ความเป็นส่วนตัว

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). ในกรณีดังกล่าว, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

ลงทะเบียนเพื่อรับคริสตจักรคาทอลิกประจำวันอ่านมวล. ที่อยู่อีเมลของคุณจะปลอดภัยกับเรา. เราจะไม่ใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด, หรือเราจะแจกจ่าย. เราจะส่งพระวรสารและการอ่าน(s) แต่ละวัน. ขอพระเจ้าอวยพรคุณ!
  • กรุณาเลือกภาษาของคุณดังกล่าวข้างต้น. เราวางแผนที่จะเพิ่มคุณลักษณะที่แปลการอ่านในชีวิตประจำวัน - ผ่าน Google แปลอัตโนมัติ - ภาษาที่คุณเลือก.
  • สนามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและควรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง.