தனியுரிமை

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). அந்த நேரங்களில், we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

வாசகம் மின்னஞ்சல் பதிவு

கத்தோலிக்க திருச்சபை டெய்லி மாஸ் அளவீடுகளும் பெற பதிவு. உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை எங்களிடம் பாதுகாப்பாக உள்ளது. நாம் வேறு எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்த மாட்டோம், அல்லது நாம் அதை விநியோகிக்க. நாம் மட்டும் நற்செய்தி மற்றும் வாசிப்பு அனுப்ப(கள்) ஒவ்வொரு நாளும். கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்!
  • மேலே உங்கள் மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். தானியங்கி Google மொழிபெயர்ப்பு வழியாக - - உங்கள் விருப்ப மொழியில் நாம் தினசரி அளவீடுகள் மொழிபெயர்க்கலாம் என்று ஒரு அம்சம் சேர்க்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.
  • இந்த துறையில் சரிபார்த்தல் நோக்கங்களுக்காக மற்றும் மாறாமல் விட்டு வைக்க வேண்டும்.