zvinofadza nguva, Ini vakateerera iwe, uye pazuva roruponeso, Handina kubatsira iwe. Uye ini akachengetedzwa iwe, uye Ndakupayi uve sungano yevanhu, kuitira kuti imi kusimudzira nyika, uye nhaka vakapararira nhaka,
49:9 kuitira kuti imi aiti vaya vakasungwa, "Budai!"Uye vaya vari murima, "Kusunungurwa!"Vachafura mumigwagwa, uye mafuro avo achava munzvimbo dzose pakachena.
49:10 Havazodyari nzara kana nyota, kana kupisa kwezuva harizovapisi. Nokuti munhu anoshandisa tsitsi vachatonga pavo, uye achavapa yokunwa zvemvura.
49:11 Ndichaita makomo angu ose nzira, uye nzira dzangu achakudzwa.
49:12 tarirai, vamwe vachauya vachibva kure kure, uye tarira, vamwe vachibva kuchamhembe uye kubva kugungwa, uye vamwe kubva kunyika yezasi.
49:13 Ipa rumbidzo, O matenga! tipembere, O nyika! Regai makomo kupa rumbidzo pamwe muchifarisisa! Nokuti Jehovha akanyaradza vanhu vake, uye iye achaita tsitsi dzake varombo.
49:14 And Zion akati: "Jehovha akandipa kusiyiwa, uye Ishe andikanganwa. "
49:15 Ko mukadzi angakangamwe mwana wake, kuti arege kutora tsitsi mwana wechizvaro chake? Asi kunyange kana iye vaizokanganwa, Ndichiri anofanira handizokukanganwi.
49:16 tarirai, Ini rwakatemwa pamaoko angu. masvingo ako nguva dzose pamberi pangu.
49:17 vavaki vako vauya. Avo vanoda kukubvamburai pasi uye kukuparadza, ivo uchabva iwe.
49:18 Simudza meso ako kumativi ose, uye ona: izvi zvose zvakaiswa vakaungana; vauya kwauri. Noupenyu hwangu, ndizvo zvinotaura Ishe, iwe achafuka zvose izvi, sokunge chishongo. Uye sezvinoita mwenga, unofanira nejira izvi zvose kumativi iwe.
49:19 For mumarenje zvenyu, uye dzenyu woga nzvimbo, uye nyika yako zvikazomuparadzisa zvino kuva wo rakamanikana, nekuti vose vagere. Uye vaya dzikaidya uchange akadzingirwa kure kure.
49:20 Kunyange vana venyu mbereko vachati munzeve dzenyu: "Iyi inzvimbo yakanyanya rakamanikana nokuti ini. Kundiita nzvimbo yakakura yokuti vagare. "
49:21 Uye iwe uchati mumoyo mako: "Ndiani vakavaberekera? Ndakanga asingabereki uye asingakwanisi kubereka. I Akabviswa uye nhapwa. uye saka, uyo akavamutsira? Ndakanga chona uye oga. uye saka, vanga varipi?"
49:22 Zvanzi naJehovha Mwari: tarirai, Ini achasimudza ruoko rwangu kuvaHedheni, uye ndichamukudza chiratidzo changu pamberi vanhu. Uye vachakutakura newewo vanakomana venyu mumaoko avo, uye ivo vachava nemhosva vanasikana venyu pamafudzi avo.
49:23 Uye madzimambo vachava vatarisiri vako, vahosi vachava nursemaids yenyu. Vachakudza nemi zviso zvavo zvakatarira pasi, uye ivo vachananzva guruva patsoka dzenyu. Uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha. Nokuti vaya vanovimba naye kunyadziswa.
49:24 Anogona angatorerwe zvaakapamba kubva simba? Kana ari chinhu katapwa simba anokwanisa kuponeswa?
49:25 Nokuti zvanzi naJehovha: zvechokwadi, kunyange vatapwa vachatorwa kubva simba, kunyange chii chave rakatorwa simba vachaponeswa. uye zvechokwadi, Ndichatonga vaya kutongwa iwe, uye ndichaponesa vana vako.
49:26 Uye ndichaita zvokudya vavengi vako nyama yavo. Uye ivo vachava vakadhakwa neropa ravo, sezvo newaini itsva. Uye nyama yose ichaziva kuti ndini Jehovha, anokuponesai, uye Mudzikinuri wako, Wamasimba waJakove.

Isaiah 50

50:1 Zvanzi naJehovha: Chii bhiri ichi rokuramba mai vako, nokuda yandakavaka amuendesa? Kana ndianiko chikwereti changu, wandinoitira makatengesa iwe? tarirai, iwe vakatengeswa nokuda kwezvakaipa zvenyu, uye ini acharega mai vako zvakaipa zvenyu.
50:2 For Ndakasvika, uye kwakange kusina munhu. Ndakadana, uye kwakange kusina munhu aizonzwa. Ko ruoko rwangu ipfupi uye kuva diki, zvekuti handikwanisi kudzikinura? Kana kuti hamuna simba mandiri kuti anunure? tarirai, nokutuka kwangu, Ndichaita kuti gungwa rive renje. Ndichashandura nzizi kuti dzive nyika yakaoma. The hove richaora nokushaiwa mvura uye achafa nenyota.
50:3 Ndichamufukidza nguvo matenga murima, uye ndichaita kuti masaga chifukidziro.
50:4 akapa Jehovha akandipa rurimi vakadzidza, Ndinoda kuti muzive kuti kutsigira neshoko, anenge simba. Iye rinobuda mangwanani, achisimuka nzeve yangu mangwanani, I kuitira kuti titeerere iye wakaita mudzidzisi.
50:5 Ishe Mwari wakadziura nzeve dzangu. Uye handirevi kuzvipikisa iye. Handina kudzokera shure.
50:6 Ndapa muviri wangu avo wandirova, uye matama angu kune avo vaidzura vavo. Handina kudziviswa chiso changu avo akatuka ini uye mate pandiri.
50:7 Ishe Mwari ndiye mubatsiri wangu. saka, Handina kunyadziswa. saka, Ndakaita chiso changu sedombo chaizvo, uye ndinoziva kuti handinganyadziswi nenyadzi.
50:8 Anopembedza neni pedo. Ndiani vanondireva? Ngatimirei tiri pamwechete. Ndiani mudzivisi wangu? Ngaaswedere kwandiri.
50:9 tarirai, Ishe Mwari ndiye mubatsiri wangu. Ndiani uyo aizondibatsira mhosva? tarirai, vachava vose aipfeka kure senguvo; zvipfunho uchavapedza.
50:10 Ndianiko pakati penyu anotya Jehovha? Anonzwa inzwi romuranda wake? Ndiani akafamba murima, uye hapana chiedza maari? Ngaagare netariro muzita raIshe, uye akamuregedza kuvimba Mwari wake.
50:11 tarirai, imi mose, munobatidza moto, akaputirwa nemirazvo: fambai muchiedza chomoto wenyu, uye pakati mirazvo iwe makabatidza. Izvi chakaitwa kwamuri rwangu. Uchava kurara kwazvo.

Isaiah 51

51:1 Nditeererei, iwe vanotevera chii akarurama uye vanotsvaka Jehovha. Nyatsoteerera dombo kubva wakakuisai akavezwa, uye kuti masvingo gomba kubva wakakuisai vachera.
51:2 Nyatsoteerera Abrahamu, baba vako, uye Sara, vakakubereka. Nokuti ndakamudana achiri mumwechete, uye ndamuropafadza, uye ini ndikawanza naye.
51:3 saka, Jehovha kunyaradza Zion, uye achaita kunyaradza matongo ayo zvose. Achatendeudzira gwenga rake munzvimbo unondifadza, uye renje raro rive somunda waJehovha. Nomufaro uye kufara zvichawanikwa mariri, kuonga uye inzwi rokumurumbidza.
51:4 Nditeererei, vanhu vangu, uye nditeererei, madzinza dzangu. Nokuti mutemo uchabuda kwandiri, uye kutonga kwangu uchazorora sezvo chiedza chemarudzi.
51:5 My chete riri pedyo. Muponesi wangu rabuda. Uye maoko angu achatonga vanhu. Zvitsuwa zvichandimirira mandiri, uye ivo vachava takamirira ruoko rwangu.
51:6 Ringira meso ako kudenga, mutarire pasi pasi. Nokuti matenga zvichanyangarika soutsi, uye nyika ichaparadzwa aipfeka kure senguvo, navageremo achapfuura saizvozvo. Asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi, uye kururamisira kwangu hauzokundikani.
51:7 Nditeererei, imi munoziva zvakarurama, vanhu vangu vane mutemo wangu mumwoyo mavo. Usatya kunyadziswa pakati pavanhu, uye regai kutya kumhura dzavo.
51:8 Nokuti honye uchavaparadza senguvo, uye chitemamachira uchavapedza semvere. Asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi, uye kururamisira kwangu kuchava nezvizvarwa.
51:9 Simukai, Simukai! Zvifukidze nesimba, O ruoko rwaIshe! Simukai sapamazuva akare, sezvo kumarudzi refu yapfuura. Hamuna akarova vanozvikudza mumwe mukakuvadza chikara?
51:10 Hamuna wakaomesa gungwa, mvura rakadzikadzika guru, uye akashandura pegungwa kuva mugwagwa, zvokuti kurwira vayambuke pamusoro payo?
51:11 Saka zvino, vaya vakadzikinurwa naJehovha vachadzoka. Ivo uchasvika paZiyoni, vachirumbidza. Uye mufaro usingaperi uchava pamisoro yavo. Ivo vachabata romufaro nokufara. Kurwadziwa uye kuchema achatiza.
51:12 Ndini, ini, ndiani kunyaradza iwe. Ndiwe kuti kutya munhuwo zvake, uye ari mwanakomana womunhu, uyo richaoma souswa?
51:13 Uye iwe kukanganwa Ishe, Muiti wako, uyo akawedzera matenga, uye uyo nheyo dzenyika? Uye imwi mune kugara vachitya, zuva rose, chiso chake hasha, kwaiye anotambudzika iwe uye vakanga vakagadzirira kukuparadza? Dziripi hasha dzemudzvinyiriri ikozvino?
51:14 nokukurumidza okuchembera, Iye achauya kuchazoratidzwa, uye achaita usauraya kuna harungarevi kuparadzwa, uyewo vachakundikana zvokudya zvake.
51:15 Asi ini ndiri Jehovha, Mwari wako, iye unomutsa gungwa, uye anoita nemafungu kuzvimba. Jehovha wehondo ndiro zita rangu.
51:16 Ndakagadza mashoko angu mumuromo mako, uye ini akadzivirira iwe mumumvuri rwangu, saka kuti ndidyare matenga, uye akawana nyika, uye kuitira kuti iwe ungati kuZiyoni, "Imi muri vanhu vangu."
51:17 Simudza, Simudza! simuka, About Jerusalem! You vakanwa, kubva kuna Ishe, mukombe wehasha dzake. You vakanwa, kusvikira pasi mukombe nehope. Uye iwe zvakapiwa kunwa, nzira yose kusvikira pemasese.
51:18 Hakuna munhu anogona kutsigira kwake, ose vanakomana wava nemimba. Uye hakuna munhu zvaizotora ruoko, ose vanakomana iye wakamutsa.
51:19 Pane zvinhu zviviri izvo zvakaitika kwauri. Ndiani achange vakasuruvariswa pamusoro pako? Pane nokupedzwa nokuparadzwa, uye nzara uye bakatwa. Ndiani kunyaradza iwe?
51:20 Vanakomana vako rabudiswa. Vakavata kwenzira dzose migwagwa, uye ivo wakateyiwa semhara. Vakanzi vakazadza kubudikidza kutsamwa kwaJehovha, Nokutuka Mwari wako.
51:21 saka, teererai izvi, O murombo vaduku, uye imi vave vakadhakwa, asi kwete newaini.
51:22 Zvanzi Changamire wako, Ishe, uye Mwari wako, uyo vacharwawo akamiririra vanhu vake: tarirai, Ndakatora kapu nehope ruoko rwako. Unofanira kuvazve kunwa kubva pasi mukombe wehasha dzangu.
51:23 Uye ndicharimisa muruoko vaya anyadziswa iwe, uye ivo vakati kumweya wako: "Rerekera, saka kuti isu uyambuke. "Naizvozvo iwe akaisa muviri wako pasi, sezvo nzira kuti kuyambuka.

Isaiah 52

52:1 Simukai, Simukai! Zvifukidze nesimba, The Zion! Shongai nguo kubwinya kwenyu, About Jerusalem, guta Mutsvene! Nokuti kudzingiswa uye asina kuchena haangazodzingi napakati penyu.
52:2 Zvizunze kubva muguruva! Simuka kugara, About Jerusalem! Sunungura zvisungo pamutsipa wako, O mwanasikana weZiyoni akatapwa!
52:3 Nokuti zvanzi naJehovha: Iwe vakatengeswa pasina, uye uchadzikinurwa pasina mari.
52:4 Nokuti zvanzi naJehovha Mwari: vanhu vangu aburukira kuIjipiti, pakutanga, kuti kundogarako. Asi muAsiria akavamanikidza, pasina chikonzero zvachose.
52:5 Saka zvino, chii chasara kuti ini pano, ndizvo zvinotaura Ishe? Nokuti vanhu vangu vakabviswa pasina chikonzero. madzishe avo kuvabata nokusaruramisira, ndizvo zvinotaura Ishe. Uye zita rangu riri nguva richimhurwa zuva rose.
52:6 Nokuda kwaizvozvi, vanhu vangu vachaziva zita rangu, nezuva iroro. Nokuti ini ndiye anotaura. tarirai, Ndiri pano.
52:7 Dzakanaka sei pamusoro pamakomo tsoka mutumwa uye muparidzi yorugare! Kuzivisa zvakanaka uye achiparidza rugare, vakati kuna Zioni, "Mwari Your achatonga!"
52:8 Ndicho inzwi renharirire dzako. Ivo vakasimudza manzwi avo. Vacharumbidza pamwe. Nokuti vachaona ziso kuti ziso, kana Ishe vatendeuka Zion.
52:9 Farai mufarisise pamwe, The mumarenje veJerusarema! Nokuti Jehovha akanyaradza vanhu vake. Akadzikinura Jerusarema.
52:10 Ishe vakagadzirira rwake rwutsvene, pamberi zvose vahedheni. Uye migumo yose yenyika ichaona ruponeso rwaMwari wedu.
52:11 enda, enda, Ibva pano! Musava kuda kubata chii rinamakwapa. Buda kubva mukati maro! kucheneswa, imi munotakura midziyo yaJehovha.
52:12 Nokuti hamuzosiyi kubuda ranyonganiswa, kana iwe tora kutiza kukurumidza. Nokuti Ishe kufanoenda, uye Mwari waIsraeri vachaungana iwe.
52:13 tarirai, muranda wangu vachanzwisisa; Iye achakudzwa ndokusimudzira, uye iye achava kutobaya chaizvo.
52:14 Sezvo vakanga akashamiswa kwazvo akatanga pamusoro pako, naizvozvo chiso chake pasina kubwinya pakati pavanhu, uye chitarisiko chake, pakati pavanakomana vavanhu.
52:15 Achaita achavhundusa marudzi mazhinji; madzimambo uchaisa muromo wavo nokuda kwake. Uye vaya akanga asina anotsanangurwa, makaona. Uye vaya vasina kunzwa, atakurukura.

Isaiah 53

53:1 Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Uye kuti ani ane ruoko rwaIshe rwakaratidzwa?
53:2 Uye achasimuka sezvinoita sebukira nyoro pamberi pake, uye somudzi pavhu rakaoma. Hakuna wakanaka kana kunokudzwa chitarisiko maari. Nokuti isu akatarisa pamusoro pake, uye kwakanga kusina chokuita, zvokuti taizova kukumbira.
53:3 Akazvidzwa uye mudukusa pakati pavanhu, munhu wokurwadziwa anoziva utera. Uye chiso chake chakanga chakavigwa uye akazvidzwa. Nokuda kwaizvozvi, hatina kumukudza.
53:4 Zvirokwazvo, wanditorera utera hwedu, uye iye kurwadziwa kwedu. Uye isu kumbomufunga sokunge maperembudzi, kana sokuti akanga auraya naMwari uye vanyadziswa.
53:5 Asi iye pachake akakuvadzwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kwakativigira rugare kwaiva pamusoro pake. Uye namavanga ake, takaporeswa.
53:6 Isu tose vakatsauka samakwai; mumwe nomumwe vakatsaukira nenzira yake. Uye Jehovha akaisa yedu zvakaipa zvose pamusoro pake.
53:7 Akanga akabayira, nokuti kuda kwake. Uye haana kushamisa muromo wake. Akatungamirirwa segwai rinoenda kunobayiwa. Iye achava mbeveve segwayana pamberi pemuvevuri waro. Nekuti haangagamuchiri kushamisa muromo wake.
53:8 Iye ikasimudzwa ichibva nokurwadziwa uye mutongo. Ndiani tsanangura hwake? Nokuti yabviswa kubva panyika yavapenyu. Nokuda kwezvakaipa zvavanhu vangu, Ndakarova naye pasi.
53:9 Iye achapiwa nzvimbo pakati pavatadzi ake kuvigwa, uye pamwe chete nevapfumi pakufa kwake, kunyange asina kuita zvakaipa, kana akanga kunyengera mumuromo make.
53:10 Asi kwaiva kuda kwaJehovha kuti kupwanya naye utera. Kana anoirayira pasi upenyu hwake nokuda kwezvivi, achaona zvibereko upenyu refu, uye kuda kwaIshe kuchabudirira muruoko rwake.
53:11 Nekuti mweya wake vakashanda, Achaona uye achagutsikana. Nokuziva kwake, muranda wangu akarurama acharuramisira vazhinji, uye iye achatakura zvakaipa zvavo.
53:12 saka, Ndichaita gova kwaari vazhinji. Uye achagova zvakapambwa simba. Nokuti mumaoko ake upenyu nerufu, uye akanga vairatidza pakati matsotsi. Uye atora zvitadzo zvizhinji, uye akanyengeterera vadariki.

Isaiah 54

54:1 Ipa rumbidzo, imi vari asingabereki uye vasingakwanisi pamuviri. Imbai uye Pururudzai, imi vasina kusununguka. Nokuti vazhinji vana matongo, kupfuura yake ane murume, ndizvo zvinotaura Ishe.
54:2 Kurisa nzvimbo yetende rako, uye kuwedzera matehwe wamatumba dzenyu, unsparingly. Urebese tambo dzako, uye simbisa mbambo dzako.
54:3 Nokuti imi munofanira kuwedzera kurudyi nokuruboshwe. Uye mbeu yako ichava nhaka marudzi, uye iwe uchagara matongo maguta.
54:4 Usatya! Nokuti imi musingadi kunyadziswa, uye hauzombozivi ndinotsveruka. Uye iwe musingadi kunyadziswa, nekuti uchakangamwa kupesaniswa hwako, uye iwe unofanira kuvazve kurangarira kuzvidzwa kohuchirikadzi hwako.
54:5 Nokuti Iye akakuita uchakubatai. Jehovha wehondo ndiro zita rake. Uye Mudzikinuri wako, Mutsvene waIsraeri, achanzi Mwari wenyika yose.
54:6 Nokuti Jehovha akakudana, sezvinoita mukadzi akasiiwa uye kuchema pamweya, uye sezvinoita mukadzi akarambwa naye achiri muduku, akati Mwari wako.
54:7 Kwechinguva chiduku, Ndasiya iwe, uye pamwechete vanzwire kukuru, Ndichakuunganidzai.
54:8 Nechinguvana nehasha, Andaviga kwamuri chiso changu, kwechinguvana. Asi tsitsi husingaperi, Ndakatora tsitsi, akati Mudzikinuri wako, Ishe.
54:9 Zvangu, zviri sezvakanga mumazuva aNoa, uyo ndakapika asisiri kuti ini aizounza mvura yaNowa pamusoro penyika. Saka ndakapika kuti akakutsamwirai, uye kwete kuti ngaakutsiure.
54:10 Nokuti makomo achazungunuswa, uye zvikomo vachadedera. Asi nyasha dzangu haazotsauki kubva kwamuri, uye sungano yangu yorugare kuzununguswa, Ishe akati, ane tsitsi nemi.
54:11 O murombo vaduku, pakabvunda nokuda dutu, kure chero pekukurudzirwa! tarirai, Ndichateya mabwe ako kuitira, uye ndichavaka nheyo dzako namabwe esafiri,
54:12 uye ndichaita panharirire enyu kubva nejasipa, namasuwo ako kubva sculpted mabwe, uye zvose miganhu yako kubva pamabwe zvinokosha.
54:13 vana vako vose vachadzidziswa naJehovha. Uye ruchava rukuru, rugare rwavana vako.
54:14 Uye iwe uchava nheyo nokururamisira. Ibvai kure nokumanikidzwa, nokuti hauzoodzwi afraid. Uye ibvai zvinotyisa, nokuti hachizoswederi pedyo newe.
54:15 tarirai, mumwe anobva ichauya, akanga asiri neni, imwe kusvika itsva achazvibatanidza iwe.
54:16 tarirai, Ini mupfuri mafeni anopfutidza mazimbe mumoto uye pave chinhu nebasa rake, uye ini ndakasika muurayi anoparadza.
54:17 Hapana chinhu chakanga rave akaumba kushandisa kuzorwa uchabudirira. Uye rurimi ose kuti anoruramisa pakutongwa, iwe uchatonga. Ndiyo nhaka yavaranda yaJehovha, uye ichi ndicho kururamisira yavo neni, ndizvo zvinotaura Ishe.

Isaiah 55

55:1 All imi nyota, uyai kumvura. Uye imi vasina mari: kurumidza, mutenge mudye. kusvika, mutenge waini nomukaka, pasina mari uye pasina ita mutengano.
55:2 Munoparadzireiko mari zviri zvokudya, uye vanoshandisa basa renyu zvisingagutsi? Nyatsoteerera kwazvo kwandiri, uye mudye zvakanaka, uye mweya wenyu achafara nokuda chizere.
55:3 Rerekai nzeve dzenyu uye kuswedera pedyo neni. teerera, uye mweya wako achararama. Uye ndichaita sungano isingaperi nemwi, netsitsi David akatendeka.
55:4 tarirai, Ndakupayi iye ave chapupu kuvanhu, somunhu mukuru uye murayiridzi marudzi.
55:5 tarirai, iwe vachashevedzera kuna rudzi yausina kuziva. Uye marudzi haana kuziva here acharirima kwamuri, nekuti Jehovha Mwari wako, Mutsvene waIsraeri. Nokuti kukudzwa iwe.
55:6 Tsvakai Jehovha, achiri anokwanisa kuwanikwa. Danai kwaari, achiri pedo.
55:7 Regai akaipa munhu asiye nzira yake, uye yakaipa murume pfungwa dzake, uye ngaadzokere kuna Jehovha, uye achagara tsitsi, uye kuna Mwari wedu, nokuti mukuru ruregerero.
55:8 Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, uye nzira dzenyu hadzizi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura Ishe.
55:9 Nokuti matenga kupfuura nyika, saizvozvowo nzira dzangu kumusoro nzira dzenyu, uye pfungwa dzangu kupfuura ndangariro dzenyu.
55:10 Uye saizvozvo sezvo mvura nechando kubva kudenga, uye handichisiri kudzokera ikoko, asi soka nyika, uye mvura, uye vaite kuti anotumbuka uye kupa mbeu kumudzvari uye nzara zvokudya,
55:11 saizvozvowo zvichaita shoko rangu, izvo ichabuda muromo wangu. haringadzokeri kwandiri risina chinhu, asi huchaita chero Ndichati, uye achabudirira ari mabasa zvandinoritumira akaitumira.
55:12 Nokuti imi ichaenda vachifara, uye imi muchava kutungamirirwa mberi murugare. Makomo nezvikomo rumbidzo usati, uye miti yose musango ichaombera.
55:13 In panzvimbo shrub, nemipaini muti kuchamuka, uye panzvimbo yorukato, pachamera muti pachamera. Uye Ishe uchanzi nechiratidzo husingaperi, chisingazozikamwi atora.

Isaiah 56

56:1 Zvanzi naJehovha: tichengetedze mutongo, uye kuita zvakarurama. Nokuti ruponeso rwangu pedyo kwaro, uye kururamisira kwangu pedyo achizarurwa.
56:2 Akaropafadzwa munhu anoita izvi, uye Mwanakomana womunhu anoomerera ichi, nokuchengeta Sabata uye kwete zvitsvene, anorinda maoko ake uye kuita chero zvakaipa.
56:3 Uye ngaarege mwanakomana nokusvika itsva, uyo inoomerera Ishe, taura, vachiti, "Ishe achagova uye akandiparadzanisa navanhu vake." Uye ngaarege ngomwa kutaura, "Tarirai, Ndiri muti wakaoma. '
56:4 Nokuti zvanzi naJehovha kuna wavaranda: Vacharamba kuchengeta masabata angu, uye ivo achasarudza zvinhu zvandinoda, vachabata sungano yangu.
56:5 Ndichavapa nzvimbo mumba mangu, mukati mamasvingo angu, uye zita nani kupfuura vanakomana nevanasikana. Ndichavapa zita nokusingaperi, izvo hauzomboparari.
56:6 Uye vanakomana nokusvika itsva, vanoomerera Ishe kuti vamunamate uye kuti kuda zita rake, vachava varanda vake: vose vanochengeta Sabata pasina zvitsvene, uye vanorambira sungano yangu.
56:7 Ini achavatungamirira kugomo rangu dzvene, uye ndichaita kuti afadze navo muimba yangu yokunyengetera. zvinopiswa avo vakatambudzwa hazvingamufadzi kwandiri pamusoro pearitari yangu. Nokuti imba yangu ichanzi imba yokunyengetera yavanhu vose.
56:8 Ishe Mwari, anounganidza vakaparadzirwa vaIsraeri, anoti: kunyange zvino, Ndichaunganidza ungano yake kwaari.
56:9 All mhuka dzesango, zvose zvikara zvokudondo: kuswedera uparadze!
56:10 Nharirire dzake zvose bofu. Vose vasingazivi. Imbwa mbeveve pasina kukwanisa kuhukura, kuona zvinhu chiro, kurara uye rudo hope.
56:11 Uye izvi imbwa kungwara chaizvo kumboziva kugutsikana. Vafudzi pachavo handizivi kunzwisisa. Vose vakatsauka munzira yavo pachavo, mumwe nomumwe yake ruvengo, kubva kumusoro kusvikira kuvaduku:
56:12 "Uya, ngatirege kutora waini, uye uzadzwe neMweya inebriation. Uye sezvazvakaita nhasi, saka Zvichava mangwana uye kwenguva refu. "

Isaiah 57

57:1 The akarurama inoparara, uye hakuna munhu anobvuma mumwoyo make; uye varume tsitsi vanobviswa, nokuti hakuna munhu anonzwisisa. Nokuti akarurama yatorwa kure pamberi utsinye.
57:2 Rugare svika. Regai iye akafamba nokururama kwake kuwana zororo pamubhedha wake.
57:3 Asi uyai pano, imi vanakomana muprofitakadzi, iwe mwana ane murume anoita upombwe nomukadzi fornicating.
57:4 Muri achiseka? Against naaniko iwe muromo wako kwazvo uye wagged rurimi rwako? Ko iwe hausi vanakomana zvakaipa, mwana avete,
57:5 avo vari tinonyaradzwa nezvifananidzo pasi vachiwaridza miti, immolating vana vaduku hova, pasi dzakakwirira matombo?
57:6 mugove wako iri dzenzvimbo rukova; uyu ndiwo mugove wako! Uye imi pachenyu ndadurura zvinodururwa kwavari; iwe chibayiro. Handifaniri ndakatsamwa pamusoro izvi?
57:7 Pamusoro pegomo rakareba rakakwirira, iwe akaisa nhovo dzako, uye iwe zvakwira kunzvimbo kuti kubayira vakatambudzwa.
57:8 Uye shure pamukova, uye mhiri pambiru, Wakaisa chirangaridzo chako. Nokuti imi kunyadza iwe pedyo neni, uye iwe wakagamuchira mhombwe. Iwe wakashamira mubhedha wako, uye makaumba chibvumirano navo. Wakada nhovo dzavo ane ruoko yakazaruka.
57:9 Uye imi akashongera pachako kuti mambo kwamafuta, uye iwe wakawedzera zvizoro yenyu. Makatuma vamiririri enyu kunzvimbo dziri kure, uye iwe ukazvininipisa kusvikira Hell.
57:10 Mave Waneta nokuwanda nzira dzenyu. Asi iwe hauna kutaura, "Ndigorega." Wakawana upenyu rwenyu ruoko; nekuti izvi, hamuna akanyengetera.
57:11 Yakafirwa imwi kudisa kutya, kuitira kuti mungadai nhema uye kwete Rangarirai ini, kana funga ini mumwoyo yenyu? Nokuti ndiri ndakanyarara, uye ini ndiri youyo haaoni, uye saka wandikanganwa.
57:12 Ini achazivisa kururamisira yako, uye mabasa ako hazvizokubatsiri.
57:13 Kana uchichema, regai vateveri yenyu kukuroverera. Asi mhepo ichavatora kure zvose; mhepo ruchandovatorapo kumusoro. Asi uyo anotenda mandiri vachagara nhaka yenyika uye vachatora gomo rangu dzvene.
57:14 Uye ndichati: "Itai nzira! Grant ndima! Kune kurutivi nzira! Tora zvipingamupinyi panzira yavanhu vangu!"
57:15 Nokuti wakati neMweya Wokumusorosoro, ari kutobaya One, anogara mukusingaperi. Uye zita rake idzvene, nokuti anogara akakwidziridzwa uye tsvene, uye anoita mudzimu kwakasara uye kuzvininipisa, kuti ndiponesezve mweya navanyoro, uye kuti ndiponesezve moyo urombo.
57:16 Nokuti handingarwisi unceasingly, uye handidi kuva ndakatsamwa kusvika pakuguma. Nokuti ndichaita exhale mweya wangu, uye Mweya ichabuda chiso changu.
57:17 Nokuda kwezvakaipa pfuma yake, I akatsamwa, uye ini akamuuraya. Ini chiso changu kwamuri, uye ndakanga ndakatsamwa. Akaenda anotsauswa vachidzungaira mumwoyo make.
57:18 Ndakaona nzira dzake, uye ini akamuporesa, uye ini akamutungamirira shure zvakare, uye ini ndakadzoserwa kunyaradza kwaari uye kune vanochema kwaari.
57:19 Ini akasika zvibereko zvemiromo: runyararo, rugare kune ari kure kure, uye rugare kune ari pedo, Ishe akati, uye ini akamuporesa.
57:20 Asi vakaipa vakafanana nemafungu pagungwa, riri usingabviri vakanyaradza, uye mafungu aro Mutsai tsvina uye madhaka.
57:21 Hakuna rugare nokuda pavatadzi, ndizvo zvinotaura Ishe Mwari.

Isaiah 58

58:1 Danidzira! Zvakapera kwete! Kudzai inzwi rako sehwamanda, ratinoparidza vanhu vangu mabasa avo akaipa, uye imba yaJakobho zvivi zvavo.
58:2 Nekuti naivo kunditsvaka, kubva zuva nezuva, uye vachida kuziva nzira dzangu, sorudzi iyo akaita nokururamisira uye haana kusiyiwa kutonga kwaMwari wavo. Ivo kukumbira kwandiri kutonga nokururamisira. Vachida kuswedera kuna Mwari.
58:3 "Seiko takatsanya, uye hamuna wakatora chiziviso? Takatambudzireiko mweya mweya yedu, uye hamuna vakabvuma izvozvo?"Tarirai, pazuva rokutsanya, yako kuda akawanikwa, uye iwe kukumbira kuti kubhadharwa zvenyu ngava zvose.
58:4 tarirai, iwe kutsanya pamwe nokukakavara, uye imi nokurova netsiva impiously. Musatora kutsanya sezvamakaita kusvikira nhasi kunyange. Zvadaro kuchema kwenyu kuchaita rinzwike kumusoro.
58:5 Ko izvi kutsanya akadai Ndasarudza: munhu atambudze mweya wake nokuda zuva, kuti contort musoro wake denderedzwa, makudza namadota? Ko ungazviti ndiko kutsanya uye zuva rinogamuchirwa naJehovha?
58:6 Uyu haazi, pachinzvimbo, kuva kutsanya kwandakasanangura hakuzakadai? Musunungure constraints ose hanya nezvisina kururama; uderedze mitoro vanomanikidza; kuregerera pachena vaya vakaora; uye kupunza mutoro ose.
58:7 Kumedura chingwa zvako neanenzara, uye kutungamirira kusaziva uye pokugara muimba yenyu. Paunoona munhu kupfeka, Unomufukidza, uye usazvidza nyama yako.
58:8 Ipapo chiedza chako uchawedzera samangwanani, uye utano hwako kuchavandudzika nokukurumidza, uye kururamisira wako achaenda pamberi pechiso chenyu, uye kubwinya kwaJehovha vachaungana imi.
58:9 Ipapo vachadana, uye Ishe vachateerera; muchachema, uye achati, "Ndiri pano,"Kana mukabvisa ngetani pakati penyu, uye regai kutaura nomunwe wako uye kutaura zvinhu hazvibatsiri.
58:10 Kana iwe kudurura upenyu hwako neanenzara, uye iwe nokugutisa mweya woanotambudzika, ipapo chiedza chako achasimuka murima, uye rima rako richaita semasikati.
58:11 Uye Ishe ndichakupai zororo nguva dzose, uye achaita kuzadza mweya wako nokubwinya, uye iye achanunura mapfupa ako, uye iwe uchava somunda wakadiridzwa, uye kufanana chemvura ane mvura hauzokundikani.
58:12 Uye nzvimbo zvave dongo kwemakore tichasimbiswa nemwi. Uchamutsa nheyo kwezvizvarwa nezvizvarwa. Uye iwe uchanzi mugadziri nemakwenzi, anomutsa migwagwa kupinda kunyarara nzvimbo.
58:13 Kana iwe kudzora rutsoka rwako paSabata, kuita kwako kuda pazuva rangu dzvene, uye kana iwe uchiti, sabata zvinofadza, uye Mudzimu waJehovha mbiri, uye kana iwe achamukudza, apo iwe musaita maererano dzenyu nzira, uye chido chako pauzima haina kuwanikwa, kunyange kutaura shoko,
58:14 ipapo uchawana mufaro Ishe, uye ini ndichakugamuchirai kumusoro, kumusoro kwenyika, uye ndichaita kudya iwe pamwe nhaka Jacob, baba vako. Nokuti muromo waJehovha wazvitaura.

Isaiah 59

59:1 tarirai, ruoko rwaJehovha haruna ipfupi, zvokuti haana kuponesa, uye nzeve yake haina makavhara, zvekuti harigoni kunzwa.
59:2 Asi zvakaipa zvenyu vakaita kupesana pakati penyu, uye Mwari wako, uye zvivi zvenyu chiso chake kwamuri, saka haana kuti vanzwe.
59:3 Nokuti maoko enyu kunge zvakasvibiswa neropa, nemimwe yenyu nezvakaipa. miromo yenyu yakareva nhema, uye rurimi rwako unotaura zvakaipa.
59:4 Hakuna anodana kururamisira, uye hakuna munhu unotonga zvechokwadi. Nokuti vanovimba hapana, uye ivo vanotaura zvisina maturo. Vakaita pamuviri nhamo, uye ivo abereka zvakaipa.
59:5 Vakaita ruptured mazai hwemhungu, uye ivo dzakarukwa ari Matandira ose madandaude. Ani uchadya mazai avo achafa. Nokuti chii chave incubated achava hatch kuva mambo nyoka.
59:6 weavings dzavo haangavi mbatya, uyewo havazozvifukidzi pamwe ramaoko avo. mabasa avo maturo zvinhu, uye basa zvakaipa zviri mumaoko avo.
59:7 Tsoka dzavo dzinomhanyira zvakaipa, uye kumhanya kuteura ropa risina mhosva. ndangariro dzavo maturo pfungwa; nokupedzwa nokuparadzwa zviri munzira dzavo.
59:8 Havana kuziva nzira yorugare, uye hapana mutongo matanho dzavo. nzira dzavo vava dzakaminama kwavari. Ani naani anotsika nazvo haazivi rugare.
59:9 Nokuda kwaizvozvi, kutongwa kure nesu, uye kururamisira kumubata isu. Tichimirira chiedza, uye tarira, rima; tichimirira kubwinya, uye taifamba murima.
59:10 Takatsvanzvadzira pamadziro, somunhu ari bofu, uye tainzwa yedu nzira, somunhu asina meso. We vakagumburwa masikati, sokunge murima; uye murima, sokunge murufu.
59:11 Tichadaro zvose ichidzvova samapere, uye tichava vanogomera sezvinoita mwoyo senjiva. We netariro kutongwa, uye hakuna; nokuti ruponeso, uye kure nesu.
59:12 Nokuti zvakaipa zvedu kwakawanda pamberi penyu, uye zvivi zvedu vatishamisa akapindura. Nokuti zvakaipa zvedu anesu, uye isu vasaiziva zvakaipa zvedu:
59:13 kutadza uye nhema Ishe. Uye isu zvakatsausa, kwete kuti kutevera Mwari wedu, uye kuti takanga kutaura calumny uye kudarika. Hatina pamuviri, uye vakataura zvichibva pamwoyo, mashoko enhema.
59:14 Uye kutongwa kwave shure, uye nokururamisira yave kure kure. Nokuti chokwadi rawa pasi mumugwagwa, uye zvakaenzana akasagona kupinda.
59:15 Uye zvokwadi wakapinda yokukanganwa. Uye uyo kusada zvakaipa runotsungirira zvakapambwa. Zvino Jehovha akati achiona izvi, uye zvaiita zvakaipa mumaziso ake. Nokuti hakuna mutongo.
59:16 Akaona kuti hakuna munhu akanaka. Uye akashamiswa kuti pakanga pasina munhu kusangana naye. Uye ruoko rwake rwakamuvigira ruponeso kwaari, uye kururamisira kwake akamusimbisa.
59:17 Iye akapfeka kururamisira sezvinoitwa chipfuva, uye nenguwani yoruponeso pamusoro wake. Akashonga nguo dzokutsividza, uye akanga akafukidza nokushingaira sechisimiro.
59:18 Izvi zvakanga kuti arevererwe, sezvo muripo zvekushatirwa kuvadzivisi vake, uye sezvo pakarepo sezvaaimboita vavengi vake. Achatsiva zvitsuwa akavapindurawo yavo.
59:19 Uye avo kubva kumavirira vachatya zita raJehovha, uye avo kubva pakubuda kwezuva achatya kubwinya kwake, paanosvika rwakaita chisimba rwizi, iyo Mweya waIshe anokurudzira pamusoro.
59:20 Zvino Mudzikunuri uchasvika paZiyoni, uye kune vaya kudzoka kubva mukati Jacob zvakaipa, ndizvo zvinotaura Ishe.
59:21 Ichi chibvumirano changu navo, ndizvo zvinotaura Ishe. Mweya wangu mukati menyu, uye mashoko angu, zvandaisa mumuromo wako, haangadzori kubva pamuromo wako, kana mumuromo mevana vako, kana kubva mumuromo mwana vako, ndizvo zvinotaura Ishe, kubvira panguva ino, uye kunyange nokusingaperi.

Isaiah 60

60:1 Simuka kuti zvakavhenekerwa, About Jerusalem! Nokuti chiedza chenyu yasvika, uye kubwinya kwaIshe amuka pamusoro pako.
60:2 nokuti tarisai, rima richafukidza nyika, nerima kuchazadza vanhu. Ipapo Jehovha achasimuka kumusoro iwe, uye kubwinya kwake kuchaonekwa mamuri.
60:3 Uye marudzi achafamba muchiedza chenyu, uye madzimambo achafamba kubwinya kwavakafa yako.
60:4 Simudza meso ako kumativi ose uone! izvi zvose zvave vakaungana; Ivo vasvika pamberi penyu. vanakomana vako vanosvika vachibva kure kure, uye vanasikana venyu achasimuka achibva kurutivi rwako.
60:5 Ipapo uchaona, uye iwe ichafukidza, uye mwoyo wako uchashamisika uye kuwedzera. Zvino zvaunga kwegungwa vachange kuchinjwa here, simba marudzi tichaswedera iwe.
60:6 A vazhinji namakamera kuchaita inundate iwe: nemhuru dzemakamera kubva eMidhiani neEfa. Vose veShebha ichasvika, dzakatakura ndarama nezvinonhuwira, uye nokuzivisa rumbidzo kuna Jehovha.
60:7 Mapoka ose amakwai eKedhari achaunganidzirwa pamwe pamberi penyu; makondobwe yaNebhayoti achakushumira. Vachanzi paaritari yangu zvinofadza, uye ndichaita nokukudza imba yangu noumambo.
60:8 Ndivanaani ivavo, vanobhururuka samakore senjiva kumahwindo kwavo?
60:9 Nokuti zvitsuwa vachimirira ini, uye zvikepe mugungwa pakutanga, I kuitira kuti atungamirire vanakomana vako kubva kure, sirivha yavo nendarama yavo, kuti zita raJehovha Mwari wenyu, uye kuti Mutsvene waIsraeri. Nokuti kukudzwa iwe.
60:10 Uye vanakomana vatorwa vachavaka masvingo ako, uye madzimambo avo achakushumira. Nokuti hasha dzangu, Ndakarova iwe. Uye kuyananiswa yangu, Ndakatora tsitsi.
60:11 Uye magedhi ako achava akazaruka nguva dzose. Ivo haazovharwi masikati kana usiku, zvekuti simba marudzi anogona auyiswe pamberi pako, uye madzimambo avo vanogona kutungamirira mune.
60:12 Nekuti rudzi noushe, zvinoramba kukushumira, zvichaparara. Uye vaHedheni achaparadzwa yakaparadzwa ushoma.
60:13 The zveRebhanoni uchasvika pamberi penyu, misaipuresi nemifiri uye nemipaini nemifiri pamwechete, kuti vashongedze nzvimbo chokucheneswa yangu. Uye Ndichakudza nzvimbo yetsoka dzangu.
60:14 Vanakomana vevaya kunyadzisa iwe tichaswedera uye vachakotama pamberi penyu. Uye vose zvinobvisa iwe Vacharemekedza gwara tsoka dzenyu. Vachadana iwe Guta raJehovha, Ziyoni roMutsvene waIsraeri.
60:15 Nokuti kunyange akanga arasha, uye rakaitirwa ruvengo, uye kwakange kusina munhu aizopfuura pedyo nemi, Ndisimbise iwe ive nokubwinya kusingaperi, sezvinoita nomufaro nezvizvarwa.
60:16 Uye iwe anwe mukaka wamarudzi, uye iwe uchava Akamwa chifuva madzimambo, uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha, Muponesi wako, noMudzikunuri wako, Wamasimba waJakove.
60:17 Mukutsinhana zvendarira, Ndichauya nendarama; uye mukutsinhana simbi, Ndichauyisa sirivha; uye huni, nendarira; uye mabwe, simbi. Ndichaita kwako kupinda rugare, uye vatungamiri venyu kururamisira.
60:18 Zvakaipa harizonzi kunzwika munyika yenyu, kana nokupedzwa nokuparadzwa panyika yako. Uye ruponeso kuchaita gara masvingo ako, uye rumbidzo kuchaita gara pamagedhi enyu.
60:19 Zuva harichazonzi chiedza chako masikati, kana nokupenya mwedzi jekesa iwe. pachinzvimbo, Jehovha achava chiedza nokusingaperi iwe, uye Mwari wako achava kubwinya kwako.
60:20 zuva wenyu haangazodzingi wakaiswa, uye mwedzi wako haangaiti kutapudza. Nokuti Jehovha achava chiedza nokusingaperi iwe, uye mazuva okuchema kwako zvichazadziswa.
60:21 Uye vanhu venyu vose akarurama. Vachagara nhaka yenyika nokusingaperi, ari seedling randakasima, basa rwangu, kuti ugondirumbidza.
60:22 Muduku achava chiuru, uye zvishoma achava simba zvikuru rudzi. ini, Ishe, kuchazviita, pakarepo, panguva yacho.

Isaiah 61

61:1 Mweya waIshe uri pamusoro pangu, nokuti Jehovha akandizodza. Akandituma kuti akanaka kuvanyoro, saka sezvo kuporesa unopfidza mwoyo, kuparidza Kumurerutsira kuvasungwa uye kusunungura kune muchisungwazve,
61:2 uye saka kuti ndiparidze gore raShe uye zuva kwouchangamire Mwari wedu: kunyaradza vose vari kuchema,
61:3 kuti atore vanochema muZioni uye kuti vapiwe korona panzvimbo yamadota, mafuta omufaro panzvimbo yokuchema, namano rumbidzo pachinzvimbo mweya kushungurudzika. uye ipapo, vachanzi simba ndivo kururamisira, zvakadyarwa naJehovha, kusvikira kukudzwa.
61:4 Uye vachavaka dongo nzvimbo yakapfuura vemazera, uye ivo uchamutsa matongo akare, uye ivo vachava vagadzire matongo maguta, rakanga akaparadza kwezvizvarwa nezvizvarwa.
61:5 Uye vatorwa achasimuka uye Vachafura enyu amakwai. Uye vanakomana vatorwa vachava varimi venyu uye vashandi yenyu yemizambiringa.
61:6 Asi imi pachenyu uchanzi vapristi Ishe. Zvichanzi kwamuri, "Imi muri vashumiri vaMwari wedu." Muchadya kubva simba vahedheni, uye uchava kuzvikudza pachako pamusoro kubwinya kwavo.
61:7 Panzvimbo yako miviri kuvhiringidzika uye nyadzi, vacharumbidza mugove wavo. Nokuda kwaizvozvi, vachava nemigove miviri munyika yavo. Nomufaro usingaperi uchava navo.
61:8 Nokuti ndini Jehovha, anoda kururamisira uye akabata kuvenga ugororo mukati chinopiswa. Ndichashandura basa ravo muzvokwadi, uye ndichaita kusimbisa sungano isingaperi navo.
61:9 Uye vachaziva vana vavo pakati pavahedheni, uye vana vavo pakati pemarudzi. Vose vanovaona vachavaziva ungahuziva: kuti ava rudzi rwakaropafadzwa naJehovha.
61:10 Ini vachafara kwazvo munaShe, uye mweya wangu nomufaro Mwari wangu. Nokuti ini akafuka nguvo dzoruponeso, uye iye neni akaputirwa nguo kururamisira, sezvinoita murume akapfekedzwa korona, uye sezvinoita mwenga yakashongedzwa naye nezvishongo.
61:11 Nokuti sezvo nyika anobudisa mizambiringa yakabva kumwe zvayo uye munda unobereka mbeu dzayo, saka achauyisa Jehovha Mwari kururamisira uye nokurumbidza pamberi pemarudzi ose.

Isaiah 62

62:1 Nokuda Zion, Ini handidi kunyarara, uye nokuda kweJerusarema, Handidi kuzorora, kusvikira naye Just Mumwe kufambira mberi nokubwinya, uye Muponesi wake kwazvo serambi.
62:2 Uye vahedheni achaona yenyu Just One, namadzimambo ose achaona yenyu vakakurumbira One. Uye iwe uchanzi zita idzva, iyo muromo waJehovha achasarudza.
62:3 Uye iwe uchava korona inobwinya muruoko rwaIshe, noukomba hwoumambo muruoko rwaMwari wako.
62:4 Hauzoitizve rinonzi Yakasiyiwa. Uye nyika yako ichava harichazonzi Dongo. pachinzvimbo, iwe uchanzi Kuda My mukati maro, uye nyika yako ichanzi igarwe. Nokuti Jehovha kwave unofadzwa nemi, uye nyika yako richagarwa.
62:5 Nokuti jaya achararama mhandara, uye vana vako vachagara nemi. Uye chikomba vachafara pamusoro mwenga, uye Mwari wako achakufarira.
62:6 Pamasvingo ako, About Jerusalem, Handina amisa nharirire zuva rose nousiku hwose unceasingly; havazovi kunyarara. Imi rangarirai Jehovha, haufaniri kunyarara,
62:7 uye haufaniri kupa runyararo naye, kusvikira anoita yakasimba uye anovamba Jerusarema somunhu rumbidzo panyika.
62:8 Ishe wakapika noruoko rwake rworudyi, uye noruoko rwake rune simba rake: "Zvechokwadi, Handichadzingizve ndibvumirei zviyo zvako kuti zvive zvokudya vavengi venyu. Uye vanakomana vatorwa kunwa waini yako, yawakashandira vakashanda. "
62:9 Nokuti vaya vanounganidza vachazvidya, uye vacharumbidza Jehovha. Uye vaya tiuye pamwe chete vachanwa naro pavazhe dzangu tsvene.
62:10 Pfuurai nomumusasa, kupfuura nepamagedhi! Gadzirirai nzira vanhu! Ita mugwagwa pamwero, bvisa mabwe, uye musimudze chiratidzo vanhu!
62:11 tarirai, Jehovha akaita kuti zvinzwike kumugumo wenyika. Udzai mukunda weZiyoni: "Tarirai, Muponesi wako Nzira! tarirai, mubayiro wake anawo, uye basa rake pamberi pake. "
62:12 Vachadana navo: The vatsvene, Vakadzikunurwa naJehovha. Ipapo iwe uchanzi: A guta akatsvaka, uye kwete kusiiwa.

Isaiah 63

63:1 Ndiani uyu, anosvika achibva Edhomu ane nguvo dzakatsvuka dzinobva Bhozira? Ndicho Handsome Mumwe ari nguo yake, mberi kuzara simba rake. Ndini, mutauri Justice, uye ndini Fighter Tiponeswe.
63:2 Naizvozvo, nei nguo yenyu yakatsvuka, uye nei nguvo dzenyu akaita kwevakaurayiwa vanotsika chewaini?
63:3 Ini chisviniro chewaini ndoga. Uye pakati pamarudzi, hakuna munhu kunze kwangu. Ini vakatsika pamusoro pavo dzangu, uye ndine azvitsikire pasi nehasha dzangu. uye saka, ropa ravo kusaswa pamusoro nguvo dzangu, ndikasvibisa nguo dzangu dzose.
63:4 Nokuti zuva rokutsiva riri mumwoyo mangu. The gore rokudzikinura kwangu yasvika.
63:5 I aitarisa kumativi, uye kwakange kusina munhu kubatsira. Ndakamutsvaka, uye kwakange kusina munhu vangavabatsira. uye saka, ruoko rwangu akatiponesa kwandiri, uye hasha dzangu kwanga akandibatsira.
63:6 Uye ini-tsika marudzi nehasha dzangu, uye ini vakadhakwa navo nokutsamwa kwangu, uye handina aputswa simba ravo pasi.
63:7 Ndicharangarira tsitsi dzaIshe, kurumbidzwa kwaJehovha pamusoro zvose naJehovha Takapiwa, uye pamusoro vazhinji ake zvakanaka imba yaIsraeri, zvaakanga aita maererano Kumurerutsira ake, uye maererano nekuwanda kwetsitsi dzake.
63:8 Akati: "Asi zvechokwadi, ava vanhu vangu, Vanakomana vasina aramba. "Uye akava Muponesi wavo.
63:9 Kumarudzi pakutambudzika kwavo kwose, haana kunetseka, nokuti Angel wokuvapo kwake akavaponesa. With rudo rwake, uye Kumurerutsira yake, akadzikinura navo, uye iye akavatapa uye akavasimudza, ose mazuva enguva.
63:10 Asi ivo pachavo nehasha uye akarwadziswa Mutsvene wake, uye akashanduka kuva kwavari somuvengi, uye iye pachake akaenda kundorwa navo.
63:11 Zvino vakarangarira mazuva akare, mazuva Mosesi vanhu vake. Aripiko iye akavafambisa mugungwa, nevafudzi vemakwai ake? Aripiko iye akaisa Mweya wake Mutsvene pakati pavo?
63:12 Iye akatungamirira Moses noruoko rworudyi, pamwe ruoko koumambo hwake. Iye aikamura mvura pamberi pavo, kuti zita rinogara nokusingagumi.
63:13 Akavafambisa kuburikidza kwakadzikadzika, sebhiza riri haagumburwi, mugwenga.
63:14 Semhuka uyo anoburukira kuti musango, Mweya waIshe wakanga mutungamiriri wavo. Saka sei imi vanhu venyu, kuitira kuti zita rinokudzwa woga.
63:15 Kutarisa pasi kubva kudenga, uye tarirai muri paugaro bwenyu hutsvene uye pakukudzwa kwako. Where nokushingaira kwenyu, uye simba rako, kuzara mwoyo wako uye netsitsi dzenyu? Vakaita inoitwa pachavo kubva kwandiri.
63:16 Nokuti imi muri Baba vedu, Abhurahamu haana isu anozivikanwa, uye Israeri ave vasingazivi isu. Ndimi Baba vedu, O Ishe Mununuri wedu. Zita renyu riri mhiri vemazera ose.
63:17 Seiko akatibvumira kutsauka panzira dzenyu, O Ishe? Sei iwe vakaomesa mwoyo yedu, saka kuti hatityi iwe? Return, nokuda kwevashumiri venyu, madzinza enhaka yenyu.
63:18 Vakaita vakagarwa yenyu vanhu vatsvene sokunge hapana. Vavengi vedu vakatsika yenyu tsvene.
63:19 Tava sezvo taiva pakutanga, kana iwe hauna ushe wedu, uye kana isu havana nezita renyu.

Isaiah 64

64:1 Ndinoshuva kuti mungadai kubvarura matenga, uye zvadaro aburuke! Makomo kuti iyerere kure pamberi pechiso chenyu.
64:2 Ivo raizonyunguduka, sokunge kwazvo kupiswa nomoto. Mvura kuti kupisa, kuti zita rako kuti kuziviswe vavengi venyu, kuti marudzi vaizova kumutswa pamberi pechiso chenyu.
64:3 Yamuchashuva zvishamiso, isu havazokwanisi rakadaro. You akaburuka, uye makomo akadedera pamberi penyu.
64:4 Kubva kare kare, havana achizvinzwa, uye havana kunzwisisa pamwe hura. Kunze iwe, O Mwari, Ziso harina kuona chii imi gadzirira vaya vanomirira imi.
64:5 Imi akasangana nevaya vanofara kuita kururamisira. By nzira dzenyu, vachayeuka iwe. tarirai, iwe makatsamwa, nekuti takatadzira. Muizvi, isu mberi, asi isu vachaponeswa.
64:6 Uye isu tose semamwe kuchena. Uye vatongi edu ose akafanana nomucheka kuenda kumwedzi. Uye isu tose tawira kure, sezvinoita shizha. Uye zvivi zvedu isu Akatapa, sezvinoita mhepo.
64:7 Hakuna anodana pamusoro zita renyu, iye achisimuka uye notizira kwamuri. Makagara chiso chenyu kwatiri, vedu uye iwe wapera muruoko kwedu zvakaipa.
64:8 Saka zvino, O Ishe, imi muri Baba vedu, asi zvirokwazvo, tiri ivhu. Uye imi muri Muiti wedu, uye isu tose tiri mabasa emaoko enyu.
64:9 Regai kutsamwa zvikuru, O Ishe, uye handichisiri vangayeuka zvedu zvakaipa. tarirai, funga kuti isu tiri vanhu venyu.
64:10 Guta renyu tsvene rava renje. Zion rava renje. Jerusarema riri dongo.
64:11 Imba chokucheneswa yedu uye kukudzwa kwedu, apo madzibaba edu akarumbidza iwe, kwave akatsva zvachose nemoto, uye zvose zvedu panoita kunge kukava matongo.
64:12 Unofanira rambidza pachako, O Ishe, pamusoro pezvinhu izvi? Unofanira kuramba akanyarara, uye inotitambudza zvakasimba?

Isaiah 65

65:1 Avo vasati havana kukumbira vakandizvidza vakatsvaka. Avo vasina vakanditsvaka Wandiwana. ndati, "Tarirai, ndini! tarirai, ndini!"Kurudzi yakanga isina kushandisa zita rangu.
65:2 Handina kumwezve maoko angu zuva rose kuti vanhu vasingatendi, uyo mberi pamwe nenzira isina kunaka, vanotevera pfungwa dzavo,
65:3 kuti vanhu vanogara vachinditambudza kutsamwa pamberi pechiso changu nguva dzose, uyo kubayira vari muminda, uye ndiani chibayiro pamusoro pezvitinha.
65:4 Yavanogara marinda, uye ivo kurara okunamata nawo nezvifananidzo. Ivo nyama renguruve, uye mushonga umwari uri mumidziyo yavo.
65:5 Vanoti: "Ibvai kwandiri! Usaswedera kwandiri, nokuti imi muri kuchena!"Akadaro sezvo izvi zvichava utsi nehasha dzangu, moto unopfuta zuva rose.
65:6 tarirai, makanyorwa pamberi pangu; Ini handidi kunyarara. pachinzvimbo, Ini uchapa vatsiviwe kupinda madzira yavo.
65:7 zvakaipa zvenyu vari pamwechete zvamadzibaba enyu, ndizvo zvinotaura Ishe. Nokuti zvibayiro pamusoro pamakomo, ini handina uye vakagumburwa pazvikomo. uye saka, Ndichaita kuyera shure kwavari, kubva ravo rokutanga basa, kupinda marunda ravo.
65:8 Zvanzi naJehovha: Saizvozvo sezvazvakanyorwa pamusoro tsanga kuwanikwa musumbu, "Usariparadza, nokuti chikomborero,"Saka ndichaita chimwe nokuda varanda vangu, kuti ndirege kuparadza rose.
65:9 Uye ndichaita kutungamirira akatambanudza mwana kuna Jakobho, uye wenhaka yemakomo angu kuna Judha. Uye vasanangurwa vangu vachagara nhaka, uye varanda vangu vachararama ikoko.
65:10 Uye hayo mumapani zvichava matanga nokuti zvipfuyo, uye mupata weAkori richava domicile mombe, Makandiisa nokuti vanhu vangu vaitsvaka.
65:11 Uye imi vakasiya Ishe, uyo wakanganwa gomo rangu dzvene, uyo tafura Fortune, uye vanopa zvinonwiwa pamusoro wake:
65:12 Ndichaita kuverenga iwe nomunondo, uye muchida tose vachiurayiwa. Nokuti yandakadana uye hamuna kupindura; ndakataura, uye hamuna kuteerera. Uye iwe wakaita zvakaipa pamberi pangu; uye chii handina kuda, wamasarudza.
65:13 Nokuda kwaizvozvi, zvanzi naJehovha Mwari: tarirai, varanda vangu vachadya, uye imi muchava nenzara. tarirai, varanda vangu vachamwa, uye imi muchava nenyota.
65:14 tarirai, varanda vangu vachafara, uye iwe vachanyadziswa. tarirai, varanda vangu vachakupai nokurumbidza nomufaro nomwoyo, uye muchachema mu shungu pamoyo, uye iwe ichaungudza mu yokupfidza kwomweya.
65:15 Uye uchava kusiya zita renyu vasanangurwa vangu sechituko. Uye Ishe Mwari achaisa kuti rufu, uye achaita ndokutumidza varanda vake rimwe zita.
65:16 By zita iroro, ani unorumbidzwa panyika, dzicharopafadzwa muna Mwari. Amen! Uye ani naani anopika panyika, achapika naMwari. Amen! Nokuti kare anguishes zvakaiswa mumaoko yokukanganwa, uye zvakavanzirwa meso angu.
65:17 nokuti tarisai, Ndinosika denga idzva nenyika itsva. Zvinhu zvekare haangazorori mundangariro uye haangazvidembi kupinda mumoyo.
65:18 Asi imi muchava nokukufarirai, kunyange nokusingaperi, zvinhu izvi kuti pezvandinosika. nokuti tarisai, Ndinosika Jerusaremu somunhu nomufaro, uye vanhu vayo sezvinoita mufaro.
65:19 Ndichapembera nomufaro muJerusarema, uye ndichaita kufara vanhu vangu. Uye kunyange inzwi rokuchema, kana izwi kuchema, kuchanzwika mariri zvakare.
65:20 Pane harichazonzi mucheche mazuva mashomanana ikoko, kana mukuru asingadi kupedza mazuva ake. Nokuti munhuwo mwana anofa ane zana makore, uye mutadzi makore ane zana achapiwa vakatukwa.
65:21 Vachavaka dzimba, uye vachagara navo. Uye vachadyara minda yemizambiringa, uye vachadya zvibereko zvavo.
65:22 Havangavaki dzimba, kuti umwe anogona nokugaramo. Havazosimudzirani kudyara, kuti mumwe vadye. Nokuti maererano nemazuva omuti, ndizvo zvichaita mazuva avanhu vangu. Uye mabasa emaoko avo achava-refu yakamira.
65:23 vasanangurwa vangu hatingazvirumbidzi maturo, uye havazovi kubereka mu nyonganyonga. Nokuti ndivo vana vavakaropafadzwa naJehovha, uye zvizvarwa zvavo vanavo.
65:24 Uye ichi chichava: vasati vashevedzere, Ndichaita kuona; vachiri kutaura, Ndichanzwa.
65:25 Bere negwayana zvichafura pamwe chete kumafuro. Shumba nzombe vachadya uswa. Uye guruva richava zvokudya zvenyoka. Havazosimudzirani kukuvadza, uye havazopfeki kuuraya, pagomo rangu rose dzvene, ndizvo zvinotaura Ishe.

Isaiah 66

66:1 Zvanzi naJehovha: Denga chigaro changu cheushe, uye nyika ndiyo chitsiko chetsoka dzangu. Chii imba ino kuti mungadai kuvaka kwandiri? Uye chii nzvimbo ino pandingazorora?
66:2 My ruoko akaita zvose izvi, uye zvose izvi zvakaitwa, ndizvo zvinotaura Ishe. Asi pamusoro ani ndinotarisa nenyasha, kunze pamusoro murombo muduku, ndiani neakasuruvara, uye anodedera mashoko angu?
66:3 Ani naani immolates nzombe, zvinoita sokuti anourayira murume. Ani naani anobayira gwai, zvinoita sokuti ari nokupwanya musoro wembwa. Munhu anopa chipo, Zvinoita sokuti ari kupa ropa renguruve. Uyo anoita rangariro nezvinonhuhwira, zvinoita sokuti ari kukomborera chifananidzo. All izvi, vakasarudza maererano dzavo, uye mweya yavo Akafarira zvinonyangadza zvavo.
66:4 saka, Neniwo ndichasanangura zvinovadadira neunyengedzi dzavo, uye ndichaita kutungamirira pamusoro pavo zvinhu vaitya. For Ndakadana, uye kwakange kusina munhu aizoita sei. Ini ndataura, uye havana kuteerera. Uye vakaita zvakaipa pamberi pangu; uye chii handina kuda, vakasarudza.
66:5 Inzwai shoko raJehovha, imi munodedereswa neshoko rake. hama dzako, vanokuvengai uye kure nokuda kwezita rangu, vakati: "Regai Jehovha ngaakudzwe, uye tichaona nokuzvikudza pamusoro wako. "Asi ivo pachavo vachanyadziswa.
66:6 A inzwi vanhu vaibva muguta! Inzwi mutemberi! Inzwi raJehovha anotsiva vatsiviwe vavengi vake!
66:7 Asati ari basa, akabereka. nguva yake isati yasvika pakukurukura, akabereka mwana mukomana.
66:8 Ndianiko akambonzwa chinhu chakadai? Uye uyo akaona chinhu chakadai? Nyika ichabereka nezuva rimwe? Kana kuti rudzi kuberekwa zvose kamwechete? Nokuti Ziyoni yave iri basa, uye iye abereka vana vake.
66:9 I Will, anoita vamwe kubereka, haazi kubereka pachangu, ndizvo zvinotaura Ishe? I Will, uyo Anokudza rudzi pamusoro vamwe, chisingabereki pachangu, ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari wenyu?
66:10 Farai pamwechete neJerusaremu, uye nomufaro wake, imi mose munorida! Fara kwazvo naye, imi mose munorichema!
66:11 Saka iwe zvingangokukunda mukoti uye uzadzwe, kubva namazamu okunyaradzwa kwaro. Saka iwe mugamuchire mukaka nokupararira pamwe pezvinofadza, kubva ose mugove kwembiri yake.
66:12 Nokuti zvanzi naJehovha: tarirai, Ndichashandura rwizi rugare akananga kwake, nomunhu inundating rukova: kubwinya vahedheni, zvamakange muchayamwa. Iwe chichaitwa chifuva, uye ivo vachava kurezva iwe pamabvi.
66:13 In tsika ndiye amai rwakandimbundikira, saka ndichaisa kunyaradza iwe. Uye iwe uchava tinonyaradzwa muJerusarema.
66:14 Uchaona, uye mwoyo wako ichafara, uye mapfupa enyu achamera somuti, uye ruoko rwaShe achazviratidza varanda vake, uye iye achava akatsamwira nevavengi vake.
66:15 nokuti tarisai, Ishe uchasvika nomoto, uye ake mana bhiza ngoro vachava sechamupupuri: kushandura kutsamwa kwake nehasha, uye kutuka kwake nemirazvo yomoto.
66:16 Nokuti Ishe achagova nomoto, uye nomunondo wake pakati penyama yose, vakaurawa naJehovha vachava vazhinji.
66:17 Avo vatsvene, uyo aifunga pachavo kuti akachena kuminda resuwo romukati, vakanga vachidya nyama yenguruve, uye zvinonyangadza, uye negonzo: ivo ichaparadzwa zvose kamwechete, ndizvo zvinotaura Ishe.
66:18 Asi ndinoziva mabasa avo nendangariro dzavo. Ndiri kusvika, I kuitira kuti kuaunganidzire marudzi ose nendimi uye. Ivo tichaswedera, uye vachaona kubwinya kwangu.
66:19 Ndichaisa chiratidzo pakati pavo. Uye ndichatuma vamwe vaya vachange makaponeswa kuvahedheni mugungwa, kuna Africa, uye kune vaya vanoswedera uta Lydia, kuItaly uye Greece, pazviwi kure kure, kune vaya vasina kunzwa neni, uye kune avo vasina kuona kubwinya kwangu. Uye ivo achazivisa kukudzwa kwangu kuvaHedheni.
66:20 Uye vachatsausa zvose hama dzenyu dzose kuvaHedheni sechipo kuna Jehovha, pamabhiza, uye mana-bhiza ngoro, uye pamusoro stretchers, namahesera, uye varairidzi, kuti gomo rangu dzvene Jerusarema, ndizvo zvinotaura Ishe, nenzira imwecheteyo kuti vanakomana vaIsraeri vaizoita chipo mumudziyo wakachena muimba yaJehovha.
66:21 Uye ndichabvisa kuvatorera kuva vapristi navaRevhi, ndizvo zvinotaura Ishe.
66:22 Nokuti sezvakaitwa denga idzva nenyika itsva, iyo ndichanaisa kumira pamberi pangu, ndizvo zvinotaura Ishe, saka ndichazvirumbidza vako uye zita renyu chawo.
66:23 Uye kuchava mwedzi pashure mwedzi, uye Sabata pashure Sabata. Uye nyama yose tichaswedera, kuti rumbidza pamberi pechiso changu, ndizvo zvinotaura Ishe.
66:24 Uye vachazobuda, uye ivo vachava kuona zvitunha zvevarume vakanditadzira. honye dzavo hamungafi, uye moto wavo hauzodzimwi. Uye vachava pamberi nyama yose kusvikira anosemburwa.