Ch 3 Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, và ông nói với ông:: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Chúa Giêsu trả lời và nói với ông:, "Amen, amen, Tôi nói với bạn, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? chắc chắn, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Chúa Giêsu trả lời: "Amen, amen, Tôi nói với bạn, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Chúa Giêsu trả lời và nói với ông:: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Tôi nói với bạn, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 Và không có ai đã bay lên trời, ngoại trừ một trong những người có nguồn gốc từ thiên đường: Con người ở trên trời.
3:14 Và cũng giống như Môi-se treo con rắn trong sa mạc, vì vậy cũng phải, Con người được nâng lên,
3:15 để ai tin vào Con có thể không bị hư mất, nhưng có thể có sự sống đời đời.
3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất Ngài, vì vậy mà tất cả những ai tin vào Ngài có thể không bị hư mất, nhưng có thể có sự sống đời đời.
3:17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, để phán xét thế giới, nhưng là để thế giới có thể được lưu thông qua anh.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Sau khi những điều này, Chúa Giêsu và các môn đệ đi vào vùng đất của xứ Giu-đê. Và ông đã sống ở đó với họ và rửa tội.
3:23 Bây giờ Giăng cũng làm phép báp tem, tại Aenon gần Salim, vì đã có nhiều nước ở nơi đó. Và họ đã đến và được rửa tội.
3:24 Đối với John vẫn chưa được đúc thành tù.
3:25 Sau đó, một cuộc tranh chấp xảy ra giữa các môn đệ của Thánh Gioan và người Do Thái, về lọc.
3:26 Và họ đi đến John và nói với anh ấy: "Rabbi, một trong những người đã sống với bạn qua Jordan, về người mà bạn cung cấp bằng chứng: thấy, ông được rửa tội và tất cả mọi người đang xảy ra với anh ấy.”
3:27 John đáp lại và nói:: “Một người đàn ông không có khả năng nhận được bất cứ điều gì, trừ khi nó đã được trao cho anh ta từ trên trời.
3:28 Bạn mình cung cấp bằng chứng cho tôi rằng tôi đã nói, ‘Tôi không phải là Đấng Kitô,’Nhưng mà tôi đã được gửi đi trước khi anh ta.
3:29 Ai giữ cô dâu là chú rể. Nhưng những người bạn của chú rể, người đứng và lắng nghe Ngài, hân hoan vui vẻ tại tiếng nói của chú rể. Và như vậy, điều này, niềm vui của tôi, đã được hoàn thành.
3:30 Ông phải tăng, trong khi tôi phải giảm.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”