ch 7 izenzo

KwiZenzo zabapostile 7

7:1 Wathi ke umbingeleli omkhulu, "Ngaba ezi zinto ukuze?"
7:2 Wathi uStefano: "Abazalwana Noble noobawo, lalela. UThixo wozuko wabonakala kubawo wethu uAbraham, xa ekwelaseMesopotami, ngaphambi kokuba wahlala kwelakwaHaran.
7:3 Wathi uThixo kuye, 'Suka ezweni lakowenu nakwizalamane zakho, uye ezweni endiya kukubonisa lona. '
7:4 Emva koko wemka ezweni lamaKaledi, yaye wayehlala kwaHaran. yaye kamva, emva kokuba uyise wakhe ufile, UThixo wamsa wamfudusela kulo mhlaba, apho nihlala.
7:5 Waza ke wamnika lifa kuwo, azazi isithuba inqwanqwa elinye. Kodwa wambeka ngedinga lokuba uya kumnika ube ngowakhe, nembewu yakhe emva kwakhe, nakuba engazange abe nonyana.
7:6 Emva koko uThixo wamxelela ukuba inzala yakhe yayiya kuba nakumfiki ophakathi kwilizwe lasemzini, kwaye ukuba ukubenza balahle ukholo lwabo, kwaye ubaphatha kakubi, iminyaka engamakhulu amane.
7:7 'Yaye uhlanga eya kulukhonza, Ndiya kunigweba,'Yathi iNkosi. 'Emva kwezi zinto, Baya kumka kwaye uya indikhonze kule ndawo. '
7:8 Waza ke wamnika umnqophiso wolwaluko. Kwaye ngoko ke wamitha uIsake, wamalusa ngomhla wesibhozo. NoIsake wamitha uYakobi, Jacob, Oosolusapho elinambini.
7:9 Kwaye Oosolusapho, unomona, bathengisa uYosefu eYiputa. Kodwa uThixo waba naye,.
7:10 Kwaye ke wamweza kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Waza ke wamnika ubabalo nobulumko emehlweni kaFaro, ukumkani waseYiputa. Kwaye wammisa ukuba abe yirhuluneli phezu kweYiputa phezu kwendlu yakhe yonke.
7:11 Kwabakho indlala kwenzeka kulo lonke elaseJiputa nelaseKanana, kunye imbandezelo enkulu. Kwaye oobawo bethu bengafumani kudla.
7:12 Akuva ke uYakobi ukuba kukho ingqolowa eYiputa, wesusa oobawo bethu okokuqala.
7:13 Ngomhla sihlandlo sesibini, UYosefu wabona ngabantakwabo, kunye nomnombo bakhe wabonakaliswa kuFaro.
7:14 Emva koko uYosefu wathumela waza wamngenisa uYakobi uyise, abakowethu yakhe yonke, beyimiphefumlo emashumi asixhenxe anantlanu.
7:15 UYakobi wehla waya eYiputa, yaye yadlula kude, ngokunjalo benza ngako ooyise bethu.
7:16 Kwawela basiwa kwaShekem, yaye babekwa engcwabeni awawuthengayo uAbraham ngexabiso lemali koonyana bakaHamore, unyana ka uShekem.
7:17 Kwathi wawurhola ixesha ledinga, ukuba uThixo wazityhila uAbraham kufuphi, bakhula abantu, banda eYiputa,
7:18 nokuba kwada kwavela kumkani wumbi, owayengamazi uYosefu, wavuka eYiputa.
7:19 Le, ohlanganisa nangemizalwana yethu, kakubi oobawo bethu, ukuze bona bazilahle iintsana zabo, ukuze agcinwe ephila.
7:20 Ngexesha esifanayo, kwazalwa uMoses. Waye sinobabalo lukaThixo, yaye yena wondliwa iinyanga zantathu endlwini kayise.
7:21 ke, ukuba ishiywe, intombi kaFaro kuye, yaye wamvusa abe ngunyana wayo.
7:22 Waqeqeshwa ke uMoses kubo bonke ubulumko bamaYiputa. Waye ke eyinkunkqele ngamazwi nangemisebenzi yakhe.
7:23 Kodwa xa iminyaka emashumi mane ubudala zaye zagqitywa kuye, ke bavuka entliziyweni yakhe, lokuba aye kuvelela abazalwana bakhe, oonyana bakaSirayeli.
7:24 Ke kaloku, akuwubona ethile kukwenzakala ehlupheka, akubona othile esoniwa. Kwaye eziwela umYiputa, wenza njengempindezelo kuye lowo enyamezela ukwenzakala.
7:25 Ke yena boqonda abazalwana bakhe ukuba uThixo andiphe usindiso ngesandla sakhe. Kodwa bona babengaliqondi kuyo.
7:26 ngokwenene, ngoko, ngosuku olulandelayo, wabonakala phambi kwabo babephikisana, yaye wabanyanzela ukuba baxolisane, bathi, 'Abantu, niyazalana. Ngoko kutheni na ukulimaza omunye?'
7:27 Ke yena lowo ebangela yokwenzakala kummelwane wakhe, wayisusa, bathi: 'Ngubani na Ndikumisele inkokeli nomgwebi phezu kwethu?
7:28 Ngaba kunokwenzeka ukuba ufuna ukundibulala, ngendlela efanayo ngendlela ufuna ukundibulala njengalaa mJiputa?'
7:29 ke, ngeli gama, uMoses wabaleka. Waza waba ngumphambukeli kwilizwe lakwaMidiyan, apho bazale oonyana ababini.
7:30 Kuthe ke iminyaka engamashumi amane, Kwabonakala kuye, kwintlango yentaba yeSinayi, yingelosi, elangatyeni lomlilo etyholweni.
7:31 Kwaye phezu ebona le, UMoses, wamangaliswa ngumbono lowo. Kuthe ke, akusondela ukuze sibone oko, ilizwi leNkosi lafika kuye, bathi:
7:32 'Mna ndinguThixo wookhokho bakho: uThixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi. "UMosis, eyenziwayo ukuze wangcangcazela, akabi saba nako ukujonga.
7:33 Kodwa wathi kuye iNkosi: 'Khulula iimbadada ezinyaweni zakho. Kuba loo ndawo umi kuyo ingumhlaba ongcwele.
7:34 ngokuqinisekileyo, Ndikubonile ndakubona ukuphathwa kakubi kwabantu bam abaseYiputa, ndakuva nokuncwina kwabo. Kwaye, Ndiya kuza phantsi ukuya kubakhulula. Kwaye ngoku, ukuya phambili kwaye ndiza kuthumela kuwe eYiputa. '
7:35 lo Moses, lowo bazala ngokuthi, 'Ngubani na Ndikumisele njengenkokeli nomgwebi?'Nguye uThixo wathumela ukuba abe yinkokeli nomhlanguli, ngesandla sesithunywa esabonakalayo kuye etyholweni.
7:36 Yena wabakhokelela ngaphandle, ekufezeni imiqondiso nezimanga ezweni laseYiputa, nakuLwandle oluBomvu, kwaye enkangala, iminyaka engamashumi amane.
7:37 Lo Moses, wathi koonyana bakaSirayeli: 'UThixo uya kunivelisela umprofeti kubazalwana benu. Uze nimve yena. '
7:38 Lo nguye lowo owayephakathi kwalo ibandla entlango, kunye ingelosi eyayithetha kuye entabeni yaseSinayi, noobawo bethu. Nguye lowo wamkela amazwi zobomi, ukuze azinikele kuthi.
7:39 Nguye lowo oobawo babezimisele ukuthobela. kunokuba, bamgatya, kwaye iintliziyo zabo wemka waya eYiputa,
7:40 besithi kuAron: 'Senzele oothixo thina, ingene phambi kwethu. Kuba lo Moses, thina Kulohambisa kude ezweni laseYiputa, thina asazi ukuba kwenzeke ntoni kuye. '
7:41 Kwaye ngoko baphaka ithole ngaloo mihla, basondeza amadini kwisithixo, baye ke bevuyisana ngemisebenzi yezandla zabo.
7:42 Wajika ke uThixo, waza wamnikela esandleni, ukuba luthobela imikhosi yezulu, kanye njengoko kubhaliweyo encwadini yabaprofeti: 'Ngaba nawe ningayisondezi amaxhoba nemibingelelo kum iminyaka emashumi mane entlango,, Owu ndlu kaSirayeli?
7:43 Kanti enazithabathayo ngokwenu umnquba kaMoleki, Nenkwenkwezi yothixo wenu uRemfan, Imifanekiso ke leyo nani ngokwenu abunjwe ukuze adore kubo. Kwaye ke ndiya kunifudusela, ngaphaya kweBhabheli. '
7:44 Umnquba wesingqino wawukoobawo bethu entlango, kanye njengokuba uThixo ngenxa engaphambili ngabo, ethetha kuMoses, ukuba uza kwenza oko ngokungqinelana nefom abewubonile.
7:45 Kodwa oobawo bethu, lukhu, wayisa nayo, noYoshuwa, ezweni kweentlanga, lowo uThixo wabagxotha ebusweni boobawo bethu, kwada kwayimihla kaDavide,
7:46 owafumana ubabalo phambi koThixo yaye wacela ukuba ukuze afumane umnquba uThixo kaYakobi.
7:47 Kodwa ke uSolomon wamakhela indlu.
7:48 Kodwa Oyena Uphakamileyo akahlali zindlwini ezakhiwe ngezandla, kanye njengoko watshoyo ngomprofeti:
7:49 'Izulu liyitrone yam, ihlabathi sisihlalo seenyawo zam. Yindlu enjani ubuya kundakhela yona? itsho iNkosi. Ke yona indawo yokuphumla kwam?
7:50 Ezi zinto azenziwanga ndim zonke ezi zinto?'
7:51 Bantamo zilukhuni, bangalukileyo ngentliziyo, nangendlebe, wakha nibambene noMoya oyiNgcwele. Kanye njengokuba ooyihlo, ngokunjalo wenze ntoni.
7:52 Kubo abaprofeti nguwuphi na ongatshutshiswanga ngooyihlo? Kwaye Bababulala ababexela ngenxa engaphambili kokufika koliLungisa. Kwaye ngoku naba ngabanikeli nababulali ngaye.
7:53 Nina nawamkelayo umthetho zizenzo Angels, ukanti ningazigcinanga kuyo. "
7:54 ke, akuva ezi zinto, ukuba alimele ngokunzulu ezintliziyweni zabo, bamtshixizela amazinyo.
7:55 kodwa yena, ezele nguMoya oyiNgcwele,, kwaye ebekade ngenyameko ezulwini, wabona ubuqaqawuli bukaThixo, noYesu emi ngasekunene kukaThixo. Wathi yena, "Khangela, Ndiwabona amazulu evulekile, kwaye uNyana woMntu emi ngasekunene kukaThixo. "
7:56 ke, bedanduluka ngezwi elikhulu, ubavale iindlebe zabo, ngamxhelo mnye, indulumbane ngamandla kuye.
7:57 Ke yena ebiza, ngaphaya kwemida yesixeko, bamgibisela ngamatye. Kwaye amangqina wabeka iingubo zabo ecaleni ezinyaweni oselula, owayebizwa ngokuba nguSawule.
7:58 Kwaye njengoko Ayemgibisela ngamatye uStefano, ke wamemeza waza wathi, "Nkosi Yesu, wamkele umoya wam. "
7:59 ke, beziswe ngamadolo akhe, wadanduluka ngelizwi elikhulu, bathi, "Nkosi, musa ukubabeka tyala ngesi sono. "Akuba etshilo, walala eNkosini. Waye ke uSawule ekuthakazela ukubulala wakhe.