ch 4 izenzo

KwiZenzo zabapostile 4

4:1 Ke kaloku, bakubon 'ukuba bayathetha kubo abantu, ababingeleli umantyi wetempile, nabaSadusi onganyelwe,
4:2 bebindekile ngenxa yokuba befundisa abantu, eshumayela kukaYesu ukuvuka kubo abafileyo ngoku.
4:3 Baza babeka izandla phezu kwabo, baza babeka phantsi yabalindi, kwada kwangumhla olulandelayo. Kuba bekuse kuhlwile.
4:4 Ke kaloku into eninzi yabo babelivile ilizwi, yakholwa. Yaye inani lamadoda laba amawaka amahlanu.
4:5 Kwathi ngomhla olandelayo ukuba iinkokeli zabo kunye namadoda amakhulu, nababhali bahlanganisana ndawonye eYerusalem,
4:6 kuquka u, umbingeleli omkhulu, noKayafa, noYohane Alexander, kwaye bonke ababeqhutywa ngayo intsapho.
4:7 Yaye wamisa nabo phakathi, ke wababuza: "Ziziphi ngamandla, okanye ngegama likabani, wenze le?"
4:8 ke uPetros, ezele nguMoya oyiNgcwele,, wathi kubo: "Iinkokeli zabantu abadala, lalela.
4:9 Ukuba namhlanje kugwetywa yi wokumsiza umntu ogulayo, apho kuye kwenziwa yonke,
4:10 makwazeke kuni nonke nakubo bonke abantu bakwaSirayeli, ukuba egameni leNkosi yethu uYesu Kristu umNazarete, nambethelelayo emnqamlezweni nina, athe uThixo wamvusa kwabafileyo, ngaye, lo mntu umi phambi kwakho, enempilo.
4:11 Nguye lo ilitye, eyakhatywayo nguwe, abakhi, elisuke laba yintloko yembombo.
4:12 Kwaye akukho usindiso ngayo nayiphi na enye. Kuba akukho gama limbi phantsi kwezulu, linikiweyo phakathi kwabantu, apho oko kuyimfuneko ukuze basindiswe. "
4:13 ke, kokubona ukuqinisela uPetros noYohane, ukuba kuqinisekiswe ukuba amadoda ngaphandle iileta okanye ukufunda, babezibuza. Babaqonda ukuba babenaye uYesu.
4:14 kwakhona, Bakumbona ke umntu lowo uphilisiweyo emi nabo, babengakwazi ukuthetha nantoni na ukuze eziphikisana nazo.
4:15 Kodwa ke wayalela ukuba arhoxe ngaphandle, kude kwibhunga, kwaye bacebisana bodwa,
4:16 bathi: "Siya kubathini na aba bantu? Kuba ngokuqinisekileyo uphawu luluntu kwenziwa ngabo, phambi kwabo bonke abemi baseYerusalem. Kuyabonakala, nathi asinakuyikhanyela loo nto.
4:17 Kodwa hleze nto ingahlakazeki ngakumbi ebantwini, masise sibasongela ukuba bangathethi kwakhona ngeli gama kuye nawuphi na umntu. "
4:18 Wabiza nabo, ke wabayala ukuba ze bangaphindi bathethe okanye bafundise ngegama likaYesu.
4:19 kodwa ngokwenene, UPetros noYohane bathi ephendula kubo: "Ityala ingaba yinto nje emehlweni kaThixo ukuva nina, kunokuva uThixo.
4:20 Kuba thina asikwazi ukuba bayeke ukuthetha ngezinto esizibonileyo nesizivileyo na. "
4:21 kodwa bona, ukusongela kwabo, wabandulula, bemka, ukuba ayifumanekanga ngendlela bangababetha ngenxa yabantu. Ngokuba bonke babemzukisa izinto awazenzayo kwezi ziganeko kuye.
4:22 Kuba indoda kuye lo mqondiso unyango Kwafezwa wayeneminyaka engaphezu kwamashumi amane ubudala.
4:23 ke, kokuba ukhululiwe, baya yabo, kwaye ke ingxelo ngokupheleleyo ukuba iinkokheli zababingeleli kunye nabadala wathi kubo.
4:24 Bathe ke bakukuva oko, ngamxhelo mnye, baphakamisa izwi kuThixo, yaye bathi: "Nkosi, wena Lowo wenza izulu nomhlaba, nolwandle, neento zonke ezikwezo zinto,
4:25 ngubani, nguMoya oyiNgcwele, ngomlomo sikayise uDavide, umkhonzi wakho, wathi: 'Kutheni na ukuba iintlanga ziye rap, yaye kutheni ukuba abantu sele yoku- ububhanxa?
4:26 Ookumkani behlabathi baye bema, kunye neenkokeli zabantu abamanyeneyo njengamntu mnye, uNdikhoyo, naye uKristu wayo. '
4:27 Kuba uHerode, kwanoPontiyo Pilato, ndawonye neentlanga nabantu bakwaSirayeli, wazihlanganisa ndawonye kwesi sixeko nxamnye nomkhonzi wakho ongcwele uYesu, uMthanjiswa wakho
4:28 ukuba benze ntoni sisandla sakho nalicebo lakho amaYuda azimisela zenziwe.
4:29 Kwaye ngoku, O Nkosi, zikhangele izisongelo zabo, ubanike abakhonzi bakho ukuba balithethe ilizwi lakho ngako konke ukungafihlisi,
4:30 ngokuvakalisa ngesandla sakho kunyango kunye imiqondiso nemimangaliso, ukuba kungenziwa ligama lonyana lakho elingcwele, UYesu. "
4:31 Bakubon 'ukuba bakhungile, indawo leyo babehlanganisene washukunyiselwa. Bazaliswa bonke nguMoya oyiNgcwele,. Baye bethetha iLizwi likaThixo ngokuzithemba.
4:32 Ke inkitha amakholwa yayintliziyo-nye, imphefumlo mnye. Kungekho nabani zithi naziphi na izinto iyeyakhe intsapho yakhe, kodwa zonke izinto zaye zizezobudlelane kubo.
4:33 Kwaye ngamandla amakhulu, Abapostile baphoswa enikela ubungqina Uvuko lukaYesu Krestu iNkosi yethu. Kwaye kukho ukubabalwa okukhulu kubo bonke.
4:34 Kwaye kwakungekho mntu phakathi kwabo basweleyo. Kuba bonke abanini emasimini okanye izindlu, athengisa le, baye bezisa inzuzo zezinto ukuba ukuthengisa,
4:35 yaye uyibeka phambi ezinyaweni zabapostile. Emva koko ke ahlukana kubini, asinga ngamnye, kanye njengoko kufuneka.
4:36 Ke kaloku uYosefu, ngubani Abapostile elinye igama lokuba nguBharnabhas (eliguqulelwa ngokuthi 'ngumfo wovuselelo'), ngubani umLevi nokwehla uCyprian,
4:37 ekubeni umhlaba, elithengisa, waza uNdikhoyo wasibuyisa inzuzo kwaye lawa ezinyaweni zabapostile.