మార్కు సువార్త

Saint Mark the Evangelist by Pietro Lorenzetti